Holohlavy, Smiřická ulice čp. 73

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku            Popis celé uliceSmiřická ulice
Vjezd do ulice je naproti bývalé škole. Uprostřed stojí dům čp. 73. - 15.8.2010

Smiřická ulice
Čp. 73 - 15.8.2010

Smiřická ulice
Čp. 73 - 7.1.2006

Smiřická ulice Smiřická ulice
Vlevo: Fotografie pořízená v roce 1956, Václav Andrýs a moje maličkost v kočárku, vzadu stojí čp. 73.
Vpravo: Stará mapa od p. Kupky, ještě nezakresluje ulici U Trati. Zajímavě je zakreslen chodníček do Smiřic a k nádraží. Přecházelo se přes koleje v ohybu před ,,Hliňákem". Mostek v místě přítoku do potoku Jordán ještě nebyl ? Modrá plocha byl rybník u ,,Brodku". Vykrojený pozemek u čp. 28 a 30 byl zarovnán k cestě v roce 1944, kdy obec prodala p. Andrýsovi 197 m2 pozemku. Proto se sloup se sochou ocitl za plotem. Zajímavě je zakresleno postavení domů čp. 27 a 28.

----------------------------

Ctěné obecní představenstvo !
   Chtěje si opatřiti obidlí vlastní, zamýšlím na odkoupení od Karla Andrejska pozemku při jeho domovním stavení při straně dvoru Václ. Andrysa č. 28. dle přiloženého nákresu obidlí takové sbudovati a prosím za tou příčinou ctěné obecní představenstvo, aby mi po předcházejícím komisionálním vyšetření provedení zamýšlené této stavby, kterou z tvrdého stavyva vystavěti a tvrdou střechou přikrýti hodlám, povolení laskavě udělili.
V Holohlavech p. 15. května 1873 Jozef Kottland
Zdá se, že pan Kottland chtěl stavět dům na jiném místě. - pozn. P.

----------------------------

Kottland Ctěné obecní představenstvo !
Já dole v úctě podepsaný koupil sem od Frant. Pultra č.o. 18 v Holohlavech díl zahrady, na níž sobě příbytek, jak na přiloženém plánu situačním vyděti, vystavěti hodlám. ….
Holohlavy p. 24. února 1874 Josef Kottland

----------------------------
Vpravo je podpis pana Kottlanda ze žádosti nahoře.
----------------------------

sousedé
Protokol sepsaný u obecního úřadu v Holohlavech dne 6. července 1874.
Předmětem jest komisní vyšetření žádosti pana Jozefa Kotlanta podané dne 24. února 1874 za povolení stavby nového obidelního stavení Povolaný stavitelský znalec pan Jozef Valášek tesařský mistr ze Smiřic podal o vyvedení stavby této zdání své takto:
Ježto stavení toto v Holohlavech z tvrdého staviva stavěti se bude není z ohledů stavitelských žádných námitek.
Z ohledů místních a policejních vyslovuje přítomný zástupce obce, že stran vystavení nového obidelního stavení přináležející místnímu občanu Jozefu Kotlantovi … nic nenamítá...
Sousedé také nic nenamítají, jejich podpisy jsou na obrázku vpravo:
Josef Sehnoutka soused, ? Fejgl, +++ to jest Franc Pultr
Povolení ke stavbě se vydává …. a do zdejšího chudého ústavu 1 zl. r.c. položit musíte

----------------------------

Protokol. Sepsaný v Holohlavech dne 28. října 1874
Předmět jest úřední ohledání nově vystavěného domu číslo 73. Josef Kotlant v Holohlavech. Za tou příčinou odebrala se komis obecní na místo stavby a nalezla, že nová stavba:
1. Dle rysu pravidelně postavená a ohněvzdorného hmotu vystavená.
2. Zaujímá v sobě 2 světnici 1 světnici k obývání neschopnou.
3. Tento dům stojí na parcelním čísle 35/63 kde nikdy ještě stavby nestálo, a obdrží číslo 73. domu.
4. Tato stavba byla dne 18. října ukončená a dnešním dnem k obývání schopna uznaná.
Tímto ukončeno a podepsáno Kamill Kučera starosta

Smiřická ulice 73
Plán domu čp. 73 ze dne 13. března 1874.


Smiřická ulice 73 Holohlavská kronika:
Dům čp. 73

stavěl Josef Kotlant vulgo Barvíř na zahradě od čp. 18. Od téhož koupil Kábr Josef
Několikerým dědictvím přešlo na stávajícího majitele, Boženu a Štěpána Kábra.

Doplnění:
V šedesátých letech si pamatuji v domě Kábrovi, dále v domě prý bydleli Štěpánovi, ti ho přenechali nynějším majitelům. 2006 Přemek

----------------------------

Vpravo:
Plán na přístavbu chléva k č.p. 73 pro p. Annu Kábrovu v Holohlavech.
Rýsoval Karel Volt, mistr zednický ve Smiřicích, v červnu 1909
Kliknutím se plán zvětší.

----------------------------------------------------

Děkuji za dopis, který mi poslala v květnu 2016 Hana Kubrtová:
   V Holohlavech žil můj dědeček a babička, Štěpán a Božena Kábrovi, bydleli Smiřické ulici čp.73. Narodil se tam také můj tatínek Stanislav Kábr, 8.6.1923 Bohužel po dědovi nezbylo mnoho písemností, které bych Vám mohla zaslat do sbírky. I když děda aktivně prožil 1. sv. válku, narodil se 26.12.1891. Vím, že prošel italskou frontu a byl v ruském zajetí, ale bohužel o válce nám dětem moc nevyprávěl. Teď bych to docela ráda věděla, ale o jeho válečných útrapách se už asi nic nedozvím. Válku děda přežil, 15.1.1921 se oženil s Boženou Hejcmanovou, narozenou 8.11.1896 v Černilově čp.111. Byla nejmladší z šesti dětí. Oba bratři Jan a Karel Hejcmanovi se ale z války nevrátili a doma zůstala jen čtyři děvčata. Dcera nejstarší babiččiny sestry, Emilie Štěpánová nějaký čas v Holohlavech čp. 73 bydlela.

   V pozůstalosti mé tety, dědovy dcery, jsme našli fotografii zaslanou Francovi Kábrovi do Voroňěžského Bobrova. Fotografie je bohužel znehodnocena odstřižením okrajů, proto se nedá určit rok odeslání, ani adresa odesílatele. Na Vašich stránkách jsem zjistila že v roce 1910, žil František Kábr s manželkou Annou ve Smiřicích čp.190, domovská obec Holohlavy. Byl zámečníkem v cukrovaru. Domnívám se, že to byl bratr mého dědečka a na fotografii je jeho žena a děti. Zasílám ji v příloze. Další fotografie jsou z Černilova jde o zpěváky husova sboru. Možná někdo najde předka.

foto do Ruska foto do Ruska
Fotografie o které se píše nahoře.od p. Kubrtové
Kliknutím se obrázek zvětší.

od p. Kubrtové
Jestliže někoho znáte, tak mi prosím napište.

od p. Kubrtové