Smiřice - plány mlýna a přidružených domů

Jsou použity materiály z Okresního archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku      Fotografie mlýna


Václav Battista

Slávná Měská rado !
   Battista Já níže podepsaný, z Města Smiřitz Čís: domu 109. chci své hospodářské stavení, cela přestavěti a sice; již ták,jak to polohorys představuje. Předcevzál jsem sobě: chliv, kvelb, a kulní rozbourati, a větší prostorý ve dvoře udělati; a namýstě zahrady nové hospodářské stavení postavyti, dle následujícich jmenovaných mýstnosti a sice: 2vě kulně, kvelb, Maštel, Řezárna, a Chliv od kámena a cihel před ohněm, bezpečně postavyti a papírovou krytinou přikryti. Já Slavné Městské Radě zadávám žádost by kmé nevyhnutelné potřebné stavbě, povolení uděliti řačili.
V Smiřicích dne 15. Března 1866. W. Battista
Žádost nepsal podepsaný.

Horák Protokol
   za povolení stavby nového hospodářského stavení k žádosti pana Václava Battisti ze dne 10. května 1867 byl sepsán dne 16ho června 1867.
   Mezující sousedé František a Františka Horák co držitelé sousedního domu čís. 107 vyjádřují že jen tenkráte nic namítati nebudou když tato nová stavba … podmínky.
   V témže samém smyslu vyjádřují se přítomní manželé Josef a Kateřina Fejgl že proti zmíněníé stavbě hospodářských stavení na vlastním pozemku pana Václava Battisti nic namítati nebudou pakli se žádná dešťová voda ze střechy tohoto nového stavení na pozemek manželů Fejglových nepovede ... Fejgl

-------------------------

Obrázek dole:
Poloha místní.
Zleva dolů: Silnice (dnes Palackého ulice), Domovní stavení p. Josefa Fejgla čís. 106, Dům p. Františka Horáka čís. 107, Plac p. Frantiiška Batysty, čís 108 ( viz. spor dole), Dům p. Frantiiška Batisty, čís. 109.
Dole vede Silnice ( dnes Mlýnská ulice). Mlýnský náhon, nepotřebnou vodu z Labe pro mlýn, odváděl odpadním kanálem tekoucím pod most a kolem kostela zpět do Labe

mlýn
Plán rýsoval Jan Kottland mistr tesařský, dne 15ho března 1866

mlýn
Pohled ze dvorní strany.
Zleva: první vrata Kůlna a Kvelb, Kůlna, malé dveře Maštel, Řezárna, dveře až vpravo ChlivZe žádosti podané dne 16. září 1866:
Já níže podepsaný jsem toho minění na pozemku t.j. zahradě k mému mlýnu čís. 110. v Smiřicích patřící, nový obydelní dům pro mé služebnictvo z kamene a cihel zcela bezpečně proti ohni vystavěti a lepenkou přikrýti.

Protokol za povolení stavby jednoho nového domu na pozemku k číslu 110 v Smiřicích náležejícímu, pro Václava Battistu byl sepsán 19. září 1866.plán Žádost o povolení stavby ... ,,novou a k mé továrně potřebnou zásobárnu" je datována dne 1. ledna 1866

Plán v němčině narýsoval stavitel Valášek 15. října 1865.Z protokolu
   pro Václava Battistu za povolení stavby ,,jedné nové zásobárny při prádelně jemu náležející" sepsaného 10. května 1867.
   Stavba ta založí se na hranici mezi p. v. Battistou a p. Janem Valáškem, kdežto kap 12" padne na zahradu pana Jana Valáška, který si p. Battista nacelé délce po 12" odkoupil.
   ... za odstoupení kapu ze střechy nově zřízené zásobárny částku ad 50 fr (zlatých) rak čís za kterouž částku dva čtvereční sahy pozemku které za okap k nové stavbě 18" od zdi sloužiti mají, odkoupil a částku tu hotově zaplatil.Slavná městská rado !
   Já níže podepsaný úmysluju zříditi sobě dřevěnou lávku přes Labe vedle krytého mostu k tomu účelu, abych v čas potřeby vodu na svuj mlýn tekoucí shraditi a zase bez velkého namahání propustiti mohl, z nasledujicích duvodu žádám slavnou městskou radu o povolení k tomutu předsevzeti:
   1ně - Lávka tato bude dřevěna na obou koncích zavřená, aby mimo potřeby žádný přes tusamou choditi nemohl.
   2 Nová tato lávka položená bude na prsních zdech nad splavem které povinen jsem na své útraty v dobrém stavu udržovati.
   3 Obdrží tasamá výšku nad vodou s pozustavajícím krytym mostem stejnou, aby skrze ní ledy zdržované nebyli a ohražení velké vody následovati nemohlo, z kteréž příčiny nebude míti tato lávka žádných sloupů do Labe postavených, nýbrž jen na prsech obou labských břehu položená bude.
   ... An lavka tato již složená na staveništi leží není třeba žádných nákresu připojovati
v Smiřicích dne 16. července 1867

mlýn
Okresní výbor v Jaroměři vrátil 31.7.1867 žádost zpět s poukazem, aby k ní byl přiložen nákres, ,,z něhož by bylo lze seznati, jakým spůsobem se má stávek aneb nástavek zříditi, a jak vysoko by voda u zahražení vystoupila".
Rýsoval Kottland.

Z povolení ke stavbě, na základě protokolu o stavební komisi od 29. srpna 1867:
   podpisy ... na každé požádání zdejší městské rady pak vždy při přibývající vodě nástavby vyzdvíhnout necháte, a do pokladnice zdejšího chudého ustavu 1 f rč zaplatíte. (z textu není jasné, jestli se má platit pokaždé, nebo je to jen jednorázový poplatek za povolení.)

Z protokolu sepsaného 10. dubna 1868:
   ... povolení k položení nové dřevěné lávky na prsní zdě přes Labe u masných krámu uděleno stou vyminkou, že dle savebního řádu dokončení teto stavby sem oznamiti povinnen bude.
   Tato stavba jíž skoro 7 měsíců trva a lávka položená jest ... jíž ohražení a odhražení vody na splavě se stává, anižli ten samí dokončení této stavby ... lávky byl zde oznámil

Podpisy z protokolu nahoře: Bek purkmístr, Malburg rada, A. Sehnoutka rada, jsou vpravo.mlýn
Plán k vystavení nového obidelního a hospodářského stavení při č.p. 109 pana Václ. Battisty v Smiřicích,
rýsoval 14. října 1869 stavitel Valášek.

Texty na obrázku nahoře:
Půdorys vlevo: Stavení č. 106, Pana Ed. Ad. Malburga Dvorek, Zahrádka
Kravín, Sekárna, Konírna, Komůrka a Síň, Kuchiň a Předsíň, Krám a Pokoj. Bývalé hospodářské stavení
Půdorys vpravo: Horní poschodí. Senník, Komůrka a Síň, Kuchiň a Předsíň, Pokoj a Pokoj.

Úprava stavby:
   Zamýšlím na staveništi číslo 109 na němž povolení k stavbě od 21ho listopadu 1869 č. 697 jsem obdržel, dle in dupplo přiloženého stavebního plánu některé změny co do fasady a vnitřního zřízení učiniti, což tímto slavné městské radě v známost uvádím.
V Smiřicích 10ho února 1871
plán Ze žádosti:
Slavná městská rado!
   Zamýšlím, k mému již stojícímu skladišti další skladiště, hraničící jedině s pozemky pana Ant. Valáška řezníka zde, dle vis dupplo přiloženého plánu stavěti.

Obrázek vpravo:
Nákres k přistavení skladiště u továrny pana Vácsl. Battisty v Smiřicích,
rýsoval stavitel Valášek, Smiřice d. 30. máje 1869.


hlavička dopisu

Hlavička dopisu FLACHS - SPINN - FABRIK W. BATTISTA Smiritz in Böhmen byla na dopisu z 16.1.1868.Protokol za vyšetření žádosti p. Václava Batisty podané dne 9. srpna 1870 za povolení stavby prvního poschodí nad již pozůstavajícím skladištěti byl sepsán 13. srpna 1870.

mlýn
Plán k vystavení nové písárny nad skladištěm v továrně pana Václ. Battisty čís. d. 110 v Smiřicích,
rýsoval stavitel Valášek 9. srpna 1870.
hlavička plánu Protokol za povolení stavby jednoho pulpatra na čísle domu 110 byl sepsán 7. března 1871.
   ... napotom na něm spočívajících dvou střech jedna nová zřízena býti ...
   ... jen se připomíná, že i proti přenešení znaku který niní na tomto mlýně od starodavna pozustava přenešen a na místo jak v nákresu vidno přidělán býti může proto, když na tomto mlýně nini ještě půl patra stát bude, se krasochuti napotom simetruji lepe vyhoví.

K tomuto znaku rakouské orlice se váže veselá příhoda, zapsaná v holohlavské kronice.

mlýn
Plán rýsoval stavitel Antonín Köppel v Hradci Králové v únoru 1871.

mlýn
Spodní část plánu s půdorysy. Žlutě je zakresleno bývalé hospodářské stavení.

mlýn
Vzhled z ulice nynějšího mlýna

mlýn
Nový vzhled mlýna z ulice.

mlýn
Půdorys prvního poschodí přádelny a mlýna
Na vloženém obrázku: Půdorys druhého poschodí prádelny a vyvýšení mlýna je vlevo Přádelna, Skladiště a Přeložený mlýn.
polohopis Z protokolu
   sepsaného dne 17. prosince 1872 k žádosti Václava Battisty podané dne 11. prosince 1872 číslo 633 o prohlédnutí nově zřízeného domu na jeho pozemku za Jiří Boháčem číslo domu 113 zde se komis odebrala na místo domu postaveného a seznala následovné.
   Na pozemku p. Václavu Battistovi patřícím nachází se podle potvrzeného nákresu vystavený nový dům který jest vyveden z tvrdého staviva a přikrytý ohněvzdornou lepenkou.
   Tento dům měl býti původně jak stvrzený nákres pod číslem 107 ukazuje na půl poschodí vyveden a pak třináct světnic zřízeno.
   Pan Battista Václav však s podaném ohlášeni dne 20. dubna b.r. číslo 222 opověděl, že toto poschodí nevyvede a že bude toliko stavěti dům přízemní beze změny nějakých měr, a pak že z v následku toho na místě původně ustanovených třinácti nyní toliko 9 světnic se zřídí.
   Tato změna byla v stavebním nákresu naznačená jak vidno jest a změna ta také tak dnešní den nalezená ...
   (opravené chyby)

-------------------------

Vpravo je zvětšená část plánu dole: Stoka vodní, dole je Cesta do pole a Pole k domu chudých.


plán
Plán k vystavení nových bytů dělnických pro pana Vácsl. Battistu v Smiřicích.
Dne 1. února 1872 jsou podepsaní stavitel Valášek a V. Holub.mlýn
Fasáda do ulice k Holohlavům. Smiřice č. 108. - Dům postavený nebyl.

mlýn
Přízemí plánovaného domu na křižovatce u kostela.

řez Popis půdorysu nahoře, texty zhora dolů:
Smiřice Čís. 108. Václav Battista.
Plán na vystavení nárožního domu dle ustanovené stavební čáry.

Přízemí.
Dvůr, Čeleď.(?), Ulice k Holohlavům (= Mlýnská ulice),
Chodba, Kuchyně,
Předsíň, Záchod, Spíž., Jídelna,
Hostinec souseda č. 107, Vestibul, ?, Pokoj.
Ulice k Josefovu (= Palackého ulice)

Půdorys prvního poschodí je stejný, texty:
P. syn,
Chodba, Salon pro paní,
Předsíň, Záchod, Alkova, Pokoj,
Šatna (od předsíně ji odděluje Skleněná stěna i dole naznačená), Salon, Pokoj pro pána.

Razítko projektanta je z Prahy.

-------------------------

Ctěný purkmistrovský úřad ve Smířicích
   Okresní výbor Jaroměřský usnesl se v dnešním svém sedění, stížnosti Václava Batysty majitele staveniště č.p. 108 na rozhodnutí obecního výboru Smířického ze dne 19. května 1874 č. 236 stran stavby nového domu na staveništi č.p. 108 vyhověti a tudíž ve věci této od podřízených samosprávných orgánů vynešená rozhodnutí ze dne 20. března a. c. čís. 694 a ze dne 19. května a.c. čís. 236 zrušiti a povolení ku stavbě nového domu na staveništi čís. p. 108 (parc. 134) stěžovateli Vácslavu Batystovi v tom spůsobu uděliti;
   1.) že dodrží úplně regulační čáry od velesl. zemského výboru rozhodnutím ze dne 4. června 1873 č. 2559 ustanovená;
   2.) že dříve než stavěti počne podá obecnímu výboru žádost za provedení výměny 2¤° od cesty Holohlavské k jeho staveništi připadající za takovoutéž plochu 2¤° , která od staveniště č.p. 108 k tetéž cestě zase následkem ustanovené regulační čáry zpět připadá.
   ….
   Při usnešení svém řídil se okresní výbor následujícími důvody:
   Právo na okapní uličku čili soudku mezi domem č.p. 107 a staveništěm č.p. 108 tvrdí míti jak majitel č.p. 107 Ed. Ad. Malburg, tak i majitel staveneniště č.p. Vácslav Batysta. Jelikož se po dobrém narovnání nestalo; - nebylť se obecní úřad ani o ně pokusil – nezbývá než záležitost tuto, jelikož se táhne k právům soukromým, provésti cestou soudní a odkazuje se tudíž Ed. Ad. Malburg, majitel č.p. 107, aby nároky své na tuto soudku, jakož i na právo: choditi přes staveniště č. 108 do Labe pro vodu, pořádem práva provedl.
   ….
   Jelikož z předloženého polohopisného plánu vidno, že stěžovatel Vácslav Batysta čl. 4. řádu stavebního ze dne 11. května 1864. úplně vyhověl, naznačiv bývalé hraničné čáry ulice i náměstí, dělíce čáry čili hranice mezi všemi nemovitostmi, při čemž jsou poznamenány délky čar a šířka ulice pod pravým úhlem v těch místech, kde se podstatné změny stanou; zamítá se důvod v rozhodnutí obecního výboru Smiřického ze dne 19. května 1874. č. 236 sub d) uvedený, co nepodstatný.
   Důvod sub e) v tomtéž rozhodnutí, že se cesta k Holohlavům zúží, odpadá na prosto ustanovením a schválením regulační čáry. ….
   Konečně nelze okresnímu výboru opomenouti, aby obecnímu úřadu Smiřickému nepřipoměl, že jest povinností úřadu stavby povolujícího, aby stavebníkům dle možnosti přicházel vstříc, naskytlé se překážky vůbec a od mezujících zvlášť v cestu kladené, po dobrém, smírným narovnáním hleděl odstraniti, vůbec zákonných předpisův co nejdůtklivěji a úplně nestraně šetřil, aby chuť ke stavbám se podporovala, nikoliv však vyhledáváním překážek ničila.
   Protož také ustanoveno, aby vyřizování ve všech věcech stavebních dělo se ihned a neb ve lhůtách nejkratších.
Z okresního výboru Jaroměřského, dne 23. října 1874
hlavička dopisu
-------------------------

Slavný okresní výbore
   Obecní zastupitelstvo města Smiřického uvádí v známost, že proti dekretu ze dne 23. října 1874 č. 650 jímžto p. Václavu Batistovi povolena stavba na staveništi č. 108 v Smiřicích, podalo řádnou stížnost na veleslavný zemský výbor Království Českého.
   V Jaroměři 6. listopadu 1874
Podpisy A. Sehnoutka rada, J. Horák rada.
-------------------------
Fr. Jelínek advokát z Jaroměře:
Veleslavný zemský výbore království Českého !
   Rozhodnutím okresního výboru Jaroměřského ze dne 23. října 1874 č. 650 se zástupcové pro povolení stavby …. podávajíce tuto
stížnost řádnou
.
   Sehnoutka, Horák Okresní výbor Jaroměřský nehleděl k naším námitkám které se zakládají ve veřejných zájmech a čistě politickou stránku dle politického stavebního řádu mají.
   Především uvádíme na paměť že ze žádosti p. Václava Batisty není jasně vylíčeno na které poloze stavěti chce a v jakých mezí stavbu vykonati hodlá, neb neudal v stavebním plánu řádně meze stavebního místa. Poněkud zamýšlel tuto vadu při stavební komisi dne 22. prosince 1873 opraviti a však zaplíl(?) situaci tak že nyní naprosto nemožno jest hranici zamýšlené stavby řádně určiti.
   Obec co soused staveništěte má direktní zájem na tom by se tyto hranice přesně zjistili, neb dle stavebního řádu musí stavitel svůj pozemek na kterém stavbu zamýšlí řádně prokázati a hranice sousedu svých zjistiti.
   Toto vše neučinil p. Václav Batista a zástupitelstvo města Smiřického obává se že stavba se má státi na obecním pozemku.
   2. Stavbou zamýšlenou značně se ulice k Holohlavům vedoucí z úží, ulice tato má nyní míti šířky pouze 3° 1´6“ .
   Výroční trhy jsou značné a pasage se touto stavbou učiní nemožnou.
   Chceme ještě k tomu poukázati také že proto z úžení při možných požárech občanstvo naše ve velkých nesnázech by bylo, neb by se nemohlo v této uličce hnouti a bylo by vydáno vše možným neštěstím.
   3. Pan Václav Batista si chce na domě svém právě v ohybu této ulice vystavěti balkon kterýž ještě více tuto uličku z úžuje a v ohybu setkáním se dvou vozů takořka nemožné učiní. 4. (žumpa) Ze zdravotního stanoviska nelze žádost tuto žádostí stavební vyhověti.
   5. Jest stavba tato zamýšlená odvislá od směné smlouvy pozemku obecního, s obecním pozemkem kterýž sobě pan žadatel vlastniti chce; a touto směnou smlouvou nikdy neustoupí město Smiřické neb by zájmy svého města vydávala jen soukromým pažadavkám a sobeckým snahám v šanc.
   Okresní výbor povolenou stavbou byl velmi liberálním a dal se k usnesení tomuto svésti rozhodnutím veleslavného zemského výboru po stavební čaře. Kdyby se byl otom stavu věci řádně poučil, zajisté by byl musel rozhodnutí nižších inštancí potvrditi neb stavba zamýšlená příčí se proti všem zásadám u veřejných a zdravotních zájmech.
   ….
Ve Smiřicích dne 6. listopadu 1874, A. Sehnoutka rada


mlýnské kolo
Německy psaný plán mlýnských kol pro ,,Herin Wenzl Battista in Smiric" rýsoval stavitel Valášek 21. května 1877.


Šimon Klein

Ze žádosti za povolení stavby, sepsané 13. května 1879:
   Nížepsaní ukoupivše usedlost mlýnskou č.p. 110. ve Smiřicích a při něm uhořelou budovu bývalé přádelny, kterou k mlýnským účelům upotřebiti za nutné máme, nuceni se vidíme, zde neb budovu tuto znova přikrýti, vůbec oddíly podlah zhotoviti, do nich mlýnské stroje zříditi, střechu a vůbec celou budovu ohnivzdorně postaviti.

Protokol za povolení stavby místnosti pro zařízení mlýna na mletí obyli, pro pana Kleina Šimona a synů byl sepsán 27. května 1879.
.. stavbu stavitel A. Žilka mladší provede.

čp. 109
Nákres na přikrytí a nové zbudování vyhořelé přádelny u mlýnu čís. pop. 110 v Smiřicích pánům Šimon Klein a synové patřící
Rýsoval A. Žilka 20. února 1879.
Protokol
   za povolení stavby na místě bývalého skladiště čp. 110, novou kancelář pro p.p. Šimona Kleina a synů byl sepsán 11. března 1885.
   Stavební znalec Josef Valášek:
   Jak z přiloženého nákresu viděti, bude prodloužení stavby na vlastním pozemku žadatele provedeno. Hlavní zeď do dvora jest pouze 38 ctm silná a jelikož jest tu vícero oken a dvéří čímž zeď jest zeslabená, musí se zmíněná zeď strhnouti a za příčinou horního poschodí na 64 ctm síly vystavěti.
   Na stranu souseda p. Josefa Fejgla přijde do nové stavby jedno okno k prolomení , za to však jedno k zazdění. Jelikož jinák stavba z tvrdého staviva a bezpečně stavět se bude nemá podepsaný ničehož více k připomenutí.
   Stavbu provede p. Josef Andrejsek.

plán plán
Nástin na přestav: obytného stavení u pana Šim. Kleina a synů v Smiřicích
rýsoval J. Andrejsek 31. ledna 1885
Půdorys vlevo: Přízemek, Kancelář, Sín, půdorys patra vpravo 3 Pokoje, Sín a Komora. Polohopis: nahoře Dvůr č: 106.
Klein
Schváleno dne 16. května 1887, toho dne byl také sepsán protokol za povolení stavby: schody, kuchýně a čeledníku u domu čp. 109/a a přestavby domu čp. 109.

Podpis ze žádosti na přestavbu domu čp.109.čp. 109
Plán pro přístavbu domu č.p. 109 p.p. Š. Kleina a synů v Smiřicích
rýsoval F. Hellmann - přízemí.

čp. 109
První patro.
Ze žádosti:
... žádáme za povolení ku vystavění nového skladiště ve dvoře při našem mlýně čp. 110 ve Smiřicích.
Stavba ta obdrží kryt plechem cinkovaným a řídí ji pan J. Helmann, inženýr z Jaroměře.
Ve Smiřicích dne 15. června 1887

plán
Plány na stavbu magacinu pro p.t. Š. Kleina a synové ve Smiřicích
rýsoval F. Hellmann dne 8. května 1887.

plán
Situace: dole dnes vede Palackého ulice, přes most vede dnešní Mlýnská ulice,
Mlýnský náhon vede v trubách přes sídliště Gen. Govorova, část toku, na plánu vlevo nahoře je stále odkrytá. Mlýnský odpad vedoucí dolů, kolem kostela a do Labe, je zasypaný.
Klein
Z protokolu
za povolení stavby nového jednopatrového domu k žádosti firmy Šimon Klein a synové v Smiřicích podané dne 13. dubna 1888 byl sepsán 17. dubna 1888.

Stavební znalec Josef Valášek:
Nová stavba jak z předloženého plánu viděti provede se na vlastním pozemku žadatele a sice na místě stávajícího moučného krámu a na prázdné zadní prostoře čparc. 153 tak, že připojí se ku stavbě domu p. Eduarda Veselovskýho a jeho dvorku čp. 107, o jednom patře.
Zástupce obce purkmistr Valášek:
... ničehož k namítání než vyslovuje se, aby přesně držená byla rovná pouliční čára od domu p. Kleina ku domu p. Veselovskýho. V přítomném pádu podotýká se, že nutnost, aby v místě kde se nová stavba provésti má, ulice se rozšířila, že však vystavením přístavby z loňského roku docíliti to nelze, žádoucno, aby se rozšíření takové možno-li na protější straně totiž na ramenu Labe stalo.
Klein
Plán pro stavbu domu pana Ši: Kleina v Smiřicích - rýsoval J. Andrejsek dne 7. dubna 1888.
Oproti plánu je v řadě na domě o jedno okno víc.
Protokol za povolení přestavby koníren byl sepsán 18. dubna 1890
Mezující soused je Antonín Valášek.

Klein
Nákres na rozšíření konírny pana Šimona Kleina a synů v Smiřicích - rýsoval J. Andrejsek dne 20. března 1890.
Texty polohopisu: Zahrady pana Josefa Valáška, pana Jana Vognara, pana Anton. Valáška, Konírna, Nová stavba, Skladiště, Dvůr, Skladiště.
Ze žádosti:
Tímto slušně oznamujem, že zamýšlíme naši posavádní otevřenou kulnu, která nyní v našem dvoře se nachází, tak jak nyní stojí, přeložiti na hranice naši zahrady která hraničí s pozemkem pana Slezáka, aniž by se jiné změny státi mělo
Smiřice 23/7 1890

Protokol, sepsaný u obecního úřadu 6. srpna 1890, povoloval přestavbu kulny ve dvoře mlýna na hranici zahrady.
Vpravo je podpis souseda, Josef Slezák byl držitel příbytku čpop. 101/b na parcele čís. 160/1.

oběžník
Podpisy pod oběžníkem zvoucím na komisi ,,odbývá se dnes, dne 24. července 1890 o 7. hod. "
Podpisy: Josef Hojný, Josef Andrejsek, Vincenc Slezák, Josef Slezák a Šimon Klein
lokomobila C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové 5.10.1904
vydalo povolení ... za uvedených podmínek...
3.) Zeď kotelny proti ulici budiž zřízena v síle 60 cm až do výše okapu střechy kotelny. V této zdi nesní se zříditi ani dvéře ani okna.
4.) Stávající vrata budtéž přeloženy, pokud možná co nejdále směrem k chudobinci.
5.) Plechový komín budiž postaven vedle zdi mlýna a ne sám o sobě jak je projektován a budiž řádně podepřen a na několika místech ke zdivu upevněn.
11.) Setrvačníky lokomobily ...
Spolu se Vám připomíná že Františka Horáková, majitelka domu čp. 120 ve Smiřicích, Václav Čech majitel domu čp. 117 ve Smiřicích , vyhradili si ... právo náhrady škody, jenž by jim snad v budoucnosti postavením parního stroje, o který tu běží, na majetku neb zdraví spůsobená byla.

Povolení
k stavbě parního stroje s kotlem a komínem při mlýnu čp: 110 ve Smiřicích, jako sílu výpomocnou ku pohonu jeho, na základě protokolu o stavební komisi ze dne 1. října 1904 bylo vydáno 13. října 1904.

Vpravo umístění parního stroje ze spodního plánu.

plán
Plán rýsoval Carl Schranz Pressburg III., Wien X