Smiřice - úprava břehu Labe (Čechova strž)

Zdroj dokumentů: SOA Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku    Fotografie z labských povodní
Obecnímu úřadu ve Smiřicích.
   hlavička dopisu Navazujíc na svůj přípis ze dne 28. ledna 1921 č. 526, sděluje podepsané ředitelství, že by bylo ochotno, aby městu vyšlo vstříc, provésti ochranné hrázky (stávky) na pravém břehu Labe nad Smiřicemi, kdyby obec Smiřická, nebo zájemníci sami dali potřebný material (hlínu) na ně v blízkosti k disposici.
   Kdyby tento materiál poblíže ohrožených míst po ruce nebyl, mohlo by ředitelství získati potřebný material částečným rozšířením hotového již průkopu u Černožic a to tak, že by při pravém břehu tohoto průkopu odebralo pruh v podobě berny a material zde odkopaný by se lodí dovezl k nasedlání nízských břehů.
   Jelikož by se však tato práce dalekou dopravou lodí značně zdražila, žádalo by ředitelství, kdyby městská obec neb zájemníci zřízení hrázek vzdor tomu si přála, jistý příplatek na jich zřízení a nebo aspoň aby dodala, opatřila neb hradila náklad na potah potřebný ku vleku prázdných lodí mezi zřizovanými stávky a průkopem.
Řiditelství pro stavbu vodních cest v Praze, dne 2. března 1921 razítko

-----------------

Pozvání.
   Dle dnes došlého dopisu státní stavební správy pro úpravu Labe u Předměřic-Smiřic, přijede dnes ve středu dne 30. března 1921 o 3. hod. odpol. pan vrchní stavební komisař inž J. Fiala, o obecnímu úřadu zdejšímu, za účelem konečného rozhodnutí o zřízení labské hrázky na pravém břehu toku labe od Smiřic k Černožicům.

podpisy
Podpisy pozvaných z druhé strany pozvánky nahoře:
Pan Bartošek Bedřich I. náměstek, Kněžourek Josef II. náměstek, Filip Jan radní,Lefnar Jiří radní, Jilovský Gustav, Fireš Augustin, Čech Václav, Šandera František, Kašpar Václav, paní Dytrychová Františka, Kutík František, Vácha Karel, Holeček František, Munzar Václav, Michal Josef, Pácalt Vojtěch


-----------------

26. ledna 1922 byl na městském úřadě ve Smiřicích sepsán protokol.
   Předmětem je žádost města Smiřic za ochranu města proti zátopám velké vody, které ohrožují pozemky a domy na pravém břehu labském až k silnici okresní Smiřicko-Černožické, zřízením zátopní hrázky po pravém břehu v pokračování a tím způsobem jak zřízena byla svého času hrázka od města až ke km 211.900.
   Podepsaní majitelé pobřežních pozemků uznávajíce nutnost hrázky svolují beze všeho k jejímu zřízení dosavadním způsobem.
   Ze Smiřic: Pácalt Vojtěch, Vácha Karel, Kutík František, Prášek Rudolf, Mergl František, Kašpar Václav, Jílovský Gustav, Šandera František, Čech Václav, Lefnarová Aloisie, Munzar Václav, Holeček František, Čeňková F., Řeháček K.
   Z Holohlav: Máslo, Andrýs Václav, Sehnoutka Václav, Matějček František, Tuček Josef, Tuček Václav, Prokop Vojtěch, Klouza Josef, Andrýs Rudolf starosta

Protokol sepsaný dne 26. ledna 1922 v Holohlavech.
   Předmětem jest zřízení zátopní hrázky ochranné na pravém břehu labském proti rozlévání velké vody.
   Podepsaný majitel pozemků pobřežních km 212.1 – 212.300 svoluje ke zřízení tohoto stávku s podmínkou, že mu bude dovoleno vložiti si do hrázky několik trativodních trubek, tak, aby mu bylo zachováno stávající každoroční podkalování ploch lučních hnojivým nánosem. Uložení trubek stane se po dohodě s poříční správou; dodání i obsluhu obstará majitel pozemku na vlastní náklad a nebezpečí.-
  Podepsaný prohlašuje, že z této blahovůle nečiní s nijakého práva, neboť jest si vědom, že při příští regulaci řeky tato závlaha přirozená odpadne a bude muset býti opatřena jinou cestou.
   Merkl Václav čís. 31.
   Za těchže podmínek souhlasí Josef Klouza Holohlavy č. 41
   Státní stavební správa pro úpravu Labe u Předměřic-Smiřic Ing. Fiala vrchní komisař

-----------------

Obecnímu úřadu města Smiřice nad Labem.
   K společnému podání ze dne 3. ledna 1922 tamního obecního úřadu a občanů:
   Václava Kašpara č. 119,
   Václava Semrada č. 14,
   Václava Čecha č. 117,
   Gustava Jílovského č. 3,
   Fr,. Mergla č. 138,
   Gustava Fireše č. 116,
   Františky Čeňkové č. 19,
   Františka Holečka č. 93,
   Karla Řeháčka č. 88 a
   Karla Váchy č. 134
   Ohledně náhrady utrpěné škody, vzniklé z velké vody v lednu 1922, a zřízení ochranné hrázky (stávku), popírá podepsané ředitelství pro stavbu vodních cest tvrzení, že příčinou přelití velké vody přes pravý břeh Labe v trati nad Smiřicemi na pozemky při tomto břehu ležící by byl průkop, provedení mezi Černožicemi a Smiřicemi, neboť toto vylévání velké vody stávalo se již dříve také před provedením průkopu.
   Povinnost jakékoliv náhrady utrpěných škod ředitelství tedy zásadně odmítá.
   Ředitelství pro stavbu vodních cest vzdor tomu ale ve snaze škodlivým zátopám odpomoci a zmocněno ministerstvem veřejných prací zřídilo vlastním nákladem již r. 1921 podél labského pravého břehu nad Smiřicemi ochrannou hrázku ve značné délce, pokud si to dotyční vlastníci pozemků přáli, nemohlo však tuto hrázku prodloužiti výše proti vodě, jelikož vlastníci některých lučních pozemků v těchto místech zřízení hrázky při svých pozemcích nedovolili a tyto hnojivé záplavy pro svá luka naopak si přáli.
   Vzhledem však k protokolárním ujednání ze dne 26. ledna 1922, učiněným v té věci se státní stavební správou pro úpravu Labe u Předměřic – Smiřic, které se v opise přikládají, jest ředitelství ochotno – ovšem bez prejudice povinnosti a v předpokladu, že obec převezme udržování této hrázky – ochrannou hrázku na pravém břehu nad Smiřicemi ve smluvené délce dáti dodatečně prodloužiti a poukazuje současně stavební správu v Lochenicích, aby za tou příčinou učinila potřebná stavební opatření.
V Praze, dne 14. února 1922.
Přednosta úřadu - podpis

-----------------

Tit. státní stavební správa pro úpravu Labe u Předměřic-Smiřic v Předměřicích.
   Na základě výnosu ministerstva veřejných prací ze dne 6. března 1922 čís. 8.322, ohledně prodloužení ochranné hrázky na pravém břehu Labe nad Smiřicemi usneslo se obecní zastupitelstvo ve schůzi dne 13. dubna 1922 konané, že přijímá povinnost dohledu nad udržováním hráze této příslušnými zájemníky, které k povinnosti této budeme právoplatně přidržovati.
Obecní úřad ve Smiřicích dne 18. dubna 1922 Starosta Vít František

-----------------

Koncept:
Tit. státní stavební správa pro úpravu Labe v Předměřicích!
   Jak bylo již častokráte při komisích polabských zjištěno, jest labská hráz nad Smiřicemi na pravém břehu toku v katastru obce Holohlav, proti mostku okresní silnice v ostrém záhybu toku Labe, místem velice nebezpečným kde hrozí protrhnutí hráze, čímž dolejší část města zdejšího vysazená je nebezpečí zátopy.
   Taktéž místa dolejší pravého břehu Labe, kde hráz jest příliš nízká, uznána byla za nebezpečná přeléváním vody, čímž celá část města, „Mautnerova třída“ (dnes Mlýnská ulice – pozn. P.), může býti zatopena, a učiněny při komisích záznamy, k nutné opravě míst těchto.
   Doposud však nebylo v té věci na ochranu města zdejšího ničeho podniknuto.
   Z usnesení městské rady ze dne 25 t.m. upozorňujeme Tit. stavební správu opětně na tato nebezpečná místa a jest naléhavě nutno neodkladné shlédnutí míst těch a nařízení čeho třeba k odvrácení katastrofy.
   Zapotřebí by bylo as 5 vagonů kamene k upevnění vrchní části hráze, aby alespoň částečně nebezpečí bylo odstraněno.
   Za možné následky, jež by z průtahu neb odkladu této velice důležité opravy, městu zdejšímu povstaly, činíme z usnesení městské rady Tit. státní správu pro úpravu řeky Labe, zodpovědnou.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 26. června 1922

2.8.1922 starosta napsal Okresní správní komisi v Jaroměři podobný text a ještě připsal:
   Stížnost a žádost o nápravu zaslali jsme již 26.7. t.r. na Řiditelství vodních cest v Praze, na Státní správu pro úpravu Labe u Smiřic - Předměřic v Lochenicích, na Středolabské komité v Hradci Králové a obecnímu úřadu v Holohlavech

Obecnímu úřadu ve Smiřicích.
   K podání ze dne 28. července 1922, č. 1271, sděluje podepsané ředitelství následující:
   Předem se vší rozhodností odmítáme poslední odstavec tamního podání jenž zní ( Za možné následky, jež by z průtahu neb odkladu této velice důležité opravy, městu zdejšímu povstaly, činíme z usnesení městské rady P.T. ředitelství pro stavbu vodních cest zodpovědným.) neboť dle ustanovení § 45. vodního zákona ze dne 28. srpna 1870 z.z. č. 71. jsou opatření, nutná k ochraně břehů, pozemků a budov, cest, železnic a jiných objektů při řekách proti škodlivému působení vody nebo ku odstranění povstalých již poškození záležitostí těch, kterým ohrožené neb poškozené pozemky a objekty patří.
   Ředitelství přispívá na opravy takovýchto poškozených břehů určitým nákladem jen ve zvláště výminečných případech a to z dobré vůle a pokud jeho finanční prostředky tomu dovolují.
   V daném případě ukládá ředitelství současně své stavební správě v Lochenicích, aby na místě samém rozsah práce a přibližný náklad na ní zjistila a dle výsledku tohoto šetření učiní pak ředitelství své rozhodnutí.
   Připomíná se však výslovně, že ředitelství nemá vůbec žádné povinnosti k provedení oprav břehových a že k provedení jich není závazno.
   Středolabský komitét - hlavička dopisu Řiditelství pro stavbu vodních cest v Praze III, dne 31. července 1922
   Přednosta úřadu: podpis

-----------------

Hlavička Středolabský komitét vpravo:
je dopisu napsaného v Hradci Králové 16. srpna 1922.
   Prosím za prominutí, že vážený list ze dne 26. července t.r. č. 1271 teprvé dnes odpovídám ....
   Prozatím sděluji, že budu v pátek v této záležitosti Vaší v ministerstvu práce a vodocestného řiditelství naléhati, aby oprávněnému a naléhavému přání Vašemu bylo vyhověno.
   Podpis

Labe
Rozhodnutí o opravě Čechovy strže.

Labe
Labe
Opis protokolu sepsaného dne 12. září 1922 v kanceláři obecního úřadu ve Smiřicích.


-----------------

Protokol sepsaný dne 29. prosince 1922 na obecním úřadě ve Smiřicích.
   Předmětem jest předání obci Smiřice dohledu na udržování zátopní hráze na pravém břehu labském, zřízení k ohraně města od zahrady p. Kryštofa až k odstavenému řečišti labskému pod Černožickým příkopem.
   Hráz jest dokonale sesedlá, drnem obrostlá a třeba hlavně brániti jejímu rozšlapání při pasení dobytka. Obci Smiřice předává se tudíž dohled nad udržování příslušnými zájemníky ve smyslu usnesení tamního obecního zastupitelstva ze dne 18. dubna 1922 čís. 639.
Státní stavební správa pro úpravu Labe u Předměřic_Smiřice inž. Fiala
Náměstek starosty Bartošek Bedřich

-----------------

30. prosince 1922
   Řiditelství pro stavbu vodních cest v Praze sděluje, že dokončena je oprava tzv. Čechovy strže v km 211,0 pravý břeh při okresní silnici u Smiřic i oprava přilehlé ochranné hrázky, kteréžto opravy stály řiditelství 16.094 Kč 48 h.
   Dle protokolu ze dne 12. září 1922 … zavázali jste se na tyto opravné práce přispěti částkou 700,- Kč.
   V důsledku toho žádáte se, byste příslušnou částku v době nejkratší přiloženým složním lístkem řiditelství poukázali.
Tužkou připsáno: Obnos zaslán dne 23.1.1923

V Praze, dne 2. října 1923.
   Dodatkem ku svému přípisu ze dne 12. září 1923, č. 6557, sděluje podepsané ředitelství, že toto vyzvání ku složení povinného příspěvku na provedenou opravu strže … stalo se omylem. Ve zdejších účetních záznamech bylo shledáno, že dotyčný příspěvek byl již v lednu letošního roku splacen.
   Budiž tedy tento přípis považován jako za neodeslaný.
Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze – Smíchově, V Botanice.

Smiřice - jez
Pan Bauer mi napsal: ,,Nejdřív ve 20. a 30. letech dělala firma Khaml-Novák úpravy břehů, zároveň firma Kress stavěla jez a Tyršův most.
Pak pokračovala úprava k Černožicím a taky se stavěla elektrárna (to dělal taky Kress), ale úpravy Labe zase ve 40. letech
dělala pardubická firma Kunc." (firma Khaml-Novák byla z Hradce Králové)

Labe
Fotografie ze dne 18.2.2017 ukazuje val zvýšeného labského břehu pravé strany od silnice Smiřice - Černožice.
Labe má již nové regulované koryto, zátočiny starého toku Labe jsou vidět na stránce v odkazu nahoře.