Smiřice - původní plány velkovýkrmny Gigant

Za časopis děkuji Romanovi.

Zpět na hlavní stránku      Foto z Gigantu      Další stránky o statku

Smiřice - gigant Smiřice - gigant Smiřice - gigant
Obálka časopisu a prostřední dvoustrana.
Zdroj článku Beseda venkovské rodiny číslo 39 prvního ročníku. V Praze 7. října 1949.

Smiřice - gigant
1. Koncem července 1949 se prostírala na arondovaném pozemku Čs, státních statků u Smiřic nad Labem jen pole ve výměře 1200 ha. Myšlenka na vybudovaní velkovýkrmny prasat, nazvané „Gigant" byla v té době pouze na papíře v podobě přesně vypracovaného projektu, který zobrazujeme. - Celkový pohled svědči o obrovitosti celé stavby. Velkovýkrmna bude mít 10 velkých výkrmných bloků na celkem 10.O00 kusů prasat jelikož se v roce chov třikrát „obrátí", znamená to roční produkci 30.000 prasat, číslo 1. ukazuje výkrmné bloky, od nichž nedaleko bude zřízena přípravna a míchárna krmiv. Velké skladovací prostory zajistí plynulé zásobováni krmivy. - 2. V těsné blízkosti výkrmny bude vybudován zvláštní objekt pro zpracovaní obrovského množství produkovaného masa. Tímto způsobem se odstraní nákladná a zdlouhavá doprava na jatky. - 3. Statek kombinátu umožní polní hospodářství a pěstitelství v okruhu Gigantu a bude srdcem rostlinářské produkce kombinátu. - 4. Sídliště na ploše za cukrovarem poskytne po svém vybudování vhodné ubytovací prostředí všem zaměstnancům kombinátu, kterým se stane příjemným kolektivním domovem. - 7. Výrobní kruh Gigantu uzavřou rybníky. Kachní trus pomůže vodě rybníků vytvořit znamenitou výživu kaprů a ostatních ryb, jejichž chov se tak stane vysoce produktivní. - 8. Pro chov kachen budou v nepoužívaném mlýnském náhonu zřízeny kachníky. Tak bude zabezpečena spotřeba odpadlou z masokombinátu, zvláště krev, při čemž se budou kachny vykrmovat také zbytky krmiv z výkrmny prasat. - 9. Výzkumný ústav v blízkosti výkrmny se bude starat e zdraví zvířat a nejlepší podmínky k chovu. Nejvhodnějšími kombinacemi krmiv stanovenými na podkladě vědeckých výzkumů zajisti zvyšování produktivity výkrmny.

Smiřice - gigant
2. Dne 1. září 1949 byl ke stavbě položen základní kámen, první poklep na něj provedl gen. ředitel čs. státních statků poslanec Josef Smrkovský. A okamžitě byly zahájeny pozemní práce, z nichž přinášíme tento snímek.

Smiřice - gigant
3.- 4. (foto dole)V neděli 11. září 1949 pracovalo na stavbě Giganta tři a půl tisíce brigádníků z celého hradeckého kraje. To už zdi tří výkrmných bloků byly dostavovány do roviny, stavba při dobré organisaci práce poskočila o celý měsíc kupředu.

Smiřice - gigant

Smiřice - gigant
5. O 14 dní později, po skončeni pracovní směny v sobotu 24. září 1949 vypadala stavba Gigantu takto; Pět prvních výkrmných bloků bylo stavebně téměř dokončeno a za nimi vyrůstalo ze země 5 výkrmných bloků dalších.

obr. 4 Smiřický GIGANT

I z malé jiskry velký požár bývá…
  Na tuto starou pravdu nemůžete nevzpomenout, jestliže jste se aspoň jednou zadívali na nesmírné mraveniště lidí, kteří každou sobotu a neděli dobrovolnou prací urychlují stavbu smiřické velkovýkrmny prasat. Jiskřičkou zde byla myšlenka postavit na arondovaném pozemku Čs. státních statků ve Smiřicích nad Labem moderní velkovýkrmenský podnik, myšlenka, která se zrodila v hlavách vynikajícího našeho zootechnika Ing. dr. Náprstka, královéhradeckého poslance Borůvky a gen. ředitele státních statků poslance Smrkovského, Do jiskřičky zadul vítr promyšlené propagandy, která vysvětlila pracujícím Královéhradecka význam, účel i poslání tohoto podniku, -a už tu vzplanul požár takového pracovního nadšení jakého jsme snad dosud nebyli svědky. Je to požár, který nespaluje a neničí, protože plane v srdcích a myslích lidí vědoucích, že nová republika si zasluhuje, aby člověk dobré vůle přiložil ruku k dílu všude tam, kde se toho objeví potřeba. Je to oheň rozpalující člověka z továrny jako kanceláře, z dílny jako zemědělské chalupy a přivádějícího do zdravého varu tvořivé, činorodé práce. Jen tak se mohlo stát, že na Gigantu pracovalo každou neděli několik tisícovek lidí -18. září se jich tam sešlo na sedm tisíc obr. 6 -a že stavba nám doslova rostla přeď očima. Kde se 1. září prostírala pole, tam 10. září již byly vyhloubeny základy výkrmných bloků a postaveny správní domky, kde 10. září stály základy, tam se 17. září vršily dostavěné zdi prvních pěti bloků, aby za příští týden už byly pod střechou a vedle nich zatím vyrostly stěny dalších staveb, len vypjaté pracovní úsilí brigádníků, ať už kopali, vozili materiál, zdili nebo míchali maltu a jejich ctižádost pomoci republice, jen dobrá organisace práce a soutěžení jednotlivých pracovních skupin mohly způsobit ten zázrak, že šibeničně krátké termíny stavby byly překračovány ne o dny, ale o týdny. Jen ať si někdo mávne blahosklonně rukou a pochybovačně naznačí, že brigádníci v tomto tempu nevydrží až do konce, že jim dojdou síly i dech. Pracující lid z Královéhradecka jako dovedl proměnit široké prostranství smiřické roviny v jednu jedinou obrovskou dílnu, tak se už také postará, aby celá stavba byla postavena před stanovenou lhůtou a aby v ní začátkem příštího roku spokojeně chrochtalo několik tisíc karanténou prošlých, sličných, čisťounkých, do široka nabývajících prasátek. Smiřická velkovýkrmna byla pokřtěna jménem Gigant a my hned vysvětlíme proč.
  Gigant v prvním období bude mít 10 výkrmných bloků, z nichž každý je určen pro 1000 prasat. Bloky jsou 155 metrů dlouhé a 15 metrů široké a jejich úprava je řešená tak, aby vnitřní prostor odpovídal mičurinským zásadám chovu. Využívá se tu známého poznatku, že prasata jsou tvorové čistotní, že pro rychložír potřebují dostatek kyslíku a že si žádají teplo jen kolem břišní a hrudní dutiny, jsou tedy jednotlivé kotce upraveny tak, aby v jedné části prasata ležela, v druhé žrala a v třetí měla kaliště. Takto uzpůsobené prostředí poskytuje zvířatům vzduch, teplo, čistotu a klid - hlavní prvky, které při správně volené výživě podmiňují nejvyšší přírůstek a žádoucí zdravotní stav.
  Nejvýznamnější složkou výkrmu se v Gigantu stanou bramborové vločky, které jsou ideálním krmivem pro všechna zvířata a přitom představují nejhospodárnější využití brambor. V letošním plánu je připravena rozsáhlá akce sušení brambor, podle které bude zpracováno 12 tisíc vagónů v sušárnách, lihovarech a škrobárnách a 14 tisíc vagónů se usuší v cukrovarech. obr. 7 K průmyslovému zpracování se brambory budou dopravovat přímo s polí, takže krechtování, jímž se každý rok znehodnotí až 50% brambor, bude omezeno na nejmenší míru. Snadno si představíme, jaké hospodářské Škody tím odpadnou, když víme, že u nás při normami sklizni zkrmujeme až 500 tisíc vagónu brambor. V Gigantu bude zkrmováno 100 až 120 kg vloček na jedno prase a celý výkrm uspořádán tak, že vločky a ostatní jadrná krmiva budou sem dopravována již připravená. 10.000 prasat si vyžádá denního přísunu dva a půl vagónu jadrných krmiv, která se dopraví hned do přípravny, pokropí, rozmíchají a nejvhodnějším způsobem pak dopraví do koryt. Takto organisovaná práce ušetři mnoho pracovních sil (předpoklad: 4 lidé na 1000 prasat)! uhlí, pařáků a ostatních zařízení.
  10.000 prasat, dobře krmených a správně trávících - to je také úctyhodné množství výkalů, jak s nimi naložit a kam je ukládat, aby nezamořily celý kraj? Víme již, že zvířata v .Gigantu mají samostatné kaliště bez podestýlky, je řešeno tak, že tekuté části se odvedou a husté odvezou na kompost. Aby, zde nezůstaly bez užitku a staly se dalším výrobním prostředkem, bude na Gigantu založeno moderní zahradnictví na 200 hektarech; fekáliemi se bude hnojit, rozředěna močůvka poslouží k postřiku.
  Gigant bude dodávat našemu zásobování nejdříve 30.000 .a později až 120.000 tisíc prasat ročně. Nemělo by smyslu, a s hlediska národohospodářského by nebylo účelné, aby se tak nesmírné stádo přepravovalo na jatka do jiných míst a tam zůstaly nevyužity odpadky z poražených zvířat, Bude proto jako pobočný podnik Gigantu vybudován závod na porážení a zpracovaní vepřového masa, žláz, štětin, vnitřností a ostatního odpadu. A právě těchto odpadků, krve, vývrhů žaludků, zbytků zeleniny a podobných produktů bude použito pro krmení kachen, pro jejichž chov jsou tu ideální přirozené podmínky. A kde žijí kachny, tam také prospívají kapři a jiné ryby, což samo sebou přímo volá po zřízení chovu ryb, které spolu s prasaty a kachnami budou zpracovávaný v pobočním jatečním a konservárenském podniku Gigantu. obr. 8
  Chov prasat, kachen a ryb se neobejde bez zdechlin a jiných zbytku. Jaký je to materiál pro krmení kožešinových zvířat, na Jejichž pěstování je v projektu Gigantu rovně! pamatováno. Budou zde tedy založeny i formy tohoto druhu, aby ani jediná hodnota nepřišla nazmar.
  Výrobní kruh Gigantu se uzavírá. Prase, zelenina, jatky a konservárny, kachny, ryby a kožešinová zvířata - to jsou články onoho velkého řetězu, na jehož začátku je prase a na konci kožešina z lišky. Zbývá ještě vysvětlit význam velkovýkrmny pro zemědělce. Nikdo z nich v něm nemusí vidět svého nepřítele a konkurenta, naopak, měl by s ním navázat styk jako s přirozeným spojencem. A navíc: musí v něm vidět příklad a vzor pro vlastní práci. Vždyť právě na způsobu tohoto podnikání se muže zemědělec učit a jím poučen hledat cesty, jak dojít k dalšímu výrobnímu pokroku. Nejsou již neznámé prostředky, jimiž může vesnice dojít k vyšším formám zemědělské výroby, kterými si může ulehčit a zhodnotit práci, jimiž dostihne dobu a nebude jen rozpačitě přešlapovat na místě. Jsou to jednotná zemědělská družstva, která začínají pracovat s pozoruhodným úspěchem ve všech oblastech státu a která bohatě odměňují každého člena vyššími výnosy při menším pracovním zatížení. Připomeňme tu, že. ke spolupráci s Gigantem se již přihlásilo Jednotné zemědělské družstvo z nedalekých Dolan. Dalo si do plánu založení porodnice pro 64 prasnic, aby mohlo do smiřické velkovýkrmny dodávat selata k výkrmu. Tedy nikoli konkurenční boj, ale přímá spolupráce, nikoli vzájemná řevnivost, ale účelné doplňování jedněch druhými - tak se rýsuje příští vztah zemědělců k velkovýkrmnám, z nichž smiřická má již nyní následovníky v Pardubicích, Mimoni, u Budějovic, na Slovensku a jinde. A ty všechny, budované nyní v nadplánu, se příště stanou nositelkami pokroku v naší živočišné výrobě a zároveň i přímými pomocníky všech našich zemědělců.
  r. obr. 9 obr. 9Popis fotografií
6. Kromě pracovního nadšeni tisíců dobrovolných pracovníků se na stavbě uplatňují moderní stavební stroje.
7. Za jednu neděli vyrostou ze země zdi nových výkrmných bloků.
8. Při stavbě Gigantu se osvědčily zednické trojky, jejichž práce je účelně organisována.
9. V takovém pracovním tempu jde práce od ruky a zdi nám rostou přímo před očima.Z velkých plánů sešlo, byly postaveny jen budovy výkrmny a odkalovací rybníky na kejdu. Před deštěm zamořovaly okolí Smiřic zápachem hnoje tak mocně, že lidé začali protestovat.

Rudé právo 24.2.1957
Čtyři neobyčejné rybníky
   Tentokrát nebude řeč o zadumaných rybnících jižních Čech nebo některého jiného koutu naší vlasti. Jde o čtyři rybníky s hnojem nedaleko výkrmny prasat ve Smiřicích. Za sedm let trvání výkrmny jsou dávno plné a otravují svou existencí celé okolí.
  Rozumný člověk by si řekl: proč nevyvezou hnůj na pole – což jsou tak bohatí, že si mohou ne pár forek, ale hned celé rybníky hnoje skladovat takovou dobu za chalupou. ? Jiného mínění jsou však zdravotníci z Výzkumného veterinárního ústavu, z ministerstva zemědělství a zdravotnictví: prý to nejde z důvodů zdravotních a hygienických.
  A právě z těchto důvodů – domnívají se Smiřičtí – by to jít mělo. Na kolika schůzích už přetřásali ten nešťastný hnůj. Už s tím byli i za poslancem Národního shromáždění, který se snažil prosadit jejich správný požadavek. – Záleží na odpovědných zdravotnících, aby se rychle rozhodli, jak s rybníky naložit. Přece je nelze předat jako dědictví další generaci. A nebylo by to přece jen nejlepší vyvézt hnůj – kam patří ?


On to totiž nebyl žádný hnůj. Výkaly se splachovaly vodou. Tato znečištěná voda (kejda) byla odváděna do zmíněných rybníků, kde postupně vysychala. Rybníky se postupně střídaly a až po vyschnutí se hmotou hnojilo. Přemek