Smiřice - stavební činnost firmy Malburg do roku 1900

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku          plány po roce 1900

Další stránky o firmě Malburg a jejich majitelích jsou --- na této stránce ---.Sklad octa
Plán ,,Erweiterung des Essig-Magazins" rýsoval Valášek
Povolení ke stavbě skladu octa podepsal Jan Čeněk 30. května 1865.

Protokol za povolení rozšíření octového skladu v domě č. 7 byl sepsán 28. května 1865:
    Anna David ... Jak z nákresu viděti, přijde ona nová stavba mezi dotčené dva sklady, které bezpečně před ohněm vystavené jsou, v založení, zděmi proti ohni k oddělení a od zahrady č.p. 8 docela k uzavření ...
    Předvolaná sousedka Anna David se veřejně prohlašuje že proti ... nic k namítání nemá, a za postoupený pozemek pro jmenovanou stavbu dle přání částkou od 20 f. r. č. vyplacena byla ...

--------------

Eduard Malburg Ze žádosti o povolení stavby dvoupatrového domu:
    Mám v úmyslu na mém k číslu 6 v Smiřicích patřícím pozemku vystavěti nový dům k rozšíření mé továrny. …
31. srpna 1865

Protokol „za povolení stavby resp. rozšíření pozůstávající továrny k vyrábění lihových nápojů“ byl sepsán 2. září 1865
    ...proti vystavení nového dvoupatrového stavení, k rozšíření pozůstávající již továrny na vyrábění lihových nápojů panu Eduardu Malburgovi při čísle 6 v Smiřicích náležející žádné námitky nepozustávají … a na takovém místě státi bude kde žádnému škoditi nemuže.

--------------

Protokol k povolení stavby ,,místnosti k rozšíření továrny potřebné" byl sepsán 15.4.1866:
    Zamýšlená stavba spojí se jedním svým koncem k pozůstavající továrně; zadní, podélní strana založí se v rovné čáře podle uličky k č. 3, 4 a 5 vedoucí a opatří se toliko 3mi vysoko založenými okny, ostatní 2 strany jsou na vlastní dvůr. Komín stojí v čele nové stavby ze dvora a jest 72" vysoký ....
    ... stran stavby nové místnosti pro parní kotel spojenou s bednářskou dílnou a jednou světnicí pro bednáře, ... není žádných námitek ... Co se vystavení komína týká, jest zvláštní povinností stavitele pana Josefa Valáška by stavbu tuto především, se vší opatrností založil a pak přísně na to hleděl by tensamy dle pozustavajicích předpisu dohotoven byl.
    Předvolaný pan Jan Novotný čís: 2 a pan Josef Jilovsky čís: 3 ... nic k namítání nemají...


--------------

Protokol k povolení stavby „nové kolny pro kočáry pak komoru pro nářadí a dvě světničky k obývání“ byl sepsán 5.6.1867

plán
Nákres k vystavení nové kočárové kulny o jednom poschodí ... rýsoval stavitel Valášek 2. června 1867.

--------------

Protokol k povolení stavby „reservoáru pro melasu“ byl sepsán 23.4.1874
    Jelikož projektovaná stavba dle podaného nákresu založí se na hranici obecní cesty a tasamá žádného okapu nemá, nýbrž štít nahoru bude vyveden, jelikož dále stavba, an půda je měká, na beton založená, účelu přiměřenými zdmi opatřena a krytbou, před ohněm bezpečnou přikrytá bude; nemá podepsaný ničeho více ani k připomínání, ani k namítání.
Valášek stavitel.

plán
Plán na postavení reservoiru pro melasu ... rýsoval Jan Fryč zkoušený stavitel.
Polohopis: Labe, Zahrada k č. 3, Č. 3 Pan Jílovský, Obecní cesta, Kulna, Nový reservoir, Zahrada, Továrna.

--------------

Protokol za povolení stavby „ zvětšení skladiště" byl sepsaný 28.7.1870

plán
Nákres na zvětšení magacínu ... rýsoval Kottland, tes. mistr.--------------

Protokol za povolení stavby továrny k vyrábění drasla byl sepsaný 11. srpna 1874:

plán
Disposiční plán k zařízení na vyrábění drasla pro pány Ed. Ad. Malburg & syn v Smiřici.
Popisky zezhora: Pec draslová, Paneo odpařovací, Pec kalcovační, Luhovna, Jáma draselná I. - III.
Poloha: Zahrada pana Wewerky č.d. 8, Lihovar, Konírna, Octárna, Nádvoří, zahrada pana Ed. Malburga
Pohled ze strany luhárny. Za p. inženyra W. Webra se podepsal Jan Frič.

--------------

Protokol za povolení stavby „k zřízení předsíně“ (před lihovarem) sepsaný 18.11.1876

plán plán
Nákres na postavení jedné předsíně ...
Polohopis vlevo, dolů: Melasník, Bečvárna (?), Aparát a kotelna, Nový dům.
Vpravo, dolů: Potašovna, Maštele, Lihovar, Maštele, volárna a octárna, Starý dům.
13.11.1876 rýsoval Kottland

--------------

Ze žádosti:
... na mém zakoupeném místě nové skladiště a pak ze dvou stran toho místa nový zděný plot postaviti, ...
Marie Jakoubková
Protokol za povolení stavby „ nového kameného plotu pak skladiště jakož i nových chlévů a kulny" byl sepsán 28.4.1879.
Marie Jakoubková (podpis vpravo), co hraniční sousedka ... nečiní žádné překážky.

plán
Nákres na postavení nového skladiště a postavení nového zděného plotu.
Rýsoval 5.4.1879 Kottland.
Na polohorysu je dole Hlavní ulice.

--------------

Protokol za povolení stavby „ nové volárny" byl sepsán 9.3.1880.
    ... jen se připomíná aby z ohledu veřejných obecní ulička nebyla s povozy p. Malburga obtížená tak aby se ostatním p. sousedům příležitost neskracovala když svobodné ježdění na jejich pozemky mají a ji by tak užívati nemohli jak ji až dosaváde užívali, jelikož na tom pozemku kde stavba obmýšlená provedená býti má, nikdy žádné stavby nestávalo. Spurný a Machek

    Já Jan Machek a já František Spurný (podpisy) se prohlašujem ... nemáme ničehož k namítání ... Připomínáme ale bychom v užívání totiž choděním a jezděním do našich bytů zkrácení nebyli ... aby se tomu předešlo, podáváme náš náhled by p. Malburg s vlastníkem domku čp. 3. jakýmkoliv způsobem vyjednal by na pozemku který před jeho domkem leží povozy proti sobě jedoucí, se vyhnouti mohly.

plán
Nákres na vystavení nové volárny ... rýsoval 18.2.1880 Kottland.

plán
Další část plánu volárny.
Texty půdorysu zleva: Komora, Místo pro 26 k. dobyt., Světnice, Místo pro 8 k. dobyt., Místo pro 16 k. dobyt., Sekárna

plán
Pootočená část plánu nahoře.
Texty zleva dolů: Pole, Dvůr, Kulna, Zahrada k č. 8, Cesta do pole, Pole, Zahrada k č. 7, Potažovna, Lihovar, Octárna a konírna, Domovní stavení č. 7, Volárna, Dvůr, Melasník, Kotlárna, Domovní stavení č. 6, Ulička, Zahrada č. 5, Hospodářské stavení k č. 5, Domovní stavení p. F. Spurnýho č. 5, Dvůr, Dom. st. č. 4, Domovní stavení č. 3, Dvůr, Labe

--------------

Protokol za povolení stavby „ nového skladiště", při stávajícím lihovaru v jeho dvoře, byl sepsán 9.3.1880.

plán
Nákres na postavení nového skladiště ve dvoře ... čp. 6 a 7. rýsoval 3.3.1880 Kottland.
Na polohorysu je hlavní ulice dole.

--------------

Protokol za povolení „ přístavby bečvárny vztažně zřízení bečvárny ze stávající volárny", byl sepsán 9.3.1880.

plán
Nákres na postavení bečvárny ... rýsoval 6.3.1880 Kottland.

--------------

Protokol za povolení stavby „ nové kovárny ze stávající maštele", byl sepsán 20.3.1881.
    Místnostě v kterých kovářství pro svou vlastní potřebu postaviti se má, nalézá se na tak zvaném ,,zadním dvoře" továrny, a jest o samotě místnost tato postavená.

--------------

Ze žádosti:
    ... na dvoře jednopatrové stavení ...

Protokol za povolení stavby „nového bytu na dvoře", byl sepsán 14.3.1885.
... připojí se nová stavba k stávajícímu stavení ve dvoře a provede se z tvrdého staviva na místě kde prádelna pozůstává a k zboření přijde...

--------------

Protokol za povolení stavby ,,nového skladiště a nové kulny", byl sepsán 11.9.1885.
... projektovaná stavba přistavuje se k pozustávající stavbě rafinerie uvnitř dvora ...
    Co se týče kulny pro stříkačku přistavuje se na zadní části dvora k párnímu komínu ...

plán
Nástin na přístavbu nového skladiště ... rýsoval 25.8.1885 W. Kottland.
Polohopis zleva: Dům č. 6, Skladiště, Varní sín, Nová stavba, Kotlarna, Dvůr.

plán
Nástin na postavení nové kolny pro stříkačku ve dvoře ... rýsoval 9.9.1885 W. Kottland.

--------------

Žádost o povolení stavby nového skladiště byla sepsána 18. října 1886.
Protokol za povolení stavby ,,nového skladiště", byl sepsán 27.4.1888.
... Já Antonín Sehnoutka, co zákonný zástupce pozůstalosti Karla Veverky čp: 8 ve Smiřicích, nemám ... ničeho k namítání.

plán
Plán na postavení nového skladiště ... rýsoval 7.10.1886 J. Andrejsek

--------------

Protokol za povolení stavby ,,nové kotelny".

    K žádosti ctěné firmy a vzhledem k výsledku místního šetření ze dne 29. ledna 1891 povoluje se ... na západní straně stávající draslárny tovární vystavěti novou kotelnu v níž umístiti se má jeden nový kotel v velikosti asi 100 m2 topící plochy a s plochou roštu ca 1 m2 proti šetření následujících podmínek:
    1.) ... na všech stranách zděmi nejméně 60 cm silnými ohraničena a lehkou střechou přikryta...
    2.) Veškeré otvory proti sousedící draslárně třeba zazdíti, jak to v opraveném plánu jest naznačeno.
...
C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové dne 5. února 1891.


--------------

Protokol za povolení stavby ,,nové kanceláře", byl sepsán 13.5.1889.
.. přístavba kanceláře připojená jest těsně k rafinační budově ...

plán
Kancelář má rozměry 4,5 / 3,5 m.

--------------

Protokol za povolení stavby ,,nádržky na melasu", byl sepsán 29.7.1891.
Přístavbě samé ničehož k namítání není, anto stavba dle nařízení politické komise dle výměru sl. c.k. okresního hejtmanství ve Dvoře Králové ze dne 22. července 1891 č: 13774 provedena bude.


--------------

Protokol za povolení stavby ,,nové kulny", byl sepsán 6.9.1891.

plán
Nákres na postavení nové kulny ... rýsoval J. Andrejsek 20. srpna 1891.
Polohopisný nákres: Octárna, vlevo Maštel a Kulna, Dvůr č. 6 a 7, vpravo Nová stavba a Zahrada, dole č. 5, cesta a zahrada č. 6 a 7.

--------------

Protokol za povolení stavby ,,nové kulny", byl sepsán 17.9.1891.

plán
Umístění nové kulny.

--------------

Protokol za povolení stavby ,,nové kulny a ohrady zahrady č. parc. 362", byl sepsán 20.3.1893.
.. p. stavebník oznámil ústně komisi, že obmýšlí zeď od projektované kulny na místě stávajícího dřevěného plotu až za roh ... cihelnou zdi ohraditi ... zeď ve výši 3 m. ...

plán
Nákres na postavení nové kulny ... rýsoval J. Andrejsek 15.3.1893.

--------------

Protokol za povolení ,,přístavby strojírny v závodě", byl sepsán 10.5.1895.

plán
Nákres na rozšíření luhárny ... rýsoval J. Andrejsek 2.5.1895

--------------

Žádost: V úctě podepsaná firma zamýšlí nový skleník vystavěti a prosí o dobrotivé povolení. Smiřice dne 21. srpna 1895
Povolení firma dostala 25. srpna 1895

plán
Nákres na stavbu skleníku ... rýsoval J. Andrejsek 28.6.1895.

--------------

Protokol za povolení ,,ku přeložení stávající kovárny a dílny zámečnické na zadní část dvora lihovaru", byl sepsán 30.7.1899.

plán
Nákres na zřízení nové kovářské a zámečnické dílny ... rýsoval J. Andrejsek 7.8.1898.
Polohopis: Pozemek pana Jana Beka, Skladiště, Nová dílna, Kulna, Kulna, Dvůr, Zásobárna.
Půdorys: Dílna truhlářská, Skladiště pro stříkačku, Dílna kovářská a zámečnická.

--------------

plán
Plán na zařízení k pěstění čistých kvasnic v lihovaru pánů Ed. Ad. Malburga a syna ve Smiřicích.
Rýsoval J. Andrejsek 20.5.1900.
Situace: levá strana dolů - Skladiště, Kalcinační pece, Melasník, Kotlárna, Raffinerie, Skladiště, Dům č. 6.
Pravá strana dolů: Luhárna, Draslové pece, Lihovar, Melasník, Skladiště, Skladiště, Dům č. 7.


--------------