Holohlavy - kostel

Jsou použity materiály z Okresního archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku        Fotografie holohlavských zvonůkostel Holohlavy
Kostel v Holohlavech dne 15.5.2008kostel Holohlavy Osvědčení.
   Jako horliví katolíci bráníme se tvrzení nepřátel sv. Církve, že prý všichni Čechové hnutí husitskému přejí. Zavrhujeme podvratné, sv. Církví za bludné uznané učení Viklifo-Husitské, které naši krásnou, milou vlast na pokraj záhuby zavedlo; zavrhujeme ono bludné učení, které národ náš opět rozkolem zpustošiti hrozí. Nejdeme s lidmi, kteří víry nemajíce, jen z ohledů sobeckých nešťastného mistra a původce učení revolučního Jana Husa na výsost velebí.
   Osadníci obce holohlavské.
   Jan Šandera, starosta. - Kamil Kučera, radní - Karel Matějček, radní - František Prokop, radní - Jan Kroupa, výbor - Jan Prokop, výminkář - Jindřich Daněk, soukromník. - Anna Andrejsková, rolnice - Josef Sehnoutka, rolník - Václav Zilvar, rolník. - Václav Andrýs, rolník. V Holohlavech, dne 25. února 1890.
   Zdroj: časopis Čech:

---------------------

Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Dne 13. dubna 1896 v půl 9 hodině dopoledne bude se konati technické šetření a zároveň konkurenční řízení ohledně nutného pořízení lavic v děkanském kostele v Holohlavech nákladem 669 zl. 30 kr. Žádám obecní úřad, aby se této komise zúčastnil.
   Dvůr Králové, dne 28. března 1896 c.k. okresní hejtman

---------------------

Pokus krádeže na faže. Vypravuje se, že na holohlavské faře přilákaly zásoby drůbeže, k pečení připravené, určené k hostině o nedávném jubileu dp. faráře, zloděje, z nichž jeden házel drůbež přes plot a druhý dával za plotem pozor. Týž uslyšev kroky, uprchl. Druhý házeje drůbež mluvil k prvému a nedostávaje odpovědí byl jat podezřením i přeskočil plot a skočil před četníka, i byl zatčen a od veden ke krajskému soudu do Hradce Králové. kostel Holohlavy Zdroj: časopis Čech 7.8.1904

---------------------

Systemisování druhého kaplanského místa v Holohlavech.
Obecnému úřadu v Holohlavech.
   K výnosu zdejšímu ze dne 19. dubna 1909 čís. 12.991 oznámil sem obecní úřad zprávou ze dne 29. května 1909 čís. 401 a ze dne 17. ledna 1910 čís. 26, že obci tamní nelze ani částečně k uhrazení kongruy druhého Holohlavského kaplana přispívati.
   S odvoláním na shora dotčený výnos zdejší žádá se obecní úřad, by sem ještě do 8 dnům předložil:
   1) výpis z protokolu sepsaného o onom zasedání výborovém, v němž se stalo usnesení o věci této,
   2) poslední rozpočet obecní,
   3) výkaz jmění obce, jakož i
   4) výkaz o výši a) obecních i b) školních přirážek, jež v obci v posledních třech letech předepsány byly.
   C.k. správce úřadu: podpis

---------------------

Vložené obrázky:
Ladislav Joneš fotografoval kostel kolem r. 1960.
Sochy na levé a pravé straně čelní strany kostela.
Níže socha Krista před bočním vchodem do kostela.
Na druhé straně podstavce je nápis:
Nákladem manželů Bedřicha Antonie Bartoškových ze Smiřic Č. 98 - 1893

kostel Holohlavy ---------------------

Říjen 1917.
Holohlavy – děkanství č. 1.
   V domě nalézají se sedmery dvéře, jichž zámkové kování mosazné – aspoň z části – neb pobité mosazným plechem, podrobeno jest předepsané výměně.
   Ostatní dveřní zámkové kování, jak c.k. konservatorem co státním znalcem osvědčeno příslušně, pro starožitnost a cenu uměleckou nepodléhá této výměně.
Jan Fr. Seidl
bisk. konsist. rada, děkan,
co c.k. konsistor a státní znalec

---------------------

Holohlavy. Náboženské poměry.
Panu starostovi obce v Holohlavech.
   Dle stížnosti kapitolní konsistoře v Hradci Králové dala církev československá zavěsiti v neděli dne 27. února 1921 do kostelní věže chrámu holohlavského tři zvony, při čemž ztratily se z věže koruny ze tří rekvírovaných zvonů a jedno zvonové srdce.
   Žádám o podání zprávy u věci, zejména jaké důvody vedly církev československou k tomuto samovolnému opatření a stalo-li se toto s povolením příslušných úřadů.
   Současně budiž i oznámeno, za jakých okolností došlo k rekvírování původních zvonů a jaký obnos, komu a kým byl za tyto zvony vyplacen a kterým účelům odveden.
   Okresní správa politická ve Dvoře Králové n. Labem - podpis
Dne 9/IV.1921

---------------------

Okresní úřad ve Dvoře Králové n./L. dne 29. ledna 1936
socha Děkanský kostel v Holohlavech, stavební opravy.
Výměr.
Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Při komisionelním řízení, konaném dne 23. ledna 1936 bylo zjištěno, že jest nutno provésti stavební opravy na děkanském kostele v Holohlavech a to:
   Tašková krytina kostela se nachází ve velmi špatném stavu a vyžaduje každoročně značných oprav. Z důvodů udržovacích jest nezbytně nutné přeložiti větší část této krytiny za použití starých tašek pokud jsou způsobilé s doplněním novými taškami as 15 kusů na 1 m2. Plechová krytina hlavní věže má již značně poškozený nátěr, takže místy začíná rezavěti. K zamezení dalších škod na této krytině jest naprosto nutno opatřiti ji 2 x nátěrem po důkladném odstranění nátěru starého. Stejně jest nutno natříti i plechovou krytinu nad hlavním vchodem, která jest rovněž ve špatném stavu.
   Podokapní žlaby jsou hlavně u hlavní lodě kostela, úplně prorezavělé, takže vykazují na mnoha místech velké otvory. Rovněž jsou odpadní roury proděravělé, takže dešťové vody poškozují fasádní omítky ve značné míře. Výměna poškozených žlabů a rour jest naprosto nutná, rovněž i vyčištění a natření všech žlabů a rour.
   Dále jest z udržovacích důvodů nutno opraviti vchodové dveře dubové hlavního i postranních vchodů a napustiti ji fermeží. Rovněž železné mříže u všech kostelních oken jest nutno opatřiti 2 x nátěrem, neboť jsou již značně zrezavělé.
   Dle přezkoušeného rozpočtu budou tyto opravy vyžadovati přibližně celkového nákladu 15.317.- Kč, z čehož připadá na hmoty a práce řemeslnické 12.019.- Kč a na dovozy a práce ruční 3.298.- Kč. Pro nedostatek jiných prostředků úhradních jsou povinni hraditi tento náklad patron a přifaření a sice patron hradí práce řemeslné a hmoty a přifaření dovozy a práce ruční podle míry přímých daní /: vyjma daně důchodové :/. Současně při komisi bylo zjištěno, že fasádní omítky kostela i hlavní věže, jakož i omítky ohradní zdi při kostele jsou ve velmi špatném stavu, jsou oddulé a místy již odpadlé, takže na mnoha místech jest zdivo úplně obnažené. Vzhledem k tomu, že zdivo jest z opuky a částečně cihelné, jest nezbytně nutno, aby omítka byla co nejdříve obnovena k zamezení velkých škod na tomto zdivu /: hašením opuky a drolením cihel :/.
   Jelikož oprava a znovuzřízení kostelních omítek mají býti v nejbližší době provedeny ze soukromého daru, vybízím patronátní úřad, aby opravy zahrnuté do stavební konkurence, provedl současně s opravami omítek, bude-li zamýšlený dar k tomu účelu v dohledné době realisován.
   Nedojde-li v brzké době k uskutečnění daru, budiž znova zažádáno u zdejšího úřadu o komisi za účelem provedení konkurenčního řízení, jež by se vztahovalo též na opravy a znovuzřízení omítek kostela.
   Jakmile budou tyto stavební opravy provedeny a příslušným stavebním technikem převzaty, bude přesně stanoveno, kolik připadá na patrona a jednotlivé přifařené obce.
   Z tohoto výměru lze se odvolati do 15 dnů po doručení u okresního úřadu ve Dvoře Králové n. / L. k zemskému úřadu v Praze.
   Okresní hejtman: Pacovský

---------------------

Historie věžních hodin
   Hodinový stroj byl vyroben firmou HAINZ v roce 1917. Jedná se o tzv. čtvrťový stroj upravený vloženým kolem na tzv. osmidenní. Tyto stroje potřebovaly větší hmotnost závaží. Celé soukolí včetně ložisek bylo proto abnormálně namáháno. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se přestaly od roku 1921 vyrábět.
   Před rekonstrukcí byl hodinový stroj silně poškozen. Měl zlomené kyvadlo, zdeformované hřídele nátahových bubnů, rozbitý kontrolní číselník a poškozená ložiska. Stroj i rozvody vlivem dlouhé nečinnosti byly napadeny korozí. Venkovní číselníky a tepané ručičky chyběly. Ručičkové stroje byly neúplné. Cimbály zůstaly původní. kostel Holohlavy
   V rámci rekonstrukce byl stroj vybaven tzv. minutovým vypouštěním, elektrickým nátahem a řídící elektronikou, která umožňuje automatický přechod na zimní – letní čas a má paměť pro případ výpadku elektrického proudu.. Rekonstrukci provedla firma HAINZ s.r.r. Praha. Záruční doba na hodinový stroj je 24 měsíců a na elektroniku 12 měsíců. Spuštění stroje po opravě bylo provedeno 19.11.2001.
Zdroj: Zpravodaj 17.12.2010

Věžní hodiny pocházejí z roku 1917. Zakoupeny byly za 3 985 K 20 h, z výnosu dobrovolných sbírek, k nimž přispěl také obecní úřad Holohlavský 2 600K. Zdroj: pamětní kniha hol. děkanství.

Na ---- této stránce ---- je podoba kostela bez hodin.

Do farnosti Holohlavy patří:
Čáslavky / Černožice - HK - bez titulu v domově důchodců / Habřina - sv. Václava, mučedníka (na Chlumku) / Holohlavy - sv. Jana Křtitele - farní kostel / Hořiněves - HK - sv. Prokopa, opata / Máslojedy - HK / Neznášov / Račice nad Trotinou - HK / Rodov (obec: Smiřice) - HK / Rožnov / Sendražice - HK - sv. Stanislava, biskupa a mučedníka / Smiřice nad Labem - Zjevení Páně / Trotina (obec: Smiřice) - HK / Vrchovnice - HK / Želkovice (obec: Hořiněves) - HK Žíželeves (obec: Hořiněves) - HK
( zdroj: www.diecezehk.cz/dieceze_dokumenty/holohlavy/ )

--------------------

Foto,
vpravo, od pí. Vojkůvkové, ukazuje kostel v Holohlavech dne 23.května.1937.

kostel
28.4.2012

hodiny
Horní část stroje věžních hodin. Na přístroji jsou umístěny dva štítky.
Jeden s nápisem L. Hainz, Praha a druhý s textem L. Hainz Vyrobeno 1917 v. č. 747 rekonstrukce listopad 2001.
Hodinový stroj natahuje elektrický motor podle potřeby. 12.2.2011

hodiny
Převod pohánějící ručičky na hodinách. 12.2.2011


Při oslavách 75. let od začátku vyučování v nové holohlavské škole 30.8.2008.

kostel Holohlavy
Oltářní obraz Křest Kristův, namaloval Josef Hellich v r. 1844.

kostel Holohlavy
Pohled z balkonu před mší za zesnulé spolužáky holohlavské školy.

sjezd
Pro porovnání změn je zde fotografie ze smiř. archivu. Fotografoval Bohuslav Pádr ze Smiřic.
Dnes chybí například sošky na hlavním oltáři a andělíčci na bočních oltářích.
Kliknutím se fotografie zvětší

kostel Holohlavy
Pravá stěna kostela. Na vloženém obrázku je barevné okno na balkoně.
Na okně je dole v rámečku nápis: ,,Věnuje růžencový spolek L.P. 1915"

kostel Holohlavy
Levá stěna kostela

kostel Holohlavy kostel Holohlavy
Zleva dámy Zichová, Vágnerová a Černá.
ThMgr. P. Aleksander Pająk, MSF - administrátor - vede duchovní správu farnosti ( farnost.holohlavy/zavináč/seznam.cz )kostel Holohlavy
Foto z roku 1979. Smiř. archiv.

kostel Holohlavy
Socha Bolestné Matky Páně, se nachází nad branou někdejší hřbitovní zdi.
Okolo kostela byl původně hřbitov.

kostel Holohlavy
Nad vchodem do holohlavského kostela. - 8.9.2009

kostel Holohlavy
Kostel v Holohlavech dne 8.9.2009

kostel Holohlavy   kostel Holohlavy

kostel Holohlavy   kostel Holohlavy
Na zadní straně kostela je umístěna tato náhrobní deska.
Vpravo: bývalá stará škola ( vpravo od kostela ) dnes již má střechu. 4.5.2003

kostel Holohlavy   kostel Holohlavy
Holohlavský kostel svatého Jana Křtitele byl původně gotický, přestavěn byl v r. 1584.

kostel Holohlavy
Latinský nápis říká že je zde pochovaný holohlavský děkan Josef Kodeš (* 1755 zemřel 30.11.1808).
Věnováno 1809. V Holohlavech byl děkanem od roku 1802. - 8.9.2009

kostel Holohlavy
Poslední náhrobky bývalého hřbitova umístěné ve zdi okolo kostela. 8.9.2009