Jasenná          Jasenná

Jasenná

Usedlosti v Jasenné v letech 1560 až 1781

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz

Jasenná
Rybník Kobosák, za ním usedlost čp. 77 a vpravo část dnes zaniklého čp. 78

Významné budovy v Jasenné na obrázcích Aloise Beera z let 1888 až 1892
(Vlastivědné muzeum Dobruška)


Jasenná
Katolický kostel sv. Jiří v Jasenné roku 1888

Jasenná

Jasenná

Jasenná
Nahoře vpravo od kostela chalupa čp. 140, dole statek čp. 69 (původně svobodná rychta) se starou stodolou

Jasenná
Stará škola čp. 136 v letech 1800 až 1888

Jasenná
Vlevo část staré školy čp. 136, uprostřed nová škola čp. 215, vpravo stodola statku čp. 69


škola čp. 136, staré čp. 6

 • 1588 první zmínka o škole v Jasenné. Byla pravděpodobně umístěna ve středu obce, nedaleko kostela a fary.

 • 1622 Jasenští odváděli svému učiteli roční naturální plat (důchod): 89 bochníků chleba, 18 mandel a 2 snopy obilí (pšenice, žito, ječmen, oves). Vedle chleba, posnopného, rolí a ovocných stromů měl kantor příjem i ze sedmi koled (druh lepší žebroty).

 • 1722 dřevěná školní budova s jednou světnicí, kde se učilo, dvěma komorami, chlévem a stodůlkou.

 • 1790 přiškolena obec Šestajovice

 • 1799 bylo už školní stavení zchátralé, a tak se přikročilo ke stavbě nové školy z cihel a opuky na vyvýšeném místě na obecním pozemku. Stavba byla dokončena v srpnu 1800. Jednotřídní škola měla valbovou střechu.

 • 1851 zřízena školní knihovna z odkazu zesnulého faráře F. X. Hochera z Dačic. Měla 31 svazek (většinou šlo o knihy náboženského a dějepisného obsahu).

 • 1856 přistavěna ke škole západní polovina a škola rozšířena na dvojtřídní

 • 1880 vznik trojtřídky

 • 1888 rozhodnuto o postavení nové školy podle projektu jaroměřského stavitele Josefa Čermáka. Mělo se jednat o samostatnou jednopatrovou čtyřtřídní školu postavenou na pozemku štěpnice proti staré škole. Po schválení projektu byl urychleně svážen stavební materiál (přes 150 cihel z Jeníkovic od firmy Ludvík, stavební dříví, kámen). Stavbu školní budovy v ceně asi 8.700 zl. realizovali: J. Špaček, úředně zkoušený mistr zednický z Černilova, tesařskou práci Karel Jonáš mladší z Jasenné, truhlářskou Jan Krejcar z Jasenné, zámečnickou V. Prokeš z Černilova, klempířskou V. Kašpar z Českého Meziříčí a pokrývačskou František Krivý ze Světlé. Hromosvody dodala firma Bartošek Smiřice.

 • 1889 dokončena stavba nové školy. Popis nové školní budovy z knihy PhDr. Jiřího Uhlíře: „Jednopatrová zděná budova s valbovou střechou, vchodem a štítovým průčelím orientovaným k východu. Nad hořejšími dvěma středními okny je trojúhelníkový frontón a tympanón s reliéfem hlavy Krista, dole pod římsou nápis L. P. MDCCCLXXXVIII a souběžně tři pseudoiónské pilastry. Podélně souběžně římsy. Přízemí v omítce bosované. Dvě učebny byly v přízemí a dvě v prvním poschodí, podlaží. Dole záchody.“

 • k jasenské škole patřily i pozemky, tj. tři zahrady a celkem 1440 čtverečných sáhů pole, cca 0,2592 ha. Roku 1884 vystaveno při škole zděné hospodářské stavení (chlév, dřevník, skládka, stodůlka). Požitky učiteli plynuly také ze zahrady u staré školy, kde se pěstovala zelenina i květiny, vzadu pak ovice i vinná réva.

 • 1886 zřídil jasenský občan Josef Prokeš nadaci ve výši 1000 zl. Každoročně na den sv. Mikuláše byli podělováni oděvem, obuví a školními potřebami „chudí, mravní a pilní žáci, kteří školu v Jasenné s dobrým prospěchem pilně navštěvují“.

 • 1892 – 1933 jedinou školou se čtyřmi definitivními třídami postupnými a s osmi školními ročníky na celém tehdejším královéhradeckém okrese

 • 1893 ve školní kronice se poprvé připomíná letní školní tělocvična. Nákladem obce byly tehdy instalovány 2 tyče na šplhání, dva kruhy obšité koží na provaze, kolmý žebřík, bradla a hrazdy. Tělocvična byla umístěna na prostranství před školou.

 • 1908 při stromové slavnosti vysadili žáci školy 12 lip, z toho 6 u školy a 6 u kostelaseznam kantorů a učitelů v Jasenné do roku 1918:

Jan Pakán (1651)

Martin Čermák (1674)

Jan Polidar (1719)

František Polidar (1722)

František Zemánek / Zeman (1727)

Štěpán Macháček (1740 – 1744)

Václav Šust (1744 – 1763)

František Antonín Prokeš (1763 – 1793)

Jan Josef Daněk (1794 – 1825); školní pomocníci Petr Volf (1806), František Malý, Jan Moník

Jan Daněk (1825 – 1843); školní pomocníci František Martínek, Jan Kosina (1843)

Václav Horák (1844)

Antonín Kapras (1844 – 1860); mladší učitel Antonín Finger (1852 – 1858)

Josef Jílovský (1860 – 1861)

Antonín Koubek (1861 – 1873); mladší učitelé Josef Novák (1864 – 1865), Matěj Šramar (1865 – 1866), František Nepilý (od 1868)

Josef Vít (1874 – 1894); mladší učitelé František Tomášek (1887/1888), František Freudenberg (1887/1888)

František J. Tomášek (1895)

Josef Mikeš (1895 – 1903); mladší učitelé František Moník (1900 – 1911)

František Jiřička (1903 – 1904)

František Freudenberg (1904 – 1924); mladší učitelé František Propílek, Josef Rezek (od 1911)

další informace o jasenské škole viz publikace PhDr. Jiřího Uhlíře Dějiny školství v Jasenné (1588 1988). Jasenná 1988statek čp. 104, staré čp. 30

1588 zmiňován Matěj Slavík

1619 zmiňován Adam Slavík

1655 zmiňován Jiřík Malý

1713 zmiňován Václav Křovský

1715 Matěj Kugal od manželky Veroniky, vdovy po Václavu Křovském

1742 Jan Křovský od otčíma Matěje Kugala

1762 Jan Bukač od tchána Jana Křovskéhostatek

1588 zmiňován Matěj Karlů

1619 zmiňován Jan Karlů

1655 zmiňován Havel Bíz

1713 a 1721 zmiňován Tobiáš Kyncl

1724 Jan Kincl od otce Tobiáše Kincla

živnost rozdělena:

1. díl (5 prutů role, statek čp. 107, staré čp. 28):

1734 Václav Kincl od matky Kateřiny, vdovy po Janu Kinclovi

1762 Jan Karel od Václava Kincla

2. díl (5 prutů role, statek čp. 106, staré čp. 29):

1734 Jiří Kudrlík od tchyně Kateřiny, vdovy po Janu Kinclovi

1748 Václav Špryngar po zemřelém Jiřím Kudrlíkovi

1771 Jan Slezák od Václava Špryngara výměnou za chalupu

1779 Jiří Marek od Marie, vdovy po Janu Slezákovistatek

1588 zmiňován Adam Paděra

1619 zmiňován Jiřík Bitnar

1655 pustý grunt

1. díl (6 prutů rolí, statek čp. 112, staré čp. 25):

1709 Tobiáš Poduška koupil pusté role Bitnarovské

1739 Jan Poduška po zemřelém otci Tobiáši Poduškovi

1746 Dorota Kinclová (vdova po Janu Kinclovi) po zemřelém bratru Janu Poduškovi

1748 Jiří Pultar od manželky Doroty, vdovy Kinclové

1758 Jan Kincl od otčíma Jiříka Pultara

1758 Václav Pamánek od manželky Marie, vdovy po Janu Kinclovi

1778 Václav Hejcman od manželky Kateřiny, dcery po zemřelém Janu Kinclovi

2. díl (6 prutů rolí, statek čp. 114, staré čp. 24):

1709 Jan Kalenda koupil pusté role Bitnarovské

1752 Mikuláš Kalenda od matky Doroty, vdovy po Janu Kalendovizahrada

1588 zmiňován Jan Bradáč

1590 Jan Tůmův od Jana Bradáče

1595 Jakub Černý od Jana Tůmy

1609 Jan Ronar (Konar) od Jakuba Černého

1616 Jan Hudec od Jana Rounara

1619 Jan Václavů od Jana Hudce, který byl vězněn v Dobrušce

1621 Jiřík Jelen, švec od Jana Václavů

1632 Jan Jelen od otce Jiříka Jelena

 • 1632 koupil 1 prut role od Martina Hynka

1643 Adam Mencl od Jana Jelena

1644 Jakub Duchek od Adama Mencla

1648 Adam Mencl od Jakuba Duchka

1650 Eliáš Jungman (manžel Anny po zemřelém Adamu Menclovi) od Jana Jelena

1652 Jan Jelen od Mariany, manželky Eliáše Jungmana, který zběhl

1656 Pavel Poláček od Kateřiny, vdovy po Janu Jelenovi

1657 Kateřina Jelenová od Pavla Poláčka, s nímž se „z jistých příčin o grunt porovnati nemohla“

1657 Adam Valenta od Kateřiny Jelenové

1658 Michal Vintr od Adama Valenty

1713 a 1721 zmiňován Jiřík Holeček, švec

živnost rozdělena:

1. díl (zahrada čp. 117, staré čp. 22):

1724 Václav Holeček od otce Jiříka Holečka

1738 Matěj Holeček po zemřelém otci Václavu Holečkovi

1749 Matěj Holeček po zemřelém otci Matěji Holečkovi

1762 Václav Holeček od Matěje Holečka

2. díl (chalupa čp. 118, staré čp. 21):

1724 Matěj Holeček od otce

1762 Matěj Holeček od otce Matěje Holečka

1776 Josef Holeček od matky Alžběty Holečkovéstatek

1571 Jiřík Hynek od sirotků Jakuba Ziplara

1618 Martin Hynek po zemřelém otci Jiříku Hynkovi

1645 pustá živnost Hynkovská rozdělena na dvě zahrady (z původních 25 prutů rolí dále odprodáno Janu Tučkovi 3 pruty a Janu Jelenovi 1 prut)

1. hořejší díl (10,5 prutů rolí, statek čp. 120, staré čp. 18):

1645 Marek Runkas

1648 Jakub Duchek po Martinu Runkasovi

1669 Jan Šimon od Jakuba Duchka

1671 Lukáš Holeček od Jana Šimona

1674 Pavel Horák od Lukáše Holečka

1713 a 1721 zmiňován Václav Valášek

1724 Václav Valášek od otce Václava Valáška

1762 Jiří Valášek od otce Václava Valáška

2. dolejší díl (10,5 prutů rolí, statek čp. 119, staré čp. 20):

1645 Erazim Žoček

1712 Adam Fišer po Janu Kašparovi

1744 Jakub Kindl od Adama Fišara

1759 Jiří Pancíř od tchyně Doroty, vdovy po Jakubu Kindlovistatek

1589 Mikuláš Michek od otce Jana Michka

1622 Pavel Michek od otce Mikuláše Michka

1651 Jan Pavlíček jinak Michek po otci Mikuláši Pavlíčkovi, který zběhl

pustá živnost po Janu Pavlíčkovi jinak Michkovi rozdělena

1. díl (9,5 prutu role, statek čp. 123, staré čp. 17):

1659 Michal Vintr

1663 Matěj Bukač od Michala Vintra

1697 Václav Bukač od matky

1736 Matěj Bukač od otce Václava Bukače

1749 Jiří Tyč od Matěje Bukače

1758 Jiří Tyč od otce Jiříka Tyče

2. díl (8 prutů role a dvě louky, statek čp. 87, staré čp. 44):

1660 Václav Pechan

1662 Jan Rais po zemřelém Václavu Pechanovi

1664 Václav Matejsek po Janu Reisovi, který zběhl)

1697 Matouš Plhal od Václava Matejska

1734 Matěj Plhal po zemřelém otci Matouši Plhalovi

1751 Jan Hejcman od manželky Doroty, vdovy po Matěji Plhalovi

1776 Mikuláš Plhal od otčíma Jana Hejcmana

3. díl (5,5 prutu role a dvě louky, statek čp. 84, staré čp. 47):

1660 Matouš Thám

1713 zmiňován Jan Řehák

1717 Jiří Slezák od Doroty, vdovy po Řehákovi

1739 Jiřík Slezák od bratrance Jiříka Slezáka výměnou za jasenskou hospodu

1764 Václav Slezák od otce Jiříka Slezákastatek čp. 124, staré čp. 16

1589 Jan Volf jinak Kopecký od Jiříka Janovského

1610 Pavel Karlův od svých bratrů a sester

1641 Jan Karel po zemřelém otci Pavlu Karlovi

1669 Adam Karel od matky Anny Karlové, vdovy po Janu Karlovi

1713 zmiňován Adam Karel

1717 Tobiáš Karel po zemřelém otci Adamu Karlovi

1767 Jan Karel od matky Kateřiny, vdovy po Tobiáši Karlovistatek čp. 125, staré čp. 14

1588 zmiňován Petr Kluk

1593 Řehák Králův po zemřelém Petru Klukovi

1603 Petr Kluk (syn zemřelého Petra Kluka) od Řeháka Krále

1608 Adam Jandík od Petra Kluka

1610 Vít Novotný od Adama Jandíka výměnou za jeho grunt

1612 Petr Kubík od Víta Novotného

1618 Martin Kubík po zemřelém Petru Kubíkovi

1621 Bartoň Pišl od Martina Kubíka, který odešel do Šestajovic

1626 Mikuláš Sirovátko po Bartoni Pišlovi, který zběhl

 • 1630 prodal kus louky Václavu Matoulkovi ze Šestajovic

1644 statek rozdělen na tři díly

1. díl (sídlo s rolemi 6 prutů):

1644 Lukeš Tomáš

po 1658 Jan Smotlacha

 • 1666 koupil kus role, odprodané kdysi od tohoto gruntu, od Mandaleny Martincové

 • 1668 koupil 3 pruty role, odprodané kdysi od tohoto gruntu, od Mikuláše Holečka

2. díl (role 3 pruty, les a louka):

1644 Václav Špryngar

3. díl (role 3 pruty, les a louka):

1644 Martin Martinec – připojil ke své zahradě

později opět spojeny v jednu živnost

1713 a 1721 zmiňován Václav Hanuš

1726 Jan Zich od Václava Hanuše

1744 Jan Holeček od tchyně, vdovy po Janu Zichovi

1777 Matěj Holeček od otce Jana Holečkastatek

1590 Mikuláš Kolč od sirotů Jakuba Juna jinak Šolce

1598 zmiňován Kryštof Kolč

1599 Vít Kryl od Kryštofa Kolče

1611 Martin Kohout od Víta Kryla

1618 Jan Paděra po zemřelém Martinu Kohoutovi

1619 Martin Černý po Janu Paděrovi, který zběhl

1621 Jiřík Barták ze Šestajovic od Martina Černého, který odešel do Rohenic

1625 Tobiáš Řehák po zemřelém Jiříku Bartákovi

1642 živnost rozdělena na 2 díly:

1. hořejší díl (louka, přístodolek a chlévy):

1642 Pavel Kyncl

1653 Adam Arnošt

2. dolejší díl (stavení a přístodolek):

1642 Adam Arnošt

 • 1653 přikoupil i druhý díl od Pavla Kincla

později rozděleno na tři díly:

1. díl (12 prutů role, statek čp. 129, staré čp. 11):

1704 Jiřík Tuček od Mikuláše Arnošta

1734 Jiřík Krejsar od tchána Jiříka Tučka

 • 1743 jeho dům shořel a v dobách války dobytek uhynul

1751 Jan Červený od švagra Jiříka Krejsara

1758 Jiří Krejsar od Jana Červeného

1778 Josef Krejsar po zemřelém otci Jiřím Krejsarovi

2. díl (3 pruty rolí, zahrada čp. 126, staré čp. 13):

1713 a 1721 zmiňována Mařena Zelená

1721 Václav Zelený od otce Tobiáše Zeleného

1736 Karel Škop od Marie, vdovy po Václavu Zeleném

1737 Václav Hrnčíř od Karla Škopa

1751 Jan Kobos od tchyně Veroniky, vdovy po Václavu Hrnčířovi

1764 Josef Hojný od manželky Kateřiny roz. Hrnčířové, švagrové zemřelého Jana Kobose

3. díl (3 pruty role, zahrada čp. 127, staré čp. 12):

zmiňován Kutík

1712 Václav Zelený „Hrubý“ od Jiříka Vacka

1746 Mikuláš Zelený od otce Václava Zeleného

1776 Jakub Zelený od matky Kateřiny, jejíž druhý manžel Matěj Špryngar předtím dlouho na gruntu bez zápisu hospodařilstatek čp. 131, staré čp. 10

1588 Jan Balcarův od sirotků Ondry Krále

1595 Štěpán Krejsar od Jana Balcara

1603 Blažek Kryl od svých sester po zemřelém Janu Štěpánovi

1608 Jakub Černý od Barbory Blažkové, vdovy po Blažku Krylovi

 • 1626 koupil louku od Tobiáše Krále

1636 Martin Kryl po zemřelém Jakubu Černém živnost zpustošenou a prázdnou

1660 Jiřík Kryl po zemřelém otci Martinu Krylovi

1713 a 1721 zmiňován Jan Joneš

1728 Mikuláš Joneš od matky Doroty

1770 Karel Joneš od otce Mikuláše Jonešestatek čp. 133, staré čp. 9

1568 Jiřík Vývar po zemřelém otci Jiříku Vývarovi

1592 zmiňován Tomáš Král

1605 Blažek Král od otce Tomáše Krále

1616 Adam rychtář od sirotků Blažeje Krále

1648 Daniel, nejmladší syn po zemřelém Adamu rychtáři

1652 Matěj Černý po zemřelém Danielovi

1653 Pavel Kincl po Matěji Černém, který zběhl

1662 Jiřík Kobos od Pavla Kincla

1713 zmiňována Dorota Koboska

1717 Jiří Pátek od manželky Doroty, vdovy Koboskové

1739 Jiřík Kobos od otčíma Jiříka Pátka

1749 Matěj Ježek od Jiříka Kobose

1756 Mikuláš Joneš od Matěje Ježkazahrada čp. 135, staré čp. 7

1588 zmiňován Tomáš Filipů

1595 Martin Rut od tchána Tomáše Filipa

 • později patrně tentýž Martin Rut uváděn s příjmením Vencl, Mencl, Řehák (1607) a Blažek (1608).

1618 Matouš Mencl po Martinu Blažkovi

1629 Jan Jelen po zemřelém Matouši Menclovi

1632 Pavel Rejman od Jana Jelena

1636 Václav Šprinar od Pavla Rejmana, který odešel do Šestajovic

1652 Mikuláš Holeček od Václava Šprinara

1713 Jan Šprynar, tkadlec od Jana Fišera

1752 Lukáš Špryngar od matky Kateřiny, vdovy po Janu Špryngarovi

1757 Jan Špryngar od bratra Lukáše Špryngara

1764 Matěj Špryngar od matky Doroty, vdovy po Janu Špryngarovistatek

1570 Valentin Slezák s matkou Reginou od sirotků Jana Slezáka

1616 Jan Slezák od matky Mandaleny, vdovy po Valentinu Slezákovi

1653 Jiřík Slezák po zemřelém otci Janu Slezákovi živnost, uváděnou „v celým Jasenným největší a nejlepší“

1713 a 1721 zmiňován Jan Hrnčíř

1723 Jan Slezák od otčíma Jana Hrnčíře

živnost rozdělena:

1. díl (16 prutů role, statek čp. 62, staré čp. 59):

1755 Josef Slezák po zemřelém otci Janu Slezákovi

2. díl (chalupa pod hospodou čp. 61, staré čp. 60):

1755 Jan Slezák po otci Janu Slezákovizahrada

1589 Valentin Slezák ze statku staré čp. 59 od svých sester

1636 Adam Slezák po zemřelé matce Mandaleně Slezákové

po 1655 Pavel Kudrlík

1675 Jan Špryngar od Pavla Kudrlíka

1713 zmiňován Jan Šprynar

1721 zmiňován Václav Vyhnálek

1722 Václav Hrnčíř od Václava Vyhnálka

1736 Jiří Joneš od Václava Hrnčíře

živnost rozdělena:

1. díl (zahrada čp. 138, staré čp. 4):

1763 Jiří Joneš od matky Mařeny, vdovy po Jiřím Jonešovi

2. díl (chalupa čp. 137, staré čp. 5):

1738 Mikuláš Vostrý od Jiříka Joneše

1772 Václav Zich od Mikuláše Vostréhozahrada

1619 Michal Vostrý od Matouše Menclastatek čp. 4, staré čp. 97

1588 Jan Kluk Petrův od Mikuláše Macka

1629 Jan Klukar po zemřelém otci Janu Klukarovi

1636 živnost rozdělena na dvě zahrady

1. díl (prutů):

1638 Jan Hustiřanský po zemřelém Janu Klugarovi

1642 Jiřík Malý od Jana Hustiřanského

1655 zmiňován Jindřich Šprynar

2. díl (3 pruty rolí, sídlo a stáj pro vystavení světnice, přístodolek ve stodole, chlév a louka):

1636 Balcar Tesař od švagra Jana Klugara

1653 Jakub Poduška od Balcara Tesaře

1665 Jindřich Šprinar z předchozí zahrady od Jakuba Podušky

tím opět spojeny v jednu živnost

1691 Jiřík Konečný od Jiříka Karla

1737 Jan Pancíř od manželky Veroniky, dcery Jiříka Konečného

1759 Jan Pancíř po zemřelém otci Janu Pancířovi

 • 1774 prodal kus role Janu Kašparovi,. synu Lukáše Kašpara (chalupa staré čp. 102)chalupa čp. 2, staré čp. 98

1752 Václav Pancíř od otce Jana Pancíře, který chalupu vystavěl na obecním místě

1760 Pavel Horák od manželky Anny, vdovy po Václavu Pancířovi

1775 Jan Pancíř od otčíma Pavla Horáka

1777 Matěj Horák od švagra Jana Pancířestatek čp. 5, staré čp. 96

1588 zmiňován Valentin Šeryber (Šrejbr)

1602 Matouš Štěpánův po zemřelém Petru Slavíkovi

1625 Tomáš Martínek jinak Martin Tomášů, kovář po zemřelém Matouši Štepánovi

 • Petr Lejp, chalupník v Jasenné, koupil od toho gruntu 3 pruty role

1641 Jan Berounský po Matouši Tomášovi pustou živnost

 • 1649 přikoupil polovinu Maděrovského starého zbořeného stavení (9 prutů)

1653 Matěj Soukup od manželky Kateřiny, vdovy po Janu Berounském

1664 Jan Berounský od Matěje Soukupa

1665 Jakub Poduška po zemřelém Jakubu Berounském

1713 a 1721 zmiňována Mandalena Podušková

1731 Jakub Poduška od matky Mandaleny

1751 Jan Zich od Jakuba Podušky výměnou za grunt

 • 1769 prodal 8 prutů rolí, palouk, pastviště a porostliny Václavu Bukačovi (chalupa čp. 96, staré čp. 101) a Matěji Holečkovi, synu zemřelého Antonína Holečka (chalupa čp. 121, staré čp. 19)

1778 Jan Nepokoj od Jana Zichastatek

1579 Jan Janovský od pana Jana Jasenského se zahradou

1601 Matěj Janovský po zemřelém otci Janu Janovském

1611 Kryštof Vognar (Votnar) od Matěje Janovského

1615 Jakub Kindl od svých bratrů

1636 Václav Kindl po zemřelém bratru Jakubu Kindlovi pustou živnost, poničenou za švédských vpádů

1642 Mikuláš Kindl po bratru Václavu Kindlovi živnost zpustošenou a prázdnou

1651 Jan Kindl po zemřelém otci Mikuláši Kindlovi

1657 Jan Tuček od Jana Kindla

1672 Adam Tuček od otce Jana Tučka

později živnost rozdělena

1. díl (15 prutů role, statek čp. 7, staré čp. 95):

1713 a 1721 zmiňován Lukáš Vyhnálek

1730 Václav Vyhnálek od matky Lidmily, vdovy po Lukáši Vyhnálkovi

1737 Jan Křovský od Václava Vyhnálka, který špatně hospodařil

1742 Matěj Vyhnálek od Jana Křovského

1746 Kateřina Vyhnálková (dcera libřického šekýře Jana Marka) od manžela Matěje Vyhnálka

1746 Jiřík Vyhnálek od švagrové Kateřiny Vyhnálkové

1772 Jiří Kalenda od Jiříka Vyhnálka

2. díl (zahrada čp. 3, staré čp. 56):

1713 a 1721 zmiňován Mikuláš Arnošt

1723 Jan Zich od Mikuláše Arnošta

1742 Jan Zich od otce Jana Zicha

1747 Kašpar Joneš od Jana Zicha

1764 Jan Kutík po zemřelém tchánu Kašparu Jonešovistatek čp. 11, staré čp. 94

1588 Jan Václav od Jana Kolcara

1618 Jiřík Vanclů od otce Jana Vancl Honse

1621 Mikuláš Pavlů jinak Karel po zemřelém Jiříku Vanclovi

1656 Jan Karel po zemřelém otci Mikuláši Karlovi

1657 Pavel Poláček po Janu Karlovi, který zběhl

1665 Adam Karel od Pavla Poláčka

1666 Jiřík Potůček od Jana Karla

1676 Pavel Kuderlík po Jiříku Potůčkovi pustou živnost

1699 Mikuláš Poduška od tchyně Kateřiny Šejbalové

1734 Jiřík Poduška po zemřelém otci Mikuláši Poduškovi

1760 Mikuláš Poduška po zemřelém otci Jiříku Poduškovi

1767 Jan Tuček od Mikuláše Poduškyzahrada čp. 13, staré čp. 93

1588 zmiňován Jan Vávrův

1590 Kryštof Kolč od Adama Cejnara

1595 Jakub Kovář od Kryštofa Kolče

1600 Jiřík Matoušův jinak Bukač po zemřelém Jakubu Kováři

1615 Matouš Jiříků od otce Jiříka Bukače

1617 Jan Šotola od Jiříka Matoušova výměnou za jeho zahradu na Plese

1617 Jiřík Duchků po Janu Šotolovi

1636 Jan Slavík od Jakuba Duchka

1674 Jiřík Valášek od Doroty Slavíkové

1675 Tomáš Tvrdý od Jiříka Valáška

1706 Adam Kudrlík od otce Pavla Kudrlíka

1746 Jan Mrákota po zemřelém Adamu Kudrlíkovi

1771 Jiří Mrákota od otce Jana Mrákoty

1776 Matěj Velc z Výravy od manželky Kateřiny, vdovy po Jiřím Mrákotovizahrada čp. 14, staré čp. 92

1572 Ondra Kluk Moc od sirotků Kluk Moca

1595 Jiřík Václavů po zemřelém Ondrovi Klukovi

1601 zmiňována Anna a její manžel Adam Kluk Moc jinak Šloc (Šolc)

1622 Matěj Mikulanda od Adama Šloce

 • 1622 koupil prostřední díl od statku Jiříka Peterky se 4 pruty rolí, půl louky a štěpničku proti jasenskému rybníku

1632 Václav Mikulanda po zemřelém otci Matěji Mikulandovi

1633 Pavel Sirotek jinak Štěpán po zemřelém Václavu Mikulandovi

1636 Adam Nejman od Pavla Sirotka a Jana Mikulandy

 • 1637 odprodal kus louky u rybníka Václavu Duchkovi a Petru Lejpovi

1639 Václav Duchků po zemřelém Adamu Nejmanovi

1640 Adam Kopecký od Václava Duchka

1652 Jan Bouček po Adamu Kopeckém, který utekl

1662 Jakub Tomek od Jana Boučka i s loukou, která byla dříve od té živnosti odprodána (1665 užíván tento pozemek jako zahrada pro vystavění obydlí aneb stavení)

1713 a 1721 zmiňován Václav Bouček

1731 Jiří Bouček po zemřelém otci Václavu Boučkovi

1748 Jiřík Kalenda od manželky Alžběty, vdovy po Jiřím Boučkovi

1758 Václav Bouček od otčíma Jiříka Kalendystatek čp. 15, staré čp. 91

1573 Mikuláš Arnošt od sirotků Martina Arnošta

1595 Bartoň Arnošt po zemřelém otci Mikuláši Arnoštovi

1604 Jan Arnošt od Urbana Šidlara

 • 1622 koupil první díl od statku Jiříka Peterky s 6 pruty rolí a s loukou ležící pod stavem nového rybníka pleského

1636 Anna Arnoštová (vdova po zemřelém Matěji Arnoštovi) po zemřelém tchánovi Janu Arnoštovi

1639 Jan Arnošt od manželky Anny Arnoštové

1651 Mikuláš Adam Pavlů od Anny, manželky po Janu Arnoštovi, který zběhl

1667 Pavel Kindl od Mikuláše Adama Pavla

1713 zmiňován Jiřík Marek

1717 Matěj Marek od matky Johany, vdovy po Jiříku Markovi

1758 Matěj Marek od otce Matěje Markazahrada čp. 16, staré čp. 90

1620 Martin Benešů po zemřelém otci Matouši Benešovi

1655 zmiňován Jan Líbal

1656 Jiřík Karel od Anny, vdovy po Janu Líbalovi

1657 Jiřík Novotný (manžel Anny Líbalové) po Jiříku Karlovi

1666 Jan Joneš od Jiříka Novotného

1670 Jiřík Kryl od Jana Jonše

1676 Jan Schejbal od Jiříka Kryla

1713 zmiňován Václav Brzický

1721 zmiňován Václav Tuček

1726 Jan Holeček od manželky Kateřiny, vdovy po Václavu Tučkovi

1754 Jan Tuček od otčíma Jana Holečka

1767 Václav Holeček od Jana Tučka, který koupil grunt Poduškovskýzahrada čp. 19, staré čp. 87

1588 zmiňována Anna Krejčová

1590 Václav Paděra od sirotků Bartoloměje Krejčího

1597 Pavel Karlův od Václava Paděry

1610 Jiřík Duchek od Pavla Karlova

1617 Martin Marků od Jiříka Duchka

1641 Václav Duchek od Martina Marka

1647 Jiřík Jasenský po zemřelém Václavu Duchkovi

1652 Jan Kindl po Jiříku Jasenském, který zběhl

1652 Jan Michek od Jana Kindla

1658 Pavel Kindl od Jana Michka

1668 Jiřík Krejsar od Pavla Kindla

1702 Jan Barták, tkadlec od Jana Malého

1745 Jan Barták od otce Jana Bartáka

1778 Mikuláš Kindl od Jana Bartáka, strýce jeho manželky Annystatek

1590 zmiňován Jan Krejsar

1600 Martin Krejsar po zemřelém otci Janu Krejsarovi

1611 Jiřík Peterka od Martina Krejsara

 • 1614 prodal kus louky Martinu Kárníkovi ze Šestajovic

 • 1622 prodal 6 prutů rolí a louku ležící pod stavem nového rybníka pleského Janu Arnoštovi

 • 1622 prodal 4 pruty rolí, půl louky a štěpničku proti jasenskému rybníku Matěji Mikulandovi

1629 Adam Peterka od bratra Jiříka Peterky

1631 Jiřík Antoš od Adama Peterky

1658 Jakub Tomek od Mandaleny Antošky

1665 Pavel Kudrlínek (Kudrlík) od Jakuba Tomka

1676 Jan Zolman od Pavla Kudrlíka

1713 zmiňován Jiřík Slezák

1721 zmiňována Dorota Slezáková

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 20, staré čp. 86):

asi 1724 Mikuláš Slezák od matky Doroty

1729 Václav Blatník od Mikuláše Slezáka

1762 Václav Blatník po zemřelém otci Václavu Blatníkovi

1770 Václav Hrnčíř ze Šestajovic od tchána Václava Blatníka

2. díl (chalupa staré čp. 63):

1724 Jan Slezák od matky Doroty

1754 Jan Slezák po zemřelém otci Janu Slezákovi

1776 Matěj Slezák od otce Jana Slezákastatek

1587 Matouš Michek od otce Jana Michka

1597 Jiřík Šust od Matouše Michka

1607 Vavřinec Mrákota po zemřelém Jiříku Šustovi

1617 Jan Nejman a Jan Vancl po Vávrovi Mrákotovi

od 1628 zmiňován Jan NejmanMikulášem Pavlovým

1638 živnost rozdělena na dva díly

1. díl (5,25 role, zahrada č. 24, staré čp. 82):

1638 Kryštof Líbal

1658 Václav Líbal po zemřelém otci Kryštofu Líbalovi

1703 Tomáš Duchač od Václava Brzického

1736 Jan Poduška po zemřelém Tomáši Duchačovi

1762 Josef Poduška po zemřelém otci Janu Poduškovi

1775 Mikuláš Marha od manželky Anny, vdovy po Josefu Poduškovi

2. díl (5,25 role, zahrada čp. 23, staré čp. 83):

1638 Vavřinec Jiříků

1638 Václav Laňk od Vavřince Jiříka

1639 Adam Lorc od Kristiny, vdovy po zemřelém Václavu Laňkovi

1655 zmiňován Adam Duchek

1713 zmiňována Salomena Pátková

1717 Jiřík Kačer od manželky Salomeny, vdovy Pátkové

1734 Mikuláš Pátek od otčíma Jiříka Kačera

1746 Jan Slezák od Mikuláše Pátka

1779 Jakub Slezák od otce Jana Slezákastatek čp. 25, staré čp. 81

1576 Jiřík Balcar od sirotků Jana Balcara

1629 Mikuláš Kindl od Jiříka Balcara

1642 Václav Jiříků od Mikuláše Kindla

1646 Jiřík Pospíšil z Mezilečí po zemřelém Václavu Jiříkovi

1650 Jan Kindl (syn výše uvedného Mikuláše Kindla) po Jiříku Pospíšilovi

1652 Balcar Tesař od Jana Kindla

1676 Jan Balcar od otce Balcara Tesaře

1705 Jakub Balcar od otce Jana Balcara

1739 Jan Balcar po zemřelém otci Jakubu Balcarovi

1779 Jan Balcar od otce Jana Balcarastatek čp. 26, staré čp. 80

1588 Ondra Hynek od sirotků Jana Svatoně

1603 Jan Štěpánův od Ondry Hynka

1619 Kryštof Světlý po zemřelém Janu Štěpánovi

1623 Jan Šolc po zemřelém Kryštofu Světlém

1636 Kryštof Líbal od Jana Šolce

1637 Jan Šolc od Kryštofa Líbala

1642 Matěj Brzický od Jana Šolce

1652 Jan Lejp po zemřelém Matěji Brzickém

1713 zmiňován Mikuláš Lejp

1721 zmiňována Kateřina Lejpová

1731 Jan Lejp od matky Kateřiny Lejpové

1748 Daniel Toman od manželky Anny, vdovy po Janu Lejpovi

1755 Jiří Lejp od otčíma Daniela Tomana

 • 1769 prodal 7 strychů rolí Mikuláši Lejpovi

chalupa čp. 27, staré čp. 79

1640 Jan Šolc ze statku staré čp. 80 koupil chalupu s kusem role od Adama Lorce a odkázal ji Janu Černému

1650 Jan Bachman od Jana Černého

1652 Pavel Bažantník po Janu Bachmanovi

zmiňován Šedivý

1709 Jan Michek od Václava Brzického

1736 Jiří Jech od manželky Doroty, dcery po Janu Michkovi

1760 Mikuláš Kačer po zemřelém Jiřím Jechovi

1769 Václav Toman od manželky Doroty, dcery po zemřelém Mikuláši Kačerovistatek čp. 28, staré čp. 78

1571 Jiřík Karel od sirotků Bartoně Kopeckého

1635 Kryštof Kindl od Jiříka Karlova

 • 1638 prodal chalupu s kusem role Kašparu Ludvíkovi z jiného panství

1666 Jan Kindl po zemřelé matce Anně Kindlové

1700 Jakub Kindl od matky Anny

1743 Jiřík Kindl od matky Doroty, vdovy po Jakubu Kindlovi

1748 Jan Rejchrt od manželky Anny, vdovy po Jiříku Kindlovi

1776 Matěj Rejchrt od otce Jana Rejchrtastatek

1560 Jan Karel od sirotků Jiříka Karla

1603 Urban Karel po zemřelém otci Janu Karlovi

1629 Jiřík Karel po zemřelém otci Urbanu Karlovi

 • 1639 směnil své dva kusy louky s Jakubem Ředickým za jeho louku

1652 Adam Kindl po Jiříku Karlovi, který zběhl

1652 Václav Barták (Bartoň) od Adama Kindla, „který měl oumysl do jiné obce na panství tomto se dáti a manželkou opatřiti“

1653 Václav Pechan od Václava Bartáka

1655 Jiřík Zolman po Václavu Pechanovi, který zběhl

1701 Jan Tuček od Lukáše Vyhnálka

1735 Matěj Tuček od otce Jana Tučka

1748 Jan Hejcman od manželky Anny, vdovy po Matěji Tučkovi

živnost rozdělena:

1. díl (9 prutů role, statek čp. 29, staré čp. 77):

1759 Jiří Tuček (syn Matěje Tučka) od otčíma Jana Hejcmana

2. díl (chalupa čp. 34, staré čp. 73):

1776 Matěj Zich od Jana Hejcmanastatek čp. 31, staré čp.76

1576 Václav Štěpánův od sirotků Jíry Štěpánova

1632 Adam Sirotek jinak Štěpán po zemřelém otci Václavu Štěpánovi

1666 Adam Štěpán od matky Evy (Estery) Sirotkové

1713 a 1721 zmiňována Marie Sirotková

1728 Matěj Štěpán od matky Marie Štěpánové

1765 Jiří Vlášek od Matěje Štěpánastatek

1. díl (zahrada, 3 pruty role):

1588 a 1619 zmiňován Blažek Kolčar

1628 Petr Blažků jinak Kolčar po zemřelém otci Blažejovi Kolčarovi

 • 1649 přikoupil následující pustou selskou živnost po Janu Meierovi

2. díl (statek, 7 prutů role):

1561 Jan Karel od sirotků Bartoně Slezáka

1605 Jakub Karlů od Urbana Karla

1613 Anna Karlová (pozd. provdaná Hulvátová) od manžela Jakuba Karla

1636 Jan Hulvát od matky Anny Hulvátky

1638 Jan Maier po zemřelém Janu Hulvátovi pustou živnost

1649 Petr Blažek jinak Kolčar z předchozí zahrady po zemřelém Janu Meierovi pustou a zbořenou selskou živnost

1651 Jan Kovář po Petru Kolčarovi, který zběhl

1652 Václav Šprinar po Janu Kováři, který zběhl

1660 Jan Kindl po Václavu Šprinarovi

1668 Pavel Kindl od Jana Kindla výměnou za jeho grunt

1669 Adam Arnošt od Pavla Kindla výměnou za jeho grunt

1671 Pavel Kindl od Adama Arnošta výměnou za jeho grunt

1713 zmiňována Veronika Jonšová

1717 Jiří Slezák po zemřelém Matěji Jonšovi

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 32, staré čp. 75):

1753 Jakub Slezák od matky Magdaleny, vdovy po Jiřím Slezákovi

1759 Jiří Slezák po zemřelém bratru Jakubu Slezákovi

1771 Mikuláš Valášek od manželky Veroniky, vdovy po Jiřím Slezákovi

2. díl (chalupa čp. 33, staré čp. 74):

1735 Jiřík Horák od Jiříka Slezákastatek

1588 zmiňován Jan Michek

1603 Jan Michek od matky Anny, vdovy po Janu Michkovi

1617 Matouš Kulhánek po zemřelém Janu Michkovi

1623 Tobiáš Firbas od Matouše Kulhánka

1623 Jan Ředický od Tobiáše Firbase, který odešel do Šestajovic

 • 1636 odprodal kus louky s paloukem Václavu Valentovi

1636 Jakub Ředický po zemřelém otci Janu Ředickém

 • 1639 směnil svou louku s Jiříkem Karlem za dva kusy jeho louky

 • 1640 odprodal 9 záhonů role Janu Křovskému

1648 Pavel Meier od sestry Mandaleny, vdovy po Jakubu Ředickém, která „zůstávajíce mnoho let na témž statku a v těchto těžkých vojenských časech již dáleji nemohouce sto býti, aby týž statek obdržeti a spravovati mohla“

později rozdělen na dva díly

1. díl (9,5 prutu role, statek čp. 42, staré čp. 67):

1713 zmiňována Anna Nejmanka

1715 Jakub Kačer od manželky Anny, vdovy po Lukáši Nejmanovi

1746 Jan Nejman od matky Anny, vdovy po Jakubu Kačerovi

1770 Jiří Nejman od otce Jana Nejmana

2. díl (3 pruty role, zahrada čp. 21, staré čp. 85):

1707 Jan Nejman od gruntu Nejmanovského

1739 Lukáš Nejman po zemřelém otci Janu Nejmanovi

1766 Lukáš Nejman od otce Lukáše Nejmanastatek

1574 Štěpán Vávrův od Brože Ziplara

1591 Dušek Hejcman od Štěpána Vávrova

1595 Vít Nejman od Duška Hejcmana

1610 Jan Nejman od otce Víta Nejmana

1639 Martin Marků od Lidmily, vdovy po Janu Nejmanovi

od 1660 zmiňován Jan Marků

1676 Matouš Valášek z Neznášova po zemřelém Janu Markovi

1713 a 1721 zmiňován Jan Valášek

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 59, staré čp. 62):

1726 Jiří Valášek po otci Janu Valáškovi

1746 Jan Marek od tchána Jiříka Valáška

2. díl (chalupa čp. 18, staré čp. 88):

1726 Matěj Valášek po zemřelém otci

1745 Josef Kutík (manžel Doroty Valáškové) od tchyně Alžběty, vdovy po Matěji Valáškovi

1766 Matěj Kutík po zemřelém otci Josefu Kutíkovistatek, rychta, krčma a kovárna

1569 Jiřík rychtář od sirotků Jana rychtáře

1613 Adam rychtář od otce Jiříka rychtáře

1648 Adam rychtář jinak Jasenský po zemřelém otci Adamu rychtáři

1652 Jiřík Řezač po Adamu rychtáři, který zběhl

1657 Jan Kindl po Jiříku Řezačovi

později rozděleno na tři díly

1. díl (17 prutů role, statek čp. 69, staré čp. 53):

1713 zmiňován Tobiáš Fišer

1721 zmiňován Václav Valášek

1730 Jan Fišer po otci

1737 Jan Hojný z Libřic od švagra Jana Fišera

1742 Jakub Fišar od švagra Jana Hojného

1757 Jiří Kalenda od Jakuba Fišara

1772 Jiří Vyhnálek od Jiřího Kalendy výměnou za grunt

 • 1774 prodal 1 prut role Janu Fišarovi (zahrada čp. 21, staré čp. 118)

2. díl (4 pruty role, zahrada čp. 86, staré čp. 46):

1695 Pavel Zelený od Tobiáše Fišera

1721 zmiňována Salomena Zelená

1726 Jan Joneš od Salomeny, vdovy po Pavlu Zeleném

1751 Josef Tuček od manželky Mařeny, dcery po zemřelém Janu Jonešovi

1780 Václav Tuček od otce Josefa Tučka

3. díl (zahrada čp. 134, staré čp. 8):

1704 Václav Bíza od Tobiáše Fišera

1740 Jiřík Bíza od matky Kateřiny, vdovy po Václavu Bízovi

1775 Josef Bíza po zemřelém otci Jiříku Bízovistatek

1583 Pavel Janovský od sirotků Tomáše Flašky

1591 Ondra Bachman od Pavla Janovského

1601 Pavel Pacalt od matky Markéty, vdovy po Ondřejovi Bachmanovi

1617 Bartoň Arnošt od Pavla Pacalta

1619 Martin Pánek po zemřelém Bartoloměji Arnoštovi

1623 Tobiáš Maděra od Martina Pánka

 • 1649 Jan Berounský koupil polovinu Maděrovského gruntu (9 prutů), ostatní zůstává pusté i po roce 1655statek

1582 Petr Slavík od Valentina Koláčka

od 1593 zmiňován Valentin Fabián

1599 Jiřík Fabián po zemřelém otci Valentinu Fabiánovi

1606 Jiřík Peterka po zemřelém Jiříku Fabiánovi

1612 Havel Duchek od Jiříka Petery

1655 zmiňován Martin Kašpar

1713 a 1721 zmiňován Lukáš Kašpar

1725 Matěj Kašpar po otci Lukáši Kašparovi

živnost rozdělena:

1. díl (16 prutů role, statek čp. 83, staré čp. 48:

1759 Josef Kašpar (syn zemřelého Matěje Kašpara) od otčíma Jiřího Plhala, který grunt 20 let bez zápisu držel

2. díl (chalupa čp. 79, staré čp. 51):

1752 Lukáš Kašpar od matky Anny, vdovy po Matěji Kašparovi

1779 Lukáš Kašpar od matky Marie, vdovy po Lukáši Kašparovistatek čp. 99, staré čp. 33

1570 Jan Slezák od Jana Filipova

1615 Matouš Karel od Jana Slezáka

1639 Jiřík Šprynar po Matouši Karlovi statek pustý a zpustošený

1665 Jiřík Novotný po zemřelém Jiříku Šprynarovi pustou živnost

1678 Mikuláš Slezák od Jiříka Novotného

1734 Matěj Slezák od otce Mikuláše Slezáka

 • před vojnou skrz nešťastný pád ohně v popel obrácen, nato od Matěje Slezáka rozestavěný a zase od Brandeburka zplundrovaný“

1746 Jan Hojný od Matěje Slezáka

1749 Jan Kindl po zemřelém Janu Hojném

1765 Václav Sychrovský od Jana Kindla

1776 Karel Sychrovský od bratra Václava Sychrovskéhostatek

1609 Jiřík Vlk (Volf) po zemřelém otci Urbanu Vlkovi

1625 Adam Mikuláš po zemřelém Jiříku Vlkovi

1628 Jakub Karlů po Adamu Mikulášovi

1648 Jiřík Šprynar mladší se ujal pustého sídla a 6 prutů rolí, dalších 5 prutů pustých

 • 1656 koupil i ladem ležící pole

1665 Pavel Holomoucký (Olomoucký) pd tchána Jiříka Šprynara

1670 Jiřík Smotlacha po Pavlovi Holomouckém pustou živnost

1671 Jiřík Ton po zemřelém Jiříku Smotlachovi

1713 a 1721 zmiňován Jan Karel

1727 Mikuláš Tomášek od Jana Karla

1734 Jan Marek od Mikuláše Tomáška

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 103, staré čp. 31):

1740 Antonín Holeček pro svého syna Matěje od Jana Marka

1759 Jiří Šotola od Matěje Holečka

1775 Jiří Pancíř od tchána Jiříka Šotoly

2. díl (statek čp. 109, staré čp. 27):

1739 Jan Šturma od Jana Marka

1746 Tobiáš Tuček od Jana Šturmy

1754 Jakub Šturma (syn Jana Šturmy) od Alžběty, vdovy po Tobiáši Tučkovi

1758 Matěj Nepokoj po švagrovi Jakubu Šturmovi, který šel na vojnustatek čp. 110, staré čp. 26

1579 Duchek Balcar od Nykla Kholera

1600 Havel Balcar po zemřelém otci Duchkovi Balcarovi

1637 Martin Kašpar po zemřelém Havlu Balcarovi

1660 Lukáš Kašpar po zemřelém otci Martinu Kašparovi

zmiňován Karel

1709 Lukáš Sirůček od Jana Chmelíka

1744 Jan Kalenda od tchyně Alžběty, vdovy po Lukáši Sirůčkovi

1747 Jan Zich od Anny, vdovy po Janu Kalendovi

1751 Jakub Poduška od Jana Zicha výměnou za grunt

1755 Mikuláš Holeček po zemřelém tchánu Jakubu Poduškovizahrada čp. 91, staré čp. 41

1576 Regina Dlouhá od sirotků Jiříka Dlouhého

1595 Jan Zahradník od tchyně Reginy Dlouhé

1601 Michal Tuč po zemřelém Janu Zahradníkovi

1623 Jan Tuček od Kateřiny, vdovy po zemřelém Michalu Tučkovi

 • 1639 přikoupil 3 pruty role a kus louky od statku Martina Hynka

1658 Jan Černý od Jana Tučka

1692 Václav Marek od Jiříka Kutíka

1738 Matěj Marek po zemřelém otci Václavu Markovi

1746 Jan Marek po zemřelém bratru Matěji Markovi

1759 Jan Baše po zemřelém Janu Markovizahrada

1575 Tomáš Pešek od sirotků Martina Humlara

1602 Jan Bartoň od tchyně Kristiny Humlarky

1616 Jan Ronar od Jana Kovářova

1621 Jan Václavů od Jana Ronara

1631 Jan Matějků od Jana Václavů

od 1631 zmiňován Jiřík mlynář jinak Krátký

1652 Ondra Líbal po Jiříku Krátkém, který zběhl

1661 Jiřík Černý od Ondřeje Líbala

1662 Jan Smotlacha od Jiříka Černého

1666 Jan Zolman od Jana Smotlachy

1669 Matouš Novák od Jana Zolmana

1674 Jakub Vintr od Matouše Nováka

1675 Jiřík Kutík od Jakuba Vintra

1713 zmiňován Pavel Holeček, švec

živnost rozdělena:

1. díl (zahrada čp. 92, staré čp. 40):

1723 Matěj Holeček po otci

1757 Jiří Holeček od matky Kateřiny, vdovy po Matěji Holečkovi

1774 Václav Slezák od manželky Kateřiny, vdovy po Jiřím Holečkovi

1779 Jiří Holeček od otčíma Václava Slezáka

2. díl (chalupa čp. 93, staré čp. 39):

1723 Tomáš Holeček po otci

1751 Mikuláš Holeček po zemřelém otci Tomáši Holečkovi

1771 Jiří Tomášek od tchána Mikuláše Holečkastatek

1577 Martin Frumotr od otce Valentina Frumotra

1588 zmiňován Jan Vlk

1592 Matouš Vlk po zemřelém Janu Vlkovi

1597 Jiřík Honyš od Matouše Vlka

1597 Lukáš Luchl od Jiříka Hanuše

1601 Matěj Vlk od Lukáše Luchy

1601 Jan Matoušů z Houdkovic od Matěje Vlka

1655 pustý

1661 Jan Karel mladší koupil od té pusté živnosti 5,5 prutu role a kus místa pro vystavění chalupy

později živnost rozdělena na tři díly

1. díl (4,5 prutu role, zahrada čp. 94, staré čp. 38):

1701 Jan Řezníček role od pustého Matoušovského gruntu

1736 Kryštof Řezníček po zemřelém otci Janu Řezníčkovi

1768 Václav Holeček od Jana Illeho, který odešel do Černilova

2. díl (4,5 prutu role, zahrada čp. 95, staré čp. 37):

1713 zmiňován Samuel Pulter

1715 Daniel Toman od manželky Alžběty, vdovy po Samuelu Pultarovi

1746 Václav Pultar od matky Alžběty Tomanové

1767 Mikuláš Pultar od matky

1775 Jan Marek od manželky Marie, vdovy po Mikuláši Pultarovi

3. díl (4,5 prutu role, zahrada čp. 96, staré čp. 36):

1713 a 1721 zmiňován Jiřík Horák

1728 Jan Horák od otce Jiříka Horáka

1767 Matěj Horák od otce Jana Horákachalupa

Václav Duchek

 • 1636 koupil kus role od Jana Šolcechalupa

Václav Valentin

 • 1636 koupil kus role s kusem palouku od Jana Ředickéhochalupa na obci

1725 Jan Jiří Ježek od tchána Lukáše Kašpara z čp. 83/48

1734 Jiří Dvořák z Holohlav po Jindřichu (!) Ježkovi, který zběhl

živnost rozdělena:

1. díl (chalupa staré čp. 43):

1746 Jiřík Pamánek po zemřelém Jiříku Dvořákovi

1776 Jan Vlášek od tchána Jiříka Pamánka

2. díl (chalupa staré čp. 42):

1736 Jan Slezák od Jiříka Dvořáka

1757 Jakub Slezák od otce Jana Slezákachalupa čp. 36, staré čp. 71

1728 Jakub Hustiřanský od otce Jana Hustiřanského

1757 Jakub Hustiřanský od otce Jakuba Hustiřanskéhochalupa čp. 17, staré čp. 89

zmiňován Martinec

1713 a 1721 zmiňován Jan Tomek

1724 Vilém Kvíčera od Jana Tomka

1765 Martin Kvíčera od matky Doroty, vdovy po Vilému Kvíčerovichalupa staré čp. 3

1654 zmiňován Jiřík Tam

1713 a 1721 zmiňován Konstantin Brzický

1751 Josef Brzický po zemřelém otcichalupa

1654 zmiňován Martin Lorc

1702 Tobiáš Kalenda od Martina Kotláře

1735 Jan Kalenda od otce Tobiáše Kalendy

živnost rozdělena:

1. díl (chalupa staré čp. 34):

1744 Jan Slezák od Jana Kalendy

1751 Matěj Špryngar od Matyáše Kugala, který ujal chalupu bez zápisu roku 1747

1757 Jan Bukač od Matěje Špryngara

1763 Daniel Vyhnálek od Jana Bukače

2. díl (chalupa čp. 97, staré čp. 35):

1736 Jiří Ježek od Jana Kalendy

1737 Jiří Jirka od Marie, vdovy po Jiřím Ježkovi

1754 Eliáš Marek od Jiříka Jirkychalupa staré čp. 2

1654 zmiňována Kateřina Jirková

1713 zmiňována Dorota Jirková

1721 zmiňován Jiří Pilc

1735 Jiřík Pilc od manželky Doroty, vdovy po Jiřím Jirkovi

1759 Lukáš Pilc po zemřelém otci Jiříku Pilcovi

1776 Václav Pilc od otce Lukáše Pilce

1781 Mikuláš Pilc po bratru Václavu Pilcovi, který odešel na vojnuchalupa staré čp. 50

1619 zmiňován Václav Arnošt

1655 zmiňován Petr Bíz

1713 a 1721 zmiňován Václav Šturma

1736 Tobiáš Tuček od Jana Šturmy

1739 Jan Hojný od Tobiáše Tučka

1746 Jan Bachman od Jana Hojného

1759 Jan Tyč od manželky Kateřiny, dcery po zemřelém Janu Bachmanovichalupa

1654 zmiňována Kateřina Lorencová

1713 a 1721 zmiňován Václav Vaněk

živnost rozdělena:

1. díl (chalupa staré čp. 64):

1736 Jan Velc od Jakuba Vaňka

1759 Jakub Kalenda od Jana Velce

2. díl (chalupa staré čp. 65):

1751 Jan Zich od tchána Jakuba Vaňkachalupa

1619 zmiňován Petr Černý

1655 zmiňován Jan Šturma

1713 a 1721 zmiňován Jiří Kudrlík

zmiňován Mikuláš Slezák

živnost rozdělena:

1. díl (chalupa čp. 39, staré čp. 69):

1736 Václav Karel od Mikuláše Slezáka

1744 Mikuláš Slezák od Václava Karla

1746 Jiřík Slezák od Kateřiny, vdovy po Mikuláši Slezákovi

1776 Jiří Slezák po zemřelém otci Jiříku Slezákovi

1778 Jan Kalenda po Jiříku Slezákovi, který zběhl

2. díl (chalupa čp. 40, staré čp. 68):

Lukáš Vyhnálek od Mikuláše Slezáka

1740 Václav Dvořák od Lukáše Vyhnálka

1772 Josef Binar od tchána Václava Dvořákapanská hospoda s mastným krámem čp. 68, staré čp. 54

1737 Jiřík Slezák od hraběnky Marie Terezie z Paaru, roz. ze Šternberka

1739 Jiřík Slezák od bratrance Jiříka Slezáka výměnou za grunt

1740 Matěj Prokeš od Jiříka Slezáka

1752 Václav Hejcman od švagrové Veroniky, vdovy po Matěji Prokešovichalupa s panskou kovárnou čp. 67, staré čp. 55

1737 Mikuláš Nepokoj od hraběnky Marie Terezie z Paaru, roz. ze Šternberka

1760 Jan Nepokoj od otce Mikuláše Nepokojechalupa na obci čp. 35, staré čp. 72

Jan Filip vystavěl a držel bez zápisu

1743 Jan Kindl od Doroty, vdovy po Janu Filipovi

1752 Jan Podolník (manžel Marie, dcery zemřelého Jana Filipa) od Jana Kindla, který měl v obci statek

1778 Jakub Podolník od matky Marie, vdovy po Janu Podolníkovichalupa na obci čp. 85, staré čp. 45

1746 Jiřík Fišar od Jana Marka

1751 Lukáš Bíza od Anny, vdovy po Jiříku Fišarovi chalupu s dílnou

1777 Josef Bíza po zemřelém otci Lukáši Bízovi

1781 Jan Bíza od bratra Josefa Bízychalupa čp. 48, staré čp. 66

1654 zmiňován Jan Jirkovský

1713 a 1721 zmiňován Mikuláš Vostrý

1746 Jiřík Kačer od Václava Škopa

1765 Mikuláš Lejp od tchyně Kateřiny, vdovy po Jiříku Kačerovi

 • 1769 koupil 7 strychů rolí od gruntu Jiřího Lejpa; které pak Mikuláš Lejp prodal i s chalupou čp. 49 (staré čp. 100) Danielu Tomanovi; 1776 Václav Toman od otce Daniela Tomanachalupa čp. 22, staré čp. 84

1713 a 1721 zmiňován Václav Tomek

Jiří Filip od manželky Doroty, dcery Václava Tomka

1754 Jakub Honsnejman od tchyně Doroty, vdovy po Jiřím Filipovi

1771 Josef Horák od Jakuba Honsnejmanachalupa staré čp. 57

1713 zmiňován Václav Schejbal

1721 zmiňován Jan Kindl

1754 Václav Holeček od manželky Mařeny, dcery Jana Kindla

1767 Jan Slezák od Václava Holečka

1777 Josef Špryngar od Jana Slezáka výměnou za zahraduchalupa staré čp. 32

1760 Jan Hojný od Jiříka Kindla, který držel chalupu bez zápisu

1774 Jan Špryngar od tchyně Doroty, vdovy po Janu Hojnémchalupa na obci

1755 Dorota Hojná, vdova po Janu Hojném, která kvůli chudobě získala od obce kus místa pro vystavění chalupy

1757 Jan Hojný od matky Doroty Hojnéchalupa čp. 115, staré čp. 23

1754 Jan Karel od otce Jiříka Karla

1766 Václav Karel od otce Jana Karla

chalupa čp. 10, staré čp. 61

1770 Vojtěch Polidor od otce Františka Polidora, který držel chalupu bez zápisu

1776 Jan Hustiřanský od Vojtěcha PolidoraPohled z Jasenné z dob první světové války

Jásenná
Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu