Smiřice - stavební činnost firmy Malburg po roce 1900

Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku          plány před rokem 1900

Další stránky o firmě Malburg a jejich majitelích jsou --- na této stránce ---.Protokol za povolení stavby ,,portýrního domku ve dvoře závodu čd 6/7", byl sepsán 3.5.1903.
Ze žádosti: ... místo již špatné portier-loge hodlají vystavěti portier-loge novou ....

plán
Nákres na postavení portier loge pro firmy Ed. Ad. Malburg a syn Smiřice n/L (v každém plánu se opakuje = ...)
Rýsoval J. Andrejsek v dubnu 1903.

--------------

K vyřízení žádosti ze dne 18.12.1903 schvaluje se tímto na základě výsledku místního šetření konaného dne 9. ledna 1904 ... zřízení pece na žíhání dřevěného uhlí. ... a sice v místnosti kde dříve destilační přístroje umístěny byly ....
C.k. okresní hejtmanství Dvůr Králové dne 17/2 1904.
Povolení od obecního úřadu bylo vydáno 27.2.1904.


plán
Pec pro žíhání dřevěného uhlí ... plán rýsoval J. Andrejsek 16/12 1903

--------------

Vyhláška.
    firma ... zamýšlí v lihovaru svém ve Smiřicích mimo melasy také jiné suroviny na líh spracovati, jmenovitě Topinambur, případně i řípu. Zařízení k této výrobě pozustáva v postavení malé diffusse (6 těles), z pračky, z řezačky a 2 nádob, ve kterých z cukermnatých šťáv z Topinamburů resultujících(?) prováděti se má. Další část tohoto zařízení byl by lis na odvodnění z Topinamburů resultujících řízků.
    Zařízení to má se postaviti v budově, ve které dosud kvasné kádě umístěny jsou; tyto pak míní firma přestěhovati do místnosti vedle kvasírny se nalézající, ve které již dvě kvasné kádě stojí.
....
C.k. okresní hejtmanství Dvůr Králové dne 5/2 1904.

Ctěné firmě Ed. Ad. Malburg a syn ve Smiřicích
    U vyřízení žádosti ze dne 28/1 1904 uděluje se ct. firmě na základě místního šetření konaného dne 15/2 1904 ... povolení, by směla dle předložených zde plánů při lihovaru svém čp. 6/7 ve Smiřicích v posavádní kvasírně za dole uvedených podmínek provésti zařízení ku zpracování topinamburu a řepy ku výrobě lihu.
...
C.k. okresní hejtmanství Dvůr Králové n/L dne 25/2 1904
Stavební povolení pro přestavbu kvasírny bylo vydáno 29. února 1904.

plán
Stanice pro získání šťáv z topinambouru po případě řípy za příčinou jich promíšení do zápar melasových
Rýsoval 1904 J. Andrejsek.


--------------

Ze žádosti:
Dovolujeme si oznámiti, že následkem chatrnosti našeho komínu jsme nuceni tento zbourati a místo něho na témž základě nový vystavěti. ...
Žádost byla podána 21.4.1904, stavební povolení 18. června 1904.

plán
Komín je vysoký 40 metrů.
Statický výpočet zhotovila firma Ant. Dvořák & K. Fischer v Letkách u Libšic n. Vlt.

--------------

U vyřízení žádosti ze dne 12/4 1904 uděluje se ... povolení, by směla ... dosavádní kotelnu v lihovaru ... přestavěti a dosud v ní se nalézající parní kotel nahraditi kotlem novým soustavy Fischbeinovy o výhřevné ploše 180 m2 o napjetí 6 atmosfér ...
C.k. okresní hejtmanství Dvůr Králové n/L dne 4. června 1904
Povolení ke přestavbě kotelny bylo vydáno 20.6.1904


--------------

Vyhláška
    firma Ed. Ad. Malburg ... oznámila zde, že zamýšlí v tomto závodě svém zaříditi osvětlení elektrické, za tím účelem postaviti tamtéž nový parní stroj a stroj dynamo - elektrický a ze stroje toho rozvésti vedení po celé továrně, jakož i přes ulici a okresní silnici do své prodejní místnosti a do vily ...
C.k. okresní hejtmanství Dvůr Králové n/L dne 28/10 1904

plán
V Praze 18./10. 1904.

--------------

Protokol za povolení stavby ,,dvou kulen pro nádobí na jich pezemku č. kat. 82, 83 zde ", byl sepsán 12.3.1906.
Vlastník domky čp. 4 Josef Machek a domu čp. 5 Josef Spurný .. nemají ničeho k namítání.

plán
Nákres na postavení dvou kolon ... rýsoval V. Kottland v únoru 1906.
Mezi domem p. Spurného a stavebním místem jsou 3 metry, proto je stěna šikmá.

--------------


Ze žádosti 19.10.1907:
    Oznamujeme tímto zdvořile, že zvýšíme stávající skladiště pro technické potřeby o 2 metry a adaptujeme jej co technickou laboratoř.

Protokol za povolení přestavby ,,stávajícího skladiště pro technické potřeby ku zřízení kanceláře a technické laboratoře", byl sepsán 27. 10.1907.

plán
Půdorys: Laboratoř technická, Předsíň, Kancelář správce závodu, Laboratoř bakteriolog.

--------------

Protokol za povolení přestavby ,,přední části pece na spalování výpalku v lihovaru", byl sepsán 25.5.1907.

--------------

Plán pece potažové

plán
Plán pece potažové ... - je pro svou velikost rozdělen na tři díly.

plán
Rýsoval architekt Karel Andrejsek městský stavitel v březnu 1907.

plán

--------------

Protokol za povolení přístavby ,,lednice a luhárny", byl sepsán 31.12.1908.

plán
Přístavba lednice a luhárny, rýsoval 9.12.1908 Karel Volt.

--------------

Žádost:
    Dovolujeme si tímto slušně oznámiti, že na rampě ve svobodném skladišti z jedné místnosti, která měla 3 stěny zřídíme kancelář pro c.k. technickou kontrolu, který bude míti asi 21 m2 rozlohy a 2 okna do uličky. Vedle nalézají se jedna komora a 2 záchody closetové.

Protokol za povolení přestavby ,,jedné místnosti pro kancelář c.k. technické kontroly", byl sepsán 31.12.1908.


--------------

žádost
Žádost ze dne 15. března 1909. (Způsoby uplynulého století jsou pryč.)

plán
Plán na umístění kvasících kádí v lihovaru firmy ... rýsoval K. Andrejsek v březnu 1909.

--------------

K vyřízení žádosti ze dne 30. července 1909 schvaluje se ... v místnosti pro vaření pivovarského droždí ... provedení druhé odstředivky ... C.k. okresní hejtmanství Dvůr Králové n/L dne 11/11 1909

--------------

Protokol za povolení stavby ,,kolny na dílci pozemku čkat. 73", byl sepsán 20.6.1910.

--------------

Protokol za povolení stavby ,,kolny na části pozemku čk. 73", byl sepsán 14.11.1910.

plán
Plán na postavení kolny ... rýsoval Václav Munzar v listopadu 1913

--------------

Povolení k stavbě ,,místnosti pro uschování denaturačních prostředků", bylo sepsáno 13. 9.1913 .

plán
Náčrtek na stavbu budky pro uschování denaturačních prostředkův. (vpravo nahoře u kolejí vlečky)
Rýsoval Karel Volt

--------------

Slavný Městský úřad, Smiřice n/L.
    Ohlašujeme tímto, že postavíme na naší parcele č. k. 216 malou komůrku pro uschovávání benzinu pro automobil.
    Stavbička ta provedena bude dle stávajících předpisů pro uschování benzinu.
Ve Smiřicích, 27. března 1913 razítko a podpis Protokol za povolení stavby ,,ku zřízení malého sklípku pro ukládání menšího množství benzinu", byl sepsán 28.3.1913.
Paní Spurná Klára majitelka sousedního pozemku čkat: 80 ... nemá nižádných námitek...


--------------

Kolaudace slivovárny na pozemku čkat. 82 ve Smiřicích byla 18.6.1914.

plán
Podpisy na pozvánce na kolaudaci.

plánPlán na stavbu slivovarny ... rýsoval karel Volt v srpnu 1913. (37,21 m2)

--------------

Protokol za povolení stavby ,,skladiště na dvoře továrny", byl sepsán 28.6.1917.

plán
Plán na postavení skladiště ... rýsoval Václav Munzar
Skladiště je v ochranném pásmu vlečky, proto muselo být povolení
od zástupce C.k. odboru pro udržování tratě v Josefově v zastoupení Správy c.k. státních drah.

--------------

Protokol za povolení přístavby ,,jedné části skladiště k dosavádnímu skladišti", byl sepsán 22.3.1920.
    Projektovaná přístavba skladiště octa nachází se na stavební parcele č. 216, a nehraničí na žádného souseda. Přístavba tato obsahuje tři hraniční cihelné zdi o síle 60 cm a výše 4.70 m. se čtyřmi okny. Střecha jest kryta asfaltem a lepenkou.

V žádosti se už nežádá:
P.T. Obecnímu úřadu, Smiřice n/Lab..
    Oznamujeme, že přistavíme na zadním dvoře naší továrny č.p. 6 & 7 k dosavadnímu skladišti ještě jednu část, která bude tvořit prodloužení dosavadní budovy tak jak na přiloženém plánu v situaci jest naznačeno.
Smiřice, dne 18.března 1920 razítko a podpis

Na pozvánce ke komisionelním šetření předseda stavební komise Ing. Pešina píše: ,,K žádosti ct. firmy ..."
Jsou pozváni: František Vít (starosta obce), inž. Robert Čeřovský, Ct. fa. Ed. Ad. Malburg a syn, Václav Munzar, Čeněk Rejchrt, Josef Škarytka a Karel Volt.

plán
Plán přístavby skladiště octa ... rýsoval Karel Volt v březnu 1920.

--------------

Protokol za povolení přestavby ,,stájí na obytné místnosti", byl sepsán 27.4.1920.
    Dle přiloženého plánu stájí se mají zřídíti z bývalých stájí dva byty o kuchyni a jednom pokoji a jeden byt o kuchyni a dvou pokojích.
    Místnosti obytné mají vchod z uzavřené předsíně, v plánu jako chodba označené. Venkovní příčky jsou zděné, strop je ohnivzdorně opatřen, spodem omítkou, vrchem na půdě dlažbou. Světlá výška místností obnáší 2.90 m. Obytné místnosti opatřeny jsou prkennými podlahami. ...

plán
Plán přestavby stájí na dělnické byty v zadním dvoře ... rýsoval Karel Volt v březnu 1920.

--------------

Ze žádosti:
    Oznamuje tímto, že následkem chatrného zdiva jsme nuceni přestavěti skladiště, které se nachází na severní straně zadního dvora ...

Protokol za povolení přestavby ,,skladiště na zadním dvoře továrny čp. 6/7 ve Smiřicích", byl sepsán 5.8.1920.
Přestavba skladiště, komory a chléva s přístavbou nových záchodů zaujímá plochu starého skladiště. Zeď k sousedu Kl. Spurné zvyšuje se asi o 100 cm. ...
Se stanoviska technického není proti stavbě žádných námitek.
Za intervenci účtuji 40,- Kč Ing. Pešina


plán
Plán na přestavbu skladiště ... rýsoval Karel Volt 14.7.1920.

--------------

Okresní úřad ve Dvoře Králové nad Labem, dne 20. července 1932.
    Věc: Povolení ku zřízení provozovny.
    Okresní úřad ve Dvoře Králové přihlížeje k výsledku místního šetření a komisionelního jednání ze dne 24. června 1932 uděluje Vám ve smyslu § 25 a násl. ž.ř. povolení ku přeměnění bývalé železné nýtované nádrže číslo 61 na uskladňování lihu v továrně ...