Smiřice - ulice U Stadionu čp. 204

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku      Popis ulice U StadionuU Stadionu
Čp. 204.
Na staré mapě zde byla původně dvě čísla 204 / 196, dnes čp. 196 má dům v jiné ulici. 9.7.2016

U Stadionu
Nástin na postavení nového domku u pana Štěpána Balaše čís: 145 v Smiřicích,
rýsoval Josef Andrejsek dne 2. září 1878.
Na Poloze místní je vlevo šedě Staré domovní stavení čp. 145, červeně Nové staveniště čp: 145,
vpravo Dvůr čís: 144 a Stodola p. J. Jona čís: 144.


-----------------------

V seznamu smiřických žáků na školní rok 1865 jsou čtyři děti Balašovi (Jan také) z domu čp. 145.
V seznamu domů a obyvatel z prosince 1910 Balaš Jan bydlel již v čísle 204 / 196.
Čp. 145 je dnes v ulici Antonína Seligera.


-----------------------

Ze žádosti
    Já nížepodepsaný občan a vlastník domku čísl. p. 145 předevzal jsem si na mém pozemku vedle silnice, jak to přiložený nákres ukazuje nový krámek s dvěma světničkami ... vystavěti ...

Z protokolu
    sepsaného 10. dubna 1880 k žádosti p. Balaše Štěpána podané dne 19. února 1880 za povolení stavby nového domku
    Zástupce slavného okresního výboru p. jan Pražák se vyjádřil, že proti předloženému plánu stavebnímu namítá to, že v předepsaníé zákonité Balaš vzdálenosti od okresní silnice obmýšlená stavba založená býti nemá, nač připustiti nemůže, leda v tom pádu pakli obmýšlenou stavbu v zdálenosti 1 běž. sáhu od stávající okresní silnice založí, takovou provede, předložené nákresy v tom směru opravené budou ...
    Dále vyjádřil se hraniční soused p. Josef John že proti obmýšlené stavbě nemá ničehož k namítání ...

-----------------------

U Stadionu
Plán na přístavbu domu č. 196 p. Jana Balaše ve Smiřicích,
rýsoval v Černilově 9. března 1893 Josef Špaček.
Vlevo je stará stavba, v novostavbě vpravo vpředu Pokoj, Kuchyň a Skladiště, vzadu dvě Spíže a Dílna krejčovská.
V kroužku na Místní poloze je červenou čarou opravená Nová Stavba s číslem 145.

Z protokolu
    sepsaného 14. dubna 1893 k žádosti p. Jana Balaše podané dne 10. března 1893 za povolení stavby nového domku při domě čp: 196 zde.
    ... přední strana do ulice od rohu stávajícího hostince až po hranice p. Jos. Johna v rovné řadě(?) budiž postavená, jak poopravení nákres lit. B naznačuje. Při hranicích Josefa Johna má se dodržeti stávající určený bod do uhle od hrany kameneho chodníka 2.45 m. Dále se nedovoluje aby se na pláně naznačené dvě střední lezeny(?) na předním vzhledu nové stavby neshodovali, Balaš jelikož se to příčí §.36 st. ř. Stavebník dále povinen podél nové stavby po skončené stavbě stávající chodník dle uvedené šíře na svůj náklad přeložiti a rigol vedle téhož upraviti.
    Já Josef John vlastník domu čp: 144 ve Smiřicích nenamítám ... ničehož, vyhražuji si však, aby okno do mého dvorku při této nové stavbě projektované, opatřeno bylo mříží ...
    Stavbu provede p. Josef Špaček mistr zednický z Černilova.

-----------------------

Protokol
    k žádosti p. Jana Balaše podané dne 24. března 1893 za povolení stavby nového hospodářského stavení na dvorku jeho domu čp: 196 zde, byl sepsán 25. dubna 1893.

U Stadionu
Plán na postavení hospodářského stavení při č.p. 196 p. Jana Balaše ve Smiřicích,
rýsoval 23. dubna 1893 Josef Špaček v Černilově.
U Stadionu
Vjezd do ulice U Stadionu od Tyršova mostu, vlevo stojí čp. 204 vpravo čp. 1147.
Vložený obrázek ukazuje ceduli která byla umístěná na plotě vlevo za křižovatkou.
Nábřeží dr. Miroslava Tyrše se dnes nikde neuvádí, asi to mělo souvislost s Tyršovým mostem. 7.9.2006