Smiřice - čistírny odpadních vod

Zpět na hlavní stránkučistírna vody
Fotografii pořídili manželé Burešovi 21.10.2016.

čistírna vody
Čistirna odpadních vod se stále zdokonaluje. 14.2.2017.

čistírna vody
Detail nové nádrže. 14.2.2017

čistička Ze smiřického Zpravodaje 2/2014:
   Technologie na anaerobní čištění odpadních vod, která byla instalována na čistírně odpadních vod v roce 2012 za účelem zlepšit účinnost čistírny a kvalitu odtoku, nepracuje s předpokládanou účinností a zároveň obtěžuje obyvatele Smiřic nepříjemným zápachem. Čistírna je ve zkušebním provozu, který byl se souhlasem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, prodloužen do 15. 9. 2015, aby bylo možno závady odstranit.
   Jak jsme Vás již informovali v červencovém Infoservisu, došlo k dohodě s dodavatelskou společností o odstranění technologie a její náhradě původním „bezzápachovým“ typem.
   Byla vypracována projektová dokumentace pro stavební řízení a předána Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje ke schválení. Nejzazší předpokládaný termín pro udělení stavebního povolení je 28. 2. 2015, následně budou ihned zahájeny stavební práce.
   Po dokončení stavebních prací proběhne instalace nového reaktoru a následně přepojení nové technologie během letní odstávky závodu. S cílem co nejvíce urychlit řešení problému byla letní odstávka z obvyklého srpnového termínu přesunuta na začátek července, tj. 1.–14. 7. 2015.
   Současně probíhá monitorování zdrojů zápachu a jejich postupná eliminace nebo alespoň snížení. Byla zadána rozptylová studie pro ověření pohybu a koncentrace vybraných látek ovzduším.
   čistička Chápu, že problém trvá již dlouho. Nyní jsou už však podepsány všechny zásadní dohody, vypracovány potřebné dokumenty, definováno technické řešení a určen pevný termín realizace, takže je konečně vidět světlo na konci tunelu. Děkuji všem obyvatelům Smiřic, kteří nám svými připomínkami a aktivním monitorováním zápachu pomohli při řešení problému.
   Ing. Blanka Valušová, ředitelka společnosti

-----------

Zdroj: www.tedom.com
Čistírny odpadních vod jsou vhodným místem pro nasazení kogenerační technologie. Kalový plyn, který vzniká v čistírně, se čistí na bioplyn a slouží jako palivo pro kogenerační jednotku. Vzniklé teplo se využívá na vytápění přilehlých objektů a elektřina se používá na vlastní potřeby čistírny nebo se muže prodávat do sítě.
Instalace ve Smiřicích:
Cento T170 SP Bio, ČOV Smiřice, 2008, ČR

Fotografie vpravo:
Vjezd do objektu čističky firmy Danisco. 29.6.2006
Čistička se Smiřicemi v pozadí. Letecký záběr z roku 2003.

čistírna vody
16.5.2005

čistírna vody
Při měsíčním světle 18.6.2005.

čistírna vody
Dělníci staví další věž. 26.6.2012

čistička
Pohled na Smiřice z konce Nývltovy ulice, domky stojí ve Fučíkově ulici. 19.3.2015
Kliknutím se fotografie zvětší.

čistírna vody
Další změna podoby. Zdá se, že obtíže se zápachem ustaly. 29.3.2016
(Prý neustaly, údajně je to někdy cítit.)

čistírna vody
Budování nové nádrže. 23.8.2016.

čistírna vody
23.8.2016

čistírna vody
Pohledy z cyklostezky. 23.8.2016Smiřická ČOV - Vodovody a kanalizace Hradec Králové.


   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Smiřice je určena pro čištění splaškových vod z obcí Smiřice, Holohlavy, Černožice nad Labem a Rodov.
   Odpadní vody jsou na ČOV přivedeny hlavním kanalizačním sběračem vyústěným do vstupní čerpací stanice. V čerpací stanici je odlehčovací objekt pro srážkové vody, hrubé česle a čerpadla. V závislosti na množství přitékající odpadní vody a na hladině vody v Labi spínají jednotlivá čerpadla, která čerpají vodu na čistírnu nebo přímo do Labe. Odpadní vody v čistírně protékají automaticky stíranými česlemi a lapákem písku do měrného žlabu a dále do biologických nádrží. Biologické nádrže se skládají z denitrifikační části vybavené míchadly a nitrifikační části provzdušňované dmychadly. Aktivovaný kal je od vyčištěné odpadní vody oddělen ve 2 dosazovacích nádržích a ve formě vratného kalu je čerpán zpět do denitrifikace. Přebytečný aktivovaný kal je odčerpáván do zahušťovací nádrže. Odsazená kalová voda je odváděna na začátek ČOV, zahuštěný kal je odvážen fekálním vozem.
   Vyčištěná odpadní voda odtéká do řeky Labe.
   Kapacita čistírny je 3100 EO; v roce 2011 bylo její skutečné zatížení 2110 EO.
   Zdroj:www.vakhk.cz


čistírna vody čistírna vody
Jeden ze dvou objektů nacházejících se v oplocené staré části.
Vpravo: druhý objekt. Do této části patří ještě budovy vzadu. 29.6.2006

čistírna vody
Odkalovací nádrže čističky. 29.6.2006Odtok vyčištěné vody.

čistírna vodyčistírna vody
Dva výtoky z objektu čističky.
Podle jednoho rybáře teče voda čistá. ( někdy prý zakalená ) 29.6.2006

čistírna vody
Labe proti proudu. Sem chodí rybáři na ryby ,,k čističce". 29.6.2006