Smiřice - most na vlečce do firmy Malburg / lihovar

Zdroj: Okresní archiv v Hradci Králové.     Vlečka je dávno zrušená a koleje odstraněny.
Na stránce o ulici --- Sídliště --- je dobře vidět její trasa i starý most.

Zpět na hlavní stránkuvlečka
Most malburgovy vlečky přes mlýnský náhon ve Smiřicích v roce 1913.
Železniční úřednictvo a úředníci fy. Malburg při zkoušce mostu vlečky. Vzadu je vidět komín cukrovaru. Foto od Romana.

vlečka
Vzadu stojí domy v Nývltově ulici. 9.1.2015

vlečka
Na straně mostu zůstalo vedení parovodu do bývalého cukrovaru. 9.1.2015
Na poničené zábradlí spadl strom, viz odkaz nahoře.

vlečka
Zákaz vjezdu na most je zajištěn betonovými zábranami. 9.1.2015

vlečka
Vývod kanalizace popisované v článku dole. 9.1.2015Stavba lávky podél mostu.

P.T.
  pánům občanům za školou bydlícím, Žižkovy a Nové ulice a majitelům rodinných domků za vlečkou fy Ed. Ad. Malburg a syn ve Smiřicích
   Ježto městské radě a obecními zastupitelstvu města Smiřic předneseny byly Vašimi zástupci stesky ohledně přechodu přes most vlečky fy Ed. Ad. Malburg a syn, jež velice postrádáte, a projevena žádost,, aby obecní zastupitelstvo podniklo potřebné kroky ku zřízení lávky na místě přechodu přes most vlečky, usneslo se tudíž obecní zastupitelstvo, vyžádati si od Vás prohlášení, jakým obnosem chtěli byste na vybudování lávky přispěti, jež dle výpočtu vyžadovala by as Kč 16.000.- nákladu.
   Obec však na svůj náklad nemůže zřízení lávky podniknouti, ježto její finanční poměry jí to nedovolují, avšak byla by i vzhledem k posledně uvedené okolnosti ochotna, dle svých poměrů něčím přispěti.
   Dotyční zájemci nechť na druhé straně laskavě vlastnoručním podpisem potvrdí, jakým obnosem chtěli by přispěti na zřízení lávky.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 11. března 1927.

...................

Ředitelství státních drah III. odbor v Hradci Králové.
   Vzhledem na značnou bytovou krisi v městě panující uvolnila obec s finanční obětí své pozemky za vlečkou fy Malburg pro zastavení rodinnými domky, kde vzniklo několik nových ulic a kdo ještě v příštích letech se bude dále stavěti.
   V důsledku tohoto zastavění ve větším rozsahu jeví se nutným rozšířiti stávající zde přejezd tovární vlečky z dnešní omezené šíře 9 m na plnou šířku ulice s chodníky t.j. na šířku 18 m. Toto rozšíření přejezdu na šířku 18 m provede obec po dohodě a fou Malburg po stránce stavební stejným způsobem jako je proveden dnešní přejezd.
   Vzhledem k té okolnosti, že před nedlouhým časem bylo tamním úřadem prováděno tu komisionelní šetření jakož i podstatnost předmětu a s ohledem na neutěšený stav obecních financí, žádá obec, aby bylo od uvedeného místního jednání upuštěno a povolení k rozšíření přejezdu bylo krátkou cestou dle možnosti brzo uděleno.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 9. prosince 1927. Starosta města:

lávka
Plán dřevěné lávky přes mlýnský náhon za mostem tovární vlečky firmy Ed. Ad. Malburg a syn ve Smiřicích.
K veřejnému nahlédnutí vystaveno v obecní kanceláři města Smiřic od 29.2.1928 do 10.3.1928. Rýsoval Václav Volt, stavitel - Smiřice v lednu 1928.

Protokol
   sepsaný dne 10. března 1928 ve Smiřicích.
Předmět:
   obec město Smiřice, okres Jaroměř, zamýšlí postaviti dřevěnou lávku přes mlýnský náhon za mostem tovární vlečky fmy. Ad. Ed. Malburg a syn ve Smiřicích, aby získáno bylo kratší spojení kolonie dělnických domků s nádražím, a podáním ze dne 27- ledna 1928 čís. 152 zažádala o příslušné vodoprávní povolení.
   O žádosti té zahájila zemská správa politická v Praze ….... stručné vodoprávní řízení a ustanovila místní komisionelní šetření a jednání na den 10. března 1928.
   Komise majíc po ruce plány pochůzkou na místě samém zjistila toto: Dle předloženého plánu projektuje se pod mostem železniční vlečky tovární přemostění mlýnského náhonu čkt. 732/1 dřevěnou lávkou o rozpětí 10 m nosné konstrukce trámové s armovanými nosníky o spodním táhle se střední stojkou. Nosná konstrukce má býti uložena na břehovou prsní stěnu dřevěnou. Výškově ukládá se nosná konstrukce lávky tak, že nejspodnější část nosníku armovaného nepřesahuje spodní hranu nosné konstrukce betonového mostu železničního. Též obě břehové stěny prsní kryjí se svým lícem s lícem mostního pilíře břehového, takže světlý otvor lávky stotožňuje se se světlým otvorem železničního mostu. Vzhledem k nejvyšší hladině vodní bude spodní hrana nosičů 70 cm nad tímto niveau. Z uvedeného je zřejmo, že vybudování lávky nebudou nijak nepříznivě dotčeny průtokové poměry na uvedeném náhoně, který jest ramenem řeky Labe. Podél tovární vlečky na levém břehu náhona svádí se otevřeným příkopem srážkové zpovrchové vody do místního náhona.
   Vybudováním pěšiny podél tělesa vlečky rozšířením náspového tělesa směrem po vodě, zasype se uvedený otevřený příkop a proto musí se pro odvedení srážkových vod na místě příkopa vložiti trubní kanál o světlosti 50 cm v prodloužení stávajících trubních kanálů pod silnicí čkt. 703. vyústění tohoto trubního kanálu upraví se v prsní stěně. Vzhledem k obavám majitele pozemku čkt. 393/1 (pan Munzar), že podél náspu pěšiny za účelem přístupu k vodě bude občanstvo choditi po jeho pozemku, rozhodla se obec, že umožní přístup k vodě na druhé straně vlečky čkt. 750 podél pozemku čkt. 393/2 zřízením pěšiny podél paty náspu železničního v místě nynějšího otevřeného příkopu který by se v tom případě musel nahraditi trubním kanálem o světlosti 50 cm obdobně jako na straně druhé.Oba příkopy podél vlečky jsou na pozemku čkt. 750 jež jest majetkem fmy Ed. Ad. Malburg asyn ve Smiřicích. Vyústění trubního kanálu na protiproudní straně musí se uspúsobiti útvaru břehu.
   Z hlediska veřejného zájmu a se stanoviska hydrotechnického není námitek proti povolení předloženého projektu za těchto podmínek:
   1. ….aby žádná součást lávky a jejich opěr nezasahovala do světlého a průtokového profilu železničního mostku.
   2. ….aby tím nebyla dotčena stabilita jak mostku,tak i násypového tělesa.
   3. ….zaústění trubních kanálů do mlýnského ramena staniž se tak, aby nevyčnívaly nějak do průtokového profilu náhonového.
   4. Ku provedení předloženého projektu a úpravy svodu povrchových vod …. navrhuje se lhůta dvou let ode dne právoplatnosti vodoprávního nálezu.
   5. Při stavbě lávky a budování náspu pro pěšinu přes ní vedenou nesmí býti žádné odpadky ani materiálie vhazovány do koryta mlýnského ramena.
   …...
   Přítomný zástupce fmy. Smiřické mlýny, akc. spol. ve Smiřicích prohlašuje, že proti projektu nemá námitek, s výhradou …..ani že v nynější ani v budoucnu nevzniknou fmě žádné výlohy.
   Majitel fmy Ed. Ad. Malburg a syn dává až do odvolání svolení k položení odpadních rour po obou stranách vlečky místo dosavadních otevřených příkopů a zřízení zamýšlených stezek, podle bližší dohody, která bude sjednána mezi ním a obcí. …...
   Majitel pozemku čkt. 35381 pan Václav Munzar nemá proti projektu, jak byl doplněn zřízením pravého kanálu a na něm stezky podle vlečky ve směru ke dráze, žádných námitek.

-------------------------------------

Smlouva
   mezi firmou Ed. Ad. Malburg a syn ve Smiřicích a obcí Smiřicemi o postavení lávky …..
   Na žádost obce Smiřic povoluje firma.....
   1./ Zřízení pěšiny po levé straně vlečky, (strana k vodárně) na pozemku majitele vlečky v místech od cesty k vodárně k železničnímu mostu, tím způsobem, že násypové těleso vlečky o šíři pěšiny rozšíří. Aby se zamezila chůze po trati vlečky, zřídí obec Smiřice a bude udržovati svým nákladem vhodné oplocení mezi touto stezkou a tělesem dráhy. Srážkové vody, které se dosud odváděly otevřeným příkopem, budou se odváděti odpadními rourami dostatečného průměru.
   2./ Položení odpadních rour dostatečného průměru do odvodňovacího příkopu také po pravé straně té samé části vlečky. Nad rourami na pozemku majitele vlečky zřídí se stezník k mlýnskému náhonu k máchadlu.
   3./ Jako pokračování pěšiny ad 1./ zřízení lávky a přechodu od ní na polní cestu č. kat. 717 rovněž na pozemku majitele vlečky. Jelikož je obava, že zřízením přechodu přes náhon rozvinula by se frekvence od této polní cesty po trati k cukrovaru, zřídí obec na svůj náklad sestup z jmenované polní cesty k patě náspu vlečky a stezník podél vlečky až na okresní silnici.
….
   Stezníky nově zřízené bude obec Smiřice udržovati v řádném stavu, aby chodce špatný stav stezek nesváděl k chůzi po trati. ….
   Ve Smiřicích dne 21. dubna 1928. Ed. Ad. Malburg
   Smlouva tato přijata a schválena v řádné schůzi zastupitelstva dne 12. července 1928 - starosta města Fr. Moník

-------------------------------------

Rekurs proti rozhodnutí Okres. úřadu ve Dvoře Králové v záležitosti stavby provis. lávky ve Smiřicích
Ve Smiřicích dne 29. října 1929
Váženému Zemskému úřadu v Praze I,
   Přípisem ze dne 2. dubna 1929 podali podepsaní spolu s dalšími jedenácti členy obč. obecního zastupitelstva ve Smiřicích protest proti provedení stavby lávky pro pěší přes mlýnskou strouhu, pokládajíce její výstavbu za zbytnou a požadovaný náklad přes 10.000 Kč za neproduktivní a veliký vzhledem na omezený účel.
   Okresní úřad ve Dvoře Králové n./L. pominuv závažné důvody naše protest přípisem ze dne 5. října 1929 zamítl.
   Proti tomuto zamítavému rozhodnutí okresního úřadu podáváme tímto odvolání k tamnímu úřadu s uctivou prosbou, aby vážné, věcné a správné důvody naše proti stavbě lávky znovu uvážil a stavbu tu provésti neschválil.
   Při rozhodování Okresního úřadu pozastavujeme se nad tím, že tento neuznal za nutná při provedeném mostním šetření pozvati a vyslechnouti také zástupce protestujících.
   Obecní správa ve Smiřicích obmýšlí postaviti dřevěnou lávku přes mlýnskou strouhu o šířce 1 m, aby umožnila nejkratší přechod obyvatelům kolonie rodinných domků, vzhledem na šířku koryta a poměry průtoku musí býti lávka, světlosti 10 m, kterouž světlost má také betonový most vlečky. Hrana nosičů musí býti ve výši 70 cm nad nejvyšší vodou zátopní v těchto místech, neboť mlýnská strouha jest ramenem řeky Labe a odvádí část velkých vod z města. Podél vlečky svádí se dnes do mlýnské strouhy otevřenými příkopy srážkové vody povrchové ze zastaveného území podle vlečky. Přístup na lávku, jež musí býti nad území značně zvednuta stane se vybudování pěšin na přisypaném tělesa drážním, takže tyto odvodňovací příkopy se zasypou.
   K odvedení vody srážkové z celého přilehlého území musí se zřídit místo zasypaných příkopů delší rourovody s čistícími šachticemi. Pěšina musí býti oddělena od dráhy po obou stranách ploty, a na pravém břehu vedle toho musí se zřídit pod tělesem dráhy cesta až ku okresní silnici, kteréž podmínky byly stanoveny vodoprávním řízením. Všechna tato nákladná vedlejší zařízení zřizuji se na tělese dráhy na cizím pozemku a budou tu dle dočasné blahovůle jen trpěna. Udržování obstará obec. Stavíme se proti těmto zařízením neproduktivním a nákladným z násl. vážných důvodů:
   Jde o vybudování zařízení na cizím pozemku, jejichž nezbytnost provedení popíráme, jelikož má tato lávka sloužiti omezené­mu počtu několika jednotlivců, jímž se má zkrátiti cesta přes strouhu hlavně k docházce na nádraží. Sloužila by hlavně ku pohodlí obyvatel několika domků při cestě podle strouhy, ježto větší část obyvatel ostatních domků by výhodu již nemělo, majíc přímější cestu ulicí školskou. Podřadný význam přechodu plyne z té okolnosti, že dnes používaná cesta na dráhu od místa lávky měří 580 m, přes navrhovanou lávku by činila 450 m, tedy jen o 130 m méně, časově rozdíl jen 2 minuty. Je to tedy neúměrné oproti desetitisícovému nákladu pořizovacímu. Na těchto údajích trváme a o jich správnosti se mohl zástupce okres. úřadu na místě přesvědčiti. Tvrdíme dále, že stejný, ne-li větší nárok na zkrácení cesty by měli majitelé pozemků za vodárnou, kteří tam dnes dojíždí přes město a také pozemků na pravé straně, přidělených ze stát, velkostatku. Shledáváme z těchto důvodů účelnějším, projektovati v budoucnu přemostění as o 70 m níže po vodě, kde by vyhovoval oběma účelům a kde by odpadla dočasná a nákladná vedlejší zařízení na vlečce, která pro odpad srážkových vod ze zastaveného území jsou závadná vzhledem na možné ucpání za přívalů.
   Pokládáme však zřízení jakéhokoliv přemostění již dnes vůbec za předčasné, neboť během dvou příštích roků bude možno přemostění uspořádati výhodněji bez ohledu na hladinu velké vody ve strouze. Dokončením prováděné již regulace Labe pod Smiřicemi a zřízením pohyblivého jezu odpadne zátopa města na pravém břehu strouhy a tato povede jen normální množství vody. V důsledku toho přemostění vypadne nižší a menší bez vedlejších zařízení na vlečkovém tělese. Práce regulační v obvodu města skončí r. 1931. Odložením stavby lávky do ,této doby nikdo nebude poškozen a obci se umožni provedení účelnější a levnější.
   Poukazujeme dále také na to, že nebyl vypracován rozpočet na celé zařízení, t.j. na lávku i vedlejší nutná zařízení a nebyl předložen ku schválení obec. zastupitelstvu. Dále jest nutno před stavbou postarati se o úhradu plného nákladu ve smyslu § 25 zákona z 12. srpna 1921 č. 329, neboť jedná se o „zařízení v zájmu jednotlivé části okrsku obce" jak zákon tento praví.
   Soudíme konečně, že obec jest vázána nařízením býv. Zemského výboru, intimovaným okres, výborem v Jaroměři z 16. dubna 1928 č. 1246, kterým se výslovně zakazuje obcím provádění všech novostaveb zbytných a odložitelných. Zákaz tento nebyl dosud odvolán.
   Poukazujeme také na to, že v městě se zanedbává provedeni nutných opatření, všem občanům sloužícím na zařízení stávajících s poukazem, že není peněz. Tak jest naléhavá potřeba opraviti chodníky a zříditi v nich mísy a žlábky na odpad vody z okapů. Dnes se voda okapová rozlévá po nerovných chodnících a znemožňuje chůzi, za zimy pak voda zmrzá a tvoří rozsáhlá náledí, chůzi nebezpečná.
   Konečně poukazujeme také na tu okolnost, že provedení úpravy Labe v obvodu města staví obec před řadu naléhavých úkolů / vodovod, kanalisace, přeložení potoka Jordánu, zřízení komunikací a j. / pro všechno obyvatelstvo potřebných, která budou klásti na obecní finance značné nároky, takže jest nutno vyvarovati se všech výdajů neproduktivních a neúčelných.
   Prohlašujeme, že stavíme se proti stavbě lávky jedině pro jednostrannost účelu, provisornost jeho, předčasnost provedení a nákladnost.
   Až uskuteční se předpoklady svrchu uváděného účelného vyřešení přemostěni, přičiníme se o jeho brzské provedení. Za stávajících poměrů pokládáme za svojí občanskou povinnost proti stavbě protestovat i a prosíme, aby tamní úřad laskavě uvážil uvedené závažné okolnosti a stavbu lávky nařídil odsunouti na dobu pozdější.
   ad 2./ Nemůžeme dále souhlasiti s tím, jak Okresní úřad vyřídil náš protest v záležitosti doplnění smlouvy o služebnosti na pozemku vlečky Fmy. Malburg a syn. Dle jednohlasného usnesení obec. zastupitelstva ze dne 11. května 1928 žádáno vložiti za slova "do odvolání" doplněk "do odvolání z důvodů železničních a dopravních". Obec osobně v té věci s p. továrníkem nejednala, zaslala v té věci jen připis, který však továrník nechal nevyřízený, neboť byl dotčen jeho formou, jak o tom svědčí přil. opis dopisu této věci se týkající /Originál bude případně předložen./
  Podepsanému stěžovateli, inž. Fialovi továrník Malburg osobně prohlásil že s doplňkem by souhlasil, neboť chápe správnost požadavku zastupitelstva. Poněvadž se jedná o blahovůli na něm žádanou, musí žádat určitou formu. Poněvadž jde o právní závazek oboustranný jest nutno žádati písemné prohlášení o odepření zastupitelstvu vyhovět.
   Žádáme, aby dříve smlouva obce nebyla schvalována a náš protest byl v tom smyslu respektován.
Bohdan Kopal v.r., inspektor,
ing. Fiala Jan v.r, techn. rada,
členové obecního zastupitelstva.

.......................

Dopis zmíněný nahoře:
   Ed. Ad. Malburg a syn
   továrny i rafinerie lihu a drasla, továrna likérů a octa.
   Ve Smiřicích, dne 29. října 1928.
   Velevážený pane rado I
   V odpovědi na ct. Váš dopis ze dna 28. t.m, prohlašuji Vám milerád, že při jednání obce v záležitosti lávky u mostu vlečky nikterak mne neurazil požadovaný dodatek smlouvy slovy "do odvolání z důvodů dopravních“, ale pouze forma onoho přípisu obecního úřadu.
   Ostatně pan správec Pleštil, tak i vrchní účetní pan Špryňar, kteří byli rozmluvě té přítomni, mohou Vám totéž potvrdit.
   Poroučím se Vám s veškerou učtou Dr. Malburg, v.r.

-------------------------------------

Okresnímu úřadu Dvoře Králové n.L.
   K stížnosti posledních stěžovatelů do postavení lávky přes mlýnský náhon dává obecní úřad následující vyjádřeni:
   Dle přiložené vyhlášky se dne 23.11.1928 zemské správy politické v Praze, bylo zahájeno vodoprávní řízení dne 10.III.1928 do kteréžto doby měly býti učiněny námitky. Jelikož námitek proti stavbě lávky nebylo vešel nález této komise v noc práva a nemohou býti námitky teprve nyní uznány, jelikož sám stěžovatel p. ing. Fiala Jan, jako účastník komise za obec Smiřice tento protokol podepsal a slíbil, že bude všemožně podporovati záležitost s úpravou cesty k této lávce. Proč by se změnily poměry za rok je s podivem, neb kolonie dělnických domků z nichž má býti dosaženo dle vyhlášky kratšího spojeni s nádražím vzrůstá.
   Obec zřízením lávky nikterak se nezatěžuje, neb schválený náklad v rozpočtu na r. 1929 úplně stačí a obecní příjem tohoto roku stačí i bez vyrovnávacího fondu na krytí všech potřeb města.
   Zřízení Haťové cesty pro ohromný náklad Kč 275.000.- město podniknouti nebude moci, zvláště když přípravné práce nejsou dosud skončeny. Ostatně stává tu okresní silnice oborská dobře vybudovaná.
   Ostatní, stěžovateli vyznačené řady úkolů obce budou se moci prováděti jen se zřetelem na nutnost a únosnost obyvatelstva, ale nikdy tvrdošíjným prosazováním, jak se stěžovatelé domnívají. Zástupce okresního úřadu při komisi vodoprávní súčastněný nechť dosvědčí jednání stěžovatele při komisi a nynější.
   návrh Čeřovský Obecní zastupitelstvo usneslo se 11. května 1928 při schvalování smlouvy služebnostní a fou Malburg, aby s touto firmou jednáno bylo o zrušení slova "do odvolání" neb vložena slova "z důvodů železničních a dopravních. Starosta jednal a p. Drem Malburgem osobně za přítomnosti dvou správců téže firny a jelikož žádost obce byla zamítnuta s důvodů veřejnoprávních musela býti smlouva přijata tak, jak byla fou Malburg původně předložena.
   Neklid v práci obecního zastupitelstva vnesli jen stěžovatelé sami a je to jen troufalostí svalovati vinu se sebe na jiné čehož dokladem je i to,že nezískali pro zbytečné štvaní ostatní členy obecního zastupitelstva, kteří na prvém protestu byli podepsáni.
   Městský úřad ve Smiřicích dne 22. srpna 1929 – Starosta města

-------------------------------------

Protokol
sepsaný dne 12. července 1929 o schůzi, jež od výboru obce Smiřic byla konána.
   Sezení toho se zúčastnili:
Pan Moník František, starosta
Pan Černý Václav, I. nám. starosty, radní
Pan Macura Rudolf, II. nám. starosty, radní
Radní: Pp. Filip Jan, Semrád Václav, Janda Štěpán, Horák Karel
Výborové: Pp. Šéda Josef, Siberová Anna, Hlavatý Hynek, Voltr Karel, Kodyš Josef, Klimeš Václav, Sedláček Matěj, Šubrt Oldřich Jílovský Josef, Ježek Ludvík, Hanka Josef, Jech Josef, Kopal Bohdan, Isaides Vendelín.
Náhradníci: Pp. Petera Jan, Kučera Josef, Krejčí Jindřich, Slezák Václav, Pádr Bohuslav, Joneš Jan, Chytrý František

   Bod 4./ Usnesení o provedení lávky přes mlýnský náhon.
   Pan starosta sdílí, že městská rada jednala o nutnosti se započetím stavby lávky, jak bylo již zastupitelstvem schváleno a činí návrh, na vypsání ofertního řízení, aby mohlo býti konečně ku stavbě lávky přikročeno.
   návrh se schvaluje O věcí zavedena debata načež přistoupeno ku hlasování:
   Pro vypsání ofertního řízení hlasovalo 16 členů ob. zastup. a 11 členů zdrželo se hlasováni z důvodů, že vůbec se stavbou lávky nesouhlasí.
   Ježto většina hlasů zněla pro vypsání ofertního řízení, usnáší se obecní zastupitelstvo, aby těmito přípravnými pracemi pověřena byla městská rada.
   Souhlasí s originálem.
Městský úřad ve Smiřicích, dne 22. srpna 1929 - Starosta města:

-------------------------------------

Vložené obrázky:
Návrh na zřízení cesty podél vlečky fy Malburg ve Smiřicích v km 0.5 - 0.7 v pravo dráhy.

Odbor pro udržování dráhy v Josefově - v červenci 1929
Ředitelství státních drah v Hradci Králové - Tento návrh se v zásadě schvaluje, dne 31.VIII. 1929

-------------------------------------

Váženému panu J.U.Dr. Františku Pácaltovi vrchnímu radovi politické správy v Praze .
   K do doporučení p. J.U.Dr.Valtery ze Dvora Králová n.L. obracím se k Vám s prosbou, zda nemohl byste laskavě urychliti u příslušného referenta obecních záležitostí vyřízení rekursu proti stavbě nutné lávky v nové čtvrti města přes mlýnský náhon.
   Stavba lávky jest nezbytně naléhavá, uznána nutností co spojka obyvatelstva nové čtvrti s drahou a továrními objekty, avšak urychlené její vybudování zdržováno jest rekursy jednotlivců. Přes to, že jich rekurs byl okresním úřadem ve Dvoře Králová n.L. zamítnut použili nového odvolání k zemskému úřadu. Toto odesláno bylo okresním úřadem ve Dvoře Králová pod čj.49.292/29 ze dne 30./10.1930 zemskému úřadu.
   Za laskavou ochotu vzdávám předem srdečný dík.
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 24.dubna 1930 - Starosta města:

-------------------------------------

Vodoprávní výměr. Prodloužení lhůty.
Městskému úřadu ve Smiřicích s.o. Jaroměř.
   Výměrem býv. zemské správy politické v Praze ze dne 22. března 1928, bylo za určitých podmínek uděleno městu Smiřicím vodoprávní povolení ke stavbě dřevěné lávky přes mlýnský náhon za mostem tovární vlečky fy. Ed. Ad. Malburg a syn ve Smiřicích, za účelem docílení kratšího spojení kolonie dělnických domků s nádražím, při čemž podle podmínky sub 4/. cit. výměru byla stanovena k provedení projektu a úpravy svodu povrchových vod na levém břehu v místech tehdejších příkopů podél vlečky lhůta 2 let ode dne pravoplatnosti výměru /§ 86. vodního zákona/. Podáním ze dne 13. března 1930, č. 500 zažádal městský úřad ve Smiřicích o prodloužení této lhůty o jeden rok.
   Uznávaje důvod v žádosti uvedený jakožto zvláštního zřetele hodný, prodlužuji …. stavební lhůtu o jeden rok, t.j. do 20. dubna 1931 …..
   Zemský úřad v Praze, dne 10. dubna 1930
   Za zemského presidenta Dr. Vichr v.r.

-------------------------------------

Zemskému úřadu v Praze.
   Pro odstranění nezaměstnanosti na smiřicku jest třeba urychliti vyřízení protestu proti stavbě lávky přes mlýnský náhon u Labe, aby s touto prací mohlo býti ihned započato.
   Stavba lávky vyžadovati bude nákladu ca 10.000 Kč a peníze na tuto dle rozpočtu obecního za rok 1929 uloženy jsou na vkladní knížku.
   Protest podán byl několika členy obecního zastupitelstva proti rozhodnutí okresního úřadu dne 30./X. 1929 …. a dosud leží nevyřízen u zemského úřadu, ačkoliv bylo již několikráte ve věci té intervenováno.
…..
   Městský úřad ve Smiřicích, dne 13. února 1931 – Starosta města

-------------------------------------

Zemskému úřadu v Praze
…....
   Vzhledem k tomu, že z důvodů rekursních nebylo možno ani v další stanovené lhůtě se stavbou lávky započíti, žádá ptoto zdvořile městská rada, aby platnost výše citovaného výměru prodloužena byla opětně o půl roku tj. do 20. října 1931.
   Městská rada ve Smiřicích, dne 1. dubna 1931

-------------------------------------

Protokol
   sepsaný dne 23. listopadu 1981 ve Smiřicích n. Lab,
Přítomni:
   Pp. Alois Kopecký, km, pol. spr. řídící komise
   Dr. Ing. Boh. Malík, vrch. tech. kom. stát. techn. znalec
   Ing. Jan Fiala, stavební rada za Řed. pro stavbu vod. cest
   Ing. Bondy, vrchní rada za Řed. st. drah v Hradci Králové
   Ing. Pleštil Antonín za fmu. Ed. Ad. Malburg a syn
   Václav Munzar, Smiřice čp. 14 zájemník
   Moník František, starosta města Smiřic

Předmět:
   Výměrem býv. zem. pol. správy v Praze ze dne 22. března 1928 … bylo uděleno obci města Smiřic vodoprávní povolení ku zřízení dřevěné lávky....
   Podle podmínky 6. tohoto výměru oznámil městský úřad ve Smiřicích podáním ze dne 8. října 1931 čís. jedn. 1548/1931, že povolená zařízení byla dohotovena a žádal, aby byla vodoprávně kolaudována.
   K této žádosti ustanovil zemský úřad v Praze …... vodoprávní řízení kolaudační na den 23. listop. 1931, při němž se zjistilo:
   Komise prohlédla lávku a zjistila, že úprava byla provedena dle schválených plánů a že dodrženy byly podmínky vodopráv. výměru až na podmínku č. 3. Dle výměru měl býti totiž příkop na pozemku ók. 393/2 podél železniční vlečky od silnice k náhonu nahrazen trubním propůstkem o průměru 50 cm. Propustek tento nebyl dosud zřízen z toho důvodu, že obec neměla dostatek materiálu nutného k nasypání pěšiny která se zřídí nad trubním propůstkem. Dle prohlášení starosty provede obec tento propůstek a pěšinu na jaře v r. 1932. Rovněž na jaře bude oset svah příchodu k lávce na pravém břehu náhonu. Provedení těchto prací budíž do konce června 1932 hlášeno vodoprávnímu úřadu /Zemský úřad odd. 30./
   S ohledem na to, že úprava je provedena dle schválených plánů a není námitek proti jejímu užívání navrhuje komise, aby bylo vydáno povolení k používání schválených nařízení.
Vyjádření stran:
   Zástupce vodocestného řiditelství, které jest nyní také vlastníkem v vody v mlýnské strouze tekoucí nečiní námitek proti používání lávky která jest zřízena v povolených rozměrech. Za účelem zajištění břehů mlýnské strouhy bezprostředně pod lávkou bude nutno v případě vymílání nákladem města břeh podhoditi kamenem. Rovněž udržování břehů mlýnské strouhy žádalo by zřízení řádného schodiště, mělo-li by zde býti mácháno prádlo, což by se docílilo zřízením zařízení dle odst. 3. vodoprávního povolení.
   Zástupce ředitelství st. drah v Hradci Králové neměl ze stanoviska železničního úřadu dozorčího žádných námitek. Poukázal k tomu, že obec nezřídila dosud plot mezi stezkou a tělesem dráhy k čemuž se zavázala výslovně smlouvou ze dne 13. července 1929 uzavřenou.....
   Zástupce fmy. Ed. Ad. Malburg v« Smiřioíoh nečinil námítek.....
   Majitel pozemku čk. 393/1 ve Smiřicích p. Václav Munzar se Smiřic čp. 14 neměl žádných námitek, žádal však, aby obec vyhověla zcela podmínce č. 3. shora citovaného povolovacího výměru.
   Přítomný zástupce města Smiřic vzal výsledek provedeného kolaudačního řízení na vědomí a prohlásil, že nejdéle do konce června 1932 učiní shora uvedená oznámení Vodoprávnímu úřadu a požadavku obsaženému ve vyjádření zástupce Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze vyhoví.
   Když nebylo dalších připomínek byl protokol skončen, přečten a podepsán.
Další nabídky a fotografie:

vlečka
Komín za mostem patří k cukrovaru ve Smiřicích.

vlečka
Detail parní lokomotivy z fotografie nahoře.

vlečka
Paní Malburgová s dětmi při zkoušce mostu. Foto z webu.

vlečka
Foto z webu.

lávka
Plán železobetonové lávky od Ing. Roberta Čeřovského z dubna 1927.
Cena betonové lávky byla vypočítána dne 2.5.1927 na 13 778,- Kč.

lávka
Plán ze dne 10.3.1927 rýsoval Václav Munzar, úředně oprávněný mistr tesařský. Smiřice n./L. Cena .....
,,za dodání veškerého dříví fošen a drátěných hřebiku, zatlučení pilot, a veškerá práce tesařská s použitím vlastního potřebného lešení,
paušál K.č. 7040.00. Železné součásti a šrouby as paušál K.č. 850.00. Čítalo by se však dle skutečné dodané váhy.

lávka
Plán dřevěné lávky ze dne 9.5.1927.
Za firmu Josef Hájek, ( úředně oprávněný mistr tesařský ve Smiřicích ) se na cenové nabídce podepsala Anna Hájková
„….ve výši 40 cm nad max. vodou na rozpětí cca 8.5 m a sice ze dřeva, s nakarbonováním, s dodáním veškerého řeziva, kování etc.
včetně schodů a práce i sociálního pojištění a podnikatelského zisku za paušální obnos 2 200.00 Kč“....