Smiřice - Zemanova ulice čp. 75

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Zemanovy uliceZemanova ulice
Vpravo stojí dům čp. 75 s prodejnou Potraviny. Foto od paní Poláčkové.

Zemanova ulice
3.10.2020

Zemanova ulice
Dva komíny vzadu patřily k cihelně. Foto od pí. Karliakové.

Zemanova ulice
1950. Smiř. archiv, foto Pádr.

Zemanova ulice
Stejný pohled, jako nahoře. 29.12.2005

Dům čp. 75
č. parcelní 99, výměra 340 m2
Majitelé:
1910 + 1916 – Schiefner Jan a Anna
Schiefner Jan – obchod potravin
n.p. Pramen – obchod - město - demolice

----------------------

Z protokolu
   za povolení stavby nového domu pro Aloise Karpíška, který byl sepsán 4. května 1872.
   Proti obmýšlené stavbě předstojícího domu pod číslem 75 na místě toho tam starého pozustávajícího nemám ničehož k namítání , poněvadž ten samý z tvrdého hmotu postaven a s taškami přikryt bude.
polohopis Vzl. (Václav) Kottland
Já Anna Šimerova nemám proti ... ničehož k namítání... , jelikož já spolumezující sousedka jsem a když ... stavba blíže mé hranice založiti se má ...

Žádost byla podána 5. prosince 1871.
Původní dům byl dřevěný.


Text polohopisu vpravo:
Odtok z Holohlavského potoka je původní koryto potoka Jordán.
Cesta do Smiřic je dnešní Zemanova ulice.
Dvůr a Stavení p. M. Šimerky čís. 76.
Místnost čís. 77.


Šimerova Karpíšekplán
Plán rýsoval W. Kottland 5.12.1871

plán
Půdorys plánu z roku 1871
Nahoře jsou tři Svetnice a Komora. Dole Krám, Kuchín, Komora a Chlív.

----------------------

plán
Plán na přestavbu domu z roku 1877 rýsoval Valášek

Schiefner Ze žádosti podané dne 15. dubna 1877:
   Koupiv loňského roku domek č.p. 75. zde, nucený se vidím na něm rozličné opravy předsevzíti. Zamýšlím jmenovitě pozustávající komory a chlév sbourati, natom místě, ... 2 nové světničky vystavěti, všecky ona zvíhnouti, u kvelbu dvéře přeložiti ano i rákosované stropy zdvíhnouti. Abych celému tomuto stavení dodal lepšího pohledu, mám úmisl ještě polopatro postaviti a dosavadní střechu ve valmovou proměniti...

Z protokolu
   k povolení stavby rozšíření domku číslo 75 pro p. Jana Šifnera, který byl sepsaný 2. května 1877.
Na to se vyjádřil p. Šifner Jan:
   Proti zaohražení p. Anni Šimerové, aby se v uličce vztažně chodbě žádná nečistota neděla a žádný jiný neřád tam nedával aneb žádná drůbež tam nedržela, připomínám, že já sám budu nad tím bdíti aby takového nic nedělo.
Jan Schiefnar

----------------------

Z protokolu
   sepsaného 11. dubna 1912 k vyšetření žádosti p. Jana Schiefnera za povolení rekonstrukce domu čp: 75 ve Smiřicích a přístavby prvního patra na dům tento.
   Navržená úprava domu má toto uspořádání: V přízemí upravuje se nový rozšířený krám, vedle něho zřízena nová vinárna, a zbývající místnosti slouží za obytné místnosti. Do dvora přistaven jest pissoir a záchod. Z postranní dobře osvětlené a prostorné chodby vede jednoramenné schodiště do nově upraveného podkroví, které sestávajíce ze 2 komor a 2 předních oddělení.
   Proti takto navržené přestavbě a přístavbě nelze žádných námitek, co se týče rozdělení místností, činiti.
   Při posuzování zevnějšku domu při pohledu se strany města směrem k nádraží, zjištěno komisí na místě samotném, že dům činí svým ostrým vystoupením do ulice velmi nepříznivý dojem, který by se přistavením patra jen ještě více zvětšil. Jelikož nelze pro naprostý nedostatek místa dům zkrátiti, bylo komisí usneseno, aby aspoň ku částečnému zmírnění ostře vystupujícího rohu, bylo upraveno zkosené nároží v ten způsob, že se skosení rohu provede v šíři nejméně 2.00 m a upraví se v něm v přízemí vchodové dvéře do krámu, v prvém patře okno. Úprava nároží musí se v přilož. plánu jinou barvou vyznačiti a fasádu nutno předložiti novou.
   Jinak nelze se stanoviska technického činiti jiných námitek.
St. Pěšina stavitel.

Podepsaný zástupce okresního výboru v Jaroměři prohlašuje:
   Okresní silnice u domu p. Šifnera nedosahuje šíře pro silnice takové minimálně předepsané. Vozovka její měří jen 5.90 m, chodník u domu p. Šifnera 1.20 m, chodník protější 1.90 m, tudíž celá šířka i schodníky 9.10 m. Minimální šířka okresních silnic má ovšem činiti počítaje vozovku 6 m, a oboustranné příkopy po 1 m ... má býti docíleno mezi dvěma proti sobě stojícími stavbami šířka silnice neb ulice 12 m, chybí v tomto případu do těchto rozměrů 2.90 m, resp. u domu p. Šifnera, kde jest chodník u vozovky užší 1.70 m, ....
   Avšak v základě dohody, která se stala při komisi mezi stavebníkem a zástupci obce Smiřic spočívajícího v odbourání východního k silnici nejblíže přiléhajícího rohu domu páně Šifnerova a upravení v něm vchodových dveří do krámu, čímž se nejužší část silnice rozšíří pak z okolnosti, že na protější straně ležící potok Jordánek bude v dohledné době zavežen a tím nastane možnost silnici na předepsanou míru rozšířiti, konečně z 1. májohledu na to, že odbouráním stávajícího domu o 1.80 m. bylo by na něm výstavba patra pro velikou obmezenost místa p. Šifnerovi znemožněna, čímž by byl citelně poškozen, nečiním ... námitek ... vyhražuji si však, aby po zavezení potoka Jordánku byla silnice v místech těch na předepsanou minimální šířku 12 m. i s chodníky počítaje od domu p. Šifnera rozšířena.
Kratochvíl

----------------------

Slavné městské radě ve Smiřicích n/L
   V uvážení a uznání milé rady slavné stavební komise, při ohledání mého stavebního místa a zkoumání projektu pro nové patro, upustil jsem od stavby prvého patra, maje k tomu i jiné vážné příčiny a dovoluji si předložiti nové plánky ku vnitřní adaptaci mého čp. 75...
Jan Schiefner dne 16. května 1912

Na vloženém obrázku:
Čp. 75, bývalá prodejna Jana Schiefnera, tady už jako potraviny. Foto pionýrů na 1. máje 1961 od pí. Knapové.

plán
Návrh na přestavbu domu č.p. 75 rýsoval Václav Týč, úř. opr. zednický mistr Černožice n L.
Dole příslušenství na dvoře s Prádelna, Pissoir a Skladiště.

plán
Nahoře: Krám, Chodba a Výměnkářka, dole: Vinárna, Kuchyň a Pokoj.

plán
Řez a Krov (zleva Půda, Chodba, Komory, Komora a Půda).
Na plánu je razítko Obecního úřadu města Smiřic se dnem 2. října 1912.


----------------------

z pohlednice Nížepsaný dovoluje si zdvořile oznámiti, že přestavbu domu svého čp. 75 dle předložených plánů dokončil ...
Ve Smiřicích 24. září 1912 Jan Schiefner
(? - viz datum na plánu)

Městskému úřadu ve Smiřicích.
   Dne 2. října 1912 o 3 hodině odpolední bude předsevzato komisionelní ohledání nově přestavěných místností vinárenských v domě čís. pop. 75 ve Smiřicích Jana Schiefnera.
C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n/L. dne 26. září 1912

Certifikát o dokončené stavbě.
   Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto, že přestavba domu čp. 75 ve Smiřicích na parcele čkat. 99, p. Janu Šifnerovi náležejícího, dne 1. května 1912 započala, dne 4. října 1912 skončena byla. Obecní úřad ve Smiřicích dne 11. listopadu 1912

----------------------

Vložený obrázek:
Čp. 75, Schiefnerův obchod. (vzadu čp. 76) Cesta vedoucí k fotografovi vede do dnešní Hradecké ulice ( ke Zderazi ).
U tohoto domu byl další most, tzv. Schiefnerův mostek, spojoval Zemanovu ulici a ulicí Hankovu.
Na druhém konci ulice byl také most, proto to dřívější Mezimostí. Část pohlednice.