Holohlavy - školní kronika 1939 - 1948

Zpět na hlavní stránku        Další kroniky

1940 / 41     1941 / 42     1942 / 43     1943 / 44     1944 / 45     1945 / 46     1946 / 47     1947 / 48     1948 / 49

Ze školní kroniky 1939 - 1973 přepsala Marie Kormundová. DěkujiŠkolní rok 1939 – 1940

třetí díl školní kroniky Zahájení školního roku.
   Školní rok 1939/40 započat byl v pátek 1. září 1939. K shromážděným žákům a rodičům, kteří nově nastoupivší děti do školy přivedli, promluvil řídící učitel o nové práci a vážné době, v které nový školní rok začínáme. Žactvo roztříděno v oddělení a zařazeno do příslušných tříd.

Stav žactva na počátku šk. roku a členové učitelského sboru.
Skutečný stav žactva na počátku školního roku činí 100 dětí. Z těch o hlavním zápise vykonaném ve dnech 2. 4. - 26. 6. 39 zapsáno nově do I. tř. 5 chlapců a 6 děvčat.

I. tř.: 1. odd. (1. postup. roč.) 5 chl. + 7 děv. - 12 dětí
2. odd. ( 2. " " ) 5 chl. + 13 děv. - 18 dětí
celkem 10 chlapců + 20 děvčat = 30 dětí
Třídním učitelem jest řídící učitel Jos. Tuček.

II. tř.: 1. odd. (3. p. r. ) 11 chl. + 6 dívek - 17 dětí
2. odd. (4. p. r.) 11 chl. + 4 dívky - 15 "
celkem 22 chlapců a 10 dívek - 32 dětí.
Třídní učitelkou jest def. uč. sl. Ludmila Nováková.

III. tř.: 1. odd. (5. p. r.) 7 chl. + 15 dívek - 22 dětí
2. odd. (6., 7., 8. p.r.) 4 chl. + 12 dívek - 16 dětí
celkem 11 chlapců a 27 dívek - 38 dětí
Třídní učitelkou jest def. uč. sl. Žofie Višňáková.

Učitelská praktikantka Marie Hrochová.
   Od 1. září působí na škole zdejší učitelská praktikantka Marie Hrochová.
   Dotyčná narodila se v Habřině 19. IX. 1916. V letech 1933 - 37 studovala na stát. učitel. ústavu v Hradci Králové, kde vykonala v červnu 1937 zkoušku učitel dospělosti. Od 1. XI. 37 do 31. III. 38 hospitovala na zdejší škole, načež od 1. IV. 38 do 31. IX. 39 byla ustanovena učitelskou praktikantkou v Lejšovce. Byla přidělena do třetí třídy, kdež vyučovala vlastivědě, reáliím a kreslení v 1. oddělení, vypomáhala třídní učitelce v knihovně a při opravách písemných prací. V prvé třídě praktikovala při věcném učení a byla seznamována s vedením školní agendy.

Rozdělení žactva dle náboženského vyznání.
   Dle náboženského vyznání rozděleno je žactvo následovně:
I. tř.: 18 českoslov., 11 ř. katol., 1 čbrev., 0 bez vyzn.;
II. tř.: 10 " 14 " 1 " 1 " " ;
III. tř.: 23 " 14 " 0 " 1 " " ;
celkem 57 českoslov., 39 ř. katol., 2 čbrev., 2 bez vyzn.;

Učitelé náboženství:
Josef Roháč, děkan.
Náboženství katolickému vyučuje v jednom oddělení po 2 týdenních hodinách dosavadní učitel p. děkan Josef Roháč.
Marie Hrochová
Náboženství československému vyučuje ve dvou odděleních (1. tř., 2. + 3. tř.) po 4 týdenních hodinách výpomocná učitelka náboženství, sl. Marie Hrochová.
   Dotyčná narodila se 8. II. 1929 v Plotištích u Hradce Králové a v letech 1935/39 stát. učitelský ústav tamtéž
Vlasta Francová.
Výpomocnou učitelkou náboženství českobrat.-evangelického ustanovena za dosavad učícího p. faráře T. B. Kašpara ze Semonic sl. Vlasta Francová, která vyučuje 1 hodinu měsíčně. Narodila se 16. XI. 1920 v Dobrušce a je absolventkou stát. učitel. ústavu v Jičíně, kdež obdržela 5. VI. 39 vysvědčení učitelské dospělosti.

Ruční práce dívčí s naukou o dom. hospodářství.
Výkazy o počtu dívek vyučovaných ručním pracím a nauce o domácím hospodářství:
II. tř.: 3. postup. roč. 6 dívek
4. " " 4 dívky 10 dívek


III. tř.: 5. postup. roč. 15 dívek
6. " " 4 "
7. " " 6 "
8. " " 2 "
Celkem 27 dívek

Učitelka žen. ruč. prací a dom. nauk Stanislava Pavlíková.
   Skupina pro vaření čítá 12 děvčat. Vyučuje ve 2 odděleních v 6ti týdenních hodinách sl učitelka Stanislava Pavlíková. Narodila se 1. III. 1910 v Rozběřicích u Hradce Králové. Studovala v Hradci Králové 4 třídy ref. reál. gymnasia, 2 roč. odbor. školy pro ženská povolání a 2 roč. ústavu pro vzdělání učitelek domácích nauk. V roce 1935 vykonala zkoušku pro školy měšťanské. Působila na mnoha školách zdejšího okresu, v Rodově, Holohlavech, Černožicích, Semonicích, Račicích, Hustiřanech, Hoříněvsi, Benátkách, Máslojedech, Velichovkách, Josefově a v tomto škol. roce působí v Rodově, Holohlavech a ve Smiřicích.

Nové osnovy.
   Od 1. X. 1939 přestalo se vyučovati podle nových normálních osnov pro obecné a měšť. školy s českým jazykem vyučovacím a pro jednoroční učeb. kursy připojené k těmto měšť. školám v Čechách a na Moravě. Byly vyhlášeny výnosem …. z 27. VII. 39 čís. 98.000 - I.

Vypuknutí války mezi Polskem a Německem.
   Téhož dne, kdy jsme se chystali k nové práci školní a začínali nový školní rok zahoukala na polsko-němec. hranicích děla. Vypukla válka mezi Polskem a Německem, když Polsko nepřijalo požadavky Německa týkající se připojení Gdanska k říši a ke koridoru spojujícího Říši s východním Pruskem. Od téhož dne nařízena v Protektorátě zatemňování od soumraku až do svítání.

Dorost ČČK a pojištění žactva proti následkům úrazu žactva.
   Na škole ustaven dorost Č. Č. kříže. Vedoucími dorostu jsou třídní učitelé. Pojištění žactva proti následkům úrazů na cestě do a ze školy zaplatí míst. škol. rada.

Jiná orientace.
   Přičleněním Čech a Moravy v nových hranicích jako Protektorátu k Velkoněmecké Říši zavádí se nová orientace našeho národa, což jeví se i ve školství vydáváním četných nařízení, jimiž se zavádějí mnohé změny. Tak nařízení ošv. z 30. VII, 39 č. 5837 poroučí odstraniti obrazy pres. ČSR. Dra. Eduarda Beneše ze všech učebnic a jiných školních knih neprodleně.
   Závadná místa ve všech učebnicích musí býti učiněna nečitelnými začerněním, zalepením, vyříznutím listů se závadnými články. Čítanky "Ráno" a učebnice vlastivědy, jakož i učebnice dějepisu se z užívání vylučují. Nařízeno zastavení půjčování knih ze žákovských a učitelských knihoven a tyto podrobeny přísným revizím.

Dětská obrna.
   Ve středu 13. září hlásí rozhlas zastavení vyučování ve všech školách národních, aby se zamezilo šíření dětské obrny. Školy byly uzavřeny od 14. IX. do konce září. S vyučováním započato 2. října 39. Na zdejší škole nikdo obrnou neonemocněl.

Lékařská prohlídka žactva Dr. Zlámalíkem.
   Obvodní lékař Dr. Sl. Zlámalík zjistil 6. září 29 žáků trpících zvětšením štítné žlázy. Seznamy strumatických dětí zaslány ošv. do Dvora Králové n/L. Jodové tabletky však zaslány nebyly.

28. říjen pracovním dnem.
   Vláda výnosem z 10./9. 1939 č. 219 Sb.z. a n. zrušila zákon o 28./X. a nařídila, aby tento den byl dnem pracovním. Proto toho dne se na všech školách vyučovalo.

Odstranění památek a obrazů.
   Nařízeno odstranění jakýchkoliv památek na Dra E. Beneše a jeho choť Hanu jakož i všech obrazů neodpovídajících duchu doby. Řídící učitel a všichni členové sboru jsou za jejich odstranění osobně zodpovědni. Nařízeno okamžité odstranění státních znaků, jež musely býti nahrazeny znaky Protektorátu Čechy a Morava.

Říšská a protektorátní vlajka.
   Vládním nařízením z 19. IX. 39 Sb.z. a n. a okr. úřadu nařízeno zakoupení vlajek říšské a protektorátní. Výnosem ošv. z 22./IX. 39 č. 6687 nařizuje se respektování úředníků p. říš. protektora svob. pána Neuratha, Tito úředníci jsou opatřeni osobními průkazkami.

Oběžník okr. úřadu z 1. září 39 č. 649 nařizuje zdravení říšských symbolů veškerým českým obyvatelstvem.

Válka Říše s Polskem.
   Válka Říše s Polskem po 3 týdnech skončila vítězstvím Německa. Armáda německá obsadila jihozápadní polovinu Polska, východní část v neděli 17. září obsadila armáda SSSR. Varšava, která jediná vzdoroval, byla obsazena německým vojskem koncem září. Úředně stanovená vlajková výzdoba budov trvala 7 dnů do 2. října.

Vázané hospodářství.
   Potravinové listky byly zavedeny od 1. října 39, lístky (poukazy na šaty a obuv od prosince 1939. Prodej zrnkové kávy a čaje vůbec zastaven.

Svátek spořivosti 31. říjen.
   O svátku spořivosti darovala spořitelna Smiřická každému nově nastoupivšímu žáku a žákyni vkladní knížku s 5ti korunovým vkladem a 200 K na školní pomůcky.

Ustavení rodičovských sdružení.
   Rodičovské sdružení při škole ustaveno bylo v říjnu. Jeho předsedou jest pan Josef Klouza rolník čp. 41. Má 4 členy výboru, v němž za učitele zasedají řídící uč. Jos. Tuček a učitelka Ludmila Nováková.

Nařízené revise knih a pomůcek.
   Pod osobní zodpovědností učitelek, jako správkyň kabinetu a knihoven a řídícího učitele byly konány nařízené revise knih a pomůcek.

Ve čtvrtek 21. IX. 39 konána společ. porada závazná pro správce, řídící učitelé a ředitelé všech škol na Jaroměřsku. Přítomen byl okr. škol. inspektor Jan Vejvar a okres. hejtman rada Řeháček, který dal přítomným příkazy, jak si mají obezřetně počínati v nynější době. Nařídil bezodkladné svolání učitelských sborů a každý člen podepsal s plným vědomím vlastní zodpovědnosti prohlášení, které předseda okr. polit. správy učinil. -

Výnosem ošv. z 8. I. 1940 č. 74/39 uloženo ředitelům a správcům škol, aby upřílišněnost ve svolávání rodičovských sdružení byla omezena na nejnižší míru s připomenutím, že se R.S. musí přidržovati toliko úkolů vymezených min. výnosem z 5. V. 39 č. 54840 zejména nesmějí býti trpěny pod osobní zodpovědností předsedy R. S. politické hovory nebo dokonce debaty.

Vánoční prázdno trvalo od 12. hod. polední 22. XII. 39 do 7. I. 40 včetně. Pravidelné vyučování zahájeno v pondělí 8. I. 1940.

Závadné obrazy a závadné knihy.
   V lednu byl konán (na všech školách) soupis závadných pomůcek, jichž se nyní nesmí užívati. Rovněž do konce ledna musela býti provedena konečná revise knihovny žákovské i učitelské.

Nové tiskopisy školních zpráv.
   V důsledku zákazu užívání státního znaku bývalé československé republiky a upravení nového znaku Protektorát Čechy a Morava byly školním nakladatelstvím vydány nové blankety škol. zpráv a vysvědčení.

Pololetí – Nedostatek uhlí a prodloužení prázdnin do odvolání.
   I. pololetí šk. r. 1939/40 skončilo ve středu 31. I. 40 o 12. hod. polední. Téhož dne obdrželo žactvo vysvědčení. Pololetní prázdniny měly trvati od 1. do 4. února 1940. Byly však nařízením mšano prodlouženy do 18. února pro nedostatek uhlí. Před uplynutím této doby bylo však nařízením mšano toto prázdno znovu prodlouženo a sice na dobu do odvolání.

Domácí úkoly žactvu.
   Mšano výnosem z 19. II. 40 č. 22326/40 - D1 nařídilo zaměstnávání žactva domácími úkoly, aby se dle možnosti předešlo škodám, jež by ze zastaveného vyučování mohly vzniknouti. Děti přicházely pro úlohy 2 x v týdnu. Pravidelné vyučování rozhodnutím úřadů zahájeno bylo 4. března 40.

První výročí protektorátu.
   Prvého výročí utvoření Protektorátu Čechy a Morava bylo dle nařízení úřadů vzpomenuto 15. III. 40. Toho dne bylo na všech školách prázdno a školní budovy ověšeny vlajkou Říše a Protektorátu, jež si musela škola opatřiti.

20. duben.
   Dle nařízení vzpomenuto bylo na všech školách dne 20. IV. 40 narození vůdce Adolfa Hitlera.

Dánsko a Norsko.
   Dne 9. IV. 40 vpadlo německé vojsko do Dánska a Norska, aby je přimělo k přijetí ochrany jejich neutrality. Dánsko se vzdalo bez boje, Norsko po krátkém vojenském odporu kapitulovalo 10. VI. 40.

Letní čas.
   Dnem 1. IV. 40 zaveden v Říši a tudíž i v Protektorátě letní čas, kdy hodiny byly posunuty o 1 hod. Dopředu.

Sběr kovů, kostí, papíru a bylin.
   Následkem války objevuje se nutná potřeba sběru surovin. Sběr nařízen obcím a tudíž i školám. Ústřední sběrna pro okolní školy zřízena při měšťanské škole ve Smiřicích.

Naši dělníci do Říše.
   K nahrazení pracovních sil v Německu vzniklých odchodem němec. dělníků na vojnu jsou do Německa voláni dělníci z Čech a Moravy.
   Z nařízení úřadů a stát. presidenta dra Emila Háchy podepsali státní a veřejní zaměstnanci české národnosti v Čechách a na Moravě slib věrnosti vůdci Říše Adolfu Hitlerovi v dubnu a v květnu 1940.

Ochrana před leteckými útoky.
   Školní úřady nařídily v červnu 1940, aby na všech školách po dohodě s místní CPO zabezpečily vhodná místa pro úkryt školních dětí v případě náhlých útoků nepřátelskými letadly.

Velikonoční prázdniny.
   Velikonoční prázdniny trvaly letos od 12. hod. dne 19. III. do 26. III. 40

Holandsko, Belgie a Lucembursko.
   Dne 10. V. 40 obrátila se Říše na Belgii, Holandsko a Lucembursko, aby si zabezpečila tyto státy, přes něž by mohla vojska západních velmocí napadnouti území Říše. Vláda Lucemburska se podrobila bez odporu, Holandsko po několika dnech odporu, Belgie rovněž kapitulovala.

Francie.
   Německá armáda bleskurychlými útoky pronikla severní Francií až k moři a tím odřízla ústup armádě anglo-francouzské, která byla pak ve Flandrech poražena. Odtud nastoupila 10. IV. 40 další postup do Francie. Odpor francouzských sil slábl den ode dne. 14. VI. 40 se vydala Paříž, 15. VI. Verdun, 17. VI. Mety atd. a utvořena nová francouzská vláda s generálem Petainem v čele, která žádala o příměří.

Itálie po boku Německa.
   Dne 10. VI. 40 Itálie ústy minister. předsedy Benitto Musoliniho vyhlásila boj Francii a Anglii po boku Německa.
   Francie kapitulovala a 22. VI. 40 podepsala příměří s Německem a 24. VI. s Itálií.

Biograf pro mládež.
   Dne 10. VI. zúčastnilo se žactvo zdejší školy představení "To byl český muzikant" promítaného pro školní mládež v biografu ve Smiřicích.

Nařízené oslavy vítězství německých vojsk.
   Kapitulace Holandska a Belgie oslavena 7 denním vyvěšováním praporů a pětidenním vyzváněním v kostelích. Pád Francie oslaven 7 denním vyzváněním a 10tidenní výzdobou vlajkovou. K ocenění nevšedních výkonů německé branné moci nařídila vláda Protektorátu sbírky na němec.-červený-kříž.

Zmrzlé stromy polní zvěř, chrousti.
   Do konce července 1940 byly dle nařízení úřadů vykáceny namrzlé a zmrzlé stromy ovocné, jichž bylo veliké množství. V ovocném školním sadě rovněž zmrzly vzácné krsky jabloní (ontario, nonetit) i hrušní, jakož i mnohé okrasné stromy v parku. Rovněž mnoho stromů zničeno polními zajíci, kteří následkem vysokých závějí sněhových dostali se snadno do sadů a ovocných zahrad. Vedle mrazů a polní zvěře škodili stromoví chrousti, jichž se objevilo značné množství. Školní mládež se zúčastnila jejich sběru.

Omezování nákupu a zavádění šetrnosti.
   Vedle již dříve nařízeného nákupu potravin na lístky prodávají se od 15. XII. 39 i textilní výrobky na odběrní lístky (na body). Odběrními lístky na oděv je značně stížena koupě potřebného materiálu k vyučování ženským ručním pracím. Rovněž na vaření ve školní kuchyni vydávány jsou příděly na zvláštní odběrné listy.

Následky porušení klidu.
   Oběžníkem ošv. ve Dvoře Kr. n/L z 15. VI. 40 č.4479/40 upozorněno učitelstvo a žactvo na následky, jež by pro ně vznikly z činů a projevů rušících klid neb dokonce budily zdání nepřátelského smýšlení proti Velkoněmecké říši a veškeré učitelstvo muselo podepsati nařízené prohlášení.

Osvětová činnost školy.
   V místnosti školní dílny vykonal říd. učitel v zimním období pro rodiče a děti čtyři přednášky doprovázené světelnými obrazy, jež byly vhodným doplňkem vyučování vlastivědného a přírodovědeckého: 1. Inteligence zvířat. 2. Jak se cestovalo jindy a nyní. 3. Jak předcházeti chorobám. 4. Život v moři.

Ukončení školního roku 1939/40.
   Školní rok 39/40 byl ukončen 28. VI. 40 obvyklou vzpomínkou na mistra Jana Husa. Téhož dne rozdány žactvu školní zprávy s připomínkou slušného se chování o prázdninách.
   Se školou se trvale rozloučily a propouštěcí osvědčení obdržely: Ludmila Košťálová, Květuše Jarkovská, Květoslava Marksová, Libuše Palašová, Marie Šindelářová, Libuše Špačková, Milada Valentová. Z chlapců Josef Jošt a Jos. Slezák.
   Do měšťanské školy ve Smiřicích přihlášeno pro příští škol. rok 11 dětí, z těch 3 žáci a 8 žákyní. 1 žák (Vladislav Prudký) přihlášen do real.-gymnasia v Jaroměři. podpis Josef Tuček

Celoroční školní docházka v roce 1939/40:
I. třída žáků 30/26 nezameškaných půldnů 95,76 %
II. " " 32/31 " " 96,97 %
III. " " 38/40 " " 95,15 %
Průměrná docházka 100/97 žáků ......... 95,96 % nezameškaných půldnů.
Bez vážné příčiny vyučování zanedbáno nebylo.
Zapsal Josef Tuček řídící uč.Školní rok 1940 – 1941Zahájení a organisace školy.
   Školní rok 1940/41 zahájen obvyklým způsobem v pondělí 2. září 1940.
   Organisace školy - dvojtříd. škola obecná zůstává táž jako v roce předešlém.

Učitelský sbor.
   Z dosavadních učitelských sil zůstávají na škole říd. uč. Jos. Tuček a učitelka Lidmíla Nováková.
   Za dosavad. uč. Žofii Višňákovou přikázanou jako def. uč. pod § 4. UZč. 104/26Sb na obec. školu ve Smiřicích ustanoven byl od 1. září 1940 Bohuslav Tošovský, jako výpomocný učitel. Narodil se 24. VII. 1914 ve Zvoli u Jaroměře, studoval uč. ústav v Hradci Králové 1929/33, kdež obdržel vysvědčení uč. dospělosti a způspbilosti. Učil na 2jtříd. obec. škole v Mladých Bukách u Trutnova, na jednotřídce v Dolním Adrspachu u Broumova, na 5titříd. škole v Žacléři, na jednotříd. škole v Heřmanicích u Dvora Králové n/L, na 5titříd. obec. škole chlapec, v Jaroměři a posléze na 5titříd. obec. škole v Josefově, odkudž přišel jako výpomocný učitel na školu zdejší, kdež vyučoval do 30. VI. 41. Jelikož vykonal zkoušky na školu měšťanskou, podal žádost za opětné ustanovení ve školní službě a v příštím škol. roce odejde na školu měšťanskou.
   Aprobované kandidátce učitelství Květuši Tučkové povolena byla okres. škol. výborem ve Dvoře Králové n/L hospitace (učitelská hospitantka) od 1. IX. 40 - 30. VI. 1941.
   Aprobovaná kandidátka učitelství Vlasta Francová vyučovala jako výpomocná učitelka českobratr. náboženství evangel. za onemocnělého faráře T. B. Kašpara ze Semonic.
   Ostatní členové uč. sboru zůstávají tíž jako v roce předešlém.

Rozdělení žactva dle tříd, náboženského vyznání a ručních prací.
Skutečný stav žactva po provedeném zápise počátkem škol. roku jeví se následovně:

I. tř. 1. odd. - 1. postup. roč. 8 chl. a 9 dívek = 17 dětí
2. " - 2. 3. " " 4 " " 5 " = 9 "
celkem 26 dětí
Třídním učitelem je řídící uč. Jos. Tuček.

II. tř. 1. odd. 7 chl. a 12 dívek = 19 dětí
2. " 10 " a 6 " (16) = 35 dětí celkem
Třídní učitelka Lidmila Nováková.

III. tř. 1. odd. 11 chl. a 8 dívek = 19 dětí
2. odd. 5 chl. a 9 dívek = 14 "
celkem 33 dětí
Třídní učitel Bohuslav Tošovský.

Rozdělení žactva dle náboženství:
I. tř. českomor. 17, katol. 9, čbrev. 0, bez vyznání 0
II. tř. " 22, " 11, " 2, " 0
III. tř. " 17, " 13, " 2, " 1
Úhrnem českomor. 56, katol.33, čbrev. 4, bez vyznání 1

Výkaz dívek vyučovaných žen. ruč. prácem:
II. tř. 3. šk. r. 12, 4. šk. r. 6 = 18 dívek
III. tř. 5. šk. r. 8, 6. šk. r. 4, 7. šk. r. 3, 8. šk. r. 2 = 17 dívek
Vyučuje učitelka Stanislava Pavlíková.

Pojištění žactva proti úrazu.
   Pojištění žactva proti úrazu na cestě do a ze školy v tomto školním roce zaplatila míst. škol. rada.

Zákaz dosavadních učebnic.
   Během prázdnin bylo zakázáno další užívání učebnic vydaných za bývalé Republiky. Nové dosud nebyly vydány, proto počato vyučování v tomto školním roce bez učebnic. Teprve během roku byly některé z dosavadních učebnic k používání částečně dovoleny po nařízené opravě míst připomínajících dřívější státoprávní naše postavení.

Rodičovské sdružení.
   Rodičovské sdružení při škole obnoveno. Vedení svěřeno učitelským osobám. Na škole zavedené přezouvání žactva naráží ba objevující se nedostatek přezůvek a bačkor.

Nápisy a razítka.
   Přičleněním Čech a Moravy do Velkoněmecké říše bylo nařízeno všechny veřejné vyhlášky, oznámení, nápisy, firmy, úřed. škol. razítka vyhotoviti a nadále psáti v řeči německé a potom v české. Podobně upraveny i tiskopisy protektorátních úřadů i všech veřejných ústavů a korporací. Tabuli na školní budovu s dvoujazyč. nadpisem zhotovili truhlář Voňka a natěračem Bednářem, přičemž dosavadní nadpis byl zachován.

Rodový původ učitelských osob a všech veřejných a stát. zaměstnanců.
   Rodový původ veřejných zaměstnanců z nařízení říšského protektora musel výt úředně prokázán do konce r. 1941. Osoby židovského původu byly ze služby propuštěny. Svobodný veřejný zaměstnanec k prokázání nežidovského původu potřeboval 7 křestních listů (1 svůj, 2 svých rodičů a 4 svých prarodičů). Ženatý mimo těchto dokladů též 7 křestních listů se strany manželčiny, 1 oddací list manželčiných rodičů a 1 oddací list vlastní.

Omezení vytápění.
   S vytápěním učeben bylo započato dle platných nařízení teprve po 20. říjnu. I potom muselo býti s palivem velmi šetřeno, takže před vánocemi v krutých mrazech zůstávala teplota učeben daleko pod zákonitým stupněm teploty.

Vánoční prázdno.
   V důsledku trvající zimy upraveny byly školní vánoční prázdniny od 22. XII. do 19. I. 1941, takže se počalo vyučovati v pondělí 20. ledna.

Počasí v r. 1940.
   Silné mrazy, které začaly již v 2. polovici prosince 1939 trvaly nepřetržitě do poloviny března 1940. Teplota klesala pod - 30°C. Prudké studené vánice nakupily značné závěje sněhu. Promrzly obytné místnosti, chlévy, sklepy, zamrzly vodovody. Mráz poškodil potrubí školních záchodů. Po 15. III. nastala prudká obleva. Na zamrzlých řekách vznikly ledové zácpy. Na Labi (v našem okolí od Černožic do Hradce Kr.) byly ledy trhány třaskavými náložemi, což provádělo vládní vojsko české za řízení a dozoru vojenských oddílů říšské branné moci. - Sněhové vánice trvající nepřetržitě 1. týden ledna 1940 nakupily se místy do výše až 4 m. Doprava na cestách byla nemožna, rovněž doprava drahou na čas zastavena.
   K prohazování sněhu byla nařízena všeobecná pracovní povinnost pro muže. - Jaro ukázalo, jak obrovské škody utrpělo mrazy ovocné stromoví a keře.

Občanská nauka a němčina.
   Nařízením školních úřadů bylo na všech národ. školách zastaveno vyučování občanské nauce a výchově a zavedeno povinné vyučování němčině od 3. postup. ročníku. - Ministr školství Emanuel Moravec pověřil školního radu Leopolda Leichnera z Neutitschein-Sudetengan funkcí zat. inspektora pro vyučování němčiny na českých školách.

Sběr staré gumy a odpadových hmot.
   Sběr staré gumy, papíru, železa a jiných kovů, kostí, hadrů a j. nařízuje se ve zvětšené míře.

Revise učebnic, pomůcek, knihoven.
   Revise učebnic, pomůcek, knihoven žákovské, učitelské, obecní jsou novými nařízeními neustále rozšiřovány a za jich provádění jsou uč. osoby osobně zodpovědny, s poukazem na neblahé pro ně následky, v důsledku jich vlažného provádění. Půjčování knih v důsledku nařízených revisí se zastavuje.

Učitel českomoravského náboženství.
   Bývalý uč. českomorav. nábož. Štěpán Kotek nastoupil na škole zdejší k vyučování dotyč. náboženství od 15. XI. 40 jako katecheta přidělený hlavní škole ve Smiřicích.

První pololetí škol. roku 1940/41.
   Dle nařízení školních úřadů ukončeno první pololetí 15. února 1941. Téhož dne bylo žákům vydáno vysvědčení. Druhé pololetí začalo 19.II. o 8 hod. ráno, kdy opět počíná dopolední vyučování.

Výročí Protektorátu 15. březen.
   Dle nařízení vzpomenuto na všech školách zřízení Protektorátu dle směrnic zaslaných ředitelstvím a správám škol. Okresní úřad ve Dvoře Králové - osobní změny.
   V květnu odešel do výslužby vrchní rada okr. polit. správy p. Karel Řeháček. Jeho zástupcem jmenován Dr. Čeněk Pořízko.

Stanovení prázdnin velikonočních a svatodušních.
   Nadřízené škol. úřady stanovily trvání prázdnin velikonočních od 9. IV. do 16. IV. Vyučování započalo 17. IV. 41. Svátky svatodušní od 30. V. do 3. VI.

Účast žactva v biografu.
   Žactvo za doprovodu učitelstva zúčastnilo se 19. II. ve Smiřicích filmu "Babička" od Boženy Němcové.

Hlavní očkování proti neštovicím.
   Hromadné očkování žactva (7mi a 14 let.) jakož i malých dětí vykonal ve školní budově 18. IV. obvod. lékař. Dr. Alois Zlámalík.

Změna v učitelském sboru.
   Učitel. praktikantka Marie Hrochová přestala na zdejší škole vyučovati 5. V. 41 a poslána dočasně na uč. místo v Semonicích za výpomoc. učitelku Helenu Křovákovou.

Újezdní měšťanská škola ve Smiřicích.
   Dne 16. V. 41 č. 4282/4 ošv. oznamuje správě školy, že měšťan. škola ve Smiřicích se přeměňuje ve školu újezdní s platností od 1. července 1941. - K jejímu obvodu patří i škola zdejší.

Přeměna trojtřídní školy zdejší na školu dvojtřídní.
   Přeměna dosavadní školy trojtřídní na dvojtřídní provedena od 1. září 1941, což oznámeno výnosem ošv. z 25. X. 1941 č. 10.014/41 o. š. v.

Nová organisace obecných, měšťanských a střed. škol s českým jazykem vyučovacím v Protektorátě Čechy a Morava.
   Vláda Protektorátu z nařízení říšského protektora upravila výnosem s platností od. 1. září 1941 nově organisaci škol. obec. a měšťan. s českým jazykem vyučovacím takto: Každá obec. škola bude míti 8 postup. ročníků. Z toho 1. - 4. st.(postup. roč.) tvoří základní stupeň obec. školy. Měšťanská škola bude 4třídní a bude zahrnovati 5. - 8. postup. roč. - Bude školou výběrovou, do níž budou přijímány děti s prospěchem nejméně dobrým a to nejvýše 35 % všech dětí, které vychodily s prospěchem 4. postup. roč. základ. stupně školy obecné.
   Jiné nařízení zvýšilo počet dětí na třídu. U škol vícetřídních na 60 dětí, na jednotřídních na 50. / Následkem toho přeměněna škola zdejší z troj - na dvojtřídní/.
   Střední školy budou dvojího druhu: 1.) reál-gymnasia pro chlapce a dívky, 2.) gymnasia, do nichž budou přijímáni jen chlapci.
   Dosavadní název škola měšťanská mění se na škola měšťanská hlavní.

Ukončení školního roku.
   Školní rok 1940/41 ukončen v sobotu 28. června. Téhož dne vydány žactvu školní zprávy.
   Do školy měšťanské ve Smiřicích odejde ve škol. roce 1941/42 ze II. tř. (4. šk. r.) 3 chlapci a 2 děvčata = 5 žáků. Ze III. tř. 10 chlapců a 6 děvčat = 16 dětí. Vysvědčení na propuštěnou obdrží a ze školy vystoupí Josef Kozina, Stanislava Fikarová, Věra Hrubá, Magdalena Klatovská a Marta Koldínská = 5 žáků.

Inspekce.
   Inspekci zdejší školy vykonal okr. škol. inspektor p. Jan Vejvar 4. IV. 41 a koncem června téhož roku a vyslovil s prací uč. sboru jakož i s vedením správy školy spokojenost.

Celoroční škol. docházka.
   Školní docházka trpěla četnými dětskými nemocemi a nachlazením žactva a jeví se v průměru za celý školní rok následovně:
II. tř. žáků 31/35 nezamešk. půldnů 92,93 %
I. tř. " 25/26 " " 92,99 %
III. tř. " 32/33 " " 91,30 %
průměrná: žáků 88/94 nezamešk. půldnů 92,41 %
zapsal Josef Tuček, řídící učitel.Školní rok 1941 – 1942Zahájení.
   Školní rok 1941/42 zahájen byl v pondělí 1. září 1941 o 9. hodině, kdy k shromážděnému žactvu a rodičům dětí nově do školy nastoupivších promluvil řídící učitel a uvítal je k nové práci.

Nová organisace školy.
Žactvo zařazeno do konce měsíce října do třech tříd.
I. tř. měla 9 chlapců a 16 děvčat celkem 25 dětí.
II. tř. 11 chlapců a 18 děvčat celkem 29 dětí
III. tř. 9 chlapců a 9 děvčat celkem 18 dětí
Celkový stav žactva na škole - 72 dětí.

Ve smyslu výnosu Mšano z 1. VII. 41 č. 81.882/41 - I nařídila zemská škol. rada v Praze výnosem ze 17. X. 1940 č. I. - 1864/2 1941, aby od 1. září 41 byla uzavřena 3. def. třída postupná a žactvo přeřazeno do tříd dvou a škola měla nadále jen 2 def. tř. postupné; okres. škol. výbor ve Dvoře Králové oznámil tuto změnu výnosem z 25. X. 1941 č. 10.014/41.

Přeřazení žactva do 2 tříd.
Do I. tř. přešlo z dosavadní 2. třídy žactvo 3. škol. roku totiž 5 chl. a 6 děvčat.
I. tř. má tudíž 14 chl. a 22 děv. = 36 žáků
II. tř. " " 15 chl. a 21 děv. = 36 žáků
Skuteč. stav žactva 29 chl. a 43 děv. = 72 dětí.
Třídním uč. I. tř. jest Jos. Tuček, říd. uč., třídní uč. II. tř. Lidmila Nováková, učitelka.

Rozdělení žactva dle nábožen. vyznání a vyučování ženským ručním prácem.
   Dle náboženského vyznání jest 46 žáků vyznání českomoravského; vyučuje katecheta Štěpán Kotek. 24 žáků je vyznání řím.-katolického; vyučuje děkan Jos. Roháč. 2 žáci vyznání českobrat.evangel. Učitel pro ně bude poslán z duchovní správy církve českobratevangel. ze Semonic.
Rozdělení žákyň dle ručních prací:
   3. postup. roč. 6, 4. post. roč. 12, 5. post. roč. 3, 6. post. roč. 3, 7. post. roč. 1, 8. post. roč. 2,
celkem 27 žákyň. Vyučuje dosavadní uč, Stanislava Pavlíková.

Výp. učitelka německého jazyka.
   Výpomocnou učitelkou německého jazyka ustanovená bývalá uč. praktikantka Marie Hrochová z Habřiny.

Pojištění žactva proti úrazu na cestě do a ze školy.
   Úrazové pojištění žactva na cestě do školy a ze školy zaplatila jako roku předešlého měst. škol. rada.
   Rodičovské sdružení obnoveno. Předseda Jos. Klouza rolník 41, místopředseda říd. uč. Jos. Tuček, jednatel a poklad. Lidmila Nováková, učitelka.

Kurs němec. jazyka při hlavní škole ve Smiřicích.
   Pro učitelstvo zřízen byl povinný kurs jazyka německého při hlavní škole ve Smiřicích od 1. X. 41 do 31. V. 42, jehož se učitelé zdejší školy zúčastnili.

Učebnice.
   Z učebných knih vydány "Poupata" pro 1. šk. rok a Cvičebnice jaz. německého. Čítanek není. Čtení na střed. a vyšším stupni opatřeno pohádkami od B. Němcové a "Babičkou".

Vyloučení pomůcek, map, knih z knihoven (revise).
   Dle platných nařízení byly z knihoven jakož i z kabinetu vyloučeny knihy, obrazy, mapy, pomůcky, kteréž jakýmkoliv způsobem připomínaly bývalé státoprávní poměry aneb nevyhovovaly potřebám dnešní doby. -

Zástupce říšského protektora.
   Vůdce a říš. kancléř Adolf Hitler 27. IX. 1941 udělil dovolenou říšskému protektoru v Čechách a na Moravě svobod. pánu Neurathovi a jeho zástupcem jmenoval SS obergruppenführera a generála policie Heydricha.

W. A. Mozart.
   K 150 výročí úmrtí hudeb. skladatele Wolfganga Amadea Mozarta bylo žactvo poučeno o díle a shlédlo biografický film ve Smiřicích.

Vánoční prázdno. Počasí.
   Nařízené vánoční prázdniny trvaly na všech školách od 22. XII. 41 do 18. I. 1942.
   Po sněhové bouři ve dnech 2. -.4. I. následovala další 5. II. Nařízena opět pracovní povinnost mužů od 18 - 60 let. Prohazovalo se na silnici k Červenému kříži a odtud až k Habřině.

Prodloužení vánočních prázdnin.
   Nařízeními protektorátních úřadů prodlouženy na školách vánoční prázdniny od 19. I. - 25. I. 42. Na to posledními nařízeními prodloužené prázdniny od 8. II. na neurčito. Žactvu týdně dávány úkoly.

Mnoho sněhu.
   Koncem února značně sněžilo. Největší návěje vznikly ve dnech 4. - 7. III., kdy byl provoz na cestách a částečně i na drahách zastaven.

Konec I. pololetí.
   Prvé pololetí škol. roku 1941/42 bylo následkem prodloužených prázdnin vánočních posunuto na den 28. února 1942. Žactvu napsáno vysvědčení na blanketech němec.-českých v obou jazycích. Vydána byla až v březnu.

Opětovné zahájení vyučování.
   Pravidelné vyučování zahájeno 3. III. 42 jen na těch školách, které měly zásobu paliva. Na naší škole započato 5. III. 42.

Nařízené rozšířené vyučování němčině.
   Na všech obec. českých školách vyučuje se v 1. a 2. postup. roč. 8 půlhodin týdně, ve 3. - 5. postup. roč. 7 hodin týdně, v 6. - 8. postup. roč. 6 hod. týdně němec. jazyku.

Nový okresní hejtman.
   Okresním hejtmanem v okrese královédvorském byl jmenován říšský státní příslušník p. B. Dobisch.

Jazyková úprava okres. škol. výbor ve Dvoře Králové úřaduje německy.
   K řadě českých protektorátních úřadů, které úřadují německy přibyl okres. škol. výbor ve Dvoře Králové n. L. a tamní okresní úřad. /Nařízení min. škol. v Praze z 13. III. 42 č. 1347/42 a výnos ošv. ve Dv. Kr. n. L. ze 7. IV. 42 č. 3210/42/.

Zvony na válku.
   Jako ve světové válce 1914 - 18 tak i letos sbírány byly zvony na válečné účely. Zdejší obec odevzdala 2 zvony z kostela holohlavského a malý zvonek náležející církvi českomoravské. /Zvony odvezeny koncem dubna/.

Atentát.
   Dne 27. V. 42 byl v Praze spáchán atentát na zastup. říš. protektora Reinharda Heydricha, který zranění podlehl 4. VI. 42. Nad Protektorátem vyhlášeno stanné právo a mnoho Čechů bylo zastřeleno.

Nový protektor.
   Novým protektorem v Čechách a na Moravě jmenován SS obergruppenführer a generál oberst policie Daluege. Vyjímečný stav nad Protektorátem byl zrušen v pátek 3. VII. 42, avšak stanné soudy ponechány v činnosti. Občané obce Lidic u Kladna a osady Ležáky u Chrudimě byli postříleni, ženy dopraveny do koncentračních táborů, děti na vychování do Říše. Obě obce potom do základů zničeny a vymazány ze seznamu obcí v Čechách.

Změna okresu.
   Dnem 1. června 1942 byl soudní okres Jaroměřský zařaděn do politického okresu Hradec Králové.

Sběr plevele 15. -.20. VI.
   V nařízeném týdnu sběru plevele zúčastnilo se žactvo 2. tř. trhání ohnice na polích stát. velkostatku, u Nepasických a Merklů.

Ničení knih a pomůcek.
   Min. škol. a lidové osvěty výnosem z 1. V. 1942 č.j. 25.182/42 II/2 nařídilo, aby učebnice, pomocné knihy, zábavné a poučné knihy z učitelské a žákovské knihovny, mapy, obrazy, které dle dřívějších nařízení byly pro závadnost z užívání vyloučeny, zapečetěny a ve zvláštních místnostech nepřístupně uzamčeny byly odvezeny do sběrny ke zničení a k výrobě papíru. Sběrnami byly okresní úřady. Zdejší škola odvezla tento materiál společně se školou rodovskou 22. VI. 42 (povozem aut. Vágnera zdejšího pekaře) na okresní úřad v Hradci Králové.

Tiskopisy úředních knih.
   Nedlouho před ukončením škol. roku 41/42 zaslány školám německo-české tiskopisy třídních knih a výazů.

Sběr odpadků.
   Sběr odpadků "řádný" prováděn měsíčně a rovněž konány i nařizované sběry mimořádné, což bylo příslušnými orgány kontrolováno.

Vyučování dějepisu.
   Vyučování dějepisu na českých školách i v tomto roce bylo zakázáno.

Kursy němčiny a přeškolovací kursy pro učitelstvo.
   Pro učitelstvo zřizovány z nařízení úřadů kursy němec jazyka (při měšťanské škole ve Smiřicích) a od 11. - 21. VIII. 42 uspořádalo min. škol. a lid. osvět. přeškolovací kurs dějepisu pro učitelstvo královéhradeckého okresu v Hradci Králové.

Inspekce školy.
   Dne 26. VI. 42 navštívil zdejší školu oši Jan Vejvar ze Dvora Králové, aby se přesvědčil o provádění nařízení školských úřadů a udělil další pokyny ohledně dvojjazyčných nápisů ve školách, na obrazech a dovolených školních pomůckách. - Příštím školním rokem vykonáván bude školský dozor již okr. úřadem /školskou úřadovnou/ v Hradci Králové.

Ukončení školního roku 41/42.
   Dle nařízení školních úřadů zakončen tento těžký školní rok, který přinesl učitelstvu mnoho trpké práce dne 9. července 1942. Žactvu rozdány školní zprávy a propouštěcí osvědčení žákům, kteří ze školy vystoupili: Václav Jarkovský, Chotěmír Kopitz, Miluše Hrubá, Helga Kopitzová, Věra Čiháčková, Jiřina Gurovská, Olga Mrázková a Helena Pultrová.

Přestup žactva na školu hlavní.
   Do hlavní školy ve Smiřicích počátkem škol. roku 1942/43 nastoupí 6 žákyň: Marie Vítková, Jos. Valentová, Zdenka Sehnoutková, Zdenka Řeháková, Marie Rohlenová a Květuše Joštová.

Školní docházka.
   Celoroční školní docházka za r. 1941/42:
I. tř. žáků 25/37 nezameškaných půldnů 96,84 %
II. tř. " 34/36 " " 89,70 %
Slabší docházka ve 2. tř. zaviněna hlavně účastí většího žactva na polních prácech.
Průměrná docházka 59/73 žáků činí 93,27 %.
Zapsal Josef Tuček řídící uč.Školní rok 1942 – 1943Zahájení a organizace školy.
   Dle nařízení školských úřadů započat tento školní rok dne 2. září 1942.
   Veškeré žactvo shromáždilo se v místnosti I. tř. a bylo, jakož i přítomní rodiče dítek nově do školy přijatých říd. učitelem přivítáno k nové práci.
   Následkem zvýšení počtu žactva na třídu (60 dětí) nařízením min. škol. a národ. osvěty, jak uvedeno v zápise na počátku škol. r. 1941/42, zůstává zdejší škola 2třídní o 2 postup. třídách.

Stav a rozdělení žactva.
   Při provedeném zápisu 9. VII. 42 do I. tř. nově zapsáno a přijato 6 chlapců a 5 děvčat. Z minulého roku opakuje 1. odd. I. tř. 1 děvče.

I. tř. 1. odd. 6 chlap. a 6 děvčat ........... 12 dětí
2. " 9 " 15 " ........... 24 dětí
úhrnem 15 chlap. a 21 dívek = 36 dětí
Třídním učitelem bude Jos. Tuček, říd. uč.

II. tř. 1. odd. (4. - 5. postup. roč.) 11 chl. a 11 děv. = 22 dětí
2. " 5. - 8. postup. roč. 5 " " 3 " = 8 "
celkem 16 chlapců a 14 děvčat = 30 dětí
Třídní učitelka Lidmila Nováková.

Náboženské vyznání žactva.
Rozdělení žactva dle náboženského vyznání:
25 žáků vyznání řím.-katolického
40 " " českomoravského
2 " " českobrat.-evangel.
Učitelem náboženství řím.-katol.- děkan Josef Roháč. Uč. náboženství českomorav. - katecheta Štěpán Kotek.

Nastoupení žactva do hlavní školy.
   Do hlavní školy ve Smiřicích nastoupilo počátkem školního roku 6 děvčat do 2. postup. roč. hlav. školy vykonala zkoušku žákyně V. postup. roč. Hedvika Plšková.

Vyučování dom. nauk. a ruč. pracím dívčím.
   Ruč. pracím dívčím vyučováno bude celkem 19 žákyň. Dosavadní učitelka sl. Stanislava Pavlíková ustanovena byla do Smiřic a Čibuze. Na školu zdejší nebyl ustanoven nikdo.

Učitelka němčiny.
   Rovněž bývalá výpomoc. učitelka německého jazyka Marie Hrochová z Habřiny byla ze zdejší odvolána k vyučování na školách v Habřině a Velichovkách.

Pojištění žactva.
   Pojištění žactva proti úrazu ze školy a do školy zaplatila míst. škol. rada jako v roce předešlém. V pojistce zahrnuta jest i školní uklizečka Anna Oppová.

   Rodičovské sdružení při škole obnoveno, které však nevyvíjí zvláštní činnost.

   Nově schválených učebnic dosud není. Z dosavadních vydána toliko "Poupata" a "Mladý počtář" pro 1. postup. roč. Čítanková četba (jelikož není čítanek) nahražována doplňkovou "Evička čte pohádky" pro 2. a 3. postup. roč., "Příhody o koních u Vody", Babička od B. Němcové - Ve školní čítárně: časopisy Mladý svět a zasílané školskými úřady "Böhmen a Mähren" a Wie heuneu deutsch.

Vykonání zkoušky německého jazyka.
  Dle nařízení vykonali učitelé zdejší školy všeobecné zkoušky z německého jazyka a do 3. X. 42 písemné a 20. X. 42 ústní na okres. úřadě v Hradci Králové.

Sběr odpadových hmot s obcí přenesen přímo na školy.
   Sběr odpadových hmot: Z nařízení přísluš. úřadů byl povinný sběr všech odpadových hmot převeden na školy. Obce jsou povinny zřídit náležité shromaždiště pro sběr a zaříditi odvoz odpadků do příslušné sběrny. - Ústřední sběrna zřízena při hlavní škole ve Smiřicích. Vedle toho jsou obce resp. školní děti povinny sbírati kaštany, pecky, léčivé byliny, šípek, semena a plody různých stromů dle nařízených vyhlášek.

Pracovní povinnost učitelů.
   Učitelstvu nařízeno, aby vedle školních povinností a sběrů pracovalo denně po 2 hodiny na obecních úřadech a různých komisích.

Kurs německého jazyka.
   Dne 28. X. 1942 byl opět zahájen kurs německého jazyka pro učitelstvo obec. a měšť. škol ve Smiřicích, každou středu odpoledne. - Z naší školy navštěvovala kurs uč. Ludmila Nováková.

Mimořádný sběr textilií.
   Vedle měsíčních pravidelných sběrů odpadových hmot proveden v říjnu nařízený mimořádný sběr textilií a starého šatstva, který však nebyl valný.

Týden spořivosti - školní spoření.
   Týden spořivosti 26. X. - 31. X. 1942: V rámci týdne spořivosti obdrželi od spořitelny Smiřické při pořádání školní soutěže za práce slohové a kreslířské II. a III. cenu žákyně Hedvika Pešková a Jos. Voltr. Mimo to obdržel každý z žáků psací potřeby a škola 200 K, za něž zakoupeny během škol. pomůcky, jichž je čím dále tím větší nedostatek. - Na škole zavedeno spořitelnou Smiřickou školní spoření.

Arijský pozdrav vztyčenou pravicí.
   Vládní nařízení ze 7. VIII. 1942 uvádí v činnost služební pozdrav veřejných zaměstnanců aktivních i pensionovaných vztyčenou pravicí při hraní říšských hymen a říšských a protektor. vlajek.
   Výnos presidia min. školství ze 17. IX. 1942 č. 5914 zavádí zdravení českými školské správy vztyčenou pravicí nejen osoby německé a ve vnitřním služebním styku, nýbrž, aby se školní zaměstnanec odhodlal osvojiti si tento pozdrav pro každou příležitost i ve styku soukromém.

Učební osnovy německého jazyka.
   Učební osnovy německého jazyka přináší min. škol. a osvěty výnos z 1. VIII. 41 č. 96.305 - I, dle nichž se má na školách vyučovati. Správám a ředitel. škol jsou zasílány nadřízenými školními úřady německé knihy a časopisy, které mají skytati hojnost látky k "poznání Velkoněmecké Říše a jejího hrdinného boje o novou Evropu".

Vánoční prázdniny.
   Dle nařízení příslušných úřadů školních trvaly vánoční prázdniny od 12. hod. polední v pátek 18. XII. 1942 do pondělí 11. I. 1943 včetně. Vyučování zahájeno v úterý 12. I. 1943

I. pololetí škol. roku 1942/43.
   První pololetí tohoto školního roku skončilo v sobotu 30. I. 1943. Téhož dne vydány žactvu školní zprávy. Pololetních prázdnin nebylo a pravidelné vyučování započato 1. února.

Skupovo loutkové divadlo.
   Spejbl a Hurvínek: V sobotu 15. V. 1943 navštívily děti ve Smiřicích představení "Zlaté děti" zahrané Skupovým loutkovým divadlem z Plzně.

Inspekce Josef Forst a Halfar.
   Dne 13. 3. 1943 zastavil se na své úřední cestě na inspekci okres. škol. inspektor Josef Forst a 2. IV. 1943 shromáždili se všichni vedoucí ke společné schůzi s oši v Hradci Králové, na níž referoval německý vrchní školní rada Halfar, který provádí inspekci našich škol. Bylo nařízeno velmi důrazně uvedených pokynů bezpodmínečně šetřiti a jimi se říditi. Zavedení arijského pozdravu na všech školách okresu hradeckého zavádí se od pondělí 5. IV. 1943.

Hlavní očkování proti neštovicím.
   Očkování kojenců a školní mládeže proti neštovicím vykonal stát. obvodní lékař Al. Zlámalík 27. a 30. V. 1943 v zasedací síni školní budovy.

Vyjmutí.
   Dne 8. IV 1943 odevzdány radiové přijímače firmám elektrotechniků ve Smiřicích, aby dle nařízení vyjmuli z radiových přijímačů krátké vlny. Vlny odstranila fa Vašata, načež byly aparáty majitelům vráceny.

Výsadba lesních kultur ve školkařském oddílu školní zahrady.
   Výsadba lesních kultur ve školkařském oddělení školní zahrady vykonána 9. IV., 13. a 14. IV. Zasázeny mladé smrčky a břízky, jichž bude použito k výsadbě obecního lesa. Zbylé štěpy a silné pláňky, které přečkaly katastrofu způsobenou dřívějšími mrazy si občané rozebrali.

Nastoupení učitelky ruč. prací a domácích nauk.
   Na dosud neobsazené místo učitelky žen. ruč. prací a dom. nauk přidělena škole zdejší okres. školskou úřadovnou v Hradci Králové /30. VI. 43 č. 8324/ absolventka rodinné školy sl. Marta Pluhařová *8. IV. 1923 v Dolním Přímu. Je dcerou odbor. uč. hlavní školy Fr. Pluhaře v Hradci Králové. Nastoupila 1. července. Hlavním jejím působištěm je škola v Rodově.

Sběr papíru.
   Nařízený mimořádný sběr starého papíru provedlo žactvo 12. VI. dle úředního nařízení pod heslem "Starý papír patří do stoupy". Výtěžek této sbírky (vcelku malý) nezapočítává se škole do pravidelných měsíčních sběrů.

Poslech škol. rozhlasu 4. IV.
   K tragickému výročí smrti zastupujícího "Reichsprotektora" Reinharda Heydricha nařízen poslech školského rozhlasu vysílaný všem školám v pátek 4. VI. 43 od 10 - 10,30.

Schůze vedoucích škol.
   V pátek 9. VI. v zasedací síni spořitelny královéhradecké konána informační schůze všech správců, řídících učitelů a ředitelů škol s okres. škol. inspektorem (vedoucím školního úřadu, který má 3 inspektory české) p. Jos. Forstem, který probral nynější zřízení školní a vedení škol v duchu nové doby.

Inspekce.
   Dne 10. VI. navštívil zdejší školu po druhé okr. šk. inspektor Jos. Forst, který po kratší prohlídce a sdělení pokynů stran nynějšího zřízení školního v duchu nové doby pokračoval v inspekci dalších škol autem.

Přijímací zkoušky do hlavní školy a stát. reál.-gymnasia.
   Před koncem školního roku podrobilo se 5 dětí 4. postup. roč. zkoušce do I. roč. měšť. školy ve Smiřicích a byly přijaty. Současně žák Jos. Řehák konal zkoušku i do 1. tř. stát. reál.-gym. v Jaroměři, kamž po prázdninách nastoupí.

Zakončení školního roku.
   Školní rok 1942/43 ukončen ve středu dne 14. VII. 1943, kdy žactvu rozdány školní zprávy a dětem ze školy vystupujícím propouštěcí osvědčení. Toto obdrželi: Květoslav Oppa, Josef Voltr, Milena Šindelářová a Libuše Voříšková.

Celková školní docházka v roce 1942/43:
v I. tř. 98,19 % nezameškaných půldnů - žáků 36/38
ve II. tř. 93,24 % " " - " 29/30
Průměrná docházka 95,21 % - žáků 65/68
Zameškané půldny zaviněny spálou, spalničkami, záškrtem, polními pracemi, při nichž dospělejší žáci vypomáhali.

   Zavedené školní spoření žactva vykazuje potěšitelné výsledky.

   Pravidelné měsíční sběry za školní rok 1942/43 jež byly s obcí přeneseny na školy /žactvo a učitelstvo/ a odvezeny do hlavní sběrny při hlavní škole ve Smiřicích činily za celý rok: 37 kg hadrů, 340,5 kg papíru, 1591 kg starého železa a plechu a 173 kg kostí.
   Škola zdejší v poměru k okolním školám odvedla málo, což bylo správě školy revidujícími orgány vytýkáno.

   O hlavních prázdninách dle nařízení nemá se žactvo a učitelstvo rozcházeti jinam, ježto se má za dohledu učitelstva zúčastniti "žňového nasazení".
Zapsal Josef Tuček řídící učitelŠkolní rok 1943 – 1944Zahájení.
   Školní rok 1943/44 byl dle nařízení školních úřadů zahájen v pátek dne 3. září 1943 případnou promluvou a uvítáním žactva, rodičů a učitelstva řídícím učitelem, načež bylo žactvo ve dvou třídách do příslušných oddělení.

Organisace školy.
   Škola dvojtřídní s dvěmi postup. třídami jako v roce předešlém.

Stav a rozdělení žactva do tříd a oddělení.
V I. tř. 1.odd. 6 chl. a 3 dívky = 9 dětí
2. " 10 " 17 " = 27 dětí
celkem 16 chlapců a 20 dívek = 36 dětí.
Třídním učitelem jest říd. uč. Jos. Tuček, ježto učitelka Lidmila Nováková projevila přání o opětné ponechání si třídy druhé.

Ve II. tř. 1. odd. (4. a 5. postup. roč.) 9 chl. a 10 děv. = 19 dětí
2. " (6. - 8. " " ) 6 chlap. a 6 děv. = 12 "
Celkem 15 chlap. a 16 děv. = 31 dětí

Celkový stav žactva na počátku škol roku 31 chlapců a 36 děvčat = 67 dětí.

Žactvo dle náboženského vyznání.
   Rozdělení žactva dle náboženského vyznání a učitelstvo náboženství. I. tř.: řím. katol. 14, českomor. 22, čbrev. 0 II. tř.: " " 8 " 21 " 2 celkem katolíků 22, českomor. 43, čbrevang. 2
   Žactvo nábož. vyznání ř. katol. vyučuje děkan Jos. Roháč (2 hod. týdně v 1. odd.), děti českomoravského vyznání vyučuje nový učitel, katecheta Jaroslav Šimůnek za dosavadního katechetu Štěpána Kotka, který byl přeložen do Vysokého Mýta (2 hod. týdne v 1.odd.). 2 žáky nábož. vyznání českobratevangelického vyučuje farář Stanislav Růžička ze Semonic, který nastoupil tamní úřad po zesnulém faráři T. B. Kašparovi. (1 hod. měsíčně v jednom odděl.).

Rozdělení žákyň do ruč. prací a dom. nauk:
3. postup. roč. 12 děvčat
4. " " 6 "
5. " " 4 "
6. " " 4 "
7. " " 2 "
Celkem 28 děvčat bude vyučováno 5 hodin v týdnu dosavadní učitelkou Martou Pluhařovou.

Vedle 4 dětí přijatých na konci předešlého škol. roku do 1. tř. hlavní školy ve Smiřicích byl přijat dodatečně na uvolněné místo do 2. tř. po vykonané zkoušce 4. září 1943 žák Josef Zilvar.

Pojištění žactva pro následkům úrazů.
   Pojištění žactva proti následkům úrazů cestou do a ze školy zaplatila míst. škol. rada. Do pojištění zahrnuta je i nová zatímní uklizečka školy Anna Kudyvejsová, ježto dosavadní uklizečka Anna Oppová pro jiné zaměstnání úklid ve škole konati odřekla.

České učebnice, nedostatek školních potřeb.
   K dosavadním vydaným učebnicím (Poupata, Mladý počtář díl I.) vydány školním nakladatelstvím nové čítanky díl I. II. a III. dosud v omezeném množství. Jinak jeví se citelný nedostatek jak v sešitech, kreslicích listech, náčrtnících a psacích potřebách.

Řádné a mimořádné sběry odpadových hmot, bylin a plodů.
   K pravidelným sběrům odpadových hmot vykonávaných měsíčně přibyly nařízené sběry olejnatých plodů, léčivých bylin, kaštanů, šípku a četné mimořádné sběry starého papíru, šatů a obuvi, které škola odváděla jednak obvodové sběrně při měšťan. škole ve Smiřicích /sběrna č. 6-/ neb Hospodář. družstvu filiálce ve Smiřicích /pecky, kaštany/, lékárně /byliny/ a přímo obci /sběry obuvi, oděvu/.

Obnovené rodičovské sdružení.
   Rodičovské sdružení při škole omezuje se na práci učitelů a jejího předsedu, kteří spolu s míst. škol. radou obstarávají naléhavé potřeby školy. Zájem o ně návalem starostí diktovaných válkou /aprovisace, odvádění hospodář. produktů a zvířectva, soupisy atd./ ochabuje.

Nový říšský protektor a státní ministr v Protektorátu.
   Dne 24. srpna 1943 jmenoval Vůdce novým říšským protektorem v Čechách a na Moravě dra Wilhelma Fricka a téhož dne státního ministra pro Čechy a Moravu Karl Hermann Franka.

Biografické představení pro školní mládež.
   V pondělí 29. XI. 1943 o 2. hod. odpoledne zúčastnilo se žactvo biografického představení ve Smiřicích. Promítán byl výchovný film "Advokát chudých". Vstupné uhraženo z větší části z výtěžku odpadových hmot.

Místní kuratorium pro výchovu mládeže.
   Místní kuratorium pro výchovu mládeže /vedoucí Fr. Bohdanecký ml./ používá se svolením obecního úřadu prázdné školní dílny, v níž umístěno jest loutkové divadlo ke svým schůzím a hodlá sehrati v zimním období několik loutkových her.

Tuberkulínové zkoušky žactva. Očkování proti záškrtu.
   Tuberkulínové zkoušky žactva 1. - 4. škol. roku na zjištění tuberkulosy vykonány obdobně jako na jiných školách ligou proti tuberkulose v Jaroměři a veliké množství žactva zdejší školy je posíláno do ligy k injekcím a léčení. K řádné výživě dětí, jež jest podkladem řádného vzrůstu a ochranou proti nemocem, nedostává se potřebných vitaminů, másla, tuků a vajec. 12. XI. 1943 přijat do zdejší školy žák Frant. Srkal, který až dosud pobýval v léčení v zem. ústavu v Košumberku, kdež byl vyučován.
   Očkování dětí proti záškrtu prováděl na škole stát. obvod. lékař Al. Zlámalík.

Den spořivosti a soutěž žactva.
   Při soutěži žactva pořádané spořitel. Smiřickou v rámci týdne spořivosti (23. - 30. X. 1943) obdrželi žáci za práce kreslířské a slohové pět cen a všichni pak byli poděleni psacími potřebami.

Mimoškolská práce učitelstva.
   Řídícímu učiteli nařízena okres. úřadem k návrhu obec. úřadu výpomoc při kontrole statkových archů a pomocných knížek.

Vánoční prázdniny.
   Vánoční prázdniny na školách trvaly dle nařízení škol. úřadů od 21. XII. 1943 do 11. ledna 1944 včetně.
   Téhož dne zemřel místní rodák, uvědomělý rolník a vlastenec Josef Tuček, č. p. 11 ve věku 84 let.

Protiletecký kurs.
   Ve dnech 4. 5. a 6. I. 1944 uspořádal okr. šk. výbor v Hradci Králové v biograf. sále "Viktoria" kurs protiletadlové obrany povinný pro veškeré učitelstvo královéhradeckého okresu.

Zrušení místních a újezdních školních rad.
   Z rozkazu min. škol. a nár. osvěty byly koncem roku 1943 zrušeny místní a újezdní školní rady a péče o školy přešla na starosty neb jim jmenovaného a okr. škol. úřadem potvrzeného pověřence zvaného "vedoucí místní školy". Tímto je dosavadní předseda m. š. r. p. Vojtěch Prokop st.

Povinná návštěva filmu kuratoria.
   V pátek 28. I. 1944 účastnila se mládež školní filmu "Mládeži, voláme tě", jejž uspořádalo kurator. pro výchovu mládeže v bio ve Smiřicích.

První pololetí škol. roku 1943/44.
   Prvé pololetí skončilo na všech školách Protektorátu v sobotu 29. I. Téhož dne vydány žactvu školní zprávy.

Hodnocení prospěchu dle 6ti stupňů. Pololetní prázdniny.
   Prospěch žactva v 1. pololetí škol roku 1943/44 byl tříděn dle nařízení šesti známkami na místo dosavadních pěti stupňů. Pololetní prázdniny trvaly od 30. I. - 3. II. včetně a druhé pololetí zahájeno vyučováním dne 4. února.

Úmrtí žákyně Květušky Daškové.
   V sobotu 4. března 44 zemřela po operaci v nemocnici královéhradecké tich a pilná žákyně 1. tř. Květuše Dašková. Učitelé s žactvem doprovodili ji na poslední cestě 7. III. 1944, zazpívali jí a nad otevřeným hrobem se s ní řídící uč. jménem svým a školy tklivě rozloučil.

MEIN ERSTES LESEBUCH 1943 Návštěva filmu "Pantáta Bezoušek".
   Ve čtvrtek odpoledne 23. III. zúčastnilo se žactvo s říd. učitelem filmu v biu ve Smiřicích: "Pantáta Bezoušek". Vstupné zaplatil říd. uč z výtěžku sběru odpadových hmot.

Povinné něm.
   Počátkem 2. pololetí nařízeno škol. zavedení německého čtení již ve 2. škol. roce dle knihy "Mein erstes Lesebuch".

---------------
Pro ilustraci je foto knihy Mein erstes Lesebuch vpravo:
---------------

Zvláštní mimořádný sběr papíru.
   Dle nařízení protektorátních úřadů byl ve všech obcích ve dnech 15. III. - 5. IV. prováděn mimořádný sběr papíru. Děti sebraly toliko 60 kg.

Nařízené oslavy 15. III. a 20. IV.
   5. výročí Protektorátu /15. III. 1939/ a 20. IV. 1944 /55. narozeniny "Vůdce"/ na všech českých školách měly předepsaný oslavný pořad: od 8 - 10 hod. pravidel. vyučování. Od 10ti povinný poslech rozhlasových projevů na oslavu těchto dnů. Po skončených projevech bylo ba školách v tyto dny prázdno.

Inspekce.
   21. IV. 1944 navštívil zdejší školu vedoucí okr. škol. úřadu oši Jos. Forst. Případné úřední příděly vařiva pro školní kuchyň, v níž uč. dom. nauk sl. Marta Pluhařová s dívkami 1 x za 14 dnů vaří, blahovolně schvaluje.

Hromadná akce očkování proti záškrtu dští od 1. - 14. roku započala 4. V. b. r. na zdejší škole dle platných předpisů stát. obvod. lékařem Zlámalíkem. Hromadná 2. proti záškrtová injekce dána žactvu 20. VI.

22. VI. vykonána revise tuberkulínové zkoušky u zdejšího žactva sociální sestrou Loužilovou z Jaroměře.
Velké množství dětí podezřelých z tuberkulosy posíláno jest do ligy v Jaroměři k ošetření.

Slavnost "Máje".
   7. května 1944 uspořádalo místní kuratorium mládeže na školním hřišti slavnost "Máje", při níž místní vedoucí mládež Fr. Bohdanecký přečetl řeč. Tento společ. "jarní den" byl nařízen všem míst. skupinám.

Hedvábnický kurs v Hradci Králové.
   Pro učitelstvo pořádání byl dne 25. V. v Hradci Králové kurs, jehož účelem bylo povznesení chovu bource morušového. Za školu zdejší zúčastnil se říd. učitel.

Změna učitele českomoravského náboženství.
   Dne 5. VI. b. r. dostavil se k vyučování náboženství českomoravského za přiděleného bývalého katechetu Jaroslava Šimůnka, který ze služeb církve vystoupil, farář Josef Pecina, který obstará vyučování náboženství do konce škol. roku.

Pracovní den.
   Dne 7. VI. konán pracovní den učitelstva okresu v Hradci Králové, jemuž byl přítomen řídící učitel.

W. A. Mozart.
   Dne 19. VI. účastnilo se žactvo v průvodu učitelstva kulturně výchovného filmu "W. A. Mozart" ve Smiřicích. Vstupné za většinu žactva zaplatil říd. uč. z výtěžku odpadových hmot.

Velikonoce.
   Velikonoční prázdniny stanoveny školními úřady od 6. - do 12. dubna. Pravidelné vyučování započalo 13. dubna.

Sběr chroustů.
   V druhé polovici května objevila se v zahradách a ovocných alejích spousta chroustů. Ve školním patku, obecním lese a v třešňové aleji u stát. cihelny sebralo žactvo (bez náhrady) 7 hl chroustů, jimiž byli krmeni vepři zderazského velkostatku.

Inspekce.
   Dne 30. 6. zastavil se ke kratší inspekci zdejší školy vedoucí školské správy oši Josef Forst.

Školní spoření.
   Školní spoření v roce 1943/44 prováděné spořitelnou Smiřickou mělo slibný rozvoj. Děti ušetřily 28.086,20 K.
Z toho žactvo
I. tř. 12.802,50 K,
II. tř. 15.283,70 K.

Zdravotní stav žactva.
   Zdravotní stav žactva je dle lékařských nálezů neutěšený, o čemž podaly důkaz zkoušky tuberkulínem a prohlídky žactva stat. obvod. lékařem Al. Zlámalíkem. Objevily se případy záškrtu, spalniček a spály, což mělo neblahý vliv na školní docházku.
   Rovněž pilnost a mravní chování žactva následkem nedostatečného rodičovského dozoru a neblahými poměry zaviněnými válkou se stále zhoršují.

Celková školní docházka v r. 1943/44:
v I. tř. při počtu 33/36 žáků činila 94,87 %
ve II. " " " 31/32 " " 93,73 %
Průměrná docházka 64/68 " " 94,30 %

Ukončení školního roku 1943/44.
   Dle nařízení protektorátních školských úřadů byl školní rok na všech školách ukončen ve čtvrtek 13. VII. 1944. a žactvu vydány školní zprávy. Propouštěcí osvědčení o dokonané návštěvě školy obdrželi: Oldřich Jarkovský, Jindřiška Kupcová a Miluše Kozinová. Do hlavní školy ve Smiřicích přijato pro nový školní rok 1944/45 šest žákyň.

   Od zamýšlené výsadby ovocného sadu ve školní zahradě, malování učeben, chodeb a záchodových rour pro nedostatek potřebného materialu, nedostatek sil a nejistou dobu upuštěno. Prohloubena toliko školní studně /studnař. mistrem p. Holečkem z Velichovek/, ježto se objevil nedostatek vody.

   Myslí kronikáře dopisujícího úřední zápisy za končící se školní rok, který přinesl všemu učitelstvu a našim školám mnoho těžkostí, znějí akordy v modlitbě písně Sv. Čecha: Až hrozná bouře v rozhodnutí třeskne, kdy padne los i mému národu, buď tam, kde ocel spravedlivá bleskne, za plemen uhnětených svobodu ... Buď tam, buď tam, o Pane, kde proti křivdě právo svaté stane!
   Pak zvučným ff rozezvučí se uskutečněná věštba v Smetanově Libuši: Však nechť se stane cokoliv. To cítím v nejhlubší mých ňader hloubi:
   "Můj drahý národ český neskoná - on neskoná, - on pekla hrůzy slavně, slavně překoná!

Zapsal Josef Tuček řídící učitel.Školní rok 1944 - 1945

Zahájení.
   Školní rok 1944/45 započat v těžké době válečné v úterý 5. září 1944. Ke shromážděnému žactvu a rodičům, která nově zapsané dítky do školy přivedli promluvil řídící uč. Jos. Tuček, přičemž poukázal na těžkou dobu válečnou, která českému učiteli přináší velmi mnoho sebezapření a nařizuje bezpodmínečné plnění četných mimoškolských požadavků.

Stav žactva.
   Do 1. tř. nově zapsáno 15. VII. a 5. IX. přijato 5 chlapců a 3 dívky, z minulého roku opakuje 1 žák (Zdeněk Kudyvejs).

I. tř. 1. odd. 6 chl. + 3 dív. = 9 dětí
2. " 11 chl + 8 dív. = 19 dětí
celkem 17 chl. +11 dív. = 28 dětí

II. tř. 1. odd. (4. 5. šk. r.) 12 chl. + 10 děv. = 22
2. " (6. - 8. šk. r.) 7 " + 8 " = 15
celkem 19 chl. + 18 děv. = 27 dětí
Celkový stav žactva 65 dětí.

Ruč. práce dívčí.
   Výkaz děvčat vyučovaných ruč. pracím a dom. nauk.: 5 žákyň 3. post. roč., 10 žákyň 4. post. roč., 4 žákyně 6. post. roč.,4 žákyně 7. postup. roč. = 23 žákyň, které budou vyučovány v jednom oddělení 5ti hod. týdně.

Náboženské vyznání.
Rozdělení žactva dle náboženství:
I. tř. náb. řím. katol. 8, českomor. 20
II. tř. " " " 11, " 26
Úhrnem řím. kat. 29, českomor.46
Děti budou po 2 hod. týdně v jednom oddělení.

Učitelstvo.
   Prvou třídu vyučuje říd. uč. Jos. Tuček, druhou učitelka Lidmila Nováková, ruč. práce dívčí uč. Marta Pluhařová.
   Náboženství katolické vyučuje administrátor Eduard Maličký za býv. děkana Jos. Roháče, který odešel na nové působiště do Podštýna, zat. uč. nábožen. českomorav. jest pí Marta Pecinová, choť faráře, za bývalého uč. náboženství p. Jar. Šimůnka, který si nalezl jiné zaměstnání.

Pojištění žactva proti úrazu a při sběru odpadových hmot.
   Žactvo pojištěno proti úrazu na cestě ze školy a do školy a později též při povinném sběru odpadových hmot proti následkům zranění, kteréž zaplaceno z výtěžku sběru. Tyto sběry, ať odpadků či bylin, byly přeneseny z obcí na školy, zatěžovaly práci ve škole a jich ukládání a odvoz nařízené obcím působil u nás značné obtíže, které učitelstvo a žactvo překonávalo svépomocí.

Nedostatek psacího materiálu a papíru.
   Nedostatkem psacího materiálu (per i tužek) a papíru trpělo vyučování psaní a kreslení.

Totální nasazování učitelstva do práce.
   Mladší síly učitelské totálně nasazovány k vykonávání různých prací pro válku důležitých a na jejich místa dávána náhrada jen v řídkých případech. V obci zřízen útulek pro 120 učitelů jmenovitě z Moravy (v hostinci u Srkalů a Mrkvičků), kteří dojížděli na práci do Sendražic. -
   Učitelka dom. nauk a žen. ruč. prací Marta Pluhařová zasazena na kratší čas do Škodových závodů v Hradci Králové. Po dobu její nepřítomnosti byla zastoupena učitelkou A. Pospíšilovou - Paškovou z Hradce Kr. do 30. X. 1944.

Místní kuratorium mládeže.
   Dle nařízení bylo zařazeno žactvo od 10ti let do místního kuratoria mládeže, jejímž vedoucím byl p. Frant. Bohdanecký. K cvičení používali školního hřiště, loutkového divadla a zažádali prostřednictvím okresního vedení kuratoria o přidělení jedné učebny ke konání schůzí, což jim okres. úřad (školská úřadovna) v Hradci Králové povolila.

Emanuel Moravec.
   Ministr školství Emanuel Moravec nabádal učitelstvo k horlivé práci v místní osvětové službě a k náležitému konání přechodné povinnosti v pracovním nasazení.

Propůjčení školní budovy pro žactvo měšť. školy.
   Dne 17. X. 1944 usneseno v zasedací síni (sborovně) zdejší školy k žádosti města Smiřic (zástupci rada Lameš, odbor. uč. - zástupce ředitele Petr Zahálka) propůjčiti školu pro žactvo školy měšťanské, kteráž měla býti zabrána vojskem. Školní loutkové divadlo uloženo k žádosti smiřických mistrem truhlář. Vonkou a říd. učitelem na školní půdu. K přemístění žactva do holohlavské školy nedošlo, ježto vojsko umístěno v budově hospodář. školy ve Smiřicích.

Úklid školy a nedostatek paliva.
   Čištění, větrání a vytápění školních místností následkem častého onemocnění školní uklizečky Anny Kudyvejsové bylo obstaráváno z větší části svépomocí a chotí řídícího učitele. - Důsledky zimy za naprosto nedostatečných přídělů paliva trpěla rodina řídícího učitele, ježto byt ve školní budově v zimním období je velice chladný.

Zákaz užívání školských osnov.
   Používání školských osnov učebných zpracovaných dle normálních osnov z r. 1939 bylo nadřízenými úřady zakázáno, učitelstvu předepsány přepracované rozvrhy učiva dle nových směrnic vyhovujících "duchu doby".

Rušení školního vyučování.
   Neustálé letecké poplachy, houkání poplašných signálů, siren a troubení, četné nálety nepřátelských letců v okolí neblaze zasahovaly do školního vyučování a kázně žactva. Otázka aprovisační působila nám, hlavně vrstvám nesamozásobitelským četné obtíže.

Vánoční prázdniny.
   Pravidelné vánoční prázdniny v důsledku nedostatku topiva prodlouženy na neurčito a žactvu dávány toliko domácí úkoly. Učitelstvo voláno k výpomoci obecních úřadů, okres. úřadů a různých komisí. Dne 20. II. odvezl obec sluha Jos. Pácalt z nařízení obecního úřadu školní uhlí 375 kg briket, ježto obec. úřad neměl rovněž žádných zásob paliva a použil ho z části pro uprchlíky "národní hosty", kteří houfně ve velikém množství prchali do Protektorátu z Německa a Polska před vítězným vojskem ruským.

Zabrání školní budovy pro uprchlíky a německou brannou moc.
   Dva dny nato 22. II, zabral něm. komisař stát. statků ze Smiřic A. Rübel vedoucí NSDAP s něm. úředníkem fy Malburg A.Lenfeldem školní budovu pro uprchlíky, kteří školu v počtu 140 osob plně obsadili a v ní od 26, II. do 1. III, bydleli. 14. III. 1945 ubytován ve školní budově jiný transport do 15. III. a školní budova zabrána pro německou brannou moc. 27. III. zřízeno ve škole ubytování pro štáb oddílu motorové vozby německé branné moci č. 607, jehož požadavky byly stále náročnější, takže školní budova celá měla mu být dána k disposici a žactvo jakož i řídící uč., který ve škole bydlel, měl se rovněž ze školy vystěhovati.

Polodenní vyučování a černé dny školy.
   Žáci byli vyučováni polodenně v zasedací síni, kteráž však měla býti pro vojsko vyklizena. Školní budovu obsadili úplně 13. a 14. IV. až na zmíněnou zasedací síň a jeden záchod. - Rozkaz k úplnému vyklizení školní budovy dán 25. IV.

Jsme svobodni!
   Říd. uč. vyjednával s předáním a přestěhováním a když již situace stávala se beznadějnou, nadešel pro nás nezapomenutelný 5. květen 1945, Praha zvítězila, moc a sláva německých okupantů byla zničena. Němci, tušíce již dříve svůj neodvratný pád, ničili a pálili za vojenské asistence vojenské doklady, mapy, různá zařízení a cenné předměty, které nemohly pojmouti četné naplněné, k odjezdu připravené vojenské motorové vozy a auta. 8. května po 11. hod. dopolední školu vyklidili a rychle odjížděli směrem k Hradci v naději, že utekou před osvobozeneckou armádou SSSR, která se nezadržitelně valila do bývalého Protektorátu a byla jim v patách.

Dar škole a úmrtí bývalých učitelů zdejší školy 30. IV.
   K uctění památky zemřelého odbor. uč. Jana Poláka, který v letech 1936, 1937 na zdejší škole působil, zaslala sl. Jarmila Schmidtová z Plotišt 500 K, otec zesnulého pan Jan Polák ze Sendražic č. 40. - 2000 K jako dar příbuzných škole holohlavské k zakoupení knih pro žáky, což bylo říd. učitelem a učitelkou L. Novákovou, správkyní knihoven vykonáno. - Říd. uč., předseda m. š. r., holohlavští zpěváci a mnoho občanstva zúčastnilo se jeho pohřbu. - Na křižovatce cest rozloučil se se zesnulým předseda m. š. r..
   24. IV. 1945 byl pohřben na Chlomku bývalý řídící uč. zdejší školy p. Václav Letošník. Při obřadech zazpíval mu říd. uč. Tuček Dvořákovu biblickou píseň "Slyš, o Bože volání mé"., říd. uč. v. v. Jan Pacák rozloučil se s ním za učitelstvo.

Osvobozenecká Rudá armáda v obci.
   Dne 10. V. po 9. hod. přijely do obce první motorové vozy s příslušníky osvobozenecké Rudé armády, kterouž jsme s radostí vítali. - Školní budova před dvěma dny Němci opuštěna, rychle připravena pro ubytování. V přízemí na krbech Němci zřízených naše ženy a dívky vařily. Večer přenocovali v učebnách první ruské hlídky, načež v pátek 11. V. v časných hodinách ranních zaplavilo hřiště, školní zahradu s ovocným sadem a zelinářským oddělením nesčetné množství vojska s koňstvem a vozidly všeho druhu. Ve školním kabinetě a kuchyni ubytoval se přechodně ruský štáb. Široké okolí obce skytalo obraz velkého, nepravidelného vojenského tábora, jehož hrdinové po úporných bojích a vysilujících pochodech na chvíli odpočívali.
   Nad rybníkem a přilehlých polích zaujali palebné postavení, vyklizeli okolí od zbytků příslušníků němec. branné moci a esesáků, kteréž odzbrojovali. Ve školní budově pobyli do 12. V., načež téhož dne odpoledne odtáhli z větší části směrem ke Hradci.
   Školní budova, zahrada, park a cvičiště staly se skladištěm různých vojenských materiálů, kteréž byly poražené německé armádě odebrány a zde shromažděny a místním revolučním národním výborem po odchodu německých okupantů utvořeným přijímány.

Revoluční horečka, starost o pořádek.
   Klid a pořádek v obci následkem těžké doby válečné byl porušen a revoluční horečka, jež každého z nás různou měrou zachvacovala dává i průchod k vybití osobní nevraživosti, zaujatosti, nenávisti, zášti a pomstě, ukojení touhy po moci a osobním prospěchu. Že přitom postižen je mnohdy vinný s nevinným, toť příznakem každé velké revoluční doby.

Místní národní výbor.
   Dřívější vedení obce přestalo fungovat, starosta p. Jos. Křeček, který záležitosti obce řídil, z rozhodnutí nyní utvořeného revoluč. míst. nár. výboru starostenství složil a veškerou moc a vedení přejal m. n. v. za předsednictví do obce vrátivšího se p. Frant. Andrejska, stroj. zámečníka a jeho náměstka Frant. Chlupatého, stroj. zámečníka. Kéž jsou prodchnuti upřímnou snahou a pevnou vůlí prospěti obci k všestrannému rozvoji!

Zahájení pravidelného vyučování.
   Pravidelné vyučování v obou třídách započalo 4. června po provedeném vymytí školní budovy a náležité desinfekci učeben.
   Školní rok 1944/45 ukončen bude dle nařízení na školách okresu královéhradeckého 12. června.
   Zápis na nový školní rok bude vykonán koncem srpna a 1. září, nový školní rok započne 3. září.

Stěhování dětí s rodiči do pohraničí.
   Následkem podepsání dekretu panem presidentem Drem Edvardem Benešem, který 16. V. 45 vrátil se opět do vlasti a byl v Praze vládou a celým národem vřele uvítán, o vyklizení pohraničního území od Němců vystěhuje se koncem srpna a během září z Holohlav mnoho rodin, čímž stav žactva zdejší školy valně poklesne.

Změny ve sboru učitelském.
   Počátkem nového školního roku 1945/46 odejdou na nová působiště všichni členové učitelského sboru, až na zat. učitelku náb. československého pí farářovou Martu Pecinovou. -
   Učitelka Lidmila Nováková do Dvora Králové, uč. ruč. prací a dom nauk Marta Pluhařová do Hradce Králové, říd. uč. Jos. Tuček odstěhuje se ze školní budovy do uprázdněného bytu ve vlastním domě v Holohlavech čp. 129 (ježto v něm bydlící dcera s manželem a synkem stěhují se do Trutnova) a vyučovati bude jako odborný učitel na škole měšťanské ve Smiřicích, administrátor církve řím-katolické p. Eduard Maličký přestěhuje se na nové působiště do Solnice.

Větrná smršť s bouří 22. července.
   Dne 22. července (19. srpna) konán na sokolském stadionu ve Smiřicích prvý programový den sjednocené tělovýchovy žactva na Smiřicku. Těsně po skončení programu kol 6. hod. večerní snesla se nad krajem hrozná větrná smršť s průtrží mračen, která způsobila obrovské škody v lesích (polomy), na ovocném stromoví, polní úrodě a značně poškodila hospodářská i obytná stavení. Se školní budovy odnesla množství taškové krytiny a hřebenáčů. Říd. uč. požádal m. n. v. o shlédnutí školy a opravu střechy pokrývačem p. Kudrem ze Smiřic neb jiným odborníkem, aby budova a věci na školní půdě uložené (divadlo, stropy a j.) neutrpěly zkázou. -

Zřízení okres. škol. rady v Jaroměři.
   Okr. šk. výbor. v Hradci Králové oběž. ze 24. VIII. 1945 č. 6235 oznamuje zřízení okr. škol. rady v Jaroměři a tím uzavírá svoji korespondenci se školami okresu Jaroměřského.
   Dne 30. VIII. oznamuje O. N. V. a OOUR v Jaroměři zřízení školské úřadovny v Jaroměři.

Zápis na škol. r. 1945/46.
   Zápis na nový školní rok vykonán dne 31. VIII.. Nově zapsáno 14 dítek do 1. tř. 1. odděl. Rodiče těchto dítek přispěli na zápisovou sbírku celkovým obnosem 700 K. /Dárci uvedeni jsou zápise konferenč. protokolu uč. porad z téhož dne/. Obnos odevzdán bude nástupci říd. uč. kol. říd. uč. Ant. Šejvlovi, který se svou chotí rovněž literní učitelkou přesídlí z Habřiny do Holohlav. Příslušné zápisové výkazy zaslány školské úřadovně v Jaroměři, opisy ponechány na škole.

Rozloučení a rozchod učitelského sboru.
   Po vykonané učitelské poradě se vzájemným přáním pevného zdraví, dosažení úspěchů a pochopení v nových působištích ve svobodné demokratické republice, rozcházejí se členové učitelského sboru, kteří přežili dobu nacistického porobení českého učitele, odcházejí s hrdým vědomím a čistým štítem, třeba že bláto pomluv hledělo jej potřísniti. Dělali, co za daných okolností bylo možným.

Závěr.
   Nedopusťme a braňme, by se národ štěpil na dva vzájemně si vyčítající tábory. Potlačme svoji osobní hořkost a snahu po rehabilitaci ve svém působišti, vstupme do poctivé práce všude, kde nás je třeba. A komu z nás se stala skutečně osobní křivda, ať ji chlapsky překouše a nedělá bolestína. Spolknout křivdu a jít pracovat pro lidovou, demokratickou, ke všem stejně spravedlivou republiku je jen nepatrnou částí nezměrných obětí proti utrpení umučených partizánů a obětem koncentračních táborů. A v normálních dobách střízlivého uvažování plně pochopíme pravdivost a význam slov páně presidentových. "Vděčnost je znakem ušlechtilého duch jedince i národa. Nevděčnost ukazuje na duševní nekulturu a citovou hrubost. Vyžadovat vděčnost znamená mravní slabost a malichernost a znehodnocuje vykonanou práci. Být však nevděčným je prostě ohavné". Josef Tuček, řídící učitel.Školní rok 1945 - 1946

(Zapisovatel kroniky se změnil, bohužel i úprava.)

Vyučování zahájeno v pondělí 3. 9. 1945.
   V první třídě vyučuje V. Šejvlová, učitelka, v druhé třídě A. Šejvl, řídící učitel. Dívčím ručním pracím vyučovala přechodně uč. d. n. M. Frýzlová, nyní vyučuje uč. d. n. Vlasta Worgnerová od 15. X. 1945.
   Náboženství katolickému vyučuje Jos. Špelda, administrátor, nábož. československému M. Pecinová, v. uč., nábož. evangelickému St. Růžička, farář ze Semonic.
   V polovině září vzpomenuto výročí úmrtí nezapomenutelného presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.
   Ve čtvrtek dne 25. října 1945 zúčastnilo se žactvo vedeni svými učiteli slavnostního průvodu a shromáždění na Sokolském hřišti ve Smiřicích, kde občanstvo vyslechlo projevy představitelů státu k prohlášení zestátnění klíčového průmyslu. Zvlášť pozorně a s pohnutím sledován projev presidenta státu dr. E. Beneše.
   První dvacátý osmý říjen vzpomenut byl slavnostní besídkou, pořádanou dne 28. X. 1945 večer v hostinci u Srkalů. Školní mládež a členové svazu české mládeže vyplnili pořad na slavnost na vyzdobeném jevišti recitacemi jednotlivců i sborovými. Večer spustěn byl smyčcovým duetem pánů Jambory a Krejčího, které doprovázel na pianu pan adjunkt Böhm. Pan Krejčí zazpíval několik písní za doprovodu piana. Pěvecký sbor Hanka ze Smiřic zazpíval slavnostní sbory. Slavnostní řečníci pak vyzvedli význam tohoto dne.
   Dne 6. listopadu 1945 oslaven sedmý listopad, den vítězství proletářské revoluce národů SSSR, školní slavností, na které dětem v proslovu o tomto dni objasněn významný tento skutek.
   Dne 12. prosince 1945 navštívil zdejší školu pan okresní školní inspektor R. Beran.
   Náboženství katolickému vyučuje od 4. prosince 1945 S. M. Anežka Terezita Kochsusová z Černožic, řádová sestra, příslušná do Čes. Budějovic.
   Na ustavující schůzi mšr konané dne 25. ledna 1946 ve školní budově za předsednictví pana okresního školního inspektora R. Berana zvolen byl za předsedu pan V. Knejp, rolník a za místopředsedu pan J. Pultr, dělník. Členové jsou pp.: V. Prokop st., R. Vacek, V. Šejvlová a A. Šejvl.
   Pro úsporu paliva, zaveden byl na zdejší škole v měsíci lednu a únoru pětidenní vyučovací týden.
   Dne 22. března přivezeny byly dvě fůry uhlí, které získány byly vzácným pochopením naší tísně od báňské společnosti ve Svatoňovicích. Tamní horníci a úředníci zřekli se části svého přídělu, který pak byl určen naší škole. Za to vzdán jim náš upřímný dík.
   V rámci akce Pomozte Slezsku sebráno bylo dětmi 108 kusů částí obleků, mezi tím 15 párů dětské obuvi. Na penězích se sešlo 212,- Kčs. Obleky předány k odeslání MNV, peníze pak odeslány složenkou. Mezi dětmi se tím projevilo velké pochopení pro bídu našich slezských bratrů.
   Dne 13. 4. 1946 byla uspořádána ve školní budově školní slavnost Míru československého červeného kříže 1946. V bohatém recitačním, zpěvním a scénickém programu vystřídali se všichni žáci. Jejich výkony a snaha sledovány byly se zájmem .......... shromážděnými rodiči a hosty.
   V rámci akce "Mládež sobě a republice" vzpomenuto bylo narozenin prvého presidenta naší republiky Masarykovým týdnem pod heslem "V duchu Masarykově ne slova ale činy". Tento týden zahájen byl předáním loutkové scény, zřízené v zimním období Svazu české mládeže v Holohlavech za vedení čilého předsedy p. R. Andrýse. Veřejnému předání dne 3. 3. 1946 přítomni byli pp.: osi A. Grufa, prof. Hofman a J. Rykr z Jaroměře, p. dr. Hausman z Hradce Králové a p. spis. Fr. Michálek z Libčan. Po krásných proslovech těchto hostů vzdán byl hold loutek presidentu Osvoboditeli a vlasti. Týž den odpoledne a večer sehrána za velké účasti občanstva místního i okolního na počest pres. Masaryka Jiráskova "Lucerna" a ve čtvrtek 7. 3. 1946 Jiráskovi "Psohlavci".
   V posledním týdnu měsíce dubna vyla pí. uč. d. n. V. Vagnerová přeložena do Šluknova. Místo ní ustanovena sem pí. uč. Pavlíková ze Smiřic.
   V rámci květnových oslav se žactvo ....... zúčastnilo 4. 5.1946 tryzny za padlé hrdiny a mučedníky, která byla uspořádána u památníku padlých v bývalé světové válce.
   Dne 9. 5. 46 se žactvo zúčastnilo slavnostního shromáždění občanstva na školním hřišti, kde doplnilo pořad přednesem básní a zpěvů. Týž den večer se žactvo zúčastnilo slavnostního představení Lešetínského kováře na loutkovém divadle.
   Na společném shromáždění žactva vyslechnuta slavná a historická událost, volba presidenta dr. Edvarda Beneše, dne 20. 6. 1946.
   V rámci týdne dětské radosti uspořádán se žactvem výlet do České Skalice, kde si děti prohlédly museum Boženy Němcové, a do Ratibořic. Výlet byl odpoledne pokažen deštěm.
   K návrhu okresního pedagogického sboru v Jaroměři uděleno bylo naší škole čestné uznání za vzorné plnění školního programu. Předání se stalo 22. 6. 1946.
   Při školním zápise dne 24. 6. 1946 zapsáno bylo nově 7 dětí, 2 žáci a 5 žákyň.
   V době zimní daroval pan Jaroslav Černý, živ. dělník několik tabulek skla na zasklení sklepních okének.
   Ve dnech 14. a 15. srpna 1946 uklidily matky školních dítek školní budovu a to vzorně. Jsou to následující paní: Pultrová 17 hod.
Černá od školy 4 h.
Černá 14 "
Knejpová " 4 "
Cardová 8 "
Andrejsková 8 "
Štrumhausová 13 "
Gabrielová 10 "
Jamborová 10 "
Koubová 10 "
Vágnerová 4 "
Cejpová 6 "
Šejvlová, uč. 14 "
Pinkasová 7 "
Vlčková 7 "
Bezvodová 2 "
Holečková 4 "
E. Hlavová 6 "
Opová 1,5 "
Celkem bylo odpracováno 149 hodin.
Jmenované matky pak věnovaly odměnu jim obcí vyplacenou v částce 1164,- Kčs na základ fondu na vybudování vodovodu ve školní budově.Školní rok 1946 - 1947

zahájen byl dne 2. září 1946.
   V 1. třídě vyučuje V. Šejvlová, uč., ve 2. třídě A. Šejvl, ř. uč. Dívčím ručním pracím vyučuje pí. uč. Miroslava Hanušová, katolickému náb. pí. Emilie Hemelíková, čsl. náb. pí. Marta Pecinová.
   Dne 4. října 1946 navštívena se žáky druhé třídy výstava v Jaroměři "Jaroměřsko buduje 47 - 48". Žáci si též prohlédli město Josefov s jeho opevněními.
   27. ledna 1947 byl se žactvem navštíven ve Smiřicích film "Bohatýr Nikita".
   V neděli 16. února 1947 sehráli žáci školní divadlo od J Procházky: "Popelka" za režie sl. Pultrové.
   Dne 24. 2. 1947 navštívili žáci kult. film "Nesmrtelní".
   Dne 26. 2. 1947 byl odborem Masarykovy Ligy proti tuberkulose v Jaroměři vyšetřen žactvu zrak, sluch, moč a provedena tuberkulinová zkouška. Čj. 51/47.
   V rámci oslav narozenin presidenta Osvoboditele uspořádán správou školy a žactvem, spolu se sborem zdejších dobrovolných hasičů dne 10. 3. ve škole v sále loutkového divadla Masarykův večer.
   Dne 16. 3. 1947 pak sehráno dětské divadlo od J. Toucové - Mettlerové: Kouzelné kladivo. Děj tohoto divadla pěkným způsobem zachycuje legendární postavu našeho prvního presidenta. Slavnostní proslov měl zdejší mladý občan p. R. Andrýs. Režie p. Sehnoutka.
   Ve čtvrtek dne 20. 3. 1947 byli žáci přítomni představení českého filmu: Cesta k barikádám.
   Čj. 88/47.
   Zdejší Dorost ČČK zúčastnil se v duchu hesla "Děti dětem" sbírkou akce na vybudování pomníčku vnukům presidenta Osvoboditele Herberta a Leonarda Revilliodových na dětském hřišti v Praze. Sbírka vynesla 247,- Kčs a byla dne 26. III. 1947 odeslána ČCK do Prahy.
   26. 4. 1947 č. 71. Při jednorázovém sběru tkanin bylo sebráno 490 kg materiálu za odměnu 515 Kč.
   Č. 129. Dne 28. dubna 1947 zúčastnilo se žactvo školního výchovného představení ve Smiřicích: Hlídka v poušti.
   Č 134. Ve prospěch Rumunska, postiženého katastrofální neúrodou, vykonána mezi občanstvem sbírka, která vynesla 1507,- Kč a 764 kg brambor.
   Dne 15. května 1947 ve čtvrtek dopoledne navštívil naši školu a byl přítomen vyučování v obou třídách pan okresní školní inspektor Rudolf Beran.
   Dne 6. 6. 1947 přiděleno bylo žactvu americké cukroví k Týdnu dětské radosti. Čj. 176/47. Podle oběžníku zšr č. 130/47 čj šr. 173 sebráno bylo mezi žactvem naší školy osm zábavných knih pro volyňské Čechy. Dárci byli: E. Vagnerová a J. Hlavová z I. třídy, J. Pultr, J. Carda, J. Černý, J. Srkal, V. Mrkvička a M. Černá z II. třídy.
   Dne 10. 6. 1947 přijeli do zdejší obce žáci 1. 3. tř. měšťanské školy z Otnic, jv. od Brna. Byli ubytováni po domácnostech. Týž den se podívali na Chlomek, odkud měli krásný pohled na pohraniční hory a do Polabí. Druhý den navštívili Kuks a Babičino údolí. Ve čtvrtek odjeli. Dětí, chlapců a děvčat bylo celkem 44 zavedení uč. p. Jana Mráze a lit. uč. pí Šebelové. Čj. 188/47.
   Dne 19. 6. 1947 podniknut se žactvem zdejší školy jednodenní výlet do Dvora Králové n. L., na labskou přehradu u Těšnova a na Zvičinu. Za krásného počasí umožněno dětem shlédnouti památné a průmyslově město, technickou vodní vymoženost našeho kraje a nádherné výhledy do naší vlasti, korunované pěkně viděnými Krkonošemi. Výletu se opět zúčastnilo více matek.
   Dne 20. 6. 1947 zúčastnili se žáci výchov. film. představení ve Smiřicích, kde bylo předvedeno: Pohřeb presidenta USA Roosevelta, kreslený film: Vánoční sen a slovenský národopisný film: Zem zpievá.
   K ukončení týdne dětské radosti byla v neděli dne 22. 6. 1947 ve školní budově v I. třídě v 19 h. uspořádána dětská besídka s názvem "Radovánky". Obsah besídky byl roztříděn do tří skupin: "K 5. květnu", "Dvouletce zdar" a "Našim maminkám". Od shromážděných rodičů a hostů bylo darováno 665,- Kč, které budou věnovány na zakoupení květinového stolku na chodbu.
   Dne 25. 8. 1947 proveden byl velký úklid školy za ochotné a nezištné pomoci následujících matek školních dětí:
   Holečková, 4 h.; Černá č. 127, 6 h.; Vágnerová, 5 h.; Šejvlová, 6 h.; Černá č. 39, 3 h.; Knejpová č.126, 3 h.; Jamborová 2 h.; Palašová 2 h. Všem těmto matkám vystaveno poděkování.Školní rok 1947 - 1948

byl zahájen v pondělí dne 1. září 1947.
(text není v kronice rozdělen, z důvodu přehlednosti jsem jej rozdělil po měsících - P.)
   Dva roky práce dva stupně k blahobytu
   V I. třídě vyučuje uč. V. Šejvlová, v II. třídě říd. uč. A Šejvl. Dívčím ručním pracím vyučuje uč. Jaroslava Hojná z Jaroměře. Katolickému nábož. pan admin. J. Špelda, českoslov. náb. p. farář J. Pecina a evangel. nábož. p. farář Boh. Lopour.
   Dne 2. září 1947 byli očkování proti záškrtu všichni žáci, kteří byli v letech 6 až 11 roků. Očkování provede st. obvodní lékař Mudr Al. Zlámalík ze Smiřic.
   Dne 12. září 47 byli členové učitelského sboru na povinné roentgenologické prohlídce. Výsledek negativní.
   10. výročí úmrtí presidenta Osvoboditele. Dne 13. 9. 47 bylo shromážděnému žactvu v proslovu říd. učitele na životě presidenta Osvoboditele ukázáno, jak ve svém životě se mají chovati, žíti a pracovati. Ve školském rozhlase vyslechli žáci pásmo ze života TGM a vzpomínku ministra Jana Masaryka na jeho otce. Večer téhož dne v 8 h byla před školou uspořádána za účasti spolků pietní vzpomínka na T. G. M. Po zahájení vzpomínky říd. uč., zapálen byl pamětní oheň místním hasičstvem na připraveném sloupě, po tom předneseny byly básně škol. dětmi, sl. J. Pultrovou a panem J. Pultrem, načež se ujal vzpomínkové řeči pan okresní osvětový inspektor Al. Grufa, který v krásné řeči nám osvěžil světlou památku nezapomenutelného presidenta Osvoboditele. Na konec jeho řeči vyhlášena dvouminutová chvilka ticha k vzpomínce na T. G. M. Do ticha vlahého večera zářijového se vtom ozvaly měkké tóny houslí z oken druhé třídy, kde pan Jambora st. zahrál oblíbenou píseň páně presidentovu Teče voda, teče. Vzpomínka ukončena byla zapěním hymny. Vyzdobené prostranství před školou ponecháno přes neděli 14. 9. 47.
   Dne 16. 9. 47 navštívila zdejší školu školská pracovnice z ONV sl. Loužilová. Dva roky práce dva stupně k blahobytu
   Dne 18. 9. 47 dopoledne navštívili žáci povinný školní výchovný film "Polární hrdinové".

   Dne 8. až 13. 10. 47 provedena byla tuberkulinová zkouška u dětí sl. Loužilovou.
   V pondělí dne 20. října 47 zúčastnilo se žactvo povinného školního představení Siréna, český film, který dostal I. cenu na mezinárodním film. festivalu v Benátkách t. r.
28. X.
   K tomuto dni položeny základy k postavení ozdobných sloupků na školní zahradě. Sloupky byly získány darem od rolnické školy ve Smiřicích ze smiřického zámku. Velký kámen pod sloupek na s. straně byl nám darován železniční správou. Při svážení tohoto materiálu byli nápomocni četní občané. Jednou poskytnut povoz z hospodářství Nepasických a několikrát p. Zilvarem, který byl velmi obětavým a ochotným pomocníkem nejen svými zkušenostmi ale skutečnou prací. Dále pomáhali: Pp. Koldínský, Jošt, Marx, Novák, R. a V. Andrýs, J. Jošt u školy, Zilvar ml., Křeček. Pan Carda s panem Štrumhausem pak také nezištně obětovali celou neděli 19. X. 47, kdy vykopali, vybetonovali a usadili základy sloupků.
   V neděli 26. 10. uskutečněna byla směna mládeže. Část mládeže pracovala na stavbě sokolovny ve Smiřicích. Jiná část mládeže vykopala 380 kusů olší, které téhož dne odpoledne byly vysázeny v nově zakládaném lese obecním pod Chlomkem.
   V pondělí 27. X. ozdobeno bylo schodiště a předsíň horní chodby nově zarámovaným obrazy. K touto dni objednána byla také plastická mapa republiky Československé. Vše uhraženo z výtěžku sběrů. Mládeži byl tím dán také příklad ovoce šetrnosti.
   V úterý 28. X. shromáždilo se žactvo a četné občanstvo v sále loutkového divadla, by vyslechlo slavnostní zahajovací představení zdejšího loutkářského kroužku. Zahájení učinili žáci přednesem básní. Před otevřenou scénou ozdobenou siluetou Hradčan, květinami a stuhami v národních barvách, s obrazy obou našich presidentů přečtena byla k 28. X. slavnostní řeč p. místopředsedou MNV p. Zilvarem. Hold republice zakončen byl státní hymnou. Nyní následovala loutková hra od J. Baldessari Plumlovské: Probuzení. V ní se líčí formou pohádkovou tři sta letý spánek našeho národa a jeho probuzení.
   K tomuto výročí byly dány zhotoviti razítka místní školní rady, místní rady osvětové a knihovní rady. Neuskutečněno.

   Dne 30. října 47 pomohli složiti do školního sklepa uhlí tito rodiče žáků: Pp.V. Knejp, Koldínský, Kudyvejs a Černý u školy.

   Ve dnech 1. a 2. listopadu 47 uskutečněna byla z pověření místního důvěrníka České sociální pomoci p. L. Rohleny Dušičková sbírka pro českou sociální pomoc. V těchto dnech se u pokladny umístěné u hřbitovních vrat vystřídaly ve vybírání školní dítky. Sbírka vynesla 1704,60 Kč. (Čjsšv 380).

9. 11. 1947. Statistika obce:
   Katastrální výměr celé polit. obce Holohlav: 593,09 ha, z toho: role 429,09; louky 72,36; zahrady 10,45; pastviny 10,40; lesy 7,16; rybníky 4,17; zastavěná plocha 14,68; neplodné 44,78. Katastrální výnos (bez posledních dvou položek) 40.039,48 Kčs.
   Nejnižší teplota v r. 1929 - 42°C.
   Druh hlíny: černá humus., žlutka
   Písek teprve 8 m pod povrchem půdy.
   Dvůr má 163,8 ha rolí, 5,48 zahrad, 4,17 ha rybníků, 4,5 zastavěná plocha a 21,7 ha neplodná plocha.
   Vodoteče: Labe, staničení toku v kat. obce (v rámci stan. cel. toku) km 172,7 - 171,8; délka regul. toku v km 0,9; rozloha max. zátop před regulací 57,64 ha; při největším rozlivu zatopeno 14 budov; povodí v místě kde opouští kat. obce (...) 1834 km2.
   Jordán - potok, staničení toku 0,3 - 3,-; rozloha max. zátop před reg. 8,- ha, zatopeno 14 budov.
   Data o vodotečích poskytl p. V. Prokop st.
   Rybníky: Pazderník, rybniční plocha 4,17 ha, zatopená plocha 2,5 ha, rybník má příliv, cejchován byl v roce 1937, povodí , účel: pěstování ryb, braní ledu pro pivovar a dvorskou mlékárnu. Největší hloubka 2 m. Ryby se loví za 2 až 3 roky. Výlov a 6 q ryb.
   Počet soukromých studní 130, počet pramenů 5.
   Nadmořská výška 248,5 m (dle nádraží ve Smiřicích).
Silnice:
   Druh; Č. sil. sídlo tech staničení v katastru vozovka správy od km do km těžká střední lehká
   I. 315 Hr. Kr. 111,6 - 113,75 2,15 = státní
   II. 486 " " 2,5 Třebechovice Dvůr Králové
   III. Od cukrov. k rybníku 2,188
   III. Mezi Smiř. a Černožicemi 1,152
   III. Od Smiřic k Rodovu 1,612
   Obecní cesty 8,002
   Délka železniční tratě v kat. obce 1,238 km.
   Místní doprava: Počet osob. aut. a majitelů 4, počet motocyklů a majitelů 11.

   Dne 10. 11. 47 zúčastnili se žáci školního výchovného filmového představení v rámci oslav 30. výročí ruské revoluce: Profesor Polečajev, hrdinský epos z velkých dnů ruské revoluce.

   Dne 2. 12. 47 zúčastnili se žáci školního výchov. film. představení ve Smiřicích: Zákon velké lásky.
   Dne 13. 12 47 poskytla nám okresní péče o mládež v Jaroměři příspěvek 768 Kč na zakoupení váhy na vážení dětí. Tato váha byla zakoupena a zapsána pod č 13 T do dílčího inventáře.

   Ve středu dne 14. 1 48 zúčastnilo se žactvo filmového předst. ve Smiřicích: Marie Luisa.
   V pátek dne 5. prosince 47 uspořádána byla Kroužkem loutkářů za přispění rodičů školních dětí Mikulášská nadílka pro děti školní i mimoškolní. Nadílka spojena byla s loutkovou hrou Svatý Mikuláš od F. Čecha.
   Dne 31. 1. 48, v sobotu odpoledne proveden byl úklid školy s mytím následujícími matkami: Paní: Matějčková, Špryňarová č. 119, Kloučková , Gabrielová, Koubová, Palašová, Knejpová č. 126, Kürthyová, Lendelová, Sl. Pultrová č. 103, Hlavová, Knejpová č. 79, Černá č. 39, Černá č. 124, Koldínská, Holečková, Meszárosová, Kudyvejsová, Šejvlová, tyto matky pracovaly po dvě a půl hodině, Vlčková a Štrumhausová po jedné a půl hodině. Celkem odpracovalo 21 matek na úklidu školy 50,5 hodin. Všem nahoře psaným matkám školních dětí, které se přičinily o čistotu školy a tak nejen zpříjemnily pobyl svých dětí ve škole, ale postaraly se tím o zvýšení zdravotní úrovně naší školy, bylo srdečně písemně poděkováno.

   Dne 6. 2. 48 prořezány byly ovocné stromky na školní zahradě dvěma zahradníky v Jaroměři.
   V pondělí dne 16. 2. 48 zúčastnilo se žactvo výchovného film. představení ve Smiřicích. Na pořadu bylo: Pohádka O plačtivé princezně a přírodní film: O zvěři a ptactvu v přírodě.
   Dne 24. 2. 48 navštívil zdejší školu okresní školní inspektor pan R. Beran.
   Dne 24. 2. 48 zúčastnilo se učitelstvo zdejší školy manifestační stávky všeho pracujícího lidu. sbírka
   Ve dnech 26. a 27. 2. 48 vyvěšena byla na školní budově státní vlajka na oslavu nové lidově demokratické vlády.

  Dne 1. 3. 48 odesláno bylo 344 Kčs, které byly vybrány mezi žactvem na "Výzvu spojených národů na pomoc dětem". Č. 65/48.

   Den narozenin T. G. M. oslaven byl dětským divadlem, které sehráli žáci zdejší školy dne 7. března 1948. Divadlo mělo název "Pro květinu míru", pohádková hra o 3 jednáních od J Toucové - Metlerové. Před divadlem uspořádán byl živý obraz, kde promluvil k občanstvu o životě presidenta Osvoboditele pan J. Pultr, člen akčního výboru NF. Čistý výtěžek bude věnován na zdokonalení naší školy. Divadlo nacvičili členové učitelského sboru. Při divadle byl nápomocen pan Černý, který řídil světla a přestavoval kulisy zároveň s panem Štrumhausem, Rohlenou, Pácaltem. Děti nalíčil pan Jambora, který také ochotně zahrál potřebné fanfáry. Pokladnu si vzal na starost a svědomitě obstaral pan Václav Němeček, obchodník. Místní spolek ochotníků zdarma zapůjčil jeviště s potřebnými rekvisitami.
   V rámci sběru odpadových surovin dne 21. 3. 48 bylo sebráno a odvezeno starého železa na dvou nákladních autech as 50 q, papíru 60 kg a hadrů 70 kg. V rámci pak nedělní směny byly četní shromážděnými ze stran NF, JSČZ, SČM, hasičstva, sportovního klubu, SK Vizloviz a žactvem vykonány následující práce: Přivezeno 6 fůr nakácených souší z lesa, na chodník před školu a v obci přivezeno 25 fůr písku, rozvezeny po chodnících 3 fůry škváry, ve školním parku vysázeny smrčky, spraven dřevěný plot v dílci 40 m do tohoto plotu zasazen jeden betonový sloupek, uhrabán park a sad, vyvezeno 6 fůr smetí, prořezány ozdobné stromy (hlohy) a keře, postaveno 5 ozdobných sloupků, přitesány 4 sloupky, vyspraven chodník před hlavní brankou; na cestě k Vágnerom vyštorčována cesta v délce 30 m, v obecním lese vysázeno 500 kusů olší, 600 kusů topolových řízků, 50 kusů vrb, ve škole umyta byla všechna okna.
   Dne 22. 3. 48 navštívili žáci výchovný film ve Smiřicích. Bylo předvedeno: Syn pluku, Ferda mravenec, Pavouk v pokušení.

   Dne 27. 4. 48 darovala komunistická strana českoslov. v Holohlavech zdejší škole 1.000,- Kčs na zlepšení vybavení naší školy.
   Na týž účel darovali branci letošního ročníku z Holohlav 780,- Kč. Oběma dárcům vysloveno poděkování.

   Dne 1. května 1948 zúčastnilo se žactvo za vedení svých učitelů manifestačního průvodu a oslavy svátku práce v Jaroměři.
   Dne 8. května 48 v prvních vyučovacích hodinách uspořádána byla školní oslava našeho osvobození.
  V neděli dopoledne dne 9. 5. 48 zúčastnili se žáci průvodu ve Smiřicích, kde vyslechli slavnostní projev pana okr. šk. insp. V. Čihulky a slavnostní vysílání ze schůze ÚNS, na které byla schválena nová ústava.
   Večer tento den bylo u nás sehráno divadelní představení J. M. Veselého: "Národ po křížem" ochotnickým odborem těl. jedn. Sokol z Rožnova. Projev před divadlem měl předseda místního spolku ochotníků p. J. Pultr.

   Dne 16. 5. 48 sehráli místní ochotníci na svátek matek divadelní hru B. Rajské - Smolíkové: "Trikolora". Před odpoledním představením přednesli žáci vhodné básně, písně a myšlenky ke shromážděným matkám.
   V pondělí dne 24. 5. 48 zúčastnilo se žactvo filmového představení pro školy ve Smiřicích, kde uvidělo tyto filmy: Jeden den v SSSR, Horské výšiny.

   Dne 28. 5. 48 uspořádána byla školní oslava narozenin presiden. republiky Dr. Edvarda Beneše. Žactvu byl objasněn význam osobnosti presidenta Budovatele, který si celý národ zvlášť uvědomoval v historických dnech únorových. Po přednesených básních vyslechli žáci slavnostní pořad školského rozhlasu. Odpoledne předvedeny byly filmy ze života presidenta Budovatele, z květnové revoluce 45, hist. část Prahy a okénko do světa na novém promítacím aparátu. Večer byl uspořádán slavnostní pořad na počest narozenin p. presidenta pro dospělé u Srkalů, kde se vystřídala tato čísla: Společné a jednotlivé básně žáků, projev říd. uč., poděkování za předání nového promítacího přístroje na úzký film místnímu loutkářskému kroužku; pokračování večera pak bylo v proslovu p. odb. uč. Al. Grufy a J. Moníka, rolníka z Jasené, kteří přednesli své referáty k nastávajícím volbám.
   Dne 30. 5. 48 provedeny byly ve zdejší obci volbu do Národního shromáždění. Pro jednotnou kandidátku Národní fronty bylo odevzdáno 416 hlasů, t.j. 96,3 %; bílých lístků bylo 16, t.j. 3,7 %. Tím se naše obec dostala na 11 místo ze 48 obcí okresu.

   Dne 14. 6. 1948 shlédli žáci filmové zpracování am. povídky J. Londona Bílý tesák v ruském zpracování.
   Týž den dopoledne vyslechli rozhlasový přenos ze zasedání Národního shromáždění republiky Československé ve Vladislavském sále na hradě Pražském, na kterém byl zvolen nový president naší republiky, Klement Gottwald. vstupenka do Adršpašských skal
   Dne 18. 6. 48 předveden byl žákům zvukový film na našem přístroji a to boj v Tichomoří a kreslený film: Krtek nezbeda.

   Dne 24. 6. 48 uskutečněn byl se žactvem naší školy vlastivědný výlet do Adršpašských skal. Žactvo cestou vidělo rozdíl života v kraji a v horách. Shlédlo průmyslová města Náchod a Hronov a dál skromný život horalů v hlubokých údolích. Řeka Metuje se jim ukázala ne jen ve své největší šíři, ale čím výše do hor, tím její síly ubývalo. Žáci konečně i tok její mohli přeskočiti, i její zřídlo pak uviděti. Z prohlídky skal odnesli si trvalý dojem o pískovcových skalních útvarech, mnozí po prvé se svezli na lodi a viděli vodopád. Na konci výletu je pak zajímala několikerá ozvěna, vzbuzená výstřelem mezi dvěma skalními pásmy. Počasí bylo chladnější, ve skalách nás překvapil mírný déšť. Výletu se zúčastnily četné matky školních dětí, kterým se výlet opět velmi líbil.
   Dne 25. 6. 48 promítnut byl dětem film ze života vodního hmyzu a vývoje vážky. V druhé části viděly a vyslechly malebný film zvukový Toscanim. Ke konci se obveselily kresleným filmem Micky hokynářem.

   Dne 12. 7. 48 zasazována byla nivelisační tabulka na obecním úřadě. Při té příležitosti bylo mi sděleno, že nadmořská výška tohoto bodu je 259,256 m.

   Dne 21. 8. 48 uklizena byla škola matkami školních dětí, jak se na tom usneslo rodičovské sdružení na své schůzi konané dne 18. 8. 48. Úklidu se zúčastnily následující matky:
Pp. Koldinská, Vlčková, Blažková, Holečková, Vágnerová, Šejvlová, Bašková v zastoupení, Černá 127, Gabrielová, Hlavová 44, Štrumhausová, Knejpová, Kudyvejsová, pultrová 103, Pultrová 79, Rubáková, Klouzová, Hamová, Kürthyová, Leudalová, Meszavsová, Gülöová. Každá z matek odpracovala 5 hodin. Za vzorné uklizení školy patří účastnicím vřelý dík.
   Ve dnech 23. - 25. srpna 48 byla opravena školní střecha panem mistrem Stan. Kudrem ze Smiřic.
   Dne 23. července 48 pohřben žehem bývalý řídící učitel zdejší školy pan Josef Mikeš. Zemřel ve stáří 73 let. Občané s vděkem vzpomínají jeho pilné práce na zdejší škole. Pozůstalým vyslovena správou školy hluboká soustrast.


1940 / 41     1941 / 42     1942 / 43     1943 / 44     1944 / 45     1945 / 46     1946 / 47     1947 / 48     1948 / 49