Smiřice - čistírny odpadních vod

Jsou použity fotografie smiřického archivu, fotil V. Prostředník.

Zpět na hlavní stránku     Plány kanalizace svedené do městské čistírny     Čistírna firmy DaniscoSmiřická ČOV - Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

Zdroj informací Kanalizační řád Smiřice, Holohlavy a Černožice z května 2014.
Děkuji za ně paní Vlaďce Reichové

čistička 2.1.Charakteristika obce, odtokové poměry, vodní recipient

   Smiřice leží v rovině při horním toku řeky Labe v nadmořské výšce 240 m. U Smiřic se Labe rozdělovalo na nejméně tři ramena a během dlouhých let si přetvářelo svá říční koryta. Časté záplavy přinášely do tohoto kraje písek, štěrk a úrodnou červenavou půdu. Písek je uložen hlouběji pod ornicí a byl v posledních 20 letech těžen ve dvou písnících. Ještě dříve, než bylo Labe regulováno a veškerá jeho voda svedena do jednoho řečiště, rozlévala se řeka často do širokého okolí.
   dnešní době žije v obci 2931 obyvatel, rozloha obce činí 1068 ha V obci je vybudovaná veškerá infrastruktura, která slouží občanům obce.
   Rodov je od 1.7.1986 sloučen s městem Smiřice. Nachází se asi 3,5 km na západ od Smiřic.
   obci Rodov je registrováno 65 adres, trvale zde žije 170 obyvatel. Rozloha obce činí 4,48 km2.
   Obec Černožice leží 15 km severně od Hradce Králové v nadmořské výšce 252 m. Rozloha obce činí 423 ha a žije zde 1144 obyvatel.
   Holohlavy se nacházejí 12 km od Hradce Králové a 6 km od Jaroměře. Obcí od nepaměti teče potok Jordán, který vytéká z Holohlavského rybníka blízko obce Černožice. Rozloha obce činí 588 ha a žije zde 902 obyvatel.

3.1. Druh kanalizace
   Ve Smiřicích je vybudovaná z velké části jednotná kanalizační síť s hlavní stokou „A", která probíhá od severu k jihu a přivádí odpadní vody z Holohlav a Černožic a Rodová. Materiál tvoří v menší míře kamenina, většina stokové sítě je z PVC. místní části Rodov je vybudovaná oddílná splašková kanalizace zakončená kanalizační čerpací stanicí. Tato čerpací stanice čerpá splaškové odpadní vody do kanalizační sítě Holohlav.
   Holohlavech je vybudovaná z velké části jednotná kanalizace stářím i materiálem obdobná jako u Smiřic.
   VČernožicích je jednotná kanalizace tvořena stokami DN 300 - 800 mm převážně z betonu a kameniny a v roce 1980 byla propojena propojovacím řadem do stoky „A" ve Smiřicích.
   Veřejná kanalizace je zakončena mechanicko-biologickou ČOV Smiřice. ČOV je situovaná v těsné blízkosti řeky Labe na jih od města Smiřice.
   čistička Na tuto městkou ČOV Smiřice nejsou zaústěny průmyslové odpadní vody z podniku „Danisco". Průmyslové odpadní vody z podniku „Danisco" jsou přivedeny zvláštní kanalizací do ČOV v těsném sousedství městské ČOV Smiřice a tento kanalizační řád se kanalizace odvádějící průmyslové odpadní vody z podniku „Danisco" ani ČOV pro „Danisco" netýká.
   Celková délka kanalizace - Smiřice (bez přípojek v m): 15770
   Celková délka kanalizace - Černožice ( bez přípojek v m): 5799
   Celková délka kanalizace - Holohlavy ( bez přípojek v m): 7143
   Celková délka kanalizačních přípojek (m) Smiřice: 2678
   Celková délka kanalizačních přípojek {m) - Černožice 953
   Celková délka kanalizačních přípojek (m) - Holohlavy 1059

3.2. Základní popis kmenových stok
   Hlavní stoka A začíná v obci Černožice v lokalitě Čáslavky na severu obce a končí na městské ČOV Smiřice, po většinu trasy je vedena severojižním směrem.
   Stoka A prochází celými Černožicemi a postupně se do hlavní stoky připojují další kanalizační větve obce. Na jihu obce nedaleko Labe opouští stoka A Černožice a prochází přes pole a později podél železnice do Holohlav do ulice U Jordánu.
   V Holohlavech v ulici U Jordánu se napojují zprava dvě hlavní kanalizační stoky přivádějící odpadní vodu z Holohlav a z Rodova. Hlavní stoka A pokračuje dále přes louku do města Smiřice.
   Hlavní stoka A ve Smiřicích prochází ulicí Eduarda Karla do ulice Palackého, páteřní komunikace Smiřic. Ulicí Palackého vede hlavní stoka A v délce cca 80 metrů a poté stoka odbočuje do ulice Jiráskova, vede podél základní školy a dále pokračuje do areálu ČOV. V ulici Palackého se na hlavní stoku A napojují dva kanalizační sběrače, které přivádějí odpadní vodu z východní (od zámku) a ze západní (od nádraží) strany města.
   Průmyslové areály podél železnice v jihozápadní části Smiřic jsou odkanalizovány zvláštní kanalizační větví, která je zaústěna do hlavní stoky A nedaleko ČOV.
   Místní část Rodov je odkanalizována ze své východní části přes střed Rodová na jeho jižní okraj, kde se nachází kanalizační čerpací stanice, která čerpá odpadní vodu do Holohlav.

3.6.Základní hydrologické údaje
   Průměrný srážkový úhrn v oblasti: 623 mm/rok
   čistička Množství vypouštěné vody z ČOV: 436 264 m3/rok
   Denní nátok na ČOV: 1 195 m3/
   Při současném množství fakturovaných odpadních vod ve veřejné kanalizaci představuje specifická produkce odpadních vod na 1 připojeného obyvatele 69,2 l/d.

3.7. Údaje o obyvatelích
   Počet obyvatel v obci Smiřice a Rodov: 3101
   Počet obyvatel v obci Černožice: 1144
   Počet obyvatel v obci Holohlavy: 902
   Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci: 3101 /1144 / 902

3.8. Údaje o odběru vody a délce kanalizačních přípojek
   Průměrný denní odběr vody na osobu a den: 70,4 l/
   Počet kanalizačních přípojek (ks) Smiřice: 589
   Počet kanalizačních přípojek (ks) Černožice: 249
   Počet kanalizačních přípojek (ks) Holohlavy: 293
   Celková délka kanalizačních přípojek (m): 4690čistírna vody
20.1.1983

čistírna vody
20.1.1983

Současný stav ČOV (2014)
   Městská ČOV Smiřice je mechanicko-biologická ČOV. Na ČOV přitékají odpadní vody kanalizačním sběračem DN 1100. Odpadní voda je čerpána na mechanické čištění (automatické česle a lapák písku) a dále natéká přes měrný objekt do aktivačních nádrží (denitrifikační a nitrifikační sekce).
   V dosazovacích nádržích se vyčištěna odpadní voda odsazuje od aktivovaného kalu a odtéká do řeky Labe.
   Přebytečný kal je ze systému odčerpáván do zahušťovací a uskladňovací nádrže, z uskladňovací nádrže je zahuštěný kal odvážen cisternovými vozy mimo areál ČOV.
Počet připojených obyvatel
   Počet připojených obyvatel na ČOV: 5147
   Počet připojených ekvivalentních obyvatel dle bilančního výpočtu: 2732
Způsob řešení oddělení dešťových vod
   V nátokovém objektu v areálu ČOV před vstupní čerpací stanicí se nachází odlehčovací komora, kde dochází za deště k odlehčení dešťových vod. Při vzduté hladině odpadní vody v kanalizaci se odpadní voda přelije přes přepadovou hranu a tato část odpadních vod teče přímo do Labe. V případě zvýšené hladiny v Labi a nemožnosti gravitačního odlehčení se spíná tzv. povodňové čerpadlo, které dešťový průtok přečerpá z kanalizace do Labe.

čistírna vody
Tato a vložené fotografie jsou ze dne 29.6.2006

čistírna vody
29.6.2006

čistírna vody
29.6.2006

čistírna vody
Dva výtoky z objektu čistírny.
Podle jednoho rybáře teče voda čistá. (někdy prý zakalená) 29.6.2006

Zdroj:www.vakhk.cz:
   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Smiřice je určena pro čištění splaškových vod z obcí Smiřice, Holohlavy, Černožice nad Labem a Rodov.
   Odpadní vody jsou na ČOV přivedeny hlavním kanalizačním sběračem vyústěným do vstupní čerpací stanice. V čerpací stanici je odlehčovací objekt pro srážkové vody, hrubé česle a čerpadla. V závislosti na množství přitékající odpadní vody a na hladině vody v Labi spínají jednotlivá čerpadla, která čerpají vodu na čistírnu nebo přímo do Labe. Odpadní vody v čistírně protékají automaticky stíranými česlemi a lapákem písku do měrného žlabu a dále do biologických nádrží. Biologické nádrže se skládají z denitrifikační části vybavené míchadly a nitrifikační části provzdušňované dmychadly. Aktivovaný kal je od vyčištěné odpadní vody oddělen ve 2 dosazovacích nádržích a ve formě vratného kalu je čerpán zpět do denitrifikace. Přebytečný aktivovaný kal je odčerpáván do zahušťovací nádrže. Odsazená kalová voda je odváděna na začátek ČOV, zahuštěný kal je odvážen fekálním vozem.
   Vyčištěná odpadní voda odtéká do řeky Labe.
   Kapacita čistírny je 3100 EO; v roce 2011 bylo její skutečné zatížení 2110 EO.
   Zdroj:www.vakhk.cz

----------------------------------------

Stav po rekonstrukci z roku 2017

čistírna vody
Pohled od Smiřic, kolem areálů obou čistíren vede cyklostezka do Hradce Králové. 18.4.2019

čistírna vody
18.4.2019

čistírna vody
18.4.2019

čistírna vody
18.4.2019

čistírna vody
Strojně stírané česle. 18.4.2019

čistírna vody
18.4.2019Firemní čistírna odpadních vod

čistírna vody
Fotografii pořídili manželé Burešovi 21.10.2016.

čistírna vody
Čistírna odpadních vod se stále zdokonaluje. 14.2.2017.

čistírna vody
Detail nové nádrže. 14.2.2017

čistička Ze smiřického Zpravodaje 2/2014:
   Technologie na anaerobní čištění odpadních vod, která byla instalována na čistírně odpadních vod v roce 2012 za účelem zlepšit účinnost čistírny a kvalitu odtoku, nepracuje s předpokládanou účinností a zároveň obtěžuje obyvatele Smiřic nepříjemným zápachem. Čistírna je ve zkušebním provozu, který byl se souhlasem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, prodloužen do 15. 9. 2015, aby bylo možno závady odstranit.
   Jak jsme Vás již informovali v červencovém Infoservisu, došlo k dohodě s dodavatelskou společností o odstranění technologie a její náhradě původním „bezzápachovým“ typem.
   Byla vypracována projektová dokumentace pro stavební řízení a předána Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje ke schválení. Nejzazší předpokládaný termín pro udělení stavebního povolení je 28. 2. 2015, následně budou ihned zahájeny stavební práce.
   Po dokončení stavebních prací proběhne instalace nového reaktoru a následně přepojení nové technologie během letní odstávky závodu. S cílem co nejvíce urychlit řešení problému byla letní odstávka z obvyklého srpnového termínu přesunuta na začátek července, tj. 1.–14. 7. 2015.
   Současně probíhá monitorování zdrojů zápachu a jejich postupná eliminace nebo alespoň snížení. Byla zadána rozptylová studie pro ověření pohybu a koncentrace vybraných látek ovzduším.
   čistička Chápu, že problém trvá již dlouho. Nyní jsou už však podepsány všechny zásadní dohody, vypracovány potřebné dokumenty, definováno technické řešení a určen pevný termín realizace, takže je konečně vidět světlo na konci tunelu. Děkuji všem obyvatelům Smiřic, kteří nám svými připomínkami a aktivním monitorováním zápachu pomohli při řešení problému.
   Ing. Blanka Valušová, ředitelka společnosti

-----------

Zdroj: www.tedom.com
Čistírny odpadních vod jsou vhodným místem pro nasazení kogenerační technologie. Kalový plyn, který vzniká v čistírně, se čistí na bioplyn a slouží jako palivo pro kogenerační jednotku. Vzniklé teplo se využívá na vytápění přilehlých objektů a elektřina se používá na vlastní potřeby čistírny nebo se muže prodávat do sítě.
Instalace ve Smiřicích:
Cento T170 SP Bio, ČOV Smiřice, 2008, ČR

Fotografie vpravo:
Vjezd do objektu čistírny firmy Danisco. 29.6.2006
Čistírna se Smiřicemi v pozadí. Letecký záběr z roku 2003.

čistírna vody
16.5.2005

čistírna vody
Při měsíčním světle 18.6.2005.

čistírna vody
Dělníci staví další věž. 26.6.2012

čistička
Pohled na Smiřice z konce Nývltovy ulice, domky stojí ve Fučíkově ulici. 19.3.2015
Kliknutím se fotografie zvětší.

čistírna vody
Další změna podoby. Zdá se, že obtíže se zápachem ustaly. 29.3.2016
(Prý neustaly, údajně je to někdy cítit.)

čistírna vody
Budování nové nádrže. 23.8.2016.

čistírna vody
23.8.2016

čistírna vody
Pohledy z cyklostezky. 23.8.2016čistírna vody
Tato fotka sice není popsaná, ale ostatní podobné V. Prostředník datoval 20.1.1983.

čistírna vody čistírna vody