Holohlavy - kostel

Jsou použity materiály z Okresního archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku        Fotografie holohlavských zvonůkostel Holohlavy
Kostel v Holohlavech dne 15.5.2008kostel Holohlavy Osvědčení.
   Jako horliví katolíci bráníme se tvrzení nepřátel sv. Církve, že prý všichni Čechové hnutí husitskému přejí. Zavrhujeme podvratné, sv. Církví za bludné uznané učení Viklifo-Husitské, které naši krásnou, milou vlast na pokraj záhuby zavedlo; zavrhujeme ono bludné učení, které národ náš opět rozkolem zpustošiti hrozí. Nejdeme s lidmi, kteří víry nemajíce, jen z ohledů sobeckých nešťastného mistra a původce učení revolučního Jana Husa na výsost velebí.
   Osadníci obce holohlavské.
   Jan Šandera, starosta. - Kamil Kučera, radní - Karel Matějček, radní - František Prokop, radní - Jan Kroupa, výbor - Jan Prokop, výminkář - Jindřich Daněk, soukromník. - Anna Andrejsková, rolnice - Josef Sehnoutka, rolník - Václav Zilvar, rolník. - Václav Andrýs, rolník. V Holohlavech, dne 25. února 1890.
   Zdroj: časopis Čech:

---------------------

Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Dne 13. dubna 1896 v půl 9 hodině dopoledne bude se konati technické šetření a zároveň konkurenční řízení ohledně nutného pořízení lavic v děkanském kostele v Holohlavech nákladem 669 zl. 30 kr. Žádám obecní úřad, aby se této komise zúčastnil.
   Dvůr Králové, dne 28. března 1896 c.k. okresní hejtman

---------------------

Pokus krádeže na faře. Vypravuje se, že na holohlavské faře přilákaly zásoby drůbeže, k pečení připravené, určené k hostině o nedávném jubileu dp. faráře, zloděje, z nichž jeden házel drůbež přes plot a druhý dával za plotem pozor. Týž uslyšev kroky, uprchl. Druhý házeje drůbež mluvil k prvému a nedostávaje odpovědí byl jat podezřením i přeskočil plot a skočil před četníka, i byl zatčen a od veden ke krajskému soudu do Hradce Králové. kostel Holohlavy Zdroj: časopis Čech 7.8.1904

---------------------

Systemisování druhého kaplanského místa v Holohlavech.
Obecnému úřadu v Holohlavech.
   K výnosu zdejšímu ze dne 19. dubna 1909 čís. 12.991 oznámil sem obecní úřad zprávou ze dne 29. května 1909 čís. 401 a ze dne 17. ledna 1910 čís. 26, že obci tamní nelze ani částečně k uhrazení kongruy druhého Holohlavského kaplana přispívati.
   S odvoláním na shora dotčený výnos zdejší žádá se obecní úřad, by sem ještě do 8 dnům předložil:
   1) výpis z protokolu sepsaného o onom zasedání výborovém, v němž se stalo usnesení o věci této,
   2) poslední rozpočet obecní,
   3) výkaz jmění obce, jakož i
   4) výkaz o výši a) obecních i b) školních přirážek, jež v obci v posledních třech letech předepsány byly.
   C.k. správce úřadu: podpis

---------------------

Vložené obrázky:
Ladislav Joneš fotografoval kostel kolem r. 1960.
Sochy na levé a pravé straně čelní strany kostela.
Níže socha Krista před bočním vchodem do kostela.
Na druhé straně podstavce je nápis:
Nákladem manželů Bedřicha Antonie Bartoškových ze Smiřic Č. 98 - 1893

kostel Holohlavy ---------------------

Říjen 1917.
Holohlavy – děkanství č. 1.
   V domě nalézají se sedmery dvéře, jichž zámkové kování mosazné – aspoň z části – neb pobité mosazným plechem, podrobeno jest předepsané výměně.
   Ostatní dveřní zámkové kování, jak c.k. konservatorem co státním znalcem osvědčeno příslušně, pro starožitnost a cenu uměleckou nepodléhá této výměně.
Jan Fr. Seidl
bisk. konsist. rada, děkan,
co c.k. konsistor a státní znalec

---------------------

Holohlavy. Náboženské poměry.
Panu starostovi obce v Holohlavech.
   Dle stížnosti kapitolní konsistoře v Hradci Králové dala církev československá zavěsiti v neděli dne 27. února 1921 do kostelní věže chrámu holohlavského tři zvony, při čemž ztratily se z věže koruny ze tří rekvírovaných zvonů a jedno zvonové srdce.
   Žádám o podání zprávy u věci, zejména jaké důvody vedly církev československou k tomuto samovolnému opatření a stalo-li se toto s povolením příslušných úřadů.
   Současně budiž i oznámeno, za jakých okolností došlo k rekvírování původních zvonů a jaký obnos, komu a kým byl za tyto zvony vyplacen a kterým účelům odveden.
   Okresní správa politická ve Dvoře Králové n. Labem - podpis
Dne 9/IV.1921

---------------------

Okresní úřad ve Dvoře Králové n./L. dne 29. ledna 1936
socha Děkanský kostel v Holohlavech, stavební opravy.
Výměr.
Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Při komisionelním řízení, konaném dne 23. ledna 1936 bylo zjištěno, že jest nutno provésti stavební opravy na děkanském kostele v Holohlavech a to:
   Tašková krytina kostela se nachází ve velmi špatném stavu a vyžaduje každoročně značných oprav. Z důvodů udržovacích jest nezbytně nutné přeložiti větší část této krytiny za použití starých tašek pokud jsou způsobilé s doplněním novými taškami as 15 kusů na 1 m2. Plechová krytina hlavní věže má již značně poškozený nátěr, takže místy začíná rezavěti. K zamezení dalších škod na této krytině jest naprosto nutno opatřiti ji 2 x nátěrem po důkladném odstranění nátěru starého. Stejně jest nutno natříti i plechovou krytinu nad hlavním vchodem, která jest rovněž ve špatném stavu.
   Podokapní žlaby jsou hlavně u hlavní lodě kostela, úplně prorezavělé, takže vykazují na mnoha místech velké otvory. Rovněž jsou odpadní roury proděravělé, takže dešťové vody poškozují fasádní omítky ve značné míře. Výměna poškozených žlabů a rour jest naprosto nutná, rovněž i vyčištění a natření všech žlabů a rour.
   Dále jest z udržovacích důvodů nutno opraviti vchodové dveře dubové hlavního i postranních vchodů a napustiti ji fermeží. Rovněž železné mříže u všech kostelních oken jest nutno opatřiti 2 x nátěrem, neboť jsou již značně zrezavělé.
   Dle přezkoušeného rozpočtu budou tyto opravy vyžadovati přibližně celkového nákladu 15.317.- Kč, z čehož připadá na hmoty a práce řemeslnické 12.019.- Kč a na dovozy a práce ruční 3.298.- Kč. Pro nedostatek jiných prostředků úhradních jsou povinni hraditi tento náklad patron a přifaření a sice patron hradí práce řemeslné a hmoty a přifaření dovozy a práce ruční podle míry přímých daní /: vyjma daně důchodové :/. Současně při komisi bylo zjištěno, že fasádní omítky kostela i hlavní věže, jakož i omítky ohradní zdi při kostele jsou ve velmi špatném stavu, jsou oddulé a místy již odpadlé, takže na mnoha místech jest zdivo úplně obnažené. Vzhledem k tomu, že zdivo jest z opuky a částečně cihelné, jest nezbytně nutno, aby omítka byla co nejdříve obnovena k zamezení velkých škod na tomto zdivu /: hašením opuky a drolením cihel :/.
   Jelikož oprava a znovuzřízení kostelních omítek mají býti v nejbližší době provedeny ze soukromého daru, vybízím patronátní úřad, aby opravy zahrnuté do stavební konkurence, provedl současně s opravami omítek, bude-li zamýšlený dar k tomu účelu v dohledné době realisován.
   Nedojde-li v brzké době k uskutečnění daru, budiž znova zažádáno u zdejšího úřadu o komisi za účelem provedení konkurenčního řízení, jež by se vztahovalo též na opravy a znovuzřízení omítek kostela.
   Jakmile budou tyto stavební opravy provedeny a příslušným stavebním technikem převzaty, bude přesně stanoveno, kolik připadá na patrona a jednotlivé přifařené obce.
   Z tohoto výměru lze se odvolati do 15 dnů po doručení u okresního úřadu ve Dvoře Králové n. / L. k zemskému úřadu v Praze.
   Okresní hejtman: Pacovský

---------------------

Do farnosti Holohlavy patří:
Čáslavky / Černožice - HK - bez titulu v domově důchodců / Habřina - sv. Václava, mučedníka (na Chlumku) / Holohlavy - sv. Jana Křtitele - farní kostel / Hořiněves - HK - sv. Prokopa, opata / Máslojedy - HK / Neznášov / Račice nad Trotinou - HK / Rodov (obec: Smiřice) - HK / Rožnov / Sendražice - HK - sv. Stanislava, biskupa a mučedníka / Smiřice nad Labem - Zjevení Páně / Trotina (obec: Smiřice) - HK / Vrchovnice - HK / Želkovice (obec: Hořiněves) - HK Žíželeves (obec: Hořiněves) - HK
(zdroj: www.diecezehk.cz/dieceze_dokumenty/holohlavy/)

--------------------

Ze zápisu finanční komise MNV v Holohlavech dne 3.4.1969:
   Daň z příjmu obyvatelstva za rok 1969 je vyměřena ve dvou případech a sice paušální částkou z činnosti elektroopavárenské u Emanuela Skákala a u duchovního řím. kat. církve Jana Smejkala. Výše daně na rok 1969 zůstává u E. Skákala 200,- a u J. Smejkala Kčs 686,-.

kostel
28.4.2012

hodiny
Horní část stroje věžních hodin. Na přístroji jsou umístěny dva štítky.
Jeden s nápisem L. Hainz, Praha a druhý s textem L. Hainz Vyrobeno 1917 v. č. 747 rekonstrukce listopad 2001.
Hodinový stroj natahuje elektrický motor podle potřeby. 12.2.2011

kostel Holohlavy Historie věžních hodin
   Hodinový stroj byl vyroben firmou HAINZ v roce 1917. Jedná se o tzv. čtvrťový stroj upravený vloženým kolem na tzv. osmidenní. Tyto stroje potřebovaly větší hmotnost závaží. Celé soukolí včetně ložisek bylo proto abnormálně namáháno. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se přestaly od roku 1921 vyrábět.
   Před rekonstrukcí byl hodinový stroj silně poškozen. Měl zlomené kyvadlo, zdeformované hřídele nátahových bubnů, rozbitý kontrolní číselník a poškozená ložiska. Stroj i rozvody vlivem dlouhé nečinnosti byly napadeny korozí. Venkovní číselníky a tepané ručičky chyběly. Ručičkové stroje byly neúplné. Cimbály zůstaly původní.
   V rámci rekonstrukce byl stroj vybaven tzv. minutovým vypouštěním, elektrickým nátahem a řídící elektronikou, která umožňuje automatický přechod na zimní – letní čas a má paměť pro případ výpadku elektrického proudu.. Rekonstrukci provedla firma HAINZ s.r.r. Praha. Záruční doba na hodinový stroj je 24 měsíců a na elektroniku 12 měsíců. Spuštění stroje po opravě bylo provedeno 19.11.2001.
Zdroj: Zpravodaj 17.12.2010

Věžní hodiny pocházejí z roku 1917. Zakoupeny byly za 3 985 K 20 h, z výnosu dobrovolných sbírek, k nimž přispěl také obecní úřad Holohlavský 2 600K. Zdroj: pamětní kniha hol. děkanství.

Na ---- této stránce ---- je podoba kostela bez hodin.

Foto,
vpravo, od pí. Vojkůvkové, ukazuje kostel v Holohlavech dne 23.května.1937.
hodiny
Převod pohánějící ručičky na hodinách. 12.2.2011


Při oslavách 75. let od začátku vyučování v nové holohlavské škole 30.8.2008.

kostel Holohlavy
Oltářní obraz Křest Kristův, namaloval Josef Hellich v r. 1844.

kostel Holohlavy
Pohled z balkonu před mší za zesnulé spolužáky holohlavské školy.

sjezd
Pro porovnání změn je zde fotografie ze smiř. archivu. Fotografoval Bohuslav Pádr ze Smiřic.
Dnes chybí například sošky na hlavním oltáři a andělíčci na bočních oltářích.
Kliknutím se fotografie zvětší

kostel Holohlavy
Pravá stěna kostela. Na vloženém obrázku je barevné okno na balkoně.
Na okně je dole v rámečku nápis: ,,Věnuje růžencový spolek L.P. 1915"

kostel Holohlavy
Levá stěna kostela

kostel Holohlavy kostel Holohlavy
Zleva dámy Zichová, Vágnerová a Černá.
ThMgr. P. Aleksander Pająk, MSF - administrátor - vede duchovní správu farnosti ( farnost.holohlavy/zavináč/seznam.cz )kostel Holohlavy
Foto z roku 1979. Smiř. archiv.

kostel Holohlavy
Socha Bolestné Matky Páně, se nachází nad branou někdejší hřbitovní zdi.
Okolo kostela byl původně hřbitov.

kostel Holohlavy
Nad vchodem do holohlavského kostela. - 8.9.2009

kostel Holohlavy
Kostel v Holohlavech dne 8.9.2009

kostel Holohlavy   kostel Holohlavy

kostel Holohlavy   kostel Holohlavy
Na zadní straně kostela je umístěna tato náhrobní deska.
Vpravo: bývalá stará škola ( vpravo od kostela ) dnes již má střechu. 4.5.2003

kostel Holohlavy   kostel Holohlavy
Holohlavský kostel svatého Jana Křtitele byl původně gotický, přestavěn byl v r. 1584.

kostel Holohlavy
Latinský nápis říká že je zde pochovaný holohlavský děkan Josef Kodeš (* 1755 zemřel 30.11.1808).
Věnováno 1809. V Holohlavech byl děkanem od roku 1802. - 8.9.2009

kostel Holohlavy
Poslední náhrobky bývalého hřbitova umístěné ve zdi okolo kostela. 8.9.2009