Smiřice - Zemanova ulice

Starý název ulice byl Mezimostí.
Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku

Josef Zeman (14.10.1867 ve Smiřicích - 12.3.1961 v Praze) - zasloužilý učitel, inspektor ministerstva školství, průkopník a organizátor
výchovy mládeže vyžadující zvláštní péči, redaktor odborného časopisu Úchylná mládež, spisovatel četných vědeckých publikací a statí,
autor spisu „Z pamětí Smiřic nad Labem“ ( jeden výtisk je uložen pro budoucí generace v báni zámecké kaple ).
Letecké záběry Tomáše Spurného z roku 2005, ukazující tuto ulici, jsou ---- na této stránce ----.

V ulici je 4.4.2016 evidováno 10 adres: čp. 39, 40, 42 a 191, 70, 76, 85, 121 (čp. 84) a 177, 194.

Popis zbouraných domů: 75, 18 a 19

Klikni pro přímý přístup k domům.Zemanova ulice
Podle řazení domů v popisu dole je toto levá strana ulice.
Kliknutím se obrázek zvětší. Foceno 8.4.2016.

Zemanova ulice
Zábradlí mostu přes Mlýnský potok je jediné co zůstalo po původním mostě, voda potoka protéká v betonových dílech.
Potok Jordán přitékal od Holohlav do roku 1948 po levé straně ulice, jak je vidět dole. Vpravo dům čp. 177.

Zemanova ulice
Podobný pohled jako nahoře. Vpravo dům čp. 177. Smiř. archiv.Levá strana uliceČp. 39

Zemanova ulice
Čp. 39 - 29.12.2005

Zemanova ulice
Na pozemku čp. 39 stojí tento objekt, nachází se v něm restaurace Vertigo. 29.12.2005

Čp. 39 – do roku 1780 čp. 92
č. parcelní 27, výměra 201 m2
   Domek byl směněn Františkem Kvasničkou. Byla u něj zahrádka 3/4 stychu a pole 3,5 strychu. Domek stál „na obci“ ale již ve Smiřičkách, za brodem, který na odtokovém mlýnském náhonu byl hranicí mezi oběma celky (Smiřice – Smiřičky.
   František Kvasnička – výměna 26.8.1763
   Josef Janák. Po jeho smrti zdědil domek za vypořádání podílů matce a sourozencům nejmladší první syn. Domek měl zchátralou střechu. 18.3.1792 měl cenu 750 zl.
   František Janák odešel na vojnu a vrátil se pouze úmrtní list. Domek přebírá matka.
   Dorota Janáková. Jde o vdovu po Josefovi a matku Františka, ta přenechává domek dceři Kateřině, provdané Procházkové 1.6.1784 za 244 zl.
   Kateřina Procházková. Zřejmě došlo buď k vzniku spoluvlastnictví, nebo Kateřina zemřela, protože za mnoho let prodává sám Procházka 4.6.1846 za 540 zl.
   Anna a Václav Kvasničkovi dům prodali 2.2.1869 za 100 zl.
   Marie Heizlar, nová majitelka prodává 31.1.1872 za 1125 zl.
   Anna Jan Vítovi. V rodině Vítových byla nemovitost do roku 1996, kdy byla prodána stavebnímu podnikateli ze Smiřic.

--------------------

Matrika oddaných Smržov str. 50
Jan Červinka, 35let 6m 7dní, mistr řeznický a měšťan ze Smiřic, manželský syn Václava Červinky, zedníka ve Smiřicích č.p 39 a jeho manželky Krystiny, roz. Václav Procházka, soused ve Smiřicích č.p. 39
si vzal za manželku 24. listopadu 1873
Kateřina, 24 let 9m 14d, manželská dcera Josefa Kupky, výměnkáře ze Smržova č.p. 41(?) a jeho manželky Doroty, roz. Lukáš Valášek, sedlák v Černožicích č.p. 65
Čp. 40

Čp. 40 – do roku 1780 čp. 91
č. parcelní 58, výměra 245 m2
   Bez polí a luk; úrok 2x po 4 gr ročně; z chlívku 2x ročně po 1 gr ročně. Ourčení 1 slepice/ rok, nebo za ní peněžní dávka 3 gr. Faráři letník 1 gr. Z domu 1 gr.
   Mariana Výčková, první majitelka prodává zřejmě 23.11.1694 na splátky, protože grunt v ceně 50 kop byl zcela zaplacen v roce 1698.
   Jiří Bartoška alias Výčko (asi po gruntu). Domek silně pustnul, protože po smrti majitele nový majitel koupil a „na místě starého tazírovaného domku jiný postavil“. Prodává jej 14.2.1740 za 60 zl. Jiřík Dušek. Od jeho dědiců, kteří sami na domku hospodařit nemohli koupil 25.12.1759 za 116 zl 40 kr Václav Hořínek, po jehož smrti se hospodaření ujala vdova.
   Alžběta Hořínková, přenechává 15.1.1783 domek za 110 zl synovi
   Jan Hořínek, platí kontribuci 1 zl. 33 kr. Po jeho smrti zdědila dcera Kateřina.
   Kateřina Hořínková, provdaná později Kalendová. Zdědila po smrti otce, ale do knih vloženo 24.1.1819 v ceně 2600 zl. Po provdání prodává. Domek měl již zahradu. Manželé Kalendovi koupili po prodeji domek čp. 87 (56 staré čp.)
   Josef Hanuš, další majitel prodává 4.11.1849 za 650 zl.
   Jan Siruček a Kateřina prodávají 1.11.1852 za 640 zl.
   Václav a Marie Kupkovi
   …..........
   1910 – obec pod čp. 163 ?
   1916 – obec pod čp. 40
   Josef Vašata opravna kol, radio
   Vašatová Anna
   stát – holičství, kadeřnictví, potraviny
   Vašatovy dcery - restituce

--------------------

10. února 1902 zakoupen městem domek čp. 40 od Anny Flečkové, patřící dříve V. Kupkovi za K 2640,- a to
za příčinou budoucího otevření nové cesty z hlavní ulice na „velkou obec“ do Nové ulice. Smiř. kronika.


Zemanova ulice Zemanova ulice
Vlevo: Čp. 40, v rohu se vchází do prodejny, dnes potraviny. 29.12.2005 (říkalo se tu U Vašatů, u Hradeckých - paní Hradecká")
Vpravo: Foto obrazu domu čp. 40 ( do roku 1928). Maloval místní holič, režisér a maskér p. Hynek Hanuš z čp. 30.
Obraz je v držení potomků rod. Vašatových.
Foto je dar Vašatovy dcery p. Muchyové a její sestry smiř. archivu v r. 1999.Čp. 42 a 191

Zemanova ulice
Nákres na přestavbu domku Aloise Tichýho č.p. 42 ve Smiřicích, rýsoval Valášek, z. a t. mistr dne 9. dubna 1889

Dům čp. 42
Na mapě z roku 1940 zde stojí dřevěnice.
č. parcelní 59, výměra 220 m2
Majitelé:
1910 + 1916 Tichá Anna
Jonešová Anna
Joneš Ladislav
vdova
dcera

----------------

Ze žádosti
Já v uctě podepsaný zamýšlím svůj domek č.p. 42. ve Smiřicích ... rozšířiti...

Tichý sousedé Z protokolu
   za povolení k rozšíření domku čp. 42 pro p. Aloise Tichýho byl sepsán 16. dubna 1889.
   Zástupce obce toliko připomíná, že musí držeti se rovná čára od nárožního jeho domu po ulici a že stavba ze všech 3 stran slušně upravena býti musí.
Valášek, purkmistr
   Přítomní mezující sousedé pp. Josef Šmejda, Václav Kupka a Matěj Junek se prohlašují že nemají proti zamýšlené stavbě p. Al. Tichýho jak jim komise sdělila, ničehož k namítání.

----------------

Zemanova ulice
Úprava silnice v roce 1949, po zavezení potoka. Nízký dům má čp. 42. Smiř. archiv.

Zemanova ulice
Čp. 42 v roce 1958. Foto od p. Poláčkové.

Zemanova ulice
Obchod Ladislava Joneše v domě čp. 42. Zábradlí ohraničuje potok Jordán. Foto od p. Poláčkové.

Zemanova ulice
8.4.2016

Zemanova ulice
Novou podobu domu čp. 42 po přístavbě, fotil Mir. Volák 14.1.2019.

----------------

Čp. 191

Ze žádosti
Tichý V úctě podepsaný hodlám přistavěti k čís: 191 ve Smiřicích novou kuchyn a sín. V Smiřicích 4. června 1898 Alois Tichý

Z protokolu
   sepsaného června 1898 pro p. Aloise Tichýho za povolení stavby nové kuchýně při jeho domu čp:191 ve Smiřicích
Stavitelský znalec Valášek:
   ... jen toliko se podotýká, že přední zeď u struhy o 70 ctm. posunuta od čelní zdi stávající směrem ku struze a bude ta samá nová zeď na starou stávající hradební zeď postavena, za kterou stavbyvedoucí zodpovídat nemůže ohledně pevnosti základu, jakož i ...? zdiva nad povrchem země. A kdyby se v pozdější době stalo nějakých trhlin neb cokoliv jiného, béře zodpovědnost na sebe p. Alois Tichý a nežádá od stavbyvedoucího p. Josefa Andrejska za způsobenou škodu žádných náhrad
Mezujících sousedů nestává.

Zemanova ulice
Nákres na přistavbu kuchyně k čís. 191 ve Smiřicích panu Aloisu Tichému patřící, rýsoval J. Andrejsek dne 31. května 1898.

----------------

Jaroš Ze žádosti:
   Předkládáme v příloze plán provedené rekonstrukce přestavby prvního patra domu našeho čís. pop. 191 ve Smiřicích n/L. ku kteržto stavbě jsme povolení obdrželi a prosíme za povolení k užívání.
23. ledna 1912 Fr. Jaroš.

Certifikát o dokončené stavbě
   Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto, že přestavba domu čp: 191 ve Smiřicích na pozemku čkat. 207 p. Františku Jarošovi náležejícího, dne 10. srpna 1911 započatá, dne 23. března 1912 dokončena byla.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 28. března 1912. starosta

--- Na této adrese --- je fotografie staré podoby domu majitele truhlářství Jaroš.

---------------

Zemanova ulice
Čp. 191.
V domě byla prodejna. Dlouhou dobu zde byla ,,mlékárna". Byla to prodejna potravin a paní Špringrová a Vlastička Rufrová přešly do nově postavené budovy v centru - dnešní velkoprodejna pana Brože. Byla zde zřízena opravna obuvi Tvorba, s vedoucím panem Tobiškou. Na fotografii ze dne 18.9.2005 tu je jídelna U Rudolfa. V roce 2007 se přízemí upravuje na byty. Na vložené mapě je dobře vidět tok potoka Jordán.

Zemanova ulice
10.12.2009 je již dům čp. 191 zateplen a fasáda natřena.
Zmizel přední štít, kde původně byl název firmy Jaroš, vchod je nyní za rohem.
Práce na opravě fasády domu budou pokračovat ještě v roce 2010.. Foto M. Volák.Čp. 18 a 19

  Oba domy porušily posloupnost číslování domů v Palackého ulici. Oba uváděné domy už nenajdeme a stávaly původně blízko nádraží vedle současné provozovny firmy BDK-GLASS ( dříve provozovna Dřevotvaru ). Oba domy už dávno zmizely a na jejich místě byla rozšířena provozovna.

Dům čp.18 - do roku 1780 čp. 103
  Dne 15. července 1784 prodal Jan D r a h o š domek, z něhož zaplatil kontribuce 18 kr., úroku 2 1/2 kr. a obci úrok 3 l/2kr. „pro nedostatek svého zdraví" svému synovi Janovi Drahošovi za 100 kop. Prostřednictvím městského úřadu prodala vdova domek ve prospěch svých dětí dne 5. Octobris 1801 za 300 zl. Kateřině T e p k o v é . Dne 6. března 1806 prodala Kateřina T e p k o v á svůj domek čp. 103 svému zeti Václavovi Henzlerovi za 500 zlatých. Od něho jej převzal 10. září 1810 za 1290 zl. Jan M i c h e k . Od 25. června 1810 držel tento domek za 682 zl. Jan Suchánek z Rodova. Povinností držitele této nemovitosti bylo vrchnosti platiti úroku 3 zl. 47 kr. Od 7. července 1829 držel domek Jiří Eliáš s manželkou Barborou za 260 zl. Po smrti svého manžela nechává si vdova připsati polovici domku se zahrádkou. Dne 3. září 1829 se provdává znovu za Františka Svobodu. Když manžel zemřel, připsala vrchnost jeho polovici domu 25. ledna 1833 vdově Barboře Svobodové. Ta prodává domek 3. února 1835 za 200 zl. Václavovi Svatoňovi a jeho manželce Františce, rozené Tiblové. Františka Svatoňová ovdověla a protože se u ní objevuje příjmení Golem, zřejmě se znovu vdala. Od manželů Františka a Františky Golemových převzal domek 20. prosince 1849 za 272 zl. 48 kr. Josef R e l i c h s manželkou Kateřinou. Od 17. dubna 1867 držel, polovici domku v ceně 200 zl. Josef Řeřicha a od něho tuto polovinu kupuje za 200 zl. Marie Relíchová a od ní zase kupuje 19. ledna 1873 Josef R e l i c h . V roce 1873 byla živnost rozdělena mezi děti.

-----------------

Dům čp.19 - do roku 1780 čp. 102.
  Domek, nově vystavěný, prodai Václav D r a h o š Jiříkovi R o z v a ř i l o v i za 40 kop. Od vdovy Anny Rozvařilové převzal domek 14. září 1759 za 40 kop zeť, panský zahradník Martin F e r b a s s manželkou Marií. Od něho kupuje domek 3. července 1801 za 51 zl. František Sander a. Od 10. března 1307 držel za 360 zl. tuto nemovitost František O s e n d o r f , od 10. října 1822 jeho syn Jan Osendorf za 900 zl. a od 16. února 1826 vlastnil tento domek jeho bratr František Osendorf za 200 zl. O dva roky později od 27. prosince 1828 již vlastnili domek za 300 zl. František Vojtěch s manželkou Alžbětou. Znovu za dva roky od 15. prosince 1830 patřil domek 302 zl. Václavovi a Marii Hodkovým. K další změně majitelů došlo tentokráte až po 20 letech, kdy od 5. února 1850 patřil tento dům za 170 zl. a 17. kr. Marii H o d k o v é. Ale už o týden později 12. února 1850 dům získává za 401 zl. Antonín J u s t . K další změně majitele dochází 7. prosince 1868, kdy jej za 800 zl. získává Barbora S ka l i c k á . Od 17. listopadu 1869 patří dům za 1062 zl. Jiřímu Kozovi a jeho manželce Kateřině.

  Pro smiř. Zpravodaj píše p. ing Kupka.

Zemanova ulice
Poslední budova před nádražím patří soukromé firmě, adresa Hradecká ulice čp. 43.
Popisované domy 102 a 103.by stály za touto budovou. - 29.12.2005Pravá strana uliceDům číslo 84 ( zbouraný), čp. 121 a 177

trafika
Trafika vedle domu čp. 177. Foceno v červnu 1956, asi při likvidaci domečku. Zajímavý stožár vpravo.
Od Evy Knapové

trafika
Anna a Josef Opletalovi před obchodem v čp. 177 v roce 1924.
Od Ireny Fejglové
Fotografie členů rodiny Opletalových--- na této stránce ---.

Zemanova ulice čp. 177 čp. 177
Vlevo: Čp. 177 - Josef Opletal obchod kolonialní a železářský ( Kolonial Eisenwarenhandlung ). V roce 1943. Od Evy Knapové.
Vpravo: Čp. 177 v září 1954. Od I. Fejglové.

Zemanova ulice čp. 177 Zemanova ulice
Vlevo: Čp. 177 - květen 2004. Na obrázku dole je foto již přestavěného domu.
Vpravo: V roce 1949 byla předlážděna cesta. Smiř. archiv.

---------------------------------

Dům číslo 84 ( zbouraný) a čp. 121

Zemanova ulice Zemanova ulice
Vlevo: pohled na dům čp. 84
Fotografie jsou také v ulici Kršovka. Obě fotografie jsou od p. Spurného

Zemanova ulice
Zvětšené části fotografie od p. Spurného. Paní Knapová popisovala celou skupinu osob.

Zemanova ulice
V kočárku je Vladislav Opletal syn Josefa. Kočárek drží jeho babička Marie Spurná rozená Jakoubková. První zleva je Zdeňka Prokšová s dcerou Helenou. Pán bez ruky s druhou pokrčenou je František Sedláček trafikant v budce u Opletalů. V bílém je pekař Šimek v domě čp. 194. Vlevo v šátku je paní Sedláčková. Vlevo od Marie Spurné je Josef Opletal. Třetí zprava je Barka ( Bára ) Bendlova. Popis Eva Knapová roz. Opletalová v únoru 2012.

Jiný popis jsem dostal s fotografií: Zdeňka Prokešová s dcerou Helenou - starosta Vít - Eda Beránek, Marie Šímová, traf. Sedláček, pekař Šimek, strejček Opletal, babička Spurná, v kočárku Slávek, děti: chlapec Pavlásků, holčička Mařanová, menší Vlasta Šímová, Pavlásek s dítětem v náručí, nájemník babičky Spurné, - Barka Pospíšilová, Pavlásková Stuchlíkové tchyně.

čp. 84
Dřevěný domek čp. 84. od p. Spurného

Z historie domu čísla popisného 84.

  Tento dům měl podle starého číslování ( do roku 1780 ) číslo popisné 58. Mnohé z vás jistě překvapí, že nepatřil do Smiřic, ale patřil do Smiřiček – Smiřičky totiž sahaly z Pácaltova kopce až někde k současnému městskému úřadu. Domek byl postaven podle tehdejšího označení „na obci.“ Dále podle starých záznamů: Zemanova ulice
  „Dne 13. února 1693 vykázala obec Janu Moravcovi místo, kde si tento vystavěl domek. Povinností držitele k vrchnosti bylo platiti úrok o svatém Jiří a o svatém Havlu po 3 groších, půl slepice neb za ní p1atiti 1 groš a 3 a 1/2 denáru. Od vdovy Lidmily koupil domek 20. června 1730 za 150 zlatých Jan Fohl‚ barvíř a její zeť. Jan Fohl hospodařil na domku 3 roky a zemřel. Protože nesložil vůbec žádných peněz, tak vdova se opět domku ujala a hospodařila na něm do roku 1733. 20. Augusty ( srpna ) domek postoupila za 100 kop svému synovi Janovi Moravcovi. Dědici prodali domek 7. července 1747 za 90 kop Janovi Kvasničkovi. Po jeho smrti hospodařil zde Josef Sirůček a to až do právních let svého syna Daniela Kvasničky. Tomu domek předal 4. Augusty ( srpna ) 1780 jako již plnoletému v ceně 147 zl. 31 kr. Daniel Kvasnička zemřel bez zanechání poslední vůle a domek se zahrádkou prodala vdova Kateřina synovi Janovi Kvasničkovi zápisem z 2. června 1802 za 505 zl. Od svých rodičů převzal domek se zahrádkou 1040 čtvercových sáhů 27. ledna 1846 za 368 zl. 33 kr. syn Jan Kvasnička, měšťan a mistr mydlářský, který se roku 1851 oženil s ctnou a šlechetnou pannou Emou, dcerou Jana Mladějovského. Od 14. prosince 1868 držel domek za 865 zl. Ignác Valenta. Další majitelkou se od 2. července 1872 za 908 zl. 25 kr. stala Anna Ungerová‚ provdaná Procházková. Od 4. července 1872 byl za 1500 zl. dalším majitelem Václav Hanka s manželkou Annou. Od 13. Novembris ( listopadu ) 1876 je už dalším vlastníkem František Jakoubek s manželkou Františkou. ( Poznámka: Všimněte si, že přibližně za 150 let stoupla cena domku na desetinásobek. Inflace není jen v současné době.) V roce 1910 byl jako majitel domku znám František Jakoubek a v roce 1916 Františka Jakoubková.“ Jakoubek 1874
  Posledními majiteli domku byla rodina Spurných. Svůj život zde dožili manželé František Spurný se svou ženou Josefou Spurnou. Jejich syn Josef Spurný si postavil dům nový. Starý dřevěný domek byl zbořen v roce 1980.
Zdroj: M. Volák ve smiř. Zpravodaji.

Paní Eva Knapová roz. Opletalová pokračuje v historii: :
   Marie Jakoubková *1877 †1956 z čp. 177 si vzala za muže Františka Opletala *1868 †1901. Přistěhoval se ze Skutče. Měli spolu syna Josefa Opletala, ten měl s Annou roz. Novákovou děti Vladislava a Evu Knapovou. Po smrti Františka Opletala se Marie znovu provdala za pana Spurného †1936, bývalého legionáře z Ruska. Přišel z Prahy.

Fotografie členů rodiny Spurných a Opletalových a více o historii je --- na této stránce ---.

Zemanova ulice Na lomenici domu čp. 84 bylo prkno s následujícím nápisem:
   Bůh je pánem domu toho, já šafář příbytku jeho. Vystavěl jsem, nevím komu. Pán Bůh žehnej tomu domu ! Pobudu na krátký čas, odkud jsem přišel, musím tam zas, v trupel hlíny se obrátím a více se nevrátím. když se s tím světem rozloučím. Bohu duši svou poroučím. Léta 1792 dne 10. Juli nákladem Daniele Kvasničky.
Foto ze smiř. Zpravodaje


---------------------------------

Zemanova ulice
Plán k vystavení nového domu pro pana Františka Jakoubka čís. pop. 84. zde
rýsoval Valášek, z. t. mistr dne 10/5. 1874. Vlevo je Krám kupecký a Kvelbík příruční
Dům má dnes číslo popisné 177.

Z protokolu
   pro p. Františka Jakoubka za povolení stavby nového domu na zahradním pozemku při usedlosti číslo pop. 84 sepsaného dne 10. května 1874.
   ... stavba ta na vlastním zahradním pozemku při domě číslo pop. 84 který doposud kvitované(?) manželům Václav a Marie Hanka (nahoře je Anna ?) přináleží a z gruntu nově vyvedená bude, a pak z tvrdého hmotu se provede a taškami přikrytý bude.
   ... protože stavba ta se založí vedle chodníka obecního, u kterýho jest dřevěný plot a vlastníkovi čísla pop. 84 patří, a do ulice z nově postaveného domu okap ze střechy padati bude, tak se žadateli za povinost ukládá, aby okap ten na jeho pozemek pustil, o následku čehož musí od plotu do zahradního pozemku vztažně na stavební pozemek hlavní zeď založiti.
   Dále se podotýká, že dle situace na přítomnýmu plánu u starého dřevěného domku číslo 84 před zahrádkou se nachází ostrý roh obecního pozemku.
   Bek, Sehnoutka, Jakoubek, Hanka P. František Jakoubek u srozumění jeho thana(?) p. Václava Hanky hodlá však ten dřevěný domek časem krátkým rozbourati a nový díl přistavět k tomu domku, o kterém niní jednání zavedené jest.
   Z příčiny té aby se již niní rovná pouliční linie docílila ukládá se p. Františku Jakoubkovi v usrozuměně p. Hankovi Václavu ten ostrý roh obecního pozemku od čísla par. ... ve výměře 2 čtverečných sáhu jak na nákresu jest vidno od obce ukoupiti, a mimo to obecní cestu která vede vedle toho ostrého křivého rohu proti domu číslo 85 a vede na obecní pozemek (plac) srovnal, by se tam časem mokrém kaluže vody žádné neděli.

Zemanova ulice Protokol
   za příjmutí nově postaveného domu od Františka Jakoubka na zahradním pozemku číslo par. 183 při čísle pop. 84 ve Smiřicích, byl sepsán dne 8/10. 1874.
   Konečně se podotýká, že Vám ...podati žádost u ck. okresního hejtmanství, by ste od placení domovní a činžovní daně na zákonitý čas od 25 let osvobozen byl ...

Jinde: Tento nově postavený dům jest číslem popisným 177 poznamenán, an na místě tom nestálo nikdy žádné stavby...

---------------------------------

Ze žádosti:... na svém místě, a kde dříve jíž stál, nový dřevník postaviti - 16/7 1880

Protokol za povolení postavení nových dřevníků pro Františka Jakoubka byl sepsán 26. července 1880.

Polohorys vpravo:
nahoře je Stavení pana Jana Tomana č. 83

---------------------------------
Zemanova ulice
Likvidace dřevěnice čp. 84. Od p. Voláka.

Zemanova ulice
Křižovatka s ulicí Kršovka ještě se starým domem čp. 84. Foto od pí. Knapové.

Zemanova ulice
Na místě dřevěného domu čp. 84 dnes stojí nový dům s číslem 121. Na čp. 177 bylo přistavěno patro ( vpravo ). - 29.12.2005Čp. 85

Dům čp. 85 – do r. 1780 čp. 63
č. parcelní 103, výměra 275 m2
   Podle vloženého nového čísla v pořadí a starého mimo řadu, vznikl domek před r. 1780 a byl postaven mezi domy stávající.
   Václav Fridrich dům postavil, po jeho smrti zůstala vdova, která pro věk nemohla hospodařit Prodává 2.3.1787 za 600 zl. synovi
   Josef Fridrich, po jeho smrti dědí 7.3.1814 syn dům v hodnotě 1000 zl.
   Josef Fridrich prodává 18.4.1816 sestře za 1150 zl.
   Eleonora Fridrichová se vdala za Františka Váchu, jemuž připsala polovinu živnosti. Asi později od sňatku. - 23.9.1856 polovina 240 zl.
   Eleonora a František Váchovi prodávají dům 20.4.1858 za 360 zl.
   Jan a Marie Kadeřábkovi prodávají 23.11.1869 za 500 zl.
   Kateřina a Josef Sehnoutkovi
   ….................
   1910 + 1916 Hejzlar Albert a Anna
   Rech Josef
   František Vít
   Volák Václav
   Volák Miroslav

---------------------------------

Ze žádosti:
   Pekarek Já v úctě podepsaný koupil jsem příbytek pod. č. 85. na jehož zahradě si dle přiloženého plánu nový domek vystavěti zamýšlím. Jelikož místo, na němž stavěti hodlám, není na straně obecního pozemku v pravém úhlu; osmělil jsem se a zadním rohem zamýšlené stavby ... jíti do obecního asi 1.80 cm v té naději, že mi klínek ten bude odprodán.
Ve Smiřicích dne 4. června 1882 Josef Pekarek

Pozvánka: Panů(í)
a/ Janu Šiefnerovi
b/ Anna Šimerka
c/ Vacslav Karel
d/ Jan Blažej
e/ Jiří Kvíčera
f/ Vacslav Polák
g/ Ant. Litomyský
h/ Jan Vichtl
k/ Hynek Matejček
zde
   Za příčinou podané žádosti Jos. Pekárka za udělení povolení k postavení nového domu na jeho pozemku, ustanovuje se komise na den 22. t.m. o 3 1/2 hod. odpoledne ku které se (ad a,b,c,k) co spolumezující soused, (ad d,e,f,g,h) v příčině ukoupení dílce obecního pozemku k této stavbě, zúčastniti máte, an se zde o svážení vody jedná.
   Purkmistrovský úřad v Smiřicích 22/6 1882. Kudrnáč

Jedná se o dům čp. 183 na Palackého ulici.

---------------------------------

Ctěný městský úřade Zde !
   Erbenová, Hejzlar Podepsaná žádá tímto zdvořile o laskavé svolení, aby mohla si na pozemku (dvorku) p. Alberta Hejzlara zde v čís. 85. postaviti vkusný krámek, s kterým by zeď p. Adolfa Šimka, která nečiní žádný pěkný dojem (an jest neomítnuta) zakryl. Krámek ten dosud náležel p. Vojtěchu Kulhánkovi zde; má slušnou fasádu i kamenný spodek, a bylo-li by na závadu že jest dřevěný, zaručuje se podepsaná, že jakmile by ct. obecní úřad později za vhodné uznal odstraniti jej; k vůli jeho složení materiálu. učiní tak podepsaná bez námitek do 4. měsíců ode dne nařízení. Výkladní skříň toho krámku též slušně a úhledným zbožím bude vždy vyplněna.
   Doufaje v laskavé povolení této své žádosti trvám v úctě veškeré
Františka Erbenová hokynářství, Albert Hejzlar

Pozvání.
   K žádosti pana Alberta Hejzlara společně s pí. Františkou Erbenovou, za povolení k postavení dřevěného krámku na dvorku domu pana Alberta Hejzlara čp: 85 zde, odbývati se bude ve čtvrtek dne 3. listopadu 1910 o 1 1/2 hodině odpol. komisionelní šetření na místě, ku kterémuž se tímto uctivé pozvání činí.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 1. listopadu 1910. Starosta Jan Juliš

Paní Františce Erbenové ve Smiřicích čd: 84.
   K vyřízení žádosti p. Alberta Hejzlara majitele domu čp: zde, Vámi spolupodepsané, za povolení k postavení dřevěného domku na dvorku domu p. Alberta Hejzlara čp: 85 ve Smiřicích, dávám tímto věděti, že na základě vyjádření vlastníka domu toho, že nesvoluje k tomu, aby zmíněný dřevěný krámek na dvorku jeho byl postaven, stala se záležitost tato bezpředmětnou.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 11. listopadu 1910. Starosta

Zemanova ulice
Náčrtek dřevěného krámu rýsovala Františka Erbenová 18.10.1910
Albert Hejzlar nejdříve souhlasil ? Dnes zde vede silnice do ulice Kršovka.

---------------------------------

Zemanova ulice
Čp. 85 - od p. Spurného. ,,pekař Šimek" je také na staré fotografii nahoře.

Zemanova ulice Zemanova ulice
Zvětšené části fotografie od p. Spurného.

Zemanova ulice
Čp. 85 v kroužku, je ještě zakresleno jako rohový dům.
Geometrický plán na doplnění změny regulačního plánu. Čísla jsou katastrální, ne domovní.
Vlevo přitéká potok Jordán, teče Zemanovou ulicí (viz šipka) a vlévá se do Mlýnského náhona vpravo (modročervěně - směrem dolů
Červeně staré regulční čáry, modře nové reg. čáry. Rýsoval Ing. Ivan Parchomenko, Jaroměř 21.2.1938.
Schváleno 19.5.1938 Okresním úřadem ve Dvoře Králové.

Jednání a usnesení:
   Schválení změny regulačního plánu v bloku č. 25 a směna části obecního pozemku čkt. 712/1 mezi obcí a pí. M. Vítovou ( Fr. Vítem ) čp. 222.
   Panem starostou sděleno, že změna regulačního plánu v bloku č. 25 byla schválena obecním zastupitelstvem již v roce 1931 avšak pouze v úseku na "Kršovce“. Dále sděleno, že p. Fr. Vít ( Marie Vítová ) míní zbourati starý domek čp. 85 a postaviti na tomto místě obchodní místnosti; týž žádal o odprodej obecního pozemku v šíři 1 - 2 m. Podle stávajícího regulačního plánu byl by nucen stavěti podle regulační čáry, která zabírá celý vedlejší chodník. Tím ovšem by značně trpěla frekvence. Po předneseném referátu schválen návrh, městské rady, aby provedena byla změna regulačního plénu v tom smyslu, že pan Frant. Vít ( Marie Vítová ), bude stavěti v linii domů pí. Šimkové a p. Opletala, dále, aby ponechán byl příjezd z projektované ulice na "Kršovce" do Palackého ulice v šíři 9 metrů mezi stavební parcelou č.103 a 109/1.
   Současně usneseno, aby pan František Vít ( Marie Vítová ) ustoupil z popředí stavební parcely č .103 50 cm, načež obdrží směnou potřebnou část obecního pozemku, aby stavba mohla býti provedena do pravého uhlu. V tomtéž smyslu pozměňuje se geometrický plán ing. Parchomenka ze dne 21./2.1938


Zemanova ulice Zemanova ulice
Vlevo: Stejné místo, jako nahoře. V cihlovém domě vzadu bydleli Ledererovi, kteří zahynuli v roce 1945 v Terezíně. Smiř. archiv.
Vpravo: Čp. 85 - Smiř. archiv.

Zemanova ulice Zemanova ulice
Vlevo: Čp. 85 - 29.12.2005. Vpravo: neznámý člověk Zemanově ulici.

Zemanova ulice
Dům čp. 85 prochází úpravami. Obě fotky mám od p. Voláka.

Zemanova uliceČp. 194

Juliš Z protokolu
   sepsaného 10. června 1894 k žádosti pana Jana Juliše za povolení přístavby resp. přeložení pece v domě čp: 194.
   Mezující soused p. Albert Hejzlar, vlastník domu čp: 85 ve Smiřicích nemá ... žádných námitek.
Zemanova ulice
Nákres na přistavbu (přeložení) pece při domě pana Jana Juliše čís 194 v Smiřicích, rýsoval Valášek 10. června 1894.

---------------------------------

Zemanova ulice Zemanova ulice
Čp. 194 - Rekondiční centrum Vita Longa - 29.12.2005 V čp. 194 byla také prodejna tabáku. Od p. Voláka.

Zemanova ulice
Úprava stromů v zahradě domu čp. 42 v dubnu 1960. Foto od p. Poláčkové.Čp. 70

Přestavba trafostanice na čekárnu a později na prodejnu
Číslo popisné je převzato od zbořeného domu v Hanzově ulici.

Zemanova ulice  Zemanova ulice  Zemanova ulice
Trafostanice dosloužila, nová byla vybudována za domem čp. 40. Z tohoto objektu vybudoval MěNV v akci ,,Z" čekárnu ČSAD v roce 1968.

Zemanova ulice Zemanova ulice
Hotová autobusová čekárna. Smiř. archiv.
Z čekárny vznikla prodejna novin a tabáků - 29.12.2005

V smiřickém Zpravodaji 1. října 1991 je zápis z rady města:
Bývalá autobusová čekárna .... bude pronajata panu Jedličkovi, který počítá s prodejem tisku, tabáku a drobného občerstvení.
Zavázal se dát tuto stavbu do pořádku - o náklady s tím spojené mu bude sníženo nájemné.

Zemanova ulice
V roce 2010 po p. Jedličkovi převzal prodejnu Marek Černý a objekt čp. 70 byl upraven.
1.12.2014 se změnil nájemce, na dveřích je jméno Jiřina Hostačná. Od 1.4.2015 je prodejna znovu k pronajmutí.

Zemanova ulice
Postupně ze Smiřic mizí telefonní budky. Děti se budou jednou divit, že se chodilo telefonovat ven. 2.7.2009

Zemanova ulice
Nový nájemce čp. 70 Leon Koprda, po stavebních úpravách, otevřel prodejnu Smiřická trafika v prosinci 2015 .
Foceno 2.4.2016.Čp. 76

Dům čp. 76
Na mapě z roku 1840 zde stojí dřevěnice.
č. parcelní, výměra 431 m2
Majitelé:
1910 + 1916 Volt Václav a Anna
Volt Václav syn – klempířství
Červinka Záboj a Milena roz. Voltová

-----------------

polohopis Protokol
   sepsaný komisí obecního co stavebního úřadu v Smiřicích dne 22. ledna 1909 o vyšetření žádosti Václava Volta za povolení nové stavby domu na místě starého rozbouraného stavení čp: 76 ve Smiřicích.
   Pan Jan Šifner st. majitel domu čp. 75 ve Smiřicích svoluje k tomu, by p. Václav Volt, při novostavbě jeho domu čp: 76 ve Smiřicích, nad pozemek p. Jana Šifnera, v délce jeho domu čp: 75 vyvésti mohl římsu 30 ctm. v šíři, s tím doložením že p. Václav Volt naproti tomu svolí, aby p. Jan Šifner aneb budoucí vlastník domu čp: 75, bez náhrady použíti mohl zeď novostavby p. Václ. Volta v délce obytného stavení p. Jana Šifnera, co zeď společnou.

Volt


Povolení k obývání dostal majitel od 25. ledna 1910.

Texty vpravo na polohopisu:
p. Jan Schiefner č. 75, p. Václav Karel č. 77 a Městský park

Zemanova ulice
Plán na stavbu obchodního domku pro p. V. Volta č.p. 76 ve Smiřicích rýsoval Karel Volt, zednický mistr ve Smiřicích, v lednu 1909.

Zemanova ulice
Z tohoto pohledu je v přístavku vlevo Dílna a vpravo Skladiště.

Zemanova ulice
Foto ze dne 29.12.2005.

Zemanova ulice
Prodejna Stavební klempířství Václav Volt se nacházela v domě čp. 76. Foto od M. Voláka.
Vložený obrázek je pro porovnání 30.4.2013. Reklama na boku domu: Klempířství. kuchyňské nádobí, dehtové....Zbouraný dům číslo 75

Dům čp. 75
č. parcelní 99, výměra 340 m2
Majitelé:
1910 + 1916 – Schiefner Jan a Anna
Schiefner Jan – obchod potravin
n.p. Pramen – obchod - město - demolice

----------------------

Z protokolu
   za povolení stavby nového domu pro Aloise Karpíška, který byl sepsán 4. května 1872.
   Proti obmýšlené stavbě předstojícího domu pod číslem 75 na místě toho tam starého pozustávajícího nemám ničehož k namítání , poněvadž ten samý z tvrdého hmotu postaven a s taškami přikryt bude.
polohopis Vzl. (Václav) Kottland
Já Anna Šimerova nemám proti ... ničehož k namítání... , jelikož já spolumezující sousedka jsem a když ... stavba blíže mé hranice založiti se má ...

Žádost byla podána 5. prosince 1871.
Původní dům byl dřevěný.


Text polohopisu vpravo:
Odtok z Holohlavského potoka je původní koryto potoka Jordán.
Cesta do Smiřic je dnešní Zemanova ulice.
Dvůr a Stavení p. M. Šimerky čís. 76.
Místnost čís. 77.


Šimerova Karpíšekplán
Plán rýsoval W. Kottland 5.12.1871

plán
Půdorys plánu z roku 1871
Nahoře jsou tři Svetnice a Komora. Dole Krám, Kuchín, Komora a Chlív.

----------------------

plán
Plán na přestavbu domu z roku 1877 rýsoval Valášek

Schiefner Ze žádosti podané dne 15. dubna 1877:
   Koupiv loňského roku domek č.p. 75. zde, nucený se vidím na něm rozličné opravy předsevzíti. Zamýšlím jmenovitě pozustávající komory a chlév sbourati, natom místě, ... 2 nové světničky vystavěti, všecky ona zvíhnouti, u kvelbu dvéře přeložiti ano i rákosované stropy zdvíhnouti. Abych celému tomuto stavení dodal lepšího pohledu, mám úmisl ještě polopatro postaviti a dosavadní střechu ve valmovou proměniti...

Z protokolu
   k povolení stavby rozšíření domku číslo 75 pro p. Jana Šifnera, který byl sepsaný 2. května 1877.
Na to se vyjádřil p. Šifner Jan:
   Proti zaohražení p. Anni Šimerové, aby se v uličce vztažně chodbě žádná nečistota neděla a žádný jiný neřád tam nedával aneb žádná drůbež tam nedržela, připomínám, že já sám budu nad tím bdíti aby takového nic nedělo.
Jan Schiefnar

----------------------

Z protokolu
   sepsaného 11. dubna 1912 k vyšetření žádosti p. Jana Schiefnera za povolení rekonstrukce domu čp: 75 ve Smiřicích a přístavby prvního patra na dům tento.
   Navržená úprava domu má toto uspořádání: V přízemí upravuje se nový rozšířený krám, vedle něho zřízena nová vinárna, a zbývající místnosti slouží za obytné místnosti. Do dvora přistaven jest pissoir a záchod. Z postranní dobře osvětlené a prostorné chodby vede jednoramenné schodiště do nově upraveného podkroví, které sestávajíce ze 2 komor a 2 předních oddělení.
   Proti takto navržené přestavbě a přístavbě nelze žádných námitek, co se týče rozdělení místností, činiti.
   Při posuzování zevnějšku domu při pohledu se strany města směrem k nádraží, zjištěno komisí na místě samotném, že dům činí svým ostrým vystoupením do ulice velmi nepříznivý dojem, který by se přistavením patra jen ještě více zvětšil. Jelikož nelze pro naprostý nedostatek místa dům zkrátiti, bylo komisí usneseno, aby aspoň ku částečnému zmírnění ostře vystupujícího rohu, bylo upraveno zkosené nároží v ten způsob, že se skosení rohu provede v šíři nejméně 2.00 m a upraví se v něm v přízemí vchodové dvéře do krámu, v prvém patře okno. Úprava nároží musí se v přilož. plánu jinou barvou vyznačiti a fasádu nutno předložiti novou.
   Jinak nelze se stanoviska technického činiti jiných námitek.
St. Pěšina stavitel.

Podepsaný zástupce okresního výboru v Jaroměři prohlašuje:
   Okresní silnice u domu p. Šifnera nedosahuje šíře pro silnice takové minimálně předepsané. Vozovka její měří jen 5.90 m, chodník u domu p. Šifnera 1.20 m, chodník protější 1.90 m, tudíž celá šířka i schodníky 9.10 m. Minimální šířka okresních silnic má ovšem činiti počítaje vozovku 6 m, a oboustranné příkopy po 1 m ... má býti docíleno mezi dvěma proti sobě stojícími stavbami šířka silnice neb ulice 12 m, chybí v tomto případu do těchto rozměrů 2.90 m, resp. u domu p. Šifnera, kde jest chodník u vozovky užší 1.70 m, ....
   Avšak v základě dohody, která se stala při komisi mezi stavebníkem a zástupci obce Smiřic spočívajícího v odbourání východního k silnici nejblíže přiléhajícího rohu domu páně Šifnerova a upravení v něm vchodových dveří do krámu, čímž se nejužší část silnice rozšíří pak z okolnosti, že na protější straně ležící potok Jordánekbude v dohledné době zavežen a tím nastane možnost silnici na předepsanou míru rozšířiti, konečně z 1. májohledu na to, že odbouráním stávajícího domu o 1.80 m. bylo by na něm výstavba patra pro velikou obmezenost místa p. Šifnerovi znemožněna, čímž by byl citelně poškozen, nečiním ... námitek ... vyhražuji si však, aby po zavezení potoka Jordánku byla silnice v místech těch na předepsanou minimální šířku 12 m. i s chodníky počítaje od domu p. Šifnera rozšířena.
Kratochvíl

----------------------

Slavné městské radě ve Smiřicích n/L
   V uvážení a uznání milé rady slavné stavební komise, při ohledání mého stavebního místa a zkoumání projektu pro nové patro, upustil jsem od stavby prvého patra, maje k tomu i jiné vážné příčiny a dovoluji si předložiti nové plánky ku vnitřní adaptaci mého čp. 75...
Jan Schiefner dne 16. května 1912

Na vloženém obrázku:
Čp. 75, bývalá prodejna Jana Schiefnera, tady už jako potraviny. Foto pionýrů na 1. máje 1961 od pí. Knapové.

plán
Návrh na přestavbu domu č.p. 75 rýsoval Václav Týč, úř. opr. zednický mistr Černožice n L.
Dole příslušenství na dvoře s Prádelna, Pissoir a Skladiště.

plán
Nahoře: Krám, Chodba a Výměnkářka, dole: Vinárna, Kuchyň a Pokoj.

plán
Řez a Krov (zleva Půda, Chodba, Komory, Komora a Půda).
Na plánu je razítko Obecního úřadu města Smiřic se dnem 2. října 1912.


----------------------

z pohlednice Nížepsaný dovoluje si zdvořile oznámiti, že přestavbu domu svého čp. 75 dle předložených plánů dokončil ...
Ve Smiřicích 24. září 1912 Jan Schiefner
(? - viz datum na plánu)

Městskému úřadu ve Smiřicích.
   Dne 2. října 1912 o 3 hodině odpolední bude předsevzato komisionelní ohledání nově přestavěných místností vinárenských v domě čís. pop. 75 ve Smiřicích Jana Schiefnera.
C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n/L. dne 26. září 1912

Certifikát o dokončené stavbě.
   Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto, že přestavba domu čp. 75 ve Smiřicích na parcele čkat. 99, p. Janu Šifnerovi náležejícího, dne 1. května 1912 započala, dne 4. října 1912 skončena byla. Obecní úřad ve Smiřicích dne 11. listopadu 1912

----------------------

Vložený obrázek:
Čp. 75, Schiefnerův obchod. (vzadu čp. 76) Cesta vedoucí k fotografovi vede do dnešní Hradecké ulice ( ke Zderazi ).
U tohoto domu byl další most, tzv. Schiefnerův mostek, spojoval Zemanovu ulici a ulicí Hankovu.
Na druhém konci ulice byl také most, proto to dřívější Mezimostí. Část pohlednice.


----------------------

Zemanova ulice
Dva komíny vzadu patřily k cihelně. Foto od pí. Karliakové.

Zemanova ulice
1950. Smiř. archiv, foto Pádr.

Zemanova ulice
Stejný pohled, jako nahoře. 29.12.2005Zemanova ulice
Pohled na potok Jordán po směru toku. Vpravo vzadu je částečně vidět balkon domu čp. 40 ( potraviny ). Smiř. archiv.Protokol
   sepsán u purkmistrovského úřadu v Smiřicích dne 23. září 1888.
Předmětem
   jest v základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 30. srpna 1888 na dnešní den ustanovená sestupní dražba na pronájem stavby pobřežní zdi v „Mezimostí“,ku kterémuž pronájmu ustanovují se následující
výminky:
   1. Stavba provésti se musí dle plánu a rozpočtu k tomu cíli zhotovenému, z lomového kamene, který dává obec sama ze svého. Vrchní šichta pak této zdi zhotovená bude z kvádrovců, do níž kamenné schované sloupy zazděné budou. Zeď ta stavěti se musí na vápennou maltu, ku které vápno, písek, kvádrovce a zmíněné kamenné sloupy dodá obec sama; pronajme se tudíž práce zednická a podavačská.
   2. S práci musí se ihned jakmile přítomný protokol schválení dojde započíti, aby dlaždič s práci dlaždickou, která teprve po zhotovené pobřežní zdi konati se může, zdržován nebyl.
   3. Nájemce dříve než s práci započne musí započetí ohlásiti, kde mu od purmistrovského úřadu co se týče čáry rovnosti jakož i výšky zmíněné zdi, potřebné nařízeno bude; bude-li výměna zdi obnášeti více neb méně než jak rozpočet ukazuje, připočítá neb odpočítá se pouřízné(?) cena 1 m, poněvádž nedá se přesně ustanoviti.
   4. Lomový kámen z něhož zeď ta stavěti se bude, nachází se srovnán na protější straně p. Šiefnera, který si pachtýř na místo stavby sám dopraví.
   Poněvádž cesta v místech těch kde stavěti se bude jest velmi zúžená, musí pachtýř na to dbáti aby vyhazováním země ze základů a vyrovnáváním kamene ku stavbě nebyla jízda rušena aneb zdržována.
   6. Protokol tento má pro pachtýře platnost ihned po podpisu téhož; pro pronajímající obec, teprve po schválení obec. zastupitelstva. Nájemce ručí za dobrou stavbu 3 roky.
   7. Kolky na přítomný protokol zapraví pachtýř.

Pronajímá se tedy:
   Vykopání základů 45.28 m3 ….. zl. 9.96
   Zdivo obnáší 53.04 m3 á 1.30 ….zl. 68.95
   Usazení 20 patníků ….................zl. 8.-
   Celkem zl. 86.91.

Na prohlášení dražby přihlásili se pp. Josef Andrejsek a Václav Kottland. Z venkovských nedostavil se žádný k dražbě.
   Po přečtení dražebních podmínek přikročilo se k dražbě:
Na vyvolávací cenu podal:
   Pan Josef Andrejsek: zl. 86.- , 83.50
   Pan Václav Kottland zl. 84.-
   To jest zl. 83.50 pravím osmdesát tři zlatý 50 k r. č. co nejmenší podání p. Josefa Andrejska.
   Tím skončeno. - Podpisy: Andrejsek, Kottland, Hojný a Kudrnáč, zápisce.
Zdroj: OA HK
Zemanova ulice
Stejný pohled ze dne 29.12.2005, na zmiňovaném balkoně je žlutá reklama. Domy vzadu už patří k Palacké ulici.


Zemanova ulice
Pohled směrem od nádraží. 19.9.2005

Zemanova ulice
Pohled z Hankovy ulice. 7.4.2010

Zemanova ulice
Pohled ze Zemanovy ulice k nádraží. 17.10.2005
Tato část je měněna na plánu dole.

plan
Nová příjezdová cesta k nádraží, dříve sloužily modře označené cesty.
Ing. Robert Čeřovský rýsoval plán v Hradci Králové dne 11.4.1930
Jedná se o rozdělení katastrálních čísel.
Od kat. čís. 23/1, majetek p. Horáka odděluje se část ,,a" ve vým. cca 1 a 80m2
Od kat. čís. 26 majetek pí. Rehové odděluje se část ,,b" - 64m2
Kat. čís. 25/2 majetek Obec Smiřice - 77.80 m2
Kat. čís. stav. 64/2 majetek Obec Smiřice - 2.80 m2
Zdroj: Okr. archiv HK

Podle zápisu: Město Smiřice zřídilo novou přímou silnici k nádraží. Její vydláždění má býti provedeno v roce 1949.