Smiřice - Velkovýkrmna prasat ,,Gigant"

Zpět na hlavní stránku      Původní plány Gigantu byly obrovské      Další stránky o statku

Když jsme přijížděli vlakem z Hradce Králové, začali lidé mluvit o ,,vůni domova".
Při správném počasí se z gigantu táhla ,,vůně prasat", že se dala krájet.
Gigant patřil pod Velkovýkrmny Smiřice. Čb.fotografie jsou ze sm. archivu.
Gigant byl stavěn pracujícím lidem Hradeckého kraje v nadplánu jako dar ke 2. všeodborovému sjezdu.Smiřice - gigant
Panoramatická fotografie
budov ze dne 11.5.2008. Klikni pro zvětšení.Smiřice - gigant
   V červenci 1949 bylo poprvé jednáno s MNV se záměrem postavit velkovýkrmnu prasat, zvanou Gigant, 28.8.1949 byly zahájeny práce s přípravou staveniště a 15.12.1949 již stavebně ukončeny první dva bloky. O nadšení, s jakým lidé přistupovali k akcím obdobného charakteru, svědčí i tzv. ,,brigáda malířů". Ne pokojů, ale akademických umělců, kteří se rozhodli zachytit ve svých dílech jeden z prvních rozmachů socialistického státu. Dodnes je chován s úctou obraz Heleny Šrámkové, vytvořený právě při této příležitosti, na MěstNV. Ostatní obrazy a vzniklá umělecká díla jsou rozptýlena po galeriích zejména Východních Čech.
   Smiř. Zpravodaj 1985

Smiřice - gigant
Malíři Jűngling a Hemelík zachycují v říjnu 1949 elán dělníků.

Smiřice - gigant
Stavba velkovýkrmny vepřů.


gigant v roce 1965 V holohlavské kronice p. Prokop píše v roce 1949:
   Stavba „Gigantu“ ( velkovýkrmny ve Smiřicích ).
   Na projekt „Gigantu“ – velkovýkrmny vepřů ve Smiřicích byla naše veřejnost upozorněna nejprve propagačními schůzemi, na kterých referoval poslanec Josef Borůvka z Dolan a zprávami o chytaném zrušení cukrovaru ve Smiřicích. Oboje vzrušovalo celou veřejnost a v častých debatách vyslovovány byly názory pro i proti. Převládal šířený názor o důležitosti a prosperitě velkovýkrmny, jejíž plán byl stále rozšiřován. V roce 1949 mělo se do 15. prosince postaviti, mimo budov administračních, 10 pavilónů, každý pro 1 000 vepřů. postupně mělo se postaviti ještě dalších 20 pavilónů, tudíž celkem pro 30 000 vepřů, s očekávaným výsledkem produkce 60 000 vepřů á 100 kg za rok ( novinářsky bylo publikováno až 120 000 ). Mlýn ve Smiřicích bude sloužiti za přípravnu krmiv, podobně i sušárna cukrovaru. Jednalo se i o cukrovaru, který se měl změniti v podnik na zužitkování produkce Gigantu, do kterého měla se zavésti vlečka z výkrmny. Na projektovaných 3 rybnících měla se pěstovati vodní drůbež ( hlavně kachny ), ve velkých rozměrech. Odpadky měly se využíti ve velikém zahradnictví a naznačovány byly ohromující plochy skleníků a pařníků. Ve dvoře v Rodově zřídí se rozsáhlá výchovna vepřů, která zásobovati bude Gigant selaty. Gigant malovala H. Šrámková Ký div, že takto narýsovaný, velkorysý projekt budil nadšení, jmenovitě však představa o nepředstavitelném množství kvalitního masa z vepřů a drůbeže ( „tuk poteče každému koutky“ ). Ihned po zahájení stavby sjížděly se četné brigády z blízka i z dáli, jmenovitě v neděli, takže jevila se potřeba orientačních tabulí na křižovatkách silnic. Pod Smiřicemi již i cizí našel cestu ke staveništi. Nepřetržitý proud lidu a četných aut s lidmi i stavebním materiálem ( auta vesměs s nápisy Gigant ) udával směr. Na staveništi samém bylo rušno jako v mraveništi. Ku práci vyhrávaly hudby místní, neb brigádnické a nechyběla ani vojenská. Za mé návštěvy předstihovala se hornická kapela s vojenskou, aby práce šla lépe od ruky. Ký div, že nezvyklý ruch lákal brigádníky i zvědavce, kteří plnili prostory a sledovali rychlý růst pavilónů a při koncertu diskutovali o dalším postupu. Jmenovitě se mnozí zajímali o šířené zprávy o budoucích přísných opatřeních proti nákazám. Tvrdilo se, že bude zakázán chov vepřů v okruhu 4, podle jiných do 10 až 20 km. Zájmový okruh byl ještě širší, jak o tom svědčily auta i motorky z oblastí ještě vzdálenějších. zemědělci chovali se reservovaně. Nebude chov vepřů – nebude ani kontingentů – dobrá uleví se v dřině ( „Ale co zabíjačky“! Mudroval mnohý za větrem ).
   Při příznivém počasí rostly pavilóny od země jako houby po dešti a brigádníků stalé přibývalo tak, že nebylo po ruce dostatek nářadí a kuchyně, které jim vyvařovaly, nestačily. Jednalo se již i o přesunu dobrovolných pracovníků ( kteří při takovém množství překáželi ) na práci meliorační a ing. Lichtenberg vyměřil za tím účelem spodní trasu odpadu O1 mezi Smiřicemi a Černožicemi. Nedošlo však k tomu. Brigádníci nepřišli a nebylo potřebné nářadí u Labské stavební správy.¨
   Později tento nebývalý ruch Smiřice - gigant ochabl, ale pavilóny byly do konce roku zhruba postaveny a zakryty. Zbývala vnitřní úprava na kvalifikovanější pracovníky.
   Rovněž i lidová fáma byla usměrněna, jmenovitě mezi ministerskou komisí, která pro technické a jiné závady restringovala původní stavební program na rozestavěných 10 pavilónů, takže i cukrovar byl svému účelu ponechán, což uklidnilo jmenovitě zemědělské vrstvy. Kolik aut a traktorů projelo během stavby naší obcí nedalo se sečísti.
   Již během stavby vykládali brigádníci na smiřickém nádraží i četné vagóny brambor pro Gigant a traktory je vozily na pole cukrovaru do krechtů. Když bylo zřejmo, že velkovýkrmna ( jak se po restrinkci počalo říkati ) bude uvedena do chodu později, byly brambory odvezeny a jinak použity ( po ztrátách při neopatrné skládce a odvozu ).

Foto:
Gigant v roce1965.
Obraz stavby Gigantu Heleny Šrámkové, visí v zasedací místnosti Městského úřadu.
Zdeněk Hanzl mi poslal fotografii své matky Jarmily Hanzlové při stavbě gigantu, stojí druhá zprava.
Články a fotografie z neznámých novin 24.září 1949

   Už dnes pamatuje na budoucí svěřence Gigantu s. Anna Homolková z Miletína u Hořic, která věnuje velkovýkrmně 10 metr. centů slámy a 150 kg žita. Jak píše, rozhodla se i ona tímto způsobem přispět k budování velkého díla

   Pracovníci z Gigantu se zúčastnili ve velkém počtu vystoupení sovětské mládeže v Hradci Králové, kam sovětští hosté zajeli po budapešťském Festivalu, aby ukázali i zde své velké umění. gigant

   Krajský výbor ČSM v Hradci Králové vypsal soutěž o nejlepšího brigádníka na stavbě Gigantu ve Smiřicích. Soutěž: jednotlivci, skupiny i okresy. Soutěž končí 31. prosince, kdy nejlepším brigádníkům budou odevzdány odměny, m.j. poukázky na domácí a zahraniční rekreaci.

   Výkony jednotlivých brigádníků a brigádnic jsou pozoruhodné. Tak členka ČSM vykopala od rána do 14 hodin odpoledne 15 běžných metrů výkopu 50 cm širokého a 80 cm hlubokého, tj. šest kubických metrů. Jiní členové ČSM Izák, Kostolany, Šmirko a Rajhon přivezli od 18 hodin přes celou noc do 8 hodin ráno 10.500 cihel. jednotliví brigádníci překročují na stavbě Gigantu stanovenou normu až o 100 procent. Mezi ním je tříčlenná úderka KSČ ze Smiřic, která dosáhla 200 procent výkonu při výkopu. Stejného výkonu dosáhli i s. Zurko a Šimák, kteří za šest hodin odvezli a složili 400 q cementu. 18členná brigáda mužů z Líny ve Chvalkovicích, která provedla za hodinu 90 zamíšení malty, tříčlenná skupina Prokop, Hofman a Holečko naložila, odvezla a složila za sedm hodin 40 000 kg makadamu. Traktoriské s brigádníky podali mimořádný výkon ze soboty na neděli. Navozili 70 000 cihel a několik vagonů dřeva, aby brigádníci na stavbě měli z čeho pracovat.

   V soutěži zedníků stavebních správ z Náchoda, Trutnova a Nového Bydžova vyhráli trutnovští, kteří od 7,30 do 16 hodin položili 100 000 cihel.Všechny složky Národní fronty v Nové Pace se přihlásily k dobrovolné práci na Gigantu. Každá z nich bude organisovat brigádu zvlášť a budou soutěžit v počtu brigádníků.

   Důležitým činitelem na stavbě je kuchyně. V neděli, kdy přijíždějí tisíce brigádníků, prodělává vždy zatěžkávací zkoušku. Vedoucí s. Nosek se třemi kuchaři a deseti ženami uvařil za neděli na 4 000 obědů.

   Od Hradce králové až ke Smiřicím jsou na cestách tabule, ukazující směr Gigant. Možno říci, že všechno v kraji jde tímto směrem. A nejen na Královéhradecku, ale i v jiných krajích, které chtějí ukázat svou vůli a chuť budovat..
Zdroj: smiřický archiv.


Smiřice - gigant Smiřice - gigant
Smiřice - gigant Smiřice - gigant
Vlevo: Ředitel státních statků Josef Smrkovský při pokládání základního kamene.
Ve vládě byl, jako ministr lesního a vodního hospodářství, od 20.1.1967 do 8.4.1968.
Vpravo: Poslanec Josef Borůvka. Ve vládě byl, jako ministr zemědělství a výživy,
od 8.4.1968 do 31.12.1968. Slavnostní zahájení stavby se odehrálo 1.9.1949.

Foto vpravo dole: Předseda MNV Smiřice Josef Kutil při poklepu na základní kámen Gigantu

gigant

Z rodovské pamětní knihy

Vepřince.
    Za okupace zařídila správa státních statků ve většině dvorů výkrmny vepřů. Tak i ve zdejším velkostatku vyrostl vepřinec. Po válce se pomýšlelo na jeho rozšíření, jako na již mnoha místech bylo uskutečňováno. Tak došla řada i na Rodov. Práce na zvětšení byly zahájeny v dubnu 1949. Do počátku srpna 1949 byly vystavěny dvě rozsáhlé budovy pro prasnice; tyto budovy byly porodnice. Potom pomýšleno na vybudování budovy další – a to odchovny. Potom bylo slyšet, že tu vyroste i řada budov pro výkrm vepřů – tj. celá velkovýkrmna, nazvaná Gigant.

Gigant.
    Jak již v úvodu bylo řečeno, čekal každý, že Gigant bude vystavěn na prostoře od rodovského vepřince dále k cukrovaru. Zatím však dne 1. září započato s výstavbou za státním statkem Zderazí k lukám a k Labi – na rovině v nížině, kde větší část roku je mlhavo a často i voda tato místa zaplavuje – čili v místě, kde by nikdo z místních občanů výstavbu Gigantu nečekal. – Ale stalo se a Gigant rostl jako z vody a v čase do 15. prosince 1949 byla první část pro 10 000 vepřů vystavěna. Další 3 takovéto objekty budou prý vystavěny v příštích 3 létech, takže celý Gigant pojme 40 000 vepřů a bude jedním z největších Gigantů v celé ČSR, jak psaly všechny noviny, jak hlásal čsl. rozhlas a jak ve všech obcích po celém východočeském kraji říkali referenti…. Na veřejných projevech, jako pan Šotola, disponent hospodářského družstva říkal „u Fejglů“ v pátek 19. srpna 1949 shromážděným občanům rodovským.


Smiřice - gigant Smiřice - gigant
Smiřice - gigant Smiřice - gigant

Smiřice - gigant
Názorná agitace 1949

Smiřice - gigant

Smiřice - gigant
Gigant je škola práce pro všechny.

Smiřice - gigant

Smiřice - gigantSmiřice - gigant
Polská degace na Gigantu v roce 1962.
V pláštích: uprostřed Václav Prýmek, ředitel St. statků Smiřice, vpravo Josef Felbr, vedoucí Gigantu. Foto Ing. Plšek.

Smiřice - gigant
Reklama na Gigant z roku 1974.

Smiřice - gigant
Pohled na budovy 16.5.2005

Smiřice - gigant
Přístupová cesta ke vchodu do areálu - dnes je zde soukromá firma chovající slepice. 24.3.2006

Smiřice - gigant
Pohled na budovy 24.3.2006Nedostavěná čistírna odpadních vod

gigant    Ve smiřickém Zpravodaji 26.března 1999 vyšel tento článek:
   Osud osiřelého staveniště čističky a bioplynové stanice je stále nejistý

   Břemeno povinnosti dokončit stavbu čističky odpadních vod objektu bývalé smiřické velkovýkrmny prasat se rozhodla zbavit s.r.o. Ekopork.
   Společnost tvořily čtyři subjekty, které z pohledu výroby, zpracování a distribuce vepřového masa představovaly skoro ideální spojení. V úvahu připadaly masokombinát Skaličan, královéhradecká a.s. Cerea a dvě soukromé osoby.
   Do výstavby čističky odpadních vod bylo dosud investováno asi 95 miliónů korun a objekt je zhruba z 90 procent dokončen. Potřebná technologie už byla rovněž nakoupena. Čistička byla projektována v parametrech, odpovídajících 60 tisícům tun roční produkce vepřového masa. Šlo o výzkumný úkol zemědělské akademie, schválený vládou. Zařízení mělo sloužit rovněž okolním chovatelům prasat, s nimiž o tom byly uzavřeny dohody.
   Stavební práce však byly zastaveny v roce 1993, kdy investorovi, jimž byl státní statek, došly provozní prostředky. Někdejší gigant je prázdný a budoucnost celého areálu je ve hvězdách.
   Dodavatelské organizace: Chemoprojekt Praha, a.s., a Dopravní stavby Olomouc IES, s.r.o., byly ochotny dílo dokončit, avšak jen z provozních prostředků se stavba dobudovat nedá.,,Dokončení čističky by si vyžádalo 85 až 90 miliónů korun. Naše společnost požádala o snížení kupní ceny nedokončené stavby, ale nestalo se tak. Také technologické zařízení je již zastaralé a její repasování by stálo dalších asi 7 miliónů korun. Celkově by nás čistička stála kolem 190 miliónů korun a ty nemáme. Proto jsme podali návrh na konkursní řízení naší společnosti k 30. březnu 1998," konstatoval ing. Luboš Hrubý ze společnosti Ekopork. Město vlastní čističku odpadních vod má a proto o čističku při bývalém gigantu nemá zájem. Dokončení výstavby čističky by mělo smysl jen v případě, že by se v bývalém gigantu obnovil velkochov prasat - zamezilo by se šíření nepříjemného zápachu do okolí.


Smiřice - gigant
Státní statek začal stavět čistírnu pro Gigant, než však byla hotová, statek se rozpadl. Celkový pohled na čističku. 24.3.2006.

Smiřice - gigant Smiřice - gigant
Vlevo: Tyto odkalovací nádrže patřily k cukrovaru. První zelená liníe za nádržemi je mlýnský náhon ( + Jordán ),
vzadu se ohýbá Labe. 4.5.2003
Vpravo: Gigant měl odkalovací rybník v poli za budovami. U každého pavilonu byl vlek, kam dopravník vyvážel tuhý odpad.
Tekutá kejda se odvážela cisternami na pole. Potom se začala stavět separace, kde se kejda odstřeďovala. 4.5.2003

Smiřice - gigant Smiřice - gigant
Vlevo: Dole na nádržích už odpadává izolace ze skelné vaty.

Smiřice - gigant Smiřice - gigant
Měl se tady údajně vyrábět bioplyn, který by se dál využíval. Fotografoval jsem 24.3.2006.

Smiřice - gigant Smiřice - gigant
Pohled na zadní část čistírny.
Cukrovarské odkalovací nádrže jsou poměrně hluboké. Komín vzadu je jediné, co zbylo z cukrovaru. Vlevo je obilní silo.