Holohlavy - Smiřická ulice

Zpět na hlavní stránku

Dole jsou umístěny odkazy na stránky s podrobnostmi k jednotlivým domům a popisy majitelů z kroniky p. Prokopa.
-- Na této stránce -- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.

V ulici je 18.3.2015 evidováno 27 adres:
čp. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 71, 73, 76, 79, 97, 108 a 330

Smiřická ulice - Holohlavy
Pohled na Smiřickou ulici od školy, bílý dům dole na křižovatce má čp. 20. Od této strany ulice popisuji domy. Vlevo čp.71 a 73, vpravo čp. 32.
Foceno 26.7.2006

Popis domů s podrobnostmi z kroniky.

Domy na levé straně ulice - čp. 20, 21, 22 a 79, 23 a 330, 55 a 97, 53 a 56, 71, 73, 108

Domy na pravé straně ulice - čp. 24 a 25, 26, 27, 28 a 29, 30, 31, 58, 32 a 76, 59, 60, 62

--- Dnes již změněná ulice na filmu z roku 1994 ---

Na filmu jsou staré podoby domů čp. 27 a čp. 29.Smiřická ulice - Holohlavy
Mapa Holohlav z roku 1840 ukazuje dnešní Smiřickou ulici šikmo nahoře a Školní ulici svisle vlevo.
Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz

Smiřická ulice - Holohlavy
Horní část ulice s bývalou školou vzadu. 3.2.2018

Na horní fotografii je místo, kde se odehrával příběh dole.
Vlevo statek Václava Merkla, vpravo dům Jana Pácalta. Josef Zilvar bydlel v domě čp. 76 za merklovým statkem do roku 1918, kdy byl přepsán na Václava Merkla.


Usnesení
   C.K. okresní soud v Jaroměři odd. IV. usnesl se o návrhu Josefa Zilvara st. na obnovení trestního řízení v jeho trestní věci pro přestupek proti bezpečnosti cti ve smyslu § 49i tr. z. po slyšení soukromého žalobce Václava Merkla, takto:
   Návrh tento se co bezdůvodný zamítá!
   odůvodnění:
   Navrhovatel domáhá se obnovení trestního řízení pro urážku na cti dle § 49i z. tr. jež právoplatným odsouzením jeho ukončeno bylo, a to z toho důvodu že inkriminovaná slova „já si od vás děti zmrzačit nenechám“, patřila ne soukromému žalobci Václavu Merklovi, nýbrž Janu Pácaltovi, kterýž právě před tím syna jeho Jaroslava ztýral – a že tudíž svědkové, kteří tehdáž žalobu potvrdili, falešně a křivě svědčili. O této okolnosti vedl celou řadu svědků, kteří však nebyli sto, tvrzení to prokázati. - Posléze po více než 3 1/2 roku učinil návrh žádaje znovu za obnovení trestné své věci, aby jeho svědci činu vyslechnuti byli také jeho manželka Anna a syn Josef.
   Výslechem těchto pozdních svědků byly zjištěny následující okolnosti: Anna Zilvarová nebyla sice na místě samém přítomna, ale slyšela a viděla z okna svého příbytku, jak její manžel, Josef Zilvar st. dohadoval se o něčem s Pácaltem a jak za chvíli přišel tak k nim také syn Josef ml., kterýž Pácaltovi také jeho jednání vytýkal, načež že Pácalt se vyjádřil „až ho chytím dám mu jich duplo“.
   Její manžel nato odpověděl „já si ale od vás děti zmrzačit nenechám“. Dle jejího domnění týkala se tato slova pouze Pácalta a nikoliv Merkla, jehož v tu dobu právě ještě neviděla – až teprve později, když k nim s Pácaltem přiběhl na dvůr.
   Příčinu proč jej neviděla vysvětluje tím, že k Merklovi do oken od nich není vidět.
   Svědek Josef Zilvar ml. udal, že přišel brzo za otcem před stavení Pácaltovo a Merklovo, že činil výtku Pácaltovi ohledně zlého nakládání s jeho bratrem Jaroslavem, a že mu na to týž odpověděl „až ho chytím po druhé dám mu jich dupplo“ na kteroužto výhrůžku otec jeho se vyjádřil „já si ale od vás děti zmrzačit nenechám“. Při tom Merkl stál v okně a smál se a křičel za nimi !jo jo teď jsme to dali mladšímu a pak to dáme staršímu“.
   Potom měl svědek ještě další hádku s Merklem, jejíž výsledek byl, že Merkl a Pácalt běželi za Zilvarovými k jich stavení.
   Výpověděmi těchto nových svědků nejeví se však jednání svědků Jana Pácalta, Jiřího Hladíka a Josefa Pácalta, na kterýž rozsudek v odpor vzatý spočívá, býti vyvrácena.
   Jsouť jen pouze ve zdánlivém odporu. Tak opozděné nabídnutí průvodců těch zajisté veškerým právem omlouvá a takřka nutí výpovědi jich s veškerou výhradou přijímati a je co nejpřísněji posuzovati.
   Jak ze samotných výpovědí svědků těch plyne, nepřišel Josef Zilvar ml. současně se svým otcem na místo před stavení Pácaltovo a Merklovo, nýbrž, že uplynula předce jistá doba než tento svědek na místo děje za otcem...
Za neúplný dokument děkuji Jaroslavu Merklovi.


Smiřická ulice - Holohlavy
Pohled do kopce k domu čp. 20 ( bílý dům vpravo ). Žlutý dům čp. 18 patří do ulice Na Kopečku ( vede doprava ).

Úprava cesty ke Brodku v roce 1935
Obec upravila cestu ke brodku podvezením kopce a křižovatky u čp. 20. Při tom došlo i k úpravě nového důjezdu k čp. 29 ( Jos. Tvrdý )
takže původní vzhled návse ( viz. fotogr. snímky divadla „Otec“ ) se v této části podstatně změnil. - holohlavská kronika

Smiřická ulice - Holohlavy Smiřická ulice - Holohlavy
Vlevo: Silnice byla asfaltována již dvakrát, poprvé někdy v šedesátých letech a potom v roce 1996. Holohlav. archiv, duben 1996.
Vpravo: Pohled ze dne 18.6.2006. Sloupy vedení el. proudu zmizely. Dům vlevo má čp. 79.

Smiřická ulice - Holohlavy
30.12.2006

Smiřická ulice - Holohlavy
Podobný pohled jako nahoře, už ale je zde nový dům a vlastně celá nová Lipová ulice ( směrem vlevo ). 11.6.2011
Vlevo stojí dům čp. 28.

Smiřická ulice - Holohlavy V holohlavské školní kronice je tento zápis:
Oslava 28. října 1919
  První rok našeho osvobození oslaven byl ve zdejší obci tím způsobem, že v 8 hod. ráno byly konány slavné bohoslužby a o 10. hodině byly zasazeny dvě památné lípy na stráni před statkem paní Andrejskové ( dnes Lipová ulice – pozn. P. )
  Bohoslužeb účastnila se školní mládež v hojném počtu bez jakéhokoliv nátlaku a v 9 hodin shromáždila se ve školné budově. Odtud odebralo se žactvo v průvodu se sborem učitelským a se členy místní školní rady s hudbou na místo určení, kde byly již dvě jámy pro lipky připravené. Školní mládež byla seřazena pod strání vedle cesty, kde bylo také shromážděno velké množství obecenstva domácího i z obcí sousedních.
  Po přivítání obecenstva nejprve promluvil zdejší učitel pan Josef Tuček o účelu pamětních lípek, které byly nazvány Benešova a Štefáníkova na slavnou paměť těchto budovatelů naší republiky. Lípa Masarykova zasazena byla na témž návrší v roce prohlášené naší republiky. Po skončení řeči učitele pana Tučka pojednal řídící učitel, p. Václav Letošník „O významu historického dne 28. října pro náš národ“.
  Po těchto promluvách byly lípky do přichystaných jam mládeží školní zasazeny. Ku konci slavnosti přednesl Josef Kříž, žák III. třídy, báseň „Vlast svobodná“ Mezi promluvami a na konec zazpívalo žactvo hymny: českou, slovenskou a všeslovanskou.

Na obrázku nahoře stojí již jen jedna zmíněná lípa, vpravo je vjezd do nově budované Lipové ulice. 7.3.2009


Smiřická ulice - Holohlavy Smiřická ulice - Holohlavy

Čp. 29 - rodina Tvrdých, budoucí Lipová ulice

Dům čp. 28 - Andrýsovi


Smiřická ulice - Holohlavy
Foto z holohlavského archivu ukazuje uprostřed ulice ještě starý dům čp. 27. - červen 1996

Smiřická ulice - Holohlavy
Změněná ulice dne 21.10.2007

Smiřická ulice - Holohlavy
Poslední část Smiřické ulice, pohled k železničnímu mostu a Brodku. Bílý dům vlevo má čp. 23. - 5.6.2005
U sloupu vpravo vede chodník do Smiřic - fotografie dole.

Smiřická ulice - Holohlavy
Mezi pozemky a pod železniční třať vede chodník do Smiřic a k nádraží.
Na konci roku 2012 zde byla odstraněna desková dlažba a položená zámková. 28.12.2012
Už velmi starý nápis, je stále dobře k přečtení: Přestaňte mlčet ! Pravdu všem. Havel.

Smiřická ulice - Holohlavy
Výše popisovaný chodník. 27.7.2018

Smiřická ulice - Holohlavy
Na starém pohledu byl tento obrázek pohledu od Brodku.

Smiřická ulice - Holohlavy
Pohled z holohlavské kroniky na stejný prostor.

Smiřická ulice - Holohlavy
Detail z fotografie nahoře. Dům čp. 28 ( za domem na konci ulice ) ještě nestojí, byl postaven v roce 1912.

Smiřická ulice - Holohlavy
Detail z fotografie nahoře.

Smiřická ulice - Holohlavy
Fotografie z pozdější doby, na obrázku přibyl vpravo nový dům.

Ze zápisu obecního zastupitelstva 30.10.1943:
Prostora u Brodku bude upravena: příkop po užití trub se zaveze, užívání místa před domkem čp. 109 se ruší.

Smiřická ulice - Holohlavy
Pohled od Brodku dne 16.10.2005.

Smiřická ulice - Holohlavy
Majitel domu čp. 28 opravuje střechu. Nejvyšší dům vlevo má čp. 31. Linie vpředu je železniční trať. - 8.4.2006

Smiřická ulice - Holohlavy
Letecký pohled na Smiřickou ulici ze dne 10.6.2008.
Od budovy školy vede mezi domy doprava. Nový asfaltový povrch bude patřit Lipové ulici.

Smiřická ulice - Holohlavy
Střed ulice 10.6.2008.

Smiřická ulice - Holohlavy
Spodní část ulice 10.6.2008.

Smiřická ulice - Holohlavy
15.1.2005

Smiřická ulice - Holohlavy
15.1.2005