Smiřice - výstavba vodovodu

Děkuji majitelům za fotografie. Další foto smiřický archiv.

Zpět na hlavní stránkuVe smiř. Zpravodaji 1985 píše ing. Kupka:
    V roce 1955 byla již situace s pitnou vodou ve městě natolik tísnivá, že bylo nutno zřídit alespoň v části od zámku k mateřské škole ( Malburgova vila ) městský vodovod. Zatím pouze se stojanovými vývody. Napojen byl na staré vedení, jež sloužilo jako přivaděč vody pro potřeby pivovaru a zámku. Není pamětníka, ani záznam od kdy, ale protože potrubí bylo dřevěné, vrtané ve 3 až 4 metrových kusech. Šlo určitě o záležitost více než stoletou.

Smiřická kronika píše:
   1960

   Dnem 1. ledna 1960 podle dohody s KNV – odbor pro vodní hospodářství v Hradci Králové a se správou státních statků ve Smiřicích dosavadní vodovod státních statků převzat byl do správy MNV Smiřice.

   Na 28. duben 1960 svolal Státní ústav pro projektování vodohospodářských staveb (Hydroprojekt) Trutnov komisionelní řízení k výběru staveniště ke stavbě vodovodu ve Smiřicích. Řízení se účastnila i rada MNV. V dubnu t.r. žádá též Okresní vodohospodářská správa v Hradci Králové o přidělení místností ve Smiřicích pro zřízení střediska pro správu kanalizace a vodovodu. Místnosti přiděleny v Palackého třídě (kanceláře, dílna, sklad).

   2. září 1960 konáno vodoprávní komisionelní projednání projektu vodovodu Smiřice (I.etapa) za účasti členů rady MNV. Komisi vyslal odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV Hradec Králové. S prací má být začato co nejdříve. V říjnu 1960 začne se se stavbou vodovodu ve Smiřicích. Letos se má prostavět Kč 100 000,-, příští rok Kč 360 000,-.

   Po dlouhých, ale pečlivých přípravách přistoupeno ve Smiřicích v říjnu a listopadu 1960 ke skutečné realizaci městského vodovodu. V první části proveden výkop pro vodovod od Městské dvorany městem Palackého třídou. S jakým nadšením občané pracovali, svědčí skutečnost, že za první pracovní den v sobotu a v neděli proveden hluboký výkop v délce 160 metrů. Přes nepříznivé počasí, které práci brigádníků při výkopu pro položení vodovodu ztěžovalo, pokračováno v práci i když s přestávkami až k mostu u náhona u Horákových. Později pracováno na výkopu směrem ke škole. 4. listopadu 1960 nasazen do těchto prací bagr, který v Jiráskově ulici vyhloubil potřebný výkop během 2 dnů. Do výkopu zasazováno bylo ihned odborníky za dozoru vedoucího pracovníka Josefa Marka vodovodní potrubí. Tak se konečně smiřičtí občané – aspoň v I. etapě – dočkali samostatného městského vodovodu s dobrou a zdravotně nezávadnou vodou.

   1961
   Postup prací na městském vodovodu byl velmi rychlý. Ke 20. lednu 1961 bylo místo plánovaných 950 m potrubí skutečně položeno 1650 m potrubí. Zřízeno bylo 5 výtoků. V jarních měsících bude instalováno čerpací zařízení a postavena transformační stanice. Dosavadní kryt sběrné studny bude odstraněn. I když nebyl vodovod ještě zřízen všude, přece jen přinesl úlevu aspoň obyvatelům v hlavní třídě Palackého a v ulici Jiráskově.


voda voda

voda voda
Vlevo: Smiřice 1960 - výstavba vodovodu.
Pan Kupka popisuje: Domy na levé straně ulice je bývalá cukrárna Hejzlar a Jonešovo sedlářství před přestavbou.

voda voda

voda voda

vodovod

vodovod

vodovod

vodovod

vodovod

vodovod
9.10.1960, kopáči pracují na výkopu přímo na dnešní křižovatce Palackého ulice a sídliště gen. Govorova.
Nízký dům měl čp. 100, byla v něm prodejna obuvi, na jeho místě je dnes silnice.

vodovod
9.10.1960, s lopatou pracuje předseda Místního národního výboru Karel Novák, krumpáč drží pan Zemek.

voda voda

voda voda
Tři diapozitivy od paní Poláčkové vyfotil Ladislav Joneš.

vodovod
22.10.1960, zleva stojí pánové:
?, tajemník MNV Josef Zilvar, ?, Marek ("soused" - každému říkal sousede) a Barnet

vodovod
22.10.1960, zleva stojí pánové: Bůta, Marek, ? a ?.

vodovod
Výstavba vodovodu v roce 1960, archeologický průzkum.
Zleva: Slezák Josef, Absolon Václav, Semrád Josef. Foto z webu.

vodovod vodovod
Výstavba vodovodu v roce 1960, vlevo Karel Vorel provádí archeologický průzkum.

Hankova  ulice
Výstavba vodovodu v roce 1960 - 61. Smiř. archiv, foto J. Litomiský.

vodovod
Vodovod pod mostem z Palackého do Zemanovy ulice.voda

voda
V říjnu 2005 byly pořízeny tyto fotografie výměny vodovodních trubek u bývalých jeslí (ulice Kršovka)
Nyní voda teče v trubkách z umělé hmoty. (Možná za čas zjistíme, že je škodlivá a budeme je zase vyměňovat.)vodovod
Oznámení městskému úřadu o zřízení nového potrubí ze dne 15. září 1910.
Razítko C. a. k. Vrchní správa Smiřice
Městská rada na své schůzi 19. září 1910 ochotně vyhověla.

vodovod
,,Skizza vodního potrubí vedoucího obecním domem do c. a k. zámku ve Smiřicích".
Zrušené a nové potrubí, rýsoval stavitel Pěšina.