Holohlavy - hřbitov

Jsou použity materiály z Okresního archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku     Seznam majitelů hrobů v roce 1930     Majitelé srpnu 2013hřbitov Holohlavy
Před hřbitov byla přemístěna památka Boží muka od státní silnice, byla tam opět poražena autem. 20.9.2017

hřbitov Holohlavy
Na konci Dlouhé ulice leží holohlavský hřbitov. 31.10.2015Holohlavský hřbitov, plán a řád, schválení jeho.
Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Při místním šetření konaném dne 27. února 1912 ohledně schválení hřbitovního plánu a řádu pro společný hřbitov obcí Holohlavské a Černožické na pozemku čís. parc. 18. v Holohlavech zjištěno bylo následující:
   Jmenovaný hřbitov, nalézající se na severovýchodní straně Holohlavské mezi okresní silnicí a stodolou popužního dvora má téměř podobu rovnoramenného trojúhelníka, jehož základna směřující ku straně jihovýchodní jest 43 m. dlouhá a výška 62 m. obnáší.
   Činí tudíž plocha tohoto hřbitova přes 1.300 m2.
   Podle výkazu důst. děkanského úřadu v Holohlavech ze dne 8. listopadu 1904 čís. 430 pohřbeno bylo v desitiletí 1894 – 1903 na holohlavském hřbitově 37 dětí a 71 dospělých osob, což rovná se 90 dospělým osobám.
   Počítáme-li že pro hrob dospělé osoby jest plochy 5 m2 třeba, jest pro 90 osob dospělých 450 m2, Béřeme-li zřetel k rozmnožení obyvatelstva a případným epidemiím a počítáme-li pro tuto eventualitu 100 % bylo by třeba rozměry 900 m2 pro plochu hřbitova. Zbývá nám tudiž ještě v tomto případě 400 m2.
   Jest tedy zmíněný hřbitov úplně způsobilým, by mohl býti zřízen podle připojeného návrhu řádu hřbitovního a jest třeba dbáti následujícího:
   1.) Hřbitovní plán musí býti upraven tak, aby bylo jasno, kde umístěny mají býti hrobky, rodinné hroby, řadové hroby odrostlých a řadové hroby dítek do 10 roků.
   2.) V plánu jest vyznačiti jak hlavní cesty v šířce nejméně 3 m, tak i cesty vedlejší v šířce nejméně 1,5 m.
   ….
   C.k. okresní hejtmanství ve Dvoře Králové n/L., dne 21. srpna 1912

------------------------

Ministerstvo sociální péče v Praze povolilo výnosem ze dne 24.5.1935 ... státní příspěvek na nouzové práce t.j. rozbourání staré hřbitovní zdi a úpravu obec. cesty

------------------------

Dopis ONV Jaroměř ze dne 20.5.1955
   Hlásíme změnu v osobě hrobaře v Holohlavech a to z toho důvodu že dosavadní hrobař pro stáří a vážnou nemoc tuto práci nemůže konat.
   Nový hrobař od 1. dubna 1955
   Kopecký Ladislav, narozen 1.6.1913 v Holohlavech, zaměstnanec ČSD Jaroměř.
   Žádáme o poukazované odměny za údržbu jmenovanémuhřbitov Holohlavy
Pohled od vchodu. Foceno 1.4.2007.
Vpravo stíní budovy statku, vzadu stojí bytovka patřící do Dlouhé ulice. Za zdí vlevo vede silnice k rybníku a na Černožice.
V nejzadnější straně hřbitova u zdi je hrobka známého černožického a pak i okresního starosty a
poslance pana Jana Jaroše z Čáslavek čp. 10 ( 160 ). Náhrobek má prý svůj osud, který se nepodařilo zjistit. Zdroj: M. Volák

hřbitov Holohlavy
Vlevo se vchází cestou od fary. Původní hřbitov byl umístěný u kostela.

Osarium hřbitov Holohlavy
Obecní úřad zřídil v tomto hrobě Osarium (kostnice, ostatková skříňka). Vložený obrázek se znakem Holohlav.
Původní deska nesla jména Kateřina Fejglová roz. Andrýsová a Josef Fejgl viz. foto dole.
Hřbitov dostal nový chodník. 6.7.2012hřbitov Holohlavy hřbitov Holohlavy
U vchodu na hřbitov je umístěn nákres rozmístění hrobů se jmény.

hřbitov Holohlavy hřbitov Holohlavy

-----------------------

hřbitov Holohlavy hřbitov Holohlavy
Hrob slavného bubeníka Václava Kutíka. Otázka je, jestli si to spletl, nebo byl takový hrdina.
Nebo, jak píše pan Volák ve Zpravodaji, toho vypil před bitvou víc než je zdrávo.
Fotografoval Miroslav Suchý

pohlednice
Pan Suchý, předseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 poslal nedatovanou historickou pohlednici.

Velectěný Pane starosto !
Obdržel jsem od p. Ježka z Hradce Králové, že pomník rodáku holohlavskému býv. vojensk. bubeníkovi jest hotov.
Žádá mně uvedená firma, bych se Vás p. starosto dotázal, zda jsou základy pro pomník, jak při prohlídce dne 11. června t.r. udáno bylo, vyzděny, a zda by Vám bylo možno nyní pomník z Hradce odvésti, aby mohl být postaven.
V případě, že jest vše připraveno, račte se s p. Ježkem, mistrem kamenickým v Hradci dohodnouti, kolik povozů a jakých bude potřeby pro dopravu pomníku, a kdy jich máte poslati. V dokonalé úctě, Josef Šolc, c.k. učitel, tech. referent.
Hořice 8. srpna 1912

František Waldek

26.9.1911 psal Fr. Waldek na Obecní úřad do Holohlav:
Ku vytesání nápisu pro pomník zesnulého Václava Kutíka, potřebuji rok a den narození, jakož i den úmrtí téhož, i prosil bch o laskavé oznámení žádaného, neb má být pomník ten již 2. listopadu t.r. odhalen.

-----------------------

hřbitov Holohlavy hřbitov Holohlavy
Centrální kříž. Na zadní straně jsou iniciály J. K. s rokem 1824. Komín vzadu patří černožické teplárně.

hřbitov Holohlavy hřbitov Holohlavy
Vlevo: Popis této náhrobní desky dole. Vpravo: Tato druhá ( kovová ) deska je také na zdi.

Pan Volák ve smiř. Zpravodaji píše:
    Když jsme v minulém čísle Zpravodaje četli o starém holohlavském hřbitovu ( u kostela ), dočetli jsme se, že jednou z posledních, kdo zde byl pohřben, byla žena c. k. justiciára ve Smiřicích Josefa Filipa Wolfganga Albecka. Justiciár se znovu oženil s Janou rozenou Kalgeovou. Když Albeck zemřel, tato jeho druhá manželka ho nechala po 15 letech společného života pohřbít už na „novém” hřbitově.
    Na hřbitovní zdi na straně k silnici zakryt travou a loubincem je náhrobek, z jehož bělavé desky je patrný pouze erb. Většinou návštěvníků hřbitova je proto v dnešní době zcela opomíjen a není jim známý. Na tomto místě odpočívá vysoký zámecký úředník - justiciár smiřického panství na přelomu 18. a 19. století, jehož podpis bychom našli na všech úředních listinách z té doby. Dnes už není takřka vůbec čitelný text na jeho náhrobní desce:

Hier ruht die irdische Hülle    Zde odpočívá pozemská schránka
des sanft in Gott entschlafenden    v Bohu sladce zesnulého
JOSEPH PHILLIP WOLFGANG Ritter von ALBECK    Josefa Filipa Wolganga rytíře
Von Albeck    z Albecku,
k. k. Justiziar zu Smirzitz    c.k. justiciárara ve Smiřicích
geboren am 5. august 1773    narozen 5. srpna 1773
gestorben am 6. januar 1839    zemřel 6. ledna 1839
Aus liebenden dankbarer Herzen gesetz     milujícího a vděčného srdce postaveno
von der trauender Witwe Johanna von Albeck    od truchlící vdovy Johany Albeckové
geb. Kalge un Kindern.    rozené Kalgeové a dětí.

Vdova po Albeckovi se i s dětmi odstěhovala - zřejmě do Německa.

hřbitov Holohlavy hřbitov Holohlavy
Holohlavský starosta pan Malínský mi poslal fotografii hřbitova po orkánu Kyrill ( pátek 19. ledna 2007 ).
Úklid túje prováděli holohlavští hasiči.
Vpravo: Hrob Aloise Nývlta. Čestný občan Smiřic

hřbitov Holohlavy hřbitov Holohlavy
Vlevo: Zde leží Kateřina Fejglová roz. Andrýsová 1840 - 1925 a Josef Fejgl 1843 - 1918 ( z Černožic ).
Jestliže jste jejich potomci, prosím ozvěte se mi. Tato větev rodokmenu mi chybí.

Vpravo: - Kateřina Andrýsová roz. Chmelíková 1817 - 1893.

hřbitov Holohlavy hřbitov Holohlavy
Lidé dříve dbali více na to, aby měli pěkné náhrobky. Dnes se nepíší už ani jména, většinou jen nic neříkající rodina XY.
Pro ty, kdo hledají své předky je to problém. Na hřbitovech je často více rodin se stejnými jmény.
Vpravo: Zadní roh hřbitova, na zdi je nápis: Pokoj popeli jejich.

hřbitov Holohlavy
Hřbitovní zeď spadla 31.1.2002 ve 23,30 hod. Všimněte si výšky zeminy na hřbitově proti venkovnímu prostoru. Holohlavský archiv.

hřbitov Holohlavy
Hřbitov ze vzduchu 10.6.2008.