Černilov

Usedlosti v Černilově od poloviny 16. století do roku 1998

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Černilov     Černilov

Za poskytnutí obrazového materiálu děkuji obci Černilov, Vlastivědnému muzeu Dobruška, Václavu Bartoňovi, Věře Eliášové, Ottovi Havlíčkovi, Marii Hojné, Davidu Horákovi, Josefu Voženílkovi


Obsah:

Popisná čísla       1 až   50

Popisná čísla     51 až 100

Popisná čísla   101 až 150

Popisná čísla   151 až 200

Popisná čísla   201 až 278

Majitelé usedlostí v letech 1840, 1849, 1880, 1905, 1940 a 1998

Černilov na historických pohlednicích
Významné budovy v Černilově na obrázcích Aloise Beera z roku 1888 (Vlastivědné muzeum Dobruška):

Černilov
Zleva kovárna čp. 123, hostinec čp. 183 s hřebčincem, cihlový hostinec čp. 122 a roh kupectví čp. 201

Černilov
Katolický kostel sv. Štěpána, fara čp. 1 a škola čp. 2 (s charakteristikou řídícího učitele Josefa Satrapy)

Černilov Černilov
Evangelický reformovaný kostel, fara čp. 139 a škola čp. 215

Černilov
Zprava evangelický augšpurský kostel, fara čp. 166 a škola čp. 250
Prameny:
(většina materiálu z 19. a 20. století nebyla zpracována, prioritu měly údaje ze staletí dřívějších)


Farní úřad v Černilově:
Registra desátků obcí Černilova a Výravy (asi 1643, 1720, 1736)
Z dějin farnosti černilovské (listiny z farního archivu přepsané J. Machem), strojopis z roku 1981

Národní archiv v Praze:
fond Stará manipulace:
-   soupis poddaných podle víry (1651), obec Černilov, sign. B – H 54, f. 90b – 96, 102b
fond Berní rula:
-   obec Černilov (1654), inv. č. 12, fol. 966 – 969
fond Tereziánský katastr, Praha:
-   Černilov – fasse (1654, 1713, 1722), inv. č. 1128, č. kart. 357, sign. 23 a – e
-   panství Smiřice – spisy, inv. č. 1054, č. kart. 317, sign. 23 a – e
fond České gubernium - Komise pro sestavení robotních seznamů, Praha:
-   robotní seznamy Černilova (1777), sign. VI/37/2
fond Josefský katastr, Praha:
-   obec Černilov (1785), inv. č. 965
fond Stabilní katastr, Praha:
-   obec Černilov (1840), inv. č. 3252, Hr 510
fond Stabilní katastr - duplikát, Praha:
-   obec Černilov (1856, 1858), inv. č. 3725, kart. 1648
fond Výtahy z katastrálního vyměření Čech, tzv. Modré aršky
-   obec Černilov (1879 – 1882), inv. č. 5015, kart. 662

Státní oblastní archiv v Zámrsku:
fond Velkostatek Smiřice:
-   urbář smiřického panství z roku 1655, inv. č. 2, č. knihy 2
-   revizitace berní ruly (1713), inv. č. 196, kn. 196
-   výtah daní pro obecný katastr Černilov (1860), inv. č. 207, kn. 207
-   dominikální gruntovní kniha Černilov (1810 – 1854), inv. č. 305, č. knihy 305
-   dominikální gruntovní kniha Svinary, Bukovina, Újezd, Librantice, Divec, Libníkovice, Černilov (1805 – 1853), inv. č. 307, č. knihy 307
-   kniha nová gruntovní vsi Černilov, I. díl (1689 – 1845), inv. č. 311, č. knihy 311
-   kniha nová gruntovní vsi Černilov, II. díl (1890 – 1849), inv. č. 312, č. knihy 312
-   rustikální gruntovní kniha Černilov (1847 – 1855), inv. č. 313, č. knihy 313
-   hlavní kniha aktiv a pasiv Černilov č. XXXVI. (1804 – 1881), inv. č. 314, č. knihy 314
-   hlavní kniha aktiv a pasiv Černilov č. XXXVII. (1804 – 1881), inv. č. 315, č. knihy 315
-   hlavní kniha aktiv a pasiv Černilov č. XXXVIII. (1807 – 1881), inv. č. 316, č. knihy 316
-   hlavní kniha aktiv a pasiv Černilov č. XXXIX. (1804 – 1881), inv. č. 317, č. knihy 317
-   rustikální kniha listin Černilov (1834 – 1845), inv. č. 318, č. knihy 318
-   rustikální gruntovní kniha Černilov (1845 – 1862), inv. č. 319, č. knihy 319
-   hlavní kniha aktiv a pasiv Černilov č. XXXIII. (1804 – 1875), inv. č. 325, č. knihy 325
-   hlavní kniha aktiv a pasiv Černilov č. XXXV. (1804 – 1879), inv. č. 326, č. knihy 326
-   rustikální kniha listin Černilov (1804 – 1833), inv. č. 362, kniha č. 362
-   přiznávací archy emfyteutických pozemků Černilov aj. (1831), inv. č. 432, kart. 31
-   koupě a prodej pozemků (1865 – 1877), inv. č. 484, kart. 97
-   zádušní kniha kostela v Černilově (1689 – 1734), inv. č. 2559, kn. 1113
-   skizzy rozdělených pozemků Černilov (1876), inv. č. 4652 – 4657, mapa č. 63 – 68, sign. 4/32/1 – 5
-   katastrální mapa Černilov I. (1840), inv. č. 4670, mapa č. 154 – 170, sign. 4/48
-   katastrální mapa Černilov II. (1840), inv. č. 4671, mapa č. 171 – 183, sign. 4/49
-   dominikální kniha listin Černilov, Mezilečí, Benátky, Proruby, Maršov, Hořiněves, Žiželeves, Jeřičky, Velký a Malý Vřešťov (1805 – 1849), inv. č. 4937, č. knihy 3063
-   gruntovní (sirotčí) kniha Černilov (1590 – 1649), inv. č. 4945, č. knihy 3071
-   gruntovní kniha Černilov (1689 – 1728), inv. č. 4946, č. knihy 3072
-   urbář smiřického panství z roku 1588, inv. č. 5092, č. knihy 3218
-   urbář smiřického panství z roku 1619 (1612), inv. č. 5093, č. knihy 3219
-  

Státní okresní archiv v Hradci Králové:
Pamětní knihy obce Černilov (1791 – 1865; do roku 1815; do roku 1900; 1901 – 1930)
Pamětní kniha děkanského úřadu Černilov 1836 – 1940
fond Děkanský úřad Černilov:
-   Kniha biskupských a konzistorních nařízení (1734 – 1777) s registry desátku černilovského záduší (1570, asi 1644, 1736, 1755), inv. č. 5, kniha 4
-   zádušní pozemky – pronájem a odprodej drobným pachtýřům (1860/1890 – 1932), inv. č. 278, kart. 21
fond Biskupská konzistoř Hradec Králové
-   Černilov – oprava školy (1774), inv. č. 2294, kart. 108
fond Archiv obce Černilov:
-   kupní smlouva mezi Petrem Voltrem a Jiřím Vejrochem (1615), inv. č. 1, krabice 1
-   soupis usedlých v Černilově (1655), inv. č. 2, krabice 1
-   soupis usedlých v Černilově (1666), inv. č. 3, krabice 1
-   postupní smlouva mezi Lukášem Špačkem a jeho synem Mikulášem čp. 88 (1710), inv. č. 4, krabice 1
-   narovnání mezi Mikulášem Rezkem a jeho synem Václavem o výměnek čp. 15 (1779), inv. č. 10, krabice 1
-   soupis ovocných stromů v Černilově (1784 – 1785), inv. č. 13, krabice 1
-   povinný odvod kontribučenského obilí (1788), inv. č. 14, krabice 1
-   kšaft Kateřiny Veselovské (1793), inv. č. 16, krabice 1
-   zápis Matěje Vejrocha na pozůstalost Mikoláše Pultra z čp. 145 (1795), inv. č. 18, krabice 1
-   povinný odvod kontribučenského obilí (1795), inv. č. 19, krabice 1
-   rozpis kontribucí (1796), inv. č. 20, krabice 1
-   ubytovací plán pro vojáky (1798), inv. č. 21, krabice 1
-   kšaft Doroty Špačkové z čp. 88 (1798), inv. č. 23, krabice 1
-   sumární soupis vrchnostenské a selské půdy v Černilově dle kvality (18. století), inv. č. 24, krabice 1
-   kšaft Daniela Černého z čp. 32 (1804), inv. č. 25, krabice 1
-   pronájem živnosti Jana Kotlanta čp. 95 na jeden rok Karlu Hájkovi (1807), inv. č. 26, krabice 1
-   svatební smlouva mezi Janem Fabiánem z Výravy čp. 5 a Kateřinou Flejšarovou z Černilova čp. 76 (1812), inv. č. 27, krabice 1
-   kupní smlouva mezi Janem Hájkem z čp. 100 a Jiřím Černým z Jílovic (1814), inv. č. 28, krabice 1
-   narovnání mezi Janem Skákalem z čp. 90 a Václavem Juštou z čp. 91 o meze (1823), inv. č. 30, krabice 1
-   postupní smlouva mezi Karlem Jandíkem a jeho synem Václavem čp. 85 (1826), inv. č. 32, krabice 1
-   rozdělení gruntu Františka Bartmana z čp. 122 (1834), inv. č. 35, krabice 1
-   postupní smlouva mezi Janem Skákalem a jeho synem Janem čp. 90 (1834), inv. č. 36, krabice 1
-   postupní smlouva mezi Matějem Hojným jeho synu Janem čp. 56 (1835), inv. č. 37, krabice 1
-   kvitance Josefa Dušky na kupní cenu přijatou od manželů Novákových za statek čp. 173 (1836), inv. č. 38, krabice 1
-   jména sousedů, kteří přikoupili pozemky od obce (1838 –1840), inv. č. 39, krabice 1
-   kšaft Justýny Hojné z čp. 33 (1841), inv. č. 40, krabice 1
-   inventář pozůstalosti Josefa Pultara z čp. 109 (1842), inv. č. 41, krabice 1
-   předpis pozemkové daně (1849), inv. č. 51, krabice 1
-   předpis pozemkové daně po odečtení kontribuce (1849), inv. č. 52, krabice 1
-   přehled kontribučních dluhů (1849), inv. č. 53, krabice 1
-   předpis pozemkové daně emfiteutům (1849), inv. č. 54, krabice 1
-   porovnání dle kšaftu Václava Černého jinak Hájka z čp. 36 (asi 1796), inv. č. 55, krabice 1
-   kniha zápisů úřadů rychtářského a konšelského (1589 – 1738), inv. č. 56, kart. 1
-   registra desátků černilovského záduší - Černilov a Výrava jmenovitě (1570), inv. č. 57, kart. 1
-   výtah z tereziánského katastru (1722, 1730), inv. č. 58, kart. 1
-   rozpis obilní kontribuce (1760 – 1765), inv. č. 59, kart. 1
-   urbář (1655), inv. č. 60, kart. 1
-   rejstřík o vykonaných povinnostech kontribuentů (1839 – 1863), inv. č. 94, kart. 1
-   výměr reluice dědičným nájemců dvorů (1820 – 1841), inv. č. 95, kart. 1
-   rejstřík na povinnost a odvod kontribuční daně (1849), inv. č. 99, kart. 1
-   protokoly schůzí obecního zastupitelstva (1850 – 1897), inv. č. 103, kn. 5
-   protokoly schůzí obecního zastupitelstva (1898 – 1910), inv. č. 104, kn. 6
-   protokoly schůzí obecního zastupitelstva (1910 – 1925), inv. č. 105, kn. 7
-   sčítání obyvatel a zvířat roku 1880, inv. č. 112, kn. 3
-   přehled obyvatel a zvířat (1901), inv. č. 113, kn. 2
-   přehled obyvatel (1901), inv. č. 114, kn. 2
-   parcelní protokol (1890), inv. č. 132, kn. 25
-   kniha pozemnostních archů (1900), inv. č. 133, kn. 26
-   přehled parcel a evidence pozemků (1882), inv. č. 134, kn. 27
-   přehled parcel a evidence pozemků (1899), inv. č. 135, kn. 28
-   pozemky odprodané černilovským občanům (1869 – 1903), inv. č. 138, kn. 31
-   práva a povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitého majetku (1879), inv. č. 139, kart. 2
-   soupis a výnos pozemků soukromníků a institucí (před 1874), inv. č. 140, kart. 2
-   výkaz o náhradách za zužitkování obecní půdy (do 1871), inv. č. 141, kart. 2
-   soukromé stavby – kolaudace (1856 – 1934), inv. č. 187, sign. VIII/2, kart. 7
-   vyvazení gruntů a kapitálů k bývalému dominiu smiřickému (1850 – 1857), inv. č. 188, sign. VIII/3, kart. 7
-   výtahy z gruntovních držebností (cca 1850), inv. č. 189, sign. VIII/3, kart. 7
-   odhad pozemkového majetku v katastrálních obcích (1854 – 1856), inv. č. 190, sign. VIII/3, kart. 8
-   archy pozemností s odvoláními proti nesprávnému ocenění (1881), inv. č. 191, sign. VIII/3, kart. 8
-   změny v pozemkové knize (1882), inv. č. 192, sign. VIII/3, kart. 8
-   přiznání k dani pozemkové podle velikosti parcel (1891 – 1912), inv. č. 206, sign. X/5, kart. 10
-   daň pozemková, činžovní, výdělková a živnostenská (1898 – 1914), inv. č. 207, sign. X/5, kart. 10
-   korespondence (1850 – 1900), inv. č. 208, kart. 11
-   korespondence (1900 – 1915), inv. č. 209, kart. 12
-   rozdělení kontribucí černilovských obyvatel (1850), inv. č. 509, kart. 19
-   rejstřík na povinnost a odvod kontribučenských daní, inv. č. 510, kart. 19
-   kniha daní pozemkových, domovních a činžovních (1884 – 1896), inv. č. 545, kn. 63
-   kniha daní pozemkových, domovních a činžovních (1894 – 1911), inv. č. 546, kn. 64
-   repatrice na daň pozemkovou (1885), inv. č. 547, kart. 15
-   katastrální plán (1840), inv. č. 559, kart. 21
fond Sbírka - soudobá dokumentace Černilov:
-   rodina Hojných z čp. 13 – berniční a daňové knížky (1804 – 1916), inv. č. 19a – i
fond Okresní úřad Hradec Králové:
-   sčítání lidu Černilov (1869), inv. č. 2585, kart. 1296
-   sčítání lidu Černilov (1900), inv. č. 2654, fasc. 15
-   sčítání lidu Černilov (1921, čp. 1 – 100), inv. č. 2686, kart. 1408
-   sčítání lidu Černilov (1921, čp. 101 – 220), inv. č. 2686, kart. 1409
-   sčítání lidu Černilov (1921, čp. 221 – 317), inv. č. 2686, kart. 1410

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj:
Pozemkové knihy obce Černilova (1874 – 1964)
Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves

Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu