Smiřice - Župní sjezd 20. a 21.6.1914

Jsou použity materiály z archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku

Smiřice
Koncert 21.6.1914 ve Smiřicích
Text vpravo: 1. česká pěvecká a hudební župa dvacátýprvní župní sjezd ve Smiřicích ve dnech 20. a 21. června. Sbírka Jana Šťastného.Texty jsou opsány z konceptů napsaných tužkou, kde jsem text nevyluštil jsou tři tečky:

Plenární schůze rady 2.6. 1914

sjezd Přítomní: Dámy sl. Pollová
Páni: Chochola, Zemek, Špryňar, Nýdr, Matyášek, Šulc, Lefnar, Záhoř, Šlejgr(?).
I. Finanční odbor: předseda p. Špryňar dar ryt. Mauthnera Vídeň K 50
II. Vstupné na akademii:
křeslo 2,-
I. místo 1 ... 1,60
I. místo 2 ... 1,40
II. místo 1,-
II. místo 0,70
balkon 1,50
k stání P. přízemí 0,40
III. Vstupné do župního koncertu: vstupné 80 h, děti 20 h, členové činní 40 h.
IV. Věneček osoba 1 K, rodina 2 K Dámy cizích spolků volný vstup
V. Technický soubor:
oferty na stavbu tribuny podali
Kottland V. tribuna 6 stánků půjčení prken K 232,40
Hájek V. práce s postavením, (půjčí li prkna velkostatek) K 400
Munzar J. vystavení tribuny s prkny K 210
Stavba zadána V. Kottlandovi. P. Prokeš vypracuje s p. Kottlandem formální smlouvu.
VI. Plátno ke krytí stánku nabízela fa J. Sehnoutka Černožice, nabídka s dodatkem že neupotřebené přijme fa zpět.
VII. Smlouva s hostinskými:
ref. p. Lefnar: pivo k výčepu přihlásili p. Dusil, Kmínek, Spejchal a uvolili se dáti při počasí pěkném 2,50 K 2 K vytočeného hektolitru.
přijato
Cena občan 1,40 K společ. host. nabídnutá uznána nepřiměřenou p. Lefnar bude dále vyjednávat.
Hanka VIII. Plakáty
Nejedlý Jaroměř 400 kusů 56 K další 100 kusů 10,50 K
Holeček Moučka Hradec Králové 400 kusů 50 K dalších 100 8 K
Přijata nabídka fy Holeček Moučka
IX. Zábavní soubor p. Matiášek - Nejmenovaný dárce do tomboly 50 K
X. Buffet Sl. Pollová - Dámy ustanovili neděli 7/6 k vybírání darů do buffetu.
XI. Agitační odbor: p. Lefnar - Činnost sboru omezená na psaní noticek do novin.

------------------------------------------------

Odznak: XXI. Sjezd první české pěvecké a hudební župy ve Smiřicích.
Odznak mi nechal ofotit p. Matyáš

Razítko Pěvecké jednoty Hanka ve Smiřicích další informace o spolku

------------------------------------------------

Plenárka 10.6.1914
Přítomni pp. Chochola, Matiášek, Pultr, Špryňar, Hofmeister, Šulc, Lefnar, Berný, Flejgr
Finanční odbor: vybráno dosud 215 K
Za nepřítomného referenta technického odboru p. Fizehumeistra(?) ustanovuje se p. Hof
Pořadatelský odbor: Plakáty rozeslány, Světelná reklama v Bio v Grandu - Hotel Hradec je již promítá.
Oznámení svazu o župní valné hromadě.
Zábavní odbor:
Petrov žádá za půjčení klavíru 25 K - povoluje se, může si dát na plakáty inzerát a ať má nějaký dobrovolný příspěvek.
Do tomboly přijato 7 K, jest již as 370 čísel.
Agitační odbor: Objednat malé plakáty
Ustanoveno věnovat sl. Vachkové kytici, obstará p. Berný
Lomnické kvarteto obdrží 40 K

------------------------------------------------

Plenárka 18.6.1914
1. Pan Špryňar oznamuje za finanční odbor, že dodatečně přibylo do bufetu K 28.
2. Za technický odbor p. Hoffmeister: referuje o vydání ku krytí tribuny plátnem a odhaduje toto as na 140 K. Ustanoveno použít na stánky vozové plachty a tribunu zakrýt chvojím. Schváleno vyrovnání přečnívajících prken za cenu 5 h za metr čtverečný
3. Slavná městská rada povoluje užití sloupu elektrického vedení na slavobráně a nabízí pamětníky města Smiřic k rozprodeji. Usneseno podarovat všechny přítomné delegáty valné hromady 1 výtiskem.
4. Pořadatelský odbor: ustanoveno pro hudbu a vyjednáno z hostinským p. Spejchalem oběd 30(?) h večeře 60 h.
5. Zábavní odbor: povoleno pořízení transparentů nad vchod do dvorany a květinová výzdoba k jevišti o akademii
6. Tombola: fa Souček darovala 10 lahví Esperolu Bratři Markové Praha 2 kg kávy.
Volných návrhů nestává. Předseda končí schůzi a děkuje přítomným za účast.
Jaroslav Flejgr, jednatel
Smiřice 22 června 1914

Protektorát nad sjezdem

sjezd


Ctěné
"Pěvecké jednotě" ve Smiřicích

   Obecní zastupitelstvo jednajíc ve své dne 12. května t.r. konané řádné schůzi o žádosti ctěné Pěvecké jednoty" ze dne 12. t.m., aby obecní zastupitelstvo převzalo protektorát nad pořádaným XXI. sjezdem "První pěvecké a hudební župy". Dne 21. června t.r. ve Smiřicích, usneslo se jednomyslně na tom, žádosti vyhověti.
   O usnesení tom ctěné "Pěvecké jednotě " tímto věděti dává.

   Městský úřad ve Smiřicích dne 13. května 1914 Starosta Jan Juliš
Zkouška se spolkem Ples

sjezd

Zpěvácký spolek PLES
V Josefově, dne 28/5.1914.

Bratrské pěvecké jednotě ve Smiřicích.

   Dovolujeme si Vás upozorniti, že kapela 98. pěšího pluku odebéře se dne 7 června 1914 s tímto plukem do ležení v Milovicích, odtud se navrátí do Josefova až 18. neb 19. června t.r. Musela by se tedy společná zkouška s touto kapelou na Kovařovičovy Voračky vykonati v Josefově nejdéle do 6. června t. r. a nebo až 18. neb 19. června t.r. Bylo by záhodno aby někdo z Vás v čas do Josefova k p. voj kapelníkovi Fialovy přijel a s ním věc projednal, který se vyjádřil, že od Vás ještě žádných zpráv neobdržel. Je toho náhledu, že by se společná zkouška v Josefově předem odbývati nemusela a že by dostačilo nacvičení dne 21. června dopoledne ve Smiřicích.
   Za půjčení vojenských stolů a lavic na zubní sjezd s jednotlivými zdejšími sbory vojenskými projednáme.
   Vyplněný dotazník přikládáme
   S pěveckým pozdravem
   razítko - Stan. Hofmeister předseda


sjezdStavba tribuny

sjezd

Smlouva
   sepsaná dne 5. června 1914 ve Smiřicích n./L. za příčinou zadání postavení tribuny na místním pivovarském dvoře ze strany "Pěvecké jednoty ve Smiřicích" panu Václavovi Kottlandovi, tesařskému mistru Smiřicích.
   Pan Václav Kottland zavazuje se tímto postavití na vykázaném místě dvora pivovarského do 20. (dvacátého) června 1914 velkou tribunu pro zpěváky a hudbu dle připojeného plánu se zaručením úplné bezpečnosti, jakož i šesti stánků a to za těchto podmínek:
   1) Veškeré potřebné dříví buď sekané neb hraněné na spodní stavbu tribuny zapůjčí a na místě dodá, po zbourání pak zase odveze c. a k. velkostatek.
   2) Pan Václav Kottland pak zapůjčí prkna na podlahy (33 mm silná), klíny pro umístění stupňovité podlahy, potřebné latě a vůbec všechen ostatní materiál dřevěný jakož i potřebné skoby, šrouby, hřebíky, jakož i veškerou práci tesařskou za smluvený obnos 140 K t.j. jednostočtyřiceti korun a za náhradu na opotřebení prken 55 h (padesátipěti haléřů) za 1m2, což při rozměru plošném 168 m2 činí 92 K 40 h, t.j. devadesátdvě koruny 40 haléřů.
   Ve smluveném obnose 140 K zahrnuta jest též odměna za zbouraní tribuny a šesti stánků, což musí se státí do 24. června 1914.
   Přečteno, skončeno a podepsáno
Pomoc spolků

sjezd

26. dubna 1914
Pěvecká jednota ve Smiřicích n/L

   Promiňte, že nebylo nám možno žádosti Vaší ze dne 15. t. m. v žádané lhůtě vyhověti.
   Chceme dle sil svých podporovati Váš národní a pro naše město významný podnik a vybrali jsme z našeho středu následující spolehliví bratři, kterýmž se vší důvěrou některé funkce o slavnosti Vaši svěřiti můžete. Jsou to bratři:
   Kubeš Stanislav, Inž. Smrčka František, Špryňar Jan, Horák Karel, Trmal Alois, Martínek Stanislav, Nýdr Josef, Hájek Václav, Volt Václav.
   Ubezpečujeme Vás současně, že jsme připraveni, veškeré případné další žádosti Vaše s největší ochotou vyříditi a znamenáme
   s přátelským pozdravem za Sokol v Smiřicích R. Jirsák, jednatel, V. Zemek t.č. starosta

Dopis dole od Okrašlovacího spolku pro město Smiřice a okolí:
   Na ctěný dopis ze dne 15. dubna t.r. dovoluje si uctivě níže uvedený spolek dáti Vám zprávu, že se přihlásili ku Vaší pomoci na župní koncert 21. června t.r. dobrovolně naši páni členové
   Klein Th., Štupl Jos., Prokeš Bedř., Pádr Boh., Kaube Jos., Hnik Fr. a jeden člen za konsumní spolek.


sjezd


sjezd

Dopis od C. a k. vrchní správa velkostatku Smiřice n. L..
Ctěná pěvecko ochotnická jednota “Hanka” ve Smiřicích.
   K podané žádosti svolilo c. a k. řiditelství statků v Praze, aby k veřejné produkci župní dne 20. a 21. června t.r. propůjčeno bylo zdejší zámecké nádvoří a povolen byl přístup do zdejšího parku s tou výhradou, že jak podáním ujišťujete, podnikem tím sledujete intence čistě umělecké, nemajíce přitom úmyslů politických a že zajistíte řádným dohledem, aby nějaká škoda v prostorách, které Vám budou přístupny, se nestala.
   Zároveň vyslovujeme ochotu Vám případnou další pomoc v zamýšleném podniku dle možností poskytnouti a bude nás těšiti, když se v té příčině osobně na nás obrátíte.
   C. a k. vrchní správce Kratochvíle