Holohlavy - školní kronika 1948 - 1957

Zpět na hlavní stránku    Další školní kroniky

Ročníky 1939 - 1948     1949 / 50     1950 / 51     1951 / 52     1952 / 53     1953 / 54     1954 / 55     1955 / 56     1956 / 57     další

Ze školní kroniky 1939 - 1973 přepsala Marie Kormundová. Děkuji.Školní rok 1948 – 1949

(text není v kronice rozdělen, z důvodu přehlednosti jsem jej rozdělil po měsících - P.)

   Vyučování bylo zahájeno dne 1. září 48. Týž den byla dodána zpráva, že je vyučování přerušeno pro rozšíření obrny. S vyučováním se započne dne 15. září. razítko
   Dne 3. 9. 48 zemřel druhý president Československé republiky dr. Edvard Beneš. Český a slovenský národ stojí nad mrtvým jeho tělem v hluboké vděčnosti a s těžkým smutkem. V naší obci bylo jeho památky vzpomenuto smuteční tryznou ve středu dne 8. 9. 48 c sále hostince u Srkalů. O životě pana presidenta dojímavými slovy promluvil okresní knih. inspektor pan Stanislav Reindl. Další pořad vyplněn byl čísly zpěvními, která nacvičila slečna Anna Kovandová, houslovým sólem pana Al. Jambory, básněmi přednesenými žákyní M. Česnou, studentkou V. Joštovou a slečnou V. Peřinovou. Úvodní slovo měl předseda MRO.
   Dne 1. září 48 vstoupil v platnost nový školský zákon, který přináší našim školám novou pokrokovou organisaci. Naše škola se nyní nazývá školou národní. Možno opakovati tento den slova ministra školství a osvěty prof. Dr. Zdeňka Nejedlého: "Dnes jdou dějiny národa našimi školami".
   Dne 20. 9. 48 zúčastní se žactvo promítání filmového představení ve Smiřicích: "Mladý Tomáš Edison".
   Vyučováním ručních prací pověřena byla o. š. v. paní učitelka Miroslava Hanušová.
   Dne 17. září 1948 přivezeno bylo z okresního školního výboru v Jaroměři nové razítko naší školy.
   Pro onemocnění více dětí nakažlivou chorobou obrnou, byl počátek vyučování oddálen na 15. 9. 48. V naší obci postižena byla touto zákeřnou chorobou dvouletá dceruška pana skladníka místního konsumu Bludská. Na léčení byla odvezena do nemocnice v Hradci Králové. razítko
   Dne 19. září 48 uspořádána byla v sále loutkového divadla výstavka ovoce z místní obce. Shromáždilo se na 200 druhů ovoce, které ukazuje na vyspělé pěstování ovocných stromů ve zdejší obci. V pěstování ovoce a ošetřování ovocných stromů promluvil zdejší rolník pan Vojtěch Prokop st., z jehož podnětu byla výstava uspořádána. Shromáždění pěstitelé se potom čile zúčastnili rozhovoru o pěstování stromů. Výstavu navštívil také okresní pomolog pan Špaček z Jaroměře. Výstava byla otevřena celou neděli až do pozdního večera. Pěkné a velmi poučné by bylo uspořádati takové výstavy během as jednoho týdne po blízkém okolí, by pěstitelé získali přehled o pěstování jednotlivých druhů v okolí a vyměnili si při té příležitosti své zkušenosti.

   Dne 10. 10. 48 bylo srovnáno svežené dříví na školním hřišti a dvoře. Pracovali zde členové SČM J. Hanzlová, Vl. Hlava, V. Peřina, B. Šimek, J. Hlavová, Špačková, J. Valentová po dvě hodiny tuto neděli dopoledne.
   Dne 25. 10. 48 byli žáci na povinném filmovém představení pro mládež ve Smiřicích. Na pořadu bylo: USA hovoří obrazem.
   Letošní 30. výročí naší samostatnosti vzpomenuto bylo ve škole již 27. 10. dopoledne po druhé vyučovací hodině, kdy ke shromážděnému žactvu promluvili oba učitelé, žáci pak přednesli nacvičené básně. Vzpomínka ukončena byla hymnou. Žáci pak vyslechli slavnostní vysílání školského rozhlasu. Na den 28. X. uspořádána pak byla pro občanstvo ve tři h. odpoledne v sále hostince u Srkalů oslava 30. výročí naší samostatnosti. Na pořadu byly recitace žáků naší školy, proslov. říd. učitele, zvukový film "Pád Berlína" a "Zviřátka a Petrovští".

   Na památku na toto výročí sadili žáci na školní zahradě dne 27. října 48 dvě jabloňky, každá třída jednu. O významu tohoto činu byli žáci poučeni svými učiteli.
   Dne 14. 11. uspořádána byla v naší škole putovní výstava knih ORO a OŠV.
   Dne 20. 11. 48 byla uspořádána AV NF oslava 52. narozenin presidenta republiky Klementa Gottwalda. Slavnostním řečníkem byl referent ONV z Jaroměře s. Ron. Slavnost byla uspořádána v sále hostince u Srkalů.
   Dne 23. 11. 48 oslaveny byly narozeniny presidenta republiky Klementa Gottwalda školní slavností na které byl v proslovu zhodnocen význam presidenta pro náš národ. Po recitaci žáků byl učiněn výkaz týdne vzorné práce. Pak žáci vyslechli slavnostní pořad školského rozhlasu.
   Ve dnech 23., 24., 25. a 26. listopadu 48 bylo členy loutkářského kroužku a jejich příznivců upraveno ve večerních hodinách zákulisí loutkového jeviště. Adaptace tato byla vykonána ve 180 hodinách nezištné práce.

   V neděli dne 5. 12. 48 uspořádáno bylo loutkové divadlo V. Šetlera Mikuláš a loupežníci s mikulášskou nadílkou.
   V úterý dne 7. 12. 1948 odpoledne navštívil naši školu okresní školní inspektor pan Oldřich Čihulka.
   Dne 9. 12. 48 promítnut byl žactvu vlastivědný film Zemětřesení, který nám zapůjčila ORO v Jaroměři.
   Ve dnech 11., 15. a 18. prosince bylo provedeno očkování proti tuberkulose od jednoho roku do dvacíti let. Očkování bylo vedeno dámskou misí.
   Dne 19. 12. 1948 byl po prvé zřízen vánoční stromek na školní zahradě. Osvětlení ochotně a nezištně zřídil ml. Juriček. Stromek bude osvětlen každý večer po dobu svátků vánočních až do Nového roku.
   Dne 20. 12. 48 navštíví žáci školní film. představení ve Smiřicích: Ruská otázka.
   Dne 21. 12. 1948 vzpomenuto bylo narozenin generalissima velkého našeho spojence SSSR J. V. Stalina na oslavě uspořádané v sále host. u Srkalů. Úvodní slovo o životě oslavence měl předseda MRO A. Šejvl. Na to promítnut byl zvukový film "Moskva", ze kterého jsme viděli s jakým úsilím a nadšením pracuje lid Sovětského svazu. Potom byla obnovena činnost zdejšího spolku přátel Sovětského svazu. Další pořad byl vyplněn řečí referenta s. Morávka z Jaroměře.
   Ve dnech 23. 12. až 2. 1. zářil po prvé v naší obci Vánoční strom republiky. Zřízen byl na stříbrném smrčku v severní části školního parku nákladem MRO. Instalaci osvětlení provedl s nevšední ochotou a pečlivostí mladý J. Juriček, zaměstnanec VČE. U stromu byly vybírány dary, které vynesly s obecním příspěvkem (250 K), 1165,20 Kčs! Odeslány byly MNV v Jaroměři.
   O vánočních svátcích byla upravena sbírka starých mincí a papírových peněz. Základ je sbírce učinil pan J. Zilvar, rolník z Holohlav svým darem starých stříbrných mincí ze XIV. stol., které as v r. 1933 nalezl při kopání písku v lesích u Lužan.

   Dne 1. ledna 1949 zahájena byla první naše pětiletka, která znamená nastoupení cesty k socialismu, lepšímu příští všech pracujících vrstev. Slavnostním zahájením na naší škole byl dán výraz vyvěšením vlajky na školní budově a umístěním vhodných plakátů na chodbách školy. V první den vyučovací vyslechli pak žáci ranní hlášení školského rozhlasu, kde byl vytyčen úkol pětiletého plánu a jeho vliv a zásah i do naší školní práce. Vyučující pak objasnili žactvu toto úsilí a vytyčeny byly první úkoly, které od nás tento plán žádá (sběr, šetrnost, dochvilnost).
   Dne 13. 1. 49 odevzdány byly v rolnickém družstvu ve Smiřicích kaštany ve váze 115 kg, utrženo bylo 69 Kčs, které byly předány na účet místního dorostu Čsl. Červeného kříže.
   Dne 21. ledna 1949 připadlo 25. výročí smrti V. I. Lenina, geniálního myslitele a státníka našeho věku. Na naší škole škole seznámili se žáci s jeho životem a myšlenkami četbou četných článků z časopisů, které odebírají. V den jeho výročí úmrtí vyslechli pak ve vzpomínkové slavnosti pořad školského rozhlasu, výklad svého učitele a sami pak přednesli několik básní a sborovou recitaci. Význam dne byl zdůrazněn i vhodnou výzdobou.
   Dne 24. ledna 49 zúčastní se žactvo naší školy filmového představení pro školy: Sportovní přehlídka v Moskvě; barevný velkofilm.

   Dne 12. 2. 49 byla péčí matek školních dětí umyta prostora naší školy. Práce se zúčastnily po třech hodinách pilné práce následující matky: Kubecová za p. Matějčkovou, Rubáková, Kamarádová za p. Tučkovou, Bašková, Klouzová, Šejvlová, Holečková, Vágnerová, Černá, Kudyvejsová, Hlavová, Koubová, Knejpová, Kurovská; výtěžek práce věnován byl na zřízení vodovodu v naší škole.
   Dne 24. 1. 48 sdělil ošv v Jaroměři, že min. školství, věd a umění udělilo naší škole podporu 20.000 Kčs na zřízení vodovodu ve školní budově.
   Po 1. 2. 1949 oznámily děti maďarské národnosti, že se se svými rodiči budou stěhovat opět na Slovensko. Dne 9. 2. 49 vypravily se vskutku do bývalých svých domovů. Následkem toho klesl počet dětí hluboko pod přípustnou mez 42 dětí na 30 dětí a naše dvojtřídní škola je dočasně redukována na školu jednotřídní. Sám jsem přidělen k vyučování na střední školu ve Smiřicích, správou školy byla pověřena V. Šejvlová.

poděkování Nitrai Koloman
Poděkování panu řídícímu Šejvlovi. Nitrai Koloman


   Dne 28. II. 49 navštívili žáci povinné školní filmové představení ve Smiřicích, na kterém jim bylo předvedeno pásmo českých kulturních filmů.
   V akci daru cukru bulharským dětem pořádané ČČKř., bylo žactvem sebráno 2,75 kg cukru, který byl dne 26. 2. 49 odeslán společnosti ČCK v Brně. Čjšsv 66/49.

   Dne 10. 3. 49 bylo žactvem naší školy sebráno na Jiráskům fond 169,20 Kč.
   Dne 19. 3. 49 přivezeny byly pomůcky k zavedení vodovodu do š. budovy. Dodala fa A. Klimeš, Jaroměř.
   Dne 21. 3. 49 byli žáci na povinném školním dětském filmovém představení ve Smiřicích. Na pořadu byl loutkový barevný film "Špalíček" podle výtvarného podání J. Trnky.

   Dne 5. 4. 49 předveden žactvu film o péči o zuby. Promítl pan J. Litomiský od fy Thymolin.
   Sbírka "Praha a MNV v ČSR - Varšavě" vynesla ve zdejší obci 600 Kč.
   Sbírka na Jiráskův fond měla ve zdejší obci následující odezvu: MNV daroval 300 Kčs, KSČ 500 Kčs, Ochotnický spolek 500 Kčs, Kampelička 100 Kčs, Sbor dobrov. hasičů 200 Kčs, školní mládež 169,20 Kčs, učitelský sbor 100 Kčs, celkem 1.869,20 Kčs. Kromě toho místní ochotnický spolek daroval místní veřejné obecní knihovně 1.500 Kčs na zakoupení Jiráskova souboru knih.
   Dne 16. 4. 49 dodána byla zdejší škole busta presidenta K. Gottwalda, kterou zdejší škole zakoupila místní organisace KSČ. Cena její je 1.491 Kč, č. úč. 3499/1624/šk. od fy Svoboda, Praha II, Na Florenci 13.
   Dne 25. 4. 49 se žactvo zúčastnilo povinného filmového představení ve Smiřicích: Hřmící stáda.

   Květnová revoluce a Den vítězství oslaveno bylo ve školní slavnosti dne 5. května 1949. Třídní učitelka ve svém proslovu připomenula uvědomělé snahy Sovětského svazu a lidově demokratických států o trvalý mír a pokojný vývoj k stále vyšším formám společenského řádu.
   Dne 30. května 1949 shlídli žáci barevný velkofilm Píseň tajgy, sugestivně líčící život dálné Sibiře.
   Téhož dne odpoledne pracovali až do večera na plení ohnice na poli se lnem místního rolníka. Práce byla vykonána na pokyn předsedy MNV.

   Dne 20. června 49 navštívili žáci filmové představení ve Smiřicích Chlapík z našeho města.
   Ve čtvrtek dne 23. 6. 49 podniknut byl se žáky vlastivědný výlet. Cílem byl Náchod. Na náměstí prohlédli si žáci kostel, starou radnici s pranýřem, děkanství ve kterém žil děkan Regner Havlovický, novou radnici se sochou Hrona, zakladatele Hronova a Náchoda se sgrafity sv. Václava a náchodských rychtářů. Na zámku náchodském, založeném 1270, pozůstala romantika starého života hradních pánů, Koldy ze Žampachu, hrdých a věrných rodů Smiřických, Pernštýnů a Trčků, kteří byli vystřídáni ve válce třicetileté cizáckými rody Piccolominů a později Schaumburk Lippe, aby teprve nyní po dlouhých staletích vrátil se opět do rukou lidu. Z kamenné krásy nádvoří vstoupili do prostorných sálů komnaty španělské, císařské a piccolominské, kde se obdivovali cenným sbírkám zbraní, loveckých trofejí, obrazům, keramice, krojům, nábytku, slohové úpravě místností, gobelinům a jiným památkám. Ze zámeckého parkánu otevřel se jim opět pohled do rušného života přítomnosti, vyjádřený četnými kouřícími a hlučícími továrnami, Rubena a VBZ, guma a textil.
   Odpoledne prošli žáci podél Metuje divokým pekelským údolím, aby svoji pouť ukončili v Novém Městě, kde si prohlédli starobylé náměstí s podloubími a alespoň zvenčí hrad. Odpolední část výletu byla vykonána za deště, který nás doprovázel až do Nového Města. Přesto byl tento, na dojmy bohatý výlet dobře skončen ke spokojenosti malých účastníků i četných matek, které s námi opět jeli na výlet.

   V akci "Sběr papíru a textilu na nové učebnice" sebrali žáci 904,10 kg papíru, čímž svůj závazek splnili na 330 % při počtu 30 dětí.
   Dne 13. listopadu 48 zahájeno bylo na zdejší škole spoření, které si samostatně počal říditi kroužek loutkářů, jako součást školní samosprávy. Po počátečních radách, vedli se žáci zápisy v účetních knihách, které byly předkládány občas s vyúčtováním pokladníku místní kampeličky p. V. Prokopovi ml. Žactvo obdrželo vlastní vkladní knížky, kam byly jejich úspory zapisovány. K 28. 6. 49 bylo tak uspořeno 24.266,80 Kčs.

   Po zahájení druhého pololetí letošního š. r. se živě hovořilo o zpětném přesídlení rodin maďarské národnosti, které pracovaly ve zdejším státním statku. Tato otázka se také dotýkala naší školy, neboť sem chodily četné děti maďarské národnosti. K přesídlení opravdu došlo a tím nastal takový úbytek dětí ve zdejší škole, že ošv byl nucen podati KNV návrh na dočasnou redukci naší školy na školu jednotřídní o počtu 30 dětí.
   KNV redukoval naši školu pak výnosem z 15. 4. 1949 č. 324/9-2-3-49/IV podle § 9 zákona č. 189/1919 Sb. ve znění odst. 2 § 9 vládního nařízení č. 196/1948 na školu jednotřídní.
   Ve dnech 9. 4. a 13. 4. 1948 byla zdejší škola uklizena členy zdejšího SČM: Kv. Rohlenová, Opová L., Pultrová Jar., Jaroš V., Rohlena Lad., Rubák V., Rohlenová M., Vítková M., Kopecký Jar., Hanzlová J.
   Dne 28. 8. 49 byl vykonán členkami zdejšího rod. sdružení vzorný prázdninový úklid. Zásluhu o to mají: Pí. Rubáková 4, Černá 3 h., Holečková 3h, Vágnerová 4 h, Špryňarová 3h, Nováková 3 h, Tuzarová 3 h, Černá 3 h, Koubová 3h, Šejvlová 5 h, Šejvl 5 h.
   Okresní sběrně odpadků v Jaroměři bylo 26. 6. 1949 odevzdáno: 970 kg papíru, 100 kg kostí a 960 kusů lahví.Gigant

Školní rok 1949 – 1950(text není v kronice rozdělen, z důvodu přehlednosti jsem jej rozdělil po měsících - P.)

  Letošní školní rok zahájen byl ve čtvrtek v 8 hodin dne 1. září 1949 jakožto první rok v pětiletce.
  Žáci byli vítáni slavnostně vyzdobenou školou a třídou, čistým prostředím, které jim bylo připraveno s láskou jejími rodiči a učitelkou. Před desátou hodinou se odebrali na staveniště velkovýkrmny Gigant, aby byli přítomni slavnostnímu zahájení podniku, která je stavěna pracujícím lidem Hradeckého kraje v nadplánu, jako dar k II. všeodborovému sjezdu.
  Vzhledem k počtu 29 dětí se kterými je tento školní rok zahajován, je naše škola opět pouze jednotřídní.
  Dne 26. 9. 49 zúčastnili se žáci povinného školního filmového představení ve Smiřicích. Na pořadu byl barevný film o slavnostech 800. výročí založení Moskvy.
  Dne 27. 9. 49 měl k žactvu referát v týdnu bezpečnosti na silnicích praporčík SNB ze Smiřic.
  14. 10. 49, film ve Smiřicích, Vítězný návrat.
  24. 10. 49, film ve Smiřicích, Železný dědek.
  Dne 7. 10. 49 uspořádala zdejší odbočka Svazu čes. sov. přátelství vzpomínku na hrdinné boje našich osvoboditelů na Dukle v r. 1944. Těchto dnů vzpomněl v proslovu z. ř.
uč. A. Šejvl, který doplnil svoji přednášku promítnutím filmů ze života sovětského lidu. Smrkovský

  Dne 1. 11. 1949 proběhla naší obcí po státní silnici v 9 h. 20 min. štafeta je ke dnům československo-sovětského přátelství. Naše děti běžely se štafetou mezi kilometrem 113 až 114. Vystřídalo se 17 běžců, kteří s netrpělivostí očekávali objevení pořadatelského vozu. Za ním přijel vůz čsl. rozhlasu, který tlumočil naše city k věrnému spojenci, kterého máme v lidu Sovětského svazu. Na křižovatce vytyčila mládež z SČM ozdobenou slavobránu s nápisem "Ať žije přátelství ČSR - SSSR".
  Žactvo zdejší školy vzpomnělo dne 7. listopadu 49 v slavnostně vyzdobené škole 32. výročí Velké říjnové socialistické revoluce: Třídní učitelka ve svém projevu ukázala, jak Sovětský stát získal lásku a úctu všech pracujících na celém světe bez ohledu na to, který světadíl obývají a ke které národnosti patří. Žáci svými radostnými a budovatelskými básněmi a písněmi přispěli k radostné oslavě tohoto významného výročí. Školu navštívili soudruzi oši Čihulka a kt. Ditrich. Odpoledne byly žactvu i veřejnosti promítnuty čtyři krátké zvukové filmy ze života sovětských národů. Ve středu pak viděli žáci opět dva filmy, které jim přiblížili život a snažení lidu našeho spojence.
  Dne 11. 11. 49 navštívil školu p. MUDr Šolta za účelem prohlídky chrupu žáků.
  Dne 14. 11. 49 navštívili žáci ve Smiřicích filmové představení: Na širém moři kamarád. Téhož dne byla provedena kontrola očkování proti tuberkulose všech dětí a osob od 1 do 20 roků.
  Dne 11. prosince 49 odpoledne byly ve zdejší obci první hovory uč. s lidem. Žactvo uspořádalo po zahájení kulturní vložku, která byla přijata velmi příznivě. Téhož dne večer uspořádaly ženy ze zdejší obce besídku na počest narozenin generalissima J. V. Stalina pod heslem "Co dalo učení Stalina ženám". Před četně shromážděným obecenstvem pochlubili se žáci při této příležitosti četnými příležitostnými básněmi, písněmi a pásmy. Také SČM se pěkně uplatnil básní a pásmem. O významu Stalina podala referát říd. zdejší školy V. Šejvlová. Večer byl ukončen čtyřmi filmy ze života sovětských lidí.

  Dne 12. 12. 49 navštívili žáci filmové představení ne Smiřicích Když se kalila ocel.
  Dne 19. 12. 49 odvezl pan předseda MNV výsledek sbírky našich školních dětí na vánoční dárky našim vojákům: 317,40 Kčs na hotovosti, 620 kusů cigaret, 26,5 kg jablek, 48 vajec, 1 kg tuku, 5,5 kg cukru, 1,5 kg perníku, 60,- kg mouky.
  Ve středu večer dne 21.11.49 uspořádán byl v naší obci slavnostní večer na počest 70. narozenin velkého přítele našeho národa generalissima J. V. Stalina. Četně shromažďující se občanstvo bylo ve vyzdobeném sále hostince u Srkalů vítáno hudbou místního tamburašského kroužku. Slavnostní večer zahájil předseda MAV J. Tvrdý. Žáci naší školy vzpomněli významného výročí v četných básních, písních a pásmech českých i ruských. Po hudební vložce tamburašů měl uč. A. Šejvl referát o životě, práci a myšlenkách J. V. Stalina. Po hudební vložce nastoupila kulturní úderka děvčat navštěvujících střední školu a skupina mládeže ČSM místní skupiny. V jejich krásných číslech ozývaly se vzpomínky na těžkou minulou dobu pracujících lidí a snahy oslavencovy a sovětských lidí za lepší život nás všech. Jejich vystoupení bylo přijato občanstvem velmi příznivě a bylo ukončeno zapěním hymny naší a sovětské. Krásný kulturní večer byl ukončen promítnutím úzkého filmu ze života Sovětského svazu: Kolchoz Rudý říjen. Za zvuků mandolin rozcházelo se občanstvo do svých domovů s trvalou vzpomínkou na velkého muže, který dal našemu životu nový lepší směr.
  O letošních vánocích zářil opět na školní zahradě Vánoční strom republiky.

  V lednu vzpomínáme Leninova úmrtí. Úpravě nástěnek jak na chodbě tak ve třídě byla věnována zvláštní péče, která dokazovala náš trvalý a hluboký vztah k Leninovu dílu.
  Dne 21. ledna pak uspořádána byla ve škole vzpomínka na V. I. Lenina. Žáci přednesli vhodné básně a pěkné recitační a zpěvní pásmo. Třídní učitelka pak promluvila o významu. V. I. Lenina pro všechen pracující lid.
  Dne 23. ledna 50 zúčastnili se žáci filmového představení ve Smiřicích. Na pořadu byl sovětský film: Mladá garda I.
  Svépomocí rodičů byla dne 30. ledna 50 umyta škola. Prací ve škole se zúčastnily následující matky školních dětí: Jamborová, Špryňarová, Černá ze stát., Šejvlová, Tuzarová, Hlavová, Holečková Koubová a Klouzová. Práce byla vykonána ve dvou hodinách, ježto pro úklid bylo vše připraveno (teplá voda) řed. školy. Úklidu školy - stírání prachu - se zúčastnily i následující žákyně: L. Jamborová, St. Klouzová a M. Tučková.

  Dne 25. 2. 50 vzpomenuto bylo na slavném shromáždění žactva výročí vítězného února 1948. Význam tohoto dne žáci zdůraznili v mnoha budovatelských básních a písních, třídní uč. pak v proslovu, ve kterém zdůraznil a žactvu objasnil vše, co nového po únoru v našem státě bylo vykonáno pro blaho pracujícího člověka. O významu tohoto dne hovořily k žákům i vhodně upravené vývěsky ve třídě a v hlavní chodbě. Svoje pochopení vyjádřili žáci v závazcích, kterými se snaží kladně přispět k budování naší vlasti. Žáci k tomuto dni splnili již svůj roční závazek ve spoření částkou 18410,80 K a svůj sběr papíru zvýšili již za první pololetí z 1 na 3 kg. V tomto týdnu nejen, že své povinnosti plně splnili, ale sebrali ještě 200 lahviček po Alpě.
  Dne 28. 2. 50 zúčastnili se žáci školního filmového představení ve Smiřicích, kde shlédli: Barevné kreslené filmy: Karban v pekle, Veselá pohádka, Liška a drozd. Filmy dokumentární: Podzim v Gruzii, Jezdecké sportovní závody.

  Dne 2. 3. 50 promítnuty byly žákům školním aparátem zvukové filmy: Soči - perla Kavkazu, Polární záře.
  Dne 13. 3. 50 bylo na ustavující schůzi přeměněno dosavadní rodičovské sdružení na "Sdružení rodičů a přátel školy". Předsedkyní zvolena paní Zdeňka Vágnerová, místopřed. pí. Zdeňka Holečková, jednatelem Jar. Špryňar, pokl. A. Šejvl, revisory účtů Jos. Vognar a B. Blažková.
  Dne 16. 3. 50 vykonala sekce OPS elementaristů hospitaci na zdejší škole. Bylo vyučováno elementárnímu čtení metodou globální s použitím technických pomůcek. Přítomno bylo 16 učitelů:
  Dne 17. 3. 50 promítnuty byly dětem úzké zvukové filmy z film. střediska v Hradci Králové: Nepokořená - Staroměstská radnice, Pionýři v Sovětském svazu, Město 4 bran - China.
  Dne 21. 3. 50 skončena byla se žactvem vitaminová akce. Od 13. 2. 50 podáván byl slabším žákům denně v tabletkách vitamin C. Akce byla uskutečněna z podnětu ústavu národního zdraví při ONV v Jaroměři. Čj 63/50.
  Dne 27. 3. 50 zúčastnili se žáci filmového představení ve Smiřicích. Na pořadu byl týdenník, barevný film ze života zvířat a kreslený barevný film Šibal Váňa.
  Dne 15. 3. 50 byli všichni žáci očkování proti záškrtu. Druhá injekce u některých žáků byla vykonána 4. 4. 50.
  Dne 31, 3 50 promítnuty byly žákům ve škole následující úzké zvukové filmy: Lid si vládne sám, Šelmy severu.
  Týž den večer doplnili žáci kulturní vložkou besedu o B. Němcové, pořádanou ORO. Přednášejícím byl p. říd. J. Marvan. Žáci naší školy v pásmu recitačním vystřídali ukázky z prosy B. Němcové a báseň o jejím životě. Žákyně navštěvující střed. školu ve Smiřicích přednesly báseň B. Němcové a úvahy o ní od prof. Z. Nejedlého a J. Fučíka. Zdařilý večer doplněn byl diapositivy ze života B. Němcové a filmy.

  Dne 20. 4. 50 promítnuty byly žactvu školní filmy: Kutná Hora, Procházka zoologickou zahradou a Haniččino psaní.
  Dne 21. 4. 50 zúčastnili se žáci slavnostního filmového představení, na kterém byl promítnut ruský film V záři nového dne, k oslavě 80. narozenin V. I. Lenina. Film byl doplněn recitacemi žáků, jejich písní a proslovem třídní učitelky, která vyzvedla práci V. I. Lenina pro nový, lepší svět.
  Dne 25. dubna 1950 navštívil zdejší školu okresní školní inspektor s. O. Čihulka.
  Dne 30. 4. 50 uspořádala místní skupina ČSM Předmájový večer, na kterém se vystřídaly kulturní skupiny naší národní školy, žaček navštěvujících střední školu ve Smiřicích a ČSM. V pořadu se střídaly vhodné básně, zpěvy, tanečky a přednáška. Mezi skupinou žaček ze střední školy a skupinou ČSM byla uspořádána přátelská soutěž ve zpěvu a recitováním. Rozhodnutím bylo pověřeno obecenstvo, by potleskem rozhodlo o vítězné skupině. Vítězem se staly středoškolačky. Skupina ČSM slíbila přičiniti se, by příště získala vítězství ona.
  Dne 8. 3. 1950 ustavena na schůzi sezvaných zájemců POJ při zdejší skupině ČSM. Ke dni 30. 4. 50 čítal oddíl 29 členů. Vedoucím oddílu je Fr. Zilvar, učeň stroj. zám. Žáci - pionýři se scházejí k pravidelným schůzkám vždy ve středu odpoledne. Na nich si zazpívají, zahrají družné hry, učí se morseové abecedě, i . . . . . . cvičí. Někdy podniknou krátký výlet do blízkého okolí (Čj. 196/50).

  Dne 1. máje 1950 zúčastnila se škola májové manifestace v Jaroměři hromadným zájezdem dětí na ozdobeném voze. V Jaroměři daly děti výraz svému nadšení zpěvem budovatelských písní a provoláváním hesel. Na náměstí pak vyslechly projevy slavnostních řečníků. K tomuto dni školní budova ozdobena byla státním praporem, v oknech znaky pětiletky a v průčelí velkým heslem: Buduj vlast, posílíš mír.
  Dne 7. května 50 podnikli žáci zájezd do Jaroměře, kde byli přítomni slavnostní přehlídce jaroměřské posádky a kladení věnců k mohyle Rudoarmějců. Tato pietní vzpomínka hrdinů Sovětského svazu zanechala v dětech trvalý dojem. Školní budova jakož i okna občanů v celé obci byla vyzdobena bílými holubicemi - symboly míru.
  Dne 9. 5. 50, v Den vítězství, byl uspořádán slavnostní pořad, ve kterém s vděčností bylo vzpomenuto nesmírných obětí Sovětského svazu v minulé válce, kterými byla vykoupena i naše svoboda. začátek roku
  Dne 10. 5. 50 promítnuty byly žákům tyto filmy: Poklady Šorie, Nikdo nesmí utonouti, Křečík.
  Dne 13. 5. 50 zahájena byla u nás MNV na veřejném shromáždění Mírová podpisová akce k resoluci Stockholmského zasedání stálého výboru Světového kongresu obránců míru.
  Do slavnostně vyzdobeného sálu dostavila se pětičlenná delegace OAV v Jaroměři. Po zapění státní hymny, tato delegace předala předsedovi MNV Fr. Chlupatému podpisové listiny. Občané vyslechli projev člena delegace, kterému předseda MNV poděkoval za předání listin. Slavnostní předání mírového poselství bylo doplněno kulturní vložkou žactva naší školy a členů ČSM.
  Dne 14. 5. 50 byly podpisové archy po celý den vyloženy v otevřeném, slavnostně vyzdobeném sále. U listin měli čestnou hlídku předsedové MNV, NAV, JSČZ a učitel Ant. Šejvl. Přítomni byli také vždy dva žáci naší školy, kteří v pravidelných obdobích střídali.
  Večer téhož dne spojeno bylo veřejné shromáždění občanstva s oslavou Svátku matek, kterou uspořádala naše škola. Po zahájení shromáždění předsedou MAV J. Tvrdým, měl ke shromážděnému občanstvu proslov uč. A. Šejvl na námět: Do boje za mír, za šťastný domov pracujících. Následoval krásný pořad našich dětí k oslavě práce matek. V četných básních a proslovech projeven dík dětí matkám a touha po míru, po kterém volají všichni lidi dobré vůle na celém světě, v prvé řadě matky. Pořad byl doplněn dobře zazpívanými písněmi a zpestřen několika tanečky. Vhodným doplněním zdařilého večera bylo prohlášení patronátu zdejší skupiny ČSM nad zdejší školou předsedou skupiny V. Lindrem. Zároveň vyhlásil předseda ČSM závazek zdejší skupiny na zřízení vodovodu ve zdejší škole. Za tím účelem byl člen svazu Vl. Hlava vyslán na dlouhodobou šestiměsíční brigádu do válcoven v Chomutově, aby bylo získáno potřebné množství vodovodních rour. Za tento patronát bylo předsedovi ČSM poděkováno naší žákyní, která vyhlásila opět závazek dětí na kulturní spolupráci s ČSM. Obě prohlášení byla přijata radostným potleskem přítomných. Slavnostní shromáždění zakončeno bylo zapěním Písně práce.
  Dne 22. 5. 50se zúčastní žáci povinného filmového představení ve Smiřicích, kde shlédnou film: Strážci moře.
  Dne 18. 5. 50 promítnuty byly žákům následující úzké filmy: Jak se tvoří mraky, Za vítězstvím I. a II., Výr.
  V sobotu odpoledne dne 20. května 1950 zúčastnili se žáci pěveckého koncertu sboru PSČU. Odborně-výchovný výklad podal dirigent sboru prof. J. Plavec.

  Dne 10. 6. 1950 promítnuty byly žákům na školním aparátu filmy: Bourec morušový, dva díly, Čápi, jeden díl.
  Jako v letech dřívějších i letos ke konci školního uspořádány byly Radostné dny mládeže. Staly se oslavou úspěšného zakončení školního roku, projevem vděčnosti mládeže za jednotnou školu, která všem dává právo na vzdělání, přehlídkou budovatelského úsilí mladých na frontě pětiletky a manifestací za mír. Děti naší školy se pilně připravovaly na vystoupení v gymnastice. Hlavní zkouška byla v sobotu dne 17. 6. v Jaroměři. V neděli dne 18. 6. 1950 shromáždili se žáci v ulicích u nádraží v Jaroměři, odkud vyšel pestrý a veselý průvod mládeže na shromaždiště na Sokolském hřišti. Nápisy, standarty, alegorie vyjadřovaly činnou účast mládeže ba budovatelském díle republiky. Mimo nápisy a standartu nesli naši žáci v průvodu velké symbolické srdce, vyjadřující vděk matkám za jejich péči o děti. Žáci byli za svoji lásku k matkám odměňováni potleskem okolo stojícím občanstvem. Na shromaždišti vyslechli žáci pozdravné projevy a pochlubili se svým gymnastickým číslem a míčovými hrami. Žactvu se dostalo výborného pohoštění a volný čas ztrávili v družné zábavě a rozptylovali se různými atrakcemi. K večeru s písněmi na rtech se četné shromážděné žactvo rozjelo do svých domovů.
  Dne 26. 6. 50 zúčastní se žáci povinného filmového představení ve Smiřicích, kde shlédnou dva barevné filmy: Podzim v Suchumi, Život v květech, film o slavném přetvořiteli přírody I. V. Mičurinovi.
  Dne 8. 5. 1950 obdrželi žáci A. Šejvl, Z. Holečková, E. Vágnerová od okres. mysliveckého spolku v Jaroměři podle uznání ok. šk. výboru knižní dary jako uznání horlivosti v soutěži sběru kaštanů. Žáci za dar poděkovali se slibem další horlivé práce.
  Dne 26. 6. 1950 sdělil nám ONV, výbor pro podporu spořivosti v Jaroměři, že naše škola se umístila na 15. místě v soutěži spořivosti a že průměrné % spořivosti u nás činí 90,30. Naší škole bylo vysloveno čestné uznání a pro žák. knihovnu byla věnována kolekce knih v ceně 500 Kčs. Tento školní rok bylo ušetřeno 29.177,80 Kčs.
---------------
Vložený papír:
  Místní skupina ČSM se dala závazek dne 14. 5. 50 zřídit ve zdejší škole vodovod. Vyslaný dlouhodobý brigádník Vl. Hlava si získal za svou svědomitou práci takovou důvěru svých tamních spoludělníků, že mu k jeho žádosti o postoupení přídělů rour vyšli vstříc a dnes
  26. 6. 50 můžeme s potěšením zapsati, že roury jsou v naší škole. Děkujeme VL. Hlavovi, za jeho svědomitost, důslednost a spolehlivost. Děkujeme dělníkům z Chomutovských rouroven za vzácné porozumění, které svým postupem projevili našim dětem. Děkujeme místní skupině ČSM za plnění závazku a těšíme se na další spolupráci.
---------------
  Téhož dne 26. 6. 50 odesláno do Brna 419 kusů malých a 21 velkých lahviček po Alpě jako výsledek pilného sběru našich dětí.
   Jako odměnu za pilnou práci ve škole, slušné chování a svědomité plnění všech závazků našich žáků, podniknut s nimi v úterý dne 27. 6. 50 vlastivědný výlet do Potštýna a Litic. Žáci získali mnoho zeměpisných pojmů, odnesli si bohaté dojmy dějepisné získané při prohlídce obou zřícenin, kde jim byl poskytnut výklad třídní učitelkou a průvodcem. Cestou si pak všímali na polích i v městech bohatých plodů usilovné budovatelské práce našich spoluobčanů.
  Školní rok skončen v pátek dne 30. června 1950 slavnostním shromážděním žactva. Provedeno zúčtování bohaté celoroční práce druhého roku jednotné školy, jíž mládež přispívala k plnění plánu školy a k budování republiky.

  Druhého dne v soboru 1. července 1950 přišli ráno dobrovolně opět žáci do školy, by uspořádali a vypravili sebrané koření. V družné a veselé práci bylo vypraveno ve třech balících 20,32 kg sušených bylin krajské sběrně v Jičíně. Čj. 223/50.

  Dne 30. srpna 1950 shromáždily se matky školáků, aby uklidily školu a tím připravily naší mládeži radostný vstup do nového školního roku. Akce této se zúčastnily následující matky: Bohdanecká, Špryňarová 119, Černá (dvůr), Černá 106, Klouzová, Tuzarová, Koldínská, Vlčková, Holečková, Koubová, Prokopová, Čapková, Obstová, Vágnerová, dále matky, které již nemají děti na zdejší škole: Štrumhausová a Šejvlová. Těchto 16 matek odpracovalo ve 3 hodinách 48 pracovních hodin.

stará škola
Fotografie vložená na závěr tohoto ročníku ukazuje starou školu u holohlavského kostela.

Školní rok 1950 – 1951

  byl zahájen slavnostním způsobem. Místní rozhlas zahájil tento den veselou hudbou, za které žáci pospíchali vesele do čisté, praporem a vývěskami vyzdobené škole. Nejmladší byli doprovázeni svými matkami. Předseda místní skupiny SČM pronesl do rozhlasu projev, kterým všemu občanstvu připomněl význam tohoto dne pro celý národ, zvláště pak pro naši drobotinu. Ve škole byli žáci a matky uvítání řed. školy, žákyně pak přednesly básně vyjadřující vděk národu za všechnu péči o děti. Třídní učitel a děti při této příležitosti vyhlásili závazky, by činorodou vůlí podporovali budování republiky. Tento den navštívili školu s. inspektoři O. Čihulka, V. Keller a St. Reindl. Nejedlý - obrázek v kronice
  Dne 10. 9. 1950 došlo 13 knih pro žák. knih. jako dar za uznání za pěkný výsledek školního spoření ONV - výboru pro podporu spořivosti v Jaroměři.
  Dne 12. 9. 50 navštívila zdejší školu s. B. Brožová, by se informovala o pionýrském hnutí na zdejší škole.
  Dne 18. 9. 50 navštívili žáci povinné školní představení, na kterém viděli aktuality a film Rodinné trampoty oficiála Třísky.

  Dne 8. 10. 50 uspořádal MAV NF schůzi obránců míru. Žactvo naší školy se zúčastnilo na této schůzi kulturní vložkou, ve které se vystřídaly vhodné recitace a písně. Zástupci armády: četař aspirant, byl pak podarován vyzdobeným košem ovoce, ořechů a cigaretami i kyticí. Tato malá pozornost z rukou dětí jej velice dojala. Referát měla p. uč. Grimová z Černožic.
  Dne 9. 10. 50 shlédlo žactvo naší školy film z naší revoluce: J. Drda: Němá barikáda.
  Dne 13. 10. 50 odprodáno HD Smiřice: 63 kg pecek, 1010 kg kaštanů, 111 kg makovic. Traktorem odvezl s. J. Knejp.
  Dne 14. 10. 50 odevzdána byla sbírka pro Fond pomoci civilnímu obyvatelstvu svobodné Koreje, zřízený Ústřední radou odborů, v částce 287,- Kčs.
  Dne 20. října 1950 na schůzi rod. sdružení přednášel J. M. Čihulka na thema O socialistické škole. Žáci v kulturní vložce ukázali úsek ze svého organisačního života s výsledky svých sběrů.

  V rámci oslav "Říjnové revoluce" probíhala naší vsí dílčí štafeta, vybíhající ze všech obcí našeho okresu. Tyto dílčí štafety běžely s poselstvím vyjadřujícím manifestačně lásku a dík všeho obyvatelstva Sovětskému svazu. Byla uskutečněna 31. října 1950 a zúčastnilo se jí všechno žactvo naší školy.
  Dne 5. listopadu 50 bylo pro naše děti sehráno loutkové divadlo Zd. Schmoranz Začarovaný les. Pohádka o třech obrazech a prologu.
  4. 11. podrobili se žáci celkové tělesné prohlídce v Jaroměři.
  V den Velké Říjnové revoluce 7. 11. 50 vyzdobena byla škola vlajkami obou států, v oknech byly umístěny hvězdy a na škole nápis: Se Sovětským svazem za mír. K tomuto dni byly upraveny i vývěsky na chodbě a ve třídě; vedoucí myšlenkou bylo: Sovětský svaz - ochránce míru. Kromě obrazů ze Sovětského svazu byly vývěsky doplněny kresleným doprovodem žáků. Na školní besídce žáci vzpomněli významu Říjnové revoluce a jejich tvůrců vhodnými básněmi a písněmi českými i ruskými. Večer se žáci zúčastnili kulturní vložkou slavnostního večera, který uspořádala místní odbočka SČSP k tomuto dni v hostinci u Srkalů. Další kulturní vložku měl SČM a soudr. Pultr. Slavnostními referenty byli: odb. uč. Pavlíková a vojín Benkovič Vojtěch, účastník partyzánských vojů na Slovensku. Po rozebrání všeobecné situace, významu našeho pevného spojenectví s SSSR, vylíčil nám pohnuté doby slovenského povstání podle vlastních zážitků.
  V neděli dne 19. 11. 50 sehráno bylo loutkové divadlo Fr. Čecha: Pohádka na ruby.
  Dne 23. listopadu 1950 vzpomenuto bylo 54. narozenin pres. republiky Kl. Gottwalda vyhlášením "Týdne vzorné práce od 20. 11 do 25. 11. 1950". Hlavním úkolem tohoto týdne bylo zvýšit péči o mateřský jazyk. Dne 22. 11. vyslechli žáci slavnostní vysílání školského rozhlasu k této příležitosti " Ku předu". 23. 11. navštívili k tomuto dni promítaný školní film ve Smiřicích "Přísaha". Ve škole týž den uspořádali školní vzpomínku, na které přednesli básně, přečetli výňatek z knihy o mládí presidentově, zazpívali písně a vyslechli proslov své učitelky. K tomuto dni vyhlásili žáci společný závazek, ve kterém slibují, že se budou pilně učit a že zvýší sběr papíru. Vývěsky žákům připomínaly tento významný den vhodnou úpravou. Školní budova byla vyzdobena státním praporem.
  Počátkem listopadu 1950 předáno bylo obci 56 kg žaludů a 20 kg javorových semen. Tímto příspěvkem byly pak vysázeny zakládané a rozšiřované obecní lesy.

  4. 12. 50 zúčastnili se žáci filmového představení ve Smiřicích, kde shlédli sovětský film pohádku Anait.
  10. 12. 50 sehráno bylo žákům loutkové divadlo od J. Průchy: Bavlnka a ............
  Ve dnech 26. listopadu 50 až 10. prosince 50 byla uspořádána ve škole při obecní knihovně výstava knih. Těšila se živé pozornosti místních občanů o čemž svědčí obnos 11.378 Kčs, za který byly koupeny knihy z této výstavy.
  Ve čtvrtek dne 14. 12. 50 uspořádal Československý svaz žen, odbor Jaroměř, v naší obci besedu "Sovětská rodina, péče o matku a dítě". Kulturní vložku uspořádali žáci naší školy ze zpěvních solových a sborových a recitačních čísel. Ježto se referentka nedostavila, promluvil na toto thema A. Šejvl, uč. 474/50
  Dne 21. prosince 1950 vzpomenuto bylo 71. narozenin velkého přítele našeho národa J. V. Lenina na školní besídce, která byla uspořádána ve školním přednáškovém sálu téhož dne večer za přítomnosti veřejnosti. V recitačních a zpěvních číslech naší školní mládeže, členů SČM a v proslovu uč. A. Šejvla vzpomenuto bylo významu díla J. V. Stalina pro pracující celého světa, jeho přátelských citů pro náš národ tak často skutky projevených. Pro poznání života v Sovětském svazu byl pak promítnut úzký film Suchumi - země slunce a výchovná kreslená pohádka "Pohádka starého dubu".
  V akci "Vojenské vánoce", vyhlášené OAV v Jaroměři, zúčastnili se naši žáci odevzdáním pěti výkresů s námětem z vojenských vánoc, dopisem vojínům a darem knihy Marx-Engels O umění. Upomínkový dar zaslán prostřednictvím OHV posádkovému velitelství v Jaroměři 18. 12. 50.

  Dne 6. 1. 51 skončeno bylo rozšíření elekt. inst. za účelem připojení vodárenské stanice budoucího školního vodovodu.
  V sobotu odpoledne 6. 1. 51 byl proveden velký úklid školy spojený s mytím p. E. Hlavovou, 5 h. a řed. školy V. Šejvlovou (v 11 hod.)
  Z podnětu KNV v Hradci Králové byla na pátek dne 19. ledna 1951 svolána porada všech učitelů jednotřídních škol na naší školu. Zúčastnilo se jich jedenáct učitelů, krajský školní inspektor soudruh F. Sedláček a okresní školní inspektor soudruh O. Čihulka. Dopoledne byla hospitace při vyučování počtům, jazyku českému a vlastivědě. Odpoledne pak byla porada o hospitaci, na níž přednesl krajský školní inspektor referát o nejnovějších způsobech práce na jednotřídních školách.
  Dne 24. ledna 1950 byla uskutečněna v naší obci akce "Hovory o škole". V pěkně vyzdobeném sále hostince u Srkalů, v jehož čele nad poprsím presidenta republiky K. Gottwalda byl velký nápis "Buduj vlast - posílíš mír", se shromáždilo na 168 účastníků, by se seznámili s novým prostředím naší školy. Po zahájení schůze s předsedou MNV F. Chlupatým, předvedli žáci ukázky svých recitací, písní a veselé scény o zubech a jejich ošetření.Svoje vystoupení zakončili vtipnými hádankami. Přítomní pozorně pak vyslechli referát ř. školy V. Šejvlové o práci v naší škole a jejich výsledcích vyučovacích a budovatelských. Referátem uč. A. Šejvla byli seznámeni s novým řádem školním a zkušebním. Svoje uznání pro výsledky naší školy vyjádřili přítomní četnými závazky, které podstatně zlepší vybavení naší školy. Schůze byla ukončena referátem s. ing. Jecha, školského referenta a s. N. Grimovou, okr. refer.
  Ve dnech 22. a 29. ledna 51 shlédli žáci film Stalingradská bitva, který byl promítnut st. kinem ve Smiřicích.

  Dne 9. března 51 uspořádán byl v naší obci ČSŽ slavnostní projev k Mezinárodnímu dni žen. K vytvoření radostného prostředí přičinili se žáci nejen pozváním svých matek a známých, ale i svých pěkným písmem, ve kterém tlumočili svůj dík matkám a ženám údernicím, předním bojovnicím za udržení míru. Slavnostní projev pak učinila zástupkyně okresního výboru ČSŽ Marie Dementová a zástupkyně okresního výboru SČSP M. Povolná. Projevu se zúčastnilo 93 občanů.
  Dne 21. března 1951 proveden byl velký úklid školy spojený s mytím a čištěním okem. Tohoto úklidu, který trval od 14 do 17 hodin se zúčastnily následující matky: Čapková, Peřinová, J. Klouzová, Prokopová, Zd. Vágnerová, Černá, Zd. Holečková, Vachková, Špryňarová, Vlčková, Tuzarová a Šejvlová.
  Dne 30. března 51 vykonal MUDr A. Zlámalík ze Smiřic očkování dětí proti záškrtu.
  SRPŠ spolu s místní kulturní komisí uspořádala 5. 4. 51 v sále hostince u Srkalů v 8 h. večer Kulturní a osvětovou besedu. Na pořadu byla přednáška o rodinném právu. Přednášel JUDr Fr. Dušek u Jaroměře. Pořad byl doplněn hudebními vložkami komorního sdružení OOB v Jaroměři, ve kterém účinkovali: Jar. Voňka a Oldr. Hejzlar housle, Vác. Hofman viola a Fr. Lídl violoncello. Z vystavených knih prodáno za 1215 Kčs výtisků. Účast 60 osob.

  Dne 26. dubna 1951 zúčastnili se žáci školního filmového představení ve Smiřicích. Na pořadu byl sovětský film ze Sachalinu "Stopař Gajči".
  Dne 29. dubna 1951 v neděli uspořádán byl v naší obci Pochod míru, kterým naše občanstvo veřejně manifestovalo za udržení míru, za nový lepší život. Náš dílčí průvod, čítající 50 účastníků připojil se k průvodu z Černožic. Po státní silnici dospěl spojený proud do Smiřic, kde na stadioně vyslechl slavnostní pořad. Ve vsi zatím 30 členná mírová brigáda vzala si za úkol úklid silničních škrabků po celé vsi až k rybníku. Úkol tento splněn za pomoci tří párových potahů stát. velkostatku a jednoho traktoru rolnické školy. Část hlíny byla svezena na komposty, ostatním pak zavezeno prostranství před Burešovými. Brigáda neúnavně pracovala od 7 hodin do půl druhé hodiny odpoledne a odvezla na 70 m3 hlíny.
  Tím byl položen základ k úpravě návsi, na což bude upozorněna silniční správa okresu.

  Den 1. máje. Jestliže 1. máj, den proletářského internacionalismu, byl manifestací za práva pracujících všech zemí a za spravedlivý mír mezi národy, bylo dnes sepětí socialismu a míru tak těsné, že naše oslavy staly se výrazem hrdinného odporu proti strůjcům nového požáru války, projevem solidarity s bojovníky za mír celého světa.
  Před prvým májem přišel dlouho očekávaný déšť. Vytrvale pršelo několik dní. Na 1. máje se však obloha vyjasnila a jarní slunce hlásilo, že bude pěkný den. A skutečně. Za pěkného vlahého počasí prošel naší vsí průvod účastníků májové manifestace ze Smiřic. Vyzdobené čelo průvodu prošlo uklizenými ulicemi mezi domy zpestřenými vlajkami, barevnými obrazy, hesly, fotografiemi našich předních státníků. Sama škola měla vlajkovou výzdobu, výrazné heslo v čele školy "Ať žije 1. máj, svátek pracujících celého světa, nejlepších obránců míru", okna vyzdobena byla plakáty a holubicemi míru. Z naší obce vypraveny byly pro účastníky průvodu tři vyzdobené traktory. V čele školního traktoru byla standarta s nápisem "Pionýr brání mír". I postranní desky vyzdobeny velkými pásy, které byly vyzdobeny dětskými malířskými projevy a hesly. Na náměstí v Jaroměři se děti zúčastnily celého manifestačního projevu. Z mohutné účasti si odnesly trvalý dojem o úsilí boje za mír za šťastný tvůrčí život nás všech.
  Po celý den tento pěkné počasí. Příští den a i následující byly opět deštivé.
  Večer sehrána byla pak divadelním souborem Jirásek z Jaroměře VI. Stehlíkova divadelní hra Mordova rokle.
  Dne 5. května 1951 uspořádána byla v naší obci Mírová beseda za účasti 175 občanů, kteří usilují o upevnění světového míru, kteří nesouhlasí s remilitarisací západního Německa a kteří žádají uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi. Slavnostním referentem byl s. odb. uč. V. Levínský z Černožic. Kulturní vložky recitační, zpěvní a taneční učinili žáci naší národní školy. Zvláštní vystoupení měly dvě Řekyně, žačky naší školy. Zazpívaly nám řeckou národní hymnu, kterou přítomní vyslechli ve stoje, za pohnutého ticha. Pak se pochlubily několika písněmi a řeckou recitací. Neumělým překladem a napodobením se nám snažily přiblížit obsah projevů. Další recitace sólové a sborové zpěvy, tance měli členové SČM. z této Mírové besedy byla ONV zaslána resoluce, vystihující celý smysl této besedy.
  Na vedlejší stránce je dopis řecké žákyně Vasiliky Plestavia, která se od nás odstěhovala 28. 5. 51 do Zulova, okr. Jeseník.

dopis     dopis
Dopis řecké žákyně Vasiliky Plestavia.

  Dne 24. 6. 51 zúčastnili se všichni žáci radostného dne budovatelů v Jaroměři, kde strávili až do večera v nejlepší náladě. Na zpáteční cestě byli překvapeni prudkým a náhlým deštěm, který však jejich náladu nezkalil.
  O budovatelském úsilí našich žáků svědčí připojené novinové výstřižky.

novinové výstřižky
Novinové výstřižky. Na malém je poznámka RP 1.9.1951.

žně ve statku   Po ukončení přípravných prací bylo dne 8. srpna 51 přikročeno k vybudování vodovodu v naší školní budově, dávného plánu SRPŠ. Jelikož valná část potřebného materiálu byla připravena, podařilo se získat i odborné síly a to v komunálním podniku města Jaroměře. Byli to soudruzi Kačer a Matyska, kteří do 20. srpna 51 nám vodovod instalovali. Na pracích zednických má hlavní zásluhu soudruh Luňáček a Lad. Kopecký, kteří po své práci ochotně a svědomitě pracovali na včasném splnění úkolu. Výkopu na dvoře se zúčastnili: Fr. Štrégl st., za ČSM Štrégl ml. a M. Maršík. Hybnou silou v opatření nutných pomůcek, materiálu a pracovních sil byl obětavý soudruh V. Kopecký.
  Hned po ukončení této práce byla třída vymalována a chodby opraveny kom. podnikem města Hradec Králové mistrem Pikolou ze Smiřic.
  27. 8. 51 pak bylo přikročeno k velkému úklidu školní budovy, kterého se zúčastnily následující matky: Špryňarová č. 4, Vachková, Čapková, Bohdanecká, Nováková, Černá 106, Rubáková, Šejvlová, ale i mládež a školní děti: Klouzová L, Šejvlová I, Tuzar, Tuzarová H., Bohdanecká V., Vachek, Rubáková. A tak družnou spoluprací byla škola.vzorně připravena k zahájení nového školního roku.
  Na počátku prázdnin přivežen byl z místního dvora ČSS velký kamenný basen, který bude umístěn na školní zahradě. Basen byl přivlečen traktoristou soudruhem Rubákem za pomoci Fr. Chlupatého ml.
  Po skončení instalace vodovodu byla také nahozena zahradní bouda a zřízena v ní betonová podlaha.
  O prázdninách byly svezeny objednané židle od nár. podniku v Hradci Králové. 10 kusů je zakoupeno MNV, 20 kusů z rozpočtu školního;

žně ve statku žně ve statku
Žně 1951 - obrázky z novin.
Školní rok 1951 – 1952

  Zahájen byl v sobotu dne 1. září 1951 ve vzorně připravené školní budově, která svítila čistotou, pořádkem a příjemným prostředím. Nejmenší děti byly přivítány kytičkami a přáním větších spolužáků, kteří se pochlubili recitacemi a písněmi a všichni se vyslechli projev zástupce min. školství. V tento radostný den navštívil školu i soudruh ok. školní inspektor Čihulka.
  Dne 3. 9. 51 uspořádána byla veřejná schůze o škole, na které podána zpráva o činnosti školy v minulosti a o nejbližších úkolech výchovných a vyučovacích.
  Dne 18. 9. 51 navštívil odpolední vyučování na zdejší škole okr. š. inspektor soudruh O. Čihulka, při čemž shlédl budovu a úřední knihy.
  Dne 28. 9. 51 byl promítnut film: Kamenná pohádka.

  2. 10. 51 odvezla sběrna papíru z Hradce Králové z naší školy auto sebraného papíru.
  2. 10. 51 zúčastnili se žáci filmového školního představení ve Smiřicích Den vítězné země.
  3. 10. 51 uspořádána byla v naší obci veřejná beseda ke Dni československé armády. Ve vyzdobeném sálu naší školy shromáždilo se četné občanstvo, zástupci MNV a MV AV a hasičstva. Za armádu byl přítomen vojín a za KNV soudruh Drapák z Hradce Králové. Večer byl vyplněn kulturními vložkami našich školáků, členek ČSM, proslovem zástupce armády z kraje, diskusí a odesláním resoluce. Pořad ukončen Písní práce.
  5. 10. 51 navštívil školu zástupce armády. Byl přivítán dětmi a květinami. V proslovu žáka byl vyhlášen závazek dětí na odpracování 20 hodin a sebrání 3 kg javorových semen. Vojín ve svém proslovu tlumočil pozdrav posádky a vyslovil potěšení nad přivítáním. Byl podarován cigaretami.
  Dne 6. 10. 51 navštívili naši školu zástupci okresní komise pro spoření v Jaroměři a odevzdali naší škole dar 8 knih pro žákovskou knihovnu a Čestné uznání za úspěšnou účast v soutěži spořivosti mládeže v školním roce 1950/51.
  Dne 15. 10. 51 promítnut dětem úzký film kreslený Feďa Zajcev s výchovnou tendencí proti lhaní.
  Dne 26. 10 51 promítnut dětem film: Kutná Hora a Zachráněná ptačí rodina.
  Na zahájení "Měsíce čsl. sov. přátelství" probíhala 4. 11. 51 naší obcí štafeta přátelství a míru, která navázala na celostátní akci, která končí hranicích SSSR.

  Oslavný večer k 34. výročí Velké říjnové revoluce byl u nás uspořádán dne 7. 11. 51 v sále naší školy, který byl k této příležitosti časově vyzdoben. Náplň večera tvořila kulturní vložka žáků místní školy, která obsahovala píseň, výňatky z článků a báseň. Následoval referát s. Olejníka z Hradce Králové, který byl ukončen promítnutím třídílného zvukového filmu Po Volze.
  55. narozenin presidenta K. Gottwalda vzpomenuto na naší škole školní slavností, která měla na pořadu kulturní pásmo dětí, proslov třídní učitelky a závazky dětí. Školní vývěsky byly opět k tomuto dni upraveny.
  Dne 24. 11. 51 byl na naší škole promítnut v rámci měsíce čsl. sov. přátelství pro širší veřejnost celovečerní zvukový film "Kubánští kozáci". Úvodní slovo měl s. osv. inspektor V. Keller.
  S. Jan Hlava daroval naší škole krásný vzrostlý stromek oleandru a fialového akátu.
  S. M. Černý a J. Kábr pomohli dne 19. 11. 51 dopraviti na školní zahradu velký kamenný basen. Práci vykonali nezištně.
  Dne 26. 11. 51 byly žákům promítnuty následující filmy: Mladí nastupují a Sedmibarevný kvítek.
  Dne 26. 11. 51 byla druhá členská schůze SRPŠ, na které bylo zvoleno nové předsednictvo. Předsedou je paní Jiřina Černá. Mimo ostatní program bylo usneseno, pokusiti se oživiti našim dětem školní loutkové divadlo.

  Dne 7. 12. 51 bylo odesláno Biogeni n. p. Jičín 07 19,76 kg sušených léčivých bylin a do HD ve Smiřicích 120 kg kaštanů.
  Dne 10. 12. 1952shlédli žáci v kinu ve Smiřicích film podle románu Ant. Zápotockého: Vstanou noví bojovníci.
  Školní mládež, pionýři a učitelé jaroměřského okresu k zahájení nového roku pětiletky uspořádali sběr starého železa jako dar novým hutím Klementa Gottwaldy v Kunčicích. Naše škola 16. 12. 51, v neděli, dodala na nádraží ve Smiřicích 14 q starého železa. Povoz poskytla rolnická škola.

  Dne 17. ledna 52 zúčastnili se žáci filmového představení ve Smiřicích: Nezapomenutelný rok.

  Dne 6. 3. 52 ujal se vedení zdejšího PO soudruh Holanec ze Smiřic.
  Dne 15. 3. 52 shlédli žáci školní filmové představení ve Smiřicích: Jirásek, Temno.

  Dne 7. 4. 52 v pondělí odpoledne byl proveden velký školní úklid následujícími členkami SRPŠ: Bludská, Špryňarová, Klouzová, Černá č. 3, Soukupová, Prokopová, Koldínská, Paliariková, Čapková, Tuzarová, Černá ze st. sil., Vachková a Šejvlová. Všem účastnicím byl vysloven srdečný dík.
  Dne 11. 4. 52 zasazeny na školní zahradě tři jabloňové zákrsky.
  Dne 28. 3. 52 byl odeslán výtěžek sbírky bojující Korei mezi zdejší mládeží v částce 307 Kčs.
  Dne 27. 4. 52 v neděli dopoledne byla místní skupinou pionýrů naší školy uspořádána besídka, na které byli šátkováni první pionýři naší školy: Jiřina, Černá, Milan Novák, Hana Tuzarová, Stanislava Klouzová, M. Černá, Drahuš Špryňarová. Pořad besídky v slavnostně vyzdobeném sálu naší školy byl zahájen vedoucím PO s. Holanem uvítáním přítomných zvlášť pak vedoucí OV PO s. Šulajové a zástupců MAV s. J. Nováka, MNV s. Fr. Štrégla, KSČ s. V. Luňáčka a SČSP s. A. Šejvla. S. ředitelka V. Šejvlová v obsáhlém referátě osvětlila ideovou stránku pionýrského hnutí a zhodnotila činnost školy v posledním období. Po slavnostním předání šátků a složení slibu nových pionýrů, promluvili k přítomným představitelé masových organisací o cílech výchovy naší mládeže. Té se tak dostalo vzácného poučení a jejím poslání v kolektivu národa. Soudružka z okresního vedení nadšenými slovy povzbudila pionýry ku vzornému plnění svých povinností doma a ve škole. Členové svazu mládeže I. Šejvlová a L. Klouzová pak přednesly báseň Majakovského. Předseda SČM s. V. Hlava pak přednesl usnesení místní skupiny SČM o převzetí patronátu nad naší skupinou pionýrskou se slibem, že ČSM daruje PO vlajku. Pionýři se pochlubili nacvičenými písněmi a recitacemi. Pochodem demokratické mládeže besídka byla ukončena.
  Týž den odpoledne byla uspořádána besídka družstevní, pořádaná členkami místní jednoty jako radostné ukončení dopolední besídky. Po zahájení a přivítání přítomných s. řed. Šejvlovou, ujala se slova s. údernice Zilvarová, která v pěkném proslovu ukázala na význam družstevnictví. V kulturním pásmu našich dětí vystřídaly se recitace, zpěvy i dva veselé výstupy. Nejmenší školáci zdramatisovali příběh pilné slepičky a neochotných zvířátek, větší školáci zdramatisovali příběh o Honzovi. Snaha dětí, pochlubiti se svými výkony, byla četně shromážděným občanstvem přijata velmi sympaticky. Film pak zavedl přítomné do moskevské zoologické zahrady, jejíž život pobavil děti a poučil dospělé o vědeckém pozorování a zkoumání projevů zvířat na různé popudy. Film Veselá zahrádka osvěžil svojí radostnou náplní malé diváky i jejich rodiče. K závěru besídky bylo dětem péčí soudružek Lindrové, Novákové, Zilvarové, Hlavové, Černé st. připraveno příjemné překvapení. Zatím co děti těšily se pořadem v loutkovém sále, byly na chodbě před první třídou a v první třídě připraveny na vkusně ozdobených stolech dárky cukroví, které soudružky s nevšední péčí a ochotou ze sebraných poživatin připravily. Děti ukázněně zaujaly svá místa a pochutnaly si na čaji, houskách i cukroví, které si většinou ještě odnesly domů. Pořadatelům pak bylo odměnou vědomí úspěšné skončení dlouho připravovaných besídek.
  Dne 28. 4. 52 zaset byl na mičurinském poli čirok, saftor a sudanská tráva.

  Průvodu 1. máje zúčastnili se naši žáci na alegorickém voze, který byl vypraven na mírový námět. Na vyzdobené plošině vlečného vozu obsadili krojovaní žáci dva stupně, v jejich středu na sloupu seděla velká holubice, od které šly k žákům paprsky stuh. Po slavnostní řeči pak byli z našeho vozu vypuštěni poštov. holubi v počtu 150. Po slavnosti zúčastnili se žáci veselice před sokolovnou.
  Dne 9. 5. 52 zúčastnili se žáci slavnostního představení Pana Johanese od Al. Jiráska, kterou ke květnovým oslavám předvedlo krajské oblastní divadlo z Trutnova ve Smiřicích.

  Ve čtvrtek dne 12. 6. 52 oznámil s. J. Vognar nález jednoho broučka mandelinky bramborové. Hned dopoledne tajemník MNV oznámil případ ONV v Jaroměři, který nařídil okamžité prohlédnutí tohoto brambořiště, které se nachází za křížkem na pozemcích státního velkostatku. Hledací služby se ujaly školní děti hned odpoledne. Výsledek byl negativní, avšak druhý den dopoledne byly na tomto poli nalezeny tři mandelinky bramborové. Celé pole asi o 6 ha bylo týž den popráškováno a místa nálezu zvlášť silně vydesinfikováno. V sobotu dne 14. 6. 52 byl opět nalezen brouček na jiném poli a to za vsí za novým domem státních statků.
  V neděli dne 22. 6. 52 zúčastnili se žáci okresního dne budovatelů v Jaroměři. V průvodu utvořili ucelenou skupinu, která svou výzdobou holubiček vyjadřovala touhu po míru. Na sokolském hřišti vyslechli žáci projevy zástupců pořadatelů a z ministerstva zemědělství. Shlédli cvičební ukázky městských škol, hasičů atd. Obdivovali se tancům slovenského souboru a zpěvům pionýrského. V pionýrském domě si prohlédli pionýrskou výstavku. Ostatní chvilky jim rychle uběhly na absolvování dětských atrakcí. O stravu bylo dobře postaráno. Žáci se nadchli hasičským cvičením dorostu z Jásené tak, že se jich 8 přihlásilo do zdejšího sboru.
  Dne 28. 6. 52 v sobotu dopoledne byl ukončen slavnostní schůzí konec školního roku. Po písních a recitacích žáků měla k nim proslov řed. školy V. Šejvlová a s. vedoucí PO Holanec. Za dobré vysvědčení zakoupili rodiče žákům z místní výstavky knih dary knižní v ceně 569,- Kčs.
  Na slavnost budovatelů pořádanou v Jaroměři 22. 6. 52 bylo na zdejší škole sebráno a odevzdáno: cukru 1,30 kg, mouky 14,15 kg, vajec 46 kusů, tuků 1,- kg, masa 0,90 kg a na penězích 180 Kčs.

  V měsíci červenci 1952 byla natřena venkovská okna v celé budově komunálními podniky Jaroměř - Smiřice natěrači R. Bednářem a J. Svatoněm ze Smiřic za částku 48.000 Kčs.
  Hledací služba proti mandelince bramborové byla provedena ve dnech 14. 7., 21. 7. a 7. 8. 1952 za účasti dětí.
  Dne 23. 8. 52 svaz ČSM uspořádal na školním hřišti večerní taneční zábavu.Školní rok 1952 – 1953byl slavnostně zahájen dne 1. září 1952 za účasti 11 dospělých osob.
  Za veselé hudby místního rozhlasu sešly se děti v čisté škole, která byla vyzdobena nápisy a vývěskami i květinami.
  Po přivítání rodičů i dětí pionýrkami, vyslechli přítomní předem připravené pásmo dětí, které se skládalo z básní, písní a reprodukce článku. Pásmo pak bylo doplněno proslovem třídní učitelky a proslovem vedoucího pionýrů. Žáci 1. post. roč. byli obdarováni květinami. Přítomní vyslechli z rozhlasu referát s. A. Zajíce, náměstka min. věd a umění Za lepší práci v novém školním roce. Děti učinily do nového školního roku závazek, že budou pilně pracovat a slušně se chovat.
  Dne 26. 9. 52 předáno bylo naší žákovské knihovně 9 knih od okresního výboru pro spoření v Jaroměři jako uznání za 100 % splnění daných závazků na tomto úseku.

  Dne 1. 10. 52 byl sběrnami surovin z Hradce Králové odvezen sběr školní papíru ve váze 1390 kg a textil 70 kg. Je připraveno207 kg kaštanů a 45 kg pecek.
  Den 10. 10. 52 navštívili žáci výstavu SNB v Jaroměři "To jsou oni", kde shlédli způsoby škůdců lidově demokratického zřízení.

  Na počest 35. výročí Velké říjnové revoluce byla uspořádána slavnostní veřejná schůze MNV v sále naší školy. Slavnostní pořad zahájen byl kulturní vložkou žáků naší školy, kteří ve svých básních a písních projevili náš vděk Sovětskému svazu. Předseda MNV s. V. Kopecký ve svém proslovu zdůraznil poslání Velké říjnové revoluce pro celý náš národ i každého jednotlivce. Shromáždění občané pak nahlédli do života v Sovětském svazu prostřednictvím filmu, ve kterém shlédli Moskvu v 800 letech social. vývoje, ve filmu Láska prožili všechny období našeho utrpení za okupace a osvobození vojsky Sovětského svazu.
  MNV pak ve svém zasedání 11. 11. 52 se usnesl zakoupiti pro naši školu sousoší od akademického sochaře Karla Pokorného, kterou shlédl v tomto filmu, které symbolisuje československo-sovětského sbratření.
  Dne 9. 11. byla v 9,30 h. z naší obce vyslána štafeta do Jaroměře s dopisem, ve kterém sovětskému lidu mohlo naše občanstvo se pochlubiti založením JZD II. typu ke dni 31. října. Dopis byl vyzdoben národním ornamentem a byly k němu připojeny stužky v barvách naší republiky a Sovětského svazu. Na stužce SSSR s. Štrumhausová vyšila pozdrav Sovětským občanům a rovněž jej vyzdobila národními prvky.
  Ježto dne 11. 11. 52 naší obcí probíhala v 17,5 h. celostátní štafeta "Poselství míru a přátelství" do Sovětského svazu, očekávali jsme ji před MNV s rozžatými lampiony po obou stranách silnice. Slavná tato štafeta proběhla v záři pochodní, v provolávání hesel naší mládeží, za zvuků hudby a za doprovodu četného doprovodu aut.

  Dne 16. 1. 53 se žáci zúčastnili filmového představení ruských pohádek ve Smiřicích.
  Dne 21. 1. 53 sdělily Sběrné suroviny, Praha II., (naše j.č. 16/53), že naše škola se umístila v soutěži ve sběru starého papíru, která probíhala od 15. září do 30. listopadu 1952 na čestném místě a získala peněžitou odměnu pět set korun.
  V neděli 25. 1. 53 navštívili žáci výpravnou pohádku s hudbou, zpěvy a tanci. Perníková chaloupka, kterou ve Smiřicích sehráli žáci střední školy z Hradce Králové.

článek
Článek z Rudého práva 5.2.1953 o sběru papíru v holohlavské škole.

  Dne 23. 2. 53 shlédli žáci filmové představení výpravné pohádky B. Němcové, Pyšná princezna.
  Dne 25. 2. 53 navštívili žáci filmové představení sovětské hry: Nesmrtelní, která byla zpracována podle románu Smirnova Dni a noci.
  Dne 25. 2. 53 doplnili naši žáci kulturní vložkou slavnostní večer, který na počest pátého výročí únorových událostí uspořádala národní fronta s masovými složkami. Na tomto večeru promluvil referent zástupce z kraje s. (jméno nezapsáno), předseda MNV vyhlásil závazky obce a večer doplněn byl filmem Dvojí tvář.

  Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, Rada ministrů SSSR a presidium Nejvyššího sovětu SSSR oznámil všem členům strany a všem pracujícím Sovětského svazu, že 5. března 1953 v 9 hodin 50 minut zemřel po těžké nemoci předseda Rady ministrů SSSR a tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Josef Vissarionovič Stalin.
  Přestalo tlouci srdce spolubojovníka a geniálního pokračovatele díla Leninova, moudrého vůdce a učitele Komunistické strany a sovětského lidu. Stalinovo jméno je nekonečně drahé všem pracujícím celého světa. Společně s Leninem založil mocnou stranu komunistů, byl s ním inspirátorem a vůdcem Velké říjnové socialistické revoluce, zakladatelem prvního socialistického státu ve světě. Stalin dovedl Sovětský svaz k vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, což od základu změnilo celou mezinárodní situaci. Mezi mnoha porobenými zeměmi, bylo vítěznou Rudou armádou osvobozeno i naše Československo a na přímý rozkaz generalissima Stalina zachráněna od zničení i Praha. Jméno soudruha Stalina je nevyhladitelně zapsáno do dějin československého lidu.
  Obyvatelstvo vyjádřilo svůj smutek vyvěšením státních a rudých vlajek na půl žerdi a smutečních praporů.
  Dne 8. března1953 uspořádala Rada žen v Holohlavech veřejnou schůzi na počest Mezinárodního dne žen. Na prvním místě pořadu byla vzpomínka úmrtí J. V. Stalina, která byla ukončena povstáním přítomných a tříminutovým tichem. Ústřednímu výboru RŽ byla zaslána resoluce. Dalším číslem pořadu bylo kulturní pásmo dětí, ve kterém bylo zdůrazněno volání po míru, největšího to cíle zemřelého J. V. Stalina. Slavnostní referát o významu Mezinárodního hnutí žen pro mír přednesla s. učitelka Machová. Program doplněn byl aktuálním filmem Do boje za světový mír.
  V pondělí 9. března 53 rozloučil se všechen náš lid se svým nejlepším přítelem, soudruhem J. V. Stalinem, aby mu vzdal poslední čest a poctu a v myšlenkách jej doprovodil na jeho cestě k věčnému odpočinku do mausolea na Rudém náměstí, kde bude odpočívat po boku soudruha Lenina.
  V naší obci shromáždili se občané v sále naší školy, aby vyslechli vysílání hlavní tryzny z Prahy. V 8,30 hod. byla tryzna zahájena smutečním chorálem a státními hymnami československou a sovětskou. Potom přednesl předseda vlády A. Zápotocký smuteční projev. Náměstek předsedy vlády V. Široký přečetl pak přísahu věrnosti československého pracujícího lidu Stalinovu odkazu. Za zvuků Internacionály hřměly četné dělostřelecké salvy. Pak tovární sirény ohlásily, že na několik okamžiků ustal veškerý pracovní ruch v celém státě. Po zakončení tryzny se pracující rozešli na svá pracoviště, aby pokračovali s ještě větším úsilím na budování socialismu v našich zemích, jak tomu učil nesmrtelný J. V. Stalin.

  Dne 12. března 1953 onemocněl president republiky soudruh Klement Gottwald prudkým zánětem plic a pohrudnic. Všechen náš lid s velkou účastí a úzkostí sledoval průběh těžkého onemocnění soudruha presidenta. Veliký a přehluboký zármutek zasáhl celou naši vlast, všechny pracující, když státní rozhlas oznámil ve 2 hodiny odpoledne v sobotu dne 14. března 1953, že v 11 hodin ráno zesnul po krátké těžké nemoci president Československé republiky, předseda Komunistické strany Československa soudruh Klement Gottwald.
  Nadešly těžké hodiny pro československý lid. Krátce po úmrtí velikého Stalina stíhá jej nové nesmírné neštěstí. Odešel milovaný vůdce našeho pracujícího lidu, náš nejlepší ....... žák Lenina a Stalina, pravý otec naší svobodné lidově demokratické vlasti.
  Celá země tone ve velkém zármutku. Města a vesnice se oděly do smutku. Na domech, veřejných a státních budovách visí vlajky Československé republiky a Sovětského svazu s černými stuhami nebo spuštěné na půl žerdi. Na průčelí a v oknech domů a veřejných budov jsou umístěny portréty Klementa Gottwalda ve smutečním rámu. Všude se konají velká smuteční shromáždění na památku milovaného vůdce lidu. První schůzi mělo členstvo KSČ v sobotu 14. 3. 53 odpoledne, ze které odeslalo soustrastný projev ÚV KSČ.
  V neděli 15. 3. 53 shromáždilo se plenum MNV, AV NF a RŽ ve smutečně vyzdobeném sále naší školy ke smutečnímu shromáždění. Po projevu soudruha předsedy MNV V. Kopeckého pronesl smuteční projev zástupce ONV z Jaroměře s. Rak. Ze shromáždění byly odeslány soustrastné projevy vládě republiky Československé a Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa.
  Dne 16. 3. 53 odeslala soustrastný projev RŽ choti zesnulého presidenta s. Martě Gottwaldové.
  Dne 18. 3. 53 odeslali naši žáci soustrastný dopis se svými závazky ONV v Jaroměři.
  Sál místního hostince Jednoty upraven byl na smuteční síň, kde před bustou zesnulého presidenta vyloženy byly kondolenční archy. Místní občané v nich svými podpisy projevovali svůj hluboký zármutek na ztrátou svého milovaného presidenta. Svoje odhodlání pokračovat dále Gottwaldovou cestou dotvrdili svými závazky, ve kterých slíbili odpracovati 1.300 hodin na zvelebení naší obce.
  Ve čtvrtek dne 19. března 1953 shromáždili se pak v této síni, aby vzdali poslední poctu velkému synu našeho národa. Před hromadným poslechem rozhlasového přenosu z Prahy vzpomněl předseda MNV s. Kopecký života a díla soudruha presidenta Gottwalda a zakončil jej slovy: "Velké jsou zásluhy Klementa Gottwalda, velké je jeho dílo. Tím větší je naše povinnost plnit jeho odkaz a učit se z jeho díla. S ještě větším úsilím nastupme do boje za splnění gottwaldovské pětiletky."
  Z amplionu ozvou se smuteční melodie a mysl všech občanů přenáší se do Prahy, kde koná poslední cestu první dělník národa, Klement Gottwald. Koná se poslední zastavení nad rozlehlým Václavským náměstím a zazní slova soudruha Antonína Zápotockého. Naslouchá mu v této chvíli celá naše země, naslouchá mu u svých přístrojů celý národ. Neboť celý národ je v této chvíli spojen v jediný pevný svazek a když na konci svého projevu soudruh Zápotocký volá slavná slova Gottwaldova: " Kupředu, kupředu, zpátky ni krok!"opakují si je v duchu statisíce a miliony našich lidí jako přísahu. Hluboko že bude tento den zapsán do srdcí všeho našeho lidu.
  V sobotu dne 21. března 1953 zvolilo na pražském Hradě Národní shromáždění republiky Československé nového presidenta republiky. Byl jím jednomyslně zvolen Antonín Zápotocký, jeden z nejpřednějších spolutvůrců našeho lidově demokratického státu.

  Dne 1. května 53 zúčastnila se škola májové manifestace pracujícího lidu na slavnosti v Jaroměři. Žáci naší školy v průvodu utvořili mírovou skupinku kolem vysoko pozvednutého symbolu míru, holubice.
  Den vítězství dne 9. května 53 byl v naší obci vzpomenut besedou, kterou týž den uspořádala Rada žen s místní prodejnou Jednoty ve spolupráci se školou. Žáci a velmi četné občanstvo shromáždilo se odpoledne ve slavnostně vyzdobeném sále hostince Jednoty. Po mém zahájení besedy ujala se slova soudružka ředitelka Pouznarová z Jaroměře o významu práce Jednoty. V referátu jsem vzpomenul významu tohoto dne, obětí které byly vykoupením naší svobody a našeho vděku Sovětskému svazu a jeho lidu za jejich nesmírnou pomoc našemu národu. V kulturním pořadu žáků naší školy se vystřídaly četné písně a básně a několik pěkných výstupů, ve kterých žáci ukázali nejen svoji vyspělost, ale obsahem těchto výstupů byli přítomní nabádáni ke kolektivnímu budovatelskému úsilí na poli výstavby naší vlasti, jak se projevuje snahou MNV o zlepšení vzhledu naší obce rozšiřováním a úpravou prostranství uprostřed obce, zřizováním mnoha metrů kanalizace a chodníků. Kulturní program doplněn byl tělovýchovnou vložkou s ukázkami národních tanečků. Program dětí byl velmi příznivě všemi přítomnými a děti byly odměněny bohatým pohoštěním, které s kolektivem soudružek připravila s velkou obětavostí s. Lindrová z darů potravin od místního občanstva a z peněžního příspěvku místní organisace KSČ. (čj. 75/53). Všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh besídky bylo poděkováno v místním rozhlase.
  V sobotu dne 30. 5. 53 bylo státním rozhlasem všemu občanstvu sděleno usnesení strany a vlády o měnové reformě a o zrušení lístkového systému.

  V úterý 2. 6. 53 uspořádala škola ve spolupráci s R.Ž dětskou besídku k Mezinárodnímu dni dětí pod heslem "Za mír a štěstí dětí". Pořad vyplněn recitacemi a písněmi dětí naší školy a referátu ředitelky zdejší školy.Školní rok 1953 – 1954  zahájen byl dne 1. září 1953.
  K této příležitosti byly prostory školy vyzdobeny vývěskami, květinovou výzdobou, živým koutkem přírody.
  Slavnostní shromáždění žactva a rodičů zahájil proslovem řed. školy. Hosté byli uvítáni žákem. V následujícím pořadu vystřídalo se několik básní, přivítání malých žáků květinami, proslov předsedy MNV s. V. Kopeckého, zást. KSČ s. Andrejskové na námět: Škola dřív a dnes. Rozhlasový projev s. min. školství E. Sýkory. Píseň práce. Schůze zúčastnil se také předs. ČSM B. Šimek a místop. RŽ s. Černá a četní rodiče.
  4. 9. odevzdáno sběrným surovinám 4,60 q papíru.
  Dne 30. 9. 53 navštívili naší školu zástupci naší armády. Byli přivítáni básněmi a květinami.
  V týdnu od 12. října 53 byla opravena střecha komun. podniky města Jaroměře.
  29. 10. 53 odeslán sběr léčivých bylin ve váze 19,40 kg.
  Dne 2. 9. 53 byla uspořádána ustavující schůze SRPŠ při zdejší škole. Za předsedu zvolen s. Jos. Špryňar.
  Za úspěšné ukončení spoření v minulém školním roce byli žáci odměněni okresním výborem pro spoření v Jaroměři pěti knihami, které byly zařazeny do žák. knihovny.
  Dne 4. 11. 53 uspořádána byla k 36. výročí VŘSR veřejná besídka na které se naše mládež zúčastnila kulturní vložkou doplněnou členkou ČSM. Slavnostní projev měl s. ....... na jehož proslov navazoval film "Velké stavby komunismu". Besídka byla ukončena Písní práce.
  Dne 8. 11. 53 se zúčastnila naše mládež hvězdicové okresní štafety s doručením pozdravné adresy lidu SSSR.
  Dne 11. 11. 53 proběhla naší obcí celostátní štafeta s pozdravem lidu naší republiky spřátelenému lidu SSSR. Štafeta byla v naší obci uvítána špalírem dětí a občanů a ozdobenými domy státními vlajkami.
  Dne 15. a 16. listopadu sehrálo ve zdejší obci Vesnické divadlo z Prahy pro děti dvě představení: E. Cernjak: Mour Kocourovič, F. Smožík: Malí hrdinové a pro dospělé J.A. Krylov: Modní obchod a V. Káňa: Patroni bez svatozáře.
  Dne 9. 12. 53 uspořádána byla přednáška dr. J. Loužila z Jaroměře v životě Julia Fučíka na théma knihy V zemi milované.
  Vyhlášený sběr k měsíci česk. sov. přátelství vynesl 5,6 q starého papíru. Sbírka na Koreu mezi žáky naší školy dala 190 Kčs, t.j. 7,90 Kčs průměrně na žáka. Odeslána byla 14. 12. 53.
  Dne 29. 11. 53 uspořádáno bylo hudební odpoledne za účinkování dětské kapely z Litiče za řízení kapelníka s. Němce.
  Ke konci listopadu bylo odesláno 23 kg léčivých bylin.
  Dne 7. 3. 54 uspořádala RŽ v Holohlavech besídku k mezinárodnímu dni žen. Na pořadu se vystřídal referát řed. místní školy V. Šejvlové, kulturní pásmo školních dětí a filmy: Život v květech a Sedmibarevný kvítek.
  Dne 14. 3. 54 uspořádala místní organisace KSČ v Holohlavech vzpomínkovou schůzi k 1. výročí úmrtí presidenta Klementa Gotwalda. Na pořadu se vystřídal referát A. Šejvla, kulturní vložka žáků místní školy a film: Poslední cesta K. G.
  Svátek práce byl naší mládeží oslaven zájezdem na tradiční průvod pracujících celého okresu do Jaroměře.
  9. 5. 1954 zúčastnili se naši žáci celodenního zájezdu do Jaroměře II. na pionýrský slet. Po celý den sledovali pestrý pořad, ve kterém se vystřídaly ukázky tělesné výchovy pionýrů, armády, ukázky technické vyspělosti pionýru na výstavě mladých techniků.
  Mezinárodní den dětí byl v naší obci oslaven pod heslem "Budování socialismu a bojem za mír zajišťujeme šťastný život našich dětí" na besídce dne 30. 5. 54, kterou uspořádaly společně: Výbor žen, SRPŠ a škola v sále Jednoty. Po proslovu předsedy MNV s. Kopeckého připravila mládež naší školy kulturní pásmo zpěvů, recitací a dramatisací. Za to byla mládež odměněna tří pohádkových filmů a bohatým pohoštěním.
  Na začátku prázdnin byl natřen šedou barvou železný plot před školou.Školní rok 1954 – 1955  zahájen byl dne 1. září 1954 školní slavností, které se zúčastnili rodiče žáků a s. předsedové MNV a KSČ.
  Slavnost byla zahájena vítáním hostí a žáků třídní učitelkou, která pak měla k přítomným slavnostní projev. Po seznámení se s žáky prvního oddělení přednesla žákyně báseň. Projevy zástupců předsedů MNV s. Kopeckého a KSČ s. Maršíka byly na námět: Škola dříve a dnes. Po jejich projevu zazpívána byla Píseň práce. Dále se věnovali žáci obvyklému školnímu zaměstnání, které bylo přítomnými hosty se zájmem sledováno.
  Dne 4. 9. 54 zúčastnili jsme se ohňového poselství. k zahájení nácviku na první celostátní Spartakiádu.
  Dne 1. října 1954 ustanoven na schůzi SRPŠ nový výbor. Předsedou zvolena s. M. Hamplová a místopředsedou s. V. ...
  Dne 1. října 54 navštívili naši školu dva vojíni jako zástupci armády ke dni naší armády. V družném rozhovoru se žáky setrvali u nás až do poledne.
  Dne 6. října 54 navštívili žáci školní ambulatorium ve Smiřicích, kde jim byl ošetřen chrup.
  Dne 6. listopadu 54 na oslavu Velké říjnové revoluce měli žáci do místního rozhlasu relaci, ve které se vystřídal slavnostní proslov k této příležitosti s vhodnými básněmi a písněmi. Na to se žáci zúčastnili okresní hvězdicové štafety, ze které byl odeslán pozdravný dopis do Sovětského svazu.
  Dne 10. listopadu 54 byl odeslán do Jičína sběr sušených léčivých bylin ve váze 23 kg.
  Dne 9. listopadu 54 byla podniknuta exkurse do místní cihelny.
  Žáci jsou opět zapojeni do školního spoření. V listopadu bylo uspořeno 358,14 Kčs.
  Dne 21. prosince sešli se rodiče na schůzi SRPŠ. Schválili zakoupení elektrického gramofonu pro školu a mimo jiné slíbili pomoci při pořádání loutkových představení pro děti.
  Dne 22. prosince 54 uspořádali žáci školní besídku na přivítání Děda Mráze. Na pořadu bylo pásmo k přivítání Dědy Mráze, básně a koledy.
  Dne 26. prosince 1954 bylo pro děti naší obce sehráno loutkové představení "Kašpárek doktorem", které bylo četnými malými i dospělými návštěvníky vděčně přijato.
  Za prosinec bylo uspořeno 211,11 Kčs.
  Dne 2. 1. 55 sehráno loutkové divadlo "Bezhlavý rytíř".
  Dne 23. 1. 55 sehráno loutkové divadlo "Pilulky čaroděje Dobroděje".
  Dne 30. 1. 55 sehráno loutkové divadlo "O pyšné base".
  Dne 13. 2. 44 sehráno loutkové divadlo "Začarovaný Kašpárek".
  Dne 24. 2. 55 na slavnostní schůzi PO složilo 5 žáků pionýrský slib. Slavnosti, na které se vystřídaly básně, písně a proslov třídní učitelky, se zúčastnili také rodiče. Slib přijat a šátky žákům připevnil s. vedoucí PO Holanec.
  Dne 25. 2. 55 bylo v první vyučovací hodině vzpomenuto třídní učitelkou Den vítězství. Žáci také vyslechli slavnostní pořad školského rozhlasu.
  Dne 6. 3. 55 bylo vzpomenuto Mezinárodního dne žen slavnostní schůzí Výboru žen v sále loutkového divadla. Slavnost zahájila s. A. Peřinová, předsedkyně VŽ. Po proslovu ředitelky místní školy pochlubili se žáci naší školy pásmem básní, písní a reprodukcí článku. Slavnost byla doplněna loutkovým divadlem.
  Dne 3. 4. 55 sehráno loutkové divadlo "Maruška u Ježibaby".
  Dne 17. 4. 55 uspořádal MV NF za vedení s. Andrejska, předsedy MV, v rámci úpravy obcí brigádu na úklid parku při škole. Za účasti 24 dospělých a 12 dětí byl park uklizen.
  Dne 1. 5. 55 zúčastnili se žáci naší školy májového průvodu pracujících Jaroměři.
  Dne 8. 5. 55 vzpomenuto bylo v naší obci 10. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou veřejnou schůzí MNV, na které se zúčastnili žáci naší školy obsáhlou kulturní vložkou písní a básní ke dnům našeho osvobození.
  Dne 26. 5. 55 shlédli žáci naší školy po prvé televisní vysílání v závodním klubu cukrovaru. Po uvítání s. ředitelem Borem s. Hlava se ujal řízení vysílání. Na programu byla reprodukce pohádky "Bílá ouška" v provedení maňáskové scény ostravské.
  Dne 13. 5. 55 byl se žáky vykonán vlastivědný výlet do České Skalice, kde bylo shlédnuto museum Boženy Němcové, dále do Ratibořic, kde byl prohlédnut zámek, starý mlýn, socha babiččina, Staré bělidlo a Viktorčin splav. Počasí náhodou velmi přálo.
  Dne 13. 6. 55 bylo škole předáno s. Semerádem ze státní spořitelny ve Smiřicích čestné uznání za 100 % účast žáků ve spoření, kteří průměrně uspořili 158,13 Kčs na jednoho žáka a průměrného sběru 21,4 kg. Škola byla odměněna diplomem druhého stupně a dvěma knihami pro žák. knih..
  Dne 18. června 1955 ukončen byl letošní školní rok školní slavností.
  Dne 19. června 1955 pak byl k MDD uspořádán společný výlet žáků a rodičů na Dobrošov a Náchod. Při pěkném počasí byl den v družné zábavě příjemně prožit. Zúčastnilo se 10 rodičů a 16 žáků.
  Dne 18. 6. 55 došel přípis sběrných surovin z Hradce Králové, ve kterém se sděluje, že jeden žák naší školy je odměněn vyhlídkovým letem nad Hradcem Král. za splněný úkol ve sběru. Tímto šťastlivcem se stala Vlasta Velcová.
  Dne 8. 8. 1955 byl v naší škole otevřen okresním národním výborem v Jaroměři zemědělský útulek na návrh místního národního výboru v Holohlavech. Útulek prozatím potrvá do konce listopadu tohoto roku. Útulek byl se schválením ONV Jaroměř umístěn v 2. a 3. třídě a útulku pak byla zapůjčena školní kuchyně s příslušným inventářem. Vychovatelkou byla ustanovena J. Oldřichová, kuchařkou Duchoňová a uklízečkou Chlupatá. Útulek byl otevřen slavnostním způsobem předsedou MNV s. V. Kopeckým, slavnostní projev měl s. o. i. J. Reindl k četně shromážděným matkám. Slavnosti se zúčastnili i zástupci masových složek.

školní kronika školní kronika
Přání zůčastněných k otevření zemědělského útulku. (počátek holohlavské školky)

Text:
8.8.1955
Kopecký předseda MNV
K otevření žňového útulku přeji mnoho zdaru podpis - ONV odbor školství
Za školskou a kulturní komisi ONV v Jaroměři přeji mnoho zdaru k další práci podpis před. škol. kom.
Žňovému útulku, hodně úspěchů Brož G. Státní statek Holohlavy
Novému útulku v Holohlavech hodně úspěchů a k cestě k socialismu za patronátní závod cukrovar Smiřice - podpis
Vpravo:
Mnoho úspěchu žňovému útulku i do dalších let přeje s. Peřinová, Předsedkyně r. žen.
Příslušníci požárního sboru v Holohlavech přejí při otevření žňového útulku mnoho úspěchů do další práce. Černý Frant. velitel požárníků
Mnoho úspěchů přeje Vít Jan tajemník MNV
Holohlavští ochotníci přejí žňovému útulku mnoho štěstí a zdaru. Ať roste a vzkvétá náš budoucí národ, naše druhá směna. Pultr M.
Za místní Národní frontu naši drobotině ve žňovém útulku přeje našim malým budovatelům socialismu mnoho úspěchu J. Andrejsek
Prokop kronikářŠkolní rok 1955 – 1956  byl zahájen dne 1. září 1955.
  Četně shromážděn rodiče shlédli slavnostní zahájení nového školního roku. Ředitelka školy přivítala všechny přítomné a zvláště pak žáky, kteří nastoupili první cestu do školy, do nového období svého života. Po prvních seznamovacích okamžicích přistoupeno k organisování nového pravidelného vyučování.
  Týž den navštívil školu soudruh okresní inspektor A. Kaše se zástupcem okresního výboru KSČ v Jaroměři.
  Dne 20. 9. 55 byla péčí SRPŠ uskutečněna přednáška Mudr J. Táborského o dětských nemocech.
  Dne 30. 9. 55 uspořádána byla schůze SRPŠ, na které řed. školy seznámil rodiče s postupem práce na škole a v pionýrské organisaci. Provedeny volby do výboru sdružení, i v tomto š. r. zůstal výbor ve složení z roku minulého. Předsedkyní je opět soudružka M. Hamplová.

  Dne 20. 10. 55 promítnut byl dětem film "Veverka" a "Prokouk v pokušení".
  Dne 29. 10. 55 uspořádána byla péčí SRPŠ k výročí "Dne znárodnění" besídka, na jejímž pořadu řed. školy promluvila o významu tohoto dne. Děti doplnily pořad četnými básněmi, zpěvy a dramatisací. Na závěr promítnuty byly filmy: Příběh ze života sokola, Zasadil dědek řepu, Špejbl a Hurvínek, A nyní hraje dechovka.
  K výročí Velké říjnové socialistické revoluce vypravena byla péčí zdejší školy pozdravná štafeta. Dopis lidu sovětskému rusky naše děti dne 7. listopadu 55 dílčí štafetou, která byla připojena na hlavní štafetu s cílem v Jaroměři, odkud naše pozdravy byly zaslány dále do Sovětského svazu.

  Dne 14. prosince 55 uspořádána byla výborem žen v Holohlavech nadílka Dědy mráze. Naše děti doplnily pořad kulturním pásmem. Na závěr slavnosti byl promítnut film ze život družstevní vesnice "Úsměvná ves".

  Dne 14. 1. 56 přišlo potvrzení od Sběrných surovin z Hradce Králové o předání 20 q železa, které žáci sebrali o prázdninách.
  Dne 26. 1. 56 potvrdil n. p. Léčivé byliny v Jičíně příjem zásilky léčivých bylin sebraných žáky naší školy.
  Ve spolupráci s místním spolkem myslivců bude v měsíci březnu uspořádán měsíc ptactva. Žactvo bude upozorněno na význam ptactva a potřebu přípravy budek, které členové míst. požárního sboru rozvěsí po stromech našeho parku.
  Komise pro podporu spořivosti udělila naší škole čestné uznání za úspěšnou účast v celostátní soutěži mladých hospodářů ve školním roce 1954 - 55.

  Jako každoročně tak i letos byla uspořádána na naší škole ve spolupráci s VŽ oslava MDŽ 8. 3. 56 a to letos pod heslem "Za šťastný život v míru, za nové úspěchy v budování socialismu". Pořad zahájen přivítáním přítomných předsedkyní VŽ s. Peřinovou a oznámením pořadu oslavy, která byla zahájena pochodem B. Smetany Proč bychom se netěšili. Žáci z mateřské školky přednesli příhodné básně. Řed. šk. V. Šejvlová měla slavnostní projev. Z gramo desky poslechli přítomní zpěv Švandův a Kalafuny ze Strakonického dudáka od J. K. Tyla. Následoval film s pohádkou O pejskovi a kočičce od J. Čapka. Žáci národní školy v pásmu recitací, sborových a solových písní vyjádřili lásku ke svým matkám, kterým věnovali květiny. Následující film Veselá zahrádka doplňoval svým obsahem náplň zahájeného měsíce ptactva na naší škole. Pro dospělé byl pak promítnut celovečerní film Na konci města. Přítomno osmdesát návštěvníků.
  Za pomoci rodičů byla umyta třída naší národní školy. Dík patří rodičům: Paním Chlupaté, Čapkové, Levínské, Prokopové, Horynové a Šejvlové za jejich vzácnou ochotu.

  Měsíc ptactva - březen - ukončen byl 2. 4. 56 vyvěšením 10 budek pro špačky a 5 budek pro sýkorky ve školním parku. Vyvěšení provedli sousedé R. Andrýs, Fr. Černý a M. Chlupatý.
  Dne 17. dubna 56 uskuteční exkurse do státního statku v Holohlavech. Se svolením správy statku za vedení skupináře s. Vebra žáci shlédli zařízení koníren, společné ustájení krav s výkladem o veškeré mechanisaci s tím spojené (strojní dojení, shlédnutí kompresoru, mechanické zařízení na krmení a odkliz hnoje), silážní zařízení, odchov hříbat a selat. Dále pak jim byl podán výklad o studeném odchovu telat u Štejmanových bud. V kovárně si prohlédli různé strojní zařízení, které jim bylo ukázáno v činnosti. Dobré vedení hospodářství vzbudilo v žácích velký zájem o toto odvětví našeho národohospodářství.

  Ve dnech 23. až 28. 5. 56 byl péčí výboru žen uhrabán park při škole. Práce zúčastnili se i žáci naší školy. Svaz mládeže slíbil odvézti nahromaděný materiál.
  Letošní první máj připadl na úterek. Aby pracovní týden nebyl roztříštěn, byl pracovní den pondělní přeložen na neděli, kdy jsme učili, a pondělí bylo prohlášeno dnem klidu.
  V úterý ne 1. 5. 56 zúčastnili jsme se oslav svátku práce po prvé ve Smiřicích. Žactvo naší školy zapojilo se na shromaždišti u nádraží do průvodu ve skupině školní mládeže. Průvod v čele s vlajkami a za zvuků hudby prošel celým městem. Pro nepříznivé počasí shromáždili se účastníci oslavy v Městské dvoraně, kde vyslechli projev předsedy ONV v Jaroměři s. Rohn
  V sobotu dne 5. 5. 56 přinesl do školy starý, dvaaosmdesátiletý kantor pan Kerhart z Holohlav č. 1, stromeček břeslenu, který roste jenom podle rozhlasové zprávy v jeho rodišti Chvojenci u Chvojna u Holic. Vyslovil přání, by tento stromeček byl vysazen na školní zahradě jednak pro jeho vzácnost a pro památku na jeho život v Holohlavech. Stroměk jsem vsadil mezi nářaďovnu a pařeniště a prosím své nástupce, by mu z hořejších důvodů věnovali malou pozornost. Připojuji list tohoto stromu. Jeho plody jsou podobné jeřabinám i šípku a mají být poživatelné.
  Ve středu dne 9. 5. 56 vzpomenuto bylo 11. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou 1945 rozhlasovou relací, ve které žáci přednesli báseň a zazpívali sborové i solové písně. Význam tohoto dne připomenut proslovem uč. Ant. Šejvla.
  Ve čtvrtek dne 31. 5. 56 podniknut byl se žáky vlastivědný výlet na hrad Pecku. Žáci sledovali jednotlivá města i vesnice podél trati, všímali si polí, lesů a rozvinutého průmyslu v této oblasti. U Borovnice je upoutal větrný mlýn. Určovali polohu jednotlivých míst i hor. Na Pecce shlédli typické podhradí se zříceninou panského sídla. V hradním museu je upoutaly četné památky na dávno zašlé doby.

  V sobotu dne 16. 6. 56 uspořádána byla oslava Mezinárodního dne dětí. Místní vedení .... připravilo pro děti pohoštění, pro obveselení účinkovala hudba a děti pobavil kouzelník svými kouzly. Kulturní pořad byl obstarán vystoupením našich žáků a hostujících žáků školy z Černožic se svojí učitelkou s. Grymovou. Nejlepší žáci odměněni byli za budovatelskou činnost knižními dary. Přitom uskutečněna výstava knih.
  Dne 29. června 1956 svolal výbor SRPŠ členskou schůzi, na kterou se dostavili četní rodiče, žáci zdejší školy a bývalí žáci.
  S. předsedkyně J. Hamplová po přivítání přítomných rodičů a dětí shrnula ve své řeči výsledky práce s. ředitelky V. Šejvlové za jejího jedenáctiletého působení na zdejší škole, poděkovala jí za její snahu a jménem rodičů jí přála hodně zdaru a zdraví na jejím dalším působišti.
  S. ředitelka poděkovala za milé a nečekané krásné rozloučení, vzpomněla několik ročníků dětí, které na zdejší škole vyučovala a se zájmem sledovala jejich další uplatnění v životě. Přítomné děti žádala, by se i dále pilně učily a slušně chovaly tak jako dosud, by vyrůstaly k radosti rodičů a prospěchu své vlasti.
  Žáci rozloučili se se svou učitelkou vřelými slovy v četných básních, květinami a hojnými slzami. Rodiče pak věnovali s. učitelce z vděčnosti za její obětavou péči o rozvoj duší dětí krásné písemné uznání a upomínkový dar, sochu Tomana a lesní panny.
  Na závěr schůze rozloučili se jednotliví rodiče dojímavými slovy s učitelkou jejich dětí s přáním plného zdravá a štěstí v dalším životě.Školní rok 1956 – 1957Zahájení školního roku. Organisace.
  Školní rok 1956/57 byl zahájen 1. září 1956 v 8 hodin. K zahájení se sešlo velké množství rodičů a zástupci veřej. života, Místního nár. výboru, zástupce z cukrovaru jako patron. Slavnost zahájil nový ředitel Ladislav Cölba proslovem k žákům a žádostí k rodičům o spolupráci. S. ředitelka mateřské školy Z. Nesvačilová vysvětlila význam mateřské školy pro zaměstnané matky. Zástupci MNV, požárníků, ochotníků, SČSP vyzvali žáky k pilné práci a šetření veřejných prostranství. Oslava skončila v 9 hodin, kdy odešli hosté a žáci zůstali ve třídě ještě 1 hodinu, aby se mohlo připravit vyučování pro příští den.

Nový ředitel.
  V tomto školním roce je škola organizována jako jednotřídní s 31 žáky (45 chlapců, 16 děvčat). Ve třídě vyučuje Ladislav Cölba, který nastoupil službu na zdejší škole ve funkci ředitele 1. 9. 1956. Byl přeložen z Lejšovky, kde byla uzavřena škola pro nedostatečný počet žáků. Ladislav Cölba - životopis:
  Narodil se 21. června 1921 v Šumburku n. Desnou. Otec byl vojenský gážista, rotmistr, vyučený klempíř. Matka - dcera malého zemědělce z Krkonošských strání. Do obecné školy chodil v Jaroměři, reálné gymnasium dokončil v r. 1940 v Jaroměři, kurs při učitelském ústavu v Hradci Králové v r. 1941. Až do března 1942 nedostal učitelské místo a zdarma hospitoval na obecné škole v Jaroměři. Do školní služby byl přijat 1. 3. 1942 a ustanoven na hlav. školu v Josefově, v r. 1943 vyučoval na hlav. škole v Jaroměři. Od října 1943 do května 1945 byl nasazen v německé továrně v Jaroměři. Od října 1945 do 30. dubna 1946 vykonal presenční službu vojenskou a od 1. 5. 1646 byl ustanoven správcem obecné školy v Šestajovicích, v roce 1952 odchází jako ředitel národní školy do Lejšovky a v r. 1956, když byla lejšovská škola pro nedostatek žáků uzavřena, přechází jako ředitel do Holohlav.

Rozdělení žáků do postup. roč. 1. třída 6 (3 chl. 3 d.) 2. třída 8 (1 chl. 7 d.) 3. třída 10 (8 chl. 2 d.) 4. třída 7 (3 chl. 4 d.) Celkem 15 chl. 16 d.

Den horníků.
  Dne horníků bylo vzpomenuto 8. září při vyučování. Vyzvednut význam tohoto důležitého zaměstnání.

Den armády.
  Den čsl. armády byl oslaven letos trochu jinou formou, než předcházející léta. K oslavě jsme se spojili s národní školou v Černožicích, kam jsme 17. října všichni šli. V Černožické škole nás očekávali zástupci armády a po krátké oslavě ve škole všichni žáci byli odvedeni na hřiště, kde jim byly předvedeny účinky různých výbušnin (rozbuška, dělobuch, dýmovnice, raketa) a předvedeny střelné zbraně (puška, samopal, pistole). Žáci mohli sami střílet cvičnými náboji, což vzbudilo u odvážnějších velký zájem. Celé dopoledne jsme strávili s vojáky, kteří využili pokusů střelby k poučení o nebezpečí výbušnin a varovali před soukromými pokusy.

Inspekce.
  Dne 1. října navštívil školu s. okresní školní inspektor A. Kaše, který si prohlédl zařízení národní a mateřské školy a byl přítomen vyučování v obou školách.

Prohlídka zubů.
  Téhož dne prohlédl MUDr chrup všem žákům. 2. října pak byl vadný chrup žáků opraven v zubní ambulanci OUNZ ve Smiřicích.

Měsíc ČSSP. Události v Maďarsku.
  Sovětský svaz je přítelem všech zení lidové demokracie a všichni lidé, kteří poctivě pracují pro mírové soužití národů pociťují úctu a lásku k sovětskému státnímu zřízení a jeho občanům. Že Sovětský svaz je opravdovým přítelem dělnicko rolnické třídy, dokázal v prvních listopadových dnech, kdy západní poděcovači nepokojů a válek vyvolali revoluci v Maďarsku. Po obrovském krveprolití však našli maďarští pracující správnou cestu a v jejím hledání účinně pomáhala sovětská armáda, která vyhnala rozvratníky ze země.
  Ve škole se projevil ohlas těchto otřesných událostí asi takto: Žáci přicházeli do školy, vyprávěli o rozhlasových zprávách a ptali se, co to všechno znamená. Když pak jim bylo vysvětleno, jaké škody kontrarevoluční puč napáchal, rozhodli se ke sbírce pro konto 999. Sebrali 109 Kč. Kromě toho sebrali 409 kg papíru ve prospěch maďarských dětí.
  V těchto dnech se také slavilo 39. výročí VŘSR. Na veřejné besídce bylo přítomno 120 diváků, kteří se zájmem vyslechli politický rozbor současné situace, program žáků národní školy a pěveckého kroužku "Klubko" z Jednoty Jaroměř.

Exkurse do cukrovaru.
  Při zahájení školního roku slíbil zástupce státního cukrovaru žákům je pozve k prohlídce závodu v době kampaně. Svůj slib splnil 21. listopadu, kdy všichni žáci byli přivítáni v bráně cukrovaru ve Smiřicích. Mohutné stroje, hluk, teplo a řepná vůně ohromily malé návštěvníky do té míry, že zprvu nemohli ani promluvit, Jazyk se jim rozvázal, když ochutnávali cukrové bonbony a jedli surový cukr přímo od odstředivky. Návštěva cukrovaru měla význam pedagogický. Žáci poznali pracovní prostředí mnohdy svých rodičů či známých, poznali surovinu a výrobek. Uvědomili si, jaké množství práce a strojů je zapojeno, než se cukr uloží na půdě cukrovaru.

Školní loutkové divadlo.
  Činnost školního loutkového divadla byla oživena v listopadu, kdy ČSM a staří loutkáři připravovali pravidelné pořady pro každou neděli. Návštěvy loutkového divadla byly nejen z řad dětí, ale i dospělých. Mohutně vyzněla mikulášská nadílka, kdy v sále divadla se tísnilo téměř 200 lidí a dětí. Výtěžek z představení se ukládá ke zvláštním účelům, o nichž ještě bude řeč.

Vánoční prázdniny.
  Vánoční prázdniny trvaly od 22. 12. 56 do 5. 1. 1957. Prázdných dnů bylo použito k úklidu budovy a přípravě nového pololetí.
  V lednu bylo nutno vyvinout mnoho úsilí, aby byla učebná látka, se kterou se žáci vlivem podzimních epidemických nemocí a prodloužených vánočních prázdnin, opozdili.

Pololetí.
  Při pololetním hodnocení práce se ukázaly tyto školní průměrné výsledky: Český jazyk 2,-, Ruský jazyk 2,16, Počty 2,26, Tělesná vých. 1,14, Kreslení 1,65, Hud. vých. 1,16, Ruční práce 1,39. Celkový průměr: 1,65. Pololetní prázdniny trvaly 10 dnů od 31. ledna do 10. února.

Únor.
  Událostí v únoru 1948 bylo vzpomenuto ve vyučování a zvláštní hodině. Žáci vyslechli rozhlasový pořad.

MDŽ.
  K mezinárodnímu dni žen jsme se letos začali připravovat už od poloviny února. Besídka byla zařazena na 10. březen kdy uváděla celoodpolední pořad Jednoty. Program žáků byl sestaven z básní a písní, opěvujících matku a její práci. Ve škole napsali 11 dopisů, které byly předány vyznamenaným ženám, většinou starým matkám. Dopisy a květiny těmto oslavenkyním odevzdali žáci mateřské školy. Slavnosti přihlíželo 140 občanů.

Film.
  Od počátku ledna je v provozu filmový promítací přístroj, který je společným majetkem školy a OB. Promítá se pravidelně každý čtvrtek a jednou za 14 dní v neděli odpoledne pro mládež. 22. března byl všem žákům nár. a mateř. školy promítnut film "Les vypráví". Tento zajímavý film o lesních zvířatech a jejich způsobu života byl pro všechny žáky velmi poučný.

Lout. divadlo - zájezd.
  V sobotu odpoledne 23. března byli všichni žáci na představení liberecké lout. scény "Císařův slavík". Pro žáky přijel autobus a opět je dopravil domů. Divadlo samo o sobě velmi hodnotné, však nebylo pro malé děti svým obsahem a formou řeči přístupné. Pedagogický výsledek zájezdu se rovnal nule.

Televisor.
  Z přebytků příjmů z lout. divadla a filmů byla uvolněna částka 1000 Kčs, Rada žen zapůjčila 1000 Kčs a byl zakoupen televisní přijímač. Byl umístěn v sále lout. divadla a těší se zájmu občanů a dětí. Všichni se těší na večerní chvilky u televisoru. Televisor je majetkem Osvětové besedy. Dnes už tedy máme v Holohlavech všechny formy kulturní výchovy občanů.

Souvislá praxe žáků PŠ.
  Od 1. dubna do 13. dubna konal na zdejší škole souvislou praxi žák pedagogické školy v Hradci Králové, Miloš Dvořák. Celých čtrnáct dnů samostatně vyučoval pod vedením ředitele, který byl s jeho přípravou na vyučování a vyučovacím postupem velmi spokojen. Po maturitě na PŠ dostal zmíněný praktikant umístěnku na okres Broumov, jako učitel národní školy.

1. máj.
  Od poloviny dubna žila škola v přípravách na 1. máj. Pionýři pod vedením Vl. Bohdanecké připravovali výzdobu k 1. májovému průvodu a výzdobu školy. Těsně před prvním májem bylo provedeno šátkování pionýrů, žáků čtvrtých ročníků. Slavnost konání slibu a vázání šátků byla provedena ve škole. Zúčastnili se jí též funkcionáři MS ČSM.
  Ráno na 1. máje se shromáždili žáci školy a občané před budovou školy a když přišel bohatě vyzdobený průvod s vlajkami a hudbou z Černožic, doplnili jej a odpochodovali v radostné náladě do Smiřic k nádraží, kde bylo seřadiště průvodu. Mohutný průvod dětí z celého okolí a občanů pak pochodoval přes Smiřice na stadion, kde všichni účastníci vyslechli slavnostní projev předsedy ONV z Jaroměře s. Rohna. Po krátké veselici se rozešli do svých domovů.

Volby do NV.
  Měsíc květen byl letos velmi bohatý na události, kterým napomáhali též žáci školy. Sotva jsme skončili úspěšně slavnosti 1. máje a 9. května, už se hlásily starosti o zvládnutí příprav do voleb do NV. Volební místnost, která byla umístěna v kulturní jizbě OB na národním výboru, zdobili společně soudruzi Vít, Peřina, Cölba a další pracovníci. Žáci školy ozdobili okna školy, pionýři a žáci 3. tř. v předvečer voleb zpívali a recitovali do místního rozhlasu. V den voleb 19. května vítali pionýři voliče u vchodu do volební místnosti a v 8 hod. předvedli do rozhlasu reprisu sobotního vysílání. Účast voličů byla 100 % a stejným procentem byli zvoleni noví členové NV.

MDD 2. června.
  Rada žen a dohlížecí výbor v Holohlavech se rozhodli za spolupráce SRPŠ a žáků školy uspořádat velkou slavnost Mezinárodního dne dětí. Slavnost se odbývala ve školním parku za krásného počasí a mohutné návštěvy lidí z celého okolí. Začala průvodem krojovaných i nekrojovaných dětí. Za čelem průvodu s vlajkami šli žáci a žačky mateřské školy s kočárky, koloběžkami a tříkolkami. Průvodu se zúčastnilo přes 100 dětí. Na vyzdobeném zahájil slavnost předseda NV s. Jakubský a předsedkyně Rady žen s. Peřinová. Žákyně nár. školy zatančily kolom vysoké májky národní tance za doprovodu dechové hudby ČSSS. Žáci předvedli sestavu cviků na švédské lavičce. Děti z mateřské školy se též představily svým programem. Družstvo žáků ČSPO, které tvořili žáci národní školy, předvedlo výcvik útoku se stříkačkou. Závodilo se na tříkolkách, koloběžkách a v pytlích. Radostnou náladu dětí dovršilo pohoštění, které připravila Jednota a Rada žen. Každé dítě dostalo párek, sáček s cukrovím a limonádu. Pro zábavu starších dětí zde byla střelnice o ceny (dort, fotoaparát, skleněná souprava). Žáci stříleli zdarma, velmi úspěšně. Pro dospělé zde byla též střelnice, ruský kuželník a kolo štěstí. Všude byly velmi hodnotné ceny. Na zakončení byl proveden závod ve šplhání o ceny, které visely na vysoké tyči. Po celé odpoledne až do 7 hodin koncertovala hudba ČSSS ze Smiřic. - Čistý zisk 2000 Kčs byl pořadateli věnován oběma školám.

Školní výlet.
  19. června se konal školní výlet do Ratibořic. Jelo se vlakem do České Skalice a pěšky údolím se šlo na Rýzmburk, kde se konalo ve 14 hodin představení "Babičky" na přírodní scéně. Výlet byl veselý, děti se příliš neunavily a třebaže bylo velké horko, bedlivě sledovaly společně asi s 1000 dětí scény ze známé Babičky. Školní výlet hradila Rada žen. Výletu se účastnilo též 15 dospělých.

školní kronika
Mezinárodní den dětí - čelo průvodu. Foto: Hroch

školní kronika
Mezinárodní den dětí - čelo průvodu. Foto: Hroch

školní kronika
Mezinárodní den dětí - ve školním parku. Foto: Hroch

školní kronika
Mezinárodní den dětí - ve školním parku.

školní kronika školní kronika
Mezinárodní den dětí - tanečky žákyň.

školní kronika     školní kronika
Mezinárodní den dětí - malí závodníci.

školní kronika     školní kronika
Mezinárodní den dětí - cvičení žáků.

školní kronika      školní kronika
Mezinárodní den dětí - cvičení žáků + vyhrál.

školní kronika
Mezinárodní den dětí - ČSPO: družstvo žáků

školní kronika
Mezinárodní den dětí - cvičení žáků.

školní kronika
Mezinárodní den dětí - cvičení žáků. Foto: Hroch

školní kronika
Výlet: před starou školou v České Skalici. Foto: Lindr

školní kronika
Výlet: u sochy Babičky. Foto: Lindr

školní kronika
Výlet: Ratibořice, před Starým Bělidlem. Foto: Lindr

školní kronika
Výlet: Přírodní divadlo na Rýznburku. Foto: Hroch.

školní kronika
Výlet: Scéna v altánu - Babička s dětmi a Viktorka. Foto: Hroch.

JZD.
  8. srpna 1957 bylo v obci založeno JZD. Zakládajících členů bylo 22 se 112 ha zemědělské půdy. Ustavující schůze se konala ve velkém sále hostince, který byl pěkně vyzdoben. Nové družstevníky přišlo pozdravit 80 občanů. Do 20. srpna vstoupili do JZD další rolníci, takže až na 1 je celá obec socialistická. V Holohlavech budou nyní dvě socialistické složky hospodářství: ČSSS a JZD. Naším přáním je, aby JZD vycházelo ze soutěžení jako vítěz.

Úklid školy.
  O prázdninách se prováděly ve škole menší stavební adaptace. Aby mohla být otevřena 2. třída nár. školy, byl vyklizen kabinet vedle kuchyně, místnost upravena pro hernu mateřské školy a nový kabinet vznikl přepažením chodby u dívčích záchodů v přízemí. Stavební práce prováděl s. Jelínek a s. Černý. Celá škola byla vymalována, vymyta a připravena k zahájení nového škol. roku.
21. srpna 1957 Cölba, ředitel


Ročníky 1939 - 1948     1949 / 50     1950 / 51     1951 / 52     1952 / 53     1953 / 54     1954 / 55     1955 / 56     1956 / 57     další