Smiřice - ulice U Stadionu

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

   Ve smiř. Zpravodaji píše ing. Kupka: ,,Ulice se asi původně nejmenovala nijak. V roce 1909 kandidoval za Smiřice do zemského sněmu hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka. ( pozn.: říšský rada, *Pohořelice u Napajedel 14.1.1868, +Vídeň 25.4.1930 ). Vyhrál volby, byl vlastenec, vědec a slušný člověk. Od té doby donedávna ,,Šternberkovo nábřeží". Dříve byla ulice velmi důležitá - tudy se přjíždělo do Smiřic z východní strany."
   Na podzim 1935 byly vykáceny i vzrostlé kaštany při okresní silnici na Šternberku, které celou čtvrť po dlouhou dobu charakterisovaly. Smiř. Kronika.
   V katastru nemovitostí je ještě v roce 2009 zaznamenáno Šternberské nábřeží.

čp. 15, 131, 133 a 66, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 204, 230, 525, 613 a 614 a 634

Dne 8.7.2016 je v ulici evidováno 19 adres. Číslo 634 jsem na katastrální mapě nenašel.

Zpět na hlavní stránkuU Stadionu
Ulice a zároveň okresní silnice vedla dříve po břehu Labe.
Po postavení Tyršova mostu přes Labe přišli majitelé obchodů v ulici o čilý provoz, jenž se přesunul na novou cestu.
Výřez z pohledu od p. Zdeňka Vorla.

U Stadionu
Kolem roku 1910.

U Stadionu
Pohled na ulici z věže kostela.

U Stadionu
Pohled na ulici z věže kostela.

U Stadionu U Stadionu
Letecký pohled z roku 1945 a z roku 1996. Obec. úřad Holohlavy.

U Stadionu
Meziválečná mapa.

U Stadionu
Fotografii popisovaného prostoru pořídil Tomáš Spurný dne 13.8.2005.

U Stadionu
Foto ulice U stadionu pořídili manželé Burešovi 21.10.2016.Čp. 15

U Stadionu Foto vpravo ukazuje přestavbu budovy čp. 15 na malém stadionu.

Majitel, město Smiřice vyhlásilo 15.5.2008: ,,Záměr prodeje nemovitosti U Stadionu č.p. 15 ve Smiřicích, včetně pozemku stp. 698, k.ú. Smiřice o výměře 481 m2
Zdroj: smiř. stránky.

V této budově dříve sídlil také Dům dětí a mládeže. V roce 2009 město dům prodalo. V roce 2012 byl objekt znovu na prodej.
U Stadionu
Čp. 15

--- Na této stránce ---- jsou další fotografie tohoto domu.

U Stadionu
Čp. 15 - 9.11.2014

U Stadionu U Stadionu
,,Kotlina" bývalého toku řeky Labe dne 19.5.2013

U Stadionu
Čp. 15 - 9.7.2016.Čp. 131

U Stadionu
Fasáda domu čp. 131 je celá obložená pískovcem. 9.7.2011

U Stadionu

Vpravo:
Přístavba vyhořelého stavení pro pana Františka Práška čís. pop. 131 ve Smiřicích,
rýsoval Karel Volt v dubnu 1915.

Komisionelní šetření k žádosti Františka Práška se odbývalo 6. července 1915.

U Stadionu
Dům čp. 131 - 9.7.2016.Čp. 132 - dům je zbouraný

U Stadionu
Karel Vorel s manželkou stojí mezi domy čp. 132 a 133.
Foto od p. Zdeňka Vorla.

U Stadionu
Vlevo: čp. 131, 132 a 133. Foto smiř. archiv.
Pan Kupka na popise píše: ,,asi do roku 1977, kdy dům rodiny Vorlovy (x) byl zbořen"

U Stadionu
Stejný pohled, jako nahoře. Dům čp. 132 byl zbourán, nový majitel si zde postavil dílnu.
Dál stojí domy čp. 133 / 66 a 134 - 10.12.2005.Čp. 133 a 66

U Stadionu
Čp. 133 a 66.
10.12.2005 zde na štítkách pod čísly byly ulice: čp. 133 Na Šternberku a čp. 66 Hansova ul.

U Stadionu
Nástin na přistavení nového chléva u pana Jos. Berana čís: 133. v Smiřicích,
rýsoval 26.5.1878 Josef Andrejsek.
Stavba se postaví na místě starého chléva. Žádost byla sepsána 28. května 1878 a protokol k povolení 7. června 1878.

U Stadionu Beran
Polohorys z plánu nahoře, zleva: Marie Vorlova čís: 132, Josef Beran čís: 133 a Karel Vacha čís: 134.
Anežka Vorlova se stavbou souhlasí.

------------------

plán Ze žádosti
   Při mém domku čís. p. 133 ve Smiřicích, hodlám přistavěti nové hospodářské stavení.
   Vír Nová stavba sousediti má po pravé straně z domkem č.p. 134 Pana Karla Váchy a z levé strany z domkem č.p. 132 Pana Jana Vorla, kteří oba v realitách právě uvedených bydlejí.
  ... stavbu provede Josef Špaček zed. m. z Černilova.
Ve Smiřicích dne 19. května 1897.

Protokol
   k žádosti p. Jana Víra za povolení přístavby komory a konírny byl sepsán 25. května 1897

Plán Komory a Konírny rýsoval v Černilově v květnu 1897 Josef Špaček plán

------------------

Dole:

Protokol

   k žádosti p. Jana Víra za povolení nové stavby kolny a skladiště na dvorku jeho domku čp. 133 byl sepsán 20. května 1902.s

Žádost Jana Víra, krupaře a pekaře ve Smiřicích byla sepsána 20. února 1902.

U Stadionu
Plán stavby Panu Janu Vírovi ve Smiřicích čp. 133, rýsoval Josef Špaček v lednu 1902.


------------------

Z protokolu
   Munzar k vyšetření o žádosti p. Jana Víra za povolení přístavby chléva při jeho hospodářském stavení byl sepsan dne 29. září 1915
   Projektovaná přístavba provede se přesně dle předloženého plánu na parc. čís. 127/2 a připojí se čelem ku stávající stodole, tak že to jest vlastně prodloužení stávající stodoly sahající až na hranice zahrady pana Emanuela Boznera.
   Přístavba provedena bude veskrze z tvrdého materiálu s taškovou krytinou a budiž tak založena aby na stranu sousedící s pozemkem firmy ,,Ed. Ad. Malburg a syn" odkap střechy byl nad vlastním pozemkem.
   Boznerová Močka z chléva bude odváděna potrubím do hnojiště které jest umístěno uprostřed dvora majitele (stavebníka), tak že nikterak na závadu není.
   Jakožto výchozné účtuje se 10 korun.
Václav Munzar
Paní Anna Boznerová mezující sousedka prohlašuje, že proti této stavbě nemá námitek ...
Ze žádosti sepsané 17. září 1915: Stavbu vésti a k ní dohled míti bude zdejší mistr zednický p. Karel Volt.

U Stadionu
Plán na přístavbu hospodářského stavení panu Janu Vírovi čp. 133 ve Smiřicích,
rýsoval Karel Volt v září 1915.U Stadionu
Poloha shořeniště čísel dom. 134., 135., 138 v Smiřicích
rýsoval zednický a tesařský mistr Valášek 13. května 1874.


Texty zleva a dolů: Cesta na pole ,,bělidla", Zahrada k č.d. 135, Shořelé dom. stavení, Václav Slezák č. 135., Stavební místo, Shořeniště č. 136 Pozustalé domovní stavení J. Kašpar č. 133, Zahrada k č. 134, Přeložená dílna, Pozustalá dílna v přeložení, Dílna kolářská, Karel Vácha čís.134, Domovní stavení, Staveniště, Ulice, Ulice k č. 137, Shořelé domovní Ant. Kociána čís. p. 142, Zahrada k č. p. 142, Ulice městská a Břeh Labe
Čp. 134

U Stadionu
Vlevo: čp. 134 - 10.12.2005

U Stadionu
Plán k vystavení nového domku pro p. Karla Váchu č.p. 134. v Smiřicích,
rýsoval z.t. mistr Valášek 15. května 1874.
Vlevo nahoře Dílna kolářská a kulna pro dřívy ...

Ze žádosti:
   Slavná městská rado !
   Jak známo, přišel jsem při vypuklém, dne 26. dubna t.r. požáru o veškeré mé domovní a hospodářské stavení, aniž mi zustalo, kde bych se ukryvati mohl. Abych si mohl opět nové stavení sbudovati, předkládám tuto stavební nákres, dle něhož stavěti hodlám ...
Ve Smiřicích d. 16. května 1874 Karel Vácha

Z protokolu
   sepsaného 1. června 1874 k žádosti p. Karla Váchy podané dne 18. května 1874, za povolení stavby nového domku na místě jeho shořelého stavení.
   Zástupce obce:
   Za povinost se ale p. Karel. Váchovi ukládá, abi se dle situačního nákresu rovná pouliční čára docíliti mohla, že povinen jest, od obce obecního pozemku ve výměře 4° - 3´ - 0" odkoupiti a když tomu se podvolí, že žádané povolení udělené byti muže.
   Vácha a Kašpar Já Josef Kašpar majitel domu číslo 133. co hraniční soused obmyšlené stavby pana Karla Váchy nemám ničehož k namítání ... podotýkám ale, že proti obmýšlené postavení dílny vedle mého plotu se ohražuji, aby dílna ta na 4 stopy od mého plotu postavena byla ...

Z protokolu
   Předevzatý dne 17. března 1874 u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích
   Věc. K ústní žádosti p. Karla Váchy o prohlédnutí a příjmutí nově postaveného domu číslo pop: 134 ve Smiřicích na jeho vlastním pozemku...
   Především se připomíná že k ohledání a příjmutí nově postaveného domu byly dva hodnověrní svědci v osobě p. Josefa Kašpara a p. Karla Hanky pozvané, an vyvedená stavba jim dobře povědomá jest když nejbližší sousedé od ní jsou, a tím se pronesli takto:
   Propílková Stavební místo na kterém p. Karel Vácha řečený dům nově postavil jest vlastnictví jeho a jest na tom samém místě na kterém dříve dřevěný domek stával pod číslem pop: 134 staveb: parc: číslo 154. Tento domek dřevěný při vypuklém požáru dne 26. dubna 1874 až na povrch země schořel a tím veškeré díly stavby byly zničené tak že žádná stará zeď stát neostala, protože byly všechné ze dřeva požárem zničené. K této stavbě nebyl žádný starý hmot upotřeben, an veškeré dříví schořelo a cihli rozsipali.
   Pan Karel Vácha započal stavbu dne 1. srpna 1874 a úplně ji dokončil dne 28. února 1875. ve všech odělení a tím místnostě také od toho dne obývat započal.
   Konečně byly nájemníci vyslechnutí které se pronesly takto:
   Michek Já Marie Propílková najmula jsem v nově postaveným domě číslo 134 u p. Karla Váchy jednu světničku za roční nájem 22 zl. a přestěhovala jsem se do bytu toho dne 1. března 1875.
   Dále já Josef Michek jsem najmul ... jednu světničku za roční nájem 15 zl. a užívám ji počínajíc dne 1. března 1875.

Podpisy vpravo:
nahoře Propílková, dole Michek
Čp. 135 - starý dům neexistuje, číslo má soukromá firma

Z protokolu
   k žádosti p. Václava Slezáka podané dne 18. května 1874 za povolení stavby nového domu pod číslem pop. 135 na jeho spáleništi, Slezák sepsaného dne 1. června 1874.
   ... dle situačního nákresu roh u strany pana Malburga z pozemku p. V. Slezáka ve výměře 3 běžné střevíce k docílení nové linie pan V. Slezák zdejší obcí odstoupí, naproti tomu, že zase od zdejší obce takovou vyměru pozemku u strany rohu plotu p. Karla Váchy obdrží a tím tedy pozemek ten se vyrovná...

Z protokolu
   k ústní žádosti p. Vácslava Slezáka o prohlédnutí a příjmutí nově postaveného domu číslo 135, sepsaného dne 17. března 1875.
   Nejprve se zde jmenovaní svědci p. Josef Kašpar (čp. 133) a Karel Hanka (čp. 142) pronesli takto:
   Nám jest dobře povědomo že stavební místo na kterém p. Václav Slezák nový dům postavil jest vlastnictví jeho jelikož jej před nějakou dobou od jeho otce Václava Slezáka v kupní cestě převzal. Na tom samém místě kde nyní nový dům vyveden jest stával dříve dřevěný domek pod číslem pop. 135. staveb: parc: číslo 155 a 156.
   Tento starý domek dřevěný při vypuklém požáru dne 26. dubna 1874 až na povrch země schořel a tím veškeré díly stavby jeho byly poničené že žádná stará zeď stat neostala. Když byly všechné ze dřeva.
  Jakubec Václav Slezák započal stavbu dne 1. srpna 1874 a úplně ji dokončil dne 20. února 1875 ve všech oděleních, a od toho dne místnostě tyto také obývá.
   Dále byly vyslechnutí nájemníci a sice já Franc. Brekl najmul jsem byt pozůstávajíc z jedné světničky u p. Václava Slezáka v jeho nově postaveném domu počínajíc od 28. února 1875. z kterého platím roční nájem 10 zl.
  Dušek Já Jakubec Karel (podpis vpravo) jsem ... najmul jednu světničku a sice od 28. února 1875 z které roční nájem 12 zl. platím.
   Já Jan Dušek najmul jsem jednu světničku k obývání ... počínajíc dne 28. února 1875 z které roční nájem platím 12 zl.U Stadionu
Stavební nákres k vystavení nového domku pro p. Václava Slezáka č.p. 135. v Smiřicích,
rýsoval z.t. mistr Valášek 17. května 1874.

----------------------

plán Ze žádosti
   Já v úctě podepsaný, nemaje ve svém bytu tolik místa, kam bych svůj nábytek uložiti mohl; uzavřel sem na půdě mého domu, která je dosti prostorná a k ničemu jinému se neužívá, řádnou komoru si zříditi a od ostatní půdy docela odděliti ...

Z protokolu
   sepsaného dne 17. září 1881 k žádosti p. Václava Volfa podané dne 27. srpna 1881 za povolení stavby jedné komory na půdě v jeho domu.
   Jak z přiložených nákresů viděti jest, má se zříditi pod krovy na přední straně k silnici ležící komora, kterážto má ze dvou stran ,,Riegelwandem" opatřená, přední však strana úplně z cihel vyzděna; zdi tyto spočívají částečně na tramích podlahových, kteréžto dle shlédnutí dostatečné se zdají; vedle místnostě této nalézá se šlauch do komína vedoucí,. kterýžto ze všech stran přístupný musí zustati.
   Sinka, která zde v plánu naznačená jest, musí na straně ke komínu cihly vyzděná a všeho dříví sprostá býti, by dříví s komínem a šlauchem žádneho spojení nedošlo.
  Volf Co se spoříštěte týče, nesmí v komoře této ani v vedlejší místnosti žádné postavené býti.
   Schody na půdu vedoucí, jsou až do dnešní doby zábradlym nad řečené since nespatřené což se zákonu příčí a nařizuje se, by takové zařízeno kolem otvoru chodištete bylo.
J. Andrejsek

Plán vpravo:
Nákres ku zřízení komory na půdě domu pana Václ. Volfa čís. 135 ve Smiřicích, rýsoval z.t. mistr Valášek 26.8.1881

U Stadionu
Čp. 135 - za foto děkuji rodině Boznerové.
O tomto prostoru se dozvíte více na --- této stránce --- o firmě Bozner.

U Stadionu
Pohled na stejná místa jako na obrázku nahoře, je tu vjezd do areálu podniku Jipa s čp. 135 a 138
Dům s číslem 142 by stál na parkovišti vpravo. - 9.7.2016


Čp. 138 - starý dům neexistuje, číslo má soukromá firma

Mergl Ze žádosti
   V úctě podepsaný František Mergl žádá tímto za udělení povolení k stavbě nového chléva a stodoly při jeho stavení čp: 138 ve Smiřicích...
   Ve Smiřicích, dne 19. července 1906 František Mergl

Povolení bylo uděleno od 8. srpna 1906, na základě protokolu o stavební komisi z 25. července 1906.


U Stadionu
Plán na postavení nového chléva a stodoly ... rýsoval v červenci 1906 J. Andrejsek.
Půdorys: Perna, Mlat a Chlév.Čp. 142 - starý dům neexistuje, dnes je zde cesta

U Stadionu
Nákres k vystavení nového domku pro Ant. Kociána č.p. 138 (?) v Smiřicích
rýsoval z.t. mistr Valášek 16 května 1874.

Ze žádosti
   Dne 26. dubna b. r. při vypuklém ohni, shol mi na mém domku kryt a mimo to utrpěl nemálo i zděný spodek, jinak beztoho jíž chatrný, tak že musí sbořen býti...

Z protokolu
  Kocián sepsaného 1. června 1874 k žádosti Antonína Kociána podané dne 18. května 1874 za povolení stavby nového domku na shořalém staveništi. Poněvadž zamýšlená stavba založí se na 18" od hranic souseda p. Hanky, čímž se ta sama až na 4°. rozšíří a předek její simetricky zříditi se dá, a když podle projektu z postanní ulice hlavní dveře a 3 okna v přiměřené velikosti se upraví, římsou ozdoby ... Já Karel Hanka co mezující a hraniční soused .. nemám ničehož namítání..

Z protokolu
   předevzatého u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích dne 17. března 1875.
   Věc - k ústní žádosti Antonína Kociána o prohlédnutí a příjmutí nově vystaveného domu číslo pop: 142 v Smiřicích...
   Rádlo Nejprve se jmenovaní svědci p. Josef Kašpar a p. Karel Hanka pronesli takto:
   Místo stavební na kterém pan Antonín Kocián v řeči stojící s tím pod číslem pop. 142 nově postavil jest vlastnictví jeho a stával na tom samém místě dříve dřevěný domek pod číslem 142 stavební parc. číslo 158.
   Tento domek dřevěný při vypuklém požáru dne 26. dubna 1874 schořel a tím byly zničené veškeré díly stavby že žádná stará zeď upotřebená býti nemohla jelikož se částě zděné od ohně rozsypali v čehož jde na jevo že cihli k nové stavbě upotřebené nebyly.
   Antonín Kocián započal stavbu dne 20. srpna 1874 a úplně ji dokončil dne 28. února 1875 ve všech odělení a tím místnostě také od toho dne k obývání schopné se uznávaj.Martinetz
   Dále byly vyslechnuté nájemníci které se pronesly takto
   Já František Rádlo najmul jsem byt pozustávaje z jedné světničky ... z kterého roční nájem 15 zl. platím a který byt jsem dnem 1. března 1875 převzal od kterého dne jej také obývám.
   Já Martinec Josef najmul jsem byt ... pozůstávajíc z jedné světnice z kterého roční nájem 15 zl. platiti jsem se zavázal tento převzal jsem k obývání dne 1. března 1875.
Čp. 137

U Stadionu čp. 137
Před továrnou Jipa vede doprava cesta, vede k domu čp. 137 - 12.7.2011.Čp. 141

Z protokolu
   sepsaného 25. června 1889 k žádosti p. Josefa Hanky čd. 141 podané dne 18. června 1889 za povolení stavby nové kulny.
   Kociánová Hanka Jak v žádosti uvedeno nachází se na zadním konci domku žadatele velmi sešlá prkenná a slamou pokrytá kulna, která nejenže hrozí spadnutím nybrž i z ohledu nebezpečí ohně, hrozí anť střecha její téměř až k zemi dosahuje. Aby žadatel poněkud pomohl si k prostornější a bezpečnější takové místnosti (kulny) kde zaroveň dřevník umístěn býti má, odhodlal se starou tu kulnu strhnouti a na tom samém místě kulnu na zděných pilířích vystavěti a šindelem přikrýti. Jelikož stavba ta nachází se u prostřed zahrady žadatele, a krytba její bezpečněji než byla, se upraví, nemá podepsaný ničehož více k připomenutí.
   Valášek
   Mezující sousede Josef Beran vyslovil se ... nemá proti této stavbě ničejo k namítání. taktéž vyslovila se podepsaná Kateřina Kociánová.

U Stadionu 141
Čp. 141 - 9.7.2016.Čp. 140

U Stadionu
Čp. 140 je vysoký dům uprostřed.
Autor snímku Laďislav Žampa fotografoval svého tatínka v roce 1956.

U Stadionu
Podobný pohled jako nahoře, zleva čp. 141, 140 a 230

U Stadionu
Cvičenci na malém stadionu, vzadu je vidět popisovaná ulice. Všimněte si brány firmy BOZNER. Foto od Z. Vorla.

U Stadionu 140
Čp. 140 - 10.12.2005.Čp. 230

U Stadionu 230
Čp. 230 - 9.7.2016

U Stadionu 230
Čp. 230 pekař Josef Beran.
Za fotografii děkuji Petru Krejčímu.
Než byla vybudována před druhou válkou nová cesta přes park k mostu přes Labe, vedla všechna doprava za Labe kolem domů této ulice.

U Stadionu 230
Detail fotografie nahoře.
Zleva dělník, učedník, mistr pekař Josef Beran a jeho žena Anna.

------------------

Beran C.K. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n. L.
   K žádosti p. Josefa Berana uděleno bylo témuž povolení k stavbě nového přízemního domku na jeho pozemku při domě čp.: 140 témuž náležejícího.
   Stavba tato jest nyní úplně dohotovena a uživatelně dokončena, o čemž za příčinou vyměření daně domovní zprávu podáváme.
   Novostavba tato obdrží nové číslo popisné 230.
Obecní úřad ve Smiřicích dne 15/10 1904
starosta Hojný

Stavba domu čp. 230 30. června 1903 započala a dnem 15. října 1904 úplně dohotovena byla

Beran ------------------

Z protokolu
   sepsaného 15. srpna 1905 k vyšetření žádosti p. Josefa Berana za povolení přístavby kuchýně a komory k stávajícímu stavení čp: 230.
   Soused Václav Cejnar nemá nic k namítání.

Povolení k obývání přístavby bylo od 29. ledna 1906.

Vpravo:
Plán na přístavbu domu pana J. Berana ve Smiřicích č.p. 230,
rýsoval J. Andrejsek v srpnu 1905

Na plánu
Situace jsou vlevo čísla 140 a 230 J. Berana, za šrafováním soused V. Cernar č. 130.
Na půdorysu byl k cestě vlevo Krám, Pekárna, Chodba a Pokoj, v zadním výklenku byl vlevo Chlév, zde se přistavěla Kuchyň, Spíž a Komora.
Zbouraný dům čp. 139 - na místě tohoto domu stojí domy s čísly 613 a 614

U Stadionu Dům podle číslování do roku 1780 čp. 7 a podle nového číslování čp. 139
    Domek, ležící za panskou kovárnou, vystavěla vrchnost svým nákladem. Problémem dnes je, kde byla „panská kovárna“ – byla-li panská, sloužila převážně zámeckému hospodářství. Jednalo se o parcel čís. 168, které však není vůbec zapsáno v soupisu parcel. V soupisu parcel není uvedeno ani parcel číslo 169. Stejně nejsou v soupisu uvedeny pozemkové parcely č. 99 – 104. Pozemková parcela č. 104 byla poměrně dosti velká a ze zámku přístupná po „zámeckém mostu“ ( stál na začátku současné cesty k zámku v parku ) a stojí tam dům čp. 196 a dům čp. 204, které tam pořadově nepatří. Později je vlastnila rodina Balašova, která zde měla hospodu ( viz článek dole ). Je možné že zde bývala i uvedená panská kovárna ( ? ).
   Výše uvedený domek čp. 139 „postoupila vrchnost 2. February ( února ) 1738 se zahrádkou a se vším co v ní přibito a hlínou nebo vápnem obmazáno za 140 zl. Janovi Modrýmu“. Povinnosti nového majitele bylo: platit kontribuce 1 zlatý a 40 krejcarů, vrchnosti úrok o sv. Jiří a o sv. Havlu po 6 kr. a odúmrť 3 kr. a 3 denáry. Cejnar
   Od své matky – vdovy převzal domek 2. července 1782 syn Jan Modrý za 1408 zl. 15 kr. V pozemkové knize jest poznámka: „Tento domek jest do knihy panské zapsán a zde kasírován“. Od Jana Modrého převzal chalupu 8. června 1808 za 512 zl. Syn Jan Modrý. Dle dědičné pořádnosti zdědila domek matka s jejím novým manželem Janem Michalem v ceně 300 zl. Zápisem 8. března 1832. Od 26. prosince 1848 držel za 580 zl. Josef Michal s manželkou Annou. Od 18. února 1866 získal domek za 1400 zl. Josef Michal. V roce 1910 byli majiteli manželé Václav a Františka Cejnarovi. Dalšími majiteli byli Jan Joneš st. a Jan Joneš mladší.
    Ve smiř. zpravodaji napsal Ing. Lubomír Kupka. plán

Na obrázku vpravo stojí dnes už zbouraný dům čp. 139.
Foto ze smiř. Zpravodaje.

Podpis Václava Cejnara je pro povolení stavby sousedovi z roku 1905 - nahoře

---------------------

Vpravo:
Nákres k vystavení nového prodávačského domku při domě Josefa Michala ... rýsoval stavitel Valášek 10. listopadu 1870

---------------------


Michal plánZe žádosti
   Já nížepsaný hodlám na svém místě k mé staré kulní novou kulnu dle nákresu vystavěti a starou stávající kulnu vyvzvednouti a od hlavní ulice na zděné pilíře postaviti ....

plán

Z protokolu
   sepsaného u obecního úřadu dne 10ho dubna 1880 k žádosti p. Josefa Michala č.p. 139 podané dne 14ho března 1880.
   Zástupce slavného okresního výboru p. Jan Pražák se pronesl ... stavba dle stávajícího předpisu okresní silnice v předepsané vzdálenosti na jeho vlastním pozemku provedená bude, ničehož k připomenutí ani k namítání nemá.
   P. Josef Michal připomíná že do této nové kulny směrem okresní silnice jezditi míní, za kteroužto příčinou je také ochotný vzláštní mostek přes příkop k okresní silnici postaviti, by přes takový do řečené kulny hned s okresní silnice jezditi mohl.

U Stadionu 139
Půdorys z plánu nahoře: vlevo Domovní stavení čp. 139 a Stávající kulna.Čp. 613 a 614

U Stadionu
Před začátkem stavby nových domů. - 24.5.2005

U Stadionu U Stadionu
Vlevo: Pohled z druhé strany. - 24.5.2005
Vpravo: Novostavby na místě zbouraného domu čp. 139.- 7.9.2006

U Stadionu
Uprostřed stojí dům s čp. 614. - 26.9.2008

U Stadionu
Pohled do ulice U Stadionu. Novostavba vpravo má čp. 613. - 29.7.2009

U Stadionu
Stejný pohled ze dne 9.7.2016.Čp. 143

U Stadionu
Čp. 143. - 10.12.2005
Fotografie domu s novou barvou fasády je u čp. 144.Čp. 144

plan Z protokolu
    sepsaného 27. srpna 1892 k žádosti pana Josefa Johna podané dne 19. srpna 1892 za povolení stavby nového obydelního domku.
    Proti vyvedení projektované stavby nového domku p. Jos. Johna na spáleništi. kde dříve dřevěné stavení čp. 144 stávalo, není žádných námitek ...
    jen toliko to ohledala komise, že z předložených nákresu jak viděti jest, nutno jest stavební plány přeměniti, anť stavebník stavbu tu v takových rozměrech prováděti nechce. ... jest potřeba upraviti stavební čáru podél okresní silnice a od domu p. Jana Balaše až na hranice p. Karla Kalendy čp. 143 a Jana Vopinky č. 189 a sice tak, aby od domu p. Jana Balaše stavební čára v délce 4.40 m., do uhle od chodníku kameného 2.45 m. vzdálen a odtud pevná čára podél okresní silnice, podél domu čp: 144 p. Josefa a podel domu č. 143 p. Karla Kalendy nově upravena byla.
    Jelikož hradba u zahrady p. Karla Kalendy po zkoušené stavbě asi o 50 ctm. přesaditi do jeho pozemku se má, bude mu pozemek, který vyměřen později bude, dle místních cen ustanoven a od obce odškodněn. Dále má se upraviti nový chodník podél nové stavby p. Jos. Johna a podle hradby p. Karla Kalendy, napotom stávající příkop zasípati a nový rigol podél chodníku zříditi. K cíli docílení pravého uhle pro novou stavbu odstoupil p. Karel Kalenda p. Jos. Johnovi pozemek v šíři 40 ctm. za kterýžto pozemek nežádá od p. Jos. Johna žádné náhrady.

Nákres na postavení nového domovního spolu hospodářského stavení pro pana Josefa Johna č. pop. 144 ve Smiřicích, rýsoval V. Kottland 23.7.1892
JohnU Stadionu
Polohorys z plánu nahoře.
Texty zleva: nahoře je staré koryto Labe, na Zahradě k čp. 169 je Kuželník,
Dom. stav. p. Balaše č. 169, Dom. stav. J. Johna č. 144, Dom. stav. p. K. Kalendy čís. pop. 143

U Stadionu
Domy čp. 144 a 143 s novým nátěrem. 29.7.2009.Čp. 204 (staré čp. 196)

U Stadionu
Nástin na postavení nového domku u pana Štěpána Balaše čís: 145 v Smiřicích,
rýsoval Josef Andrejsek dne 2. září 1878.
Na Poloze místní je vlevo šedě Staré domovní stavení čp. 145, červeně Nové staveniště čp: 145,
vpravo Dvůr čís: 144 a Stodola p. J. Jona čís: 144.


-----------------------

V seznamu smiřických žáků na školní rok 1865 jsou čtyři děti Balašovi (Jan také) z domu čp. 145.
V seznamu domů a obyvatel z prosince 1910 Balaš Jan bydlel již v čísle 204 / 196.
Čp. 145 je dnes v ulici Antonína Seligera.


-----------------------

Ze žádosti
    Já nížepodepsaný občan a vlastník domku čísl. p. 145 předevzal jsem si na mém pozemku vedle silnice, jak to přiložený nákres ukazuje nový krámek s dvěma světničkami ... vystavěti ...

Z protokolu
    sepsaného 10. dubna 1880 k žádosti p. Balaše Štěpána podané dne 19. února 1880 za povolení stavby nového domku
    Zástupce slavného okresního výboru p. jan Pražák se vyjádřil, že proti předloženému plánu stavebnímu namítá to, že v předepsaníé zákonité Balaš vzdálenosti od okresní silnice obmýšlená stavba založená býti nemá, nač připustiti nemůže, leda v tom pádu pakli obmýšlenou stavbu v zdálenosti 1 běž. sáhu od stávající okresní silnice založí, takovou provede, předložené nákresy v tom směru opravené budou ...
    Dále vyjádřil se hraniční soused p. Josef John že proti obmýšlené stavbě nemá ničehož k namítání ...

-----------------------

U Stadionu
Plán na přístavbu domu č. 196 p. Jana Balaše ve Smiřicích,
rýsoval v Černilově 9. března 1893 Josef Špaček.
Vlevo je stará stavba, v novostavbě vpravo vpředu Pokoj, Kuchyň a Skladiště, vzadu dvě Spíže a Dílna krejčovská.
V kroužku na Místní poloze je červenou čarou opravená Nová Stavba s číslem 145.

Z protokolu
    sepsaného 14. dubna 1893 k žádosti p. Jana Balaše podané dne 10. března 1893 za povolení stavby nového domku při domě čp: 196 zde.
    ... přední strana do ulice od rohu stávajícího hostince až po hranice p. Jos. Johna v rovné řadě(?) budiž postavená, jak poopravení nákres lit. B naznačuje. Při hranicích Josefa Johna má se dodržeti stávající určený bod do uhle od hrany kameneho chodníka 2.45 m. Dále se nedovoluje aby se na pláně naznačené dvě střední lezeny(?) na předním vzhledu nové stavby neshodovali, Balaš jelikož se to příčí §.36 st. ř. Stavebník dále povinen podél nové stavby po skončené stavbě stávající chodník dle uvedené šíře na svůj náklad přeložiti a rigol vedle téhož upraviti.
    Já Josef John vlastník domu čp: 144 ve Smiřicích nenamítám ... ničehož, vyhražuji si však, aby okno do mého dvorku při této nové stavbě projektované, opatřeno bylo mříží ...
    Stavbu provede p. Josef Špaček mistr zednický z Černilova.

-----------------------

Protokol
    k žádosti p. Jana Balaše podané dne 24. března 1893 za povolení stavby nového hospodářského stavení na dvorku jeho domu čp: 196 zde, byl sepsán 25. dubna 1893.

U Stadionu
Plán na postavení hospodářského stavení při č.p. 196 p. Jana Balaše ve Smiřicích,
rýsoval 23. dubna 1893 Josef Špaček v Černilově.


-----------------------

Beran dusil kuřátko !
   Pro Zpravodaj přišel z Prahy od p. Jaroslava Litomiského pozdrav a výše uvedené dvě „zprávy“. Už je poměrně málo těch, kteří vědí o co se jedná - proto musí následovat vysvětlení hlavně pro mladší čtenáře Zpravodaje. Tak např., co znamená označení Šternberská republika ? Jednalo se o část města Smiřic oddělenou od vlastního města tzv. krytým mostem, tokem mlýnského náhonu a řečištěm Labe. Později - po roce 1908 - byla toto území nazváno „Šternberkovo nábřeží“ ( lidem šlo lépe do úst nesprávné Štemberkovo nábřeží ). Jedná se o nejstarší smiřickou část, založenou jako podzámčí. Žilo se zde poněkud svérázným životem a zdejší lidé se cítili svobodnější než ostatní měšťané. Scházeli se ve „svých“ hospůdkách ( těch bylo svého času ve Smiřicích více než deset ) a měli své žerty a vzájemné „špičkování“. Proto zde také vznikla zpráva, že „beran dusil kuřátko“. Ono je to totiž mluvnicky naprosto chybně - češtinářsky správně má být totiž napsáno: Beran, Dusil, Kuřátko. A jednalo se o tři ctihodné měšťany Šternberské republiky !
   Pan Beran ( z čp. 140 a čp. 230 ) byl mistrem pekařským a chodíval do velice útulné hospůdky pana Dusila ( čp. 196 a čp. 204 ) - ta se jmenovala nejdříve Hankova a později Balašova. Podle dokumentace byl zde pan Dusil pouze nájemcem. Na dvoře této hospůdky bydlel v malém domku krejčí pan Kuřátko, který zde měl i svou krejčovskou dílnu. Není divu, že při častých návštěvách příjemného šenku a při popíjení lahodných moků pak vzniklo spojení, že „beran dusil kuřátko“. Na doplnění - i když byl pan Kuřátko společenský a oblíbený, nevedlo se mu dobře. Existenční nejistota ho dovedla k rozhodnutí ukončit dobrovolně svůj život. Byl nalezen utopený v Labi u Skalice v místě zvaném Pardědub ( Pod skálou ). A to je smutný závěr rozmarné smiřické povídačky.
   Děkujeme do Prahy p. Jaroslavu Litomiskému za námět na pěknou vzpomínku. Vážení čtenáři, pokud byste znali podobnou historku z minulosti, podělte se o ni s ostatními.
   Ve smiř. zpravodaji napsal Ing. Lubomír Kupka.

-----------------------

U Stadionu
Čp. 204.
Na staré mapě zde byla původně dvě čísla 204 / 196, dnes čp. 196 má dům v jiné ulici. 9.7.2016

U Stadionu
Vjezd do ulice U Stadionu od Tyršova mostu, vlevo stojí čp. 204 vpravo čp. 1147.
Vložený obrázek ukazuje ceduli která byla umístěná na plotě vlevo za křižovatkou.
Nábřeží dr. Miroslava Tyrše se dnes nikde neuvádí, asi to mělo souvislost s Tyršovým mostem. 7.9.2006Čp. 139

U Stadionu
Čp. 139 - pneuservis 25.10.2009.Čp. 525

Domy ve Smiřicích
Poslední dům ulice čp. 525.
Silnice pokračuje přes nový most dále na Opočno. Dům se čtyřmi byty je dnes pod úrovní nové silnice,
která se dříve stáčela na starý most vpravo a byla položena níž. 10.12.2005