Smiřice - úprava řečiště Labe - zápisy z jednání

protokoly sepsané dne 24. května 1921 ve Smiřicích a 21. října 1924 v Semonicích.
Děkuji p. Millerovi za zapůjčení materiálů z archivu jezu. Ve šložkách byly dokumenty již časově pomíchané.
Vynechaný text je označen tečkami.

Na obrázcích jsou razítka obce s podpisem starosty. Sem klikněte pro podrobnosti.

Technické zprávy pro úpravu Labe z let 1920 a 1937 jsou zde

Zpět na hlavní stránku


Předmět:
   Výnosem ministerstva veřejných prací ze dne 29. ledna 1921 zaslán byl zemské polit. správě projekt a pak ředitelstvím pro stavbu vodních cest ze dne 10. února 1921 a z 18. února 1921 dvě další kopie projektu:
   1) na úpravu řeky Labe v trati km 171.15 – 171.85 u Smiřic,
   2) a v říčním km 172.68 – 172.91 u Černožic.
   3) na zřízení nového pohyblivého jezu na parcele č.k. 667, 668 a 672/3 ve Smiřicích.
   4) na postavení hydroelektrické centrály na parcele č.k. 667 a 672/3 ve Smiřicích, k výhradnému zužitkování takto získané vodní síly k výrobě elektrické energie k pohonu jezu a později i plavidel a ke vleku lodí; z výtěžků přebytku vodní síly byly by amortizovány výkupní a stavební náklady projektu a byla by tím usnadněna i možnost získati vodu k melioraci pozemků náhradou vodní síly energií elektrickou pro stávající závody.
   5) ke zřízení mostu a náhradních cest a pak menších zařízení, jak v projektu a v pomůckách jest vyznačeno a byla zemská správa politická svrchu uvedeným výnosem zmocněna o projektu tom provésti politickou pochůzku, řízení vyvlastňovací jakož i řízení konkurenční za účelem stanovení příspěvků zájemníků k nákladům říční úpravy.

   …po dobu vystavení k nahlédnutí, od 3. do 16. května 1921 v obcích Smiřice, Holohlavy a Černožice ( okresu Jaroměřského ), proti projektu a proti vyvlastnění nebyla žádná námitka……

31.5. 1921 zasedala komise k závěrečnému řízení. Přítomní byli:
Karel Hertl, okresní hejtman, řídící komice.
Ing. Ferdinand Beran, stavební rada, jako technický znalec státní
Ing. Alois Moravec, vrchní stavební komisař, jako znalec z oboru hydrografie.
Ing. Innocenc Kučera, vrchní stavební rada, jako znalec strojnický
Za ministerstvo veřejných prací: ministerský rada JUDr. Richard Müller, stavební rada Ing. Jan Kobza a vrchní stavební rada Dr. František Kneidl.
Za ministerstvo železnic: vrchní stavební rada Vojtěch Čech.
Za ministerstvo zemědělství: stavební rada Antonín Hengenius.
Za ředitelství státních drah v Hradci Králové: vrchní rada Ing. Emil Mendl a Vrchní rada Ing. Emanuel Bondy.
Za zemský správní výbor: stavební rada Josef Kuchyňka.
Za zemědělskou radu: Ing. Josef Bárta a ředitel musejní Josef Kafka.
Za středolabský komitét v Hradci Králové: Jan Kotlant.
Za okresní správu politickou v Králové Dvoře: Dr. Karel Reif, okresní komisař.
Za okresní správ. komisi v Jaroměři: Vojtěch Prokop, předseda a Václav Ezr, rada okresní.
Zástupci města Smiřic: František Vít, starosta, Bedřich Bartošek, náměstek, Ing. Čeřovský a Ing. Chochola.
Zástupci obcí Černožic a Holohlav a Hubiles a jiní zájemníci.
Město Jaroměř zastoupeno radou B. Červeným a taj. Vil. Pádrem.
Vodocestné ředitelství bylo zastoupeno: p. vrch. stav. radou Josefem Čeřovským, odb. radou Dr. Tilschem, vrch. stav. radou Josefem Jeřábkem, vrch. stav. komis. Janem Firbasem a vrch. stav. komis. Hynkem Vrbickým.

Projekt byl zájemníkům vysvětlen a byla provedena místní pochůzka s následujícím výsledkem:

Ohledně příspěvků na provedení úpravy:
…..Z projektu je zřejmo, že úpravním projektem Labe u Smiřic jsou značným způsobem interesovány obec Smiřice a okres Jaroměř. Obec získává výhody tím, že bude zabráněno škodlivým záplavám. Okres jaroměřský výstavbou mostu získává výhodný objekt komunikační, jeho zřízením odpadne udržování, stávajících již ve velmi špatném stavu se nalézajících objektů. Jest zcela oprávněný požadavek, by jmenovaní přispěli v poměru ku prospěchu jaký jim vzejde, na provedení prací úpravných….úprava Labe

A. Katastrální obec Černožice.

I. Politická pochůzka.
   Dle předloženého projektu má být provedena úprava řeky Labe u Černožic km 172.68 – 172.91, pod názvem „průkop Labe u Černožic“. Při dnešní pochůzce shledáno bylo, že projektovaný tento průkop je již proveden, avšak toliko o průtoku polovičním. Průtokem tímto jest odříznuta část as 520 m. Přístup na pozemky 419, 411, 416 umožněn jest cestou zřízenou vedenou přes parcely 458 a 460.
II. Vyvlastňovací řízení:
   Pozemků všech… jest nevyhnutelně zapotřebí.
III. Vyjádření stran:
   a) Pan Václav Munzar ze Smiřic trvá na tom, aby přístup na jeho parcelu č. kat. 416 obec Černožice byl jemu zřízen ve smyslu projektu a ve smyslu původního ujednání s ředitelstvím z r. 1919 12. dubna.
   Prohlašuji, že jsem si toho vědom, že tomuto požadavku může býti vyhověno, až bude staré řečiště v dotyčných místech zavezeno. podpis V. Munzar v.r. b) Při pochozí komisi vyslovil se p. Vyhnálek z Černožic, majitel parcely č. 432, 433/1 v Černožicích, že následkem provedeného průkopu poškodil se mu břeh a žádá, aby na náklad prací regulačních mu byl upraven. Ku sepsání protokolu se V. Vyhnálek nedostavil.
   Odpověď zástupců ředitelství pro stavbu vodních cest:
   Strže na přilehlých pozemcích labských tvořily se vždy následkem toho, že tok řeky Labe není zde upraven. Okolnost, že strž vznikla po provedení průkopu, dlužno považovati za náhodnou a není v souvislosti s provedením průkopu, již také proto ne, že koryto nového průkopu bylo provedeno zatím pouze v rozměrech odpovídajících rozměrům bývalého řečiště.
....
e) Zástupce obce Černožice vítá uskutečnění projektu a nečiní námitek. Rudolf Steinský Sehnoutka v.r.úprava Labe

B. Katastrální obec Holohlavy:

I. Politická pochůzka:
Odříznutí starého ramene mezi km 172.6/8 pravý břeh, jeho, částečné zasypání, zřízení služebnosti přechod, resp. přejezdu na parcelách 207/1, 207/2 a 206.
Úprava řeky Labe mezi km 171.8/9
Odříznutí nynějšího řečiště na pravém břehu v témže místě a částečné jeho zasypání.
II. Vyvlastňovací řízení:
Pozemků všech… jest nevyhnutelně zapotřebí.úprava Labe

C. Katastrální obec Smiřice n. L.

I: politická pochůzka.
Úprava Labe zřízením průkopu mezi km 171.15 až 171.85.
   V km 171.540 zřízení nového pohyblivého jezu se silničním mostem, zřízení elektrické hydrocentrály na 30 m, jez o 2 otvorech po 11 metrech, se středním pilířem 3 m širokým, jezové otvory uzavřeny jsou konstrukcí tabulovou s pohyblivou klapkou, kterou se dá zvýšiti normální vzdutí po 0.5 m. Tabule se vytahují nad velkou vodou pomocí mechanismů, umístěných v jezových trubkách a poháněných elektricky. Pro případ selhání zřízen bude též pohon ruční. Jez při úplném otevření regulovati bude samočinně vodu nad 220 m3 za vteřinu.
   Na levém břehu přeložená cesta 3 m široká 160 m dlouhá, dále přeložená cesta 5 m široká a 188 m dlouhá, jež sloužiti mají co náhradní komunikace pro přístup cest 681. Dále přeložená cesta 6.15 m široká 150 m dlouhá co náhradní komunikace mezi okresní silnicí č. kat. 688 a příštím novým mostem přes jez a přeložená cesta 3 m široká 242 m dlouhá sloužící za komunikaci mezi stávající cestou č.kat. 594/1 a silnicí č.kat. 688.
   V km 171.220 vyústění smržovského potoka a přemostění téhož můstkem 6 m ve světlosti a 4 m široký.
   Na pravém břehu km 171.8/9 odříznutí nynějšího řečiště jeho částečné zasypání se zřízením proplachovacího potůčku se stavidlem 2 m širokým. Propustkem tímto propouštěno býti má konstantní množství 1 kub. metr vody.
   Pokračování mostu nad jezem, v km 171.540 sjízdná rampa 6.50 m široká 92 m dlouhá tvořící komunikaci mezi novým mostem a silnicí č. kat. 687/4. Na parcele č. 668 zřízení obytných budov pro zřízence jezu a centrály.
V km 171.440 schůdky pro koupadlo.
V km 171.280 až 171.380 zřízení náplavky.
V km 171.200 odříznutí starého řečiště částečným zasypáním a ponecháním volné výustě do nového řečiště.
Částečné zasypání výmolu pod starým jezem a výmolu na parcele 694/2 694/3.
Starý okresní železný most 5.50 šířky a 21 m délky jest konstruován na zatížení 30 q. Odříznuté staré řečiště, odpadní kanál pro velké vody a odpadní strouha od mlýna zůstávají projektem nedotčeným. S tím toliko rozdílem, že starým odříznutým řečištěm a nynějším spodním mlýnským odpadem bude protékati množství maximálně 1 ku. metr za vteřinu. Vodní síla mlýna 110 bude přenesena do nové elektrárny a buď vyvlastněna aneb nahražena elektrickou energií. Stávající vodní práva ostatních nebudou projektem rušena.

II. Řízení vyvlastňovací:
Zástupcové projektu žádají za vyvlastnění vodní síly čp. 110 ve Smiřicích.
Jak pozemky, tak mlýn a vodní práva… jest nevyhnutelně zapotřebí.

III. Vyjádření stran.
a) příloha D.
b) příloha E./I.
c) příloha E./II.
d) příloha F.
e) Vyjádření zástupců města Smiřic viz. příloha G. s tímto dodatkem: Propouštění 1 kub. metru vody starým řečištěm považují zástupcové města Smiřic za dočasné provizorium a žádají, aby při projednávání a řešení dalších prací v obvodu města Smiřic byla vzata v úvahu možnost převedení tohoto 1 kub. metru vody kratší cestou přes parcely č.kat. 137 a 132 pokud možno v bezprostřední blízkosti zahrad a domků a to uzavřeným kanálem. Tím byla by možnost zasypání starého řečiště, přilehlých pozemků použiti na stavební pozemky, neboť by byly odvodněny a možnost zřízení komunikace od mostu starého přímo na silnici černožickou.
   Dále žádají, aby nový most přes Labe zřízen byl s vozovkou a dvěma postraními chodníky v patřičné šířce. podpis: Vít František starosta v.r.

Přečteno, skončeno a podepsáno.

Přílohy:

U příloh uvádím pro přehlednost ihned odpověď zástupců ředitelství pro stavbu vodních cest, původně umístěných na konci protokoluA.

Vyjádření.
   V předložené projektu zamýšlí se upraviti cesta pro luční parcely č.k. 416, 411 a 419, které následkem zkrácení toku labského nalézají se nyní na pravém břehu labském.a sice na pozemku louky č.k. 206, 207/1, 207/2, náležejícím Janu Kotlantovi a Františku Macháčkovi v Holohlavech.
   Výše jmenovaní ohražují se proti tomuto řešení cesty pro uvedené parcely, poněvadž již dnes, poněvadž jalové řečiště labské není dosud zavezeno, upravuje se cesta v nejbližším sousedství směrem paralelním as o 300 metrů výše a bude plně svému účelu vyhovovati. Bylo by úplně bezúčelno, aby v nejbližším sousedství byla zřizována cesta ještě jedna.
   Ve Smiřicích, dne 24. 5 1921 Kotlant v.r., Macháček František v.r.

Odpověď:
…nezřízením přejezdu bylo by obhospodařování parcely 416 v Černožicích pro majitele nepřiměřeně ztíženo, znamenalo by to trvalou zajížďku 1 km. Za zřízení cesty bude dána majitelům přiměřená náhrada…B.

   Výnosem Místodržitelství království českého ze dne 10. června 1909, čís. 105.699 povoleno bylo Melioračnímu družstvu v Holohlavech právo používání vody pro zařízení meliorační dle schváleného projektu a vodoprávně projednaného.
   Poněvadž provedeným již projektem se přímé spojení k čerpání vody pro Meliorační družstvo odstraňuje a využití melioračního zařízení stalo se iluzorním musí podepsaný předseda družstva žádati, aby práva Melioračního družstva zůstala neztenčená a jiným způsobem na základě obapolné dohody čerpání vody zůstalo zabezpečeno.
   Dne 24.května 1921, za Meliorační družstvo v Holohlavech předseda Kotlant v.r.

Odpověď:
….přizpůsobení se tohoto projektu k novým poměrům se stane po vzájemné dohodě….C.

Obecní úřad v Holohlavech.
   Zástupci obce Holohlav žádají, aby regulace Labe byla pokud možno co nejdříve provedena a to dle možnosti, ještě během letošní zimy, jednak aby předešlo se velké nezaměstnanosti dělnictva, jedna aby se zamezily záplavy, které v poslední době po provedení průpichu u Černožic ohrožují obec a mohly by se státi, při protržení stávku u Smiřic katastrofální.
   Rovněž žádají, aby současně byla zabezpečena meliorace luk v katastru obce a aby potřebné množství vody, k témuž účelu bylo bezplatně zaručeno.
   Za Obecní úřad v Holohlavech dne 24. května 1921 Andrýs Rudolf v.r. starosta a Prokop Vojtěch, radní v.r.

Odpověď:
   S prováděním těchto prací bude dle možnosti co nejdříve započato.D.

   Firma J. Sehnoutka, přádelna a tkalcovna bavlny v Černožicích n./ Lab., jako majitel vodní síly čp. 17 v Černožicích n./ Lab., zastoupená majitelem p. Rudolfem Steinským Sehnoutka, projevuje obavu, že neúplné probagrování navrhovaného průpichu a zvláště zařízení tabulové konstrukce pohyblivého jezu mohlo by ohroziti výkonnost jeho vodní síly. Žádá, aby průpichy provedeny byly v takové rozsahu a s takovým spádem aby škodlivé vzdutí spodní jeho vody bylo úplně vyloučeno a zvláště aby nejhořejší hrany pohyblivého jezu ( klapky ) nepřesahovaly kotu dnešního normálního vzdutí starého jezu ve Smiřicích ( 243.30 m ).
   Posléz vyhražuje si náhradu za všechny škody a újmy, které by mu vznikly prováděním neb provedením této stavby.
Přádelna a tkalcovna bavlny Černožice nad Labem dne 24. května 1921 J. Sehnoutka v.r.

Odpověď:
….kota vodní hladiny 243.30 bude zachována….
Případné zvýšení vzdutí hladiny vodní v budoucnosti, ať již účelům zavlažování pozemků, aneb k akumulaci vody k zvětšení využití vodní síly, bude předmětem zvláštního jednání. …pokud se týče náhrady za škody …. nemůže ředitelství převzíti žádných závazků jdoucích nad platné zákony.E / I

úprava Labe Zástupce rady zemědělské jako expert rybářství vyjadřuje se k úpravě Labe následovně:
….poukazuje na to, že v trati Lochenice – Předměřice nelze ani zříditi dostatek rybích útulků a trdlišť, jimiž by jen poněkud se nahradily poměry přirozené, které budou porušeny….. Josef Kafka v.r.

Odpověď:
   Požadavku, aby část odříznutého Labe u km 172.7 vpravo byla ponechána z části pro rybí útulek nezasypána, bude vzata v úvahu s ohledem na stavební dispozice. Požadavkům na zřízení rybích útulků v budoucnosti, následkem četných zde odříznutých zátočin řeky již vzhledem k nedostatku materiálu plnou měrou vyhověti.E ./ II

Podepsaní zástupci vodního družstva pro Černilov a okolí žádají:
1) jízdní dráha nově projektovaného mostu přes potok Smržovský budiž místo projektovaných 3 metrů rozšířena na 4 m jako stávající již šíře 4 m
2) žádáme, aby dno v mostku tomto bylo při provádění sníženo o 35 cm za účelem k dalšímu zhloubení a zvětšení spádu potoka.
Za vodní družstvo V. Medek v.r., předseda, Ing. Obermayer v.r. a Jan Burda v.r. jednatel. Ve Smiřicích dne 24.5.1921

Odpověď:
a) Můstek bude zřízen o jízdní dráze 4.0 m.
b) Žádanému snížení dna bude vyhověno.F.

Prohlášení firmy Ed. Ad. Malburg a syn ve Smiřicích n. /L. při politické pochůzce a vodoprávním řízení odbývaném dne 24. května 1921 na úpravu řeky Labe.
   Továrna má 4 studny a sice jednu hlavní blíže vrat, jednu za dílnami, jednu u octárny a jednu na Jílovského ( pro likérku ).
   Celková spotřeba vody u hlavních odvětví činí 12 000 hl za 24 hodin tj. 500 hl za 1 hodinu. Toto množství hlavní studna dosud dala. V případě sucha vypomáhaly jsme si studnou za dílnami. Studna u octárny dává vodu potřebnou pro octárnu, byty a stáje.
   Továrna trvá na tom, aby schopnost studní dodávati dosavadní množství vody nebyla ohrožena, neboť nedostatkem vody zaviněno by bylo redukování výroby…. pro případ nedostatečného zásobování studní spodní vodou žádá továrna, aby jí byla chybějící voda do 12 000 hl dodávána. Při tom však dlužno míti na zřeteli, že dosavadní studničná voda má teplotu 9 až 10 stupňů C a že každé použití náhradní vody o vyšší teplotě spojeno jest s většími výlohami při čerpání vody, neboť voda potřebuje se hlavně ku chlazení a tu spotřeba teplejší vody jest větší.
   Odpadní vody z naší továrny jsou voda teplá a studená z chladičů a deflegmací destilačních přístrojů, voda od mytí a vyplachování kádí kvasných nádob, sudů transportních a od splachování a mytí místností továrních; mimo to voda dešťová z plochy celé továrny, všechny odpadní a dešťové vody odvádějí se třemi kanály do ramene Labe, které se má zasypati a sice které teče kolem Městského hotelu kolem kostela a dále mezi pozemky naší firmy a velkostatku. Kanály naše do tohoto ramene ústí:
1) přímo naproti kostelu před domem sl. Novotných
2) proti pivovarskému hvozdu pod zahradou sl. Novotných
3) ústí za naší octárnou.
   Odpadní vody z naší továrny neobsahují žádných zvířecích ani rostlinných odpadků. Svod všech odpadních vod do volné řeky jest právě tak důležitým činitelem pro provoz továrny jako voda studničná, následkem čehož továrna trvá na tom, aby volný odchod odpadních vod do řečiště a v neztenčené míře byl jí zajištěn. Ed. Ad. Malburg a syn, Smiřice nad Labem, Továrna a rafinerie lihu a drasla, továrna na likéry a ocet. Smiřice, dne 24.května 1921 Podpis nečitelný

Odpověď:
….projektem se nic nemění…G.

Požadavky města Smiřic při regulaci Labe.
   Obec Smiřice dovoluje si klásti tyto požadavky při regulaci Labe u Smiřic:
1) Vyhražuje si při případném pronájmu elektrárny ve Smiřicích v tom případě, že by ji stát ve vlastní režii provozovati nemínil, přednostní právo pro její pronájem.
2) Jak z ohledu zdravotních tak i estetických trvá na tom, aby jalová strouha od mlýna přes náměstí a kolem kostela a zámku až k vyústění do Labe byla zasypána a v ní zřízena hlavní stoka o normálních rozměrech pro odvedení dešťových a splaškových vod z okolní části města.
3) Při nejbližší další regulaci aby bylo zasypáno staré řečiště Labe nad i pod starým jezem ve Smiřicích.
4) Žádá, aby v náhradu za měkkou vodu, které obyvatelstvo města Smiřic novou regulací pozbude, bylo v projektované elektrárně pamatováno na vhodné umístění reservoiru na měkkou vodu pro příští městský vodovod.
5) Žádá, aby vykopávka u Smiřic byla složena na pozemku firmy Ed. Ad. Malburg a syn ve Smiřicích, zvaném „Bělidlo“ neb jinde na blízku, jako rezerva hmot pro velice žádoucí zasypání ad 2) a 3) žádané.
6) Trvá na svých požadavcích v protokole ze dne 17. října 1919 uvedených a sice týkajících se zřízení:
a) náplavky na písek s právem dobývání písku pro obec.
b) vhodného místa pro koupadlo.
c) vhodného místa pro jatka.
7) Žádá, aby při projektu kanalizování řeky Labe, bylo pamatováno na přístaviště a překladiště při přeložení okresní silnice vedoucí ku Hradce Králové.
8) Žádá, aby při regulaci Labe byly provedeny příslušné stavby a zařízení pro velice nutné zavodňování luk v povodí smiřickém.
9) Žádá, aby náhon ze splávky, kterým nahražen bude nynější mlýnský náhon, byl častěji proplachován a čištěn, jelikož jest tam svedena dešťová a splašková voda z celého povodí náhona, zvláště z části města u nádraží. Povinnost tuto převezme státní správa řeky.
10) Žádá, aby po dohodě s obcí Holohlavy bylo pamatováno na přeložení potoka Jordánu a zasypání starého řečiště a projekt ten, aby státní správou byl obci smiřické umožněn.

   Poněvadž jako nikde jinde značné rozvětvení povodí ve Smiřicích a jeho okolí bylo příčinou zabahnění spodku a zhoršení zdravotních poměrů od pradávna pro vlhké byty, stížení komunikace s celým okolím, zdražení jejího udržování a ohrožení pitné vody, vítá obec Smiřice s velkým povděkem počátek regulačních prací na Labi, které zajistí jak po stránce praktické a tak i estetické budou hověti zájmům města, jež svojí nepříznivou polohou při Labi tak dlouho bylo trpělo.
   Obecní úřad města Smiřic dne 24.května 1921, Vít František v.r. starosta

Odpověď:
1) ….otázka pronájmu není předmětem dnešního jednání…..
2) … zasypány jalové strouhy nelze vyhověti, jelikož nelze práci tuto provésti před zřízením nového průkopu s pohyblivým jezem, neboť strouha tato až do té doby sloužiti musí k odlehčené odtoku velkých vod. Zřízení hlavní kanalizační stoky jest věcí obce.
3) ….aby obecní správa města Smiřic dohodla se s jednotlivými zájemníky o řešení možnosti a způsobu těchto zásypů….
4) Umístění vodárenského rezervoiru v budově elektrárny nelze vzhledem k různému charakteru těchto dvou podniků připustiti. Mimo to elektrárna projektována jest na levém břehu a bylo by nutno vésti vodovod přes řeku po mostě, což by nebylo účelné.
5) Požadavku na složení vykopávky z nového řečiště na pozemku zvaném „Bělidlo“ bude vyhověno. …další rozvoz provede město svým nákladem…
6a) Náplavka se projektem zřizuje. Dosavadní výkon dobývání písku se neruší.
6b) Vhodné místo pro koupadlo bude po dohodě s městem vykázáno a upraveno.
6c) Opatření vhodného místa pro jatky jest záležitostí města samého.
7) Při provedení projektu kanalizování řeky Labe v obvodu města Smiřic bude o přístaviště čili překladiště pro tuto obec postaráno.
8) Poukazuje se k vyjádření zástupcům zemědělské rady C III příloha O.
9) Projektem jest o proplachování mlýnského náhona postaráno tím, že trvale bude protékati až 1 m3/sek. vody a jest mimo to dána možnost, za vyšších stavů vody větším vytažením stavítka v propustku … propouštěti náhonem vody i více. Udržování a čištění mlýnského náhonu náleží … majiteli náhonu.
10) Na možnosti přeložení potoku Jordánu – jež jest ovšem záležitostí obce Smiřice – se projektem ničeho nemění.H.

   Za velkostatek Smiřický, majetek to republiky Československé vyslovují se zástupci ředitelství státních statků v Praze vrchní správy ve Smiřicích a cukrovaru tamtéž následovně:
Podepsaní nenamítají nic proti předloženému projektu, pakliže vyhověno bude níže uvedeným podmínkám…:
1) Dle konsensu dto Králové Dvůr 14. října 1891 číslo 20 334 povoleno máme zavlažovati louku č.k. 677/1 v Smiřicích a sice tak, že se čerpá voda z libovolného místa v množství 25 l za 1 sekundu dvakrát do roka vždy po deset dnů. To žádáme také pro budoucnost.
2) Na pozemcích po obou stranách řeky Labe v kat. obci Holohlavy a Smiřice provedeno máme odvodňování. Vyhražujeme si, aby nebyla zvednuta voda u vyústění tohoto odvodnění. Jeden výpustek je v Černilovském regulovaném potoce, druhý v Jordánu. Aby nebyly naše jmenované pozemky zamočovány, vyhražujeme si, aby hladina vody nad novým jezem nebyla vyšší než je její dnešní nominovaný stav.
3) Naše luka kol Labe v Kat. obcích Holohlavech, Smiřicích a Rodově byla od pradávna až dosud zavlažována a hnojena při každé velké vodě. Tyto závlahy spojené s hnojením udržovaly úrodnost luk. Žádáme, aby nám bylo toto zavlažování spojené s hnojením umožněno i po regulaci Labe, protože je to nezbytná podmínka úrodnosti luk. Za tím účelem budiž nám přivedena potřebná voda, o její rozvedení po lukách, která jsou větším dílem na povodňování zařízena, se postaráme sami. Pro případ, že by se v suchém létě nedostávalo vody pro závlahu, spokojíme se když dostanem aspoň v čas povodní, pokud tomu dovolí stav trávy na lukách, dostatek hnojivé vody.
4) Vyhražujem si, aby ostalo nedotčeno naše právo vésti potřebnou vodu pro pivovar vlastními rourami přes mlýnské rameno Labe, tak jak také ve vodní knize okresní pol. správy v Králové Dvoře čís. 18 zanešeno jest.
5) Odpadní vody ze zámku, úředních budov a pivovarů odvádíme do Labe případně do jeho ramena, kterým se odvádí přebytečná voda od mlýna firmy Klein. Toto právo si vyhražujem i pro budoucnost; pro případ, že by mělo býti Labe neb mlýnské rameno pod nynějším jezem zasypáno, požadujem, aby byl zřízen pro naše odpadové vody kanál.
6) Projektovaný most bude jediné spojení naše se Zálabím, ten mejž takovou nosnost, aby na něm mohly být převáženy lokomobily a mlátičky. Ty dopravovali jsme dosud po našem vlastním kamenném mostě, a musíme mít možnost takové stroje i po zřízení projektovaného mostu dopravovat na místo určení.
7) Staré řečiště zbývající po regulování Labe, pokud jsou na obou březích naše pozemky, reklamujeme pro sebe.
8) V řece Labi máme právo rybolovu, to si vyhražujem také po úpravě Labe a to nejen v Labi regulovaném, nýbrž i ve zbývajících ramenech. V projektovaném jezu žádáme takové zařízení, aby mohly ryby bez poškození projíždět.
9) Stanovení ceny za pozemky k účelům regulačním postoupené vyhražujem zvláštní dohodě mezi námi a stavební správou.
10) Cukrovaru Smiřickému v Rodově ( ? – pozn. P. ) je na základě vodní knihy okr. pol. správy v Král. Dvoře čís. 17 a 19 trojí právo zásobování vodou:
a) z řečiště Labského čerpadlem nač. kat. 456, které je spojeno s vlastním Labem čerpacím kanálem
úprava Labe b) z mlýnského náhonu stavidlem do podzemního kanálu do studně u čerpací stanice.
c) z potoka Jordánu.
   Dle a) a b) je zaručeno cukrovaru mimo veškeré vody z Jordánu ještě 94.7 sl.
   Výnosem ministerstva ze dne 28.srpna 1873 čís. 5873 byl podmíněn volný odtok veškerých odpadních vod z továrny do mlýnského náhonu
   Případné, regulací Labe zaviněné snížení dnešní hladiny vodní jak v Labi, tak v mlýnském náhoně mělo by za následek náš požadavek po náhradě zvýšeného nákladu spojeného s větším zvedáním vody.
   V případě, že by hladina vodní klesla tak nízko, že by přívodní kanály nemohly dostatek vody přivádět, bude povinností regulace tyto kanály vlastním nákladem upravit, aby účelu svému vyhovovaly.
Za ředitelství stát. statků: Ing. Artur Riegl v.r.
Za vrchní správu velkostatku Smiřice: A. Kratochvíl v.r. vrch. hosp. rada.
Za cukrovar Smiřice: Brzek v.r. ředitel

Odpověď:
1) …ničeho se nemění
2) …ničeho se nemění
3) viz vyjádření C III příloha O
4) Vodovodu z Holohlav pro pivovar se projekt nedotýká.
5) …odpady budou zachovány…
6) viz vyjádření C IIIe ad 10
7) Přednostní právo odkupu vlastníkům sousedních pozemků je zaručeno.
8) Výkon práva rybolovu v řece Labi, které velkostatek ostatně neprokázal, se projektem neznemožňuje. Zřízení přechodu pro ryby není zapotřebí …. bude dostatečně postaráno o rybí útulky.
9) Výkup pozemků bude předmětem zvláštního jednání.
10) …ničeho se neměníN

Žádost o darování pozemku na části zasypaného řečiště labského ve Smiřicích,

   Tělocvičná jednota „Sokol“ ve Smiřicích n. L. vznáší tímto uct. prosbu o darování pozemku, který vznikne v budoucnu zasypáním nejširší části dosavadního řečiště labského, sousedícího se zámeckým parkem označeným čís. parc. 94 a sice v celém rozsahu od nynějšího mostu zv. hučavého až po prvý domek na levém břehu, kde se tok Labe zužuje v normální šířku.
   Žádost svoji odůvodňuje takto:
   Laskavostí ředitelství a vrchní správy býv. císařských statků byla Tělocvičné jednotě „Sokol“ prodána část parku ve výměře 1500 čtver. metrů, souvisejících těsně s uvedeným řečištěm, na postavení sokolovny.
   Poněvadž sokolovna nebyla by myslitelna bez řádně vypraveného a prostranného hřiště, nalezla jednota „Sokol“ jedinou možnost řešení v tom, když podaří se jí získati uvedenou část labského řečiště, z něhož nasypáním vznikne rozsáhlý pozemek.
   Pozemek ten nebude zajisté po dlouhou řadu let – vzhledem k hloubce řečiště – způsobilý k zastavení, nehledě ani k tomu, že zastavení jeho nejeví se účelným ani potřebným, poněvadž ulice jest již vedena po levém jeho břehu.
   Tělocvičná jednota „Sokol“ ve Smiřicích vychovává jak tělesně tak duševně svěřených jí téměř 300 cvičenců, z nichž na 230 dětí a mládeže škole odrostlé.
   Zbudováním účelného hřiště získá jak město ve svém vzhledu – obvod hřiště byl by vysázen zahradním architektem – tak i, a to hlavně, budoucnost našeho národa – naše děti; neboť čím více národ zbuduje hřišť a cvičišť mládeži svoji, tím méně bude musiti vynakládati na stavby sanatorií a nemocnic pro tuberkulosní.
   V naději, že tato uctivá žádost podepsané Tělocvičné jednoty „Sokol“ ve Smiřicích n. L., součástí to sokolstva československého, o jehož významu pro stát a národ zajisté netřeba se šířiti, dojde blahovolného uznání a příznivého vyřízení, znamenáme vzdávajíce předem sokolský dík. Za „Sokol“ starosta Jiří Lefnar v.r., jednatel B. Jirsák v.r.

Odpověď:
   Získání požadovaného pozemku jest v souvislosti s řešením zasypání odříznutého řečiště a náhonů v obvodu města Smiřic a poukazuje se na vyjádření zástupců projektu. Ředitelství vezme žádost za darování pozemků „Sokolu“ v blahovolnou úvahu.O

Zástupce zemědělské rady podává následující vyjádření:
   Uskutečnění regulace Labe v souvislém provádění od konce zadané úpravy v trati Předměřice – Smiřice až k Josefovu po ústí řeky Metuje, jest dlouholetým přáním veškerých vrstev obyvatelstva ….
   Nutno však poukázati k tomu, že úpravy dle předloženého projektu v krátkých tratích km 171.15 – 171.85 t.j. 700 m a km 172.680 – 172.910 tj. 230 m, nepřinesou těch prospěchů, které od úpravy řeky ve smyslu ochrany a zabezpečení svého majetku zájemníci očekávají, zvláště v tratích bezprostředně pod novými úpravami budou poměry zhoršené a z toho důvodu jest si přáti, aby v pracích započatých pod Černožicemi a pod Smiřicemi bez přerušení bylo pokračováno až k úplnému provedení celkové úpravy v této regulační trati.
   Zvláště poukazuje na nebezpečí, které vznikne pro vysoké obnažené břehy prudkých serpentin pod navrhovanou úpravou u Smiřic a odporučovalo by se, aby tato trať pod Smiřicemi až po vyústění odpadu od mlýna smiřického současně s pracemi u Smiřic byla provedena.
   Ad 1.) Důvody, proč nezbytně nutno jest labská luka zavodňovati, aby zachována byla jejich produktivnost, jsou při každé příležitosti uváděny a opakuji je znova: je to zde úplné zamezení hnojivých záplav, kterými luka udržována byla při velmi značné produktivnosti, aniž by zemědělec umělými hnojivy musel produktivnost posilovati, a to za druhé – snížení hladiny spodních vod následkem zhloubení a rozšíření nového řečiště.
   Oba tyto důvody plně zde vystupují a musí se tudíž na zabezpečení vody v dostatečné míře býti pamatováno: ohledně množství vody a doby podotýká se následující: Pod novým jezem smiřickým až k budoucímu zdymadlu „Pod Skalou“ jest v inundaci okr. 480 ha půdy, která z části jako role ale z větší části jako luka jsou nyní a budou v budoucnu obhospodařována.
   Předpokládáme vzhledem v vodnatosti řeky Labe pod Josefovem, že možno bez závady k účelům zemědělským použíti občasně až 3 m3/sek., z čehož resultuje doba jednoho povodnění hnojivého při 30 l/sek. na 1 ha po 24 hodin s příslušnou ztrátou okr. 150 hodin, čili okr. 6 dnů. Na toto množství vody reflektuje plocha od jezu smiřického k budoucímu jezu „Pod Skalou“ nejméně jednou na podzim v období od 1. října do 15. listopadu a nejméně dvakrát zjara a v období od 1. března do 15. května, tedy celkem nejméně ročně po dobu 3 krát 6 dnů vždy, kdy v řece jsou vyšší stavy nad stávající vodní právo mlýna ve Smiřicích, tedy nad 8,827 m3/sek. v době pokud plavba nebude uvedena v život.
   Co se týče povodňování letního po senoseči, aby zachovány byly otavy, požaduje se v období od 1. července do 15. srpna to samé množství 3 m3/sek. pod dobu poloviční, tj. okr. 73 hodin ( přítok vody na 1 ha 15 l/sek. za 24 hod. + 25 procent ztráty ), tedy okr. 3 dny, kteréžto povodňování musí se v dotyčném období dle klimatických srážek aspoň ještě jednou opakovati. ….aby přiznáno bylo právo k odběru vody pro zájmy zemědělské před použitím vody k výrobě energie elektrické, neboť energie hnací dá se vyrobiti jiným náhradním způsobem, kdežto povodňovat bez vody nelze.
   Žádost tuto předkládá podepsaný z toho důvodu, že často v době letní závlahy klesnou stavy vodní na Labi i pod nynější právo mlýna tj. Klein a zavodňovati nutno i při těchto nízkých stavech vodních, ….¨
   Tato potřeba vody musí býti pro okolní luka zachována, nechceme-li je regulací řeky vážně poškoditi.
   Ad 2.) Takto zabezpečená voda musí býti na luka vyvedena a musí zároveň býti postaráno o to, aby přebytečná voda z oupadů mohla odpadnouti. K tomu účelu se musí vybudovati v celém zájmovém území síť zavodňovacích náhonů a odpadů.
   24.5.1921 Ing. Josef Bárta v.r. vrch tech. komisař z.r.

Odpověď:
….Povinností této jest dnešním projektem plně vyhověno, neboť provádějí se regulační práce, bez kterých zamýšlený meliorační podnik nebyl by vůbec možným; novým pohyblivým jezem bude dána možnost ovládati a regulovati odtoky vod téměř za všech stavů a konečně, tímto novým jezem dána jest možnost zvýšení hladiny vodní nad jezem a tak docílení přirozeného spádu pro vody k zavlažovaní.
   Odběr vody pro účely meliorační za vyšších stavů vodních … bude zabezpečen. Pokud se týká odběru vody za nízkých stavů ….jest nutno řešiti ji pro delší trati, snad pro celý tok Labe. Takovýmto odběrem vody bude totiž dotčeno nejen vodní dílo u zdrže samotné, nýbrž i celá řada vodních práv podniků pod touto zdrží se nalézajících.
   Podotýká se konečně, že projekt na meliorování pozemků u Smiřic byl zemědělskou radou v dohodě s ředitelstvím již vypracován.P.

Námitky firmy Šimon Klein a synové akc. společnosti mlýnů ve Smiřicích proti projektu…


   I. Fy. Šimon Klein a synové, jejíž akcie přešly v posledním čase do českých rukou a která na příště zůstane právě českému průmyslu zachována, jest nucena vzdor tomu, že uznává snahu veřejné naší správy na splavnění řeky …. byla by ve své existenci ne-li úplně zničena, tož alespoň značnou měrou ve svém hospodářském základu poškozena….
   A 1.) Fy. Šimon Klein a synové přísluší vodní právo na využití vodní síly řeky Labe. Firma ta má ve svém mlýně smiřickém také dosud dvě turbiny a sice jednu turbinu velkou systému Francis o 220 HP jednu turbinu dvouvěncovou o 73 HP, kteréžto turbiny ženou veškeré mlýnské zařízení, skládající se ze 21 mlecích stolic a 8 mlecích kamenů.
   Firma až dosud používá sice jen obmezeně vodní síly řeky Labe a sice celkem 8827 litrů za jednu vteřinu, avšak firma ta již dne 30. října 1918 zemské správě politické v Praze žádost za udělení vodoprávního povolení ohledně dvou nových Francisových turbin, každé pro max. množství vody 7 400 litrů za jednu vteřinu, při dostatečném spádu 3,35 m a výkonu 250 užitečných HP pro pohon uvedeného svrchu mlýnského závodu a ku výrobě elektřiny ve vlastní hydroelektrárně.
   Na žádost tuto zavedeno bylo také místodržitelským vynesením ze dne 25. listopadu 1918 … vod. zák. informativně řízení, které provedeno bylo na místě samotném dne 11. prosince 1918 a při něm bylo po slyšení úředních znalců a všech interesentů rozhodnuto, že projekt firmy Šimon Klein a synové navržený jest proveditelným, avšak bylo doporučeno zlepšení projektu toho jednak vynecháním odlehčovacího otvoru při hydroelektrárně a přiměřeným dimenzováním jalového stavidla jednak připojením pravého břehu, respektive zdi nad a pod elektrárnou ku pravostrannému pilíři jalového stavidla, jednak doplněním podrobné situace jalového ramene a konečně přiloženým seznamem zájemníků všech interesentů.
   Firma Šimon Klein ačkoliv při tehdejším informativním řízení prohlásila, že na svém projektu trvá, přece podnikla ihned příslušné kroky ku doplnění svého projektu, což však následkem zdlouhavého jednání se zájemníky a následkem přejití fy. Do nového vlastnictví se protáhlo až do poslední doby, kdy fa. Šimon Klein předložila Zemské politické správě v Praze doplněný projekt, se žádostí za provedení vodoprávního řízení.

….
    Firma ‚Simon Klein trvá tudíž i dnes na tomto svém projektu, jemuž přísluší v každém případě prioritní právo vůči předloženému projektu ministerstva veřejných prací a musela by proto Zemská politická správa dříve rozhodnouti o tom projektu fy. Simon Klein a synové, než o projektu předloženém.


   2) Firmě Šimon Klein a synové přísluší vodní právo na využití veškeré vody řeky Labe a nikoliv jen jak předpokládá předložený návrh na 8827 litrů za jednu sec. Vody, neboť nelze vodní oprávnění posuzovati dle stávajících snad vodoprávních povolení, nýbrž dle objemu práva toho vzhledem na zařízení zdýmací ( jez a náhony ) a vpouštění, jak uznává všeobecně nejen vodní zákonodárství, ale také vodoprávní judikatura při čemž zejména pokazuje se na rozhodnutí správního soudního dvora z 29. října 1910, které právě firmou Šimon Klein a synové ve Smiřicích bylo vyvoláno.
   Dle zařízení zdýmacího a vpouštěcího daném případě přísluší fě. Šimon Klein vodní právo na užití veškeré vodní síly řeky Labe a sice což činí při možném využití plného spádu 3. 350 m čili 1 500 litrů sec., což se rovná 500 HP. Stávající vodní zařízení u mlýna nemůže býti bráno za základ, neboť ani nynější spád 2,45 cm ani nynější využití vodní síly maxim. 8.827 litrů za jednu vteřinu, nevyjadřuje nikterak zásadní a celkové oprávnění fy. Šimon Klein a synové.
   Množství vody totiž 8.827 litrů za jednu vteřinu bylo sic vodoprávní instancí v roce 1892 stanoveno, avšak na nesprávném faktickém i právním předpokladu, totiž dle tehdejší dočasné potřeby vodní síly, ačkoliv to neodpovídalo stavu právoplatnému.
   V ohledu v tom se uvádí, že ve mlýně čp. 110 ve Smiřicích před platností vodního zákona nacházely se dle spisů okresní politické správy v Král. Dvoře, a záznamu ve vodní knize, jakož i dle spisů Zemské politické správy, jako vpouštěcí zařízení tři žlaby ( stavidly ) opatřené, kteréžto vpouštěcí zařízení representovalo 19.800 litrů za vteřinu.
   Leč žlaby těmi mohlo býti při náležitém využití vpouštěno na mlýn smiřický ještě více vody, z čehož jest jasno, že ve skutečnosti přísluší čp. 110 ve Smiřicích nesporně od věků právo na plné využití veškeré Labské vody.
   V ohledu tom poukazuje se na výpočty přesně sdělené dle přesných výzkumů poměrů hydrologických řeky Labe ve Smiřicích v projektu fy. Šimon Klein a synové nalézajícího se u Zemské politické správy v Praze pod čís. 7-568 z roku 1918.
   Při tom nutno se zmíniti o té zvláštního zřetele hodné skutečnosti, že firma Šimon Klein a synové ve Smiřicích vzhledem k tomu, že používala vlastně zpáteční vody řeky Labe, a že délka náhonu odpadového činí ca 5.300 m mohla využíti plně vodní síly i za velké ba té největší vody. Také spád mlýna smiřického nečiní 2.45 m a nýbrž při řádném využití a zřízení odpadového náhonu obnášel by spád ten 3.35 m.


   3) Provedením navrhovaného projektu by byla nejen ohrožena vodní síla čp. 110 ve Smiřicích, nýbrž byla by tím ohrožena stavba samotného mlýny, poněvadž pod stavbou mlýnskou prochází vodní náhon a celá budova spočívá na pilotách, takže při projektovaným odvedením vody od mlýna smiřického nastalo by nebezpečí pro celou stavbu mlýnskou a pro veškeré její výstavnosti. Ježto obnažením pilotů nastati by mohlo zhroucení mlýna a všech s mlýnem souvisejících staveb.
   V důsledku toho bylo by nutným buď stálé udržování vody jak v náhonu přítokovém, tak i odpadovém a to v plné dosavadní výši, tak aby piloty zůstaly vždy ve vodě a neb muselo by nastati podchycení zdivem mlýnských budov, což zajisté projekt předložený nepředpokládá a nebéře v úvahu,


   4) Nelze také nechati mimo úvahu okolnost onu, že mlýn čp. 110 ve Smiřicích nepoužívá vody řeky Labe jen jako vodní sílu, nýbrž i k jistým všem hospodářským účelům a že odejmutím vody mlýnu byl by též i v tomto směru poškozen a to tím více, poněvadž náleží mu pozemky podél náhonu přítokového i odpadového.


   5) I kdyby projektantem bylo firmě Šimon Klein a synové plně nahražena vodní síla se zřetelem na využití veškeré vodní síly Labe v elektrické energii, přece jen by tím mlýn fy. ŠK poškozen, poněvadž elektrická energie nebyla by tak stálou a trvalou jako vodní síla, tak zejména připomíná se, že i při nejsušším počasí jako v roce 1914 mohl mlýn smiřický stále a trvale mlýti, kdežto navrhovaný projekt nepamatuje na tuto možnost sucha, kdy by event. Nebylo ani dost vody pro projektovanou hydroelektrárnu, tím méně pak pro průtok vody pro mlýn.
   V tomto směru musel by býti předložený projekt doplněn.

6) Konečně pak jest nutno se zmíniti o tom, že provedením navrhovaného projektu a dáním v náhradu mlýnu za vodní sílu elektrickou energii, nastala by nutnost rekonstrukce mlýnského mlecího zařízení a nového přemístění všeho mlýnského zařízení, což zajisté musel by provésti projektant vlastním nákladem, aneb musel by firmě dát v náhradu náklady ty.


   B) Svrchu byly uvedeny veškeré námitku, které dotýkají se stávající existence mlýna čp. 110 ve Smiřicích.
   Zbývá však ještě zmíniti se o následujících skutečnostech, značících další poškození firmy ŠK a synové ve Smiřicích a to:
    I.) Mlýn čp. 110 ve Smiřicích přešel jak již zhora bylo uvedeno v poslední době do rukou českého průmyslníka, který zamýšlí postaviti na ostrově při mlýně čp. 110 ve Smiřicích cvírnárnu, textilní to podnik a to z toho důvodu, jednak aby bylo využito plně vodní síly jednak aby využita byla také vhodná poloha zejména vlhkost vzduchu. Mimo to zamýšlí firma ŠK postaviti při mlýně pekárnu. Že ostrov u mlýna hodí se pro textilní závod je nejlépe patrno z té okolnosti, že již dříve v dřívějších dobách na místě mlýna stávala přádelna lenu.
   II.) Oba projekty tyto firmy ŠK stávají se navrhovaným projektem ředitelství vodních cest naprosto nesplnitelnými.
   III.)Konečně je nutno se zmíniti ještě o tom, že při uskutečnění se navrhovaného projektu bylo by nutným učiniti opatření ohledně vydržování jak elektrického zařízení, tak i všech mlýnských náhonů.
   IV.) Je sice pravdou, že zájem všeobecný jde nad zájmem soukromým, avšak v daném případě nelze zájmu veřejnému dáti naprosto v šanc celý průmyslový podnik, který je také poplatní silou státu.
   Těžko by mohl stát zodpověděti vyvlastnění podniku průmyslového, sotva že týž přešel do českých rukou a sotva že týž nalézá se na pokraji svého rozvoje. V.) Firma ŠK mohla by souhlasiti s navrhovaným projektem, kdyby dáno ji bylo plné odškodnění za veškeré škody s hora jen příkladem uvedené a kdyby nahražena ji byla vodní síla při využití celé vodní síly řeky Labe, elektrickou energií, dále kdyby provedeno bylo veškeré zařízení na elektrický pohon, pak kdyby se strany státu převzata byla povinnost udržování náhonu přítokového a odpadového, jakož i celého budoucího zařízení a konečně kdyby jí vyhraženo na věčné časy jednou pro vždy dodávání elektrické síly a sice v přednostním pořadí.
   Samozřejmě vyhražuje si firma ŠK veškeré tyto sporné body projednati přímo s ředitelstvím vodních cest v Praze a event. v případě neschody tyto dále rozvésti při příštím řízení dne 31. května 1921 po odpovědi zmíněného ředitelství.

Firma ŠK vyhražuje si také dále požadovati veškerou další škodu budoucně event. vzešlou, začež projektant musí býti zodpovědným. Posléze pak co se týče návrhu obce smiřické ohledně zkrácení přítokového náhonu ke mlýnu, nemůže návrh ten pojat býti dnes vůbec v úvahu, poněvadž není předmětem projektu.
Smiřice, dne 24. května 1921.
Za Šimon Klein a synové akciová společnost mlýnů:

Odpověď:
Ad A - 1:

   Firma Šimon Klein a synové trvá ve svých prohlášeních na tom, že jí přísluší prioritní právo vůči předloženému projektu min. veř. prací a odůvodňuje tento nárok tím, že podala již dne 30. října 1918 zemské správě politické v Praze žádost za udělení vodoprávního povolení ohledně postavení dvou nových turbin a že na základě této žádosti provedeno bylo v prosinci 1918 informativní řízení ve smyslu § 79 zem. vodního zákona.
   Naproti tomu dlužno namítati, že priorita předloženého projektu státní správy jakož i ostatních vodocestných projektů a s tím souvisejících zařízení dána jest již vodocestným zákonem ze dne 11. června 1901, kterým nařízena byla stavba vodních cest, mezi jiným též kanalizace resp. regulace trati labské od Mělníka do Jaroměře. Zákonem tímto musí býti státní správě zaručena možnost, aby tyto stavby provedla, což by zajisté znemožněno bylo, tím, kdyby kterýkoliv soukromník měl bez dalšího možnost své projekty na Labi uskutečniti, čímž nastala by pro správu státní nutnost nově povolená vodní díla vykupovati. Není zajisté vzhledem k rozsahu staveb, jichž provedení zákon o vodních cestách nařizuje možno, aby veškeré projekty byly téměř najednou vyhotoveny a projednány.
   Vodní zákon neuznává žádného prioritního práva v tom směru, že by měla býti dána přednost podané žádosti podniku národohospodářsky méně důležitého před později zadaným, avšak národohospodářsky důležitějším projektem.
   Přednost státního podniku dána jest mimo shora uvedené důvody opírající se o zákon o vodních cestách také tím, že předloženým projektem státní správy bude vodní síla daleko účelněji využita než jak činí i doplněný projekt firmy Šimon Klein a synové. ( § 94 zem. vod. zákona ).
   Z okolnosti, že firma podala dříve žádost za větší využití vodní síly, a že o této žádosti konalo se informativní řízení, nemůže firma odvozovati žádného prioritního práva, a jest tato okolnost úplně irelevantní pro projekt státní správy, který má z hlediska národohospodářského nepopíratelně a nepoměrně větší důležitost.
   Ostatně se podotýká, že by státní správa, kdyby bylo i došlo k vodoprávnímu projednání projektu Klein, byla dala souhlas k jeho povolení jen za určitých omezujících podmínek, hlavně pod tou podmínkou, že by za podklad odškodnění vodní síly mlýna v případě její dotčení, sloužil jedině starý objem vodního práva.

Ad A - 2:
   Firma Šimon Klein a synové uplatňuje nárok na využití veškeré vody řeky Labe a odůvodňuje jej tím, že vodní oprávnění nelze posuzovati dle stávajících snad vodoprávních povolení, nýbrž dle objemů práva vzhledem na zařízení zdýmací a vpouštěcí, a poukazuje v té příčině na rozhodnutí správního soudního dvoru z 29. října 1910 č. 479. Názor tento je nesprávný.
   Pro objem vodního práva jest jedině a výlučně rozhodnou listina a to v tomto případě rozhodnutí správního soudního dvoru ze dne 23. listopadu 1915 …. , pokud se týče listiny, na ktré se toto rozhodnutí odvolává. Dle toho přísluší mlýnu čp. 110 množství 8.827 sec.l.
   Správní soudní dvůr vylovil sice svého času názor, že v případě, že zde není povolovací listiny, která by obsahovala ustanovení o objemu vodního práva, náleží kapacita zdýmacích a vpouštěcích zařízení k oněm momentům, ze kterých se dá usuzovati na míru vodních oprávnění, avšak tato okolnost může přijíti v úvahu jen tenkráte, není-li zde povolovací listiny, která by jasně a výslovně ustanovovala míru povoleného vodního oprávnění. V tomto případě jest však objem vodního práva stanoven listinou a to zcela přesně, neboť míra oprávnění, která mlýnu náleží, jest ciferně vymezena. Ostatně sluší se připomenouti, že v důsledku stanovení objemu vodního množství per 8.827 sec.l., které spotřebuje velká turbína jako nejvyšší povolené množství, jest dle listinného podkladu majiteli mlýna zakázáno, aby současně používal též turbiny menší. Užitečný spád dán jest rozdílem mezi hladinou horní vody, precisovanou výškou nad stavidlovým prahem, a mezi spodní vodou, jak konstatován byl při revisi dne 9. srpna 1886 resp. při komisionelním řízení ve dnech 10., 11., 21. a 22. srpna 1891 o žádosti firmy Klein a synové za postavení 2 turbin. V protokolu a posléz uvedeném jednání je stanoven spád 2.46 m a v projektu samotné firmy jest spád 2.45 m. Z uvedeného je viděti, že objem vodního práva jest přesně dán jak co do množství tak i co do spádu a jedině tento objem vodního práva může býti pokládán za podklad pro odškodnění vodní síly při mlýnu čp. 110.

Ad A - 3:
   K zajištění mlýnské budovy, která spočívá na pilotách, bude učiněno opatření buď zřízením jízku, který by udržoval dřevěný rošt budovy trvale pod vodou aneb podchycením budovy.

Ad A - 4:
   Na používání vody k účelům hospodářským i jiným ve smyslu § 15 zem. vod. zákona se ničeho nemění, dnešní výše hladin vodních jest projektem zachována.

Ad A - 5:
   V případě, že by státní správa rozhodla dáti mlýnu náhradu za vyvlastněnou vodní sílu v elektrické energii, podotýká se, že předloženým projektem se stálost a trvalost využití vodní síly zlepšuje, neboť skutečně přiteklé množství vody bude možno zužitkovati při značně větším spádu než za poměrů dnešních, v důsledku čehož bude lze toto množství výhodněji využíti i za nejnižších stavů vodních než jak tomu jest dnes.

Ad A - 6:
   Otázka nákladu a způsobu rekonstrukce mlýna bude předmětem jednání o výkupu a odškodnění vodní síly.

Ad B - I a II
   Okolnost, že firma zamýšlí v budoucnosti postaviti při mlýně cvirnárnu a pekárnu, nemůže přijíti při dnešním jednání vůbec v úvahu. Nehledíc však k tomu znamená provedení dnešního projektu zejména po stránce využití vodní síly v míře co největší nepopíratelnou výhodu pro vývin průmyslu v obvodu města Smiřic a to tím spíše, že má býti nová elektrárna vřazena do širšího okrsku elektrisačního.

Ad B – III:
   Udržování případného elektrického zařízení bude předmětem jednání o odškodnění.
   Co se týče udržování mlýnských náhonů, poukazuje se na ustanovení § 44 zem. vod. zákona, dle kterého k udržování umělých náhonů jsou povinni majitelé těchže, pokud zde ovšem nestávají závazky osob třetích.

Ad B – IV:
   Provedení projektu není nijak na škodu průmyslového podniku firmy Šimon Klein a synové, naopak postavení elektrárny bude eventuelním rozšířením podniku jenom na prospěch, jak výše uvedeno.

Ad B – V:
   Podmínky, za kterých firma Šimon Klein a synové hodlá souhlasiti s provedením státního projektu, obsahují celou řadu požadavků nikterak skromných, jichž splnění znamenalo by postaviti elektrárnu pouze pro firmu, při čemž by nad to vzešly státní správě ještě dalekosáhlé povinnosti udržovací, investiční atd.
   Zástupcové ředitelství prohlašují, že ředitelství pro stavbu vodních cest jest ochotno k návrhu firmy vstoupiti s touto v jednání za účelem docílení dohody v jednotlivých sporných bodech, ovšem na podkladech jak uvedeny jsou v tomto vyjádření.
   V případě, že by k dohodě nedošlo, trvají zástupcové projektu na vyvlastnění vodní síly.
   Co se týče požadavků firmy Klein a synové, aby státní správa jako projektant byla činěna zodpovědnou v budoucnosti za škody, které by firmě vzešly, podotýká se, že by firma takové nároky mohla uplatňovati ve smyslu platných zákonných ustanovení, až by k podobným případům došlo.
   Návrh obce Smiřické na zkrácení přítokového náhonu ke mlýnu, není předmětem dnešního jednání a poukazuje se na vyjádření sub C III e/ 2/. Ing. Jos. Jeřábek, vrchní stav. rada
Ing. Jan Firbas, vrchní stav, komisař
Inž. Jos. Čeřovský, vrchní stav. rada
Dr. Vladislav Tilsch, odborový rada

Vyjádření státních technických znalců.

…… Ohledně stávajících mostů zjistili státní znalci následující:
   Přes hlavní rameno řeky v místech nynějšího jezu vede okresní most příhradový o šířce 5.5 m, 21 m dlouhý, o únosnosti 30 q. Jest bez chodníku s vozovkou štěrkovou. Těsně pod mostem jest jez s pevnou korunou na níž dávají se tabule počtem 9, různých světlostí od 1.5 m a 2 m. Celková délka jest 18.4 m. Jez opatřen jest náplatky, které při velké vodě se zvláštní lávky ručně vytahují. Kota nynějšího vzdutí jezového obnáší 243.30. V jezu není ani vorové propustky, ani rybích schůdků.
   Druhý most na témže hlavním rameni labském po vodě dolů jest soukromý most velkostatku. Most tento jest klenutý, kvádrový o dvou obloucích světlé šířky 9.50 m o celkové délce 21 m a šířce vozovky 4.30 m. Tloušťka klenby obnáší 60 cm. Dle sdělení zástupců velkostatku přejíždí se přes tento most parní oračkou a kromě toho dovoluje velkostatek přejezd jiným povozům soukromým, jichž zatížení by okresní příhradový most nesnesl.

…… příloha Šimon Klein a synové:
….. Vodní zařízení pozůstává ze dvou turbin, z nich větší jest Francisova s vert. hřídelem o maxim. kapacitě 8.827 kub. m a spád 2.45 m
   Druhá jest dvouvěncová s vertikál. hřídelem konstruovaná na maxim. kapacitu 3.8 kub. m ve vteř. a spád 2.45 m.
Dle výše citovaného výměru smí býti v chodu pouze vždy jen jedna turbina, tak aby max. spotřeba vody nepřesahovala 8.827 k.m.
…… Elektrická energie, kterou vodocestné ředitelství hodlá dodávati v náhradu za vodní sílu, jest této rovnocenná a má značnou výhodu, že se dá snadno přenášeti, regulovat a přizpůsobovati požadavkům provozu.

Inž. F. Beran, stav. rada
Dr. Inž. Kučera, vrch. stav. rada
Inž. Al. Moravec, vrch st. kom.

Vyjádření firmy Šimon Klein a synové, akc. spol Smiřice přikládá se v písemném vyhotovení a zástupce firmy uvádí k němu jakožto dodatek ještě toto.
   Posudek na dobré zdání technických znalců povolující instance jest neúplné a nedostatečné, ježto postrádá jakéhokoliv odůvodnění a operuje pouze všeobecnými větami.
   Jest proto nutným doplnění tohoto dobrozdání, jak se dotýče nálezu, tak i posudku.
   Udržování hrází při náhonu v pouštěcím a odpadovém přísluší dle právoplatného rozhodnutí okr. hejtmanství Dvůr Král. z r. 1886 majitelům sousedních pozemků.
   Bez doplnění projektu jak navrženo jest proti vyjádření firmy nelze se firmě ŠK vyjádřiti o veškerých možných škodách plynoucích pro mlýn smiřický.
   Navrhuje proto firma ŠK doplnění projektu.
F. Kryštof, místopředseda
Dr. Jin. Patka

Dodatkem ku svému posudku uvádí techničtí znalci ještě následující:

   Na vyjádření firmy Šimon Klein a synové uvádějí techničtí znalci, že veškerá data ….. odůvodněna jsou zevrubně předloženým projektem, takže každé další odůvodňování bylo by pouhým opakováním ….
   O zřízení jízku pod mlýnem event. o zachycení základů mlýna čp. 110 může býti rozhodnuto až jak utvářejí se poměry po provedení stavby a po snížení průtoku v mlýnském náhonu s 8.8 na 1.0 kub. m. ve vteř.
   Z toho důvodu nelze předem určitého projektu požadovati.
   Výtky učiněné technickému nálezu zástupci firmy Šimon Klein a synové jsou čistě povšechného a nelze na ně reagovati.

Proti vyjádření

firmy Šimon Klein a synové akciová společnost mlýnů ve Smiřicích
JUDr Jindřichem Patkou, advokátem v Semilech na
vyjádření ředitelství vodních cest v Praze ohledně projektu na úpravu řeky Labe, zřízení pohyblivého jezu a postavení hydroelektrárny etc ve Smiřicích.
   Na vývody řed. vodních cest dnes nám sdělené dovolujeme si uvésti následující: I. … vyvlastňovací řízení …
1.) ….tento vodocestný zákon týká se jen splavnění a regulace řeky Labe od Mělníku po Jaroměř …. a nikoliv stavby hydroelektráren.
   Mohlo by proto řed vodních cest navrhovati vyvlastňovací řízení ohledně vodní síly našeho mlýna jedině v tom případě, kdyby toho nezbytně bylo třeba ku provedení splavnění a regulace řeky Labe ve Smiřicích, tomu však tak není, nýbrž ředitelství vodních cest potřebuje našeho vodního práva resp. našeho mlýna jen ku využitkování vodní síly řeky Labe pro hydroelektrárnu, tedy pro podnik, který zákon ze dne 11. června 1901 č. 66 ř.z. nechrání.
   …..neboť pro plavbu na řece Labi bylo by na nejvýše třeba 100.000 m3 vody denně, tudíž 1 m3 za sekundu, takže mlýnu našemu ostatní vodní síla řeky Labe by plně postačila, avšak řed. vodních cest jde pouze a hlavně za výhradním využitkováním získané vodní síly k výrobě elektrické energie, k čemuž ovšem potřebuje dle svého projektu patnáctero násobné množství vody a tím i naši vlastní vodní síly.
   ŘVC výslovně ve svém projektu uvádí jako hlavní jeho důvod využitkování přebytečné vodní síly ve Smiřicích zřízením hydroelektrické centrály při novém jezu, při čemž elektrizováním našeho mlýna by se koncentrovala veškerá vodní síla na jednom místě a využitkovala ve větším spádu, tedy racionelněji, ježto projektovaná hydroelektrárna konsumovala by maximální množství vody 30 m3 za jednu sekundu.
    ….Podotýkáme k tomu jenom ještě, že pro plavbu stačilo by pouze zřízení komorového plavidla s jezem, které napájeno by bylo ze zdrže vody našeho závodu, takže plavba by šla úplně stranou našeho závodu.
   Také pro plavbu byli bychom ochotni dodržet všechny podmínky jmenovitě držeti horní hladinu vody přiměřeně vysoko. V tomto případě nebylo by tudíž naprosto třeba nějakého vyvlastnění, stačila by na nejvýše služebnost.
2) ….Vyvlastnění jest odůvodněno jenom tenkráte, vyžaduje-li toho blaho veřejné, čemuž však zde není, neboť řed. vod. cest, ačkoliv by postavilo ve Smiřicích hydroel. samo by téže nepoužívalo, nýbrž jistě přenechalo by ji elektrárenskému svazu. …. plně postačuje elektrárna předměřická, hradecká, dále elektrárna orlická a nyní dostavuje se elektrárna malšovická, takže svaz nemá ani dostatečné spotřeby pro nynější elektrickou energii, jež má k disposici.
3) Ostatně vyvlastnění vodní síly našeho mlýna není proveditelným, neboť vyvlastněním síly stal by se podnik bezcenným a musilo by v případě vyvlastnění býti přikročeno k vyvlastnění celého našeho závodu se všemi stavbami a výstavnostmi, jakož i pozemky a vším příslušenstvím.

….

II. ..k vyjádření ředitelství vodních cest.

ježto v každém případě přísluší našemu mlýnu větší množství vody než 8.827 sekundových litrů, poněvadž rozhodnutí ono ( soudu - pozn .P ) spočívá na nesprávném technickém dobrozdání a výpočtu….
   Dle našeho projektu činí spád fakticky 3.35 m a nikoliv jak se mylně předpokládá 2.46 m….
   U našeho mlýna bylo původně 5 vodních kol na spodní vodu a jedna turbina. Toto zařízení vyžadovala zajisté větší síly než 8.827 sekundových litrů vody. Veškerá pak mlýnská zařízení a to 21 stolic a 8 kamenů vyžadovala vždy přes 400 HP. Již v roce 1806 měl náš mlýn šest složení s příslušenstvím, jednu jahelku a tři sloupy v roce 1827 ještě pilu. V roce 1870 pak mimo mlýn byla při závodě našem přádelna lnu s 3000 vřeteny.
X: Jak uvedli jsme v námitkách našich, nestavěli bychom se naprosto proti projektované hydroelektrárně na stanovisko úplně zamítavé, kdyby s námi bylo jednáno tak, jak si toho plně zasluhujeme, zejména, kdyby nám byla dána náhrada škody a kdyby zejména nám zajištěna byla elektrická energie, částečně zdarma, částečně za výhodnějších podmínek při přednostním dodávání, což přiznáno bylo mlýnům při splavnění Labe v Hradci Králové, v Nymburce a zejména v Předměřicích.
……
Ve Smiřicích, dne 31. května 1921
Šimon Klein a synové akciová společnost mlýnů
F. Kryštof
Dr. Jindřich Patka

Odpověď
zástupců projektu na protivyjádření zástupců fy Šimon Klein a synové.
…….
Ad 1) 2)
……
   Proti tomu se uvádí, že návrh na vyvlastnění činí státní správa v prvé řadě z důvodů čistě regulačních a plavebních, neboť k zabezpečení řádného provozu plavby jest nutné zabezpečení vody, zejména za abnormálně nízkých stavů vodních pro proplavování lodí, pro výrobu elektrické energie ku pohonu všech zařízení na jezu a plavidlech, dále ku vleku lodí, jakož i zajištění zájmů zemědělských, hlavně k zavlažování sousedních lučních pozemků. Výstavba hydroelektrárny jest zařízením, které souvisí úzce s řádným provozem plavby a zařízení melioračních a jest tuto považovati za integrující součást regulačního a kanalisačního projektu, jeví se tudíž vyvlastnění celé vodní síly mlýna nevyhnutelným.
….
Ad 3) …..dle ustanovení § 13 zákona vodocest. jest možné i vyvlastnění vodní síly bez závodu …. firmě dána jest možnost opatřiti si potřebný pohon v elektr. energii z místní sítě rozvodné, případně z projektované hydroelektrárny.
….celé vodní síly mlýna čp. 110 jest ku provedení dnešního projektu, jak již shora uvedeno, nevyhnutelně zapotřebí….
Ad V a IV Způsob náhrady za vyvlastněnou vodní sílu a rekonstrukce mlýna bude předmětem jednání s firmou;.

Smiřice 7. června 1921.
Inž. Josef Čeřovský, vrchní stav. rada
Dr. Vladislav Tilech, odborový rada
Inž. Jan Firbas, vrchní stav. komisařProhlášení

zástupců okresní správní komise v Jaroměři a městské rady ve Smiřicích.
   Zástupci okresní správní komise v Jaroměři a městské rady ve Smiřicích, ačkoliv uznávají výhody, které okresu i městu Smiřicům vzejdou regulací Labe, výstavbou mostu a zřízením hydroelektrárny ve Smiřicích, a ač jsou si vědomi povinnosti konkurenčního příspěvku na práce ty, o jehož výši se mají dohodnouti se Zemským správním výborem, dovolují si nicméně poukázati na neblahý stav finanční jak okresní, tak i města Smiřic, které veškeré potřeby své musí hraditi 370 % okresní a 280 % obecní a školní přirážkou a které nad to tíží značné dluhy a sice okres Jaroměřský na K 3,000.000,- a město Smiřice na 250.000.- a žádají proto, aby Zemský správní výbor upustil od požadování jakéhokoliv konkurenčního příspěvku a bera zřetel na právě uvedené zatížení obou uvedených korporací, příspěvek jim prominul. Dále upozorňují podepsaní zástupcové okresní správní komise a města Smiřic na to, že při provádění regulace budou zrušeny dva mosty a sice most se železnou konstrukcí nad jezem labským a kamenný klenutý most v zámeckém parku velkostatku náležející. Dosavadní frekvence vedla po těchto mostech a to tak, že lehčí povozy používaly okresního mostu, těžké, jmenovitě garnitury parního pluhu, kamenného mostu v parku. Po zrušení obou těchto mostů bude zřízen řídítelstvím pro stavbu vodních cest most jediný nad pohyblivým jezem, jenž určen bude celé veřejnosti. Jest ovšem nutno, aby most tento tak byl vybudován, aby vyhověl všem povozům i těm nejtěžším, jmenovitě aby snesl i tíhu lokomobil parního pluhu a vyhovoval i vojenské správě, zejména těžkému dělostřelectvu, které v Jaroměři jest posádkou. Bude též nutno, aby užitková šířka činila alespoň 7 m mimo chodníky, jichž vzhledem k očekávané zvýšené frekvenci, která bude jen přirozenou, bude nezbytně zapotřebí, poněvadž místo dosavadních dvou mostů bude tu napříště pouze most jediný. A i tu zástupci okresní správní komise i města Smiřic žádají, pokazujíce na svrchu uvedený finanční svůj stav, aby nebyl na nich požadován příspěvek, resp. doplatek na rozšíření mostu a pořízení chodníku, poněvadž most ten nebude sloužiti pouze obyvatelstvu okresu a města, ale i pořebám státu.
Ve Smiřicích, dne 31. května 1921.
Za okresní správní komisi v Jaroměři:
Prokop Vojtěch, předseda
V. Ezr, rada okr. spr. komise a člen téže.
Za městskou radu Smiřickou:
Vít František, starosta
Bedřich Bartošek, I. náměstek starosty
Jiří Lefnar, radní

Vyjádření

   Zástupce zemského správního výboru v odpovědi na společné prohlášení zástupců města Smiřice a okresní správní komise v Jaroměři… podává ještě toto prohlášení:

   Jmenovaní zástupcové uznávají výhody, jež z úpravy Labe dle předloženého projektu jim vyplývají, žádají však,aby se zřením k tísnivému stavu financí byly město Smiřice i okres Jaroměř zproštěny povinnosti přispěti k vybudování předmětného podniku ve smyslu zákona ze dne 11. června 1901.
…. Uvedený zástupce doporučuje, aby byla žádost zemským správním výborem příznivě posuzována.
Ing. Jos. Kuchyňka zem. st. rada

Zástupce firmy Šimon Klein a synové, doplňuje dosavadní svoje námitky zmíněné firmy takto:
….. 8. Vpouštěcí a zdýmací zařízení mlýnské dle dnešního stavu svého dovolují využití 39.100 litrů sek. Původní vpouštěcí zařízení sestávalas tří žlabů, jejichž světlost připouštěla minim. 19.708 kub. metrů a maxim. 31.124 kub. m vody. Ostatně co do objemu vodoprávního jet v daném případě rozhodným pouze skutečnost ta, že mohl mlýn smiřický vždycky využíti veškerou vodu od jezu odpadající.
…..
   V ohledu tom poukazují na výměr u místodržitelství ze dne 3. května 1917, jimž uděleno bylo vodoprávní povolení manželům Josefu a Frant. Voženílkovým v Předmětcích ku stavbě hydroelektrické centrály a není proto důvodu zde jinak jednati.

F. Kryštof, místopředseda
Dr, Jindřich Patka

Přečteno, skončeno a podepsáno.

Hertl, okresní hejtman
Ing. F. Beran, stav. rada
Bedřich Bartošek, zástupce města
Filip Jan, člen městské rady
Prokop Vojtěch, předs. okr. spr. komise
V. Ezr, rada okr. Spr. komise
Ing. Al. Moravec, vrch. stav. komisař
Dr. Ing. Kučera, vrch. stav. rada
Dr. Richard Muller, min. rada
Ing. J. Kobza, stav. rada
Ing. Josef Čeřovský, vrch. stav. rada
Ing. Jan Firbas, vrch stav. komisař
Ing. J. Kobza, stav. rada
Ing. A. Kepler
Dr. Vladislav Tilech, odborový rada
Dr. Reif, místodrž. tajemník„Protokol“ sepsaný dne 21. října 1924 v Semonicích.

úprava Labe Předmět:
    Na podkladě výnosu min. veřejných prací ze dne 29. ledna 1921…. provedena byla ….. ve dnech 31. května 1921 č. 7. června 1924 politická pochůzka o projektu částečné úpravy u Smiřic km 171,15/85 se stavbou nového jezu a hydroelektrárny za předpokladu nynějšího vzdutí hladiny nad smiřickým jezem. Stavení povolení ohledně tohoto projektu nebylo však vydáno, neboť ministerstvo veř. Prací dospělo k účelnějšímu řešení a řiditelstvím pro stavbu vodních cest byl pak vypracován nový projekt s vyšším spádem při jezu smiřickém. Vynesením ze dne 25. srpna 1924 …. poukázalo ministerstvo veř. prací zemskou správu politickou, aby o tomto novém projektu na úpravu řeky Labe v říč. km 167,32 – 177,95 a na využití vodní síly u Smiřic provedla …. politickou pochůzku, se kterou spojiti jest též řízení vyvlastňovací a konkurenční za účelem ustanovení příspěvků zájemníků…
    …. vyhotovení projektu, opatřená pomůckami vyvlastňovacími budou vyložena k veřejnému nahlédnutí v době od 1. října až včetně do 14. října 1924 v hodinách úředních u městských úřadů ve Smiřicích a u obecních ( městských ) úřadů v Lochenicích, Rodově, Skaličce, Vel. Skalici, Holohlavech, Černošcích, Rasoškách, Semonicích, Jaroměři, Jezbinách a Josefově. Současně bylo veřejně prohlášeno ediktem, že politická pochůzka, řízení vyvlastňovací a konkurenční konati se bude dne
a) 21. X. 1924 ohledně obcí Josefov, Jaroměř, Jezbiny, Rasošky a Semonice a započne v den tento o 8 1/2 hod. u Čerychovy přádelny v Josefově.
b) ohledně obcí: Černožice a Holohlavy a započne v tento den o 8 hod. v osadě Čáslavkách ( obec Černožice )
c) 30. X. 1924 ohledně obcí: Lochenice, Rodov, Skalička, Vel. Skalice a Smiřice a započne v tento den o 7 1/2 hod. v Lochenicích u mostu přes u mostu přes Labe úprava Labe

Jednání tohoto se zúčastnili:
Za zemskou správu politickou v Praze:
Karel Hertl, rada polit. správy jako řídící komise.
Ing. Frt. Topinka, v. stav. rada jako znalec hydrátech
Ing. Al. Moravec, stav. rada jako znalec hydrograf.
Za ministerstvo veřejných prací:
Min. rada JUDr. Richard Miller
Vrch. stav. rada Ing. J. Kobza
Vrchní stavební rada Ing. Lorenz
Za ministerstvo obchodu:
JUDr. Jos. Měřička, úř. VII. tř.
úprava Labe Za ministerstvo železnic:
Ing. Frant. Beran, min. rada
Za ministerstvo národní obrany:
se nedostavil nikdo
Za ministerstvo zemědělství:
Dr. techn. Jaroslav Černý, vrch. stavební rada
Za řiditelství pro stavbu vodních cest:
Min. rada Inž. Čeřovský
Min. rada JUDr. Vl. Tilech
Vrch. stav. rada Ing. Jeřábek
úprava Labe Stavební rada Inž. Jan Firbas
Za okresní správu polit. ve Dvoře Král. n./L.:
Dr. K. Rif, vrch. okr. komisař
Za okresní správu polit. v Králové Hradci:
-----
Za zemědělskou radu:
Vrch. stav. rada Inž. Mašín B.
stavební rada Inž. J. Bárta
Ryb. expert. řed. Jos. Kafka
Za zemský správní výbor:
Inž. Ladislav Matyáš, zem. stav. rada
Za ředitelství stát. drah v Hradci Králové:
Vrch. žel. rada Inž. Em. Bondy
úprava Labe Vrch. žel. rada Inž Viktor Winternitz
Za středolabské komité v Král. Hradci:
JUDr. Frant. Ulrich
Za okresní správní komisi v Jaroměři:
Předs. Vojtěch Prokop a okr. rada Václ. Ezr

Následuje popis politické pochůzky ze dne 21. X. 1924 ohledně obcí Josefov, Jaroměř, Jezbiny, Rasošky a Semonice.

úprava Labe
Částečná úprava Labe u Smiřic km 169.00 – 171.90

Protokol
sepsaný dne 24. května 1927 ve Smiřicích nad Labem
Předmět: ….politickou pochůzku úprav řeky Labe v říč. km 169.06 až 171.90 kat. obce Smiřic, Rodova, Velké Skalice.
…..
Následuje seznam zúčastněných osob.
….
    V ustanovenou dobu bylo řízení u městského úřadu ve Smiřicích zahájeno, předmět řízení přítomným sdělen, projekt nový byl zástupcem řiditelstvím pro stavbu vodních cest vysvětlen, a konstatováno, že novým projektem nebudou nové pozemky vyvlastněny, takže řízení vyvlastňovací o tomto novém projektu odpadá. Rovněž řízení konkurenční dle vyjádření zástupců zemského správního výboru pro projekt tento odpadá poněvadž provedením předloženého nevzniknou zájemníkům takové výhody, aby od nich nějaký příspěvek byl požadován.

Katastrální obec Smiřice.

Politická pochůzka. Km 170.33 – 170.67 rovnoběžná cesta vlevo 3.0 šír se překládá.
Km 170.5 zřizuje se cesta na remanenci napříč zasypaného koryta, vpravo toku.
Km 170.9 vpravo dtto.
Km 171.07 vyústění býv. odlehčovacího odpadu se adaptuje, odpad tento však zůstává nezměněn.
Km 171.3 vyústění potoka Smržovského v levo Odpad A.
Km 171.3 mostek přes potok Smržovský.
Km 171.22 – 171.44 rovnoběžná cesta vlevo šír. 4.0 m.
Km 171.40 náplavka vpravo.
Km 171.5 most okres. silnice s oboustran. rampami vlevo a rampami sjízdnými napříč toku šíř. šír. 4.0 m.
Km 171.40 náplavka vpravo.
Km 171.5 most okres. silnice s oboustran. rampami vlevo a rampami sjízdnými napříč toku šíř. 7.0 m.
Km 171.50 – 171.7 Věrovnoběž. cesta vlevo šír. 5.0 m, na místě cesty řekou sebrané.
Km 171.8 pohyblivý jez o dvou polích vlevo.

Katastrální obec Rodov.

Politická pochůzka.
V katastrální obci Rodov bude zřizována pouze běžná trať bez překládání toků vodních a cest a bez objektů.

Katastrální obec Skalice.

Politická pochůzka.
I v této obci jest pouhá běžná trať bez objektů.

   Znalec rybářství vyjadřuje se k novému projektu …. že dotýká se zájmů rybářských téměř stejně nepříznivě jako projekt původní až na to, že staré Labe na hranicích obce Smiřic a Velké Skalice pro dobu prozatímně projektované úpravy zůstává nedotčeno, takže ponechání jeho může býti vítáno, jako zřízení velice žádoucího útulku rybího.
   Požadavek zemědělců aby místy zapadlé břehy tohoto útulku byly zvýšeny, aby se voda nevylévala přes ně na okolní pozemky, je i z hlediska rybářského vítán a podporován, protže ryby nedostanou se tak na pozemky, kde by jejich výtěr byl rušen.
   Pokud se týče náhonu v rámci města Smiřic, nezměnilo se od té doby projednání projektu oku 1924 na něm ničeho, po stránce zlepšení, znečišťování vodami závodů průmyslových, jako se to stalo již v Černošcích …..

Zástupci obcí Skalice a Rodova vítají zamýšlený projekt….

Zástupce Zemědělské rady vyjadřuje se k předloženému projeku etapového řešení úpravy labské takto:
   Nutno vítati další pokračování labských úprav u Smiřic, jimž aspoň částečně zlepšeno má býti odvedení velkých vod z oblasti Smiřické. Jest však litovati, že navržené úpravy nejsou řešeny definitivně, jak při komisi dne 21. 10. 1924 byly předloženy ….
    …. Zemědělství očekává, že provisorium, které dle předloženého projektu má býti vybudováno, bude v brzku nahraženo definitivní úpravou, aby tím umožněno bylo provedení již projektovaných úprav melioračních, jež možno v celku jen na tyto definitivní úpravy regulační navazovati.
   …. provedení a udržování tzv. meliorační kostry, tj. hlavních náhonů a hlavních odpadů v celé přilehlé meliorační oblasti….
   …. Meliorační úpravy tyto bude nutno co nejvíce urychliti, nemají-li býti úrodné louky ochuzeny o přirozené okalavé zátopy, jež dříve samočině tato luka zúrodňovaly.
   Pokud se týče jednotlivostí v projednávaném úseku, žádá se:
….
3) Aby odstranění pevného jezu v Černožicích, které jest překážkou odpadu pro horní zájmové tratě bylo co nejdříve přikročeno bez ohledu na definitivní výstavbu jezu ve Smiřicích.

Vyjádření zástupců řiditetelství pro stavbu vodních cest jako zástupců projektu:

v odpovědi pro město Jaroměř:
….
   Řiditelství bude působiti k tomu, aby celý původní projekt tzv. Vysokých Smiřic byl co nejdříve uskutečněn.

„Sokol“ ve Smiřicích.

   Žádost za bezúplatné darování pozemků na zasypaném řečišti ke zřízení sokolského stadia vezme řiditelství v blahovolnou úvahu.

Šimon Klein a synové ( Smiřické mlýny ).
   Projektem se na vodním díle smiřických mlýnů a na využití vody řeky Labe tímto mlýnem, jak uvedeno v průvodní správě ani na spádu ani na průtoku ničeho nemění.
   Novým jezem bude horní hladina držena v nynější výši …. Toliko při vyšších stavech vody v řece a při odchodech ledu v řece, kterými by mohlo býti ohroženo město Smiřice, bude těleso spouštěno za hřbet jezový aby velké vody a odchod ledu byl uvolněn do spodní upravené trati…..
   V daném případě nejde o spletitou otázku vodních práv nýbrž vyřešení právních poměrů vyžaduje přirozeně určitou dobu. pro dnes projednávaný projekt jest otázka právní jednoduchá, poněvadž vodní právo není tímto projektem vůbec dotčeno.
…..

Státní velkostatek Smiřice.
….
   ad5. Co se týče odpadních vod z budov zámku, úřední budovy a pivovaru, pokud tyto jsou dnes vyvedeny do jalového odpadu mlýnského se na nynějších poměrech předloženým projektem ničeho nemění.
….
    ad8. Právo rybolovu, pokud patří velkostatku již nyní v řece Labi a ramenech přenese se na nové řečiště a zbylá ramena. Co se týče rybích schůdků konstatuje se, že v nynějším jezu žádné schůdky nejsou ….
   V budoucnosti mají veškeré odříznuté zátočiny býti zasypány a pokud zůstane některá z nich nynějším projektem zatím nezasypána Km 170.27 / 47 pf 59 – 63 bude otevřeným ústím spojena s novým řečištěm.

Vyjádření komise.

   Komise pokládá předložený projekt za účelné provisorní řešení předcházející zřízení združeného stupně Smiřického. Ježto plný blahodárný účinek investovaných částek do úprav v této trati bude se jeviti teprv po zrušení pevného jezu černožického a po zřízení Vysokého stupně smiřického, pokládá komise za nezbytně nutné, aby s urychlením byla skončena všechna potřebná jednání a stavba sdruženého stupně co nejdříve provedena.
….
Ve Smiřicích, dne 24. května 1927