Smiřice - Zemanova ulice čp. 85

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Zemanovy ulice



Zemanova ulice 85
Čp. 85 - 4.10.2020

Zemanova ulice 85
Čp. 85 pohled z ulice Kršovka. 4.10.2020

Dům čp. 85 – do r. 1780 čp. 63
č. parcelní 103, výměra 275 m2
   Podle vloženého nového čísla v pořadí a starého mimo řadu, vznikl domek před r. 1780 a byl postaven mezi domy stávající.
   Václav Fridrich dům postavil, po jeho smrti zůstala vdova, která pro věk nemohla hospodařit Prodává 2.3.1787 za 600 zl. synovi
   Josef Fridrich, po jeho smrti dědí 7.3.1814 syn dům v hodnotě 1000 zl.
   Josef Fridrich prodává 18.4.1816 sestře za 1150 zl.
   Eleonora Fridrichová se vdala za Františka Váchu, jemuž připsala polovinu živnosti. Asi později od sňatku. - 23.9.1856 polovina 240 zl.
   Eleonora a František Váchovi prodávají dům 20.4.1858 za 360 zl.
   Jan a Marie Kadeřábkovi prodávají 23.11.1869 za 500 zl.
   Kateřina a Josef Sehnoutkovi
   ….................
   1910 + 1916 Hejzlar Albert a Anna
   Rech Josef
   František Vít
   Volák Václav
   Volák Miroslav

---------------------------------

Ze žádosti:
   Pekarek Já v úctě podepsaný koupil jsem příbytek pod. č. 85. na jehož zahradě si dle přiloženého plánu nový domek vystavěti zamýšlím. Jelikož místo, na němž stavěti hodlám, není na straně obecního pozemku v pravém úhlu; osmělil jsem se a zadním rohem zamýšlené stavby ... jíti do obecního asi 1.80 cm v té naději, že mi klínek ten bude odprodán.
Ve Smiřicích dne 4. června 1882 Josef Pekarek

Pozvánka: Panů(í)
a/ Janu Šiefnerovi
b/ Anna Šimerka
c/ Vacslav Karel
d/ Jan Blažej
e/ Jiří Kvíčera
f/ Vacslav Polák
g/ Ant. Litomyský
h/ Jan Vichtl
k/ Hynek Matejček
zde
   Za příčinou podané žádosti Jos. Pekárka za udělení povolení k postavení nového domu na jeho pozemku, ustanovuje se komise na den 22. t.m. o 3 1/2 hod. odpoledne ku které se (ad a,b,c,k) co spolumezující soused, (ad d,e,f,g,h) v příčině ukoupení dílce obecního pozemku k této stavbě, zúčastniti máte, an se zde o svážení vody jedná.
   Purkmistrovský úřad v Smiřicích 22/6 1882. Kudrnáč

Jedná se o dům čp. 183 na Palackého ulici.

---------------------------------

Ctěný městský úřade Zde !
   Erbenová, Hejzlar Podepsaná žádá tímto zdvořile o laskavé svolení, aby mohla si na pozemku (dvorku) p. Alberta Hejzlara zde v čís. 85. postaviti vkusný krámek, s kterým by zeď p. Adolfa Šimka, která nečiní žádný pěkný dojem (an jest neomítnuta) zakryl. Krámek ten dosud náležel p. Vojtěchu Kulhánkovi zde; má slušnou fasádu i kamenný spodek, a bylo-li by na závadu že jest dřevěný, zaručuje se podepsaná, že jakmile by ct. obecní úřad později za vhodné uznal odstraniti jej; k vůli jeho složení materiálu. učiní tak podepsaná bez námitek do 4. měsíců ode dne nařízení. Výkladní skříň toho krámku též slušně a úhledným zbožím bude vždy vyplněna.
   Doufaje v laskavé povolení této své žádosti trvám v úctě veškeré
Františka Erbenová hokynářství, Albert Hejzlar

Pozvání.
   K žádosti pana Alberta Hejzlara společně s pí. Františkou Erbenovou, za povolení k postavení dřevěného krámku na dvorku domu pana Alberta Hejzlara čp: 85 zde, odbývati se bude ve čtvrtek dne 3. listopadu 1910 o 1 1/2 hodině odpol. komisionelní šetření na místě, ku kterémuž se tímto uctivé pozvání činí.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 1. listopadu 1910. Starosta Jan Juliš

Paní Františce Erbenové ve Smiřicích čd: 84.
   K vyřízení žádosti p. Alberta Hejzlara majitele domu čp: zde, Vámi spolupodepsané, za povolení k postavení dřevěného domku na dvorku domu p. Alberta Hejzlara čp: 85 ve Smiřicích, dávám tímto věděti, že na základě vyjádření vlastníka domu toho, že nesvoluje k tomu, aby zmíněný dřevěný krámek na dvorku jeho byl postaven, stala se záležitost tato bezpředmětnou.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 11. listopadu 1910. Starosta

Zemanova ulice
Náčrtek dřevěného krámu rýsovala Františka Erbenová 18.10.1910
Albert Hejzlar nejdříve souhlasil ? Dnes zde vede silnice do ulice Kršovka.

---------------------------------

Zemanova ulice
Čp. 85 - od p. Spurného.

Zemanova ulice Zemanova ulice
Zvětšené části fotografie od p. Spurného.

Zemanova ulice
Čp. 85 v kroužku, je ještě zakresleno jako rohový dům.
Geometrický plán na doplnění změny regulačního plánu. Čísla jsou katastrální, ne domovní.
Vlevo přitéká potok Jordán, teče Zemanovou ulicí (viz šipka) a vlévá se do Mlýnského náhonu vpravo (modročerveně - směrem dolů
Červeně staré regulační čáry, modře nové reg. čáry. Rýsoval Ing. Ivan Parchomenko, Jaroměř 21.2.1938.
Schváleno 19.5.1938 Okresním úřadem ve Dvoře Králové.

Jednání a usnesení:
   foto Joneš Schválení změny regulačního plánu v bloku č. 25 a směna části obecního pozemku čkt. 712/1 mezi obcí a pí. M. Vítovou ( Fr. Vítem ) čp. 222.
   Panem starostou sděleno, že změna regulačního plánu v bloku č. 25 byla schválena obecním zastupitelstvem již v roce 1931 avšak pouze v úseku na "Kršovce“. Dále sděleno, že p. Fr. Vít ( Marie Vítová ) míní zbourati starý domek čp. 85 a postaviti na tomto místě obchodní místnosti; týž žádal o odprodej obecního pozemku v šíři 1 - 2 m. Podle stávajícího regulačního plánu byl by nucen stavěti podle regulační čáry, která zabírá celý vedlejší chodník. Tím ovšem by značně trpěla frekvence. Po předneseném referátu schválen návrh, městské rady, aby provedena byla změna regulačního plénu v tom smyslu, že pan Frant. Vít ( Marie Vítová ), bude stavěti v linii domů pí. Šimkové a p. Opletala, dále, aby ponechán byl příjezd z projektované ulice na "Kršovce" do Palackého ulice v šíři 9 metrů mezi stavební parcelou č.103 a 109/1.
   Současně usneseno, aby pan František Vít ( Marie Vítová ) ustoupil z popředí stavební parcely č .103 50 cm, načež obdrží směnou potřebnou část obecního pozemku, aby stavba mohla býti provedena do pravého uhlu. V tomtéž smyslu pozměňuje se geometrický plán ing. Parchomenka ze dne 21./2.1938

--------------------------

Vložená fotografie od pana Joneše, převedená z negativu, ukazuje čp. 85 ještě s nízkou střechou.

--------------------------


Zemanova ulice Zemanova ulice
Vlevo: Stejné místo, jako nahoře. Cihlový dům stavěli Ledererovi, začala však 2. sv. válka a oni dva
byli jediní židovského vyznání ze Smiřic. Museli do Terezína a zahynuli v roce 1945 v Osvětimi. Smiř. archiv.

Vpravo: Čp. 85 - Smiř. archiv.

Zemanova ulice Zemanova ulice
Vlevo: Čp. 85 - 29.12.2005. Vpravo: neznámý člověk Zemanově ulici.

Zemanova ulice
Dům čp. 85 prochází úpravami. Obě fotky mám od p. Voláka.

Zemanova ulice