Smiřice - most u ,,Schiefnerů" a ,,U Svatého Jana"

Zpět na hlavní stránku     další mosty ve Smiřicích

Materiály ze smiřického a Okresního archívu Hradec Králové.Smiřická kronika:
   V roce 1883 zřízen byl zvýšený chodník kamenný místo prkenných lávek v „hatích“ mezimostí vedle domku čp. 193.
   Též od mostu u kostela zvýšený chodník přes náměstí k rohu domu čp. 6 zřízen a vydlážděn.

1884
   Oba mosty k nádraží vedoucí byly velmi úzké a pro chodce nebezpečné, proto obec smiřická dala zříditi po obou stranách každého mostu železné lávky nákladem 1 300 zl. Také položen dlaždicový chodník s kvádrovým okrajem podél silnice v Mezimostí a od mostu u kostela k domu Alb. Malburga, jakož i od Veverkových dolů po jižní straně Palackého třídy, čímž město na bezpečí a okrase nemálo získalo.

15. června 1897
   usneseno obecním zastupitelstvem přistoupiti ke zřízení ulice na „malou obec“ vedoucí od kamenného mostu u sv. Jana; okresní výbor v Jaroměři nečiní námitek proti přeložení stávajícího křídla kvádrového kamenného mostu, k účelu tomu nutného.

1904
   V letních měsících zřízen nákladem okresu nový betonový most u sochy sv. Jana s postranními 2 metry širokými betonovými lávkami a se železným zábradlím. Postranní lávky a rozšíření rozpětí mostu z 10 m na 12 m pořízeny z příspěvku obce. Rozpočet na most činil K 26.890,-, na což obec měla přispěti částkou K 7.060,-, firma Šimon Klein a synové částkou K 1.200,-.
   Kollaudace mostu konána byla na jaře roku 1905.Mezimostí
Mapa Císařských povinných otisků z roku 1840 ze stránky archivnimapy.cuzk.cz ukazuje prostor tzv. Mezimostí.
Vlevo do Smiřic příjíždíme na první most u Schiefnerů (bývalá prodejna čp. 75) přes potok Jordán přitékající od Holohlav,
Mezimostím přijedeme na most přes Mlýnský náhon vpravo, tomu se říkalo ,,u sochy Svatého Jana"

Mezimostí
Zemanova ulice dne 13.8.2005.
Karel Ulman vyfotil stejný prostor, jako na mapě nahoře. Modře je naznačen zbouraný dům Schiefnerů, červeně oba mosty.

Mezimostí
Plán na úpravu mostu přes potok Jordan rýsoval Inženýr F. Hellman,
úředně oprávněný a přezkoušený stavitel a civilní geometr.
Na mostě vznikly nové chodníky.
Jeho nabídka ze dne 19.10.1883 zněla na 1707,98 zlatých za obě lávky .
Vlevo nahoře starý stav, vpravo po úpravě pro lávku.

Mezimostí
Konstrukce mostních chodníků v Smiřicích
Pohled na zábradlí a nosič ze strany. Půdorys

Mezimostí
Plán na úpravu mostu přes mlýnskou strouhu rýsoval Inženýr F. Hellman.
Je zakreslen i starý stav mostu.

Koncept dopisu:
Br. Prášilové Libeň
   Obecní zastupitelstvo ve své dne 30 t.m. odbývané schůzi přijalo nabídku Vaší na doplnění a rozšíření železného mostu totiž jízdní dráhy k oběma rohům mlýna firmy: p. Š. Kleina, kteroužto dodanou konstrukcí ve váze 10 600 kg. ve Vašem ct. dopisu ze dne 24.10 uváděti račte.
   Nemile dotkl se požadavek Váš zvýšený z 35.70 K. na 38.50 K za 100 kg dodané konstrukce a to proto, že zvýšení toto ničím odůvodniti nelze a vyslovilo obecní zastupitelstvo to očekávání že cenu tuto původní na 35.70 K. při doplnění této nové konstrukce opět přijmete, jakož že pro obec neupotřebitelné částky ve váze 700 kg, za přiměřenou cenu převezmete.
   Zároveň usneslo se obecní zastupitelstvo při okresním mostě u sv. Jana, který se ještě letošního roku stavěti započne, poříditi 2 železné lávky v šířce 2 metrové, kteréžto práce opět Vám svěřiti by se měla, když cenu svrchu uvedenou na 35.70 snížíte. V případě pak že by Vaše ochota tak daleko nešla se použíti nižších offert firem jiných.
   Doufáme že ceny Tyto na obnos ten snížíte a v případě tom považujte dopis tento za závaznou objednávku ve smyslu dopisu Vašeho ze dne 7. června t.r., a že o nejrychlejší dodání této objednávky laskavě postarati se ráčíte.
   31.10.1902 starosta Hojný

Mezimostí

Mezimostí
Ing. Kupka fotografii popsal: tzv.,,Schiefnerův" most nad již zavezeným potokem ,,Jordánkem". V popředí metařská kára s odpočívajícími metaři ( zvanými též ,,laureáti" ) město mělo až 4 současně. Vlevo vilka Ing. Cihlo čp.45, vpravo dům u obecní váhy čp.74 - Vzadu stojí hospoda U nádraží. Nežádoucí vodní toky způsobovaly stálou vlhkost místních staveb.

Mezimostí
Demolice mostu v roce 1948.

Mezimostí

O domku za mostem vpravo smiřická kronika píše:
18. června 1948 schválila rada MNV, aby obec zakoupila od správy státních statků ve Smiřicích tzv. panský domek čp. 74 (vedle Rejchrtů naproti Litomiským), který je určen za účelem rozšíření veřejné komunikace k rozbourání. Cena odhadnuta na Kčs 600,-. Domek byl 25.9.1948 v pracovní povinnosti občanstva rozbourán.

V červnu 1948 rozebrán v pracovní povinnosti občanstva most u Schieffnerových. Dobrovolnými brigádami za četné účasti občany upravena na jaře 1948 cesta od mlékárny kol Vítových (truhlářské dílny) směrem k nádraží.potok Jordán
  Pan Telecký mi vypravoval, že když se vyhlašoval za druhé války letecký poplach, tak kolem potoka vždy utíkali ze školy do krytu ,,Na lednici". Poplach houkala siréna v Malburgově továrně. Děti ve škole se ,,modlili": ,,Kdyby tak Pámbů dal a Malburg zahoukal".

  Fotografie vpravo ukazuje Jordán tekoucí po Mezimostí (Zemanově ulici), pohled směrem od mostu Svatého Jana k nádraží.

  V Pochodni dne 14.2.1947 vyšel tento článek:
  Převedení potoka Jordán
Správa vodních cest v Praze přislíbila, že v nejbližší době dostaví se komise ku provedení měření nového koryta potoka Jordán. Pracovní síly ku provedení musí však opatřiti NV. Jelikož ale město nemá možnost opatřiti nájemní pracovní síly, uvažuje o vyhlášení pracovní povinnosti, neboť jen tímto způsobem bude moci býti tento projekt uskutečněn. NV doufá, že naše veřejnost s plným pochopením přijme toto řešení a že nebude jediného občana, který by se této práce nezúčastnil, neb po odstranění tohoto bahniště bylo již dlouhá léta voláno.

Most přes mlýnský náhon - stavba v roce 1904Koncept dopisu:
Okresnímu výboru v Jaroměři.

   Obecní zastupitelstvo města Smiřic v řádném svém zasedání dne 3. prosince 1903 konaném usneslo se jednomyslně na tom, aby při novém okresním mostu přes mlýnský náhon u sochy sv. Jana ve Smiřicích, kterýž na místě dříve projektované konstrukce železné, zbudován býti má, z hmoty cementové současně pořízena byla nová obecní lávka po obou stranách mostu toho v šíři 2 metrů a podle předloženého plánu a z téže hmoty, a aby požádán byl zároveň sl. okres. výbor aby lávka ta s mostem byly zadány, při čemž prosíme aby k zadání tomu zástupcové obce zdejší pozvány byly.
-----------
Škrtnutý odstavec:
   Přitom předpokládáme, že dle sděleného nám rozpočtu nákladu stavby lávek těch z hmoty betonové mnohem levnější bude nežli konstrukce železná a prosíme, aby všecky podmínky pro stavbu mostu toho kladené, platnost měly též pro stavbu obou obecních lávek. vypadající na obec obnos za lávky ty bude pak u okresního výboru složen tak že nějaké jednání obce s dotyčnou firmou jež stavba ta svěřena bude odpadá.
   Obecní úřad Smiřice 5.12.1903
hlavička dopisu -----------
Přilepený lístek s jinou variantou textu:
   Zároveň prosíme aby provedení stavby těchto lávek za stejných podmínek a závazků součastně s okresním mostem slv. okres. výbor na sebe laskavě převzal, stavbu tuto dle plánu a rozpočtu provedl a město naše zavazuje se takto rozpočtěný připadající obnos do okresní pokladny řádně zapraviti
   5.12.1903 starostaObecnímu úřadu v Smiřicích.
   V úterý dne 22. t.m. o 9. hod. ráno zadá okresní výbor definitivně stavbu mostu přes mlýnský náhon u sochy sv. Jana ve Smiřicích. Dávajíce o tom věděti žádáme, aby páni zástupci města v určený den a hodinu do okresní kanceláře se dostavili, aby současně i stavba lávek zadána býti mohla a sdělujeme, že zástupce firmy Herzán a Uhlíř týž den v Jaroměři bude meškati, aby podal zde případná vysvětlení.
   Ježto listina o zadání bude k podpisu v týž den připravena, račte sebou pečeť obecní přinésti.
   Okresní výbor v Jaroměři, dne 19. prosince 1903
   Náměstek okres. starosty - podpisKoncept dopisu:
   Ctěná firma K. Herzán a L. Uhlíř podnikatelství stavby mostu přes řeku Bečvu v Přerově.
   Ku ct. dopisu ze dne 1 února b.r. zdvořile oznamujeme že potřebný písek labský pro stavbu betonového okresního mostu a obecních lávek přes mlýnský náhon u sochy sv. Jána ve Smiřicích v množství více než 300 m3 přichystaný máme.
   Jelikož však v dopise ct. firmy uveden jest písek a štěrk v množství a 300 m3 dovolujeme si zdvořile žádati o laskavé brzké sdělené mnoho-li má se přichystati písku a mnoho-li štěrku, neboť štěrk musel by se ještě vyvážeti.
   Dále uvádíme že cena písku a štěrku jak z Labe se vyváží, smluvena byla s p. ing. Plachetkou na K 2,60 za 1 m3 s dodáním na místo stavby; co pak jemnějšího písku se týče, to jest písku prohazovaného, umluvena cena na 3 K za1 m3, což jde jen k vůli vyvarování nedorozumění konstatujeme.
   Konečně prosíme, brzkou laskavou zprávu, kdy se stavbou touto se započne anto máme větší objednávky písku a objednávku pak ct. firmy též správně dodržeti zamýšlíme.
   Obecní úřad ve Smiřicích dne 3.2.1904 starosta5. února 1904
Slavný městský úřad ve Smiřicích.

   Jak ze zprávy denních listů se dovídáme, jest již stavba okresního mostu silničního u sochy sv. Jana ve Smiřicích zadána a dle zprávy té, jakož i dle sdělení se strany sl. okresního výboru v Jaroměři, bude letos na jaře, tudiž v době nejbližší, ku stavbě samé přikročeno.
   Z té příčiny – vzhledem k 6 nedělní dodací lhůtě – jest již na čase pomýšleti na železné konstrukce obou lávek vedle tohoto mostu a žádáme tudiž zdvořile, za laskavé včasné zaslání ct. definitivní objednávky těchto konstrukcí, dle Vašeho závazku ze dne 11. listopadu 1902 čís. 1578 a na základě ct. objednávky ze dne 5. listopadu 1902 i konečného sjednání ohledně podmínek této dodávky, uvedených v přípise našem ze dne 10. listopadu 1902.
   S veškerou úctou Bratři Prášilové a spol.
-----------------
Koncept odpovědi:
Ctěné firmě Bratři Prášilové mostárna a strojovna Praha – Libeň !

   K váženému dopisu ct. firmy ze dne 5. t.m. odpovídáme, že okresní výbor v Jaroměři změnil plán na stavbu projektovaného mostu okresního přes mlýnský náhon u sochy sv. Jana ve Smiřicích a a stavěti bude most ten na místě z hmoty železné, z hmoty cementové a stavbu tu prováděti bude v rozšířeném rozměru, tak že nějaké lávky by odpadly za případnou náhradu od naší obce.
   Dle usnesení obecního zastupitelstva má od okresu zakoupeno býti potřebné zdivo z rozbouraného mostu u sochy sv. Jana a použito pro stavbu poprsí nového železného mostu obecního, doleji přes mlýnský náhon projektovaného a jakmile hmota tato rozbourána zakoupená bude, obrátíme se na ct. firmu k dalšímu projednávání o postavení celého mostu tohoto, při čemž bude se hleděti k tomu aby uložená zde zbylá železná konstrukce k upotřebení přijíti mohla.
   Ve Smiřicích, dne 8. února 1904 Starosta: Hojný v.r.Odborná škola sochařská a kamenická v Hořicích Přemýšlelo se o sochách na most:

Lístek adresovaný 29.II. 1904 na adresu Josef Andrejsek, stavitel a majitel hotelu ve Smiřicích.

Milý strýčku !
   Jak jsem slíbil, ptal jsem se teď dopoledne ohledně té sochy sv. Jana. Tahle, co je hotová, je již zadána někam, odešlou ji z jara pryč. Mluvil jsem ohledně pořízení všech čtyř, jak jsme hovořili. Správa školy, není proti tomu aby se pro Vás udělali proti obvyklé náhradě hotových výloh a za materiál. Ohledně získání modelů pojede p. arch. Weingttl o svátcích do Prahy, kde osobně zakročí a vyjedná a doufáme, že je sem dostaneme. Pak bych psal, abyste přijeli s paní?, slušné si vybrali a o ně zažádali, do roka by to mohlo být. Připravte půdu proto. Rozměry základny pak vyšetříme.
   Pozdrav všem od všech z Hořic.

-----------------

V Hořicích, dne 27. dubna 1904
Odborná škola sochařská a kamenická v Hořicích Městské radě ve Smiřicích
   V odpověď na žádost ze dne 20. t.m., sděluje ředitelství, že v zásadě jest ochotno žádost na okrášlení nového mostu čtyřmi sochami c.k. ministerstvu kultu a vyučování k příznivému doporučení předložiti za následujících podmínek: 1.) je třeba předložiti sem žádost řádně zdůvodněnou, svědčící c.k. ministerstvu kultu a vyučování. V žádosti sluší zdůvodniti, že nedostatek prostředků je takový, že práce jinak svého provedení by se nedočkala. Dále nutno v žádosti prohlásiti, že veškeré hotové výlohy nahradí se městem Smiřice.
   2.) V případu, že voleny by byly jiné modely než jsou škole naší k disposici, je třeba by nám byly opatřeny buď vymožením dovolení k reprodukci přímou u některého umělce modely, které by ovšem též ředitelstvím pro reprodukci v pískovci - za plně způsobilé uznány býti musily. Připomínáme pak, že též mezi professory zdejšími jsou akademičtí sochaři pp. M. Černil a W. Suchomel, jimž by práce taková s úspěchem jistým svěřena býti mohla a že náklad na jeden takový model by činil as 500 korun.
   3.) K řádnému posouzení úpravy a velikosti soch jest žádoucí předložení kopie plánu celého mostu i situace.
   4.) V žádném případě nelze pro dodání soch stanoviti jakýkoliv termín, tím méně že škola pracemi již převzatými téměř přetížena a jen dle vhodnosti pro postup vyučovací lze ten který předmět při provádění zařaditi.
   V případě, že tyto uvedené podmínky jsou Vám ve všem vhod, podejte sem zmíněnou žádost k c.k. ministerstvu a jsme ochotni ji příznivě doporučiti.
   C.K. ředitelství odborné školy – c.k. vládní radaPozvání
   Za příčinou prohlédnutí toku potoka „Jordánu“ a obmýšleného svedení téhož do mlýnského náhona před mostem, jakož i za příčinou prohlédnutí jiných míst, koná hospodářský výbor dnes v sobotu, tj. dne 30. dubna 1904 o 1. hod. odpoledne společně s městskou radou, místní komisionelní obchůzku, ku které se tímto uctivé pozvání činí.
   Komise sejde se u stavby mostu a za příčinou důležitosti věcí žádá se za úplné účanstenství.
   Obecní úřad ve Smiřicích dne 29. dubna 1904
   Předseda hosp. odboru LefnarMezimostí
Stavba železného mostu na rozhraní Palackého ulice a Mezimostí u č.p. 177 ( Zemanovy ulice ).
Na fotografiích je datum 1902. V domě vzadu je dnes prodejna IRTEX.

Mezimostí
Původně zde byl brod a později most s lávkou. Obě fotografie jsou od Ireny Fejglové.

Vzadu na horním obrázku je vidět provizorní most. Z dopisu stavební firmě::
K tamnímu ct. přípisu ze dne 16.4.1904 sdílíme že za 2 vagony stavebního dříví pro stavbu provizorního mostu u sochy sv. Jana ve Smiřicích,
vyplatili jsme dovozného obnos K 277.46 dovozné z dráhy na místo poblíže stavby, 6 dělníků v to počítaje účtuje se na K 64.-......

potok Jordán
Plán na rekonstrukci okresního mostu u Svatého Jana přes mlýnský náhon ve Smiřicích
Betonový most systému Hennebique. Zatížení dle I. třídy mostů silničních.
Vůz 12 000 kg, tlačenice 460 kg pro m2, parní silniční válec 16 000 kg.
V Praze v listopadu 1903. Podnikatelství staveb Ing. K. Herzán a Lud. Uhlíř, Praha II.

hlavička dopisu
Hlavička dopisu Ing. K. Herzán a Lud. Uhlíř, Praha

hlavička dopisu
Hlavička dopisu Ing. K. Herzán a Lud. Uhlíř, Praha - Přerov

betonové zábradlí
Jeden z návrhů na zhotovení betonového zábradlí k mostu.V Praze v červenci 1904.
Na straně výkresu je připsáno:
Přijato ve schůzi měst. rady a odboru hospodářského ve Smiřicích dne 25. července 1904 konané. Podpis Hojný.

betonové zábradlí
Další návrch mostního zábradlí.

Foto vpravo dole: Průvodní dopis jednoho z návrhů nového zábradlí.


 Průvodní dopis Obecnímu úřadu v Smiřicích.
   K žádosti tamní ze dne 16. července 1904 svoluje okresní výbor k tomu, aby město Smiřice svým nákladem rozbořilo kamenné zábradlí mostu přes potok Jordán vedoucího za příčinou položení podle mostu železné lávky, žádá však, aby kvádry ze zábradlí byly na přístupném místě uloženy. Okresní výbor v Jaroměři dne 20. srpna 1904Koncept:
Okresnímu výboru v Jaroměři.

   K tamnímu přípisu ze dne 23. t.m. odpovídáme že ve schůzi měst. rady s hospodář. odborem v dnešní schůzi přijat byl připojený návrh na zřízení betonového zábradlí u nového okresního betonového mostu ve Smiřicích, když cena jeho nebude přesahovati výši dřívějších nabídek firmou zde učiněných, a uvolilo se město naše po odrožce? jednoduchého železného zábradlí na okres připadající vypočítaný obnos zaplatiti.
   Obecní úřad ve Smiřicích dne 25./7. 1904 Starosta HojnýKoncept dopisu s rezignací na podobu zábradlí ze dne: 29.7.1904.
Ctěné firmě Herzán a Uhlíř podnikatelství staveb v Přerově.

   Ku ct. přípisu ze dne 28. července 1904 musíme s politováním konstatovati, že vyjednávání o zábradlí trvá již skorem 1/4 roku aniž by se mohlo o definitivním ujednání přikročiti.
   Město naše bylo ochotno nabídnuté kuželkové betonové zábradlí přijmouti a nyní se nám sděluje, že z technických ohledů těžké zábradlí kuželkové nelze na most ten postaviti a nabízí se nám několik vzorů, které vkusu našeho obecenstva nevyhovují.
   Poslední posl. vzorek, který jsme byly ochotni přijmouti jest nejen při betonové úpravě zdražen ale ještě železné okrasy by se měly na máš účet poříditi což by přílišného nákladu vyžadovalo.
   Z důvodů těchto usneslo se obecní zastupitelstvo přerušiti další vyjednávání ohledně pořízení betonového zábradlí a ponechává se okresnímu výboru aby most libovolným zábradlím opatřil.
   Litujeme že naše ochota zábradlí slušné a nákladné opatřiti se mostu takto znemožnila ač bychom milerádi byly oběť naše síly nepřesahující, přinesli.

--------------

Z protokolu sepsaného 7. srpna 1904 v schůzi sl. městské rady a ct. hospodářského odboru ve Smiřicích
   ….aby vzhledem velkých nároků na postavení betonového zábradlí, upuštěno bylo od dalšího okrasného zábradlí jak cementového tak i železného, a aby ponecháno bylo okresu zábradlí železné, jak v plánu jest, zhotoviti, s tím připomenutím, aby dolejší světlost byla ještě jedním prutem železným z ohledů bezpečnostních opatřena.Smiřice, dne 3. května 1904
   Slavné městské radě ve Smiřicích
   Nabízíme se prodloužení a sesílení nosné konstrukce a základu mostu u Sv. Jána pro rozpnutí 12.0 m proti 10.0 m provésti a sice:
   Výkop a bourání pod vodou, rozšíření základů, sesílení a prodloužení nosné konstrukce, prodloužení chodníku a.t.d. za paušál korun: 4 300.00.
   V dokonalé úctě znamená se Plachetka.

Sleva z vrchního obnosu 15 % činí K 3 700. - Lud. Uhlíř Jaroměř 3.5.1904Koncept:
Účet firmě Herzán:
   Za přenechanou opuku 1 1/4 sáhu na počátku stavby …... --- K 21,50.
   Za petrolej k osvětlení prozatímního mostu ---- K 43,60.
   Od svícení ve 4 lampách po dobu celé stavby od 1./.5 – 31./8. 1904 po 40 hod. denně K 50.-.
   Za 33.75 m3 labského písku k dlažbě nového betonového mostu bez dovozu á 2 koruny --- K 67.50.
   Úhrnem obnos K 182,60.
   Obecní úřad Smiřice dne 1.9.1904 – starosta Hojný
--------------
Odpověď:
   Vzhledem k Vašemu ctěnému dopisu ze dne 1. září dovolujeme si Vám odpověděti, že nám osvětlení veřejné co se týká provisorního mostu nenáleželo ani jsme dle stavebních podmínek cse k tomu nezavázali a u slavné obce žádné osvětlení neobjednali. Račte tudíž položku 43.60 kor. a 50.00 kor., celkem 93.60 korun laskavě odepsati.
   Účet za písek a štěrk jsme Vám současně poukázali k výplatě u slavného okresního výboru v Jaroměři.
   Podnikatelství staveb Herzán a Uhlíř

--------------

Koncept:
Účet ze dne 16. listopadu 1904
   Při stavbě nového betonového okresního mostu ve Smiřicích a mostku v Rožnově vznikly pro ct. firmu u obce Smiřice následující výlohy:
   dle účtu ze dne 7. srpna 1904 za 307,8 m3 labského písku pro most ve Smiřicích …. K 800,31
   dle téhož účtu za 17 m3 labského písku pro stavbu mostku v Rožnově …. 44.20
   dle účtu ze dne 1. září 1904 za 1 1/4 opuky … 21.50
   za 33,75 m3 lab, písku k dlažbě mostu bez dovozu …. 67,50
   ...kteréžto obnos prosíme, by nám ct. firma z její pohledávky u okresního výboru v Jaroměři k výplatě laskavě poukázati ráčila.
   Ve Smiřicích, dne 16. listopadu 1904Velectěné firmě ing. K. Herzán a Lud. Uhlíř v Praze.
   K Vašemu oznámení ze dne 17.t.m. shlédli jsme ve Smiřicích provedené opravy na mostě přes mlýnský náhon a shledali jsme, že tyto jsou tak nedokonale provedeny, že se tím nijak spokojiti nemůžeme. Ač jsme žádali, aby nám den započetí oprav byl sdělen, nestalo se tak a tak nebylo nám možno, k provedení oprav přihlížeti.
   potok Jordán Vzhledem k tomu sdělujeme s P.P. firmou, že dříve nelze nám účet Váš doplatiti, dokud opravy ty řádně a plně nebudou provedeny. jsme ochotni opravy ty,až projevíte-li s tím svůj souhlas, na účet Váš dáti sami provésti, poněvadž uznáváme, že Vám jest se spolehnouti na jediného dělníka, nad nimž dozor vykonávati jest takořka Vám nemožno. Že oprava nestala se řádně o tom svědčí četné dolíky na chodnících a popraskaný povrch jich, jenž na některých místech jest oprýskán, což vše Váš dělník přehlédl a neopravil.
   Z okresního výboru v Jaroměři dne 22. července 1905
   Okresní starosta Jan Kotlant

Dopis z Okresního výboru v Jaroměři dne 6. října 1906 na Obecní úřad:
   Sdělujeme ..... že chodníky na betonovém mostu ve Smiřicích během tohoto měsíce (firma) opraví.


Foto vpravo:
Podle zápisu p. Kupky, na druhé straně fotografie z aukce, je to bourání mostku u Schiefnerů.


Mezimostí
Za předním zábradlím u mlýnské strouhy je vidět most u Sv. Jana.
Naproti přitéká potok Jordán.

Mezimostí
V květnu 1980 fotil u mostu při zatrubení náhona V. Prostředník.

Mezimostí
Rekonstrukce mostu někdy v sedmdesátých letech. Foto od p. Voláka.

Mezimostí
Foto od p. Voláka.

Mezimostí
Pohled na bývalý most, zde začíná Zemanova ulice (Mezimostí). Pohled z Palackého ulice směrem k nádraží. 13.12.2014