Smiřice - starý zámecký most

Jsou použity materiály ze smiřického a hradeckého Okresního archívu.

Zpět na hlavní stránkumost
Kolem roku 1930, v pozadí stojí dům čp. 145, demolovaný v r. 1985 - 1986.

most
1929. Ještě s kamennou vrátnicí na pravé straně.

Železná mostní brána.
   Václav Hynek, majitel usedlosti č.148, tehdy r.1880 udělal všude dluhů, že ani tchán nebyl v stavu jej zachrániti. Viděl se tedy nucen nové zděné stavení i u Labe blíže mostu ležící zahradu za 5000 fl panu baronovi prodati, kdežto nyní zřízeno bydlení pro 5 rodin a ještě pro každého dřevník. Při té příležitosti nechal pan baron na kamenném mostě přes Labe zříditi železná vrata a pro pěší vrátka železná, nazvána byla Královéhradecká brána. Touto drahocennou bránou měl býti pro budoucí časy hlavní průjezd do zámku.
Zdroj: Mitiskova kronika: Celá je zde.


vrata
Plán nových vrat rýsoval J. Andrejsek, Smiřice, 3. srpna 1880

spodní čast plánu vrat Opis.
č.969
Slavné správě velkostatku Smiřic
   K vyřízení žádosti ze dne 6. srpna 1880 za udělení povolení ku přeložení vrat u kamenného klenutého labského mostu na stranu zevnější k silnici okresní, dává se povolení na základě protokolu v stavební komisi ode dne 10. srpna 1880 pak místního ohledání stavebního místa od slavného okresního výboru dne 23. srpna 1880 pod těmito výminkami:
   1. Pilíře železných vrat jakož i vratný domek u řečeného mostu nesmí být postavený na veřejné cestě č. parc. 694/I nýbrž musí státi na pobřežní zdi mostu.
   2. Otevírání vrat, kteréž se má díti směrem do veřejné cesty čís. parc. 694 nesmí být na závadu veřejné komunikace an by jinák odstraněné býti museli.
   3. Páni majitelé zámku Smiřického budou vždy povinní, když toho zapotřeby uzná se, na vyzvání purkmístrovského co policejního úřadu zdejšího neb slavného okresního výboru, neb tohoto silničního úřadu, jémuž správa silnice Hořic-Smiřic-Opočenské přísluší neb příslušeti bude, beze všeho odporu hned vrata tato ke cíli veřejné jízdy zámkem Smiřickým aneb pomahání zácpě ledu v pádu potřeby ve dne i v noci otevřít a tyto otevřené nechati neb každému povozu jakož i lidem příchozím bez odmluvi a okamžitě otevřit dáti, jelikož most tento podle intimatu bývalého c.k. okresního úřadu v Jaroměři ze dne 20. února 1864 čís. 610 slavné správě toliko k užívání a vydržování, nikoliv ale do vlastnictví ponechán byl.
   4. Skupina(?) křovice(?), která částečně na veřejné cestě č. parc. 694/I částečně na okresní silnici č. 688 u vjezdu na most zříditi se má, nesmí taktéž jízdu ani na veřejné cestě čísl. parc. 694/I ani na okresní silnici č. parc. 688 překážeti, a kdyby se z ohledu veřejných za dobré a potřebné uznalo, takovou odstraniti aby pro veřejnost nepovstala žádná služebnost.
   Za tou příčinou se zde stvrzený nástin spět vrací, aby při stavbě té veškerých dalších předpisů řádu stavebního od 11. května 1864 bedlivě se šetřilo a dokončení stavby zde se oznámilo.
   Za komisionalní šetření jakož jménem příspěvku za udělené povolení do chudé pokladny jest úhrneční obnos 6 zl. zde k zapravení.
   Proti tomuto vyřízení mužete odvolání v 8 denní lhutě podati.
   Z purkmístrovského úřadu ve Smiřicích dne 8. září 1880
   hlavička dopisu Městanosta Beck mp

-----------------

Slavnému purkmistrovskému úřadu ve Smířicích !
   K vyřízení zprávy tamní ze dne 15./21. října t.r. čís. 1007 usnesl se okresní výbor v dnešním sezení následovně:
   Stížnost správy velkostatku Smířic – Hořiněves-ského na vynešení purkmistrovského úřadu Smiřického ze dne 8. září 1880 čís. 969 respective na odstavec třetí tohoto vynešení v příčině postavení vrat u kamenného mostu Labského okresnímu výboru podaná, budiž podle § 87. řádu stavebního a § 40. zříz. obec. postoupena ku kompetentnímu vyřízení obecnímu výboru města Smířic, a za tou příčinou buď s veškerými přílohami purkmistrovského úřadu vrácena.
   …...správa velkostatku o tomto rozhodnutí byla zpravena přímo.
   Z okresního výboru v Jaroměři dne 9. listopadu 1880 - náměstek starosty

Obrázek vpravo:
plastická hlavička dopisu z okresního výboru.

mosty
Letecká mapa z roku 1945 ukazuje nahoře již zasypané staré koryto Labe, přes které je nad domem čp. 145 vidět zámecký most.
Dole je tmavý tok regulovaného Labe s novým Tyršovým mostem. Naproti starému Labi je most a místo ,,Plivátka".

most

most
Pohled z mostu proti proudu Labe. Je vidět cesta kolem domů dnešní ulice U Stadionu.

most

most
Po roce 1945

most
Kolem roku 1950 byl most již dávno nepoužívaný. Byl zrušen kol. r. 1950-55.