Pamětní kniha obce Holohlavy 1957 – 1963

Zpět na hlavní stránku         Další holohlavské kroniky         Roky 1949 - 1956

Zdroj: kronika obce Holohlavy sepsaná p. Prokopem. Přepsal Přemek Andrýs.


Rok 1957

kronika Holohlavy Úvod
   Obecní kronika byla založena r. 1920, po světové válce, kdy jsem byl ustanoven kronikářem a započal se zápisy. Rok 1957 znamená přelom v historii obce. Prokop Změna místního národního výboru, jakož i nové poměry v kulturním životě obce vnesly do veřejného dění živý ruch, který přinesl různé změny. Jmenovitě ale založení JZD a tím i téměř úplné dokončení socializace vesnice změnilo radikálně hospodářský život obce. Shodou okolností začínám novou knihu, aby zachytila podstatné zjevy této nové éry. S ohledem na soustředění kulturní i hospodářské činnosti a po zkušenostech získaných při časovém uspořádání zápisů v dílech předcházejících, zavádím věcné uspořádání záznamů. Životopis kronikáře je zapsán v záhlaví dílu předešlého. Knihu vlastním nákladem obstaral MNV. Cölba
   Prokop Vojtěch.


Cölba Ladislav životopis
   Narodil se 21. června 1921 v Šumburku n. Desnou. Otec vojenský gážista, rotmistr, vyučený klempíř. Matka – dcera malého zemědělce z krkonošských strání. Do obecné školy chodil v Jaroměři, reálné gymnásium dokončil v r. 1940 tamtéž, kurs při učitelském ústavu v Hradci Králové v r. 1941. Až do března 1942 nedostal učitelské místo a zdarma hospitoval na obecní škole v Jaroměři. Přijat byl 1.3.1942 a ustanoven na hlavní škole v Josefově. V r. 1943 vyučoval na hlavní škole v Jaroměři. Od října 1943 do května 1945 byl nasazen v německé továrně v Jaroměři. Od 1.10.1945 do 30.4.1946 vykonal presenční službu vojenskou a od 1.5.1946 byl ustanoven správcem obecné školy v Šestajovicích, v roce 1952 odchází jako ředitel národní školy do Lejšovky a v roce 1956, když byla lejšovská škola pro nedostatek žáků uzavřena, přechází jako ředitel do Holohlav. Co předseda Osvětové besedy převzal řízení osvětové činnosti.


Malé foto je ze stránek Okresního archívu v HK.

Jakubský

Jakubský František životopis
   Narodil se 20. listopadu 1918 v sousedním Neznášově, co jeden z 5ti dětí osmihektarového zemědělce. Absolvoval obchodní okademii v Hradci Králové a od r. 1938 pracoval v sousedním městě Smiřicích v městské spořitelně. Při totálním nasazení na nucené práce, byl v roce 1942 poslán do Východního Slezka. Pro národní uvědomění a pomoc válečným zajatcům byl r. 1943 Gestapem zatčen a odvezen do koncentračního tábora Gross Rosen. Po návratu přidělen do pohraniční spořitelny města Úštěku, kde 10 roků působil a v r. 1953 zvolen byl členem a předsedou MNV města Úštěku. Na přání manželky ( rozené Tučkové z čp. 52 v Holohlavech ) přijal r. 1955 nové zaměstnání ve státní bance v Jaroměři, aby splnil její touhu, usídliti se u starých rodičů v čp. 52. V roce 1957 byl zvolen členem a předsedou MNV v Holohlavech. Byl vždy činným i četných korporacích a spolcích.

Popis obce a života obyvatel
   Obec Holohlavy je pravěké sídliště. Byla zde již početná osada v mladší době kamenné ( neolitu ) a dle četných vykopávek byla od této doby osídlena. Přísluší ku kraji Hradec Králové a okresu Jaroměř.

Poloha obce.
   Obec je rozložena na pravém břehu řeky Labe a jihovýchodní její část protéká přítok Labe, potok Jordán. Část katastru mezi Labem a Jordánem je meliorována ( závlaha ).
   Nachází se mezi okresním městem Hradec Králové – 14 km, při trati dráhy Pardubice – Liberec, mezi stanicí dráhy Smiřice – 1 km a zastávkou Černožice – 1 km.
   Obcí prochází důležitá silniční spojka, státní silnice Hradec Králové – Náchod, která nahradila starou spojku zvanou „Kladskou“. Po ní je vedeno autobusové spojení do Jaroměře. V příčném směru křižuje zde státní silnici silnice Opočno – Hořice, která prochází sousední město Smiřice a vede do blízského Rodova – 3 km. Z Holohlav vede jiná, okresní silnice kolem Chlomku do Habřiny – 3 km a do Černožic – 1 km. Po státní silnici sousedí obec se Semonicemi – 3 km a po obecní cestě s Neznášovem – 3 km.
   Pošta, telegraf, telefonní ústředna, jakož i veřejná vysílací stanice je umístěna ve Smiřicích.
   Katastr obce je popsán v díle I. a v přílohách doložen katastrální mapou. Neopakuji.

Popis obce.¨
   V přítomné době čítá obec 141 čísel popisných, převážně z cihel, krytých taškami a eternitem. Kostel, bývalá škola, část budov ČSSS ( státní statek – pozn. P. ) a děkanství ( budovy v oblasti bývalého hradiště ) jsou z různorodého materiálu, hlavně z kamene.
   Nejvýznamnější budovou obce je nová budova národní školy, ve středu obce, obklopená parkem. Je střediskem kulturní činnosti a nahrazuje obci kulturní dům. Z obytných budov je největší čp. 133, ČSSS, moderně pro 4 rodiny vybudované. Nejstarší budovou je nesporně kostel a stáří jeho nelze určiti. Poslední přestavba je vyznačena letopočtem 1584. Rovněž budova bývalé školy a některé budovy dvora jsou prastaré, děkanství z r. 1770. Z bývalých dřevěných staveb původní vesnice mnoho se neudrželo. Nejstarší dřevěná, lidová stavba je domovní čp. 9. ( kdysi chalupa popraveného Matěje Víznara ). Dnes již neobydlená, chátrá. Staví se stále nové rodinné domky.

Obyvatelstvo.
   Po částečném vylidnění obce do pohraničí, dosáhl již zase počet 640 obyvatel, mimo dočasné brigádníky ( ze Slovenska ). Převážně jsou to dělníci a zaměstnanci, i když hospodářský charakter obce zůstává zemědělský. 210 osob dojíždí za prací do okolního průmyslu, do Jaroměře a Hradce Králové, 50 je zaměstnáno u ČSSS a 45 členů JZD.
   Národnosti jsou vesměs československé ( až na malé výjimky ve státním dvoře ).
   Náboženství převládá československé nad římsko katolickým. Jednotlivci se přiznávají k církvi evangelické i bratrské. Také nechybějí ani bez vyznání, jejichž počet vzrůstá.

Politický a veřejný život.
   Obec spravuje Místní národní výbor s příslušnými odbory a komisemi.
   Z politických stran je v místě organisována pouze komunistická strana Československa. Předseda Jaromír Vít. Strana má vliv na veřejný a hospodářský život obce. Přičinila se jmenovitě na založení JZD.
   Z masových organisací je v místě zastoupen ROH, ČSM, ČSSP a Výbor žen. Některé ( jako „Sokol“ ) soustřeďují členstvo do organisací ve Smiřicích.

Průmysl, řemesla.
   Z průmyslu nalézá se na katastru obce pouze státní cihelna, která podléhá nyní vrchní správě ve Smiřicích a je tamže i vedena. Ze samostatných řemesel zůstaly: Kovářství Václava Chlupatého a Františka Voltrová, švadlena.

Zemědělství.
   Zemědělství representuje pouze socialistický sektor: JZD III. typu a ČSSS – farma Holohlavy.

Obchod.
   Obchod v obci zastoupen je pouze družstevní prodejnou Jednoty, čís. 201 a pohostinstvím Jednoty, čís. 501.

Peněžnictví.
   Finanční potřeby občanstva obstarává Státní spořitelna, jednatelství v Holohlavech.

Sociální a zdravotní poměry.
   V místě je mateřská školka, umístěná prozatím v národní škole. Jídelna ČSSS v čp. 11 v sezóně nestačí a sezónní dělníci ze Slovenska mají vlastní stravování.
   V ohledu zdravotním spadá obec do zdravotního střediska ve Smiřicích. Obec sama provedla částečnou kanalisaci a je úplně elektrifikována. Při samé obci je výhodně umístěné a hojně používané koupaliště.

Tělovýchova a sport.
   V obci samé není nyní žádná tělovýchovní ani sportovní organisace, ale četní sportovci zapojeni jsou v organisacích ve Smiřicích. Vynikají Holeček J. a Řehák J. Soudce ) a z fanoušků Levinský Ruda.

Kulturní poměry.
   Obec vybudovala v r.1931 – 1932 novou školní budovu s programem na 4 třídní školu. Nyní je v ní kromě školy mateřské umístěna 1 třída školy národní s 31 žákem. Ředitelem je s. Ladislav Cölba. Kromě toho se mimo obec vzdělává 25 žáků.
   Osvětovou činnost řídí Osvětová beseda. Předseda s. Ladislav Cölba, který spravuje též místní lidovou knihovnu, umístěnou v kulturní jizbě MNV – K besedě se druží též divadelní, ochotnický kroužek a kino. Osvětová beseda vlastní též televisor.
   Církev římsko katolická používá místního děkanského chrámu, příslušníci českoslovenští navštěvují sbor ve Smiřicích, evangelíci v Semonicích a bratři v Hradci Králové.

Obyvatelstvo.

Úmrtí.

20. března Drahoslava Prokopová
   z čp. 13, narozena 20.12.1923, rozená Zilvarová z čp. 37 předčasně na zhoubný nádor. Bývala veřejně činná ve SM a OB

26. června Milada Nováková
   z čp. 135 naroz. 24.1.1912 ve Velebilech okr. Nymburk, tovární dělnice, choť známého činovníka KSČ Jana Nováka

6. října Vladimír Jirousek, dítě,
   z čp. 134, naroz. 25.5.1954, po delší vleklé chorobě

19. října Anna Andrejsková
   důchodkyně, z čp. 58, naroz. 17.10.1880, vdova po zedníkovi, za mládí známá ochotnice

27. prosince Jaroslav Jelínek¨
   důchodce z čp. 118, naroz. 26. ( 24 - ? ) 7.1893 v místě, býval zedníkem a za stranu čes. soc. veřejně činným v komisích i obecním zastupitelstvu.

29. prosince Jan Štefan
   důchodce, malorolník čp. 78, nar. 16.12.1886 ve Velichovkách. Typický příklad radikálního poctivce a dříče. Malé hospodářstvíčko povznesl a působil za stranu republikánskou v obecním zastupitelstvu delší čas.

   Úbytek úmrtím byl nahražen narozením 14. dětí a přesuny přestěhováním ( v místním dvoře ) vyrovnaly rozdíl, takže se počet obyvatel, ani poměr národnostní i náboženský podstatně nezměnil.

Hospodářský život

Služby obyvatelstvu
   28. února přikročil MNV k organisaci drobných oprav a služeb obyvatelstvu v provozovnách MNV. Ke službám se přihlásili: Štrégl Josef, sedlář, Špryňar Václav, obuvník, Hlava Josef, elektrikář a Hlava Jan, zedník.
   V tomto roce ještě samostatně hospodařící zemědělci poznávali, že stále větší obtíže, jmenovitě měnící se přidělovaná půda nestrpí stálých odkladů a vyžaduje konečné rozhodnutí. Rok byl hospodářsky příznivý, takže se mohli se svými povinnostmi vyrovnati, čímž přechod na novou formu zemědělské velkovýroby byl usnadněn. Zajištěním L. Merkla hrozilo opět nové dělení půdy.
   Po nezdařeném pokusu z r.1953 zavésti i v našem družstvu zemědělskou velkovýrobu pokračovalo dále tříbení druhů a hledány byly příčiny tohoto neúspěchu. Na jedné straně stoupenci tohoto směru ( Klouza Josef 41 a Andrýs Rudolf 20 ) zůstávali dále v členství, na druhé straně nerozhodná většina, která v rozhodném stádiu couvla, když měla vytvořiti stabilní základ družstva. Mezi nimi balancovala skupinka zvolených funkcionářů družstva, která opuštěna ode všech, prováděla tichou likvidaci družstva aby rozdělila výsledek jednoletého, pokusného hospodaření. Poměry v soukromém hospodaření stávaly se stále neúnosnějšími a množily se případy, v nichž půda zůstávala bez držitelů a bylo zřejmo, že nelze trvale rozdělovati tuto opuštěnou půdu na zbývající zemědělce, aniž by i tito nebyli existenčně ohroženi. ČSSS přejímal tuto půdu a docela Valášek František z č. 43 své hospodářství sám statku nabídl a přijal na jeho objektu službu hlídače. V důsledku těchto změn prováděná arondace způsobovala četné změny, často i v neprospěch soukromých zemědělců. Zvolna se šířil názor, že by bývalo prospěšnější, rozumně pokračovati ve společném hospodaření, dokud ještě bylo možno statky čp. 47 a 36 zahrnouti do družstva.
   Mezi tím změnilo se vedení KSČ a i správa obce novými volbami. Důvody předsedy MNV Jakubského, předsedy KSČ Jošta, vedoucího ČSSS Brože, soudr. Samka aj. přesvědčeni, podávali zemědělci nové přihlášky, takže již 8.8. při ustavující valné hromadě bylo opět družstvo ustaveno za účasti 105 účastníků a hostů: za ONV v Jaroměři tajemník Otakar Rezek a přednosta zemědělského odboru Rudolf Fňouk, za KNV soudr. Jan Andrle z Lužan a za STS s. Bukač.
   Za členy bylo přijato 22 členů:
   Tuček Josef 12, Tučková Františka 12, Tuček Jiří 12, Prokop Vojtěch ml. 13, Andrýs Rudolf 20, Andrýsová Marie 20, Sehnoutka Josef 21, Andrýs Václav 28, Andrýsová Marie 28, Zilvarová Jos. 37, Klouza Josef 41, Klouzová Marie 41, Matějček Josef 46, Matějčková Antonie 46, Janatová Marie 48, Štefanová Květa 78, Kábr Štěpán 73, Andrejsek František 82, Hrochová Kateřina 17, Oppová Anna 75, Špryňarová Aloisie 4 a Merklová Jar. 31.
   Dle návrhu návrhové komise ( Andrýs Václav, Sehnoutka Josef, Tuček Josef, Jakubský František a Prokop Vojtěch ) byli zvoleni do představenstva:
   Andrýs Václav, co předseda, Klouza Josef, místopředseda, Andrýs Rudolf, Tučková Fr. a Prokop Vojtěch, členové Do revizní komise: Sehnoutka Josef, co předseda , Andrýsová Marie 20 a Štefanová Květa, členky.
   Další funkcionáři budou zvoleni v příští schůzi.
   Po referátech soudruhů Rezka, Fňouka a Bukače bylo usneseno podati žádosti:
   1. ONV v Jaroměři o provedení HTUP
   2. ONV v Jaroměři o předání budov a pozemků po Merklovi č. 31 do užívání JZD
   3. Státnímu cukrovaru ve Smiřicích, o předání budovy a ( který převzal patronát ) stodoly po Nepa ( asi Nepasickém – pozn P. )
   Kanceláře JZD upraví se na MNV v místnosti po svazu mládeže.
   Pokračováno bylo ve schůzi 26.8., ve které byli přijati noví členové:
   Knejp Václav 40, Knejpová A. 40, Sehnoutková Zden. 21, Tvrdý Josef st. 29, Tvrdý Josef ml. 29, Slezák Josef st. 50, Slezáková Anna 50, Hofman Jan 33, Tuček Jan 52, Tučková Marie 52, Levínský Rudolf 34, Levínská El. 34, Bergman Josef 90, Řehák Václav 45, Černý Jaroslav 39. ( celkem 37 členů )
   Rozhodnuto bylo, aby Merkl Josef st. a Merklová Anna 31 byli rovněž přijati za členy. Oppa Květa za člena přijat nebyl.
   Představenstvo bylo rozšířeno o Tučka Jana 52, a Levínského Rudolfa 34 na 7 členů.
   Revizní komise byla rozšířena o Řeháka V. 45 a Tvrdého Josefa ml. 29 na 5 členů.
   Rozděleny byly další funkce:
   účetního: Prokop Vojtěch 13, pokladníka: Tvrdý Josef st. 29, skladníka: Knejp Václav 40, agronoma: Levínský Rudolf 34, zootechnika: Klouza Josef 41.
   10 září předána byla živnost čp. 31 se vším inventářem za účasti zástupců ONV do užívání JZD.

   V další schůzi 26. září byli přijati za členy: Joštová Emilie 38, Henclová Anna 62, Andrýs Václav, st. 28, Andrýsová Zdenka 28.
   Zajištěn byl úvěr provozní 35 000.- Kč, jakož i úvěr investiční 33 000,- Kč a provedena byla opatření, aby k 1.1. 1958 mohl býti sveden dobytek a JZD počalo řádně hospodařiti na vlastní účet.
   Ve schůzi 29. listopadu přijati byli poslední samostatní zemědělci obce:
   Vognar Josef 51 a Vognarová Anna 51.
   Ku konci roku čítá tudíž JZD 43 řádně přijaté členy.

Výsledek hospodaření.
   V tomto roce obhospodařovalo družstvo předané majetkové hodnoty od čp. 31, které byly ohodnoceny částkou 74 553,80 Kč, které vedeny jsou co závazek družstva. Docíleno bylo 116 559,70 Kč obratu a z výsledku hospodaření 22 989.82 Kč byly dotovány nově zřízené fondy:
   všeobecný fond – 7 % - 4 079,60 Kčs, sociální fond - 3 % - 1 748,40 Kčs
   Zbytek 17 161,82 Kč přidělen byl provozovacímu fondu, poněvadž proplácení jednotek za vykonané práce bylo odsunuto na rok příští, pro který se vykonávaly všecky potřebné přípravy, aby řádný chod hospodaření družstva byl zaručen.

ČSSS
   Oddělení ČSSS Holohlavy pokračovalo i v tomto roce ve svém rozmachu, sbírajíc do své správy nezajištěnou půdu v okolních katastrech, taktéž k 1.1.1957 činila výměra statku již 475 ha zemědělské půdy ( z toho 388 ha půdy orné ).
   Mimo to bylo v průběhu roku přebráno hospodaření na úpadkových hospodářstvích Diveckého v Hubilese, Kadečky v Černožicích a Luboše Merkla v Holohlavech, který byl toho času zajištěn. Usedlosti tyto byly předány nově ustaveným JZD v příslušných obcích.
   V rostlinné výrobě bylo docíleno výsledků:
   plodina:/ osetá výměra:/ průměrný výnos á ha
   pšenice 75 ha 33,64q
   pšenice jarní 15,27 ha 30,72 q
   žita 15 ha 27,60 q
   ječmene ozim 5ha 37,80 q
   ječmene jarního 25,57 ha 25,75 q
   ovsa 35,10 ha 20,39 q
   hrachu 2 ha 16,50 q
   pelušky 5 ha 15,60 q
   vikve jarní 3 ha 8 q
   řepky ozimé 10 ha 17,60 q
   máku 1,30 ha 9,23 q
   cukrovky 63 ha 411,82 q
   cukrovky semene 3,50ha 14,50 q
   brambory 10 ha 241 q
   řepa krmná 1 ha 378 q
   vojtěškotravní směs 18,82 ha 67 q
   louky 54 ha 43 q
   zeleniny 7 ha 239 q
   I když spolupůsobil příznivý rok, docílené výsledky svědčí o vzorném kolektivu.

   Živočišná výroba doznala značných změn. Stádo krav červených strak bylo prodáno na státní statek Dražkovice a Mimoň. Z Dánska bylo importováno 100 kusů dojnic a 1 býk dánských červinek ( v září ). Dojivost se podstatně zvýšila:
   Na krmný den 10,22 l mléka na kus a den.
   Docílení přírůstky: u telat 0,99 kg na kus a den, u jaloviny 0,76 kg na kus a den, u žír. býků 0,91 kg na kus a den, u prasat 031 kg na kus a den.
   Narozeno bylo 153 kusů telat a 520 kusů selat, takže ku 31.12. byl dosažen tento stav: hovězího 315 kusů, z toho 133 krav, prasat celkem 247 kusů ( z toho 32 prasnic ).
   Poměr fondu budov a půdy se valně nezměnil. Z investiční výstavby byla provedena generální oprava dolení stáje, generální oprava 2 bytových jednotek ( čp. 2 ), opravy střech a jiné drobnější práce.
   Strojní zařízení bylo rozmnoženo o plošinový výtah na sýpku a výtah na plnění silážních jam, takže tyto byly řádně využity.
   Vyhodnocení farmy Holohlavy za r. 1957. Oddělení samo obdrželo za r. 1957 „Čestné uznání“.
   Četa soudr. Hlavové Emilie odznak „Nejlepší pracovník“.
   Marková Zd. odznak „Nejlepší pracovník“.
   Zelník Ondrej odznak „Nejlepší pracovník“.
   Zelníková J. uznání za dobrou práci
   Maršíková Ant. uznání za dobrou práci
   Adamírová Hel. uznání za dobrou práci
   Panáková J. uznání za dobrou práci

Politický a veřejný život

Správa obce
   Činnost MNV v začátcích roku byl poměrně malá a neklidná. Omezovala se na vyřizování nutných potřeb občanstva.
   Od 1. března 1957 zavedena byla ONV opět funkce obecního tajemníka a na vlastní žádost Pácaltové Františky byla tato zproštěna služby a novým obecním poslem zvolen byl s. Černý Jaroslav z čp. 6.
   Hlouběji však zasáhla do správy obce resignace předsedy MNV Václava Kopeckého, která s ohledem na to, že týž nacházel se v soudním řízení, byla ve schůzi 29. března přijata a do konce volebního období ujal se úřadu náměstek Andrýs Rudolf čp. 20, za kterého byl zvolen do rady s. Luňáček J.
   Toto krátké mezidobí bylo ukončeno všeobecnými volbami do obcí, okresů a krajů dne 19. května. S ohledem na značné změny proti způsobům dřívějším, vypisuji průběh podrobně.
   Do volebních seznamů ( po opravě ) bylo zapsáno 485 voličů, z toho 223 mužů a 262 žen. Volební právo od 18 roků.
   Volební celky byly rozděleny na obvody dle počtu míst, které se měly volbou obsaditi. Naše obec byla rozdělena na 12 volebních obvodů, pro které bylo vybráno na veřejné schůzi a stranou pověřeno tolikéž kandidátů, jak následuje:
   Obvod č.1 ( pravá strana při státní silnici čís. 98 – 104 Peřinová Anna, člen závodní stráže, čp. 98, 63 r., hlasů: odevzdáno 44, obdržela 44
   Obvod č.2 ( levá strana státní silnice ) č. 61 – po Lindra ) Jakubský František, hl. účetní státní banky 52, 37 r., hlasů: odevzdáno 38, obdržel 38.
   Obvod č. 3. Votrubec Vlastislav, skupinář ČSSS č. 133 ( zadní ulice, levá strana )25 roků, hlasů odevzdáno: 35, obdržel 35
   Obvod č. 4 ( zadní ulice pravá strana ) Hlavová Emilie, dělnice, čp. 138, 37 roků, hlasů: odevzdáno 38, obdržela 38
   Obvod č. 5 ( od Voltrové 54 po Klouzu 41 až po Kábra Št. čp. 73 ) Levinský Rudolf, rolník čp. 34, 42 roků. hlasů: odevzdáno 40, obdržel 40
   Obvod č. 6. ( od čp. 26 ( Šrámková ) pravá strana k Brodku a Lávka ) Juriček Oldřich, plánovač a normovač č. 140 29 r., hlasů: odevzdáno 41, obdržel 41
   Obvod č. 7. ( od Levinského, čp. 34 po Bezvodu čp. 27 ) Tvrdý Josef, ml., rolník, čp. 29, 30 roků, hlasů odevzdáno 42, obdržel 42
   Obvod č. 8. ( od Jaroše 19 až po Kopeckého č. 109 ) Andrýs Rudolf, rolník, čp. 20, 38 roků, hlasů: odevzdáno 37, obdržel 37
   Obvod č. 9. ( od čp. 18 – čp. 12 a 11 Tuček Josef ) Luňáček Josef, zedník ČSD, čp. 14, 54 r.( ?), hlasů: 44 / 44
   Obvod č. 10 . ( od čp. 42 ( Černý R. ) až po Tučka Jana 52 ) Martinková Jarmila, sběrač mléka, čp. 15, 32 r., hlasů: 45 / 45
   Obvod č. 11. ( fara čp. 1, státní statek, čp. 6, 7, 8, a 84 ) Brož Gustav, vedoucí ČSSS, čp. 2, 35 r., hlasů: 42 / 42
   Obvod č. 12. ( domy kolem ČSSS ) Vít Jaroslav, instruktor ONV, 59 r. hlasů: 42 / 42

   Jednomyslné volby byly provedeny slavnostním způsobem ve vyzdobené kulturní místnosti za účasti krojovaných pionýrů a žáků.
   Současně se prováděly volby do ONV ( naše obce byla zařazena ve volebním obvodu č. 34 a zvolen byl místní občan Veber Václav, farmář ČSSS, čp. 47, naroz. 19.3.1932.
   Do krajského národního výboru v Hradci Králové za náš volební obvod čp. 35 zvolen byl Andrle Jan, člen JZD Lužany, naroz. 19.6.1919

MNV ustavení
   Nově zvolený NV se ve své schůzi 30.5. ustavil za předsednictví s. Peřinové. Zpráva mandátové komise ( Tvrdý Josef ml, Martinková J. a Votrubec Vlas. ) že všichni členové MNV byly právoplatně zvoleni, byla vzata na schvalovací vědomí. Na návrh s. Brože a Andrýse Rudolfa byl jednomyslně zvolen předsedou s. Jakubský František, který volbu přijal a převzal řízení schůze.
   K návrhu s. Luňáčka zvolen byl náměstkem s. Andrýs R. a k návrhu s. Peřinové tajemníkem s. Vít Jaroslav, oba jednomyslně.
   K návrhu s. Votrubce, týmž způsobem byli zvoleni do rady: s. Luňáček Josef, Tvrdý Josef ml a Brož Gustav.
   Rovněž bez námitek bylo zvoleno předsednictvo stálých komisí:
   Zemědělská komise: předseda Andrýs Rudolf, místopředseda Peřinová
   Rozpočtová – finanční: př. Brož Gustav , místpř. Levinský
   Kulturní komise: Martinková J., Andrýs R.
   Pro výzdobu a zkrášlení obce ( současně bytová ): Luňáček Josef, Andrýs Rudolf
   Hřbitovní komise: zůstává dle zápisu z 8.7. 1954
   Účetní služba a pokladník: Tvrdý Josef st. čp. 29

   MNV spolu s KSČ staral se o zajištění půdy od čp. 31, ( majitel Merkl byl zajištěn ) o ustavení JZD a o HTUP, aby řádné obdělávání půdy bylo zaručeno a aby zaveden byl v tomto směru konečný pořádek.
   V akci Z dodělávala se hlaví kanalizace, přes sad u čp. 9 až do regulovaného Jordánu. Brigádnicky prováděné práce řídil s. Luňáček Josef.
   Rovněž nemálo práce bylo spojeno s navážkou pod budoucí hřiště. Navážka byla bagrem ČSSS urovnána.
   Mimo schůze vlastní svolal MNV též ustavující schůzi Jednotného zemědělského družstva, které bylo za řízení předsedy Jakubského řádně ustaveno, za účasti hostí a 92 osob.
   Rovněž uspořádal MNV i přednášku na théma „Odměny v JZD“, která však jako přednášky jiné u nás, byla slabě navštívena ( 7 ). Bylo to úterý, 8. října, v době sklizně řepy.
   Lepšího výsledku docílila oslava „Dne čsl. armády“ MNV a OB v sobotu 19. září uspořádaná. Armádní soubor provedl se zdarem za účasti 131 osob estrádní program, který účastníky pobavil.
   Veřejné korporace NF ( Národní fronty ) pod vedením KSČ připravovaly volby jmenovitě uspořádáním veřejné schůze voličů v pátek 1. dubna ( referenti z Jaroměře ) za účasti 123 voličů v sále Jednoty, a ve čtvrtek 2. května druhou schůzi voličů v kulturní místnosti školy, kde referovali činitelé MNV, KSČ a školy. Program byl doplněn zajímavou vložkou pionýrů a žáků místní školy. Končil filmem a 89 účastníků rozešlo se s uspokojením.
   V úterý, 30. dubna, v předvečer 1. května uspořádala NF se školou, na budoucím hřišti za velké účasti dětí a veřejnosti, veřejné shromáždění „Vatru míru“.
   Ve středu, 1. května, byl důstojně oslaven „Svátek práce“. Oslavu připravovali již dříve naši pionýři pod vedením Vl. Bohdanecké, aby škola i průvod byl slavnostně vyzdoben. Za tímtéž účelem bylo provedeno i šátkování místní skupinou ČSM. Ráno 1. května shromáždili se pionýři, žáci a četní občané v čele s místními vedoucími NF a MNV, aby se důstojně připojili ku bohatému průvodu s vlajkami a hudbou, který připochodoval z Černožic. Společně se ubírali na seřadiště u smiřického nádraží, kde se srazil mohutný průvod dětí i občanů, aby pochodoval městem na stadion, kde promluvil s. Rohn z Jaroměře.
   V neděli, 10. listopadu uspořádala místní skupina Svazu československo – sovětského přátelství na oslavu 40letého výročí Velké říjnové revoluce besídku v kulturní místnosti školy, s výkladem jejího významu pro socialistické státy, s programem žáků, recitacemi a filmem. Účast 149 občanů, 80 dětí.
   Rada žen započala svoji významnou činnost tradičním „Babským bálem“ v sobotu 16. února s hudbou ČSAD Hradec Králové v sále Jednoty. Ž zábavy našich žen jsou oblíbeny, svědčí největší účast při letošních plesích docílená – 235 osob. Výtěžky věnují ženy ve prospěch dětí.
   V neděli, 10. března oslavily ženy „Mezinárodní den žen“ v kulturním místnosti školy s pěkným programem dětí a filmem. Odpolední besídka byla pořádána hlavně pro děti, kterým byla účast všemožně zpříjemněna. Místnost stěží stačila.
   Týž den uspořádala Jednota, společně se ženami „Módní přehlídku“ spojenou s tancem, v sále Jednoty. Hudba Lina 01 a účast rovněž velmi četná ( 210 )
   Rada žen a Jednota, za spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy, jakož i všech našich dětí uspořádali v neděli 2. června na oslavu mezinárodního dne dětí velkou slavnost ve školním parku, která se při krásném počasí a za návštěvy z celého okolí stala manifestací přátelství k naší budoucnosti, dětem. Průvodu obcí se zúčastnilo hodně přes 100 dětí. Slavnost na školním hřišti zahájil předseda MNV s. Jakubský a předsedkyně RŽ s. A. Peřinová. Za doprovodu dechové hudby ČSSS předvedly žákyně ( krojované ) národní tance kolem vysoké májky a žáci pěkně sestavy cviků. Rovněž děti z mateřské školky představili se pěkným programem. Družstvo žáků ČSPO provedlo útok se stříkačkou. Po dětských závodech byli děti pohoštěni a zúčastnili se s rodiči zábavy, která při hudbě trvala do 19. hodin. Čistý zisk 2 000.- Kč byl předán oběma zúčastnění školám.
   V neděli , 15. prosince RŽ a SRPŠ uspořádali besídku na dne již tradičního „Dědu mráze“. Líbivý program dětí uspokojil, podobně jako tyto zase nadílka. Rovněž účast 147 osob byla slušná.
   Mimo výše uvedené podniky společné uspořádalo SRPŠ v pátek 1. února přednášku Mudr. Jakubrové na théma „Zdravé dítě“. Líbila se a účast 50 osob na přednášce u nás jen řídká.
   V sobotu, 2. března pořádal ČSM veselý a hojně navštívený „Maškarní ples“ v sále Jednoty. Hudba ČSAD z Hradce Králové. Účast 230 osob, až do rána bílého.
   V sobotu, 22. června uspořádal ČSM veselý letní karneval v parku na hřišti. Hrála hudba ČSAD z hradce Králové 210 účastníkům.
   Posvícenské zábavy v neděli 3. listopadu za účasti 179 a pondělní zlatá za účasti 201 osob při hudbě ČSSS patřily převážně též mladým.
   Místní jednota požární ochrany uspořádala v sobotu 19.1. tradiční ples s hudbou ČSAD v Hradci Kr. za účasti 192 osob, který se sice plně vydařil, ale dále se o činnost nepokoušela.

Třídní
   Zajištěný Merkl Luboš doplatil na své odlišné názory a odsouzen byl k odnětí svobody na 18 měsíců a zákaz pobytu v obci na 5 roků.
   Rovněž naši veřejnost pobouřilo zatčení Valáška Františka z čp. 43 a jeho odsouzení pro delikty proti mravopočestnosti. ( Prý obtěžoval krávy v statkovém kravíně, možná i kluky - pozn. P. )

   Státní cukrovar ve Smiřicích svůj protektorát nad obcí rozšířil i na nově založené Jednotné zemědělské družstvo, kterému vycházel vstříc uvolněním hospodářských budov v čp. 36, kde do té doby spravoval výkrmnu dobytka.

Výstavba obce
   V budově národní školy byla o prázdninách provedena vnitřní úprava pro novou 2. třídu a rozšířena mateřská školka, která se umístila i ve školním kabinetě.
   Z nově budovaných rodinných domků dostavěl slušný a pohodlný domek mistr kovářský Chlupatý Václav pro svého syna Mílu v sadě, který byl r. 1948 založen na parcele, tehdy od K. Nepasického zakoupené. způsob stavby je charakteristický pro stávající poměry: Jako u čp. 134 a 135 bylo použito z pohraničí přivezeného stavebního materiálu, který se těžko získával. Sklepy a spodní zděnou část postavil mistr Chlupatý sám za pomoci členů rodiny a dřevěnou kostru pod heraklit s pomocí bývalého souseda Josefa Plška z Hříbověd. ( ? - pozn. P. ) Ostatní pomohli dodělati známí řemeslníci. Takto, většinou svépomocí a vzájemnou protislužbou, bylo u nás postaveno již více obytných domků. Novostavba obdržela čp. 142 a osídlena byla novomanžely Růženou a Mílou Chlupatých.
   Domek kovárny od obce odkoupený a od čp. 61 oddělený dostal čp. 143.
   Nové domky počínají stavěti Štrégl Josef, na místě od obce zakoupeného čp. 84 a na vedlejším stavebním místě od obce ( na rozparcelované bývalé děkanské zahradě ) Kopecký Ladislav, zedník a hrobník, dosud bydlící ve strážním domku čp. 57.
   Novostavby již obydlené se dodělávají a v čp. 99 a 94 byly provedeny vnitřní úpravy.
   Ve školním parku byla brigádně provedena úprava proti hlavní ulici a vyčištění parku od podrostů. Tímtéž způsobem byl též proveden jarní úklid celé obce a menší úpravy na cestách a chodnících obce.
   Pokračováno bylo v navážce pod hřiště, cestu kolem a v úpravě u koupaliště.

Hmotná úroveň obyvatelstva
   Obyvatelstvu se po založení družstva vychází vstříc pořádáním nákupních trhů v sále Jednoty, kde je možno v místě nakoupiti textil, nábytek, motory, pračky a jiné předměty denní spotřeby, které jsou též k disposici v místní prodejně Jednoty. Stále stoupající úroveň obyvatelstva žádá další a luxusnější potřeby.
   Jízdní kola zakupují si již školní děti ze svých úspor a téměř každý zřízenec a dojíždějící dělník používá nějakého motorického vozidla jejichž výměna a pohyb nedá se sledovati.
   Ku pěti již stávajícím autům přibyly 2 nové spartaky ( Pácalt Jaroslav čp. 122 a Maršík č. 25 ). Zánovní auto koupil Černí Stanislav čp. 6.
   Stálé novostavby rodinných domků mají větší význam pro zvyšování bytové kultury, než pro rozšíření počtu obyvatel. Každá rodina chce míti vlastní obydlí s celým příslušenstvím a moderním vypravením. Jmenovitě koupelny, kde nejsou se zřizují ( Pokud moje paměť sahá, abych uvedl příklad, starý deputátník Palaš by užasl, kdyby se mohl přesvědčiti, jak bydlí jeho syn v čp. 133 ). Tyto zvyšované nároky na bydlení se způsobují, že ač obec čítá již 143 popisná čísla a stále se staví nová, bytů se nedostává, přes to, že obyvatel proti době, kdy obec dosáhla 83 čísel popisných značně ubylo.
   O umístění osob přestárlých je postaráno v okresním chorobinci v Kuksu ( pí. Vil. Antošová )neb v ozdravovně v Černožicích.

Kulturní poměry.
   Poněvadž obec nemá vlastní kulturní dům,, je ohniskem kulturní činnosti místní národní škola a její učitelský sbor. Od 1. září t.r. byla po osmiletém přerušení opět otevřena 2. třída a učitelský sbor byl rozmnožen a s. Lud. Runštukovou.
   Slavnostnímu zahájení nového školního roku byli přítomni : předseda MNV František Jakubský, předseda KSČ Jar. Vít, zástupci cukrovaru a ČSSS. Za SRPŠ předseda Josef Hroch. Úvítací projev a proslov a proslov o významu dne a školy pro novou vesnici proslovil ředitel školy lad Côlba, za mateřskou školu její ředitelka Ludmila Lášková. Pronesené zdravice hostů přály škole i žákům mnoho zdaru.
   Nově nastoupilo 14 žáků a celkový počet 44 byl rozdělen: I. tř. 22 a II. tř. 22. S. Runštuková učí II. třídu.
   Sdružení rodičů a přátel školy zvolilo nový výbor a za předsedkyni s. Zdenu Marksovou.
   Učitelský sbor, jmenovitě ředitel Côlba účastní se všech podniků Osvětové Besedy, jejích odborů i podniků korporací.

Loutkařský odbor OB sehrál:
   /1. Kašpárek s Honzou v zámku - 70 účast, /1. Pohádka na ruby – 112, / 1. Kuba všechno sněd – 98, 17/2. Kašpárek a hastrman – 84, 3/3.Princezna světluška – 83, 17/3. Princezna světluška - 67, 24/3. Jak se drvoštěp stal pánem – 49, 31/3. Ponocný a strašidlo – 67, 6/12. K Mikuláši – 112, 26/12. Kašpárek v pekle – 60.
   Celkem 10 her za průměrné účasti 73,2 účastníků na 1 hru. Hrálo se vesměs v kulturní místnosti školy, kde je stálé jeviště.
   V této místnosti bylo též sehráno 27 filmových představení s průměrnou účastí 70 účastníků. Mimo to byly promítány filmy i při jiných podnicích jako doplňky.
   Z výtěžků loutkových a filmových představení byl zakoupen a v kulturní místnosti školy instalován televizor, který se těší pozornosti veřejnosti.

OB pořádané přednášky:
   8/2. Sociální zabezpečení s. Silvar 16 účast
   3/5. Hygiena obce s. Côlba 67
   21/5. Operace mozku Mudr. Votrubec 27
   6/6. Sny, spánek, hypnosa Mudr. Votrubec 41
   14/6. Atomová energie s. Šrám 16
   Přednášky, ač někdy velmi zajímavé jsou málo navštěvovány, neb se nekonají pro malou účast.

Divadlo
   Poněvadž se místní ochotníci dosud k vlastní činnosti nerozhoupali, bylo použito ochoty OB z Vlkova. tamnější ochotníci předvedli v sobotu 30. března divadelní hru „Čechy krásné“ za velmi pěkné účasti 207 návštěvníků. Ač návštěva sama dokazuje zájem o divadlo u nás, přece průměrné představení naší mládež k vlastní činnosti nenadchlo. Scéna, jakou nemají v jiných vesnicích zahálí a stává se mrtvou, zakopanou hřivnou.

   Ve středu, 19. června podniknutý školní výlet do Ratibořic ( z České Skalice pěšky až na Rýzmburk ) na představení „Babičky“ na přírodní scéně se plně vydařil a představení se líbilo. Výletu se zúčastnilo i 15 dospělých. Výlohy uhradila rada žen a přes panující horko byl veselý.

Vassa Železnovová
   Ve čtvrtek, 21. listopadu uspořádala OB pohostinské vystoupení „Vesnického divadla“ na zdejším jevišti. Kromě odpoledního představení „Dvě Maryčky“ pro děti, předvedlo Vesnické divadlo mistrovské dílo Maxima Gorkého „Vassa Železnovová“ – opravdu mistrovský. Po delší době byl to opravdový umělecký požitek a všichni účinkující ve výkonech závodili. Jmenovitě na hru „Vassy“ ( Helena Beudová ) a na pozoruhodnou hru očí jejího nehodného muže ( Milan Dostál ) se bude dlouho vzpomínati. Vesnické divadlo zúčastnilo se touto hrou oslav 40 výročí Velké říjnové revoluce a dokonalým provedením přeneslo diváka do doby carského rucha, takže musel každý pochopiti nutnost revoluce proti prohnilé a zkorumpované společnosti. Účast 41 osob na všední den na vesnici není snad tak nepatrná, ale srovnáme-li účast na průměrném představení ochotníků vlkovských ( 207 ) musíme litovati, že malou účastí zmenšil se velký morální úspěch klasického díla a jeho výborného provedení.

Manon Lescaut
   V sobotu, 30. listopadu, krátce po úspěchu Vesnického divadla, přivedla k nám OB zase Krajské oblastní divadlo z Hradce Králové s veršovanou hrou Vítězslava Nezvala Manon Lescaut. Bohužel, že tato velmi líbivá a při tom břitká kritika zastaralého soudnictví byla u nás předvedena osekaná, pouze několika hlavními rolemi a vzniklé mezery nedostatečně vyplňoval konferenciér. Ani velmi dobré hře všech herců, z nichž vynikala i představitelka hlavní role Manon, se nepodařilo vzbuditi dojem, že Manon byla nespravedlivě odsouzena a praví vinníci zůstali na výsluní morálky. Osekané dílo minulo se tudíž svého vlastního poslání i když zůstalo líbivým obrázkem i po svém zkreslení. Snad se soudilo, že pro vesnici to stačí. Ale rozhodně nestačilo to na ještě živou konkurencí Vassy Železnovové. Účast byla o něco vyšší ( 87 ), ale uváží-li se sobotu, rovněž malá.

Knihovna
   Velmi pěkného výsledku docílila veřejná knihovna a je z něho zřejmé, že přemístění její do kulturní místnosti MNV jen prospělo a je pro čtenáře výhodnější.
   Přikoupeno bylo 47 nových knih a knihovna obsahuje celkem 1086 svazků.
   78 čtenářů ( z toho 23 z mládeže ) vypůjčilo 1465 knih. Největší počet výpůjček je v zimních měsících.
   Doufáme, že veřejnost tuto důležitou a náročnou osvětovou práci dle zásluhy ocení.


Rok 1958

Obyvatelstvo

Úmrtí

12. ledna Antonín Krejčí
   důchodce z čp. 42, narozený 25.3.1871 v Čucholíně ( ? ), byl od 1.9.1898 do 31.7.1903 učitelem a od 1.9.1924 do 31.8.1931 správcem místní školy. Po pensionování účastnil se činně správy obce a 28.6.1938 zvolen byl starostou obce do r. 1942. Vdova, rozená Knejpová z čp. 15 se odstěhovala k dceři.

22. února Josef Jošt
   důchodce z čp. 32, narozený 15.3.1894 v Holohlavech, pivovarský dělník předčasně ( tuberkulosa )

9. března Václav Juriček
   důchodce z čp. 119, narozený v Holohlavech, zaměstnanec ČSSS ve stáří 74 r. Chřadl dlouho po utrpěném úrazu ve službě.

16. dubna Stanislav Bureš
   důchodce invalida z čp. 71, narozen 26.3.1909 ve Smiřicích, poslední místní holič. Založil spolek turistů a tamburačů. Sbíral památky a účastnil se vykopávek. Mnoho věcí jeho odchodem zaniklo.

20. dubna Václav Sehnoutka
   výměnkář z. čp. 21, narozený 24.4.1879 v Holohlavech. Býval veřejně činný ve vedení obce a místních spolků. Ruský legionář. Místopředseda náboženské obce Církve československé.

30. května Vilém Štrumhaus
   důchodce z čp. 95, narozený 29.6.1892 v Holohlavech, známý propagátor včelařství. Byl i veřejně činný a zasloužil se o výstavbu pořadí při státní silnici.

6. června Karel Pultr
   důchodce z čp. 103, narozený v Holohlavech, dřívější správce benzínové stanice v Hradci Králové.

30. července Václav Chlupatý
   kovář z čp. 143, narozený 24.3.1895 v Holohlavech, známý a zkušený mistr a proto jeho náhlá smrt ( zastřelil se ) velmi veřejnost překvapila. Byl milovníkem přírody a měl smysl pro vše krásné. ( podle pamětníka se zastřelil protože mu režim bral živnost – pozn. P )

24. srpna Anna Šuleková
   dělnice slovenské národnosti, narozená 11.4.1895 Valea, Rumunsko. Bydlela v čp. 81 ČSSS a manžel ji velmi oplakával.

5. října Marie Knejpová
   výměnkářka z čp. 40, narozená 14.8.1873 v Neznášově. Dlouholetým životem v obci všeobecně známá a vážená občanka.

V tomto roce se narodilo 14 dětí a počet obyvatel mírně stoupl na 645 obyvatel. Rovněž počet sňatků stoupá.

Hospodářský život

Socialisace dokončena
   Úmrtím mistra Václava Chlupatého v čp. 143 zanikla činnost kovářská, která byla odhlášena, poněvadž syn Chlupatý Míla zůstal dále v zaměstnání u ČSSS.

Služby obyvatelstvu
   Švadlena Františka Voltrová, čp. 100 odhlásila samostatnou živnost a zapojila se do služeb obyvatelstva. Rovněž Chlupatý Míla vykonává některé práce pro JZD po zaměstnání. Jinak vypomáhá též dílna ČSSS.

Zemědělství JZD
   V tomto roce bylo všemožně za spoluúčasti MNV, KSČ a cukrovaru pracováno na výstavbě a upevnění družstva.
  Záhumenky byly stanoveny na 0,50 ha, včetně zahrad a vzhledem k tomu, že teprve v dubnu bude možno nakoupiti potřebných 700 kuřat, byla povinnost dodávky vajec rozepsána na jednotlivé zemědělce. Soupis mrtvého inventáře provedl účetní Prokop a Knejp Václav, skladník.
  Ačkoliv na adaptacích chlévů v čp. 36 a 31 bylo urychleně a za pomoci protektorátního závodu pracováno, mohl býti svod dobytka skutečně proveden až 12 a 13. února. Od členů bylo převzato: koní …, krav …, a jaloviny …. Prasnic bylo převzato … ( kusy nedopsány – pozn. P. )
  Do připravené prasárny v čp. 31 byl zakoupen 1 pařák elekr. na 200 l. 1 pařák na uhlí na 200 l a krouhačka na řepu s elektromotorem.

JZD
   Krmné dávky od členů byly na příslušná místa svezeny, aby bylo krmivo pro uvedený dobytek, který byl sveden takto:
  Zdravé dojnice byly umístěny v čp. 36 a 31. Dojnice reagující na TBC v čp. 13, 34 a 46. Jalovina zdravá v čp. 41 a 40, reagující v čp. 12, 28 a 52. Prasnice byly umístěny ve zřízených kotcích v čp. 31 a 28 ( Krmička Andrýsová Marie čp. 28. ) Zástav vepřů pro výkrm z části v čp. 31, ostatní v čp. 21.

Valná hromada
   Slavnostní výroční schůze JZD odbývala se 19. února v hostinci Jednoty za účasti 23 členů a co hosté přítomni byli: předseda ONV v Jaroměři s. Rohn, který měl slavnostní proslov, zástupci patronátního závodu ( cukrovar Smiřice ) se ředitelem s. ing. Coufalem, zástupci MNV s Jakubský a tajemník Vít, za KSČ předseda Jošt Bohuš a ředitel Côlba Ladislav.
  Po vysvětlení a debatě schválen byl výrobní plán na rok 1958, jehož výsledkem byl plánovaný příjem 17,79 Kčs na 1 pracovní jednotku a předběžně se vypláceti bude záloha 8 Kčs.
  Na počest 10letého výročí únorového vítězství byla schválena socialistická smlouva.
  Do družstva byly přijaty: Řeháková Jindřiška čp. 45 a Černá Marie čp. 39, takže počet členů stoupl na 45 členů.
  Rovněž patronátní smlouva byla schválena a s. Brož Gustav ustanoven byl instruktorem družstva.
  V členské schůzi 16. dubna schválen byl provozní úvěr na r. 1958 ve výši 175 000 Kčs a investiční úvěr na adaptaci vepřína v čp. 21 ve výši 19 000 Kčs.
  Chlév v čp. 12 byl adaptován pro odchovnu kuřat a postaven byl dřevěný kurník v sadě od člena Josefa Sehnoutky. Dodala ho Dřevoslužba v Jabloném v Podjizeří. Povolen byl za tím účelem úvěr 49 000 Kčs a poněvadž nestačil, žádáno ještě o dodávku druhého.
  Všecky tyto adaptace a stavby prováděla stavební četa za vedení člena Andrýse Rudolfa. Později, když druhý kurník nemohl býti dodán, postaven byl kurník zděný za vedení Tvrdého Josefa st. Rovněž na tento povolen byl úvěr 49 000 Kčs.
  Též o doplnění strojního zařízení se vedení staralo a na přidělený traktor Z- 25 s vlečným vozem povolen byl další úvěr 43 000 Kčs.
  Rovněž na Dieselmotor schválen byl úvěr ve výši 17 400 Kčs.
  Přes různé počáteční obtíže byla sena i žňové práce úspěšně zdolány. I sklizeň podzimních plodin provedena byla za pomoci brigádníků beze ztrát.
  Hrubá rostlinná produkce na 1 ha z. p. v Kčs činila 3 386 Kčs.
  Hektarové výnosy hlavních plodin v q: pšenice 16q, žito 30q, ječmen 22q, oves 15q, brambory 84q, cukrovka 376q, seno z pícnin 60q, seno z luk 45q.
  hrubá živočišná produkce na 1 ha z.p. v Kčs činila 2 614 Kčs.
Výroba na 1 ha:
   Mléko z.p. 759,-, hovězí maso 112,-, vejce 23, vepřové maso op. 91
  Hodnota 1 PJ ( pracovní jednotka – pozn. P ) v penězích činila 17,- Kčs, v naturáliích 1,74 Kčs, celkem 18,74 Kčs.
K 31.12.1958 činily:
  Aktiva: základní prostředky 547 897,56 Kčs, zásoby 355 143,58 Kčs.
  Pasiva: fondy 355 208,30 Kčs, úvěry 137 817,13 Kč
  Nedělitelný fond vzrostl ze 7 402,02 Kčs na.70 099, 27 Kčs.
  Fond sociální vzrostl na 18 930,- Kčs.
  Fond kulturní vzrostl na 8 005,90 Kčs.
  Celkový počet odpracovaných PJ činil 23 429,57-
  Projevil se účinek nestejných dílců složených v hony, jmenovitě u pšenice, která silně polehla, u cibule silně zaplevelené a u čekanky, která nemohla býti včasně obdělána, což se jeví ve výnosu.
  Vzhledem na nemožnost nákupu podsevů, vyslán byl předseda Václav Andrýs na Slovensko.
  Rušivý zásah do poměrně klidných poměrů v družstvu bylo náhlé uhynutí 3 dojných krav v čp. 31, podezřelé ze zločinného zásahu.
  Koncem října vystoupila ze družstva členka Květa Štefanová z čp. 78. Převládá názor, že přivodí to uklidnění v četě žen.
  Umístění jaloviny v čp. 52 bylo zrušeno a zbytek přemístěn byl do čp. 41.

ČSSS farma Holohlavy
   Oddělení ČSSS farma Holohlavy pokračovalo v tomto roce, aby zhodnotilo a sjednotilo převzaté, neb výhodně vyměněné pozemky.
  Ačkoliv v zimní době vytvořeno bylo několik kompostů, nepodařilo se pohnojiti pod celou plochu cukrovky, takže na 10 ha zaseta byla na převzaté a nepohnojené půdě a 20 ha na pozemku pohnojeném jen částečně výkaly z gigantu.
  Jarní práce byly vzhledem k nepříznivému počasí provedeny se značným zpožděním proti agrotechnickým lhůtám.
  V době vegetace byly provedeny řádné kultivační práce. Na mouchu burákovou ostřik sintetickými jedy nebyl účinný.
  Sena a pícniny na orné půdě byly úspěšně skoseny, ale část nemohla býti před deštěm svezena, takže prohnila. Většina byla sklizena kvalitně, jak je zřejmo z výnosů.
  Žně byly vlivem deštivého počasí započaty ku konci července a při nepříznivém počasí vadila poruchovost obou kombajnů, zvláště Stalince. 3/4 času se opravovaly, ale traktoristé obětavě kosili samovazy.
  Podzimní práce byly úspěšně zvládnuty. Okrajování cukrovky bylo skončeno 7. listopadu.
  Setí ozimů se zpozdilo, ale osev byl o 10 ha překročen.
  Jednotlivé výnosy po 1 ha: pšenice ozimá 26q, pšenice jarní 29,73q, žito 26,17q, ječmen ozimý 30,86q, ječmen jarní 28,60q, brambory ranné 134q, brambory pozdní 168q, oves 19,64q, hrách 20q, peluška 27,60q, řepka ozimá 24,10q, mák 7,50q, cukrovka 387,40q, seno z orné půdy 75q, seno z luk 46q.
  Výroba v zrninách nebyla splněna ( na 93 procent ). Pšenice Stupická Bastard u Černožic a na Hořičkách dala nepatrný výnos. Rovněž žito ze Xaverova dalo jen 17q á 1ha. Dodávka byla doplněna ječmenem. ( Dodávka nebyla nízká. Např. u pšenice 21,80q z 1ha )
  Ze zeleniny nebyl splněn plán v cibuli, cerelu, karotce a okurkách nakládačkách. Nahražen byl okurkami salátovkami ( 201 kg á 1ha ) a zelím ( 692 q á 1 ha ).
  V živočišné výrobě plánovaný stav byl překročen ( 130 procent ). Narodilo se 127 telat.
  Dojivost 10,23 l na kus a den. Nejlepší dojivosti docílila soudr. Zelníková – 11,43 l. Plán dodávky mléka byl překročen. Je potřebí se starati o kvalitní jaderná krmiva.
  Přírůstky činily u telat 0,93 kg, u skotu mladého 0,62 kg, na žíru 0,85 kg.
  Dodávka jatečného skotu splněna na 60 procent. Od 1 prasnice bylo odchováno 15,75 podsvinčat. U žíru prasat přirostlo 0,44 kg na kus a den, při spotřebě 5,36 kg ovesných jednotek.
  Z investic bylo provedeno zastřešení vyhořelé stodoly ve školním statku, oprava kolny u Šáchů, zřízení dokrmny, zavedení vody do 19 bytů, postavení 17 A bud pro odchov kančíků a prasniček, zřízení polního mlatu, letní salaš u Chlomku, rekonstrukce kanceláře a postavení nové váhy, úprava volného ustájení skotu ve Smiřicích pro 60 kusů a různé opravy.
  Dobré výsledky práce byly docíleny i zásluhou dobré práce podnikové organisace KSČ a jejích členů.
  Vyhodnocení farmy Holohlavy za r. 1958: odznak „Nejlepší pracovník“ obdržely soudružky Kloučková Anna a Pikolová Jos.
  soudr. Marksová Zd. a Hlavová Emílie byly odměněny zájezdem do Bulharska.
  soudr. Palašová Marie a Vébr Václav zájezdem do SSSR
  soudr. Pikolová Jos. zájezdem do Maďarska a soudr. vedoucí Brož Gustav zájezdem do NDR.
  Pracovní skupina rostlinné výroby, i pracovní skupina živočišné výroby obdržely „Čestné uznání“ za vynikající práci.

Politický a veřejný život

MNV
   Politický a veřejný život v obci opírá se o činnost MNV, který ve shodě s KSČ iniciativně působí na všecky složky veřejného a hospodářského směru.
  V tomto roce spolupracoval především na upevnění nově založeného JZD ve společných schůzích rady s výborem JZD a instruktorem Brožem. Pomáhal v počátečních obtížích svojí radou i váhou, spolupůsobil při úpravě pracovních norem a spoluorganisoval brigádní pomoc. Pozdním příchodem jara se velmi zpozdily polní práce, takže situace v okopávce cukrovky, cibule ( 3 ha ! ), čekanky a celera hrozila ztrátami. Protrhání cukrovky trvalo do 5.6. a pomáhaly i ženy z vesnice a brigáda střední školy ve Smiřicích po 3 dny. Vlhké počasí znehodnotilo i část sklizně sena. Vítaná byla i pomoc o žních a podzimní sklizni. Obecní váha byla fošnami z cukrovaru vyspravena a předána i s místností JZD.
   Na práci v akci „Z“ bylo obci povoleno 60 000,- Kčs a prováděla se brigádnicky po celý rok v tomto rámci obecní kanalisace v ulici od Brodku až k čp. 14 a částečně k čp. 51 a úpravou této cesty navážkou kopaného štěrku ke Brodku a ku Smiřicím.
  O školních prázdninách provedl MNV na návrh ředitele Côlby úpravu splachovacích záchodů v celé škole a pro mateřskou školku zařídil umývárnu. Brigádnické práce prováděl Jošt Boh., Štefan Jaroslav, Alušík Jan a Côlba Ladislav. Pomocné práce s. Černý Jaroslav čp. 6. Instalaci provedli s. Volt a Štěrba ze Smiřic. Též byl proveden nátěr žlabů a oplechování na škole, vše v hodnotě přes 8 000,- Kčs. Ochranné zábradlí na cestě před školou provedl Chlupatý Míla.
  MNV opatřil automatické zapínání a vypínání veřejného osvětlení na elektrické hodiny z prémie 1 700 Kčs z národního pojištění.
  Opravu záchytných jímek provedli Luňáček, Kopecký L., Štefan Jar. a Carda J.
  Opravu propustného kanálu u čp. 11 provedl Bezvoda Josef.
  Za zakoupeného materiálu nabarvili plot kolem školy a parku členové rodičovského sdružení.
  Objednány byly sloupky a pletivo na oplocení koupaliště s hřištěm.
  Ve schůzi MNV dne 4.4. zvolena byla komise pro místní bezpečnost: Vít Jaroslav, Kovář Alois, Andrýs Rudolf, Kopecký Ladislav a Bohdanecká Věra.
  Na oslavu desetiletého výročí Vítězného února uspořádal MNV a KSČ 24. února ve 20 hodin, ve společenské místnosti školy, vyzdobené poprsím Klementa Gotvalda a květinami. Slavnostní proslov měl s. Gustav Brož, vedoucí odd. ČSSS. Pietní vzpomínku oživili pionýři školy za přítomnosti 88 účastníků.

MDŽ
   Na mezinárodní den žen uspořádal MNV a RŽ dne 9. března besídku v sále Jednoty. Byla to slavná neděle za radostné nálady 130 hostí a 70 dětí, účinkujících v programu besídky. Úvodní proslov měla s. Hemelíková a dojemnou slavnost případně zakončil předseda MNV s. Jakubský vyhlášením zásluh 17 starých matek 5ti i více dětí. Pionýři jim odevzdali po hezké kytičce, které děti sami připravili.
  K tomu sluší připojiti i usnesení ze společné schůze MNV a VŽ ze dne 5. října:
  Usneseno navrhnouti radě ONV v Jaroměři, aby ve smyslu vyhlášky 148ÚL. § 5 udělila:
Čestný odznak „Mateřství I. stupně“
  soudr. Cejpové Anně, narozené 15.10.1883 bytem čp. 64, která vychovala 9 dětí
  soudr. Zvěřinové Emilii, narozené 30.4.1883, bytem čp. 123, která vychovala rovněž 9 dětí Vyznamenání - mateřství
Čestný odznak „Mateřství II. stupně“
  s. Pultrové Marii, narozené 1898, bytem v čp. 103
  s. Brožové Ludmile, narozené 27.10.1928 bytem v čp. 2
  s. Rozdolské Otýlii, narozené 27.12.1923, bytem v čp. 64
  s. Paliarikové Martě, narozené 21.6. …, bytem v čp. 81
  které vesměs vychovaly po šesti dětech.
  Socialistická společnost ctí jedince, váží si člověka a stará se o něho.Za doplňující fotografii dochovaného vyznamenání děkuji Jitce Blažkové. Patřilo Ludmile Brožové.Oslava 1. máje
   Tento slavný den všech pracujících byl opět oslaven po vzoru loňském. Za slunečného rána sešli se zástupci všech složek NF a občanstva před hostincem Jednoty. ( Vzhledem k pozdnímu jaru začínaly teprve forsicie kvésti ). Když obvyklý průvod s hudbou z Černožic připochodoval, připojilo se na 300 čekajících k pochodu do Smiřic, kde po projevech zástupců MNV a ONV užívali koncert, spojený s lidovou zábavou.

Oslava výročí osvobození 7.5.
   Výročí osvobození Rudou armádou oslaveno bylo na veřejném zasedání MNV dne 7. května ve 20. hodin v sále Jednoty. Uvítáním 90 občanů a proslovem zahájil př. MNV s Jakubský., který vysvětlil téze ÚV KSČ k XI. sjezdu a o rozpočtech vůbec a obecním zvláště referoval s. Kotrba z finančního odboru rady ONV v Jaroměři. zajímavý a významný program zpestřili ještě školní děti kulturní vložkou za vedení s. Côlby. Na konec s. Jakubský ještě pojednal o prováděné akci „Z“, vyzval všecko občanstvo ku spolupráci a děkoval za dosavadní podporu.

Mezinárodní den dětí 22.6.
   Obyčejem bývalo, pořádati na oslavu mezinárodního dne dětí slavnost. Tentokráte ji však ohrožoval černý kašel, který se následkem vlhkého počasí téměř u všech dětí rozmohl, takže byl drem. Šťastným povolen jen pro místní děti. Přes to jej SRPŠ pod patronací MNV uspořádalo 22. června přece, za pěkného počasí a účasti přes 300 lidí, i když účast přespolních byla menší. Fotografové amatéři přišli k platnosti a hudba ČSSS vyhrávala rozveseleným dětem až do 18 hodin a snad ona, neb předtucha prázdnin, neb lepší počasí zmohlo i epidemii. Ku zdaru slavnosti účinně pomáhali rodiče dětí pod vedením s. Samka.

Oslava VŘSR 7.11. a 16.11.
   Dne 7. listopadu složkami NF a MNV pořádaná manifestace k 41letému výročí VŘSR se účastnilo 75 občanů mimo mládeže a dětí kteří přispěli ku zpestření večera v sále hostince Jednoty. Uzavírány byly socialistické závazky. jako doplnění oslavy promítán byl dne 16. listopadu ve školním sále film „Teutonský meč“, který zhlédlo 121 osob.

Společenské zábavy
   Tento rok se dařily zvláště společensky družné sešlosti a zábavy:
  12.1. zahájila Rada žen tradičním, oblíbeným Babským bálem, za četné účasti 270 osob při dobré hudbě s. Čapka z Předměřic.
  26.1. odbýval se rovněž veselý ples ČSSS pořádaný závodní radou, hudba ČSSS, účast 126 osob.
  9.2. pro změnu myslivecký ples spolku Holohlavy s hudbou J. Steinera navštívilo 192 osob.
  22.2. hasičský ples Místní požární jednoty s hudbou s. Čapka soustředil 163 osoby.
  16.3. dovršil masopůst Maškarní karneval ČSM, při hudbě s. Steinera veselilo se 143 mladých až do rána.
  28.5. vydařila se SČM opět Májová veselice při tanečním souboru z Hradce Králové – 110 tanečníků.
  6.7. Pouťová zábava při hudbě s. Čapka, účast 140 osob.
  9.11. Posvícenská zábava, účast 190 osob.
  10.11. Posvícenská zlatá, účast 180 osob.
  Sluší se poznamenati, že všecky zábavy byly veselé, ale slušné beze všech incidentů uvnitř i zbytečného hluku venku. I v tom je pokrok a snad i důkaz spokojenosti občanů.

Výstavba obce

Novostavby
   Ve výstavbě obce bylo dále pokračováno. Loni započaté stavby rodinných domků byly dodělány a obydleny.
  Na místě zbořeného čp. 84 ( bývalý děkanský statek ) postavili Josef a František Štrégl z Holohlav nový rodinný domek, který obdržel i na dále původní čp. 84.
  Na vedlejším stavebním pozemku ( na rozdělené děkanské zahradě ) postavil rovněž nový rodinný domek Kopecký Ladislav, který obdržel nové číslo 144.
  Tím čítá obec 144 popisná čísla.
  Nově byla započata stavba rodinného domku na pozemku obecném Václavem Křečkem ml. ze Smiřic a Františkem Srkalem, vedoucím hostince jednoty na vlastním pozemku čp. 30.

Přestavby
   Radikální přestavbu a nástavbu I. patra započal Vágner Antonín, vedoucí pekárny na čp. 72.
  Přestavbu stodoly na byt započal Richtr ( majitel čp. 67 je p. Richtera – pozn. P. ), elektromechanik v čp. 89 ( u Plšků )
  Dokončena byla přestavba čp. 44 Ladislavem Vokřálem a oprava čp. 41 Josefa Klouzy.
  Ve školním parku byla provedena úprava proti školní ulici a jarní úklid s úpravou chodníků v celé obci.
  Pokračováno bylo v úpravě cesty a prostory kolem koupaliště a pro hřiště, kde po pravém břehu Jordánu bylo vysazeno stromořadí akátů a topolů.

Hmotná úroveň obyvatelstva
   Ačkoliv je místní konsum dostatečně uspokojován místní prodejnou, v pořádání nákupních trhů se pokračuje, takže má každý dostatečnou příležitost k nákupům.
  Rovněž v nákupu vozidel všeho druhu se pokračuje. Jmenovitě mopedů se zakoupilo v tomto roce na 17.
  K dřívějším autům přibyly 32 nové Spartaky ( Vokřál lad., Peřina Jaroslav major a Duchoň J. )
  Nákupy televisorů, ledniček, praček a jiných potřeb nejsou žádnou vzácností.
  Vše svědčí o tom, že hmotná úroveň obyvatelstva stoupá.

Kulturní poměry
   Kulturní poměry obce závisí ve značné míře na místní národní škole a jejím učitelském sboru. Proto bylo veřejností uvítáno, že počet nastupujících žáků značně stoupá a lze míti za to, že i v budoucnosti poroste, takže je zřejmo, že dvojtřídka je trvale zaručena, tím spíše, že i celkový počet obyvatelstva volně stoupá. Při trvalém vzestupu může se v dohledné době vynořiti otázka třetí třídy.

Škola
   Letošní zahájení nového školního roku 1. září v 8. hodin bylo opět slavnostní, neboť počet žáků vzrostl o 10, na 54 žáků a sice 27 chlapců a 27 dívek.
  Zahájeni byli přítomni zástupci MNV, KSČ, ČSM, ČSSS a cukrovaru. Po úvodním projevu ředitele školy Côlby pozdravili hosté žáky a přáli jim úspěch v práci. Po společném poslechu projevu ministra školství s. Kahudy rozdělili se žáci za vedení třídních učitelů do tříd.
  1 a 2 postupný ročník v počtu 29 žáků vyučuje v I. třídě ředitel s. Côlba. 3, 4 a 5 postupný ročník v počtu 25 žáků vyučuje s. Ludmila Runštuková.
  Vyučování náboženství ( nepovinné ) ochabuje a československých žáků se přihlásilo 7, a římskokatolických 4, tedy pouze 22 a půl procenta )
  Sdružení rodičů a přátel školy zvolilo 4.11. nový výbor. Předsedou byl zvolen Pácalt Josef, čp. 63. Sdružení se stále zajímá o zájmy školy.

Mimoškolní osvětová činnost soustřeďuje se v Osvětové besedě a jejích odborech.

Loutkové
Čilý loutkařský odbor OB sehrál:
  5.1. hru Bezhlavý rytíř - 87 účast
  9.2. Kašpárek a čarodějnice 56
  23.2. Princezna se vdává – 92
  23.3. Bezhlavý rytíř – 52
  30.11. Kašpárek hledá princeznu – 92
  5.12. Mikuláš a loupežníci – 90
  26.12. Kašpárkovo pometlo 72
  Celkem sehrál 7 her za průměrné účasti 77,3 účastníků. Hrálo se vesměs na stálém jevišti ve škole, kde se promítaly i filmy, buď samostatně, neb příležitostně o jiných podnicích.
  Rovněž četné společné poslechy televise nejsou kontrolovány.

Přednášky
OB pořádané přednášky:
  16.1. Hašek a Švejk – s. Suchoradský – účast 38
  21.1. Výchova dítěte v rodině – Dr. Lepš – 38
  5.2. Zhoubné nádory – Dr. Brauner – 43
  18.2. Chcete, aby se děti učily ? – s. Chotaš 41
  11.3. Porada se řepaři – různí – 17
  4.4. Mimoškolní činnost mládeže – s. Côlba – 42
  17.6. Sny a skutečnost s. Suchoradský – 34
  10.10. 10. let ČSR – s. Hůlková – 6
  31.10. Ženské choroby – dr. Pražák – 32
  14.11. Význam Čs. červeného kříže – s. Alexandr – 33
  21.11. Dětské nemoci – Dr. Bludský – 18
   Celkem 12 přednášek o průměrné návštěvě 30 účastníků. Účast se sice poněkud zlepšila, ale neodpovídá dosud námaze a dobré vůli referentů.

Vlkov estráda
   Za to estráda 23.11. Osvětovou besedou ve Vlkově u nás pořádaná přilákala 173 zvědavých diváků, kteří však byli v očekávání dosti zklamáni. Očekávali něco lepšího.

Za to vlastní podniky školy končily vesměs úspěšně.
  30.4. odbývaná Vatra míru se již vžila líbila se, soudě dle veselé a hojné účasti.
  17.12. uspořádaná beseda s nadílkou „Dědy mráze“ byla též hojně navštívena ( 132 ) a k velké radosti dětí skončila podělením všech balíčky od místní Jednoty.

Šípková Růženka
   Novinkou bylo po dlouhé době opět uspořádané dětské divadlo „Šípková Růženka“ dne 21. prosince. Uspořádalo ho Sdružení rodičů a přátel školy „při vyprodaném domě“ ( 210 ) Jako vždy se děti líbily a trochu nekázně se jim odpustí.

Rovněž školní výlet na Konopiště, do Slap a do Prahy byl velmi pěkný a všem se líbil. Bylť zajímavou vlastivědnou exkursí.

Sokol Rožnov „Pan radní“
   27.12. sehrála u nás pohostinsky jednota Sokol z Rožnova divadelní hru „Pan radní“, aby se zase jednou naše kulisy oprášily a provětraly. Proto bychom jim přáli větší účast ( sál byl jen z polovice naplněn ), i když kus, ani jeho provedení neoslnilo. Dík za pomoc a dobrou vůli.

Výstava ovoce 5.10.
   „Když kvetou stromy v jednom měsíci, bývá mnoho ovoce“ praví stará pranostika, která se letos osvědčila. Stromy rozkvetly teprve v květnu a ovoce, jmenovitě jádrového bylo nebývalé množství, až bylo téměř neprodejné. Osvětová beseda rozhodla se po 10létech opět uspořádati místní výstavu ovoce, aby byl zrevidován pěstovaný sortiment, jmenovitě jablek, které jsou v místě nejdůležitější a aby se veřejnost přesvědčila o postupu za poslední desítiletí. MNV převzal záštitu a zapodpořil tak její úspěch. Výstavu ovoce zahájil předseda MNV s. Jakubský za přítomnosti pěstitelů a ovocného inspektora s. J. Hroudy z Jaroměře, který ochotně překontroloval určení druhů.
  Přednáškový sál místní školy zaplnil se plně vzorky prvotřídního ovoce, jablek,hrušek a vína, které bylo péčí s. Černého Františka uspořádáno a k ochutnání pohotově. Rovněž účelně se připojila exposice výrobků podniku Fruta z Černožic.
  Výstava tvořila ladný a ucelený celek. 48 místních pěstitelů ovoce vystavovalo 495 vzorků jablek a 45 vzorků hrušek. Ovoce bylo srovnáno dle druhů, takže každý zájemník mohl názorně uznati nejoblíbenější a pro obec nejvhodnější druhy. Byly to: ( počet vzorků vystavených ) Matčino – 29, Malináč Hornokrajský – 26, Boskopské – 24, Ontario – 20, Kroncelské - 20, Smiřické – 19, Bojkovo – 17, Sudetská – 17, Gasgogniho r. – 14, James Grieve – 14, malináč Holovouský – 14, Panenské české – 12, Lanšperská r. – 12, Studniční – 9, Vilémovo – 11, Grahamovo – 10 atd.
  Objevily se již i druhy od poslední výstavky nově naroubované a z krsků, které se v tomto desítiletí značně rozšířily.
  Je nesporné, že zdařilá výstavka splní očekávání do ní kladené, usměrní výsadbu a přeroubování stromů a prospěje tak našemu ovocnictví, které podobnou občasnou kontrolu potřebuje. Ovoce dětem ! Obojí vyžaduje pozornost a péči !

Veřejná knihovna
Pozoruhodný vzestup se projevil v provozu veřejné knihovny.
Přibylo 47 svazků, dosáhla 1133 svazků a 1220 výpůjček.
Rovněž vzrostl počet čtenářů na 99 ( z toho 27 čtenářů z mládeže ).
Hlavně se čte v zimních měsících.
Naše knihovna se umístila v soutěži „Budujeme vzornou knihovnu“ na předním místě.
Knihovník s. Côlba předložil ve schůzi MNV 10.10. „Čestné uznání“ a dar 200,- Kčs.
Tentýž obnos věnoval knihovně i MNV.


  Pouze pokusy o oživení dřívější význačné divadelní činnosti se nedaří a nepomohla ani 7.2. uspořádaná, slabě navštívená beseda ( 16 ) na které besedovali s divadelními ochotníky s. Křičenský a Novotný.
  Takto rozvětvená osvětová práce těžko se jedincům zmáhá a do jisté míry vadí, že ženské síly učitelského sboru v místě nebydlí, takže se nemohou plně zapojiti. Každá pomoc z řad občanstva je vítána, aby obec nezaostávala za ostatními.


Rok 1959

Obyvatelstvo

Úmrtí

21.3. Votrubcová Zdeňka
   cukrářka, narozená13.12. 1936 v Holohlavech po epid. chřipce, všeobecně želená mladá matka

20.3. Prudká Ludmila
   dítě, narozené 17.3.1959 v Jaroměři

14.4. Maršík Jan
   vedoucí obnovy, narozený 27.6.1903 v Holohlavech, čelný člen KSČ a veřejně činný v různých organisacích.

30.4. Zilvar Josef
   důchodce, zakladatel a velitel hasičského sboru a velmi činný spolupracovník ve spolcích a organisacích, především osvětových. Narozen 26.11.1895 v Holohlavech čp. 37.

4.5. Lindrová Marie
   dělnice čp. 96, narozená 25.9.1897 v Náchodě. Politicky činná a vážená všeobecně, jmenovitě mezi ženami.

29.5. Fajfrová Josefa
   důchodkyně, narozena 17.10.1872 v Rodově, dcera šafáře, svobodná, bývalá krasavice a význačná ochotnice, veřejně činná, nakonec světu odumírající.

30.5. Vognar Josef
   důchodce čp. 32, narozen 11.4.1892 v Holohlavech, košíkář a bývalý člen obecního zastupitelstva neb komisí

10.7. Merkl Josef
   bývalý rolník čp. 31, narozen 11.1.1894 v Holohlavech, spolkový činovník a horlivý ochotník

14.7. Novák Jan
   dělník, narozený 11.5.1913 ve Vřešťově, čelný činovník KSČ a předseda výboru NF zasahoval činně do místních poměrů. Postavil rodinný domek čp. 135.

.. 9. Koubová Marie
   důchodkyně čp. 24, narozená 13.9.1874 v Monosedlech ( ? ), tichá a vážená stařenka

15.11. Voňka Ladislav
   důchodce čp. 113, narozen 26.6.1890 v Řečičích, bývalý truhlářský mistr, zhotovil truhlářskou práci na nové škole a súčastňoval se činně veřejného života v MNV a ve spolcích.

  V tomto roce se narodilo 17 dětí a počet sňatků stoupl na 7.
   Počet obyvatel, mimo sezonních dělníků vzrostl na 650.

Hospodářský život.

HTUP
   Nejvýznamnější hospodářskou událostí bylo konečné vyřešení hospodářsko-technické úpravy půdy v katastru naší obce.
  Úprava tato se sice již připravovala od r. 1953 pro tehdy založené Jednotné zemědělské družstvo, pro které byl zcelený hon na Hořičkách již podset pícninami a mělo se po žních v zcelování pokračovati, ale z příčin již dříve uvedených, po rozchodu družstva převzal tento hon státní statek, který pro sebe výměnami zceloval pozemky převzaté od čp. 47 ( Šácha ) a 36 ( Nepasických ) za kovárnou, od „Šafranice“ směrem ke Chlomku a pod Chlomkem, kde připravoval pastevní hospodářství.
  Teprve definitivní založení JZD umožnilo další řešení, zcelení rozptýlených parcel a konečné rozdělení půdy mezi JZD a státní statek.
  Při řešení se hledělo především na hospodářské poměry, aby zcelená půda utvořila hony vhodné pro strojové obdělávání a přístupné z komunikací. Kde se doporučovalo jiné řešení nehledělo se ani na katastrální hranice, ani na staré komunikace.
  Úpravou půdy se celkový vzhled polí a především hospodářské poměry změnily tak, že i dosud z dob poddanství dochované náznaky dřívějšího rozdělení půdy na dominikální a rustikální, úplně zanikly. Půdy se stala opravdu majetkem všenárodním, se kterým nelze ve prospěch jedince spekulovati.
  Za spolupůsobení různých zástupců ONV, jmenovitě ing. Spejchala a ing. Šternvalda, zástupců MNV předsedy Jakubského a tajemníka Víta a předsedy KSČ Bohuslava Jošta utvořeno bylo pro JZD 15 honů, mimo luka která byla v meliorované části sloučena dle provedených odpadů a náhonů, při čemž byly pozemky členů JZD ležící za Labem v katastrálních územích Černožic, Semonic a Vlkova ležící vyměněny za louky majitelů černožických v katastru holohlavském av části katastru černožického na pravém břehu Labe.
  Výměnami vrátila se státnímu statku „Tomáška“ a část „Seče“, kdysi parcelací oddělené. Na „Líbání“ bylo vyměnou rozšířeno pastevní hospodářství státního statku, který na pozemku od čp. 41 ( Josefa Klouzy ) postavil salaš pro mladý dobytek.
  Na Hořičkách byla část cesty, zvaná „hluboká“ buldozery zahrnuta a příští generace zapomene, že v těch místech býval hluboký, takřka nesjízdný výmol, který tvořil přímé spojení s Račicemi a Hoříněvsí. Kdysi byl používán jako spojka okolních tvrzí a sídliště, ale postupem času a vlivem vodních přívalů se prohloubil tak, že ztratil úplně své opodstatnění. Získalo se tím kus dobré půdy, ale hlavně umožnila se výměna půdy s obcí Habřinou, která tím získala výhodnější obhospodařování tamních pozemků. které jí byly přiděleny až po cestu, z úvozu vpravo ku Habřině vedoucí. Části této se lidově říkalo „na Kavkaze“ a jest nejvyšším bodem holohlavského katastru. je odtud pěkný rozhled na polabí, Orlické hory a jejich podhoří.
  Také JZD bagry urovnalo příkré stráně v bývalém hliníku ( pozůstatek po dřívější výrobě cihel ), aby zcelilo jeden z nejlepších svých honů, I zde dosud užívané názvy „v hliníku“ a „v neckách“ postupem doby se zapomenou, podobně jako i to, že na pozemku od čp. 46 ( Matějčka ) bývala kdysi vozová cesta ( ouvozek ), později změněná v odvodňovací příkop, který měl majitel udržovati a který úplně byl zahrnut.
  Lze míti za to, že úprava půdy po prvním založení družstva by bývala pro toto výhodnější, poněvadž zatím výhodné parcely byly předány státnímu statku a též nedostatek mladších pracovních sil byl příčinou, že družstvo obhospodařuje pouze na 2/3 výměry pozemků kdysi rustikálních, tj. původně selských a státní statek získal i v katastru obce značnou převahu, kterou dříve neměl a jím obhospodařovaná výměra se zdvojnásobila.
  Po provedené úpravě není podstatných rozdílů ani pokud se týče obdělávání pozemků a způsobu obhospodařování velkými stroji . V soukromém užívání mimo zahrad zůstalo pouze několik drobtů luční půdy nejmenších držitelů, které nestojí za výpočet a pro celek nemají význam.

Zemědělství

JZD
   Rok 1959 znamená další upevnění JZD přes to, že vyhynutím podsevů a suchým létem zaviněný nedostatek zeleného krmiva byl příčinou nedodržení plánované tržby v živočišné výrobě a tudíž i výše plánované jednotky.
  Výroční členská schůze 9. února 1959 odbývaná za četné účasti 37 členů a hostí ( za ONV s. Al. Krymlák, za MNV předs. Jakubský s taj. Vítem, za ČSSS instruktor Gustav Brož, za protektorátní závod ing. Coufal, za SBČ s. Vaněk, za OB řed. Côlba aj. ) zhodnotila dobré hospodářské výsledky r. 1958, které jsou uvedeny v zápise roku minulého k němuž se dle zprávy předsedy družstva dodává, že družstvo čítá 45 členů z 21 zemědělských závodů a bylo během roku odbýváno 25 schůzí představenstva, 11 schůzí členských a 2 schůze revizní komise, jejíž činnost neodpovídala potřebě družstva. Současně schválila celoroční výrobní plán na r. 1959, který plánoval další vybavení družstva.

Bylo to mimo jiné:
   Adaptace stodoly v čp.29 pro volné ustájení vepřů, adaptace sýpky v čp. 12 ( ? ), novostavba porodnice a novostavba salaše pro mladý dobytek. Potřebné vybavení strojové s příslušným nářadím. Pro členstvo chystány byly zájezdy, družstevní škola práce, příspěvky ze sociálního i kulturního fondu a pracovní jednotka 16,- Kčs.

Nově za členy byli přijati:
   Prokop Vojtěch st. čp. 13 – 17.2. a Tvrdá Růžena čp. 29 – 10.6.. Vystoupila Štefanová Květa čp. 78.

Oseto bylo:
   obilninami 67,49 ha, luštěninami 2 ha, techn. plodiny 322 ha, brambory 11,28 ha, zelenina 2 ha, pícninami 29,33 ha. Celkem orné půdy 144,30 ha.

  Jako žňový referent byl ONV stanoven s. Ant. Krymlák, který spolu se zástupci MNV pomáhal organisovati výmlat a pomoc brigádníků, pokud jí bylo ku zdárnému zakončení žňových prací zapotřebí.
  Výsledky rostlinné produkce byly vesměs příznivé. Přes to, že dosud jevil se vliv jednotlivých, do honů sloučených parcel, dosaženo bylo hektarových výnosů v q: pšenice 34, žito 40, ječmen 32, oves 26, brambory 210, cukrovka 338, seno z pícnin na op. 82, seno z luk 57.
  Výnosy tyto mimo pšenice rovnají se výnosům státního statku, ano u žita, brambor a cukrovky jsou značně vyšší.
  Za to v živočišné výrobě zbývá mnoho k dohánění. Značného pokroku bylo docíleno ve výkrmu prasat a v produkci vajec. Sníží-li se procento uhynulých selat, byly by i zde výsledky dobré. V produkci mléka a žírného skotu je situace horší a nedostatků více. Hlavně nedostatek kvalitních krmiv – nedá se lehce překonati.
  V rostlinné výrobě byl plán překročen, v živočišné výrobě vcelku dosažen nebyl. Plánovaná tržba byla sice v celku překročena, ale i výdaje na investice a zařízení.
  Adaptace stodoly v čp. 29 byla účelně provedena a prasata na vysoké podestýlce dobře prospívají. Salaš pro mladý dobytek byla rozestavěna. Ostatní plánovaná výstavba byla odsunuta na dobu pozdější.
  Od STS ( strojní traktorová stanice – pozn. P. ) převzat byl traktor Z Super 35 i s příslušným závěsným nářadím a traktor Z 25 K převezme ještě do jarního setí, čímž bude strojové vybavení družstva téměř úplné.
  Pro členstvo byl splněn zájezd do divadla KOD v Hradci Králové na představení Cyrano z Bergeraku a třikráte byla uspořádána škola práce. Tyto kulturní podniky byly doplněny dvoudenním autokarovým zájezdem do Českosaského Švýcarska, který byl členstvem uvítán a oceněn.
  Pracovní jednotka v penězích stanovena byla na 14 Kčs ( plánováno 16 Kčs ), a doplněna byla v naturáliích o 3,36 Kčs, poněvadž naturálií zbývalo více, než roku minulého.
  Ze sociálního fondu bylo vyplaceno 16 790 Kčs a na pracovní jednotky 352 077,32 Kčs. Nově pořízeny byly stavby a adaptace za 252 559 Kčs, jakož i stroje a dopravní prostředky za 103 148,80 Kčs. Veškeré fondy byly náležitě dotovány a nedělitelné i provozní fondy dosáhly výše 816 197,51 Kčs.
  Hospodářská situace družstva se upevnila a lze míti za to, že v dohledné době nebude třeba, aby členové přinášeli oběti ve snížené pracovní jednotce.
  Stav tento byl konstatován a schválen na výroční členské schůzi 28.1.1960, které se jako hosté zúčastnili za ONV s. Ant. Krymlák, za MNV předseda Jakubský, za KSČ předseda Samek Rudolf, za ČSSS s. Bezvoda František, za ženy s. Marksová a za OB řed. Côlba a uč. Rundštuková se svými žáky, kteří podobně jako roku minulého zahájili slavnostní schůzi kulturní vložkou.
  Dle předsednické zprávy odbývalo představenstvo 29 schůzí vlastních, 10 schůzí společných s MNV a výborem KSČ a 2 schůze s revizní komisí, která dosud plně nezabrala. Členských schůzí bylo 11. Účast se nekontroluje v zápise.
  Na výroční schůzi byl schválen i slibný celoroční výrobní plán na rok 1960.

ČSSS farma Holohlavy
   Oddělení ČSSS farma Holohlavy obhospodařuje s pozemky v přilehlých katastrech již celkem 526 ha zemědělské půdy, z toho 415 ha půdy orné.
  K 31.12.1959 byl stav hospodářských zvířat v Hololavech tento: koní 30 ( 24 ) ks, skotu 405 ( 35 ) ks, z toho dojnic 169 ( 160 ) ks, prasat 565 ( 459 ) ks, z toho prasnic 32 ( 32 ) ks. V závorce plán, který byl vesměs překročen.
  Mechanisační prostředky: 1 pásový traktor, 1 Zetor Super 35, 2 Zetory 25 K, 2 Zetory A, 1 nákladní auto V35, 2 obilní kombajny.
  Jarní práce byly dobře a agrotechnických lhůtách zvládnuty. K pohnojení ozimů a ostatních ploch na výměře ca 160 ha bylo použito létadel. Cukrovka na výměře 64 ha byla zaseta na vzdálenost 45 cm a práce s obděláváním byla provedena dobře a včas. Hubení plevelů a škůdců přispělo nemálo ku zvýšení výnosů.
  Rovněž senoseč byla provedena včasně a kvalita sena i stav byla dobrá.
  Také žně proběhly letos za velmi příznivých podmínek. Podmítka se nemohla ihned prováděti pro nesklizenou slámu.
  Podzimní práce a osevy byly provedeny včas, vzdor poruše pásového traktoru, a obtížné přípravě půdy.
  V nastalém suchu se cukrovka těžko vyorávala. Za to její svoz byl ulehčen.
  Dosaženo bylo těchto hektarových výnosů: pšenice ozimá 39,61 q, pšenice jarní 37 q, žito ozimé 34,10 q, ječmen ozimý 33 q, ječmen jarní 32,23 q, oves včetně směsi 36,17 q, hrách 16,5 q, peluška 17,70 q, řepka ozimá 29,48 q, mák 14,45 q, cukrovka 303,40 q, sazečka 150 q, semenačka 18 q, brambory ranné 212,50 q, ostatní brambory 141,07 q.
  V sadě byly výnosy: celer 20,95 q, cibule 230,44 q, mrkev 258,47 q, okurky salátové 234,06 q, nakládačky 279,12 q.
  V živočišné výrobě bylo dosaženo: průměrná dojivost na kus a den 9,25 l. Celkem bylo nadojeno 528 911 litr mléka. Plán byl splněn na 99 %, dodávkový úkol na 106 %.
  V chovu prasat byl přírůstek 0,49 kg, selat se narodilo 653 kusů, odstaveno bylo 534 kusů ( na 1 plánovanou prasnici 16,87 kusů ).
  U telat byl přírůstek 0,86 kg, u mladého dobytka 0,58 kg, u výkrmu skotu 0,76 kg ( nižší vzrůst dánského plemene ).
  Z investic byly provedeny adaptace 2 bytových jednotek, dokončeno ustájení dojnic na školním statku, rozšíření ustájení na letní salaši, dokončen polní mlat, vybudována mostní váha, profilaktorio u porodny a dobudována byla kolářská dílna.
  Ze strojů byly zakoupeny 2 traktory, 1 vléčný vůz, 4 vleky potažní, 1 diesel motor, 1 nákladní auto, 1 mlátička MA90 a jiné drobnější stroje ( sekačka, obracečky, pluhy aj. )
  O příznivé výsledky zasloužili se obětaví zaměstnanci a uvědomělí soudruzi, z nichž v soutěži byli vyznamenání:
  odznakem ministra stroj. průmyslu:
  soudružka Anna Fikselová, dojička ve školním statku
  20 zaměstnanců bylo vyznamenáno v podnikové soutěži různými věcnými dary a čestnými diplomy.
  Oddělení vyhrálo v r. 1959 dvakráte soutěž o standartu podnikového ředitele a v prosenickém hnutí obdrželo odměnu 4 000 Kčs.
  Osazenstvo stojí stále v popředí boje za vyšší zemědělskou výrobu a socialismus.

Požár stohu ČSSS u rybníka 12.9.
   V sobotu, 12. září o půljedenácté večer vyrušena byla obec požárem velkého stohu ČSSS u rybníka Pazderný. Suchá sláma rychle vzplanula a plameny šlehaly do výšky, takže první dojem byl hrozivý. Velká záře přivábila mnoho diváků z okolí. Požárníci z bohatého vodního zdroje brzo oheň utlumili a místní požární ochrana ho druhý den zlikvidovala úplně. Dle úsudku byl oheň založen neznámým pachatelem.

Nadmutí jaloviny 1.10.
   Nebylo to poprvé, co 2 pasáci ČSSS vyhnali jalovinu ze salaše pod Chlomkem, aby se napásla na vojtěšce na honu Šafranice. Ale ve čtvrtek 1. října ke 3. hodině odpoledne, za parného počasí byla mladá vojtěška po přímrazku uvadlá a dobytek se již na pastvě počal nadýmati. Vedle pracující traktorista JZD Ruda Andrýs zajel do ČSSS pro pomoc, takže jalovina, mezitím zahnaná do salaše byla včas ošetřena, takže nedošlo k žádnému uhynutí. ( 3 kusy byly v čas odporaženy ) Opatrnosti nikdy nezbývá.

Politický a veřejný život

MNV
   Rovněž v tomto roce pokračoval MNV s KSČ ve své podnětné činnosti na veřejný i hospodářský život v obci.
  V častých společných poradách bylo jednáno o hospodářsko-technické úpravě půdy a poměrech v JZD, které novými investicemi a rozšířením strojního vybavení bylo upevněno a docílilo se slušných hospodářských výsledků. Při jednáních se činně účastnil i s. Ant. Krymlák za ONV.
  Hned na počátku roku organisoval MNV civilní obranu a v akci „Z“ brigádnicky provedl různé potřebné úpravy.
  Na silnici ku brodku byl rozprostřen štěrk, zapískován a cesta upravena členy JZD.
  Rovněž školní park s tanečním parketem byl upraven a veřejné osvětlení bylo rozšířeno o nová světla.
  Veřejná kanalisace byla dokončena a rozšířena i do uličky k čp. 51 - 20 cm rourami.
  Bylo pečováno o vzhled obce a působeno bylo v tomto směru i na občanstvo a obec sama upravila průčelí čp. 63, kde se dosud nachází úřadovna MNV.
  Jednou z největších prací byla úprava u koupaliště, která si vyžádala 775 brigádnických hodin pilné práce. Počalo se kladením betonových rour o světlosti 0,20 cm, v neděli 15. května, od koupaliště směrem před nový betonový most pod přejezdem přes dráhu do zahrady státního statku, k Jordánu, aby byl získán nový přívod vody do koupaliště.

  Vzhledem k tomu, že změna přítoku vody může míti různé důsledky a o koupališti se někdy názory různí, doplňuji zápis z r. 1955 legendou o vzniku a dalším vývoji koupaliště:
  Když byla pojata úprava potoka Jordánu do projektu polabské meliorace, zaklesnutím jeho hladiny ve spodní části vysoušel se tzv. „Brodek“ a k žádosti obce měla se při potoce zříditi hospodářská nádrž pro plavení dobytka a účely požární, která byla též pojata do původního projektu, který od r. 1926 byl podrobován různým změnám, aniž se prováděl, neboť se čekalo na dokončení regulace Labe v této části.
  Tehdejší ředitel místní školy Antonín Šejvl se živě zajímal o úpravu v dolení části obce a žádal, aby hospodářská nádrž byla zařízena tak, aby se dala používati co koupaliště, které se v místě velmi postrádalo. Pro tuto velmi přijatelnou myšlenku získal lehce nejen obecní zastupitelstvo, ale při své agilnosti zájezdem do Prahy i rozhodující techniky, kteří projekt revidovali a měnili. Jmenovitě ing. Serdijenko ze Smiřic co místní znalec doporučoval, aby se upustilo od myšlenky napájeti koupaliště z Jordánu. Dokládal to nevhodnou vodou, pro kterou bylo svého času opuštěno koupaliště u Černožic a poukazoval i na nečistou vodu v Labi samém. Doporučoval, aby se využilo 2 silných pramenů vytékajících pode dvorem a aby zájemci shlédli již zřízená koupaliště na pramenech v okolí.
  Vážnost důvodů přiměla investora ku provedení zkoušky vydatnosti obou pramenů, jakož i jakkosti vody a když obojí bylo příznivé, pojala byla nádrž v dnešních místech do projektu.
  Skutečně návrh i jeho provádění vypadalo velmi slibně, až do jímání pramenů, kdy hotová nádrž čekala na vodu. Jímky obou výtoků byly i s kameninovým potrubím provedeny a tu se pojednou ukázalo, že původní řečiště jediného silného pramene bylo při stavbě obytné budovy dvora prostě zaházeno různorodým, propustným materiálem ( nějakou bouračkou ), čímž pramen byl roztříštěn, zaplnil sklep dvora, ( což bývalo kdysi vítané pro chlazení mléka ) a ze sklepa vyvíral jednak do rybníčka statku, nebo původním směrem farskou zahradou do Jordánu. Odkrytím zavážky při kopání potrubí a jímky, tlačila se voda propustným materiálem místo do jímek do původního odtoku, dosud otevřeného a unikající proud vody stále sílil, až se rovnal dobré třetině vody pramene.
  Pisatel tehdy doporučoval, aby toto propustné místo bylo zabezpečeno betonovou zítkou, která by zabránila zaklesnutí pramene a donutila unikající část vody do rour, čemuž se mistr Konůpek zpěčoval jeho obvyklým rčením, že něco podobného není v projektu a tudíž nemá úhradu. Neměl jsem možnost přesvědčiti se, jak bylo na zachycení vody v rozpočtu pamatováno a mistr, aby své primitivní zachycení doplnil a vůbec něco podnikl, zakopal v místě úniku na stojato 60 cm betonovou rouru, naplnil ji kamením a obyčejnou, železnou rouru odtud zapojil do potrubí, tvrdě, že tím veškerou vodu zachytil. Aby nebylo kontroly, zaházel vše hlínou. Tolik na vysvětlení, aby budoucí věděli, co vše skrývá vysoká navážka v těch místech.
  Než voda je živel někdy neposlušný a hledala si dále cestu pod jímkou a rourami do vyhloubeného Jordánu, jak bylo zřejmé z kaluží na zaváženém starém korytě pramene. Soudě dle stále se prodlužující doby napuštění nádrže, poklesl přítok vody do ní dobře o polovinu, takže rourami prochází asi jen voda chytaná první jímkou. Není vyloučeno, že přívod vody do druhé jímky byl sesutím zavážky zatarasen. Od té doby bylo několikráte poškozeno i původně vodotěsné potrubí přivádějící zbytek vody. Tak mistr Konůpek, spoléhaje na pevnost kameninových rour navážkou přetíženým autem tato prolomil, přes nedostatečně kryté roury jezdily těžké povozy, bagr při rovnání navážky aj. Bylo zřejmé, že s pramenitou vodou se přestalo počítati, jak je zřejmo ze zbytečného překopání kameninového potrubí jalového odpadu, neboť nové vedení bylo možno snadno podvésti schybkou.
   V tomto stadiu bylo provádění chystané změny zastaveno vodoprávním technikem ONV až do úředního projednání za účasti interesentů.
  V neděli 30. května bylo na koupališti brigádně pokračováno definitivním osazením nového potrubí, které bude schopno nádrž rychle plniti, takže dostatečná výměna vody umožní používání koupaliště, nevyskytnou-li se nové překážky. Vzdutá voda zasáhne pozemky státního statku a dráhy. Vzdouvání vody uvítají i rybáři, kteří již dříve primitivním hrazením u mostu naháněli vodu do rybníčka státního statku.
  Tak se tato otázka z mrtvého bodu dostala opět do pohybu a místní koupaliště pro naši mládež a četné ostatní zájemníky fungovati bude, bude-li voda z Jordánu vyhovovati. Přes to by se mělo s rourovodem vody pramenité šetrněji zacházeti. Jest možné, že i pro ni se najde upotřebení a jejím odvedením zamezí se možné zbahnění, které staří pamětníci v těch místech pamatují.
  Současně byly brigádně osazovány železné roury pro oplocení koupaliště a hřiště takže se celé prostranství a úpravy na něm zabezpečí a podstatně se zlepší vzhled obce od východu. S úpravou se pokračuje každé neděle dopoledne.
  Mezi tím nedočkavá mládež počala s koupáním ve staré vodě a voda odpadala novým potrubím. Bylo zřejmo, že nové potrubí není vodotěsné a na konci vytékal pouze slabý pramének. 12. července bylo i hradidlo u mostu dokončeno a koupaliště se plní i vodou z Jordánu k velké radosti dětí. Větší přítok vody zaručuje rychlejší výměnu a vyšší hladinu vody, kterou kontroluje přeliv. Škoda, že voda neuspokojuje náročnější zájemce, není čistá a ještě rychleji se kazí. Vodu lze vzdouvati velmi vysoko, třeba až do výše, pokud vrchní deska mostu, o jejíž střed se hradidlo opírá snese tlak vody, který se výškou vody stupňuje a měl by se propočítati.
  Na konec bylo celé prostranství oploceno plotem z drátěného pletiva s potřebnými příchody a příjezdy na hřiště a ke koupališti. Mimo předeslaného se stále postupně naváží cesta od viaduktu ke dvoru různými bouračkami ( hlavně státní statek ), aby se přiměřeně zvýšila a upravil se nájezd do dvora, mimo přejezd dráhy.
  Ku konci roku byl stanoven nový výhledový plán na třetí pětiletku, v němž se na dokončení této akce pamatuje.

Dodatek k melioraci
   K výše uvedeným úvahám připojuje se i dodatečný zápis o melioraci. Tato je v katastru obce úplně dohotovena a že všude nefunguje tak, jak by bylo žádoucí, zaviňují některé nedostatky. Jmenovitě v části od Labe ku silnici působí obtíže odstavená labská ramena, která nelze ze závlahy vyloučiti, poněvadž značně ovlivňují hranici spodní vody v půdě. Při tom je úprava napouštěcích objektů tak nedostatečná, že stačí jen trochu neopatrné zásahy při závlaze, aby zavlažování luk bylo na delší dobu odsunuto.
  Tak ři letošní jarní závlaze započalo se zavlažovati v choulostivých místech kolem malého labiště, ve kterém hladina vody se drží ještě níže než v labišti velkém, aniž se dříve, alespoň částečně, naplnilo labiště, takže proud vody shůry se studně vytékající, v pravém slova smyslu vyrval výtokové roury a byl by postupně odnesl i studnu s celým přívodem vody, který je zapuštěn výhradně ve štěrkovité zavážce, kdyby závlaha luk v té části nebyla bývala ihned přerušena ( chybělo i potřebné hradítko ) V této části nebylo ještě vůbec zavlažováno a je obava, že ani v suchém počasí nutná letní závlaha se neprovede, nebude-li tato podstatná závada odstraněna. I když se polovina náhonu kolem labiště o celou šířku překládá, nejsou strmé a ondatrami porušené břehy nijak zabezpečeny. Bez závlahy je sklizeň sena značně nižší, takže vznikají velké ztráty. Rovněž u velkého labiště nejsou studny tak upraveny a zabezpečeny, jak by bylo zapotřebí. Jmenovitě dolení studna je v samém kraji navážky, která je sice hlinitá, ale i tak může býti náporem vody vyvrácena. Při projektování se předpokládalo, že odstavená ramena budou přeplňována prosakující vodou z Labe a studny byly řízeny na odtok přebytečné vody do odpadu O4. V praxi se ukázal pravý opak, voda neprosakuje ani do odpadu O4 a studny jako nápustní objekty plně nevyhovují.
  Vůbec v této části až po silnici je situace taková, že závlaha je stále ohrožena, nejsou-li předem napuštěna odstavená ramena vodou, kterou je zapotřebí udržovati v příslušné výši, aby prázdná koryta potřebnou vláhu z luk neodsávala.
  Rovněž velká závada se objevila zanášením spodní části odpadu O2, pod propustkem dráhy, což může způsobiti obtíže zanášením spodní části kanalisace obce, tím spíše, že i povrchová voda z dolení ulice přinášeti bude zeminu a písek z obce. Stojí za úvahu, zda i vývařiště a stupeň v odpadu samém neměl by se předělati na druhou stranu cesty a tak, aby přímý proud vody při zavlažování luk Jordán v těch místech proplachoval. Dnes víc z vývařiště vrací vodu pod most. ři té příležitosti položily by se roury pod cestou dolů ( dle původního projektu ) a odpadlo by 10 % stoupání ve vozovce.

Vítězný únor 1959
   V úterý 24. února v předvečer dne vítězství čs. pracujícího lidu uspořádala KSČ, MNV a ogr. NF oslavu v sále loutkového divadla, který byl vhodně vyzdoben. Předseda s. Jakubský zahájil slavnostní zasedání MNV ( přítomno 9 členů výboru ) a k četným účastníkům o „Výročí 25. února“ promluvil s. ředitel Côlba. Po proslovu promítnut byl film.

MDŽ
   V neděli, 8. března uspořádal MNV s radou žen oslavu Mezinárodního dne žen jejíž program připravila škola za vedení s. Runštukové a MNV bylo odměněno 5 záslužných matek.

Májová oslava
   Příprava na oslavu 1. května ( v pátek ) byla, jmenovitě ve škole zvláště pečlivá a dlužno do ní zahrnouti i besídku pořádanou v neděli 26. dubna školou za účasti 72 osob pořádané, při níž bylo provedeno slavnostní šátkování nových pionýrů. Pionýři a jejich příznivci chtěli, aby průvod do Smiřic byl co nejkrásněji vyzdoben, neboť měli si poprvé vyjíti s novým praporem, který dostali darem od ČSM, VŽ, SRPŠ a MNV. Počasí plán zkazilo, neboť od rána pršelo, průvod pochodoval v dešti a papírové ozdoby nebyly tak odolné, jako 216 účastníků průvodu do Smiřic,. kteří při slavnostním projevu na stadióně dočkali sluníčko a počasí se ustálilo.

9. května
   V sobotu, 9. května byla oslava provedena ve formě besídky s programem ČSM a školy za účasti 82 osob. Význam dne pozvedlo i divadlo „Slavnost lampiónů“ ( viz divadla )

KSČ 38. výročí
   Rovněž 38. výročí KSČ bylo ve čtvrtek 15. května ve školním sále oslaveno slavnostním večerem který KSČ a SČSP uspořádala a program obstarala ČSM a příhodný film OB.

Mezinárodní den dětí
   V neděli, 21. června uspořádala škola za činné spoluúčasti výboru žen, MNV a četných přátel dětí důstojnou oslavu MDD. Program byl dlouho připravován. Děvčata nacvičovala tance, zpěvy nazpívali žáci na magnetofon, mateřská škola předvedla ukázku spartakiádního cvičení a různé hry pobavily děti i dospělé. ČSSS Smiřice předvedly svoji maňáskovou scénu a korunou všeho byl upoutaný pionýr, který jezdil plné 2 hodiny. Počasí i návštěva byla velmi pěkná ( 360 ) a všichni se při hudbě ČSSS dobře bavili. Vzdor značné režii, zůstalo pro pohoštění dětí ještě 970 Kčs. Naši fotoamatéři zachytili řadu pěkných snímků, uchovaných ve školní kronice na kterých se řada účastníků, třeba i po létech, pozná.

Oslava VŘSR
   V neděli, 15. listopadu uspořádal MNV a NF oslavu výročí 42 . Velké říjnové socialistické revoluce večer v hostinci Jednoty. Program obstarali členové ČSM a pionýři. V rámci těchto oslav sehrála Státní zájezdová scéna 12. listopadu hru „Vlastenci. Účast 140 osob.

Společenské zábavy
   Společenské zábavy zahájila v sobotu 17.1. Místní jednota požární ochrany svým tradičním plesem v sále hostince Jednoty. Hrála hudba ZK ČZNM Plotiště řízením Slávy Čapka. Vstup 6 Kčs. Zábava jako dosud vždy se vydařila. Účast 130.
  Ani výbor žen při MNV nezůstal zpět, a byl-li časově předstižen, předčil požárníky zase jinde. Jejich tradiční Babský bál v sobotu 31. ledna v sále Jednoty byl ještě veselejší a četněji navštíven ( 151 ) Hudba J. Středy )
  Teprve 12. července uspořádali opět požárníci Pouťovou taneční zábavu na které hrál kolektiv Mlýny Předměřice a úřední návštěva 190 svědčí, že předčila i plesy. Jak by také ne, když milovníci tance měli takovou pauzu.
  V sobotu, 5. září uspořádal u nás v sále Jednoty ROH ČSSS dožínkovou taneční zábavu, která se úspěchem pouťové vyrovnala.
  V sobotu 7. a v neděli 8. listopadu požárníky pořádané posvícenské zábavy si rovněž v ničem nezadaly s předešlými a za zvuků hudby Předměřické naplnil se opět sál Jednoty.

Estrády
   Estrády hrající v našem společenském životě samostatnou roli a mají účast, je-li na programu ( který nebývá prvotřídní ) i tanec.
  Estrády s umělci Tříska a spol. 3. a 4. června pořádané, ač dosti zajímavé, musely se spokojiti s účastí ca 50 osob ( všední dny ). jaroměřská Estráda estrádního souboru DO 20. prosince, v neděli zaplnila sál ( účast 210 ) a vesele se baletilo.

Výstavba obce

   I když v tomto roce nebyla vlastně dokončena žádná samostatná bytová jednotka nebyl stavební ruch nijak omezen.
  Ku stavbám loni započatým přibyla přestavba čp. 52 ( Tuček Jan ), kde z chléva zřízena byla nová bytová jednotka a přístavba domku čp. 132 Rejenta Františka a Marie.
  Mimo to byly nově započaty samostatné rodinné domky:
   Voltr Rudolf, ze Smiřic – Zderaz čp. 9, který převzal stavební místo s materiálem od Jana Trčky, vedle čp. 144 ( Lad. Kopeckého )
  Jaroslav a Josefa Bútovi, Smiřice čp. 126 na stavebním místě od J. Tučka 52, vedle vily Karpíškovy čp. 128.
  Karel Kratěna, Velká Jesenice a Hana Slezákova, Jásená na parcele na Lávkách, vedle čp. 139 ( Skákala Emanuela )
  František a Věra Špringerovi, Smiřice čp. 96 na Lávkách, vedle Černých, čp. 127.
   V ulici ku Brodku byly kolem chodníků položeny obrubníky majiteli rodinných domků. Obrubníky dodala obec.
  U koupaliště byly vysazeny lesní stromky a doplněna stromořadí.

Hmotná úroveň obyvatelstva
   O růstu hmotné úrovně obyvatelstva svědčí i stálý růst vkladů u Státní spořitelny, jednatelství Holohlavy, kde do konce roku občanstvo uložilo na 471 vkladových účtech 795 438,85 Kčs.

Kulturní poměry
   Kulturní podniky v obci mají stálou a vítanou podporu školy, žactva i učitelstva. proto se naše veřejnost stále živě zajímá o poměry ve škole.

Škola
   Také letošní zahájení nového školního roku v úterý, 1. září bylo opravdu slavnostní, a účastnila se ho řada příznivců školy a našich dětí: za MNV se ho spoluúčastnil předseda František Jakubský, za KSČ Jaroslav Vít, zástupci protektorátního cukrovaru Smiřice, Výboru žen, ČSSS, Jednoty, SRPŠ a rodiče prvňáčků jichž nastupoval nebývalý počet a celkový počet žáků opět stoupl. Toto slavnostní zahájení, společně se školou mateřskou, v loutkovém sále školy bylo nejen slavnostní, ale i veselé. Po projevu s. ředitele školy promluvili k žákům i přítomní zástupci veřejnosti. Pionýři přivítali nové žáky a každého podarovali kytičkou. Předseda rodičovského sdružení přivítal novou ředitelku mateřské školky Ludmilu Bortlíkovou, která nastoupila po Ludmile Láškové, která se provdala na Slovensko a učí v Bratislavě. Po vyslechnutí rozhlasového projevu min. školství s. Kahudy, začalo se v nově vymalovaných třídách s vyučováním, prvňáčkové, jichž bylo 19 byli seznámeni se školou za přítomnosti rodičů. Tím stoupl celkový počet žáků na 63 a sice: I. tř. 34 žáků učí řed. Lad. Côlba, II. tř. 29 žáků Ludmila Runštuková.
  Při nových volbách výboru SRPŠ byli zvoleni: Předsedou s. Václav Martinek, místopředseda Ludmila Brožová, jednatelem Josef Štřégl, pokladníkem Ladislav Côlba, členové výboru Zdeňka Marksová a Jan Alušík, čl. revisní komise František Bohdanecký a Václav Jošt.
  O přízni občanstva svědčí i účast velkých na školních výletech, letos Opočno – Náchod – Ratibořice, kdy celý vlečňák sloužil rodičům. Prohlídka zámků všecky uspokojila a ač počasí nebylo valné, držela se stále dobrá nálada.
  Po tomto úspěchu uspořádán byl ještě druhý výlet do ZOO ve Dvoře Králové vlakem, který se rovněž líbil.
  To samé platí i o vánočních besídkách Dědy mráze, jako o letošní, při které se všichni žáci pobavili, na konec i pohádkovými filmy a všichni byli poděleni dárky na které přispěli SRPŠ 500 Kčs, MNV, VŽ Jednota po 300 Kčs.

  Mimoškolní osvětovou činnost organisuje osvětová beseda ve svých odborech.

Loutkové 2.1.
   Loutkářský kroužek, který si v minulosti tak čile vedl, uvedl na scénu jenom jednu hru a sice 2. ledna Kašpárek a ponocný a ač účast byla slušná, činnost ochabla.

  Za to byla opět divadelní činnost velmi pozoruhodná.

Státní zájezdová scéna I. Třetí přání
   Tak se podařilo pro pondělí 19. ledna zajistiti státní zájezdovou scénu, soubor 1. takže účastníci ( 118 ) shlédli dobrou hru profesionálů, kteří předvedli veselohru Lad. Blažka Třetí přání. Dobře podaná hra se líbila. Rovněž odpolední hra pro děti a mládež Tajemství zlatého klíčku se líbila a nahradila nedostatek odmlčením loutkové scény vzniklý. Účast byla na všední den velmi slušná ( 113 ).

Státní zájezdová scéna III. Její pastorkyňa
   A opět v pátek 6. února zavítala k nám Státní zájezdová scéna, 3. soubor, který předvedl drama o 3 dějstvích z venkovského života moravského Její pastorkyňa od Gabriely Preisové. I když tato hra nebyla u nás neznámá, velmi dobře propracovaná a sehraná hra plně zaujala posluchače a morální úspěch měl soubor 3 větší než předchůdce. Za to odpolední představení pro děti Dům kočky modroočky mládež plně neuspokojil. Návštěvy se rovnaly a byly velmi slušné.

ČSM Skalice Zmoudření ševce Fanfrnocha
   brzy na to, v neděli 15. února hostoval na naší scéně Divadelní kroužek ČSM ve Skalici a sehrál hru laureáta státní ceny Vojtěcha Cinybulka „Zmoudření ševce Fanfrnocha“ veselohru o 5 jednáních.
   Režie: V. Lášek, výprava kolektiv, osvětlení J. Matuška
  Osoby a obsazení:
  švec Nyklíček z Libouně – B. Lukášek
  jeho žena Magdaléna – Z. Šrámová
  Toník, jejich syn – Vl. Jirka
  král – B. Holeček
  komoří – M. Khol
  1. panský švec – V. Nepokoj
  2. panský švec – V. Klimeš
  3. panský švec – M. Svatoň
  V sále jednoty, v 15 hod. odpoledne, děti 3,2 Kčs, dospělí 6,5 Kč .
  Není pro soubor doporučením, že někteří účastníci odcházeli před koncem a litovali vstupné. Naše obecenstvo má vyšší nároky a mnozí si troufali zahráti mnohem lépe. tak ať už konečně začnou.

OB divadelní soubor „Potopa světa“
   A přece jsme se dočkali. V neděli, 29. března sehrál Divadelní soubor Osvětové besedy v Holohlavech u příležitosti oslav 100. výročí úmrtí V.K: Klicpery jeho málo známou hru Potopa světa o 2 dějstvích.
  Sluší se zaznamenati, že vzpomínka na předního zakladatele naší dramatické tvorby byla opravdu důstojná. Hra byla připravena s velkou pečlivostí a podána v propracování tak dokonalém, že se ukázalo, že i kus staršího ražení a se zastaralým námětem může se i náročnému publiku líbiti.
  Režie ( Alois Jambora ), scéna a efekty ( Josef Štrégl ) k př. dokonalá improvisace bouře, velmi účinně podporovaly vynikající hru všech účinkujících, kteří se vesměs vžili ve své role a neopomněli ani nejmenších detailů, aby charakteristika jednotlivých osob vynikla.
  Lichotil, kancelářský ( Lad. Žižka ) uvedl posluchače do dávno zašlé doby pánů Franců ( a nepozdravil u vrbiček ) a učitel ( František Bohdanecký ) se sousedem Kořínkem ( Josef Trojan ) mu věrně pomáhali. Nesnadnou roli sedláka charakterně věrně podal Ladislav Côlba a se ženou Dorotkou ( Jarmila Martínková ) tvořili dvojici, která udržela hru v mezích spisovatelem jí určených. Honza, jejich pohůnek ( Míla Chlupatý ) měl úlohu snažší a zhostil se jí tak, že strhl obecenstvo ku pochvale na otevřené scéně.
  Nelze se pouštěti do rozboru, který z účinkujících lépe se uplatnil. Bylo to odvislé hodně od charakteru jednotlivých rolí a výkon celého souboru byl naprosto ucelený. Pouze závěrečnou scénu, kdy flirtující Dorotka se vzpamatuje, dá přednost a přimkne se ku svému muži, byli bychom rádi viděli srdečnější.
  Ale i tak bylo to velmi dobré a obecenstvo se nerado rozcházelo, žehrajíc, že Klicpera napsal pouze 2 jednání s méně effektním koncem. Kdo se zachová všem ?
  Výsledek měl by býti povzbuzením pro další činnost našich ochotníků.

OB divadelní odbor čestné uznání rady ONV
   Vyhodnocení: V okresní soutěži LUT v Jaroměři ve skupině A obdržel náš soubor 2. místo před Rychnovkem ( Ibsenova „Nora“ )Alois Jambora co režisér v celé soutěži na I. místě z 12 hodnocených divadel.
  Diplom je uložen v knihovně ( neztratí-li se jako Mikoláše Alše – Táborská jízda – za Retigovou. )

  Na doplnění májových oslav hostoval u nás Divadelní kroužek Rudého koutku Jednoty Velký Třebešov, který sehrál ve středu 6. května hru o 7 obrazech „Slavnost lampiónů“. Napsal H. Pfeiffer. Režie V. Zůra. Hra i provedení, které byly v okresní soutěži vyhodnoceny na místě prvním, zasloužili si větší návštěvy. Ovšem nutno uznati velmi nevhodnou dobu, všední den a nejpilnější práce, takže za stejných poměrů by se přes osmdesát ctitelů Thálie těžko v jiné vsi našlo. Žádalo by si příliš mnoho, aby ženy shrbené celý den nad cukrovkou i muži pracující v prodloužených dobách odřekli se žádoucího odpočinku.

Princezna Pampeliška
   V neděli, 30. srpna sehrál opět Divadelní soubor Osvětové besedy v Holohlavech divadelní hru Jaroslava Kvapila „Princezna Pampeliška“, pohádku o 8 obrazech, za osvědčené režie Aloise Jambory. Osvětlení Josef Štrégl, scény Josef Trojan. Napovídal Vlad. Bohdanecký.
   Oproti oznámení hrálo se s malými osobními změnami, z nichž sluší se zmíniti o Dorotce, kterou náhradně sehrála Chlupatá Růža s naprostým úspěchem. Ačkoliv se hrálo vesměs dobře a souhra i vypravení zasloužily si pochvaly, nemohla hra dlouho „chytiti“ obecenstvo, které se teprve ke konci rozehřálo. Snad to bylo tím, že přecitlivělý Kvapil se již přežil a ve stávající době líbí se více realistické hry se vztahem k době ( dosud živý úspěch Vassy Železnovové ) Také na technicky vybaveném jevišti zkrátí se pauzy a zvýší se plynulost děje i jeho pohádkový ráz. trvají-li změny déle, obecenstvo netrpělivě čeká na další obraz a přísněji posuzuje i menší nedostatky.
  Velkou předností představení byl zdařilý nástup nováčků, kteří se vesměs dobře uvedli, přes to, že osvědčení borci i v epizodách přece vynikali. V závěrečné scéně rušily soulad princezniny ruce, které opálené a obnažené hýřily mládím a zdravím, a prudce s nimi kontrastoval nalíčený zmírající obličej. Škoda. Při dobré hře Pampelišky byl by býval konečný úspěch ještě výraznější, ač diváci pochvalou již neskrblili. Obětavost režiséra Jambory veřejně ocenil Richard Pinkas a úspěchem povzbuzená mládež se jistě přičiní, aby naše divadlo dále prospívalo.

Státní zájezdová scéna V. „Vlastenci“
   Ve čtvrtek, 12. listopadu zavítal k nám 5. odbor Státní zájezdové scény a v rámci oslav VŘSR sehrál divadelní hru „Vlastenci“ od Frant. Wolfa. Poutavý děj z doby okupace Francie Němci, byl velmi sympatický. Vždyť se tak podobal poměrům naším za okupace nacistickými uzurpátory. Mimo to byl kus vypraven a podán tak, že byl vzorem umělecké tvořivosti a výkony snesly srovnání s nejlepšími výkony profesionálních souborů ( kpř. Vassa Železnovová ). Naši ochotníci ohli se mnohému přiučiti. Také obecenstvo, tentokráte četné ( 140 ) vděčně uznalo umělecké výkony herců i celého souboru. Časově kus rovněž dobře zapadl, když dnes Němci vrací se do Francie na tatáž místa co přátelé a spojenci francouzských, „vlastenců“ v Nato.
  Pro mládež sehrál soubor odpoledne rovněž poutavé představení „Tajemství zlatého klíčku“, které se také velmi líbilo, přes to, že kus byl již souborem 1. u nás hrán a také návštěva předčila dřívější.

  Osm divadelních her a tři představení dětská, to je již slušná úrodička, která bude vždy vítaná, jmenovitě bude-li také na tak vysoké úrovni.

Filmy
   Rovněž filmu využívala osvětová beseda dostatečně a mimo časté doplnění veřejných schůzí, oslav a besed uspořádala též 2 samostatné filmové večery a sice: 22.2. Milión v měšci a 1.3. Poprvé do školy. Představení se líbila a účast je četnější přednášek.

Přednášky
   I přednášková činnost byla dostatečná a účast na nich se nepatrně zlepšila:
  4.2. Ekonomika hospodaření – Ing. Obrovský – 19
  8.2. Školení ČČK – 41
  3.3. Školení ČČK – 18
  6.3. Řepařská beseda – zástupce cukrovaru – 32
  10.3. Školení ČČK - Alexandr – 29
  23.4. Lety do vesmíru – DO – 21
  25.6. Zvířata za mřížemi – Císařovský ZOO - 57
  14.12. Vznik a vývoj náboženství – Ant. Kaše – 28
  Průměrná účast 31.

Veřejná knihovna
   Vzornou a významnou kulturní složkou je stále naše veřejná knihovna, která i v tomto roce vykazuje další vzestup:
  Přibylo 54 svazků a čítá 1164 svazků.
  Přibylo 38 výpůjček a bylo jich celkem 1258.
  Přibylo 22 čtenářů a navštěvuje knihovnu 121 čtenářů, z toho mládeže do 14 let 37 ( +10 )
   Knihovna si přízeň a podporu MNV a celé veřejnosti plně zaslouží.

Rúzné
   V neděli, 4. října na kukuřičném poli JZD nad čp. 34 byl pálený „spartakiádní oheň“ byl jední,m z nejzdařilejších v celém okolí. Zájem a účast veřejnosti byla značná.

Meziplanetární rakety
   Vypouštění meziplanetárních raket SSSR není místní záležitostí, která by patřila do místní kroniky a dostatečně je zvěční povolaní odborníci, ale přece nelze pominouti živý zájem našeho občanstva, s jakým vítá a pozdravuje každý nový zázrak moderní techniky, které následují rychle za sebou a dosahují stále obdivuhodnějších výsledků, o kterých i prostí lidé s obdivem a živě diskutují. Jsme hrdi na úspěchy učenců, synů bratrského národa, který vede lidstvo k vyšším metám.

Čestné uznání Radě žen
   Opis: Rada ONV v Jaroměři uděluje
  čestné uznání
  výboru žen při MNV v Holohlavech
  za úspěšné plnění úkolů v r. 1959
  Knejp, tajemník Zelingr, předseda
  Originál uznání je vyvěšen v kultur. místnosti MNV.


Rok 1960Úmrtí

2.3. Kulhánková Josefa,
   starodůchodkyně, narozená 11. března 1868v Rodově, co dcera panského šafáře a po osiření vedla život osamělý, skoro poustevnický. Nejstarší žena vsi, stará panna, denně měřila cestu ze svého domku čp. 77 do chrámu na mši jako řádová sestra. Žila střídmě, pod vlivem kléru, kterému sloužila a nastrčili ji v r. 1927 do obecního zastupitelstva a komisí jako zpravodaje, za lidovou stranu.

1.4. Kvasnička Antonín,
   důchodce – invalida z čp. 123, narozený 28. července 1884 v Holohlavech , spravoval dlouho trafiku v Jaroměři a malé hospodářství z přídělu. S manželkou postavili domek se stodůlkou. Byl dobrým zahrádkářem a v r. 1927 členem obecního zastupitelstva za stranu soc. dem.

Janata Antonín
   důchodce, narodil se 26.9.1884 Žiželicích, jako železniční zaměstnanec v pensi se přiženil k Marii Klouzové, vdově na čp. 48, kde pomáhal v hospodářství a svým jednáním získal si vážnost a respekt.

2.12. Penčová Marie Magdalena
   důchodkyně, narozená 8.7.1888 v Sedleci, vdova po ing., přistěhovala se do obce na děkanství jako kuchařka a společnice. Byla inteligentní a za svého pobytu se seznámila s obcí, kde dožila svůj osamělý život.

Srážka vlaků ve Stéblové.
   Prudký V pondělí, 14. listopadu odpoledne, šířila se obcí bleskově poplašná zpráva o srážce 2 osobních vlaků u stanice Stéblová a velkém počtu obětí. Rodiny, které očekávaly své milé, přijíždějící ze zaměstnání tímto směrem se děsily, neboť zprávy o ztrátách byly hrozivé.
  Z našich občanů se nevrátili:
Prudký Vladislav,
   úředník Krajského svazu spotřebních družstev v Hradci Králové se sídlem v Pardubicích, narozený 29. září 1929 ve Svobodných Dvorech, ženatý, otec dvou nezaopatřených dětí Vládíčka 8 a půl a Alenky 7 měsíců staré, který co revident svazu přidělených družstev v okresích Hradec Králové a Náchod tato objížděl a bydlel s rodinou v rodinném domku čp. 125 na „Lávkách“. Osudného dne účastnil se celosvazové konference v Pardubicích a vracel se motorovým vlakem domů. V sobotu, 19. listopadu v 16.30 hod rozloučili se s ním rodina, příbuzní a velmi četní známí v obřadní síni krematoria v Pardubicích.

Hospodářský život

Zemědělství:

JZD

   Ačkoliv z plánované výstavby Jednotného zemědělského družstva byla splněna jen přestavba stodoly v čp. 29 pro volné ustájení vepřů a novostavba salaše pro mladý dobytek.nebyla dokončena ( ostatní program z r. 1959 byl odsunut na dobu pozdější ), překročena byla tržba v živočišné výrobě ( plán 598 000,- Kčs - skutečnost 698 476 Kčs ), takže proti roku minulému vyvinula se situace mnohem příznivější.
  Rovněž v rostlinné výrobě dosažené výsledky jsou pozoruhodné a nadprůměrný výnos cukrovky ( 509 q á 1 ha ) spolu s dobrým výnosem statkových krmiv umožnil splnění téměř všech úkolů, ano i některé byly vysoko překročeny. Docela i pro poměry družstva vysoká dodávka mléka byla splněna na 97.2 procent , takže zvýšená tržba za jatečné vepře a cukrovku nebyla spotřebována na ztráty a umožnila další rozvoj družstva jakož i výši pracovní jednotky a jiných požitků členstva přes to, že i některé režijní položky stouply ( daně 86 477,- Kčs, pojištění 35 546,- Kčs, náklady na výrobu 414 118,- Kčs aj. ) nad plánovanou výši.
  Autobusový rekreační třídenní výlet na Moravu a Slovensko dle návrhu Josefa Sehnoutky 12. – 14. července uskutečnil a vydařil ku spokojenosti účastníků.
  Pokud lze z velmi stručných zápisů četných schůzí členských a představenstva vyčísti, bylo 145,85 ha orné půdy včasně vhodně oseto, a jak vedení, tak i členové se starali za pomoci zástupců MNV ( jmenovitě s. Jurička a tajemníka Víta ) patronátního závodu a místních brigádníků, aby slibná úroda byla řádně sklizena a odvedena, neb uskladněna.
  Normy pro výmlat na mlátičce MA-90 stanoveny byly u žita na 60 q, u ječmene a pšenice na 80 q.
  Že se pracovalo zodpovědně a s nejvyšším vypětím svědčí nejlépe to, že osádka vazače v našem družstvu ( Andrýs Ruda a Prokop Vojtěch nejml. ) se při okresní žňové soutěži umístila na I. místě a byla ONV v Hradci Králové odměněna veřejným uznáním a každý částkou 150,- Kčs.
  S jednocením cukrovky bylo započato 10. května a stanoveno bylo za 10 a 3 pracovní jednotky a premie 1.5 Kčs za 1 ar. Práce byla úspěšně a v čas provedena. Po skončení prací žňových, podmítce a podzimního osevu započalo se 6. října s vyoráváním a sklizní řepy. Práce to byla nemalá a ztěžovalo ji velmi nepříznivé počasí. Nejen lidé, ale i stroje dostaly co proto, jmenovitě na velkém honu na Hořičkách. Gumovky se vyzouvaly v blátě, kola se bořila a valníky sedaly na nápravy. Přes to byla sklizeň 22. listopadu zdárně dokončena a do cukrovaru bylo dodáno 13 739 q cukrovky. ( Dle sdělení s. Pišty na valné hromadě družstva zpracoval tento rok patronátní smiřický cukrovar dosud nejvyšší množství 1 250 000,- q cukrovky ).
  Sklizeň sena na lukách byla poněkud stížena odklízením STS vytrhaných vrb ( celá stromořadí ). S kořeny se vytáhly balvany hlíny, které bylo nutno vrátiti na své místo a stromy z luk odstraniti. Nejvíce vrb osekali Prokop Vojtěch st. a Andrýs Václav st. Rovněž Tuček Jan 52, který dělal závozníka u našich a jiných traktorů při zavážení příkopů a dolů po vrbách navážkou, kterou potřeboval cukrovar vyklíditi ze dvora, nezapomene na spoustu hlíny, kterou pomáhal přemístiti. Z našich traktoristů odvezl nejvíce Andrýs Rudolf. Vrby odvážel předseda Andrýs Václav a Sehnoutka Josef se Řehákem a Slezákem, kteří podělili všechny členy. Četné koleje za vlhkého počasí a zavážky ( neoseté ) snížily hektarové výnosy. Též malé množství otavy pro deště nemohlo býti sklizeno.
  O slučování družstev bylo jednáno ve schůzi 29. března a i pozdějších, vždy s nevalným výsledkem.

Osev a hektarové výnosy 1960:
pšenice - osev 25,03 ha – výnos á 1 ha 40,4 q
žito – 10 – 34,7
ječmen – 21,40 – 31,1
oves – 11,17 – 26
luštěniny jedlé – 2 – 17,5
luštěniny krmné – 2,72 – 21,8
zrniny celkem – 72,32

cukrovka – 27 – 509
brambory ranné - 3 – 174
brambory pozdní – 9 – 186
krmné okopaniny – 2.76 – 700
zelenina – 2
pícniny na orné – 20,87 – 253
traviny na semeno – 0,30 – 140
kukuřice zelená ( směs ) 8,6
celkem 145,85
louky a ovocné sady 45,70 = celkem 191, 55 ha půdy

  Poukaz na rekreaci do lázní Karlových Varů na dny 9. – 16. ledna byl přidělen za vzornou práci s. Janatové Marii z čp. 48.
   Z kulturních podniků se uskutečnila 10. června přednáška okrskáře SNB Buchara a po pracech na podzim započal turnus divadelních představení OD v Hradci Králové, kam se dojíždí autobusem.
  Dle účetní závěrky byl příjem 1 257 760,93 Kčs z toho z výroby rostlinné 489 325, 34 Kčs, z výroby živočišné 698 476,76 Kčs ( ? – součet nesouhlasí pozn. P. )
  Za rok 1960 bylo členům vyplaceno: Na 24 582,71 pracovních jednotek 516 236. 91 Kč. 1 pracovní jednotka činila v penězích 21 Kčs a v 2,25 Kčs v naturáliích. Mimo to získali členové 9 202,71 Kčs na premiích a ze soc. fondu … Kčs. Z kulturního fondu bylo vydáno … Kčs.
  Obnos zbývající, 173 547,28 Kčs byl přidělen fondům, takže po této úpravě činí celkové jmění družstva 3 288 045,19 Kčs, z čehož činí vlastní dlouhodobé zdroje 1 960 517,69 Kčs a zbytek kryjí různé úvěry, mezi nimi investiční půjčky členů 356 471,13 Kčs.
  Výsledky tyto hodnotila výroční členská schůze ve středu 8. února 1961 za přítomnosti 37 členů. Hosté: za odbor zemědělství ONV Dr. Jurák za MNV a KSČ taj. Vít, za patronátní závod s. Pišta Lad. a Holdík Josef, za ZMŠ řed. s. Ródr Josef.
  Schůzi zahájily děti školy kulturním pásmem za vedení řed. školy s. Cölby.
  Dle zprávy předsednické bylo jednáno o poměrech družstva ve 12 členských a 22 schůzích představenstva. V tomto roce se zlepšila i činnost revizní komise, která měla 6 schůzí a 3 revise.
  Dosud nebylo dostatečně zamezeno hynutí selat ( 83 ). K tomu promluvil v debatě dr. Jurák a slíbil spolupůsobiti, aby ztráty byly brzo zamezeny.
  K účetní uzávěrce a výrobnímu plánu, které přednesl účetní Prokop, podali vysvětlení agronom Levinský a zootechnik Klouzy Josef. na návrh předs. revizní komise byla uzávěrka bez námitek schválena spolu s výrobním plánem na rok 1961, který počítá s pracovní jednotkou 18 Kč

ČSSS Holohlavy
   Hospodářství Holohlavy hospodařilo v r. 1960 na 522 ha zemědělské půdy, z toho 420 ha orné. Půdní fond z původních 290 ha vzrostl přibráním nezajištěné půdy z katastrů Holohlavy, Habřina, Černožice a Smiřice.
  Hospodářství je v oblasti řepařsko – pšeničné. Část převzatých pozemků byla v horším stavu. Největší výměra je věnována technickým plodinám cukrovce, semenačce řepce, z obilovin pšenici a ječmeni , z krmných jetelotravinám a kukuřici.
  Chová se 446 kusů skotu, z toho 170 krav. Na 100 ha zemědělské půdy připadá 85 ks, z toho 32 dojnic. Prasat se chová 1 936 ks, z toho 32 prasnic. Na 100 ha 372 kusů.
  Pracuje 115 zaměstnanců, v rostlinné výrobě 72, v živočišné 31 a v pomocné 12 zaměstnanců.
  Dosažené hospodářské výsledky v r. 1960. Plán hrubé výroby činil 4 718 000 Kčs, dosaženo 5 886 000 Kčs. navíc bylo vyrobeno za 1 168 000 Kčs. Plán byl splněn na 124 procent . Na 1 pracovníka 51 000 Kčs, v rostlinné výrobě na 1 ha 5 480 Kčs. Navíc bylo vyrobeno 19 vagonů. zrnin, 79 q cukrovky apod. V živočišné výrobě nad plán 52 tisíc litrů mléka, 195 q hovězího a 400 q vepřového masa.
  Pracovníci hospodářství uzavřeli závazky v rostlinné i živočišné výrobě. Veškeré závazky byly splněny a někde i značně překročeny.

Zhodnocení závazků v rostlinné výrobě:
tabulka

Špičkového výkonu u cukrovky dosaženo bylo na výměře 33 ha 623 q á 1 ha, na 10 ha pšenice 28,90 q z 1 ha. Práce v rostlinné výrobě se prováděla traktorovou četou, četou potažní, která soutěžila o titul „Brigáda socialistické práce“ se dvěma četami žen. Byla uplatněna nová technologie v rostlinné výrobě a to přímá sklizeň řepky kombajny a 60 procent obilovin bylo sklizeno kombajny. Bylo využíváno kombajnů pro otevní ( ? ) spotřebu zelené píce, byl zaveden přímý odvoz sušáků se sušenou pící k traktoru Z Super 50 a svoz suché píce a slámy od kombajnů byl prováděn na velkoprostorovém voze vlastní výroby.
  Zúrodňování půdy hospodářství počítá s kompostováním luk. K tomu je připravováno příslušné množství kompostů. V současné době je prováděna meliorace luk na 20ti ha plochy a již letos budou veškeré plochy luk zavlažovány.
  Zhodnocení dodávek v živočišné výrobě:
  U dojnic pracuje kolektiv, který soutěží o titul „Brigáda socialistické práce“, který plní denní dojivost na 112 procent a dosahuje denní dojivosti 10,57 l mléka. Na 1 ha zemědělské půdy 1200 l mléka. Denní přírůstek u telat 0,83 kg, u mladých jalovic 0,62 kg, u žíru skotu 0,86 kg, u žíru prasat v předvýkrmu 0,34 kg při spotřebě 4,90 kg ovesných jednotek. Selat na 1 prasnici odchováno bylo 19,7 ks selat.

odznaky BSP
Pro doplnění: bronzový, stříbrný a zlatý odznak Brigády socialistické práce
odznaky BSP
  Veškeré dodávky v rostlinné i živočišné výrobě byly překročeny. Bylo prodáno 15 ks plemenného materiálu ( 8 býků a 7 jalovic v ceně 182 000,- Kčs ). V provisorně adaptovaných stodolách je chováno na hluboké podestýlce 100 ks mladého skotu, v letním období veškerý mladý skot. Oplůtková dávková pastva je zavedena u 120 dojnic a u 90 ks mladého skotu, hospodářství je prosto T.B.C.
  Krmné automaty byly zavedeny u 1 000 ks prasat. Vlastní náklady na jednotku výroby: 1 l mléka 1,43 Kčs, 1 kg přírůstku u žíru býků 11,- Kčs u telat 18,27 Kčs, u předvýkrmu prasat 8,70 Kčs, 1 odstavené sele za 241 Kčs.
  Kolektiv uzavřel závazek na zkrácení 5letky na 4 roky a stanovil si do r. 1964 dosáhnout: u pšenice 41,35 q, u žita 34,- q, u ječmene 38,- q, u ovsa 33,50 q, u cukrovky 450,- q, u víceletých pícnin 90 q z 1 ha. V živočišné výrobě 3 700 l mléka na dojnici, z 1 ha 1 200 l mléka a 433 kg masa.
  V četných soutěžích se hospodářství i jednotlivci umísťují vždy na předních místech. Odznakem nejlepšího pracovníka v zemědělství bylo odměněno 12 zaměstnanců a 1 kolektiv rostlinné výroby. Věnuje se velká pozornost bezpečnosti a ochraně při práci. O sociálních zařízeních a vybavení rudého koutku bylo již svého času napsáno.
  Na pracovištích jsou umístěny amplióny závodního rozhlasu, takže zaměstnanci mohou při práci, i ve stájích sledovat denní zprávy.
  Závodní výbor ROH je v činnosti druhý rok a jeho práce se stále zlepšuje. Je při něm ustaveno 6 komisí, z nichž nejlépe pracuje komise národního pojištění, pro bezpečnost a ochranu práce, bytová a kulturní. Pravidelně se zabývá plněním závazků soutěžících kolektivů, stará se o zvyšování kvalifikace zaměstnanců, o závodní školu práce a vyslal 3 zaměstnance do školy mistrovské a 5 učňů do odborných škol. Uspořádal 2 dvoudenní zájezdy po ČSR a 3 estrádní večery a dožínkové oslavy. Vyslal i několik dobrých pracovníků na rekreaci a lázeňskou péči.
   Závodní organisace KSČ má 30 členů a 4 kandidáty. Kontroluje a stará se o hospodářské i kulturní úkoly a o zvyšování politické úrovně zaměstnanců. ( Večerní škola ) Ze členstva je 1 člen členem OV KSČ, 2 v celostátním výboru KSČ a 2 v MNV. 2 členky jsou ve výboru žen, 2 soudružky jsou členy OV ČSM.
   Několikaleté dobré výsledky jsou zásluhou nezištné a obětavé práce celého kolektivu a někteří členové pracují zde od mládí. Plní poctivě úkoly.

Vyhodnocení nejlepších pracovníků na oddělení Holohlavy:
Rostlinná výroba:
traktoristé:

   Šereš Pavel – jezdí s traktorem Zetor Super 50. Svěřený traktor udržuje ve vzorném pořádku, odpracoval 616 norem a plnil v průměru na 205 procent. Spotřeba nafty 9,2 l na 1 ha. Je členem org. KSČ a ROH.
  Provazník Václav – traktor Zetor Super 35. Traktor udržuje vzorně a v údržbě je příkladem i ostatním. Odpracoval 630 norem, tj. plnění na 210 procent. Provádí kvalitní práci, zvláště při orbě a přípravě pozemků k setí.
  Holeček Josef , traktor Zetor 25. Odpracoval 556 norem, plnění na 185 procent. Spotřeba nafty na 1 ha 8,1 litru. Pracoval za stížených podmínek na farmě Jásená. Je svědomitým pracovníkem a svým jednáním i poměrem k práci je příkladem pro ostatní pracovníky.
  Boura Václav – traktor S 80. Odpracoval 511 norem. Plnil na 170 procent. Osvědčil se zvláště v nočních směnách. Traktor i nářadí řádně ošetřuje. Je členem výboru ROH.

zaměstnanci v potahu:
   Hartman Bohuslav ošetřuje vzorně koně, odpracoval 644 norem, plnění na 214 procent. Velmi dobré výkony při odvozu zelené píce, při svozu obilí atd. Svědomitá a kvalitní práce.
  Rozdolský Alexandr o potah se velmi dobře stará, odpracoval 608 norem, tj. plnění na 202 procent. Zvláště se osvědčil při odvozu sena, obilí, řepy a chrástu. Dobře se stará o nářadí a vozy.
  Brezanik Andrej odpracoval 680 norem, tj. plnění na 226 procent. Je znám dobrým poměrem k práci. Každý rok pečuje o porost bramborů, které docilují dobrý hektarový výnos. Jeho příklad strhuje i jiné pracovníky. O potah, vůz a nářadí se vzorně stará.
  Erlebach Richard – ošetřuje plemenné klisny. Vystavoval na svodech koně, vždy úspěšně. Klisny jsou zapsány ve státní plemenné knize. Odpracoval 588 norem tj. plnění na 196 procent. Vzorně se o klisny stará.
  Palaš Karel – odpracoval 600 norem, tj. plnil na 200 procent. Vzhledem ku stáří a nemoci je to velmi dobrý výkon. Svým postojem ku práci je vzorem mladším. Neměl ani jednu vynechanou směnu a vždy měl poctivou snahu, aby práce měla dobrý spád a agrotechnické lhůty byly dodržovány.

Polní čety:
   Melgrová Anna odpracovala 600 norem, tj. plnění na 200 procent. Velmi dobré výkony podávala při jednocení cukrovky, při její sklizni a při všech ostatních pracech. Chodila pravidelně do zaměstnání a práci vždy provedla dobře a svědomitě.
  Marksová Zdeňka, vede četu pracovnic v rostlinné výrobě, odpracovala 592 norem, tj. plnění na 197 procent. Příkladná pracovnice při jednocení cukrovky, nakládání sena, obilí a sklizni cukrovky. Práci své čety se vždy snažila odevzdati velmi dobře provedenou.
  Hlavová Emilie – vede kolektiv pracovnic. Odpracovala 520 norem, tj. plnění na 173 procent. Je rovněž velmi dobrou pracovnicí a svěřené úkoly velmi dobře plní.
  Hlavová Anežka odpracovala 520 norem tj. plnění na 173 procent. Osvědčila se co vzorná pracovnice s velmi dobrými výsledky v celém roce, zvláště při jednocení, nakládání a sklizni cukrovky.
  Ceralová Marie, odpracovala 500 norem, tj. plnění na 166 procent. Měla dobré pracovní výsledky, zvláště při jednocení cukrovky, výmlatu obilovin a sklizni cukrovky.
  Vítková Marie odpracovala 520 norem, tj. plnění na 173 procent. Je velmi dobrou pracovnicí a při stížených podmínkách se svědčila při jednocení cukrovky, při její sklizni, při výmlatu a všech žňových pracech.

Živočišná výroba:
Ošetřovatelky dojnic:

   Ryšavá Anna nadojila za rok 70 403 l mléka, od každé dojnice 3 911 l. Je členkou kolektivu soutěžícího o titul „brigády socialistické práce“. Svěřenou práci provádí vždy vzorně a svědomitě.
  Munzarová Jaroslava st. ošetřuje 15 dojnic nadojila 44 162 l mléka, plán splnila na 120 procent. Pracovala ve stáji bez mechanisace. O své stádo se svědomitě stará.
  Kovářová Anna ošetřuje 15 krav, nadojila 50 089 l mléka. Plán splnila na 112 procent
  Vejrochová Kristina ošetřuje 11 dojnic, nadojila 33 612 l mléka, plán splnila na 117 procent. pracuje ve stáji bez mechanisace. Je svědomitou a zkušenou pracovnicí.

Ošetřovatelé ostatního skotu:
   Vachková Josefa, ošetřovatelka žírných býků. V průměru ošetřuje 35 kusů a dosahuje 0,92 denního přírůstku. Udržuje vzornou čistotu a o zvířata se dobře stará.
  Palašová Marie, ošetřovatelka telat, je zkušenou a svědomitou pracovnicí. U svěřených telat docílila 0,83 kg denního přírůstku. Mimo své práce pomáhala i v rostlinné výrobě kupř. při jednocení a sklizni cukrovky s velmi dobrými výsledky.
  Valášková Karla ošetřovatelka chovných jalovic a býků, dosáhla 0,68 kg přírůstku a odchovala 5 býků a 6 jalovic na aukční trh.

Ošetřovatelé prasat:
   Jarinová Helena pracuje v předvýkrmně prasat, ošetřovala průměrně 185 prasat u kterých docílila 0,38 kg denního přírůstku. O prasata se vzorně stará.
  Pikolová Josefa, ošetřovatelka prasnic, dosáhla od každé prasnice 19,37 kusů odstavených selat. Tyto výsledky dociluje již několik let. Je vzornou, svědomitou pracovnicí a svou obětavostí je příkladem.

Ze zápisu je zřejmo, že hospodářství Holohlavy v tomto roce se opět rozšířilo a dosáhlo velmi pěkných výsledků.
Rovněž investiční výstavba pokročila:
  Byla dokončena stavba zvláštní předvýkrmny prasat u silnice mezi dvorem a rybníkem i s přilehlou kůlnou a zařadila se do provozu.
  Spolu se stavbou nové mostní váhy dokončena byla i přestavba kanceláří, které již naprosto nevyhovovaly rozšířenému provozu.
  Byly provedeny rozsáhlé adaptace sociálních zařízení, jako 9 sprch a teplou i studenou vodu, vodovod a rozvod vody do všech bytů a s tím spojený bazén u mlékárny 10 krát 10 m.

Politický a veřejný život.

MNV
   Činnost MNV pokračovala i v tomto roce dle plánu a v souhlase s KSČ.
  Po obyčejných masopustních zábavách bylo uskutečněno školení všenárodní přípravy obyvatelstva k civilní obraně dle směrnic pro rok 1959 – 61 a Svazarmu. Od 4.3. do 15.4. bylo MNV uspořádáno 6 večerů a bylo vyškoleno 49 soudruhů. Instruktáž vedli: 4.3. Kočí, 11.3. mj. Peřina Jaroslav, 18.3. Cölba Ladislav, 25.3 ( s filmem) s. Vágner, 1.4. dr. Rothová Jiřina a závěrem 15.4. zakončil mj. Peřina Jar.
  Obvyklá májová oslava 1. května se plně a při pěkném počasí vydařila. Ve výzdobě domů a oken vynikala škola, jejíž průčelí si žáci pěkně vyzdobili a všichni se též zúčastnili četného průvodu do Smiřic a tamtéž společně na stadion, kde byla vlastní oslava.
  8. května uspořádala KSČ, MNV, škola a ČSM vlastní oslavu 15 let ČSR spojenou se slavnostní besídkou v sále Jednoty za hojné účasti ( 140 ) z řad občanstva. Účinkovali žáci místní školy a bylo v průběhu slavnosti šátkováno 16 nových pionýrů čelnými zástupci veřejnosti, takže slavnost. působila a dojímala.
  Pozornost občanstva se obracela stále více k nastávajícím volbám.
  Tak již 12. května uspořádala KSČ a MNV veřejné vystoupení k volbám a škola se zúčastnila vysílání v rozhlase. Byla provedena registrace kandidátů do MNV pro nastávající volby. Uspořádání bylo podobné, jako při volbách v r. 1957 s tím rozdílem, že místo 12 obvodů bylo utvořeno 15 obvodů a byli navrženi a zvoleni:
  V obvodě 1. za VŽ Pácaltová Jana, dělnice čp. 122
  2. za ČSM Trojan Josef, řidič čp. 117
  3. za SRPŠ Žižka Ladislav, úředník čp. 38
  4. za KSĆ Rohlenová Anna, dělnice čp. 86
  5. za SRPŠ Jakubský František, SBČ čp. 52
  6. za JZD Andrýs Václav, předseda JZD, čp. 28
  7. za KSČ Samek Rudolf, státní zaměstnanec čp. 17
  8. vynechané číslo – pozn P.
  9. Juriček Oldřich, zaměst. Eramu čp. 140
  10. za KSČ Luňáček Josef, zedník čp. 14
  11. za KSČ Vít Jaroslav, tajemník MNV čp. 53
  12. za ČSS Rubák Václav, řidič čp. 2
  13. za JZD Bergman Josef, člen JZD čp. 90
  14. za ČSS Krebs Jaroslav, zam ROH čp. 83
  15. za ČSS Černý Jaroslav, agrotechnik čp. 83
  26. května byla uspořádána KSČ a MNV v sále Jednoty četně navštívená ( 92 ) beseda s voliteli, na které promluvil o Ústavě ČSR a mezinárodních událostech kapitán Bína z Domu osvěty a byli představeni kandidáti.
  12. června odbývaly se volby, slavnostním způsobem, do všech stupňů Národních výborů a Národního shromáždění. Učitelé s žáky připravili výzdobu volební místnosti, spoluúčinkovali při četných rozhlasových relacích a pionýři vítali voliče při vchodech do místnosti. Volby byli jednomyslné, účast všeobecná a byly vlastně potvrzením dřívějšího výběru. strany.
  26. června odbývalo se ustavující zasedání MNV, na kterém byl novým předsedou MNV zvolen s. Juriček Oldřich z čp. 140, jeho náměstkem Žižka Ladislav z čp. 38, tajemníkem Vít Jaroslav, z čp. 53.
  Do rady byli zvoleni: Černý Jaroslav, agronom čp. 83, Krebs Jaroslav, pomolog čp. 83, Luňáček Josef čp. 14 a Andrýs Václav čp. 28.
  Do komise zemědělské: Černý Jaroslav 39 Vít Jaroslav, Klouza Josef 41, Čapek Karel
  Do komise pro výstavbu: Luňáček Josef, Štefan Jaroslav, Rohlena Ladislav, Víšek Miloš, Nepokoj František
  Do komise školské a kulturní: Žižka Ladislav, Cölba Lad. Jambora Alois, Bohdanecký František ml. Štrumhausová Libuše, Bohdanecká Věra, Martínek Václav
  Do komise finanční: Jakubský František 52, Černý Mir., Rohlenová Anna, Hroch Josef, Prokop Vojtěch ml.
  Do komise pro ochranu veřejného pořádku: Krebs Jaroslav, Rubák Václav, Pácaltová Jana 122, Peřina Jaroslav major, Bergman Josef

  Nová správa obce navázala ihned na dosavadní činnost, vzhled obce získal úpravou čp. 36 a jiných, bylo pokračováno v úpravách u koupaliště, na cestách ku brodku a kolem koupaliště v rámci akce Z, na kterouž bylo obcí vyměřeno 10 000,- Kčs.
  Vzrušující období volební bylo dovršeno oslavou mezinárodního dne dětí, v neděli 19. června, kdy SRPŠ se školou a za pomoci celé veřejnosti uspořádal na hřišti školy „dětský den“ který se po všech stránkách vydařil a vzrušil celou obec. O krásný a zábavný průběh se mimo pořadatelů zasloužila hornická dechovka ze Žacléře a estrádní soubor dolu Jan Šverma. Družná zábava se protáhla až do noci, kdy hosté s hudbou odjeli za zdravení účastníků. O dětském dni byla vysílána relace východočeským rozhlasem a výstižný článek Lad. Žižky zveřejněný v týdenníku „Nové Hradecko“.
   Rovněž oslava Velké říjnové socialistické revoluce NF za spoluúčasti všech veřejných složek 13. listopadu v sále Jednoty pořádaná se důstojně přiřadila ku ostatním zdařilým podnikům. Velká účast ( 170 ), jakož i pořad plně odpovídal významu oslavy. Slavnostní projev předseda MNV a předs. KSČ. Program školy mateřské i žáků školy národní podpořený spoluprací žáků střední školy ve Smiřicích, vedených s. L. Štruhausovou, byl odměňován hlučným potleskem.

Babský bál 16.1.
   Společenské zábavy zahájily tentokráte ženy svým tradičním, oblíbeným Babským bálem. Hrála hudba „Předměřická“ Rada žen i účastníci ( 150 ) mohli býti s průběhem spokojeni.

Ples PO 30.1.
   30. ledna následovala zase „Požární ochrana“ svým každoročním plesem se stejnou hudbou a účastí ( 15 ). Zábava byla veselá.

Maškarní SČM 20.2.
   20. února přihlásil se k životu i SČM svým maškarním plesem. Hudba Předměřická. Závody v maskování pobavily i netančící.

Taneční zábava 19.6.
   19. června uspořádalo SRPŠ taneční zábavu jako prodloužení „dětského dne“ a účast ( 250 ) svědčila o úspěchu dne a zvětšila ještě jeho skvělý finanční výsledek. Hudbu obětavě obstaral „Závodní klub dolu Šverma ze Žacléře“

Pouťová 10.7.
   10. července uspořádali „Požárníci“ veselou pouťovou taneční zábavu při přeplněných místnostech Jednoty ( 320 ). Hudba „Družba Smiřice“.

Posvícenská 5. a 6. 11.
   5. a 6. listopadu uspořádala OB. posvícenskou taneční zábavu, jak jinak ani není možno, četně navštívenou a veselou. ( 180 + 110 ). Hudba ZAZ z Jaroměře se líbila.

Hmotná úroveň obyvatelstva.

Vklady
   Vklady obyvatelstva u Státní spořitelny, jednatelství Holohlavy přes poměrně horší situaci v zemědělství vzrostly a bylo ke konci roku uloženo na 511 vkladových účtech 839 659,18 Kč

Zlevnění 8.
   Ke vzrůstu hmotné úrovně přispělo nemálo opětné, nyní již osmé zlevnění různých potřeb obyvatelstva jako: cukru, rýže, ryb, textilií, televisorů,. radií, ledniček aj. které se stále kupují.

Výstavba obce.

   V tomto roce dokončeny byly:
  Přestavba v čp. 52 Tuček Jan a získanou bytovou jednotku zaujala rodina Františka Jakubského.
  Přístavby Františka a Marie Rejentových v čp. 132 ( na lávkách ) a přestavba Richtra Ladislava v čp. 89, které obsadily jmenované rodiny.
  Ve stavbách rodinných domků pokračují:
  Václav Křeček ze Smiřic
  Rudolf Voltr ze Zderaze
  Jaroslav a Josefa Bútovi ze Smiřic
  Karel Kratěna z Velké Jesenice
  František a Věra Springerovi ze Smiřic
  Kopecký Ladislav a … ( zápis končí – pozn P. )

Kulturní poměry

   V popředí kulturní činnosti v obci byla a stále je naše národní škola s učitelským sborem, tím spíše, že nahrazuje kulturní dům, který v obci není. Loutkový sál se často používá i pro podniky mimoškolní, pokud nelze užíti sálu Jednoty. Byl při výstavbě školy zřízen co náhradní tělocvična, dokud etapově nebude postavena tělocvična definitivní, dle plánu.
   V zimním období bylo pro tělocvičnu zakoupeno nářadí jako: švédská bedna, žíněnka aj. Ostatní bude doplněno ještě během roku.
   V lednu hospitovala na naší škole kand. učitel. Stanislava Jeklová, dcera známého zvěrolékaře ze Smiřic.
   Zápis nových žáků byl proveden ke dni 31. ledna a bylo zapsáno 13 žáků, z toho 4 dívky a 9 chlapců. Stav žáků dále stoupá a blíží se k hranici, kdy bude třeba zříditi třetí třídu a nastane starost o její umístění.
   Pro zajímavost se uvádí rozpočet na rok 1960.
  Počítá ještě úsporně: na kancelář a drobné výlohy 1 893,- , na údržbu 1 650,-, na palivo a energii 2 650,-, na opravy a nákupy 11 517,-. Má se provésti, neb zakoupiti: nátěr oken za 8 000,- , 5 skříněk na šaty 1 800,, cihlová popelnice 1 000,-, učební pomůcky 360,-, tělocvičné nářadí 1 500,- aj. )
  Školní spoření za rok 1959 / 60 dosáhlo 15 937,- Kčs, průměrně 249,- Kčs na žáka, což bylo velmi čestné umístění v okrese, uváží-li se, že nemohou se všichni účastniti, dle přání.
  Zajímavý a zdařilý byl i školní výlet, dne … června do Prahy. Po slunném ránu nastoupilo do autobusu s vlekem 60 dětí a 35 rodičů. Během dne se sice zamračilo a v Praze samé drobně pršelo, ale výlet, ani nálada tím neutrpěla a program: Zoologická zahrada, letiště v Ruzyni, pražský hrad, staroměstské náměstí s orlojem aj. byl tak zajímavý, že se všeobecně líbil a účastníci byli všichni spokojeni. O oblibě školních výletů svědčí nejlépe účast starších.
  Vzhledem k účasti žáků na cvičení II spartakiády v Praze končil se školní rok v sobotu, 18. června a zakončen byl slavnostně v tělocvičně, kde se též žáci rozloučili se s. Runštukovou, která po tříletém úspěšném působení přechází na okres Žatec. Loučení svědčilo o lásce a pozornosti, které se u nás těšila. ( Klasifikace za II. pololetí do 18.6.: počet 65, prospělo 60, neprospěli 4, neklasifikován 1 žák ).
   Předcházející zápis o dětském dni 19.6. pořádaném se doplňuje tím, že SRPŠ z jeho výtěžku zakoupil kovovou konstrukci pro letní tělocvičnu za 2 400,- Kčs.
   Nový školní rok byl opět zahájen obvyklým slavnostním způsobem 1. září za účasti zástupců korporací a rodičů. Tentokráte bylo zvláště významné a slavnostní, že poprvé v dějinách dostávali všecky děti učebnice a školní pomůcky úplně zdarma. Za pomůcky bylo zaplaceno 5 200,- Kčs na jednotlivé žáky bylo potřebí v 1. postupném ročníku 103,- Kč, v 2. post. ročníku 61,-, ve 3.r. 81,- ve 4.r. 64,-, v 5. r. 75,-.
   Celkem bylo 70 žáků, z nichž do 1. třídy, kterou učí s. Ladislav Cölba zařazeno bylo 35 žáků a 35 žáků v 2. třídě učí Jaroslava Odehnalová – Tůmová, která od 25. srpna nastoupila jako učitelka 2. třídy.
  Potřebné úpravy byly o prázdninách provedeny, v suterénu byla upravena šatna o výměře 56 m2, nátěry oken a dveří provedli s. Svatoň a Bednář OKP Smiřice.
   O výpravě a dobrém chodu školy se přesvědčil při návštěvě 8. listopadu insp. Vladimír Šatek.

Divadelní hra „Soumrak“ 19.3. a 20.3.
   Z osvětové činnosti, kterou organisuje Osvětová beseda, sluší uvésti divadelní odbor, který v sobotu a v neděli 20. března sehrál divadelní hru „Soumrak“, historický obrázek vesnice z r. 1775 o 4 dějstvích, který dle historických pramenů a ústního podání napsal Prokop Štěp, co upomínku na zapomenuté průkopníky svobody Matěje Víznara z čp. 9 a Františka Špriňara z čp. 32, kteří byli po nevydařeném selském povstání na Smiřicku, dle tradice na lípách před čp. 36 co vůdcové vzpoury oběšeni.
   Obětavé režii Aloise Jambory se zdařilo hru dobře obsaditi, dobově vypraviti a na scénu uvésti ve výroční dny ( 185 roků ) povstání a shluknutí vzbouřenců na nádvoří zámku ve Smiřicích.
  Osoby a jejich představitelé:
  Matěj Víznar, chalupník – Andrýs Rudolf čp. 20
  Liduška, jeho dcera – Chlupatá Růžena 142
  Adam Vojnar, písmák – Žižka Ladislav 38
  Pavel Syruček, sedlák – Jelínek Jaroslav 115
  Markéta, jeho žena – Bohdanecká Věra 16
  Jan Zich, selský synek – Chlupatý Míla 142
  Jiří Krejsar, kostelník – Hojdík Josef 27
  Rozštlapil, direktor – Černý Jaroslav 81
  Teppner, důchodní – Černý František 108
  Šotola, písař – Novák Jan 67
  Růžička, rychtář – Jambora Alois 91
  Pecháň, kostelník, kantor – Bohdanecký František 16
  Mates, dráb – Rohlena Ladislav 86
  Václav, čeledín – Zilvar František 31
  Pouznar, drvoštěp – Víšek Miloš 45
  Marie, jeho žena – Jamborová Božena 91
  Málek, pašerák – Bezvoda František 27
  Jakub, pašerák – Tuček Jiří 12
  Pepa, pašerák – Špryňarová Drahuše 4
  Surý, kazatel – Srkal Jiří 30
  desátník – Pinkas Richard 82
  1 vojín – Jelínek František 34
  2 vojín – Špryňar Jiří 4

  Úvodní proslov přednesla Bohdanecká Vladislava.
  Nápověda Bohdanecký Vladislav.
  Scéna:
  I. a III. jednání: Víznarova světnice v čp. 9
  II. jednání: Direktorská kancelář na zámku Smiřice
  IV. jednání: Horská krajina před samotou Pouznarovou.
  Všichni účinkující se velmi obětavě a zdařile zhostili svých úkolů, předstihovali se ve věrném podání rolí a zasloužili si plného uznání, kterého se jim také od četného obecenstva, i na otevřené scéně, dostalo. Představení se přičlenilo k nejlepším výkonům našich ochotníků a nelze se pouštěti do podrobností, poněvadž i drobné úložky byly provedeny tak, že by se musely dobře ohodnotiti. Sál byl po obě představení zaplněn.

Divadelní hra Maryša 24.4.
   V neděli, 24. dubna sehrála těloc. jednota Sokol Jaroměř VI. – Jezbiny v hostinci Jednoty divadelní hru bří Mrštíků „Maryša“ drama o 5 dějstvích.
   Režie Cejp Václav, scéna Skvrna Josef, světla Hyka Josef, nápověda Pouznarová Marie.
   Nedostatečnou reklamu zapříčila krátkost času ( 2 dnů ) a nedostatek plakátů, ale obětavý kolektiv ji částečně nahradil průvodem pěkně krojovaných rekrutů s hudbou po vsi, takže účast byla slušná, uváží-li se, že hra v místě byla dosti známá z dřívějších provozování místních ochotníků a oblastního divadla. Přes to ale pečlivá výprava a celkem slušná souhra tohoto venkovského souboru zasloužila si ještě větší pozornosti. Malebné kroje a veselé tváře mladých hochů a dívek vytvořily líbivé scény a postřehl-li některý z přísnějších diváků určité nedostatky ve zpěvu apod. nechť uváží, že rekrutské průvody nejsou a nikdy nebyly uměleckými produkcemi, takže hra byla přirozená.
   Všeobecně uspokojil Lízal ( Cejp Václav ) Lízalka ( Hrušková Jaroslava ) , Stařenka ( Michlová Zdenka ), Strouhalka ( Tomášková Ela ) aj. trojice Francek ( Červenka Vlad. ), Maryša ( Svatoňová Alena ) a Vávra ( Svatoň Václav ) mohla procítěnějším podáním představovaných charakterů úspěch souboru ještě vyzvednouti. Ale i tak rozcházelo se obecenstvo spokojeno, jak to ostatně dalo již při představení najevo. Soudruh Cejp je zkušený režisér a výprava novými kroji i dobré líčení jeho práci podstatně napodpořily. Byl to pěkný večer za jednotné vstupné 6 Kčs.

Divadelní hra Jan Roháč 28.5.
   Rovněž dobrým zážitkem kulturním byl i zájezd, který Osvětová beseda uspořádala na soutěžní hru Jan Roháč, od Al. Jiráska v Jaroměři dne 28. května za účasti 35 osob. Jaroměřské divadlo se po dokonalé úpravě jeviště i hlediště dosti navštěvuje. Slyšel jsem povzdech našeho ochotníka: Ono se to jaroměřským hraje, když mají takové divadlo ! Ani naše scéna není na vesnické poměry špatná a záleží také mna kolektivu. jak jsme se již po třetí přesvědčili.

Divadelní hra Dalskabáty - hříšná ves 9.10.
   Po jarním úspěchu hostovala u nás opět Tělovýchovná jednota „Sokol“ Jaroměř VI – Jezbiny a 9. října, v neděli, sehrála na našem jevišti v sále Jednoty divadelní hru Jana Drdy „Dalskabáty – hříšná ves“, opět za režie Václava Cejpa, tentokráte s menším úspěchem. I návštěva byla slabší s ohledem na sklizeň okopanin. Rovněž provedení tohoto náročného díla Drdova dalo se leccos vytknouti. Částí střídání jednotlivých obrazů za dlouhých přestávek znervozňovalo netrpělivé posluchače, kteří vytýkali některá nesprávná pochopení rolí účinkujícími. Teprve ke konci se obecenstvo rozehřálo, ale zdá se, že potlesk patřil více dílu samému, než hře ochotníků, z nichž si nejlépe vedl Lucifer Václava Cejpa. Ti, kteří viděli tuto hru na velkém jevišti a v lepším provedení s náležitým spádem spokojeni nebyli. Je trochu nesnadné obstáti v dnešní konkurenci profesionálů.

Divadelní hra Písnička u Pálavy 26.12.
   Vzhledem k tomu, že divadelní odbor se odmlčel, zakončila divadelní sezónu naše škola, jejíž SRPŠ uspořádal 26. prosince na místním jevišti dětskou hru „Písnička z Pálavy. Dětské hry kladou sice značné požadavky na pořadatele, zvláště učitelský sbor, ale mají vděčné posluchače z řad rodičů a příznivců dětí. Jako obyčejně i tentokráte se podnik dětem vydařil a četní posluchači ( 220 ) nijak zaslouženou pochvalou neskrblili.

Estráda
   Závodní klub Jan Šverma ze Žacléře uspořádal v sále Jednoty 14. května zábavnou estrádu „Bavte se s námi“. Úroveň byla vyšší estrád předešlých a byla slušná, veselá. Účast hojná ( 170 ) . Klub se velmi dobře uvedl a posloužil pak přátelsky i o dětském dni 19.6.

Besídka Děda Mráz 18.12.
   besídka Děda Mráz, pořádaná školou 18. prosince v sále Jednoty za hojné účasti ( 210 ) se plně vydařila. Program dětí účastníky pobavil a i podarované děti se veselili s rodiči.

Výstava knih 18.12.
   18. prosince uspořádala Osvětová beseda výstavu knih, které dodal Národní podnik Kniha a každý si mohl literaturu i dárkové knihy zakoupiti. O uspořádání se zasloužil s. Lad. Žižka. Zájem i návštěva ( 93 ) mohla býti větší, aby se více knih rozšířilo.

Filmy
   Důležitými kulturními podniky jsou filmy:
  25.3. Film Civilní obrana MNV – účast 56
  10.5. Krátké filmy OB – 36
  24.10. Němá barikáda OB – 37
  29.11. Vlajky na věžích OB – 42
  29.12. 16.12. Co řekne žena OB – 32

Přednášky
   Mimo 6 přednášek o civilní obraně uspořádala Osvětová beseda ještě tyto přednášky:
  15.2. Nové metody zemědělství DO účast 10
  9.2. Infekční žloutenka ČČK s. Vorlíčková 42
  16.12. Cesta do SSSR SRPŠ a OB Műllerová 32
  Účast na přednáškách se dále lepší.

Zájezd na filmová představení 16. a 21.7.
   16. července uspořádala Osvětová beseda zájezd na filmový festival v Hradci Králové autobusem za účasti 50 osob.
  21. července byl zájezd opakován úč. 35 osob.

Knihovna
   Veřejná knihovna dále vzorně plné své důležité kulturní poslání a vykazuje další růst a vzestup četby.
  Přibylo 158 svazků a knihovna čítá 1322 svazků. Přibylo 13 nových čtenářů a počet stoupl na 134 čtenářů ( z toho přibylo 5 čtenářů z mládeže, takže čte 42 mládežníků ) do 14 let.
   Z uvedených 1322 svazků jest: naučných 366, krásné lit. 806 a 150 pro mládež.

Různé

Vatra míru
   jako dosud každoročně, pálila se též letos 30. dubna „Vatra míru“, za veliké účasti mládeže i občanstva, tentokráte na hřišti u Brodku ( vlastně po zrušení Brodku meliorací, mělo by se psáti u Jordánu ). Oheň byl veliký a čmoudu mnoho, až to okolní obyvatele zneklidňovalo. Mluvilo se o tom, aby bylo nalezeno vhodnější místo a vzpomínalo se na dřívější místa „svatojánských ohňů“ ( pálení čarodějnic ).

Reorganisace SČSP
   Od 2. dubna je zařazena naše odbočka SČSP do okresní organisace SČSP v Hradci Králové což bylo oznámeno členstvu na schůzi 9. května.


Rok 1961

Obyvatelstvo

Sčítání lidu 1.3.
   Ačkoliv počet úmrtí v tomto roce byl poměrně vysoký ( 12 ) počet obyvatelstva stále stoupá a úbytek nahražuje zvětšený počet narození a příliv přistěhovaných. Novostavby se osazují novými lidmi. Při podrobném sčítání lidu, provedeném ku 1. březnu, bydlilo v obci celkem 676 obyvatel ( z toho 329 mužů a 347 žen ) a počet tento se do konce roku ještě zvýšil na 694 osoby, takže úbytek vzniklý osídlováním pohraničí se volně vyrovnává. Výsledky sčítání, jistě velmi zajímavé, budou teprve po zpracování obci oznámeny.

Úmrtí:

Andrýs Václav
rolník na odpočinku čp. 28, narodil se 6.8.1888 v Holohlavech, byl známý svojí tělesnou sílou a významnou činností na veřejnosti. Zemřel náhle na cestě do nemocnice v Jaroměři, 4.ledna.

Pácalt Josef
rolník na odpočinku čp. 18, narodil se 13.3.1888 v Holohlavech, byl známým důvěrníkem domovinářů ( ? ) a delší čas se účastnil i správy obce. Oblíbení byl pro osobní humor a společenské vystupování. Zemřel po delší a těžké nemoci ( rakovina ) 6. ledna.

Kerhart František
důchodce, narodil se 2.2.1878 ve Chvojenci. Pracoval co zemědělský dělník od mládí v místním dvoře a po těžké operaci žaludku se ještě dlouho těšil v klidném stáří u příbuzných na čp. 1. Pro svoji dobrou povahu byl vážen a ctěn.

Pěřinová Františka
důchodkyně čp. 94, narozená 21.8.1889 ( Šafránkova ) v Holohlavech, zemřela 9. června. Celý život byla vzornou zemědělskou dělnicí, ženou a matkou, takže byla obecně známa a vážena.

Hlava Josef
důchodce čp. 141, narodil se 12.3.1879 v Holohlavech, kde celý život pracoval a klidně žil, postavil čp. 141. Zemřel stářím 18. června.

Kučera Václav
důchodce čp. 74, narodil se 1.6.1894 v Holohlavech. Byl dlouholetým sběratelem koží a váženým občanem. Zemřel po delší nemoci 3.července.

Hlava Jan
zedník čp. 56, narodil se 3.4.1885 v Habřině. Byl zakládajícím členem KSČ v obci a pro svoji klidnou povahu byl vážen. Zemřel po delší, těžké nemoci ( rakovina ) 9. srpna.

Špryňar Václav
důchodce, obuvník v čp. 77, narodil se 3.8. 1899 v Holohlavech, byl známým předsedou požárníků a ctěným občanem, dobrým společníkem atd. Zemřel po delší nemoci 1. října.

Bárta Josef
důchodce, čp. 54, narozený 13.3.1878 v Dohalicích. Žil v obci co klidný a vážený dělník. Zemřel po kratší nemoci stářím 3. prosince.

Štrumhausová Anna
důchodkyně, učitelka, narodila se 9.11.1888 v Holohlavech, kde byla známa svojí veselou povahou. Život dožívala v čp. 71 a zemřela po dlouhé nemoci v nemocnici v Německém Brodě.

Hospodářský život

JZD
   Ve srovnání s rokem minulým byl tento rok pro zemědělství méně příznivý, hlavně vlivem nepříznivého počasí, které zdržovalo polní práce, což se projevilo jmenovitě při senoseči, která se protahovala, takže plánovaný výlet členů se tentokráte neuskutečnil ( pro nedostatek volného času ) a došlo i ku znehodnocení sklizně a menším ztrátám. Rovněž sklizeň hlavní, i okopanin byla obtížnější a výnosy menší / polehnutí zemin ).
   Přes to, výnosy dosáhly, neb překročily plán, takže konečný výsledek neliší se mnoho od výsledku roku minulého. Celkový příjem 1 256 472,38 Kčs je proti roku minulému ( 1 257 760,93 Kčs ) jen nepatrně nižší, k čemuž přispěly zvýšené výsledky živočišné produkce.
  Výše uvedené obtíže zapříčinily zvýšené náklady na výrobu ve výši 463 111,37 Kčs, což nutno přičísti zvýšeným a obtížnějším pracem, z části i tomu, že letošní, byť i menší investice hradily se z běžného hospodaření. Dodělávala se salaš a jímka tamtéž, aby chovný skot mohl býti ustájen. Ku investicím také patří „Maringotka“, zakoupená pro kuřata od s. Rochla za 5 000,- Kčs. Další investice nebyly plánovány s ohledem na možné sloučení družstva se státním statkem, o kterém se ve schůzi 30. června vážně jednalo za přítomnosti předsedy. MNV Jurička, taj. Víta a vedoucího Brože. Při hlasování vyslovila se však většina proti sloučení. Slučování se sousedními družstvy bylo znemožněno přístupem Černožic, Rodova i Habřiny ku státnímu statku.
   Návštěvy Oblastního divadla v Hradci Králové autobusovými zájezdy trvaly dále i tento rok a vedle zvýšených příspěvků ze sociálního fondu členům, obdržel člen Josef Tvrdý, 29 ml. poukaz na rekreační pobyt v lázních, aby upevnil svoje zdraví po přestálé infekční žloutence. Z téhož fondu povolen byl i příspěvek 500,- Kčs na rekreační pobyt školních dítek v Maršově. Kulturní podniky se podporují z fondu kulturního.
   Většina záhumenek ( 20 z 25 ) přešla do společného obdělávání a byla sloučena s lány JZD. Družstvo obhospodařovalo 195,60 ha půdy zemědělské, z toho 147,84 ha orné.
   Hospodářskými poměry zvýšil se počet odpracovaných jednotek na 25 254,26 a bylo na ně členům vyplaceno 454 576,68 Kčs ( loni 516 236, 91 ) tj. na 1 PJ v penězích 18,- Kčs a naturálie v ceně 1,70 Kčs ( plánovaný stav ). Počet členů se ustálil na 47 členů. Mimo platby za jednotky a vyšší příspěvky ze sociálního fondu obdrželi členové též 35 000 Kčs co splátku na investiční zápůjčku ( 10 procent ) a na prémiích 13 016,67.
  Vlastní dlouhodobé zdroje se po dotování fondů zvýšily na 2 175 665,67 Kčs.

JZD
Foto vpravo:
Osádky se radují z úspěšného zakončení jarních prací:
zleva: Sehnoutka Josef 21, Řehák Václav 45, Andrýs Rudolf 20 a Prokop Standa 13.Osev a hektarové výnosy JZD
   pšenice ozimá – oseto ha 26 – výnos q á 1 ha 40,1
  pšenice jarní – 1 –
  žito ozimé – 10 – 22,5
  ječmen ozimý – 2 –
  ječmen jarní – 25,10 – 27,1
  oves včetně směsi – 11,81 – 25,8
  luštěniny na zrno ( hrách ) – 1 –
  cukrovka – 27 – 440
  brambory ranné – 2 –
  brambory ostatní – 12 – 148
  řepa krmná – 2,80 –
  zelenina ( celer ) – 0,5 –
  zelenina ( mrkev, karotka ) – 0,5 –
  jetel červený na píci – 6,55 –
  jetel červený na semeno – 1,50 –
  vojtěška na píci – 5,80 –
  traviny na píci – 1,07
  směsky jarní - 2,57 -
  ostatní pícniny - 8,64 –
  na půdě orné celkem 147,84 ha
  louky trvalé - 44,27 ha – 58 q
  Produkce na 1 ha: mléko – 768 l - roční dojivost 1 902 l
  hovězí maso 99 kg
  vepřové maso 167 kg
  vejce 537 kusů – roční snůška ( 1 slepice ) 134 kusů
  Pokleslo hynutí telat na 3,6 procenta a zvýšil se odchov na 93,3.
  Pokleslo hynutí selat na 13,2 procenta a zvýšil se odchov na 14,6 na 1 prasnici.
  Základní ukazatelé hospodaření:
  celková produkce na1 ha zemědělské půdy 9 156,- Kčs
  celková produkce na 1 přepočteného pracovníka 36 55,- Kčs
  roční odměna na 1 stálého pracovníka 10 630,- Kčs
  celková produkce na 100 Kč peněžních nákladů 387,- Kčs
   Všechny předeslané výsledky byly zhodnoceny na výroční schůzi družstva ve středu 14. února 1962, které se jako hosté zúčastnili:Za radu ONV s. Švorc, za MNV tajemník Vít, za KSČ s. Žižka Lad., za nár. školu s. Cölba a za patronátní závod s. Vít Adolf, ředitel, s. Pišta J. Řehák Josef a Čapek Karel.
   Předsedal s. Andrýs Václav, 28 a po jeho zprávě a po zprávách agronoma Levinského, zootechnika Klouzy a vysvětlení účetního Prokopa byl schválen výrobní plán na rok 1962 a dle doporučení revisní komise i účetní uzávěrka za rok 1961.
   Po zdravicích hostů rozvinula se čilá debata, která přešla v družnou zábavu, které pomáhali s. Pišta se Žižkou na harmoniku a s. Cölba poutal pozornost megafonem.

ČSSS Holohlavy
   Oddělení ČSSS Holohlavy zahrnuje nyní hospodářství:
  Holohlavy obhospodařuje 534,37 ha zemědělské – 425 ha orné
  Školní statek
  Černožice – 185,26 – 113,54
  Starý ples – 420,88 – 325,55
  Jásená – 240,75 – 191,36
  Oddělení dociluje stále vynikajících výsledků, o čemž ostatně svědčí čtvrtletní hodnocení v rámci celého statku, v nichž bylo oddělení vyhodnoceno třikráte na I. místě a jednou na místě II. ( za vyhodnocení na místě I. získalo po 1800,- Kčs, na místě II. 1200,- Kčs mimořádné odměny ).
   Celé oddělení je význačnou hospodářskou složkou celého státního statku, uvážíme-li že obhospodařuje celkem 1381,39 ha zemědělské půdy, z toho 1 055,55 orné.
   Následující zajímavé výsledky týkají se pouze hospodářství ( farmy ) Holohlavy, případně Školního statku, který nemá přiděleny pozemky a je vlastně součástí Holohlav, kam též co čp. 110 patří. Holohlavy jsou páteří celého oddělení a samy o sobě mají obyčejně ještě lepší výsledky než průměr oddělení a patří k nejlepším dvorům státního statku.
   Holohlavy držely ku 31.12.1931:
  393 kusů skotu, z toho 133 krav, z nichž bylo odchováno 127 telat, aniž některé uhynulo. Na 1 kus a den byly přírůstky: u telat 0,76 kg, u mlad. dobytka 0,54 kg, u býků na žíru 0,83 kg.
   624 kusů prasat, z toho na žíru 518 o průměrné váze 34 kg. Narozených selat ( ve školním statku ) bylo průměrně 8,7 kusů z 1 vrhu a uhynulo pouze 7,8 procenta ( průměr celého oddělení byl 17,5 procenta ). Na žíru bylo dosaženo 0,39 kg přírůstku na kus a den ( plán 0,32 ).
   Celkem bylo nadojeno 493 319 l mléka na 1 krávu a den 10,48 l, plnění plánu 110,9 procent.
  Dodáno bylo: mléka 371 670 l – plnění na 110,9 procent.
  hovězího masa 40 592 kg – 134,1
  telecího masa 1 186 kg – 47,4
  vepřového masa 29 075 kg – 153
  10 kusů aukčních býčků v průměrné ceně 15 500 Kčs
  62 kusů chovných kanečků v průměrné ceně 3 340 Kčs.
  Mzdové náklady: mléko za 1 l – 0,35 Kčs ( celé oddělení 0,41 – 4 )
  ozimé obilí 1 q – 12,64 Kčs
  jarní obilí 1 q – 19,80
  kukuřice 1 q – 0,58
  luštěniny 1 q – 28,49
  řepka 1 q 11,75
  mák 1 q – 257,75
  cukrovka 1 q – 6,68
  brambory 1 q –14,86
  krmné okopaniny 1 q - 2,50
  jednoleté pícniny 1 q – 4,46
  víceleté pícniny 1 q – 4,22
  louky 1 q – 7,55
  Přímé náklady: telata 1 kg přírůstku – 21,16 Kčs
  mladý dobytek 1 kg přírůstku – 14,64
  býci na žíru 1 kg – 12,81
  vepři chovní 1 kg – 10,83
  vepři na žíru 1 kg – 7,94
  mléko 1 l - 1,57
  odstavené sele 339,05
  vejce 1 kus 0,56
  Příklady dosažené tržby: mléko 1 l – 4,63
  hovězí maso 1 kg – 10,35
  Sklizeň: pšenice ozimá – osev ha 118,14 – sklizeno q 4 635 - á 1 ha 39,23
  ječmen ozimý – 10 – 434 – 43,40
  ječmen jarní – 23,39 – 866 – 37,18
  žito – 20 – 505 – 25,25
  oves – 20 – 575 – 28,75
  řepka ozimá – 10 – 197,75 – 19,77
  cukrovka – 64 – 27 044,50 – 422,50

Plnění hrubé výroby celkem:
   plán 5 203,3 tisíc Kčs, skutečnost 5 189,9, plnění 99,7 procent. Na dosažených výsledcích má přímou účast dělnictvo, z nichž byli co nejlepší vyhodnoceni:
Rostlinná výroba
  Mekl Václav, traktorista ZS – 50 ve čtvrtletí odpracoval 175 norem, plnění 217 procent, vzorně udržuje, je členem soutěžícího kolektivu
  Šereš Pavel, traktorista ZS – 50, odpracoval 166 norem, je členem soutěžního kolektivu, plnění 208 procent, je vzorem v údržbě traktoru a nářadí
  Provazník Václav, traktorista ZS – 35, odpracoval 159 norem, plnění 189 procent, je vzorným vedoucím soutěžícího kolektivu
  Eplebach Richard, potažní rota, ošetřuje plemenné klisny, vzorně se stará o přidělená nářadí, odpracoval 168 norem a plnění na 207 procent
  Brezany Andrej, potažní rota, je svědomitý pracovník a vzorně se stará o koně a nářadí, odpracoval 132 norem a plnění 166 procent
  Melgrová Anna odpracovala 165 norem, plní 203,7 procent
  Hlavová Anežka odpracovala 142 norem , 172 procent
  Kudyvejsová Anna 128 norem, 158 procent
Živočišná výroba:
   Fikselová Anna, ošetřovatelka dojnic na školním statku od 18 krav nadojila 14 355 l mléka. průměrná dojivost 8,76 litrů,plán plní 104,35 procent
  Panáková Judita, je členkou soutěžícího kolektivu ve 4 čtvrtletí nadojila 13 774 l mléka, průměrná dojivost 8,73 litrů, plán plní 112 procent.
  Zelníková Jol. je členkou soutěž. kolektivu , nadojila 13 405 litrů, na kus a den 8,32 l, plnění na 112 procent
Ošetřovatelky žíru:
  Trčková – Šolcová, ošetřují vepře v předvýkrmu, docílily u 1 100 kusů denní přírůstek 0,38 kg ( plán 0,32, závazek 0,33 )
Ošetřovatelky prasnic:
  Drožčáková Anežka ošetřuje 14 prasnic, ve 4 čtvrtletí odstavila 127 selat o váze 2 252 kg, průměr vrhu 10,58 selat, průměrná váha 17,73 kg, plní plán na 160,35 procent
  Pikolová Josefa ošetřuje 14 prasnic, odstavila 91 selat o váze 1 729 kg, průměr vrhu 8,27 selat v průměrné váze 19 kg, plní plán na 122,94 procenta.

Politický a veřejný život.

   Nově zvolený Místní národní výbor a příslušné komise, po své ustavení vypracovaly pracovní plán na rok 1961, který však byl omezen finančními prostředky, takže byla nutná i brigádní výpomoc.
   Pokračovalo se dále na úpravě hřiště u brodku a jeho oplocení. Byla vylepšena topolová alej a dokončena navážka pod hřiště. Navážka se odebírala ze břehu proti čp. 68 a 69. Převážela se nákladními auty.
   Ve školním parku, za pomoci brigádníků ( Rohlena Lad., Bohdanecký Lad. aj. ) byly zřízeny záchody, aby při slavnostech a zábavních podnicích se nemusely užívati záchody školní.
  Úprava cesty od čp. 70 ku brodku byla po různých dřívějších úpravách dokončena s odbočkou od čp. 18 ( do kopce ) až k čp. 13. Okresní správa silnic v Hradci Králové provedla na ní vlastními mechanizačními prostředky živičnou úpravu vozovky v délce 350 m. Bylo zajímavé sledovati, jak několik lidí strojově naváží, prostírá a kropí spojovacím materiálem pod válec. Celá úprava, která si dříve vyžádala mnoho dělníků a materiál uchystaný na silnici byla provedena strojově za několik dnů. Dělníci vlastně jen dozírali, aby vše odpovídalo potřebám veřejnosti. Úprava si vyžádala náklad 141 000,- Kčs a byla prvním příspěvkem nového okresu obci. Zbývá ještě povrchová úprava okolí vozovky a přilehlých chodníků, které vlastníci domů sami si upravují. Obec dodává potřebné obrubníky. Některé již dříve položené obrubníky bylo nutno vyzvednouti.
   Člen komise pro výstavbu Víšek Miloš položil obrubníky při silnici od čp. 11 ku děkanství, kde silniční správa rozšířila nadjížku do silnice ku hřbitovu rozhozením hrubého štěrku. Tato, i četné jiné povrchové úpravy čekají na dokončení.

   Okresní správa vodních toků v Hradci Králové přikročila, po dlouhých průtazích, u vyčištění odpadu O2 ( Jordánu ) v části od ústí do mlýnského náhona až po přejezd přes dráhu. Stalo se tak na popud s. vedoucího Gustava Brože, jehož noticka v novinách zapůsobila. Tři dělníci postupně, lopatami vyhazovali nános na svah náhona a pročistili potrubí pod drážním propustkem, které bylo téměř zcela zanešeno. Po nich byla hlína vyházena na břeh, kde se dalo, po obou stranách náhonu. V části od propustku ku přejezdu byl nános vyházen na pravý břeh, kde vadilo již pěkně vzrostlé akátové stromořadí, které bylo až na poslední akát vysekáno, ačkoliv bylo výhodnější uložení hlíny na břeh levý, kde u dráhy zůstaly nezavezené prohlubně a kde by bylo tohoto materiálu potřebí i pod projektovanou druhou kolej dráhy a odkud po dokončení výjezdu, bude možno vyvážeti získaný nános na komposty. Opatření toto bylo již nejvýše žádoucí, aby byl opět získán odpad z koupaliště. Po povrchové úpravě cesty nebude se Jordán již tak rychle zanášeti, i když se pod rourami u propustku dráhy ( naproti odpadu O1 ) bude dále tvořiti jesep ( ? ). Nános v těchto místech by se doporučovalo častěji odklízeti, aby se rourovod a vyústění obecní kanalizace i odpad z koupaliště nezanášel.
   Již nyní se rýsuje, že tato část po dokončení úpravy bude ozdobou obce a mělo by se zameziti znešvařování okolí různými odpadky z bouraček kamen a různých plechovek ap. Pro tento balast domácností mělo by se vykázati zvláštní umístění ( snad vlevo od drážního přejezdu ku drážnímu domku čp. 57 ), aby se občanstvu ulehčilo a úklid domácnosti mohl se díti veřejně, ne dle známého Nerudova fejetonu „Kam s ním ?“. Občasným zasypáním braku a urovnáním terénu vznikalo by užitečné prostranství.
   Elektrické podniky počaly s úpravou místní rozvodné sítě za účelem odstranění různých závad a přeměnu napětí z 220 na 380 KW. Na nově upravených domech se znovu sekalo a zamazovalo a vzhledem k úpravám i v místnostech Pohostinství Jednoty, byl většina kulturních a veřejných podniků umístěna do loutkového sálu ve škole.
   Rada MNV vyslala do šestidenního kursu cvičitelů útvaru svépomocí při Svazu pro spolupráci s armádou v Hradci Králové, Žižkovo náměstí na Kropáčce: S. Jar. Ryšavého co velitele útvaru svépomoci a Vojtěcha Prokopa, st. co zástupce velitele, kteří ve dnech 16. – 21. října kurs absolvovali a převzali závazek dalšího výcviku občanstva v C.O. ( civilní obraně – pozn. P. )
  Brigádnické menší úpravy po obci brzdí přílišná zaměstnanost povozů ČSSS i JZD, takže ani potřebná škvára na chodníky nemohla býti navežena a i výhoz náplavu z Jordánu čeká na odvoz a zkompostování.

Rovněž život veřejný v obci byl rušný:
  V pondělí, 30. ledna uspořádala KSČ večer na kterém za účasti 12 členů „O mezinárodní situaci“ referoval s. Maršík z čp. 25.
   V pondělí, 27. února uspořádal OB v loutkovém sálu školy oslavu „Vítězného února“. Proslov ředitele Cölby a líbivý pořad žáků školy vyslechlo 39 účastníků.
  V sobotu, 4. března uspořádala KSČ večer, na kterém „o mezinárodní situaci“ za účasti 16 členů referoval a debatu vedl s. Jakubský z čp. 51.
  V neděli, 12. března uspořádala OB a VŽ oslavu „Mezinárodního dne žen“ ve škole, na kterou se dostavilo 165 osob, což svědčí o zájmu veřejnosti o školu a děti, kterým naše ženy věnují svoji péči. Žáci naší devítiletky se jim odvděčili pěkným programem, který vedl s. L. Cölba.
  V pondělí, 1. května uspořádaly všecky složky NF, jako obvykle zdařilou oslavu „Svátku práce“ s průvodem na smiřický stadion, jehož se zúčastnilo 180 občanů ( mimo rozptýlené ). Domy byly ozdobeny prapory a v oknech. Jmenovitě vynikala výzdoba průčelí školy, na které se žáci zúčastnili a kteří tvořili i pestré čelo průvodu. Vlastní slavnost a proslovy se odbývala na stadióně ve Smiřicích, kam se dostavili i občané mimo průvod.
  V úterý, 9. května uspořádala OB na oslavu Státního svátku ČSSR besídku „16 let ČSSR“ v sále loutkového divadla za účasti 120 návštěvníků. Obsažný referát s. L. Cölby a kulturní vložka z písní a básní žáků školy byly odměňovány hlučným potleskem.
   V úterý, 16. května uspořádala KSČ a OB besídku „40 let KSČ“, ve škole za účasti 72 členů a hostů. Výstižný referát přednesla soudružka Zd. Marksová. Při této příležitosti vyhlásili zaměstnanci školy závazky: s. L. Cölba a) věnuje ze své dovolené 21 dní pro vedení pionýrského tábora ROH státní statky v Maršově, b) nacvičí se starší mládeží divadelní hru „Most“. – J. Odehnalová věnuje zvýšenou pozornost žákům 5. třídy – Všichni zaměstnanci školy budou pracovat 8 dní v horské škole v Maršově, kam se škola od 4. do 11. června přemístí. Všecky závazky byly splněny.
   V sobotu, 11. listopadu uspořádala škola spolu s SČSP oslavu „Velké říjnové socialistické revoluce“, za hojné účasti mládeže a občanstva, které jak výklad s. Jakubského, tak i poutavý pořad mládeže, řízený s. Cölbou odměňovalo hlučným souhlasem.

Hmotná úroveň obyvatelstva
   Nejlepším důkazem růstu hmotné úrovně obyvatelstva je každoroční růst vkladů spořitelních u M9stní Státní spořitelny, jednatelství v Holohlavech. Za tento rok přirostlo celkem 293 212,26 Kčs, takže ku 31.12. bylo na 504 vkladových účtech celkem uloženo 1 132 871,44 Kčs. Uváží-li se, že dělnictvo průmyslové, které za zaměstnáním dojíždí mimo vkladů u místního ústavu spoří též v podnikovém spoření v místech zaměstnání, jest tento výsledek velmi pozoruhodný.
   Stav vkladů nezabrzdil ani stálé četné nákupy ledniček, televisorů, rádiových přijímačů, mopedů, motorů aj. potřeb občanstva, o čemž svědčí i vzestup tržby místního spotřebního družstva a pohostinství.
   Bylo podáno nových 5 žádostí o nákup auta a brzy nebude domácnosti bez výše uvedených doplňků osobního blahobytu.
   Též školní děti pilně spořili. Celkem bylo uspořeno 30 846,70 Kčs. Na jednoho žáka připadá průměrně 422,55 Kčs.

Výstavba obce

   Též stavební ruch, ačkoliv je nedostatek stavebního materiálu neklesá. Z dřívějších zápisů je zřejmo, s jakými obtížemi stavebníci novostaveb staví a trvá často několik roků než novostavba je dokončena.
   V tomto roce z hruba byly dokončeny 3 poměrně velké a velmi slušné vilky:
  František Srkal, na místě zbořeného původního čp. 30.
  Václav Křeček, nárožní vilu u lávek, která obdržela nové čp. 30.
  Karel Kratina, osídlil nový rodinný domek na lávkách, kterému se dostalo nového čp. 146.
  Tím vzrostla obec na 146 čp. a další se budují.
  Z četných přístaveb a adaptací sluší zvláště uvésti:
  Úplnou přestavbu čp. 60, které po Růženě Štěpničkové převzali a vlastním nákladem přestavěli manželé Milada a Stanislav Luňáčkovi. Tím zmizela jedna skvrna obce.
  Radikální vnější i vnitřní adaptaci čp. 36 o kterou se rovněž zasloužili výše zmínění manželé Luňáčkovi, kteří převzali vedení tamního pohostinství. Adaptaci urychleně provedli hlavně Luňáček J. z čp. 14 a Vachek Jos. z čp. 133.
   O úpravě čp. 11 ČSSS, která se právě provádí bude psáno po jejím dokončení.
   ČSSS započali se stavbou 2 obytných domů, kde vykopaly studnu a navezly materiál.

Společenský život

   Společenský život se soustřeďuje hlavně v místním pohostinství čp. 36 v prostranném sále s jevištěm. Ve vedení nastala změna. Za Františka Srkala stala se vedoucí Luňáčková Milada, která od 5.9. se svým chotěm Stanislavem podnik vede. Podnik byl podstatně přebudován.
   Větší slavnosti a podniky používají též školního parku a hřiště. Pro ČSSS byl upraven pro schůzky, filmy a poslech“Rudý koutek“.
   V sále Jednoty byl pořádán:
  V neděli, 15. ledna ples požárníků SČPO, hudba předměřická, účast 190 osob.
  V neděli, 29. ledna „Babský bál“, pořádal Výbor žen, hudba předměřická, účast 180 osob.
  V neděli, 26. února „Maškarní ples“, pořádal ČSM, hudba předměřická, účast 170 osob.
  V sobotu, 25, března „Vojenská estráda“, pořádal ČSM, provedl vojenský útvar z Hradce Králové za účasti 175 osob.
  V neděli, 9. července „Pouťová taneční zábava“ pořádal SČPO, hrál Piana Petrof, účast 230 osob.
  V neděli, 5. listopadu „Posvícenská“, pořádala OB, hudba ČSSS, účast 160 osob.
  V pondělí, 6. listopadu „Posvícenská zlatá“, dtto, účast 160 osob.
  Jak je zřejmo, zábavní podniky jsou téměř bez risika, končily vždy se zdarem a zábava byla slušná

Kulturní poměry

   Středem a inspirátorem kulturní práce je stále naše škola a letos tím spíše, že v místním pohostinství byly prováděny adaptace, takže i některé oslavy, místo v sále Jednoty se prováděly v loutkovém sále školy.
   MNV i veřejnost věnují škole stálou pozornost a celé prázdniny se pracovalo, aby škola byla jak náleží vybavena. Proveden byl nátěr oken, dveří a jiné menší úpravy.
   Reorganisací celého školství nastala opět změna názvosloví a škola našeho typu se jmenuje: „Základní devítiletá škola – 1. – 5. roč. v Holohlavech“.
   Sdružení rodičů a přátel školy vyslalo všechny žáky školy na týdenní pobyt v horské škole v Horním Maršově, v Krkonoších. Celkem se zúčastnilo 66 žáků a 27 dětí mateřské školy. Celkový náklad činil 9411 Kčs. Počasí bylo vcelku příznivé, dopoledne se vyučovalo a odpoledne se chodilo na výlety. Zvláště pěkné byly na Černou horu a do Krakonošovy Zahrádky v Malé Úpě. Dozor nad dětmi pomohly vykonávati M. Žižková, A. Cölbová, M. Štréglová a Josef Štrégl. V kuchyni pracovalo 5 maminek: M. Duchoňová, Jol. Mlynkovičová, Jar. Merglová (možná má být Merklová – pozn. P.), M. Adámková a M. Šrámková. Díky obětavé práci všech se letní tábor vydařil a líbil. Bylo rozhodnuto, že se bude opakovati i příští rok.
   Školní rok byl ještě zakončen krátkým a pěkným výletem do ZOO ve Dvoře Králové.
   Slavnostní zakončení školního roku bylo 30. června v tělocvičně školy za účasti veřejnosti a žákům, kteří opouštějí školu byly odevzdány upomínkové knížky v ceně 269 Kčs, které věnovalo SRPŠ. V tomto roce bylo mnoho zameškaných hodin ( 131 na 1 žáka ) omluvených nemocemi.

Divadelní hra „Voják“ Karel Kyncl
   Voják Nejvýznamnějším kulturním podnikem byla hra „Voják“ od Karla Kyncla, o 5. dějstvích, kterou s ohledem na „40 let KSČ“ uspořádal místní divadelní odbor Osvětové besedy ve dnech svatodušních svátků, v neděli 2. a pondělí 3. dubna.
  Osoby a jejich představitelé:
  Julius Fučík – Šolc Václav
  Vojíni Miloš Dobeš – Dušek Karel
  Josef Smola – Kozel Zdeněk
  Václav Rada –Novák Milan
  Jiří Žďárský – Tlustý Jiří, čp. 16
  Štefan Turzo – Špryňar Zdeněk
  Josef Zelinka – Černý Míroslav, čp. 106
  Četař Antonín Votava – Jelínek Jaroslav
  poručík Stehlík – Chlupatý Míla
  Štábní kapitán Zeman – Knap Vojtěch
  Plukovník – Černý František, čp. 108
  Režie: Jambora Alois, scéna: Zilvar František, světla: Pospíšil Lad., nápověda: Bohdanecký Ladislav.
   Představení bylo zkouškou pro mladé divadelní talenty. Představitelé vojínů byli vesměs z řad naší mládeže, kteří prvně se pokoušeli o uznání na naší scéně a všeobecně ve zkoušce dobře obstáli. Režie při výběru měla šťastnou ruku a dobře působilo, že mládež stejného stáří činila dojem skutečných vojínů a byla v tom směru náležitě vyškolena a vybavena (zásluhou majora J. Peřiny). Role šarší obsadili vesměs zkušený ochotníci, kteří i charakterově správně svoje úlohy předvedli, takže představení věrně zobrazilo poměry v předmnichovské armádě. Jmenovitě výstupy četaře Votavy ve 3. dějství a poručíka Stehlíka s Fučíkem v 5. dějství velmi zapůsobily a morální úspěch celého představení byl pozoruhodný.
   Svědomitá režie a pečlivá úprava scény (při známé stísněnosti našeho jeviště), jakož i odborné řízení světel nemálo k úspěchu přispěly.
   Škoda, že nebyl po ruce fotograf, aby alespoň hlavní scény zachoval budoucnosti.
   Též ohlas v naší veřejnosti mohl býti ještě větší a návštěva se omezila hlavně na domácí diváky ( 125 + 68 ). I když hra předvádí jen malý výsek ze života Fučíkova, jehož pravý význam vrcholí v jeho historické oběti (viz Reportáž psaná na oprátce) má vše, co souvisí s jeho životem a dílem, burcovati celou veřejnost k pozornosti ve smyslu jeho výzvy: „Lidé bděte!“
   To však nikterak nesnižuje zásluhy všech, kteří se o zdar představení zasloužili a kteří obětavě opakovali hru s obdobným morálním výsledkem i v blízkých Želkovicích.

Beseda s M. Kubátovou
   V neděli, 19. března odpoledne uspořádala Obu nás dosud neobvyklou příležitost, Besedu se spisovatelkou Marií Kubátovou, v sále Jednoty, za u nás, v přednáškách neobvyklé účasti ( 68 ), která se stala významným kulturním požitkem.
   Spisovatelka M. Kubátová upoutala již svým milým zjevem a s jeviště příjemným, melodickým hlasem vysvětlovala, jak v podkrkonoší mezi lidem sbírá podněty, které literárně zhodnotí a zpracuje. Přednášející vhodně doplňoval s. Šimera přednesem zajímavých výňatků z její tvorby. posluchači pozorně sledovali dosud jim neznámé literární tvoření a neskrblili pochvalou. Debata se nemohla náležitě rozvinouti, poněvadž v místní knihovně nebyla spisovatelka dosud zastoupena a jediné představení její hry „Jak basa šla do nebe“ ve Smiřicích bylo z obce málo navštíveno, ačkoliv s. Cölba a Žižka v něm spoluúčinkovali ( dokonce i basa bývalého hudebního kroužku, která dosud někde v předpeklí bloudí a nemůže nalézti cestu domů ).
   Doufejme, že tato zdařilá beseda splní své poslání, takže naši čtenáři poznají milého hosta i z literární tvorby a napříště podpoří podobné kulturní podniky takovou návštěvou, jako besedu M. Kubátové, která opravdu zajímala.

Výstava knih
   V neděli, 19. března, v sále jednoty uspořádala též OB velkou výstavu knih, které s nevšední ochotou a péčí od Nár. podniku Kniha v Hradci Králové opatřil a vystavil předseda osvětové komise s. Lad. Žižka. Výstava tvořila vhodný doplněk besedy Kubátové a knihy se též na místě četným zájemcům ( 72 ) prodávaly.

Zájezdy
   Při nedostatku místních divadelních představení ( ani Vesnické divadlo k nám nezajelo ) pořádají se zájezdy, hlavně do divadla Vítězného února v Hradci Králové a sice:
  JZD v úterý 17. ledna a v sobotu 18. února.
  Škola v pondělí 19. června na představení „Lesní panna“
  OB v neděli 21. května na hvězdárnu v Hradci Králové.
  OB v pondělí 10. července na filmový festival v Hradci Králové. Všecky tyto zájezdy pořádají se autokary za účasti dle počtu volných sedadel ( kolem 50 osob )

SČSP
   Při přednáškách a filmech mimo OB spoluúčinkuje též místní odbor SČSP, který po jeho reorganisaci početně sílí, čile si vede a mimo tradiční oslavy VŘSR letos pořádal 3 členské besedy s přednáškou, neb filmem.

Přednášky vzdělávací.
   Mimo již dříve uvedené přednášky, uspořádány byly OB přednášky vzdělávací:
  Ve čtvrtek, 20. dubna na théma „Lety do vesmíru“ přednášel s. František Šmída z Hradce Králové za účasti 39 osob.
  V pondělí, 29. května na théma „KSČ v boji“ přednášel s. Ladislav Bitner z Hradce Králové za účasti 28 osob.

Filmy
   Mimo příležitostné promítání při různých oslavách promítala OB samostatně filmy:
  V úterý, 14 února „Co řekne žena“, účast 42
  V neděli, 19. března „Serjožka“, účast 94.
  V pátek, 21. dubna „Na prahu vesmíru“, účast 42.

Besídka „Děda Mráz“
   Ve druhém pololetí pilné práce žňové a jmenovitě obtížná sklizeň okopanin, která se protáhla až do pozdního podzimu, omezila činnost veřejnou a jmenovitě osvětovou. Přes to Výbor žen spolu se školou uspořádaly obvyklou a početně navštívenou ( 160 ) besídku Dědy Mráze, při které byli všichni spokojeni a přišli si na své. Dospělé hosty pobavil pěkný pořad žáků školy a děti, zvláště nejmenší, slušná nadílka.

Veřejná knihovna
   Veřejná knihovna udržuje si stále svoji význačnou posici v místní kultuře a nepodléhá výkyvům, jako jiné obory, které jsou závislé od činnosti měnících se osob, jako divadlo, přednášky ap. Správa knihovny nejen dbá o její náležité vybavení, ale slouží pravidelně i čtenářům, takže vzrůstá každoročně počet svazků, čtenářů i výpůjček.
   V tomto roce přibylo 12 svazků a knihovna čítá 1334 svazky, přibylo 8 nových čtenářů, takže vypůjčuje 142 čtenářů, z toho 42 z mládeže do 15 roků. Vypůjčuje se hlavně v zimních od října do konce dubna,největší počet v prosinci a v lednu. Počet výpůjček stoupl na 1261, průměrně téměř 9 knih na 1 čtenáře.
  Byly uspořádány 4 čtenářské besedy, jedna se spisovatelkou M. Kubátovou a 1 výstava knih, které jsou zapsány v kulturní činnosti.
  Příspěvek MNV 700,- Kčs a od čtenářů 130,- Kčs byly použity na vybavení knihovny.

Různé

Vatra míru
   V neděli, 30. dubna uspořádala OB slavnost pálení „Vatry míru“, pokračování dávného zvyku pálení svatojánských ohňů ( čarodějnic ). Poněvadž proti ohňům v okolí obce byly námitky z řad občanstva, bylo pálení přeneseno, pro nedostatek bližšího volného místa, na rozcestí u Chlomku. Četná auta místních občanů svážela účastníky a zvýšila dojem slavnostního pálení ohně a všeobecné veselí radující se mládeže. Oheň bylo zdaleka viděti, takže mnozí dospělí ho pozorovali od „kapličky“ a státní silnice.


Rok 1962

Obyvatelstvo

Úmrtí:
V tomto roce zemřelo pouze 6 osob a narozením a přistěhovanými vzrostl opět počet obyvatel na 719 osob.

Němeček Václav,
   skladník, narodil se 7. září 1898 v Holohlavech, kde vedl samostatný obchod v čp. 15 a po jeho likvidaci přestoupil do výroby. Byl váženým občanem, spolehlivým pokladníkem požárníků a ochotným pracovníkem veřejným. Zemřel po těžké nemoci ( rakovina ) 21.1.

Tučková Marie,
   výměnkářka v čp. 11 a 12, narozená 2.10.1880, bývala v mládí známou ochotnicí a přes duševní chorobu dočkala se požehnaného stáří. Zemřela 21. února v čp. 12.

Kamarádová Anna,
   důchodkyně, narozená 17. ledna 1878 ve Vídni, jedna ze starých dělnic, která neměla život právě lehký a lépe dožila stáří. Zemřela 28. února.

Křeček Václav,
   důchodce, narodil se 20.7.1895 v Holohlavech, kde delší čas provozoval živnost obuvnickou v čp. 30, zemřel 14. června v novém čp. 145 na Lávkách.

Vacková Marie,
   manželka úředníka, narozená 18.10.1903 v Holohlavech, vystupovala za mlada ve veřejnosti a s manželem přestavěli čp. 58, zemřela po těžké chorobě 17. listopadu.

Špačková Marie,
   důchodkyně, narozená 20.10.1879 v Nížku, prožila celý život v práci a starostech o rodinu. Zemřela 27. listopadu.Hospodářský život

  Rok 1962 nebyl pro zemědělskou výrobu zvláště příznivý. Velmi nepříznivou zimou vyhynulo mnoho ozimů a víceletých pícnin a kritické sucho během vegetace podstatně snížilo výnosy – jmenovitě zelených krmiv a zvýšily výrobní náklady.

ČSSD
   Na počátku r. 1962 došlo k úplné reorganisaci závodu. Hospodářství Jasenná bylo předáno tamnímu JZD, hospodářství Starý Ples závodu Česká Skalice. Závod Holohlavy sloučil se se závodem Smiřice.
   Nový závod obhospodařoval dvojnásobně velkou výměru a sice: 1 908,30 ha zemědělské půdy, z toho 1 522,61 ha půdy orné a člení se na tyto výrobní jednotky:
   VSRV – Holohlavy s výměrou 696,06 ha ( z toho 537 ha orné )
   VSRV – Zderaz – Sendražice – 796,18 ha ( 645,13 )
   hospodářství Habřina 416,05 Ha ( 340,11 )
   VSŽV – Holohlavy – Černožice s počtem VDJ – 734
   VSŽV – Zderaz – Sendražice – 522
   VSŽV - Rodov 538
   Průběhem roku 1962 měl závod Holohlavy 2 175 VDJ tj. celkem 3 995 měrných jednotek a zaměstnával celkem 428 pracovníků, z toho 34 technických a administrativních. Plnění plánu hrubé výroby: ( vynechávám pozn. P. )

Stav mechanizace a dopravních prostředků:
   pásové traktory DT 54 - Holohlavy 2 / Zderaz 2 / Habřina 1
   Zetor Super 50 - 2 / 2 / 0
   Zetor Super 35 – 0 / 0 / 2
   Zetor Major – 1 / 1 / 0
   Zetor 25K – 3 / 5 / 2
   Zetor 25 A – 3 / 2 / 2
   RS 09 – 1 / 1 / 0
   Mimo to bylo v provozu: 3 nákladní auta Praga V3S – valníky, 2 fekální vozy Praga V3S
   Stav koní byl r. 1962 snižován a ku konci roku byl stav 65 kusů, průměrně na 1 pár 60 ha zemědělské půdy.

Stavy hospodářských zvířat ku 31.12.
   Koně – plán 66 ks / skutečnost 65 ks
   skotu celkem – 1 520 / 1 613
   z toho dojnic – 670 / 670
   prasat celkem – 4 914 / 4 477
   z toho prasnic – 70 / 73
   drůbeže celkem – 6 383 / 11 361
   z toho nosnic – 4 600 / 4 373
   včely – 20 rojů / 20 rojů

Přehled o využití orné půdy k 31. 12. - Holohlavy, skutečné výnosy na 1 ha. – Komentář k výnosům.
   ( Vynechávám pozn. P. )

I přes potíže, způsobené zaoráním velkých ploch ozimů a pícnin, byly jarní práce provedeny včas a dodrženy agrotechnické lhůty. Hnojení umělými hnojivy bylo provedeno většinou letecky. Jednocení cukrovky bylo provedeno včasně, bylo dosahováno velkých výkonů ( i na úkor kvality práce ) a šest pracovnic vyjednotilo přes 4 ha. Okopávka se naproti tomu zdržela ( tím i zaplevelení )
   Senoseč byla zahájena včas. Plochy byly sklizeny před květem. V senoseči bylo využito nové technologie sklizně. Dosoušení na roštech.
   Žňové práce započaly se značným zpožděním a byly ukončeny během devatenácti dnů. Většina ploch byla sklizena dvoufázovým způsobem. Přímou kombajnovou sklizní bylo sklizeno 50 ha, dvoufázově 662 ha, třífázově 23 ha a samovazy 17 ha; pro sklizeň slámy bylo použito sklízecí linky Nové Hrady. Třífázovou sklizeň bude třeba lépe zorganizovat.
   Podzimní práce započaly sklizní otav a brambor. Výnos otav na lukách byl velmi malý. Sklizeň nebyla kvalitní a zbytečně se protahovala. Část luk byla sklizena na zeleno.
   Při sklizni brambor bylo použito kombajnu NDR a sklizeno 29 ha brambor.
   Sklizeň cukrovky byla započata 9. října a skončila u technické cukrovky 5. listopadu. Výnos vzhledem na pěkné počasí byl úspěšný.
   Podzimní osev ozimů byl proveden včas – navíc bylo zaseto 13 ha pšenice. Hnojení chlévskou mrvou bylo provedeno na celé plánované výměře a i zimní orba byla provedena na celé výměře, takže byly vytvořeny lepší předpoklady pro sklizeň, než v roce minulém.

Dojnice – plnění celoročního plánu
   Holohlavy - plán 774.296 nadojeno 812.041
   Habřina - 447.166 – 476.441
   Zderaz – 717.883 – 737.525
   Rodov 172.853 – 189.472
   Průměrný náklad na 1 l mléka - 1.504 Kčs ( úspora 0.198 ), dojivost na kus a den 8.43 l ( loni Holohlavy 10.48 l )
   ( následují přírůstky u zvířat – vynechávám P. )

Z plánovaných investic bylo skutečně provedeno velmi málo. ( V Holohlavech se neuskutečnilo za 759 000 Kčs ). Pouze mechanis. hnojiště ( 8 000,- Kčs ), stáj pro prasničky ( 29 000 Kčs ) a v Černožicích klecový chov slepic ( 145 000 Kčs ).
   V socialistické soutěži na počest XII. sjezdu KSČ v rámci Východočeského kraje se závod Holohlavy umístil jako druhý – za dosažený výnos obilovin.
   V soutěži o Putovní standartu podnikového ředitelství a KVOS – ve 3. čtvrtletí byl závod Holohlavy vyhodnocen jako první v rámci podniku Velkovýkrmny, státní statek n.p. ve Smiřicích.
   V soutěži o „včasné a kvalitní provedení jarních prací“ se umístili a byli odměněni: Černý Vladimír – zasel 269 ha, Hroneš Václav – zasel 109 ha cukrovky, s. Durica 58 ha cukrovky.
   Vyjednotily cukrovky: s. Michaliková 4.22 ha, s. Mučajová 4.22 ha, s. Hronešová 3.88 ha.
   V soutěži o „urychlené a bezstrátové žně“ se umístili: s. Roubal s kombajnem SK 3 – sklidil 258 ha ( 6.886 q obilí ), s. Šereš s kolektivem za sběr slámy turbinou 170 ha, s. Dolanský s vysokotlakým lisem 169 ha, s. Kuchtík se ZUZkou 155 ha, s.- Merkl – 193 ha posečeno pokoskou.
   Při hodnocení podzimních prací se umístili s. Šereš a Direši Arpád sklidili 29.50 ha brambor (4.868 q ). Osádky nakladačů NH 100 s. Merkl Václav a Brezanik Ondrej naložili 10.337 q. S. Gondáš Štefan odvezl 3.383 q chrástu. Cukrovky do cukrovaru odvezli: s. Provazník 10.426 q, s. Černý Vladimír 10.319 q. S. Šolc Ladislav odvezl 3.142 q chrástu.
   O titul „brigáda socialistické práce“ soutěží kolektiv traktoristů a kolektiv potažní čety ve výrobní skupině Holohlavy.
   Kolektiv ošetřovatelů prasat soutěžící o titul „ Brigády XII. sjezdu KSČ“ splnil dané závazky a titul mu byl udělen.

V roce 1962 byly soutěžní komisí vyhodnoceni jako nejlepší pracovníci:
Ošetřovatelky dojnic:
   s. Dundová – 11.35 l průměrně
   s. Jarinová – 11.22
   s. Obrtálová – 10.39
   s. Merklová – 9.28
   s. Suchánková – 8.72
   s. Panáková – 10.51
   s. Fajmonová – 10.46
   s. Kočířová – 10.30
   s. Jedličková – 10.19
   s. Kuchtíková – 9.86
   Ošetřovatelky telat: s. Hájková, s. Voltrová ( přírůstky a výkony neuvádím – pozn. P. )
   Žír skotu: s. Černá, s. Valášková, s. Miller
   Mladý dobytek: s. Píšová, s. Klemtová + Justová, s. Andrejsová
   Předvýkrm prasat: s. Magurová, s. Špráchalová, s. Rožnovská, s. Skořepová
   Dokrm prasat: s. Manychová Božena
   Ošetřovatelky prasnic: s. Drožčáková, s. Pikolová
   Ošetřovatelky nosnic: s. Kupková, s. Andrášková, s. Kubcová
   Odchov kuřic: s. Pácaltová Antonie snížila úhyn kuřat do 10 procent celkového stavu.
   Traktoristé: s. Šereš, s. Černý Vl., s. Bednář, s. Lupták, s. Fleger, s. Čeřovský, s. Merkl Václav, s. Provazník, s. Pácalt Jan ml., s. Kolovratník
   Potažní četa: s. Obrtál, s. Škarytka, s. Erlebach, s. Brezany, s. Šolc
   Ženy v rostlinné výrobě: s. Palašová, s. Hronešová, s. Vymetálková, s. Kňourková, s. Rybínová, s. Tuláčková, s. Hlavová
   Dopravní četa: s. Obrtál ( řidič nákladního auta ), s. Tomáška ( závozník ), s. Holeček ( řidič fekálního vozu )
   Údržbáři: s. Knejp a s. Mann

Hodnocení celoročního závazku:
   Zaměstnanci závodu Holohlavy se na počest XII. sjezdu KSČ zavázali, že během roku 1962 vyrobí navíc zemědělské produkty v hodnotě 980. 696 Kčs. Ve skutečnosti bylo vyrobeno navíc za 1,203.000,- Kčs – plnění na 135 procent. Závazek v živočišné výrobě byl splněn na 154 procent.


JZD
   Jednotné zemědělské družstvo také utrpělo ztráty nepříznivou zimou a značným suchem během vegetace. Zaoráno bylo 40 ha pícnin na orné půdě a ca polovina ozimů, které bylo nutno nahraditi jařinami. Již to představuje citelný úbytek jaderných krmiv a přísušek v létě zapříčinil menší výnosy krmil a některých plodin, z nichž jmenovitě řepa cukrovka ( hlavní výnosová plodina ), má rozhodující vliv na celkový výnos družstva, který byl oproti roku minulému ( 1 176 536,13 Kčs ) o 80 000 Kčs nižší.
   Možno srovnávati, poněvadž se obhospodařovaná půda družstva celkem nemění.
   V roce 1962 hospodařilo JZD na 204.45 ha zemědělské půdy, z toho bylo 156,58 ha půdy orné . Společně bylo obděláváno 194,20 ha půdy zemědělské, z toho bylo 148,50 ha orné. Výměra záhumenek činila 10.25ha půdy zemědělské, z toho 8.08 ha orné, z toho bylo 6.06 ha orné půdy společných záhumenek.

Na společně obhospodařované půdě pěstovalo družstvo tyto plodiny: ( výnosy neuvádím. – pozn. P. )
   pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní, oves včetně směsi, žito s ječmenem ( směs ), hrách, mák, řepa cukrová, řepa krmná, mrkev ranná, celer, brambory ranné, brambory pozdní, vojtěška, jetelotráva, jarní směsky, kukuřice.
   Mimo ornou půdy, která činí 76,4 procenta, obhospodařuje družstvo 44,27 ha luk, tj. 22,7 procenta a 1,43 ovocných sadů. Vzhledem k neúrodě pícnin bylo nutno kukuřici určenou pro siláž, zkrmiti za zelena. Výnos cukrovky vlivem sucha, přes to, že byl nejvyšším docíleným výnosem v rámci hradeckého okresu, byl pod plánem ( 84,6 procenta ) a jen včasné a kvalitní kultivaci lze děkovati, že bylo této výše dosaženo.
   Schodek ve výnosu pozdních brambor zvýšen byl zaplevelením. Středisko STS v Praskačce neprovedlo postřik kultůry. Aby se to nemohlo opakovati, zakoupilo družstvo agregát na plošný postřik proti plevelům a škůdcům.
   Pokles výnosu trvalých luk, z valné části meliorovaných, vznikl tím, že odstavená labiště ponechána byla po celý rok bez vody, což působí na vysoušení nejkvalitnějších luk družstva. Ani při jarní okalové závlaze se tak nestalo a voda vypuštěna byla přímo, bez zabezpečení břehů do náhonů, což ondatrami poškozené břehy nesnesly a voda byla zastavena, aniž závlaha byla provedena, což po malé opravě a napuštění labišť dobře možné. O tom vedoucí družstva se nepřesvědčili a ani zřízenci jim neprovedení závlahy neoznámili. Teprve po senoseči, po naplnění labišť, byla luka zavlažena. Proč to nešlo z jara, když v Labi bylo vody nadbytek a okal byl mimořádně cenný ? Mluvil jsem o melioraci s dozorčím stavebním orgánem, který se nechvalně vyjádřil o zřízencích a vyslovil údiv na malý zájem zájemců, jimž meliorace má sloužiti, tvrdě, že při dobré péči muselo by se docíliti tří sečí. ( V minulém roce to bylo v určitých úsecích možné ). Doufejme, že tyto poznatky v suchém roce, různící se názory usměrní a závlahu se bude správněji pohlížeti jako na rezervu v případech, kdy pícniny na orné půdě z jakýchkoliv důvodů selžou. Uváží-li se, že v suchém létě stoupá výnos luk na rybníce, byl pokles na zavlahovaných lukách větší, než průměr vykazuje a ani vydatná letní závlaha všecko nenahradila. Okalová voda není také vždy k dispozici.

Struktůra půdního fondu:
   obilniny – 71,88 ha – 48,2 procenta
   luštěniny – 3 – 2
   technické plodiny – 30 – 20,1
   brambory – 11,52 – 7,7
   zelenina – 1 – 0,6
   krmné okopaniny – 2,87 – 1,9
   pícniny – 28,23 – 19,5
   celkem - 148,50 ha – 100 procent
   Výnosy plodin jsou hodnoceny včetně závazků na zvýšení výroby v r. 1962.
   Pícniny na orné půdě byly vesměs sklizeny v čerstvém stavu, takže seno bylo sklízeno jedině z luk, a sice: 2 562 q při výnosu 56 q, plnění plánu na 93,3 procenta. Mimo to bylo sklizeno:
   1 360 q slámy krmné
   1 920 q slámy stelivové ( u obou z r. 1960 a 1961 zůstala značná zásoba )
   417 q chrástu řepy krmné
   4 250 q chrástu z cukrovky
   Podzimní osev obilnin i ozim. směsek byl proveden řádně a v agrotechnických lhůtách. 40 ha pšenice ozimé ( Hamerslebener VIII, Kaštická ozim. a Pavlovická ), 2 ha ječmene ozim., 6,8 ha ozim. směsek. Také hluboká orba na zimu byla řádně provedena za pomoci JZD ve Skalici ( pásové traktory ), ale nebyla dohnojena část plochy pro cukrovku, pro zvýšený plán osevu r. 1963 na 32 ha.
   Též ve výrobě živočišné se citelně projevilo trvalé sucho, jmenovitě ve výrobě mléka a vepřového masa nedostatkem jakostní zelené píce a brambor pro výkrm, čemuž následovalo nedodržení plánu:
   Na úkol 150 600 l mléka vyrobeno bylo 118 461 l. plnění 78,6 procent při dojivosti 3,95 l.
   Odchov selat splněn na 92,2 procenta tj. 11,1 selete na prasnici. Procento úhynu sice znovu kleslo, ač ještě činí 16,8 procent.
   Plán výroby masa hovězího splněn byl na 102 procent a ve výkrmu docílen byl denní přírůstek 0,85 kg, u masa vepřového plnění 84,2 procenta a denní přírůstek 0,41 kg.
   Plán výroby vajec splněn byl na 114,2 procenta. Snůška 81 385 vajec ( od kuřic 16 750 kusů ) na slepici 139 vajec. Ošetřovatelka Františka Tučková, čp. 12 překračuje plány pravidelně a mimo dobré umístění drůbeže odchovává kuřice na pastvě.
   Naproti tomu roztříštění a nevhodné umístění hospodářských zvířat v dřívějších soukromých chlévech nepříznivě ovlivňuje výnosy i režii družstva, i když dodávky se plní.
   Záhumenkáři dodali na úkol družstva 30 204 litrů mléka, 1275 kg hovězího masa a 12 083 ks vajec.
   Hospodářsky a klimaticky nepříznivý rok odrazil se i ve vývoji finančních příjmů. Plánované peněžní výnosy byly splněny na 95,6 procenta a činí 1 176 536, 13 Kčs. Plánované náklady nebyly překročeny ( úspora ca 6 000,- Kčs ).
   Čisté peněžní fondy byly rozděleny: ( celkem 610 885,45 Kčs - neuvádím pozn. P. )
   Počet pracovních jednotek se snížil a plán nebyl vyčerpán. Plán 25 000,- skutečnost 23 882,24 ( používá se též brigádníků ).
   Vlastní dlouhodobé zdroje stouply na 2 406 186,43 Kčs úvěry se stále splácejí a i když některé režijní položky ( k.př. daně a pojištění stouply na 132 557,85 Kčs ) stoupají, je družstvo, jak je z bilance patrno, stále soběstačným a prosperujícím celkem, který zajišťuje existenci členům, na jejichž vrub šel i pokles peněžních výnosů a místo plánovaných 18 Kčs, bylo na 1 pracovní jednotku vyplaceno 17 Kč stejné výši 1,70 Kčs naturálií.
   Družstvo hospodařilo již bez provozního úvěru a veškeré náklady si hradilo z vlastních prostředků a splatilo při tom 16 800 Kčs úvěrů investičních. Zbytek má býti splacen v roce příštím. Příděly fondům činily 23,6 procenta z hrubých peněžních výnosů, zakoupeno bylo za 44 646,34 Kčs nových strojů a provedena generální oprava traktoru, takže se hospodářská situace družstva dále zlepšuje a upevňuje.
   Správu družstva provádí 7členné představenstvo, které konalo 16 řádných schůzí a 3 schůze společně s radou MNV a výborem KSČ. Podávalo zprávy na 8mi členských schůzích, za poměrně slabé účasti členů. Revisní komise konal celkem 5 schůzí. Ustavena byla též komise sociální ve smyslu zákona č. 32/62 o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.
   Ze zkušeností tohoto roku usneseno bylo sedm nápravných opatření, za které zodpovídají agronom, zootechnik a předseda družstva, která se doufejme projeví příště.
   Výsledky hospodaření byly vzaty na vědomí a zhodnoceny ve výroční členské schůzi dne 12. února 1963 v sále Jednoty za vedení předsedy družstva a za přítomnosti hostů: zástupce ONV s. poslanec ONV Jaroslav Švorc, MNV Holohlavy předseda Juriček a tajemník Vít, KSČ s. Nepokoj i patronátního závodu s. ředitel Vít, Stránský a Čapek.
   Valná hromada po zprávách příslušných činovníků, schválila po zprávě revizní komise účetní uzávěrku za r. 1962 a pracovní plán na rok 1963, jakož i návrh nové patronátní smlouvy pro rok 1963. Debat se zúčastnili s. Švorc, Klouza, Vognar, Juriček, Nepokoj, Levínský, Stránský, řed. Vít.
   Výroční schůzi, kterou zahájili žáci naší školy kulturní vložkou za vedení s. ředitele Cölby, ukončil krátkým zhodnocením schůze s. poslanec Jaroslav Švorc a předseda Václav Andrýs díky za účast a celoroční spolupráci členů a brigádníků z obce a patronátního závodu.Politický a veřejný život

   Místní národní výbor snaží se vždy, aby pracovní plán obsáhl všecky potřeby veřejnosti. Tak tomu bylo i v roce 1962. Bohužel pro omezení přídělu bylo nutno mnohé odsunouti na dobu pozdější.
   Provedeny byly některé menší úpravy chodníků, jako při stavbě nového plotu u čp. 18, který byl odsunut a u čp. 20 a 21. Úpravy tyto navazují na provedenou živičnou úpravu cesty, na kterou objednán byl 1 vagon štěrku na posypání vozovky. Aby umožněny byly další úpravy chodníků podél cesty i do kopce k čp. 13 pověřen byl s. Luňáček objednáním 200 kusů cementových obrubníků. Na úpravu cesty ku brodku navázaly ČSD i opravou mostu pod dráhu nad Jordánem a po 2 dny byla cesta uzavřena.

Úprava hřiště
   Postupně byla též dokončena úprava hřiště u brodku. JZD upravenou plochu zoralo a oseta byla travou, aby mládež mohla hřiště používati.Naproti tomu, pro různé nepřístojnosti, byl vstup do školního parku po 21. hodině MNV zakázán.

Autobusové nástupiště
   Nejvýznamnější akce tohoto roku započala přípravou autobusového nástupiště na státní silnici při čp. 67, kde za brigádnické pomoci byl zakryt nebezpečně hluboký silniční příkop a připraveno postavení krytého nástupiště pro autobusové spojení Smiřice Jaroměř, které je jmenovitě zaměstnanými ženami pravidelně používáno k jízdám za zaměstnáním do podniků v Černožicích a Jaroměři.

Školení CO
   Ve dnech od 5. do 10 března provedeno bylo ve školním sálku školení civilní obrany štábu a družstev za hojné účasti občanů, zapojených do CO z obce i dvora, který má vlastní družstva. Istruktáž provedená místními i hostujícími členy CO bylo pozorně sledována a uplatnila se. Pokračováno bylo i v praktickém školení do 20. března.

Změna vedení pohostinství
   Do veřejného života zasáhla i opětná změna ve vedení místního pohostinství v čp. 36, kam na místo manželů Luňáčkových, kteří přešli do výroby, nastoupili 19. března manželé Karel a Valerie Moravcovi.

Zrušení cihelny
   Bohužel, byly i zásahy rušivé. Tak od počátku roku zrušen byl provoz v místní cihelně a část zaměstnanců přešla do cihelny v Předměřicích. Žádost vedení statku, který zamýšlel uprázdněný podnik použíti pro chov prasat, byla pro odpor občanstva a zájemníků ( i Smiřických ), 15.6. zamítnuta.

Zrušení jednatelství státní spořitelny
   Státní spořitelna v Hradci Králové v rámci reorganizace lidového peněžnictví navrhla s platností od 1.5. zrušení jednatelství v Holohlavech, ač toto prosperitou a vedením vyhodnoceno bylo co nejúspěšnější jednatelství okresu. MNV ve schůzi 6.4. vyslovil svůj souhlas. V místech, kde národní výbory nesouhlasily, zavedeno bylo úřadování jednoho externisty s účtováním v centrále v Hradci Králové. Vklady, při stále stoupající tendenci, které dostoupily ku 30.4. výše 1 268 714,94 byly převedeny do Spořitelny ve Smiřicích, inventář převeden byl na MNV, který místnost propůjčil Svazu mládeže. Odstupujícím dosavadním externistům, pokladníkovi Josefu Tvrdému st. a účetnímu Vojtěchu Prokopovi vysloven byl dík za úspěšné vedení. Poslednímu zvýšen byl důchod o 14 Kčs měsíčně na 322 Kčs. ( jedná se o pisatele těchto řádků pozn. P. ).

„Čestné uznání“ Rubák a Vít
   15. června předal s. Buchal z Černožic „Čestné uznání“ soudruhům Václavu Rubákovi a Jaroslavu Vítovi, co uznání ministerstva vnitra a Krajské správy veřejné bezpečnosti za dlouholeté, účinné členství pomocné stráže.

Sbírka Čs. červeného kříži
   V červnu, Výborem žen provedena sbírka na pomoc alžírskému lidu, která vynesla 677 Kčs zaslána byla Čs. červenému kříži.

Změna v mateřské školce
   Nechutná záležitost zjištěného manka s. Bortlíkové vyřešena byla plnou úhradou a nástupem s. Jitky Bričkové na její místo učitelky v mateřské školce.

Oslava „Vítězného února“
   26. února uspořádala OB s MNV obvyklou oslavu „Vítězného února“ v plně obsazeném loutkovém sále ve škole s přiléhavým proslovem s. Cölby a pestrým programem žáků, který vedl s. Lad. Cölba.

Mezinárodní den žen
   11. března OB a VŽ uspořádaly oslavu „Mezinárodního dne žen“ v sále pohostnství za účasti 150 osob. Líbivý program předvedli žáci místní školy za vedení s. Lad. Cölby.

Májové oslavy
   V rámci májových oslav uspořádala OB 28. dubna „Besedu o Leninovi“, na které promítnut byl zajímavý film „Rodina Uljanových“, který ovlivnil celý zajímavý pořad, který sledovalo na 170 osob v sále pohostinství Jednoty.

1.květen
   Oslavu svátku práce pořádaly, jako vždy, všecky složky NF. Ve výzdobě ovlajkované obce vynikala zase škola ( též věnečky před průčelím ) a žáci v čele četného průvodu na stadion ve Smiřicích, kde byla společná oslava a proslovy.

Den vítězství
   Na 4. května ustanovil MNV na oslavu „Dne vítězství“ slavnostní zasedání místního národního výboru.

Oslava VŘSR
   11. listopadu pořádala OB a SČSP velkou oslavu „Velké říjnové socialistické revoluce“ v sále pohostinství, na které za hojné účasti předvedli žáci místní školy obsáhlý, přiléhavý program, vedený s. Ladislavem Cölbou.Hmotná úroveň obyvatelstva

   Směrodatným činitelem pro růst životní úrovně obyvatelstva byl přírůstek vkladů u místního peněžního ústavu. Za první čtyři měsíce do zrušení jednatelství vzrostly vklady opět o 135 847,50 Kčs. Na ukončení detailování vkladů u míst. jednatelství:
   vklady výherní - 697 781,20 Kčs
   vklady volné 2 procenta – 348 073,71 Kčs
   vklady vázané 3 procenta – 210 699,78 Kčs
   vklady organisací – 12 164,25 Kčs
   Úhrnem 1 268 718,94 Kčs.
   Méně jasný je obrázek pokud se týče aut, motorů, ledniček, televisorů a jiných potřeb vyšší životní úrovně, kterých se stále nedostává a přidělují se v nedostatečném množství na záznam dle pořadí, takže je stále mnoho čekatelů.
   Pozoruhodné také je, že přírůstek aut a jiných dopravních prostředků má vliv na společenský život v obci. Celé rodiny snadno navštěvují kulturní, zábavní, jakož i sportovní podniky v městech a ztrácejí zájem na místním podnikání, které se tříští a upadá nedostatkem zájmu, takže se těžko organisují ochotníci pro místní činnost.
   Méně zámožné obyvatelstvo, které nemůže navštěvovati města a nemá ani náhražku v televisi, marně čeká na slušné místní podniky.
   Touha po autech a televisi tím jen stoupá. I to je důkazem růstu životní úrovně obyvatelstva.Výstavba obce

   Ani stavební ruch neslábne, což svědčí o dobrých hmotných poměrech obyvatelstva, které se na vzdory obtížím snaží, aby lépe bydlelo.
   V tomto roce byly dostavěny a obydleny čtyři slušné rodinné domky, které postavili:
   Voltr Rudolf a …, proti hřišti u Brodku a obdržel čp. 147.
   Buta Jaroslav a Josefa, na Lávkách u čp. 128 a obdržel čp. 148.
   Voltr Jan a Věra, na Kršovce u mostu do Smiřic a obdržel čp. 149.
   Křeček Josef a Milada, na Kršovce u mostu do Smiřic a obdržel čp. 150.
   Tím vzrostla obec na 150 obydlených čísel a budují se další tři domky na Lávkách a jeden u Smiřic, mimo 2 domů po 4 bytech, které staví ČSSS a které budou dokončeny v příštím roce.
   Z četných menších přístaveb a adaptací třeba zaznamenati, že bývalý hostinec v čp. 11 byl vnitřně úplně přebudován v závodní kuchyni ČSSS s jídelnou a vchodem se strany, takže kuchyně plně vyhovuje i v mimořádných náporech v sezoně a při četných brigádách.Společenský život

   Do společenského života zasáhla opět změna vedení v místním pohostinství. Po plesové sezoně předala vedoucí podniku Milada Luňáčková vedení podniku s. Karlu Moravcovi, který se nastěhoval s manželkou Valerií z Jeníkovic, kde vedli rovněž pohostinství a kteří od 19. března pohostinství dále vedou, se zvýšeným obratem.
   Užívání sálu se poněkud omezilo. Činnost divadelní stanula na mrtvém bodě a mimo dětské divadlo nebylo jeviště využito. Některé oslavy a školení odbývaly se ve školním sálku, který tím přispívá i po stránce společenské.

V sále Jednoty byl pořádán:
   V sobotu, 20. ledna ples požárniků SČPO, hudba předměřická, družná zábava a plná účast.
   V sobotu, 10. února pořádal Výbor žen tradiční „Babský bál“, který se rovněž plně vydařil a nezůstal v žádném ohledu za plesem požárníků.
   V sobotu, 17. března „Maškarní ples“ pořádaný ČSM, byl rovněž veselý a zdařilý. Inu mladost, radost.
   V neděli, 8. července pořádali požárníci „pouťovou zábavu“, která je mládeží i z okolních míst vyhledávána a vždy zaplní prostorný sál.
   V neděli, 4. listopadu „posvícenská“ pořádaná rovněž požárníky v přeplněném sále, byla hlučná a veselá. Místní mládež litovala, že se netančilo, jako obvykle „i o zlaté“ v pondělí.Kulturní poměry

   Změny ve společenském životě mají vliv i na kulturní činnost a vzhledem na to, že se vzrůstem automobilismu a televise nutno do budoucna uvažovati i o dalších obtížích v kulturní práci. Rovněž změna ve vedení pohostinství a odchod Aloise Jambory do Jaroměře kulturním pracovníkům nijak práci neusnadnilo. Místní divadelní ochotníci se v tomto roce k činnosti vůbec nedostali a veškerá osvětová činnost točí se výhradně kolem místní školy a její žáci za vedení s. Cölby tvoří podstatné části programů místních i školních oslav a podniků. Mimo již uvedené ve stati politický a veřejný život, provedli žáci i kulturní vložku na výroční valné hromadě JZD dne 14. února.

Beseda o Itálii 29.3.
   29. března uspořádala OB v sále Jednoty četně navštívenou „Besedu o Itálii“ na které ochotní „Smiřičtí loutkáři“ vyprávěli o svém zimním zájezdu do Itálie, kterého se zúčastnil z naší obce i s. Lad. Žižka, co člen jejich souboru. Beseda byla přátelská a velmi živá. Vzbudila účast s významnou prací Smiřického loutkářského souboru, jehož podniky i naše mládež vyhledává, když naši loutkáři nehrají a pěkné jeviště, místnost a loutky zahálejí.

Dětský den 17.6.
   V neděli, 17. června uspořádán byl „Dětský den“, který je vždy vyvrcholením kulturní činnosti a oblíbeným dostaveníčkem celého okolí. Pořadatelem je vždy Rodičovské sdružení a příprav se zúčastnily všecky složky NF a patronátní závod statek Holohlavy. Na rozsáhlém programu spolupracovali žáci místních škol, Harmonikářský soubor ZVU z Hradce Králové a gymnasté Dynama Smiřice. Dopoledne bylo vyplněno sportovními závody. Slunné počasí přivábilo na 1 000 účastníků, z nichž se mnozí ( as 500 ) zúčastnili celé slavnosti, která končila veselou večerní taneční veselicí. O úspěchu svědčí i příjem 5 353 Kčs, vydání 4 046 Kčs, čistý výnos použije SRPŠ ve prospěch školy.

Školní výlet 26.6.
   Počítalo se s desetidenním pobytem v horské škole v Horním Maršově, jako roku loňského, ale okresní hygienik účast zakázal pro výskyt epidemie „zarděnek“ a proto jako malá náhrada uspořádán byl 26. června výlet autokarem do Doks k Máchovu jezeru. Autobus uhradil Státní statek, oběd, svačinu a večeři SRPŠ, takže děti měli bezstarostný pěkný výlet, zdravé koupání v jezeře s jízdou na motorové lodi. Návrat v 10 hodin večer ku všeobecné spokojenosti malých i velkých výletníků, kteří se vesele vítali s čekajícími rodinnými příslušníky.

Zakončení školního roku 30.6.
   Po předeslaných úspěších následovalo 30. června slavnostní zakončení školního roku, jehož se zúčastnil i předseda SRPŠ Václav Martínek. Žákům odcházejícím na školu smiřickou darovány byly upomínkové knihy od SRPŠ s příslušným napomenutím jim i ostatním do prázdnin a do života.

Zahájení školního roku 1.9.
   Nový školní rok zahájen byl 1. září slavnostním shromážděním, jehož se zúčastnili za MNV s Lad. Žižka, zástupce cukrovaru ( patronátního závodu obce ) a za ČSSS a OV KSČ soudr. Marksová. Nově nastupující žáci byli přivítáni řed. školy s. Cölbou a pionýry. Po uvítacích projevech hostí rozešli se žáci do tříd.
   Škola je dvoutřídní, s celkovým počtem 58 žáků:
   I. třída 1. a 4. postupný ročník – 10 + 18 žáků = 28, učí Lad. Cölba
   II. třída 2. a 3. postupný ročník – 14 + 16 žáků = 30, učí Jar. Odehnalová

Běh vítězství 7.11.
   7. listopadu zúčastnila se i naše škola tradičního „běhu vítězství“. Žáci školy běželi ve vykázaném úseku.

Dětské divadlo Zvířátka a loupežníci 9.12.
   9. prosince, v neděli, sehráli zdejší děti divadlo: „Zvířátka a loupežníci“, za obětavé režie s. Lad. Žižky. S úspěchem sehrána byla 2 četně navštívená představení ( odpoledne a večer ) a rodiče s příznivci našich dětí nadšeně tleskali. Bylo to jediné využití ochotnického jeviště v tomto roce. Škoda, že nákladná investice nastřádaná předešlými generacemi téměř zahálí.

  21. prosince pochlubila se škola na vánoční besídce pro ČSSS v tamním Rudém koutku.
  22. prosince odbývala se vánoční besídka pro děti v obci s nadílkou od Jednoty v loutkovém sále školy.

  Pionýrská organisace velmi účinně pomáhá při všech akcích školy a skupinovou vedoucí je s. Jaroslava Odehnalová. Oddíly vedly: Marie Štréglová a Věra Bohdanecká. Jisky vedly žákyně 8. tř. ZDŠ ve Smiřicích: Jindra Cölbová, Milena Chlupatá, Hana Andrýsová a Marie Andrýsová, které byly poslány na 14 denní školení do pionýrského tábora v Bělči. Marie Štréglová byla za práci v PO odměněna odznakem ČSM.
   Jednou z nejaktivnějších složek v obci je SRPŠ, vedený s. Václavem Martínkem. Práce účastní se nejen činovníci, ale i rodiče dětí a výsledky mluví za ně.
   Nedostatek divadelní činnosti místní z části nahražuje JZD financováním pravidelných zájezdů do profesionálních divadel v Hradci Králové, případně i v Pardubicích.

Veřejná knihovna 1962
   Veřejná knihovna drží stále krok s dobou a vykazuje další mírný vzestup výpůjček ( o 29 ) i čtenářů ( o 5 ).
   Přibylo 230 svazků knih, takže ku 31.12. čítá knihovna 1564 svazků knih, z toho pro dospělé 485 naučných, 900 z krásné literatury, pro mládež 17 naučných, 162 z krásné liter.
   Vypůjčeno bylo 1290 svazků celkem: z toho dospělými 284 naučných, 822 z krásné liter., mládeží 56 naučných, 128 z krásné literatury.
   Příspěvek MNV činil 847 Kčs, od čtenářů vybráno 129 Kčs, celkem 976 Kčs použije se ve prospěch knihovny.
   Z inventáře zrušeného jednatelství Státní spořitelny v Holohlavech byly převzaty 2 skříně pro uložení knih.Různé

Sběry 1962
   V měsíci lednu na výzvu KNV byl proveden žáky a pionýry sběr papíru a odevzdáno bylo 2 800 kg papíru a 400 kg hadrů. V okresní soutěži se umístili první průměrem 63 kg na jednoho žáka.
   V červnu bylo odevzdáno 26 kg léčivých bylin a na podzim 800 kg kaštanů.
   Za peníze získané sběrem bylo zakoupeno: 3 stany Jizera, 4 kotlíky a vybavení pro táboření.
   Z iniciativy pionýrů byl na podzim proveden sběr padaných jablek, ve kterém škola byla první v okresní a desátá v krajské soutěži. Odměnou byl kopací míč a diplom.