Pamětní kniha obce Holohlavy 1935 – 1938

Zpět na hlavní stránku         Další holohlavské kroniky         Roky 1945 - 1948

Zdroj: kronika obce Holohlavy sepsaná p. Prokopem. Přepsal Přemek Andrýs.


Vojtěch Prokop


   S ohledem na to, že obec po výstavbě nové školy, po uklidnění poměrů veřejných i místních vyvíjí se normální cestou, ukončil jsem jednotlivé statě kroniky ku 31.12.1934 a pokračuji v díle III. chronologickými záznamy. Pouze drobné změny držebností a rodové vedeny budou dále v příslušných statích.

Prokop Vojtěch, kronikář.

V Holohlavech dne 1. ledna 1935
Rok 1935


Nový rok započal všude s přáním a nadějí v lepší budoucnost !


Přednáška: nakažlivé nemoci domácích zvířat.
   M. o. k. pořádala 8. ledna, ve škole přednášku s obrazy: Nakažlivé nemoci domácích zvířat a jich nebezpečí pro člověka ! Návštěva slušná.

Divadelní hra „Srdce“, oslava 50. Nár. divadla a 100. nár. hymny .
   V neděli, 27. ledna sehrál S.d. o. ( soubor divadelních ochotníků – P ) veselý obrázek z české vesnice „Srdce“ ve 3. jedn. od … Režie A. Jambora. Hráno bylo na oslavu 50. výročí postavení Nár. divadla a 100 leté výročí národní hymny. Proslov přednesl Ant. Krejčí, říd. učitel v.v., který vhodně doplnil mužský sbor pěv. jednoty „Hanka“ ze Smiřic procítěným zapěním národní hymny. Píseň výkonem i dojmem byla nejpůsobivějším místem oslavy. Kus sám, mimo nár. krojů, nezapadal dobře do tklivé nálady vybuzené případným úvodem. Všichni účinkující, i hudba, snažili se podati ve výkonu co nejvíce, takže obecenstvo bylo plně spokojeno, přes to, že kus sám byl by velmi dobře snesl některé škrty ku docílení větší živosti ve scéně i melodiích.

Loutkové: Strakonický dudák.
   V úterý 29. ledna sehrána byla Tylova báchorka „Strakonický dudák“ v úpravě pro loutky od Dr. Jar. Bartoše, rovněž co vzpomínka stého výročí hymny. Proslov o skladatelích hymny J.K.Tylovi a Fr. Škroupovi přednesl učitel Jar. Novotný, takže i děti měli svoji zdařilou oslavu.

Ples: N. J. S.
   V neděli 3. února pořádal Míst. odbor N. J. S. ples, u Srkalů. Vzhledem k čistému výnosu, určenému pozemkovému fondu N. J. S. účinkovalo 9 členů hudebního odboru z ochoty. Zábava byla velmi slušná a společenská.

Divadelní společnost pí. Muškové.
   Začátkem února sehrála divadel. společnost pí. Muškové na ochotnickém jevišti několik představení, mimo jiné i u nás hranou „Maryšu“ za spoluúčinkování Jos. Pultra v roli Lízala. Hráli vesměs slušně a ač pro nedostatek sil sehráli Maryšu s některými škrty, vyznělo představení velmi dobře.

Loutkař Hájek
   Od 17. do 24. února hrál u Srkalů známý loutkař Hájek několik her.

Ples Divadelních ochotníků.
   V sobotu 23. února byl společný ples spolku divadelních ochotníků v sále p. Jos, Tučka. Hudbu obstarali rovněž místní hudebníci z ochoty. I tento se vydařil, ač návštěva mohla být větší. Příjem 493,- vydání 360,15, zisk 132,85 Kč.

Mrazy v březnu až 18 °C.
   Začátek března překvapil tuhými mrazy 10 – 18 °C. Obilí přes to dobře přezimovalo, až na žito, které bylo částečně poškozeno a zůstalo řídké.

Narozeniny presidenta.
   Oslava narozenin přes. T. G. Masaryka 6. března ve škole počala rozhlasovou přednáškou min. školství Krčmáře a střídavě s recitacemi a písněmi žáků přednesli vhodné proslovy říd. uč. Mikeš, uč. Anna Hlásná a Jar. Novotný. Výnos prodeje obrazů presidentových a ( ? ) slepců Kč. 50,- odevzdaný žáky, zaslán Podpůrnému spolku samostatných slepců v Praze.

Dar škole p. Kotlanta.
   Pan Jan Kotlant daroval zdejší škole 7 obrazů ideálního znázornění doby předhistorické vydaných Ústř. naklad. učitelstva čsl. v Praze, v hodnotě 1 000 Kč.

Dětská hra „Hastrman“.
   Žáci zdejší školy sehráli 24. března v hostinci u Tučků na ochot. jevišti za spoluúčinkování Al. Jambory ( Hastrman ) Jos. Zilvara ( stárek ) pí. Merklové ( mlynářka ) a Macha Lad. ( 2. vodník ) a za řízení učitel. sboru báchorku se zpěvy od R. Robla a Jana Berana. Zpěv doprovázelo a meziaktí příjemně vyplnilo místní hudební kvarteto. Přirozená hra dítek, které hrály s vervou a chutí vyvolávala hlučnou pochvalu, jmenovitě roztomilý obrázek „V té naší louži“. Rovněž výkony dospělých byly prvotřídní a dětem nad zdarem spokojeností jiskřila očka. I výsledek 300 Kč na učebné pomůcky uspokojil

Dar na pozem. fond N. J. S.
   Odbor N.J.S., který čítal t. r. 112 členů, odvedl 427 Kč na pozemkový fond N.J.S., nejvíce z venkovských obcí okresu.

Veselý večer Spolku divadelních ochotníků a Volejbalového kroužku.
   V sobotu 27. dubna pořádal S.d.o. a Volej. kroužek veselý programový večer. Po programu tanec. Veselé mládí bylo spokojeno.

Volby:
   V neděli, 19. května konaly se volby do poslanecké sněmovny a senátu R. Č. S., které rozvířily celou veřejnost. Spousty novin, letáků, plakátů a provolání zaplavily i naši ves. Předvolební schůze odbývaly se však pouze 2. Strana čs. soc. dem. ohlásila tábor pod lipou u Srkalových 12. května odpoledne, ale odbývala se schůze na sále u Tučků, kde s klidným průběhem referoval Dr. Svěrák z Hradce Králové. Večer odbývala se v téže místnosti schůze komunistická, na níž referoval p. Balcar z Hradce Kr. Došlo v ní k velmi živé a místy rušné debatě. Hlavně oponovali přísl. str. soc. dem.

Do poslanecké sněmovny bylo:
voličů 489, z toho: mužů 229, žen 260
volilo: 460 voličů, z těch: mužů 217, žen 243.

Z odevzdaných 453 platných hlasů bylo:
republikánské strany 141
soc. demokratické strany 131
nár. sociál strany 49
lidové strany 57
živnostenské strany 23
komunistické strany 43
fašistické strany 5
národní sjednocení 4

Z místních kandidován byl za stranu republikánskou V. Prokop na místě nevolitelném

Do senátu bylo: voličů 439, z toho mužů 206, žen 233.
Z odevzdaných 413 platných hlasů znělo:
strana republikánská 136
strana soc. demokr. 120
strana nár. sociál. 44
strana lidová 48
strana živnostenská 18
strana komunistická 38
strana fašistická 5
strana nár. sjednocení 4


   V neděli dne 26. května odbývaly se volby do zemského a okresního zastupitelstva. Pod dojmem rozmachu Henleinovců zájem o volby neklesl, naopak se stupňoval a uváží-li se omezení věkové byla účast poměrně ještě větší, než minulou neděli.

Do zemského zastupitelstva
Z odevzdaných 443 platných hlasů obdržely:
strana republikánská 159
strana soc. demokr. 136
strana nár. sociál. 43
strana lidová 50
strana živnostenská 18
strana komunistická 33
strana nár. sjednocení 3
strana německá ( kand. č. 23. ) 1

Do okresního zastupitelstva
Z odevzdaných 443 platných hlasů obdržely:
strana republikánská 181
strana soc. demokr. 140
strana nár. sociál. 33
strana lidová 45
strana živnostenská 15
strana komunistická 27
strana nár. sjednocení 2

   Z místních občanů byli do okres. zastupitelstva kandidováni: za stranu republikánskou Vojt. Prokop na místě prvém a byl zvolen, za stranu soc demokr. Jos. Peřina starší.

Rozšíření silnice od Pácaltových ku státní silnici.
   V katastru obce se nacházející okres. silnice ( spojka od Smiřic ku státní silnici ) byla rozšířena a vydlážděna drobnou žulovou kostkou. Pozemek postoupil p. Munzar ze Smiřic. Za příspěvku ze silnič. fondu a min. soc. péče provedl stavbu okres v režii. Na straně p. Munzara za vyhynulé a vykácené stromy vysazena byla švestková alej z okr. školky.

Betonová lávka u Brodku.
   Na místě dřevěné lávky zřídila obec u Brodku lávku betonovou, která zřízena byla i na hrazení vody za účelem ledování. Před tím vysázeno bylo okolí javory, od okrašlovacího spolku ve Smiřicích věnovanými.

Úprava cesty ke Brodku.
   Obec upravila cestu ke brodku podvezením kopce a křižovatky u čp. 20. Při tom došlo i k úpravě nového důjezdu k čp. 29 ( Jos. Tvrdý ) takže původní vzhled návse ( vidi fotogr. snímky divadla „Otec“ ) se v této části podstatně změnil.

Hřbitovní zeď, přestavba.
   Již za úřadování st. Andrejska rozvinul se spor s velkostatkem o příčině odklonu zdi u hřbitova proti pozemku velkostatku, jehož úroveň odvozem hlíny se snížila pod základy široké masivní zdi. S ohledem na nejistý výsledek sporu a hrozivý stav, který se stále horšil, přestavěla obec zeď za naturálního přispění velkostatku. Původních krycích, kamenných desek použito bylo k výdlažbě hřbitovní cesty.

Kolumbárium
   Přestavby hřbitovní zdi použito bylo ku zřízení kolumbária ( popelnicového háje ) v levém zadním rohu hřbitova.

Definitiva III. třídy
   Zemská školní rada v Praze vynesením ze dne 20. dubna 1935 č.I. – 656/s. ai 1934 za souhlasu zem. úřadu přeměňuje s platností od 1. září 1935 podle § 5. zák. č. 226/33 Sb. z. a n. jednu zatímní třídu postupnou ve třídu definitivní a zatímní místo učitelské v místo definitivní. Obecná škola od tohoto termínu zase 3 definitivní třídy postupné a 3 definitivní síly učitelské.

Změny v učitelském sboru.
   Definitivní místo nastoupila od 1.9. Žofie Višňáková z Jaroměře. Za onemocnělého říd. uč. J. Mikeše ustanoven byl výp. učitelem Bohuslav Hubený z Bílé Třemešné, který spolu s učit. Jaroslavem Novotným nastoupil 1. října voj. službu. Týmž dnem byl k nám přikázán def. uč. Jan Polák ze Sendražic, co zastupující říd. učitel a Milada Konečná výp. učitelka. Za tuto nastoupil však již 7. října uč. čekatel Alois Vaňura z Prahy - Smíchov.

Lavice v parku.
   Do veřejného parku bylo zakoupeno 10 lavic Bozner – Voňka.

Rekonstrukce a předání obecní cesty k cukrovaru.
   Dosud obecní cesta od „Kopečku“ u Pácaltových ku státnímu cukrovaru ve Smiřicích, kterou cukrovar nedostatečně udržoval, byla rekonstruována a těsně před kampaní dodlážděna velkou žulovou kostkou do řádků. Nákladná tato stavba byla uhrazena příspěvky zájemníků ( Cukrovar a velkostatek dodal dlažební materiál s dovozem na staveniště, cihelna potřebné cihly, obec Holohlavy dodala kopaný písek, Rodov dovoz částí štětu, okres stroje a natur. práce ) a zemskou subvencí 100 000.- Kč. Současně zřízen byl i chodník ke smiřickému hřbitovu. Po kolaudaci rekonstrukce byla cesta předána do správy a údržby okresu.
Suché léto.
   Po příznivém jaru následovalo velmi suché léto. Velká vedra bez dešťů poškodila kultury polní, takže přes dobrý vývin zrna jeví se velký nedostatek slámy a píce. Též stromy zeslabené již rovněž velmi suchým létem předešlým silně utrpěly a mnohé zašly. Též ve školní zahradě přes časté zalévání bude nutno některé sazenice nahraditi. Příznivý podzim usnadnil sklizeň okopanin a setbu ozimů.

Den svobody.
   den 28. října byl oslaven školní akademií. Proslovem správce školy J. Poláka, básně, písně recitace sborové a loutková hra „Kašpárek objevil Prahu“.

Dětský den.
   V rámci oslav svátku svobody uspořádán byl též dětský den. Říd. uč. Polák „V dětech je národ věčný“, básně, písně, sbor. recitace a loutková hra V. Multrus „Čarovná podkova ( výnos 78.95 Kč )

Divadelní hra „Láska a věda“.
   Spolek divadelních ochotníků sehrál 1. prosince veselohru „Lááska a věda“ za režie Josef. Pultra s dobrým výsledkem.

Volba presidenta Č.S.R. Ed. Beneše.
   Národ poslušen odkazu přes. Osvoboditele T.G.Masaryka, zvolil 18. prosince druhým presidentem republiky dosavadního zahran. ministra Dra. Edvarda Beneše. Rozrušení které již delší čas před volbou stupňovalo nervositu lidu pominulo, jakmile rozhlasem rozhlášen byl výsledek spontánní volby ve Vladislavském sále. I u nás byly rozhlasové aparáty obleženy do pozdních hodin večerních.

Loutková hra „Mikuláš nadílí“.
   Loutkářský odbor sehrál 6. prosince hru „Mikuláš nadílí“. ( Nadílka Andrýs Václav, Prokopová Anna a Zilvar Ja. ml. )

Přednáška Hore Váhom.
   Místní osvětová komise pořádala 20. prosince přednášku s diapositivy „Hore Váhom“. Líbila se.

Loutková hra Kašpárek a loupežníci. Školní rozhlas.
   Loutkářský odbor sehrál 24. prosince hru „Kašpárek a loupežníci“ a zavázal se uhraditi náklad na zakoupení radia pro školu značky Telefunken – Gala – koncert za 1408.- Kč. Dosavadní úspory doplnila míst. osvětová komise bezúročnou zápůjčkou 500.-, aby děti mohly se těšiti z nové učební pomůcky


Rok 1936

Loutková hra Hluchý král
   Loutkový odbor sehrál 1. ledna hru „Hluchý král“ s úspěchem.

Valná hromada odboru N.J.S.
   Obor N.J.S. odbýval 5. ledna výroční valnou hromadu za účasti řed. Brušáka z Jaroměře. členů 120. Řed. Brušák výstižně vylíčil menšinovou práci okrsku a pochvalně se vyslovil o přispění odboru. Vzpomenuto oslav 50letého trvání N.J.S. v Praze a v Jaroměři. Na sjezdu v Praze zastupoval 17.11.1935 odbor pokladník Václav Němeček a č. výboru Frant. Šrámek. V Jaroměři zúčastnil se odbor hromadně.

Divadelní hra Jízdní hlídka od Langra
   Vedeni snahou předvésti hodnotný kus, sdružili se naši ochotníci ( ve značné míře síly mladší ) v nadšenou a obětavou společnost, která veškeré úsilí věnovala nastudování a výpravě tohoto pozoruhodného kusu. Tato ušlechtilá snaha zaslouží si jmenování účinkujících: za režie Josefa Pultra 79 hráli: Matějku – Jos. Řehák, Kalaše – Jos. Pultr, Soukupa – Jambora Alois, Spidla – Rohlena Lad., Valenta – Peřina Jos. ml., Haška – Peřina Jaroslav ml., Strnada – Jošt Bohuslav, Nedbala – Mach Ladisl., Tajožný – Dašek Rud., 1. zajatec – Knejp Václ., 2. Zajatec – Hroch Jos., Mužík – Bohdanecký Frant., ml. – V sibiřské chatě, kterou vlastnoručně z materiálu p. Bohdaneckého zřídili a kterou s pozadím prof. st. rol. školy Turecký omaloval, vypjali se všichni účinkující k nadprůměrným výkonům a celek mohl směle závoditi s nejlepšími scénami okolí. Účinkující sami předem shlédli hru v Josefově a v Hradci Králové ( Východočeské divadlo ) a pokud mohl pisatel i dodatečně viděl hry v okolí, bylo předvedení hry i výprava její představě skutečnosti nejbližší, takže přímo mráz ovanul posluchače. To bylo příčinou, že mnozí viděli kus několikráte, ale okolí, lechtané lehoučkou a obhroublou operetou Zelená louka ve Smiřicích nepodpořilo kus v očekávané míře, snad i z té příčiny, že bylo častými návštěvami představení smiřických ( s vysokým vstupným ) finančně vyčerpáno. Na jevišti v Holohlavech hráno bylo 11.1. pro děti, 12.1. odpoledne a večer, ale nedostatečná místnost nedovolila plného krytí velmi značné režie kusu.

Přednáška 1 000 km podle Nilu
   Místní osvětová komise pořádala 11. ledna, jako obyčejně ve škole přednášku s diapositivy Tisíc km podle Nilu

Jízdní hlídka v Černožicích
   Vysoká úroveň a naprostý morální úspěch místních představení hry, nadchl obětavé ochotníky tak, že opakováním doufali uhraditi schodek režie. Přijali pozvání z Černožic, kde v dělnickém domě 26. ledna opakovali. Dočkali se však zklamání. V týž den bylo pořádáno tamtéž několik podniků a návštěva byla slabá. Vzdor tomu byl výkon opět prvotřídní, ač roli četařů, za Jos. Řeháka, který utrpěl úraz na rychlo zastupoval p. Cejp z Černožic.

Přednáška Norskem na severní mys.
   Místní osvětová komise pořádala 31. ledna přednášku s diapositivy „Norskem na severní mys“, ve škole.

Jízdní hlídka v Sendražicích.
   Výsledek zájezdu ochotníků do Sendražic byl příznivější a soudě dle místního zájmu tamní dvě představení 2. února odpoledne a večer byly by spolek sanovaly, ale opět psí počasí spiklo se proti dobré snaze. Poznamenati sluší, že při všech vystoupeních obětavě púomáhali Bohdanecký st. při inspici, Bohdanecký Lad., nápověda a Zilval Jos. co osvědčený dirigent střelby ( poskytl i povoz do Sendražic.

Řídící učitel Mikeš pensionován.
   Řídící učitel Josef Mikeš byl s platností od 1. února pensionován a přesídlil do sousedních Smiřic. Občanstvo bude dlouho jeho účinné práce vychovatelské i osvětové jakož i jeho milého zjevu postrádati.

Loutková hra Kupec a obr.
   Loutkářský odbor sehrál 8. února hru „Kupec a obr“, která byla vděčně publikem přijata obsahově i hrou. Jmenovitě upoutal 3letý Váša Křeček, který z nedostatku vhodné loutky pěkně napodobil dřevěného obra.

Ples odboru N.J.S.
   Místní odbor N.J.S. pořádal 15. února společný ples, který po družné zábavě v sále p. Jos. Tučka, skončil výtěžkem 173,30 Kč.

Loutková hra Čert a Káča.
   Loutkářský odbor sehrál 15. února hru „Čert a Káča, ve prospěch školy.

Přednáška Čsl. legie.
   Místní osvětová komise pořádala 21. února, ve škole přednášku s diapositivy Čsl. legie“.

Dar p. Kotlanta
   Pan Jan Kotlant daroval škole umělecké sádrové poprsí mistra Bedř. Smetany.

Založení hasičského sboru.
   Již několik roků dály se pokusy obnoviti zaniklý sbor dobrovolných hasičů ( viz Kroniku díl I. ) a 11. října 1931 přednášel v hostinci p. Jos. Voženílka župní jednatel hasič. župy severních Čech č. 14 v Jaroměři o účelu hasičských jednot a stanovách sboru. Schůzi řídil zvolený predseda Jos. Klouza 41 a zapisoval Jos. Tuček, učitel. Ale změny ve vedení obce, stavba školy aj. ustanovení oddálily. Když ujal se úřadu starosty Jos. klouza, obnovil akci a k podnětu jiných získaných zájemců svolal znovu schůzi ustavující dne 2. března 1936 do hostince p. Voženílka, které co informátoři se zúčastnili p. Pádr a Svoboda ze sboru smiřického. Zapisovatelem zvolen Zilvar Jos. č. 37 a po čilé výměně názorů přihlásilo se z četných přítomných 21 činných a 11 přispívajících členů. Usneseno zvláštním oběžníkem uceliti kádr členů a vykonati přípravy ku ustavení

Ustavující valná hromada hasičského sboru.
   Pod dojmem schůze z 2. t. m. svolána byla ustavující valná hromada sboru dobrovolných hasičů dne 12. března do host. p. Jos. Tučka, které předsedal starosta obce J. Klouza a co hosté přítomni byli br. Valášek, starosta, a br. Nechvíle jednatel sboru z Černožic. Sbor čítá 32 činných a 11 přispívajících členů. Do prvního výboru byli zvoleni: Prokop Vojt. - starostou, Zilvar Jos. č. 37 – velitelem, Peřina Jaroslav st. – jednatelem, Němeček Václav ( obchod ) – pokladníkem, Černý Jaroslav – vůdcem samaritního sboru, Chlupatý Václav – správcem domu a Sehnoutka Václav – člen výboru. Náhradníky: Bohdanecký Frant. st. a Knejp Václav ml. Revisor účtů: Merkl Josef, Dašek Rudolf a Štrumhaus František – Smírčí soud: Pácalt Josef č. 18, Vognar Josef č. 51 a Gurovský František. Automaticky jest bez volby bez volby členem výboru velitel S.P.O., nyní br. Václav Andrýs. Další organisace a vypravení sboru uloženo bylo zvolenému výboru sboru.

Divadelní hra Madlenka z kovárny.
   Spolek divadelních ochotníků sehrál hru Madlénka z kovárny, obrázek se zpěvy od Baláka dne 29. března a po dobrém výsledku ji 12. dubna zopakoval.

Výsadba lesa a parku.
   Obec pokračovala ve výsadbě lesa na velké Líbáni a ve školním parku doplněny byly skupiny stromky od lesní správy přivezené co dar od Maňovic a darovanými z okres. školky v Jaroměři a okrašlovacím spolkem ve Smiřicích.

Pronájem rybolovu u Brodku.
   Rybáři amatéři Chlupatý Václav a Zilvar Josef č. 37 pronajali od obce rybolov v Brodku za 50.- Kč. Největší účast jevili s nimi chlapci, kteří ve vypuštěném rybníku Pazderný lovili násadu a dobývali sazenice vodních rostlin.

Úprava před hřbitovem.
   V roce 1935 nově stanovený hrobař Josef Pácalt, po úpravě hřbitova upravil i prostranství před hřbitovem a márnicí. Vysadil živý plot, stříb. smrček z okr. školky a ozdobné rostliny.

Macháček Josef – přesídlení.
   Macháček Josef, majitel usedlosti čp. 12 přesídlil ku tchánu, p. Tvrdému do Habřiny. Stavení koupil Tuček Josef č. 11, sad a roli přilehlou Tuček Jan čp. 52, přední roli Kotlant František čp. 47 a louku Klouza Josef č. 41. roli Chlomeckou a za příkopem přivtělil Macháček k usedlosti v Habřině. U čp. 12, které bylo původním základním statkem nezůstalo žádných původních pozemků.

Přeložení obecní zvoničky.
   Obecní zvonička dříve za křížem před čp. 13 postavená přeložena byla za svolení nového vlastníka čp. 12 vedle kamenem sklenutých vrat s letopočtem k velké radosti zvoníka Jana Rohleny.

Kácení máje.
   Wolleyballový kroužek. který již loni pilně pěstoval sport na školním hřišti, uspořádal tamtéž v neděli 24. května slavnost kácení máje. Národní kroje, jízda a národní tance zpestřily průvod a pořad slavnosti v místě dosud neobvyklé, která pšes to, že dopoledne sprchlo, pěkně se vydařila. Večerní věneček v sále p. Josefa Tučka byl rovněž pěkným zakončením slavnosti. Mládež s uspokojením vzpomíná na příjemnou chvíli, až na Václava Knejpa, který vydraživ máji, měl trochu drahý pavůz. Z čistého výnosu slavnosti věnováno bylo 200,- Kč místní škole.

Vyzbrojení hasičského sboru.
   S ohledem na stísněné finance obce chopil se nový sbor svépomocí a z části vlastními prostředky, z části na úvěr vyzbrojil činné členstvo pracovním krojem a výzbrojí dřívějšího sboru pokud zbyla a byla k potřebě. Rovněž stříkačka byla opravena tak, že brzy po založení jest sbor vyzbrojen, početně silný a pilně cvičí.

Vybírání rybníka Pazderný
   Velkostatek zaměstnával dělníky vybíráním bahna z velkého rybníku, kterého usadilo se tolik, že vybírána byla pouze levá polovina ( směrem po vodě ). Letní koupání se přeneslo do koupaliště, které zřídila obec Černožice nad rybníkem.

Hasičský bor na okrskovém cvičení v Rodově.
   Hasičský sbor překvapil již svým prvým veřejným vystoupením na okrsk. cvičení v Rodově v neděli 14. června. Zúčastnil se s úspěchem cvičení požárního a získal si respekt nácvikem i ukázněností.

Dovoz kostek z Josefova.
   Obec obstarala dovoz vyřazených kostek z hradecké silnice v Josefově, které byly deponovány a budou sloužiti k úpravám rigolů po obci.

Počasí a sklizeň sena.
   Časté deště a příznivé počasí zajistilo dobrou sklizeň píce, což po posledních smolných létech je velmi vítané. Obilí však hojně polehlo.

Oslava 6. července na Chlomku.
   Jako obvykle pořádaly sdružené korporace v předvečer svátku Mistra Jana Husi tábor na blízkém Chlomku, na které výstižně promluvil čs. farář Tichý. Účast opětně veliká.

Divadlo v přírodě „Vesnice zpívá“.
   Po dlouhém čase sehráno bylo u nás opět 26. července divadlo v přírodě, obrázek z vesnice se zpěvy, od Baláka, „Vesnice zpívá“ a sice po prvé na hřišti u školy za večerního osvětlení, které bylo pro potřeby korporací a cvičení zařízeno do středu hřiště. Přes některé obtíže, které nastudování podobných výpravných kusů ssebou nese, mělo představení pěkný úspěch. Ve dne nejisté počasí se vyčasilo a pěkně vypravená scéna při elektrickém osvětlení hýřila pestrostí národních krojů, což i se zpěvy, doprovázenými místními hudebníky četnému obecenstvu se líbilo, takže rozcházelo se s uspokojením, přes skrovnou vnitřní hodnotu kusu a některé málo patrné nedostatky, omluvitelné spěšným uvedením hry na scénu. Vedle osvědčených ochotníků Rohleny L., Jambory Al., Krejčové L., Fejglové A., Peřiny Jos. ml. i mladší síly, jako Peřina Jar. ml., Bohdanecký Fr., Hroch Jos., Hloušková H. aj. pěkně se zavedli ( docela dvojzpěv Bohdanecký – Hloušková byl jedním z nejpůsobivějších míst ). Jako host spoluúčinkoval p. Cejp z Černožic ( bývalý herec z povolání ), který našim ochotníkům již dříve ochotně vypomohl v „Jízdní hlídce“ v Černožicích. O zřízení a vypravení jeviště se zvláště zasloužili p. Bohdanecký Fr. st. a Chlupatý Václ. ( světlo ). Režie zhostil se velmi obětavě Al. Jambora.

Hasičská zbrojnice a sušák.
   Podobně jako stará výzbroj, i hasičská zbrojnice v obecním domě byla ve špatném stavu, ale sbor většinou výpomocí ji upravil a doplnil ji již před tím praktickým sušákem na hadice, který postavil ve dvoře kovárny.

Žně.
   Bujná vegetace způsobila obrat proti roku minulém.Zrno slabé a málo, slámy a plev mnoho. Sekání ležatého obilí bylo obtížné. Menší množství obilí vyrostlo.

Slavnostní valná hromada hasičského sboru.
   V rámci oslav založení sboru byla pořádána slavnostní valná hromada. Bylo nutno formálně ustaviti odbor žen a žactva a zvoliti potřebné funkcionáře. Oba odbory byly však již před tím v činnosti, jak vidno z jejich účasti na slavnosti. Odbor žen čítá 28 členek, z nich 24 činných. Zvoleny: Prokopová Anna náčelnicí, Hloušková Hel. zástupkyní. Pro slabší odbor žactva zvoleni: náčelníkem br. Černý Jaroslav, jeho zástupcem Knejp Václav ml. Projevy hostů, jmenovitě br. žup. náčelníka J. Andrejovského, vzdělavatele I. okrsků br. V. Kubrychta a zvolení bývalého velitele sboru br. Františka Antoše čestným členem sboru účastníky dojaly a nadchly ku další práci.

Oslava založení sboru a předání výzbroje obcí.
   Od otevření školy nebylo větší místní slavnosti. Oslava založení sboru a oficielní předání výzbroje bývalého sboru obcí, 18. srpna sborem, pod protektorátem obce pořádaná, přivedla do obce řadu hostí, hasičských sborů a občanstva. ( Účast sborů: Semonice 9, Černožice 14, Jaroměř 10, Rasošky 7, Neznášov 17, Smiřice 11, Habřina 9, Plotiště 3, Chvolkovice 7, Sendražice 10, Rožnov 10, Rodov 13, Lužany 6, Hubiles 1, Jezbiny 1. )
   Po slavnostní valné hromadě a uvítání sborů řadil se mohutný průvod ve dvoře velkostatku, aby vsí odebral se na místo slavnosti ve školní zahradě, kde po uvítání starostou obce a formálním předání výzbroje provedl župní náčelník Andrejovský přehlídku sboru. Žactvo předvedlo školní cvičení se stříkačkou, po nich totéž ženy. Sbor ( muži ) provedl nástup, cvičení pořadové, ukončené nástupem celého sboru.Dostalo se mu uznání nejvyšší klasifikací. Rovněž požární cvičení mužů ( hájení čp. 36 ) a na to společně se ženami ( hájení čp. 37 ) se plně zdařilo. Ký div, že při dobré náladě rozproudila se veselá a družná zábava trvající do noci. Velká část sboru v atrakcích starala se o zábavu a pohodlí hostů, jakož i hospodářskou stránku, k radosti pokladníka Němečka, který konstatoval přebytek 2 031, 60 Kč. Ještě cennější byl úspěch morální, kterým uvedl se nový sbor již při tomto prvním cvičení našemu občanstvu a široké hasičské veřejnosti. Vzpomínky buďtéž v budoucnosti vzpruhou, aby počáteční zápal a nadšení pro věc neutuchly.

Definitivní učitelka Lidmila Nováková.
   Se začátkem školního roku nastoupila definit. místo učitelka Lidmila Nováková a ubytovala se ve Smiřicích. Učitel Vaňura působí v Máslojedech.

Oheň v poli. Stoh pí. Al. Andrýsové.
   Klid vesnice a lidí v poli, kteří vybírali brambory vyrušil 15. září oheň, který jako blesk vzplanul. Asi dětskou neopatrností vzňal se stoh slámy za kapličkou na poli pí. Al. Andrýsové čp. 20, ale dravý živel brzy strávil suchou slámu a jinak nic vážnějšího se nepřihodilo. Vůz pí. Andrýsové, který při stohu stál a již chytal, byl přispěchavšími lidmi odtažen a tím zachráněn.

Tarasní zeď u rybníka.
   Po odklizení bahna rybníka byla poškozená tarasní zeď kamenná odstraněna a nahrazena novou, betonovou. Stavbu provedl stav. Václav Volt ze Smiřic. Při tom byla státní silnice podstatně rozšířena a opatřena betonovými koly se zábradlím. Přes to však ještě nákladní auto sjelo do „Adymáku“ a poškodilo ještě nehotovou práci. Též most proti zahradníkovi Hanušovi byl prodloužen, aby se směr silnice lépe upravil a tato se rozšířila. Při tom byl asfaltový nátěr, který se na rybniční hrázi stále porušuje, opraven.

Loutková hra Kašpárek a Šmidra.
   Loutkářský odbor sehrál 27. října hru Kašpárek se Šmidrou vítězí nad Ježibabou. Starosta Kroupa opět triumfoval v roli Ježibaby.

Počasí v podzimu.
   Sklizeň okopanin byla dobrá a řepa přes kontingent zůstala ke krmení. Při chladném počasí však ozimy dlouho nevzcházely a málo urostly.

Loutková hra Svatý Mikuláš.
   Loutkářský odbor sehrál 6. prosince hru Sv. Mikuláš s nadílkou ( Mikuláš Špryňar V., anděl Krejčová Libuš, čert Štrumhaus František. )

Pohřeb Václava Merkla.
   Kdo znal sedláka Václava Merkla, byl překvapen jeho tragickým skonem. Při mlácení spadl z vrstvy obilí na mlat a tento poměrně nevysoký pád způsobil úraz, kterému silné a zdravé tělo v hradecké nemocnici krátce na to podlehlo. Byl známou osobou, přítelem dětí, dobrým hospodářem, chovatelem a funkcionářem. 6. prosince za veliké účasti rozloučili se s ním nad hrobem starosta Kampeličky Klouza, Vojtěch Prokop, uč. Rezek a Jos. Polák.

Divadelní hra Faninko neplač.
   Spolek divadelních ochotníků sehrál 20. prosince veselohru „Faninko neplač“, za réžie Al. Jambory.

Za naší lípou před čp. 36.
   Ačkoliv celá veřejnost byla svědkem pozvolného odumírání památné lípy před hostincem p. Voženílka, přec když správa obce rozhodla o konečném jejím osudu, vzbudilo to zájem všeho občanstva. Vždyť celé generace kolem ní žily a rostly a patřila svým velebným zjevem ku celkové představě naší vesnice. Trouchnivějící kmen a houba, která zachvacovala již i silné větve stávaly se však již okolí nebezpečnými. Dne 9. listopadu v pondělí o posvícení sešli se sousedé ( mezi nimi nejstarší osoby v obci ), aby se zúčastnili na místě samém ohlášené veřejné dražby, kterou vedl starosta obce Klouza ( na obr. s kožešinovým límcem ). Lípu při živém zájmu vydražil František Valášek st., vlastník čp. 43, na fot. u kmenu lípy ). Mimo něho zúčastnili se pracného kácení i synové František, Jan a Bedřich. pádu mohutného těla, které zachvělo zemí, bylo přítomno množství lidí, jako o pohřbu. Po odklizení lípy, která poskytla velké množství dříví, zeje místo prázdnotou a každý v duchu hledá starého pamětníka ( Fotografii ochotně pořídil p. Ant. Vágner, ml. z čp. 7 )


Rok 1937

S veselou myslí a nadějemi do nového roku.


Valná hromada N.J.S.
   Místní odbor N.J.S. pořádal 3. ledna valnou hromadu. Počet členů 104, ve výboru za p. říd. uč Mikeše zvolen předsedou Josef Tvrdý a na jeho místo Pinkas R. místopředsedou.

Hasičský ples.
   Sbor dobrovolných hasičů pořádal 16. ledna svůj první ples v sále u Tučků. Místnost byla přeplněna, jak vidno z neobvyklého výtěžku 801.25 Kč, k plnému uspokojení sboru ( až na tendenční lokálku v obraze Tyl - Škroup ).

Projekt silnice Rodov – Habřina – Holohlavy.
   Obec Rodov – Habřina – Holohlavy dohodly se na novostavbě okres. silnice ze zemské silniční akce ve směru Rodov – Habřina s přípojkou po dosavadní obecní cestě ku Červenému kříži k Holohlavům. Dle podmínek zemské sil. akce nechaly zhotoviti projekt firmě ing. Kastl v Hradci Králové, který byl již směrově zemským úřadem schválen. Ve své schůzi 25. ledna zdejší obecní zastupitelstvo usneslo se na podání žádosti a zařazení silnice do zemské akce a na příspěvku v natur. plnění.

Valná hromada hasičského sboru.
   Sbor dobrovolných hasičů pořádal 28. ledna valnou hromadu za účasti p. Pádra ze Smiřic. K jeho projevu vhodně se pojil i projev míst. vzdělavatele sboru Josefa Matějčka.

Ples odboru N.J.S.
   Místní odbor N.J.S. pořádal ples 30.ledna v hostinci u Srkalů. Jako obvykle byla slušná zábava. Výtěžek 162.25 Kč.

Biograf kampeličky.
   Místní Spořitelní a záložní spolek Kampelička, pořádal 22. února biografický večer. Pojízdný stroj předváděl zvukové filmy které byly velmi zajímavé, poučné a propagační. Tuto zajímavou reklamu provádí ústředí Kampeliček.

Přednáška přes. Dr. Ed. Beneš.
   Místní osvětová komise pořádala 3. března přednášku s diapositivy o presidentu Dr. Edvardu Benešovi.

Povodeň.
   Deštivé počasí a tání sněhu na horách přivodilo vstoupnutí vody na Labi a proudy vod hrnuly se 15. a 16. března regulovaným řečištěm od Josefova a s hukotem rozrážely se o most v Černožicích jednak do labského údolí, neb neb do neregulované části řeky, aby všude pustošily. Břehy staré řeky se sesouvaly a na několika místech hrozily průtrže břehu, jako r. 1925 – 26. Před jezem smiřickým zašla průrva až za stožár elektr. vedení od f. Steinský na jez; stožár nejprve naklonil, pak zřítil se celý do Labe. Rovněž levý pilíř mostu v Černožicích a veškeré komunikace byly silně poškozeny. I v upravené části pod jezem byla zřejmá značná poškození. Pozvaní zástupci úřadů, min. rada Báthouský, přednosta vodoc. řed. Hliňka a vrch. rada Voňka shlédli na místě 17. března hrozící nebezpečí a na městském úřadě ve Smiřicích za přítomnosti senátora Soboty, rady Lameše, zástupců okresu, města i z okolí slíbili odpomoc urychleným provedením regulace a meliorace do 5 roků. Se vší zárukou má se pokračovati k Černožicům nejdéle na podzim. Též rybník Pazderný se přeplnil vodou a způsobil zahradníku Hanušovi velké škody. Po týdnu se velká voda opakovala a třeba v menším rozsahu, znovu ohrožovala pobřežní majetek. Výtok z rybníka Pazderný prorval se až do pangetu státní silnice a sotva trochu upravené cesty byly znovu porvány a spojení přerušeno

Přednáška „Buďme připraveni“.
   Místní osvětová komise pořádala jako obvykle 22. března přednášku s diapositivy na théma „Buďme připraveni“

Protiplynová obrana.
   Působení C.P.O. a ochota p. V Pádra ze Smiřic spojily se a četným posluchačům dostalo se z úst povolaných 21. a 24. března u Tučků poučení jak si počínati v případě plynového útoku na obec.

Volba místní školní rady.
   Na nové období zvolilo obec. zastupitelstvo ve schůzi 30. března do místní školní rady: Vojtěcha Prokopa st., Josefa Tvrdého, Ant. Krejčího a Jos. Křečka. Za náhradníky: Jos. Vognara č. 51, Fr. Duchoně a Františka Jarkovského.

Výsadba lesa a parku.
   Obecní les se opět doplnil a rovněž některé skupiny v parku u školy byly vylepšeny sazenicemi z okresní školky.

Výsadba lípek.
   Na místě loni skácené lípy u Srkalových vysazeny byly dvě mladé lipky z okresní školky. Rovněž aleje u kampeličky, u hřbitova a v lese byly vylepšeny 10 lipkami, které obecní strážník Václav Chlupatý co semenáče u lip Červeného kříže vyzvedl a ve své zahrádce vypěstoval.

Lavičky u hřbitova.
   Hřbitovní komise se zřetelem na četné starší návštěvníky hřbitova, obstarala zahradní lavice systému Bozner – Voňka.

Podpůrný fond Václava Merkla.
   K uctění památky svého dlouholetého předsedy dozorčí rady Václava Merkla č. 31 místo věnce a p. věnovala Kampelička 100,-Kč co základ k podpůrnému fondu, jehož výnosu bude používáno v intencích zesnulého ve prospěch chudých dětí. Rodina Merklova věnovala k témuž účelu 1 000,- Kč, kterýžto dar umožní, aby po vypracování statutu fondu, mohl tento plniti své humánní poslání.

Úprava před kampeličkou čp. 6.
   Před budovou staré školy nacházelo se nevelké cvičiště ( letní tělocvična ) již dávno nepoužívaná. Během doby místo to zpustlo. Jmenovitě po úpravě kostela a Kampeličky v minulém roce provedené, byla potřeba úpravy ještě zřejmější. Úkolu toho ujal se horlivě radní obce Josef Vognar čp. 51 a staral se, aby nákladem obce úprava se provedla. Hrobař Pácalt s Němečkem a Kudivejsem pracovali několik dnů, an byl značný přesun hlíny, která se těžko zpracovávala, pomáhal i zedník Hlava takže i osazení železného plotu ( pletivo na rámu a sloupcích ) který dodal p. Hrazdílek ze Smiřic, provedeno bylo odborně. Stříbrný smrk co solitera vysazený rezervován byl již před tím z okres. ovocné školky v Jaroměři. Semeno trávy Viktorin Hradec Kr. Úprava, pěkně provedená přispěla velmi podstatně k tomu, aby celé okolí bylo upraveno. Příklady táhnou. Jest zřejmo že po úpravě u školy věnuje se více pozornosti estetické úpravě obce. Doufejme, že i po tomto pěkném provedení bude chuť a prostředky pro další, aby obec naše nezůstala zpět.

Opoždění setí.
   Vlivem chladnějšího a vlhkého počasí opozdila se vegetace, takže stromy vykvetly až počátkem května, v kterémž zase bylo též setí okopanin v největším proudy, což se již dlouho nestalo. Teplé počasí nutí přírodu, aby zameškané doháněla.

Pohřeb p. Anny Kotlantové.
   Po dlouhé a těžké nemoci zemřela 3. května pí. Anna Kotlantová ( roz. Veverková z Čáslavek ) z čp. 47 ve věku 68 let. Zesnulá byla všeobecně vážena a ctěna pro svoji velmi milou povahu. po celý čas jejího života není známo, že by měla s někým nepříjemnosti a ze tváře jí snad nesešel vlídný úsměv. Ač nevyhledávala společnost a žila především rodině a statku, pomohla mnohým. Všeobecná účast s jejím utrpením na konci života projevila se i o pohřbu 6. května na místní hřbitov. Neobvyklá účast z místa i okolí a četných, vzácných hostí svědčila o její oblibě a o vědomí, čím byla manželi, který velkou část života věnoval službě veřejnosti. Týž hleděl ji vše nahraditi po dobu choroby a k uctění její památky věnoval 1 000,- Kč na desku padlých ve světové válce.

Nucená porážka u p. Valáška.
   Neobvyklý případ uhynutí dobytka přihodil se p. Frant. Valáškovi čp. 43, který připouštěl krávu u býka p. Josefa Klouzy. Nešťastnou náhodou byla kráva rozlomena v kříži, což u nás se ještě nestalo. Družstvo chovatelů jest pro podobné případy pojištěno.

Stavby v obci.
   Soused Josef Slezák rozboural a postavi novou stodolu se sklepem a několika místnostmi v čp. 50    Jaroslav Jelínek, zedník v cukrovaru ve Smiřicích dotud v čp. 14 postavil si obytný domek na stavební parcele č. kat. … z přídělu. Číslo popisné bylo již předem stanoveno.    Soused František Kotlant z čp. 47 kůlnu a zřídil vepřince, kurník aj.    Klouza Josef čp. 41 provedl vnitřní přestavbu obytného stavení s chodbou a kuchyní do dvora.    Václav Knejp čp. 40 postavil nové domovní v zahrádce a tím zastavil směr bývalé Kladské stesky, který jest nyní ( po úpravách cest ) jen v poli dále za tímto číslem patrný.

Poplach k požáru.
   Generální zkouška na Staročeské máje dne 15. května přerušena byla poplachem vyvolaným velkou září a voláním že se blýská „Nová“ hoří. Hasiči i lidé spěchající na pomoc se vrátili, když seznali že hoří Fiedlerův statek u Jezbin.

Staročeské máje 16. května.
   Wolleybalový kroužek po loňském úspěchu připravil máje ve větším ještě rozsahu dle starých zvyků. Mládež za vedení říd. uč. Poláka snažila se neúnavně o nejlepší výsledek, který se dostavil. Mládenci po probdělé noci a prováděné reklamě si oddechli, když dovedli velký průvod do zahrady školy. ( Král Andrýs Rudolf, kat Andrýs Václav, písař Jambora Alois, prokurátor Dašek R. ) Rovněž p. Čertner se svou partou dík velkému vedru byl úplně na suchu, přes to že stará Henclová je ochotně napojila ze džberu. A přece hlavní úkol všem teprve nastával. Tlampač, starosta Josef Klouza netrpělivě rozháněl šosy ( ? ) a sháněl účinkující, aby měl svoji pernou roli za sebou. Očekávající přítomní překvapeni byli zdařilým vystoupením hochů a husopasek, ale dočkali se věcí velkých, když za jízdou vyrazil tlampač se svou četnou družinou. Vše dopadlo dobře, tlampač vytahoval všechny hlasové rejstříky, mládež vesele zpívala, basista statečně klopýtal s basou za ostatními ochotníky s nástroji, které starý Jambora z místa na místo dirigoval. Z pěkných scén u souseda ( Pinkas – Feifrová ), kováře ( Chlupatý s chotí ), hospodského ( Zilvar – Štrumhausová ) a jiných znamenitostí včetně policajta ( Štrumhaus Fr. ) dalo by se leccos napsati. Tím se stalo, že nic nezapsal pro věčnou paměť a zůstavil vše osudu sejde z očí – sejde z mysli. Přiložené snímky mnohým přece něco připamatují. Z dekorací velmi vynikala hospoda ( na papíře maloval p. prof. Turecký ) a neobvykle vysoká máje ( 18 m ) o které si myslel jeden šibal, že jest nedosažitelná. Ale statečná mládež ( Kábr Josef, učeň u p. Prokše ) přece slíbenou 20 Kč vyhrála a má ji k dobru. ( Důkaz snímek. ) Též kácení máje šťastně dopadlo, ač tesař na svůj ptačí rod mohl lépe zpívati ( Špaček ), ale herecky svůj úkon provedl velmi dobře. Družná zábava, které poskytla slavnost hojně látky ukončila se v pozdním večeru a všichni i pořadatelé se šenkýřem byli spokojeni. Ve věnečku u p. Mrkvičky přečkala mládež noc druhou a aby se nálada neztratila budil ji druhý den ( pondělí svatodušní ) Baše ( p. Pinkas ) a Michek ( p. Pultr Jos.) líbeznou hrou na flašinet ze sna. Výtěžek ….Kč odvedli ochotnické pokladně.

Hrozící sucho.
   Pěkné a teplé počasí protáhlo se i do června, takže na štěrkovitých a písčitých pozemcích úroda hyne a i okopaniny čekají na brzký déšť. Vzdor pozdnímu jaru, teplé počasí uspíšilo sklizeň sena, takže 7. června byly senné žně již v plném proudu.

Hasičské cvičení III. okrsku.
   III. okrsek hasičské župní jednoty č. 14 Dra Petra ( sbory: Benátky, Habřina, Holohlavy, Hubiles, Máslojedy, Neznášov, Rodov, Sendražice, Smiřice měto a lihovar a Smržov ) pořádal v neděli 13. června ve školní zahradě okrskové cvičení.    Povinně zúčastnily se sbory okrsku:
v pracovním / vycházkovém / ženy / dorost / úhrnem
Holohlavy: 21 / 2 / 13 / 19 / 55
Smiřice město: 14 / 10 / 6 / - / 30
Rodov: 16 / - / 1 / 13 / 30
Neznášov: 18 / 1 / 1 / - / 20
Hubiles: 9 / - / - / žák. 11 , 12 / 32
Smržov: 9 / - / - / - / 9
Benátky. - / 4 / - / - / 4
Máslojedy: - / 12 / 1 / - / 13
Sendražice: - / 8 / - / - / 8

   Sbory: Habřina a Smiřice lihovar se nezúčastnily. Dobrá pověst místního sboru přivodila i četnou návštěvu hostí vesměs ve vycházkovém oděvu: Plotiště 10, Čibuz 9, Starý Ples 8, Josefov 6, Rasošky 1, Velká Skalice 1, Lužany 1, mimo četné bratry nekrojované.
   Ve dvoře velkostatku seřazený průvod skýtal pěknou ukázku pohotovosti III. okrsku i jeho výzbroje: ruční stroje Holohlavy, Neznášov, Hubiles a Rodov, Motorový Rodov, parní Smiřice a automobilové Smiřice a Plotiště.
   Po nástupu okrsku a uvítání starostou Klouzou byla vytýčena statní vlajka za obvyklé pocty a zvuků státních hymen.
   Br. Kubricht, vzdělavatel I. okrsku pronesl výtečný proslov a zdravici starosta Polák z Lochenic.
   Starosta Klouza předal diplom čestného členství ( vypracoval uč. Kubelka ze Smiřic ) br. Frant. Antošovi za jeho zásluhy o hasičství, dřívější a nynější sbor, začež týž stručně poděkoval.
   Slib samaritní kolony III. okrsku za nepřítomného br. drc Zlámalíka převzal br. Rykr z Jaroměře.
   Po programu defiloval okrsek před státní vlajkou a hosty.
   Požární cvičení ( hájení školy a záchrana ( práce dle námětu br. velitele Zilvara ) provedly sbory Holohlavy, Neznášov ruční, Rodov motorový, Smiřice parní a automobilový stroj. Mezi tím co ženy pracovaly se strojem, místní mužský sbor s dorostem prováděl pomocí vysouvacího žebříku, plachtového pytle a provazu při výborně zadýměné škole záchranné práce. Cvičení působilo a plně se zdařilo, až na menší defekty ( Holohlavy peckou ucpaný ventil, Rodov nedostatek vody, Neznášov zkroucené hadice ), které ukazují nutnost stálého cvičení požární pohotovosti a zdokonalování výcviku vůbec. Též pozorovateli neušlo, že obec pro svoji ochranu potřebuje dokonalejší stříkačku motorovou.
   Na požární cvičení navázal samaritní sbor III. okrsku, který prakticky předvedl 7 zdařilých případů první pomoci, což se všeobecně zamlouvalo.
   Závody dorostu o Antošovu putovní cenu dorostu těšily se velké pozornosti. Závodila 4 družstva: Holohlavy, Hubiles chlapci a děvčata, Rodov. Soudcové br. Pádr, Smiřice, Smržov Klemera a za Holohlavy Zilvar Josef. Cena přisouzena byla místnímu dorostu slabou převahou půl bodu před Hubilesem. Místní dorost měl radost, že při první soutěži stal se držitelem ceny.
   Po dlouhém programu rozvinula se družná a veselá zábava při zesíleném osvětlení do 11 hod. večer při hudbě p. Kubáska. Úspěch morální i finanční.

Deště.
   Již při hasičském cvičení panovalo oblačné počasí, které v následujícím týdnu změnilo se v deště; tyto odvrátily hrozící následky sucha, prospěly jmenovitě vývinu okopanin, ale oddálily ukončení sen, brzy započatých.

Stolní společnost „Park“ založení.
   Ve veřejném sadu školy, který v letošním roce utěšeně vyrostl našly korporace vhodné místo pro pořádání slavností. Program 4 různých podniků přivedl velitele hasičského sboru, Jos. Zilvara na myšlenku , aby místní spolky a korporace společně zakoupily potřebný inventář, který jen velmi těžce a za velkých potíží se vypůjčoval, a často nebyl ani vyhovující. Inventář měl se amortizovati a udržovati z fondu, jehož příjem skládat se měl z poplatků za použití. Stejné vklady základní ( 600.- Kč ) byly po 5 roků nevypověditelné. S počátku mělo jednání příznivý průběh a zdálo se, že tato zdravá svépomoc se uskuteční. Po odřeknutí účasti ochot. spolku zůstávaly: hasičský sbor, wolleybalový kroužek, odbor N.J.S. a místní osvětová komise, jejichž vedení se na spoluúčasti dohodly. Ale neporozumění, jakož i zásahy zájmů osobních a nemístná postranní kritika znemožnily realizaci podniku, poněvadž tyto třenice přenesly by se do spolků a korporací. Aby se tak nestalo a myšlenka se uskutečnila ( inventář byl z velké části pořízen již na „Máje a hasičské cvičení )ustavili jednotlivci volnou, stolní společnost s názvem „Park Holohlavy“, která opatření veřejného sadu inventářem vzala plně na sebe. Jednotlivci vložili kdykoliv vypověditelný vklad 10 Kč a zbytek usneseno uhraditi z poplatků ( které byly přiměřeně upraveny ) a běžným účtem v místní Kampeličce do té doby, než vlastními podniky bude náklad uhrazen. Wolleybalový kroužek, který s hasiči držel daný slib, složil společnosti půjčku 500.- Kč. Zakoupeno bylo 20 stolů ( mistr Voňka ), 40 lavic ( Bohdanecký – Bozner ), 1 stánek a prkna na taneční parket s konstrukcí pro podium pro hudbu ( Bohdanecký ).

Dětský den 27. června.
   V neděli 27. června uspořádala místní školní mládež dětský den, který se podobně, jako dosud všechny podniky ve školním parku, vydařil. Za slunného počasí a účasti všech děti vesnice a snad i rodičů předváděly školní děti po celé odpoledne rozkošné obrazy hýřící barvami, mládím a radostí. Slavnost zahájena byla pestrým průvodem s alegorickými vozy ( a. pohádka perníková chaloupka, b. škola, c. řemesla ) které velmi pěkně znázorňovaly heslo: Od pohádek školou života. Bohatý program na hřišti školy překvapil veřejnost svojí rozmanitostí, vzornou organizací a působivým dojmem:
1. Hold státní vlajce
2. Vojenská ranní půlhodinka ( chlapci )
3. Národní tanečky
4. Koblížek ( veselá scéna )
5. Vypouštění poštovních holubů
6. Naše vrána se vdávala ( ilustr. pohybová nár. píseň )
7. Cvičení dívek s věnečky
8. Cirkus ( veselá scéna )
9. Malí řemeslníci
10. Rej cyklistů
11 Závěr: Hold Malé dohodě

   O uspořádání zdařilého a velmi působivého pořadu slavnosti zasloužil se učitelský sbor vedený zástupcem řed. uč. J. Polákem, který tím se vlastně loučil s naší veřejností po 2leté vzorné správě školy a činnosti veřejné, které se mezi mládeží ve volném čase zúčastnil. Místní školní radě při výpravě a alegoriích mimo jiné velmi účinně pomáhal p. Mach kolář a Jošt st. bednář. Malbou posloužil opět ochotně prof. Turecký.
   Výnos věnován byl školním účelům. Škoda, že ze slavnosti , která skýtala tolik látky fotografům, zachovalo se velmi málo snímků.

Změna v učitelském sboru.
   1. července nastoupil a správu školy převzal defin. ustanovený říd. uč. Josef Tuček, zdejší rodák, který ve zdejší obci již dříve působil a dosud spravoval školu v blízkých Semonicích.

Žně.
   Sklizeň obilí začala ranně a měla rychlý průběh, takže v červenci byly pšenice sklizeny s uspokojivým výsledkem.

Divadlo v přírodě „Dragouni na Vesnici“.
   Po úspěchu hry „Vesnice zpívá“ loňského roku sehrál Ochotnický spolek 1. srpna o 8 hod. večer na školním hřišti hru se zpěvy, rovněž od Baláka „Dragouni na vesnici, s poněkud změněnými herci a za účasti hostů p. Ládra ze Smiřic a V. Pečenky z Černožic. Ač kus sám jest jemnějšího zrna, chyběla u porovnání s „Vesnicí“ na jevišti barvitost národních krojů. Rovněž zpěvy ( sbor nevyjímaje ) nedostatečně pomáhaly ku zvýšení nálady. Zlatým hřebem kusu bylo dobré vyzvednutí poměrů národa a armády a výstupy dragounů sklízely zaslouženě největší úspěch. K němu značně přispělo i herecké podání, které bylo na značné úrovni, takže obecenstvo spokojeno odcházelo. 13 členný orchestr řídil a kus vedl Alois Jambora. Z hostů se líbilo příjemné vystoupení a hra p.Ládra, z domácích Krejčové L., Dašek, Andrejsek, Hroch aj. dokazovali, že jsou schopni prvotřídních výkonů. Pěkná scéna i počasí. Slušný příjem rovnal se značné režii.

Wolleybalový turnaj.
   V neděli, 29. srpna pořádal místní kroužek na školním hřišti turnaj o putovní pohár a 3 další pěkné ceny. Zápoplení zúčastnilo se 8 mužstev: 4. děl. pluk Josefov, Skauti Josefov, D.TJ. Černožice, D.T.J. Smiřice, Nár. soci. mládež Smiřice, D.TJ. Pouchov, M.S.R.D. Lochenice a místní W.K. Pohár zaslouženě si odnesli dělostřelci , II. cenu za velmi pěknou hru M.S.R.D. Lochenice. III. cenu Skauti Josefov a IV. D.TJ. Pouchov. Domácí umístili se na 6. místě. Vítězi i poražení podali si ruce v družné zábavě na sále u Tučků, kde bylo rozdílení cen.

Hasičská chata.
   V neděli, 12. srpna postavil Hasičský sbor v sadě p. Jana Vítka ( na hranicích školního parku ) chatu, která má sloužiti pro uschování zahradního inventáře „Parku“, a při slavnostech co vedoucí atrakční stánek. Stavby zúčastnila se řada ochotníků, z nichž betonářskou práci řídil Lad. Rohlena, tesařskou Jos. Plšek mladší. Soused Vítek prokázal tím veřejnosti dobrou službu.

Hasiči získali I. zlatou ve Smržově.
   V neděli, 8. srpna zúčastnil se místní hasičský sbor soutěže o ceny Ve Smržově ve stříkání s ruční stříkačkou a získal I. cenu časem 25 vteřin. ( Zúčastnily se sbory: Holohlavy, Vlkov, Smržov, Rasošky, Čibuz, Skalička )

Smrt presidenta osvoboditele T. G. Masaryka a jeho pohřeb.
   14.září zemřel president osvoboditel T. G. Masaryk a posluchači rozhlasem i v naší vsi ihned šířili zprávu, která budila všeobecní smutek. Pozornost se všeobecně obracela k Lánskému zámku , kde milovaný president zemřel a ku hradu v Praze, kde byl vystaven. V předvečer pohřbu zapálili hasiči ( 20. září ) za účasti školy a všeho občanstva vatru na „Šafranici“, kde proslov přednesl starosta obce Josef Klouza. V den pohřbu 21. září, mimo účast jednotlivců v Praze, bylo všeobecně sledováno vysílání rozhlasem ( veřejnosti přístupný byl školní rozhlas ) a většina občanstva zúčastnila se tryzen v okolních městech, jmenovitě ve Smiřicích.

Otevření nového sálu v hostinci čp. 36.
   V neděli, 17. října otevřel nájemce hostince pí. Nepasické, p. František Srkal nově upravený sál taneční zábavou. Ač nebylo vše ještě plně dohotoveno, přesvědčil se každý o radikální změně vnitřního vypravení hostince. Z původní nálevny, pokojíku a kuchyně vybouráním příček vznikl prostranný sál, ku kterémuž bylo přistavěno jeviště, ( na místě lednice ) šatna a záchody; v síni zřízen byl výčep a dřívější obytný pokojík upraven byl na místnost hostinskou. Nově nájemci přikázané obytné místnosti byly vhodně spojeny i s krámem, který byl dříve pouze zvenčí přístupný. I zevnější vzhled byl změněn v průčelí úpravou 2 schodů ( nový do sálu z okna ) a na straně východní přístavbou jeviště a výše zmíněného příslušenství. Přestavbu prováděl stavitel Hájek ze Smiřic za osobního dohledu majitelky A. Nepasické a jejího chotě bankéře z Hradce Králové n./ L. Při úpravě byla i vnější fasáda opravena. Změna tato byla všeobecně příznivě přijata, až na nedostatečné větrání a vnější nekryté schodiště.

Oslava 28. října, loutková hra „Probuzení“.
   V předvečer, 27. října pořádala škola obvyklou oslavu národního svátku malou akademií, při níž sehrál loutkářský odbor hru „Probuzení“ od Plumlovské. Proslov přednesl říd. uč. Jos. Tuček. Opět se ukázalo, že místnost loutkového divadla nestačí pro obecenstvo, které slavnosti školní a divadla s oblibou vyhledávají.

Zahájení divad. her „Probuzenci“.
   V neděli, 31. října zahajoval spolek divad. ochotníků svoji činnost na novém jevišti v hostinci pí. Nepasické ( čp. 36 ) historickou hrou F. A. Šubrta „Probuzenci“. Odpolední představení pro děti. Večerní představení zahájeno bylo tryznou k uctění památky presidenta – Osvoboditele, při které případně promluvil p. Jiří Lefnar ze Smiřic. Píseň zapěly pěkné dcerky p. Josefa Křečka, recitoval Luboš Merkl. Zahajovací proslov p. Lefnara postrádal vzpomínku na dřívější divadelní činnost místní. Nebylo mu asi známo, že místní scéna byla první v okolí a stála svého času na výši doby. Představení samo za režie p. Jos. Pultra bylo ukázkou dekorační a krojové výpravy což obé lahodilo publikum, zvyklému na tísnivé poměry na sále. Překvapení bylo by bývalo úplné, kdyby nedostatečné obsazení úloh a nadprůměrné úsilí nápovědy nebylo rušilo souhru.. Vynikající výkon podala předvším pí. Řeháková v roli hraběnky Marie. Též herecké výkony ( Tomeš, hrabě Beauvalle, Kořínek, Lída aj. ) jednotlivců, svědčily o herecké vyspělosti. Velmi četná návštěva a dosažený úspěch budou dlouho upomínati na první vystoupení ochotníků na nové scéně, též i proto, že bylo spojeno s obtížemi, která stěhování do nových poměrů sebou pravidelně přináší.

Posvícení 7. a 8. listopadu.
   Letošní posvícení vyznačovalo se slavnostním průběhem proto, že nový sál pí. Nepasické přivábil řadu hostí. V neděli byla zábava v obou hostincích a i v pondělí se slavně holdovalo tradiční zvyklosti.

Hubertova jízda O.S.J.
   V neděli, 14. listopadu pořádala O.S. Jízda „Hubertovu jízdu“. Počátek jízdy byl v Račicích, odkud jezdci přes lesní území do Velichovek a zpět přes Rtyni a Rožnov dospěli odpoledne k halali na holohlavských lukách „Pod libní“. Místní skupina rep. dorostu uspořádala na počest hostům v novém sále pí. Nepasické uvítání a programový večer. Mimo zpěvní čísla sborová, sólová a recitace sehrány byly aktovky „Mlčení“ od Billitina a „Neboštík Kocián“. Ačkoliv nastudování programu dálo se poslední dny velmi urychleně a s mladými silami skončil večer s plným úspěchem, nevyjímaje, ani nejmladšího ochotníka Františka Srkala. Účastníci po velmi družné zábavě ( k tanci hrála hudba p. Čertnera ) rozjížděli se plně uspokojeni k domovům v pozdních hodinách nočních.

Divadelní hra „Teta Fany“.
   V neděli, 28. listopadu sehrál místní ochot. spolek veselohru „Teta Fany postrach rodiny“ od Branalda za režie Jos. Řeháka. Tato hříčka bylo dobře sehrána a vypravena, takže přes některé nedostatky hry se líbila a měla úspěch. Snaha ochotníků si zasloužila větší návštěvy.

Mikulášský večer 4. prosince.
   Družná zábava při příležitosti Hubertovy jízdy podnítila místní korporace, Hasiče ve spojení s Wolleybalovým kroužkem k následování. Též tento večer se zdařil k úplné spokojenosti účastníků, kteří zdařilá čísla programu odměňovali hlučným potleskem. Zpěvní část obstarali hlavně Hroch Josef, Křeček František, Květa Tučková, a Krejčová Květa. Mikulášská scéna Hencl Josef, Špaček a Voňková. V aktovce „Dvojník“ od Avereščenka opět úspěšně vystoupil Andrýs Rudolf a jiní mladší herci. ( dodavatel Němeček Václav st.(. Též figury Škrholy ( Jošt ) a Anky ( Mach ) se podařily. Program obou akademií řídil Prokop Vojtěch st. Vrabci starosty Klouzy a hojnost jiných dárků, jakož i dobrý Čertnerův džez náladu udržovaly do pozdních hodin.

Zahájení sborové školy.
   Ve středu, 8. prosince zahájil za plné účasti starosta sboru dobrov. hasičů V. Prokop pravidelnou sborovou školu. Instruktory jsou administrační i techničtí činovníci sboru.

Dětská akademie.
   Činnost ve škole byla přerušena epidemií spály a záškrtu, která ze sousedních Smiřic se přenesla i do naší obce, takže podniky za účasti žactva byly zakázány. Krátce po uvolnění uspořádalo žactvo obecné školy vánoční besídku, která se všestranně vydařila. Produkce malých umělců byly vděčně přijaty a schváleny. Též finanční úspěch byl uspokojivý.

Přednáška Baltické státy.
   Místní osvětová komise pořádala 27. prosince ve škole přednášku „Baltické státy“ se světelnými obrazy s obvyklým výsledkem a s nevyhnutelným doplňkem pro malé – pohádkou.

Ukončení roku.
   Jednalo se o ukončení roku Silvestrovskou zábavou, ale nastěhováním potulného biografu pí. Kludské s hřmotným tlampačem do sálu pí. Nepasické, bylo o zábavu postaráno.


Rok 1938

Proč bychom se netěšili na nový rok.


Biograf pí. Kludské.
   Tlampač pí Kludské z okna řve veselé i tklivé melodie uvnitř velký plakát s reklamou zve na film: „K smíchu a pláči jaký lidi rádi mají“ a majitelka s trpným úsměvem pouští zvědavce za levný peníz do nevytopeného sálu. Skoro nám něco chybělo, když 19. stěhoval se biograf o vesnici dále.

Přednáška „Zlín“.
   Místní osvětová komise pořádala 14. ledna přednášku se světelnými obrazy o Baťovu Zlínu, v pracovně školy. Návštěva pěkná, ale pro poruchu ve vedení musely děti odpustiti obvyklou pohádku o „Zakletém princi“.

Ples sboru dobrovolných hasičů.
   V sobotu 22. ledna pořádal místní sbor svůj ples za četné účasti domácí i cizí ( Plotiště, Habřina aj. ) Zábava velmi slušná a výsledek všestranně nejlepší. Dlouho po plese zíral do noci transparent „Vítáme vás „ a spolu s dekorací v národním stylu čekal na nový podnik „Maškarní rej“.

Ples odboru N.J.S.
   V sobotu, 29. ledna odbýval i ples odboru N.J.S. v sále u Tučků ( pořádají se dle usnesení s plesem hasičů střídavě v obou hostincích ). Návštěva byla slabá, ale přes to zábava se rozproudila a skončeno bez ztráty.

Návštěva starosty Ú. J. F. Klindery.
   V neděli, 30. ledna, navštívil zdejší Kampeličku vzácný host Ferd. Klindera, kterého v úřadovně uvítal starosta Klouza Josef u přítomnosti a jménem činovnických sborů. Účastníky fotografoval amatér Vágner Ant. Po návštěvě předsedy dozor. rady Kotlanta odejel na oslavu Kampeličky do Německé Rybné

Rozhlas C.P.O. 31. ledna.
   Vysílání o civilní protiletecké obraně bylo posloucháno společně v místnosti školního rozhlasu a po poslechu debatováno o místních opatřeních, jmenovitě o potřebě rezervace vody v horní části obce.

Přednáška o Habeši.
   Místní osvětová komise pořádala 1. února ve škole přednášku se světelnými obrazy „O Habeši“, která zajímala; též i pohádka uspokojila malé.

Ukončení sborové školy.
   Ve středu, 2. února zakončil velitel Zilvar sborovou školu, která po všech 8 večerů těšila se plné pozornosti. Účast 83 procent. Přispěla značně ku theoretickému vyškolení sboru.

Rozhlas C.P.O.
   V pondělí 7 února odbýval se opět poslech vysílání v C.P.O. a činěny byly různé dispozice o nákupu nutné výzbroje maskami.

Valná hromada sboru 9.3.
   Ve středu odbýval hasičský sbor valnou hromadu za účasti 40 členů a okrskového vzdělavatele Klemery. Usneseno pracovati ku zřízení vlastní pohřební pokladny a ku zakoupení motorové stříkačky.

Domovina – Ples
   V sobotu, 12. února, pořádala místní odbor. organizace Domovina svůj I. ples v hostinci p. Josefa Tučka za účasti četných hostí ( př. Gabriel, Dušek, Kubelka )

Sokol Smiřice čaje.
   V neděli, 20. února započala těl. jednota Sokol ve Smiřicích pořádati v sále hostince pí. Nepasické odpolední čaje ( tancovačky ) za velké účasti.

Maškarní ples.
   V sobotu, 26. února pořádali sdružené spolky ( ochotníci, hasiči, wolleybal ) „maškarní rej“, který se rovněž slušně vydařil. K dekoraci hasičského plesu přibyly řady balónků „Baťa“ a řada gumových zvířátek. Pod jevištěm improvizovaná „studánka“ vzrušila sice nad normál a zavdala podmět k různým dohovorům, ale dobrý výsledek finanční ( ve prospěch nového jeviště ) vyjasnil pokalenou náladu.

Zde kniha z let 1935 - 1938 končí.