Kronika města Smiřic - IX. díl, rok 1998

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Fotky v kronice nejsou, jsou zde pro doplnění.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1997        Smiřické kroniky1998

   Rok 1998 - rok končící osmičkou. Traduje se, že tyto ročníky jsou pro Země království českého osudové až osudné. Domnívám se, že pro lidi této země bylo osudná p jiná data. Vlastně ne data, ale činy v těch letech a před nimi spáchané. Je už jen málo těch, kteří vědomě prožili rok 1918 - vznik tzv. první republiky. Více nás pamatuje rok 1938 s mnichovským diktátem a nejen jim. Polsko využilo situace a utrhlo od nás Těšínsko, jižní oblasti Slovenska anektovali Maďaři; byla jmenována Bródyho autonomní vláda Podkarpatské Rusi. Protektorát Čechy a Morava vznikl 1939 a od této doby, lépe řečeno od 20.8.1939, trpěli naši komunisté dilematem. Nacisté je prodá sledovali jako mor, ale Stalin uzavřel s Hitlerem smlouvu a dal pokyn k tolerování nacistických opatření. To trvalo až do roku 1941. 1948 - tento rok vzpamatuj mnozí. Většina protože její blízcí šli do pracovních laku, kriminálů neb rychle přišla o vše co předchozí generace nabyli. Menšina získala moc, nakradla si majetek a otiskovala ostatní.
   1968 - část vládnoucích komunistů toužila po obměně staré vládnoucí generace a obsazení jejich míst. Snad i po obměně některých myšlenek. Ale to nám 21.8.1968 zatrhli vojáci a tanky spojenců BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR. Okupace se odmítl účastnit Rumunsko s Čaušeskem v “čele”. Tím vypukl útisk nazývaný “normalizace” za kterého nešlo o nic jiného, než o duševní sterilizaci celého státu. Díky Bohu se nepovedla. Ale až roku 1988 (? - pozn. P.) se podařilo nenásilně zlomit komunistickou despocii.
   Tolik k té osmičce na konci letopočtu. A nyní k dění ve městě.

   Do nového roku město vstoupilo s neúplným zastupitelstvem, žádostí o vypsání nových komunálních voleb a rozhodně to nebylo zahájení poklidné. Zdá se, že ani pokračování nebude jízda na klidné vodě. Ale proto se život města nemůže a nesmí zastavit. Takže ti co setrvali v práci musí pracovat dál, Ti co se zhostili funkcí mají více času a prostoru na kritiku.LedenPsí útulek
   I v této době lze nalézt nezištně a idealisticky smýšlejícího člověka. Zde jím je paní Ing Rachotová, která miluje zvířata. Po dohodě s zastupitelstvem zřídila na “Šternberku” v čp. 141 útulek pro opuštěné psy. Zastupitelstvo limitovalo počet ošetřovaných psů na tři velké a sedm malých. I tak to vzbudilo averzi sousedů. Mimochodem to není pro město ani laciná záležitost. Při plném stavu činí náklady “bratru” sto tis. Kč. Přesně 30 Kč/ malý pes/ den a 50 Kč u psa velkého. Dohromady 130 tis. Kč za rok.

   8.1. zasedá poprvé v tomto roce rada MZ. Mimo běžných úředních záležitostí byl na pořadu jednání i rozpočet základní školy a hasičů. Obě instituce přišly s výrazně neúměrnými požadavky. Ty byly odmítnuty, což pochopitelně vzbudilo u navrhujících značnou nelibost.

Výherní automaty
   Rada reagovala i Danovi, nepochybně “zrale” uvážený zákon o správních poplatcích z výherních automatů. V souladu se zákonem byl poplatek upraven, na současné automaty 40 tis. Kč/rok, Nově zaváděné budou za 60 tis. Kč. To asi proto, aby chudáci majitelé a provozovatelé automatu nedošli úhony. Pokud bych napsal co si o této souvislosti myslím o poslancích a senátorech, skončil bych před soudem. Ale “kšeft” to musí být obrovský.
   Jen ve Smiřicích bylo za rok do automatů vhozeno bezmála 11 mil. Kč. To je cca 3 670 Kč/hlavu. Protože kojenci a starci nehrají, bylo by zajímavé vědět kdo a za jak nabyté peníze hraje? Zdá se, že právě tohle naše činitelé nezajímá.

   Rada projednávala první návrh rozpočtu města. Protože metodika vyžaduje rozpočet vyrovnaný, Byly provedeny příslušné korelace. Poté byl rozpočet zveřejněn na úřední desce a současně jsem informoval radu o termínu, na který svolávám letošní první jednání zastupitelstva.
   V závěru jednání jmenovala rada členy MZ z náhradníků uvedených na kandidátkách ČSSD a KSČM. Z první skupiny jmenovaných při jmenování pouze pan Luděk Federsel, uvedený na kandidátce KSČM. Své rozhodnutí komentoval tak, že ví, že jde hlavně o to, odstranit mne z funkce starosty, že je osobně přesvědčován až nátlakem k odmítnutí funkce, ale, že mne považuje za slušného člověka a proto nastoupí. To je příjemné (pro mne), že přes vyvíjený nátlak a vnitrostranické pokyny převáží osobní slušnost a pocit odpovědnosti. O to překvapivější je výrok pana Jiřího Hájka, který prohlásil: “kdybych to přijmul, tak jsem politický vyřízenej i když ty důvody k odstoupení jsou pitomost.” Byli jmenování: Přemysl Rousek, Vladislav Opletal, Josef Matyáš a Dr. Stanislav Komárek za ČSSD a Martin Rejzek, Vladislav Bydžovský a Hana Slezáková za KSČM.

   9.1. proběhla hradeckými novinami zpráva o činnosti MěDDM. Jeho pracovníci pilně připravují zimní Tábor v Křinicích u Broumova. Pololetní prázdniny se blíží a začnou, stejně jako tábor 9. února.

   10.1. ve stejných novinách padla zmínka o velkém nevolnické povstání v roce 1775. Přes známá fakta autor opět uvádí na scénu údajně popravené vzbouřence Víznara a Špringara. Je to hezká lidová pověst, ale dobové doklady o žádných takových popravencích neví.

Závlahy
   Ještě jedna informace z novin. Pozemkový fond České republiky, organizace, která byla zřízena za účelem dosáhnout účelného odstátnění zemědělského majetku, informuje o vyhlášení veřejné soutěže na prodej závlahového systému Zderaz. Za minimální cenu 2,4 mil Kč. Pozoruji, ale to může být subjektivní pohled, snahu udržet svoji organizaci co nejdéle a nabízet věci méně zajímavé za podmínek nepřijatelných. Ostatně, Podle informací od těch, kteří se snaží obnovit soukromé zemědělství, jsou věci a objekty zajímavé už dávno v rukou bývalých ředitelů státních statků a předsedů družstev, případně jejich příbuzných.

   Městská rada předkládá zastupitelstvu návrh na odprodeji akcií plynárenské a elektrárenské společnosti. Minimální cena je stanovena na 2 tis. Kč Případně získané prostředky, asi 4mil Kč, jsou určeny na plynofikaci Rodova.

   Pan Přemysl Rousek, s odkazem na zdravotní důvody, odmítl jmenování zastupitelem. Nechápu, proč, ať nemocen, kandidoval? Rada jmenovala dalšího náhradníka za ČSSD, Věroslava Hatáka.

Sokol
   Protože se blíží 100 let existence Sokola ve městě, připravuji jeho členové důstojnou oslavu výročí. Rada jim povolila užití městského znaku. Tato sportovní, vzdělávací a všeobecně prospěšná instituce o souhlas slušně požádala. Zatím rada vyhověla všem, kteří požádali a měli důvod.

   Dvě paní Š. (švagrové) čp. 173 nabídli své zkušenosti a čas k tomu, že převezmou péči o návštěvy seniorů - jubilantů. Protože obě mají zkušenosti značné (bývalá zdravotnice a matrikářka) je jejich práce kvitována povděkem. Oběma dala rada odměnu á 500 Kč.

Obědy
   Souvislosti s inflací roste i cena obědů. Pro žáky i “cizí” strávníky. Ti zaplatí 32 Kč/oběd. Ceny jsou kalkulovány jako neziskové. Od 1 1 se mění i výše příspěvku rodičů na umístění dětí do MŠ na 155 Kč /měs. Stejně to je za celodenní péči, oběd a svačinu, pakatel.

   Na žádost lékařů Dr. Berana a Hottmara budou provedeny úpravy v přízemí ordinaci tak, aby obě byly na osluněné straně domu. Je to rozumné, logické a úsporné. Nyní nákladné.

   Rozpočet obce na rok je vyrovnaný 29 534 mil. Kč.

Magnet
   Za značný úspěch lze považovat soudní rozhodnutí, už konečné, o tom, že město bylo a je oprávněným majitelem domu čp. 27 (původně Hemelíkova cukrárna, demolována a v akci z postavena prodejna Domácích potřeb). Tahanice o dům, který nikdy nebyl právně podnikem přejat trvá už pět let. Díky neústupnosti představitelů města a v poslední fázi zásluhou právní zástupkyně města paní Dr. Brychtové jsme při vyhráli a rozhodnutí soudu již nabylo právní moci. Lze říci, že zanedbávání právních postupů bývalými národními výbory a obecně zanedbávání zákonnosti vládnoucí komunistickou stranou se městu vyplatilo.

   Kdosi mi do schránky vložil článek z Haló novin 28.1. nazvaný “Komu stav na radnici vyhovuje?” Jde o dosti tendenční popis dění, které má dovézt zastupitelstvo buď k novým volbám, nebo do funkčního stavu. Obé má svůj zákonem daný postup, který rada dodržuje. Upřesnit termíny lze pouze v závislosti na tom, jak rychle odpovídají zastupitelé, jmenování radou z náhradníků na kandidátkách. V souladu se zněním článku věřím, že by glosující Dr. Jandera s chutí, kdyby mohl to co kdys,i rozehnal (on řekl vykopal) všechny řádně zvolené zastupitele a znění zákona jaksi - přehlédl. A oni ti jmenovaní neodpovídají nijak rychle. Asi jim současný stav na radnici vyhovuje. Nebo je jim to jedno. Tohle nemůže záměrně prodlužovat či urychlovat nikdo jiný, než sám jmenovaný, či jeho strana. Mimochodem, značka (van) - p. Vanžura, jsi nedala ani tu práci, aby zjistila, že jsem nikdy nebyl volen za ODS, ani nebylo členem této strany. Zdá se, že komunistická žurnalistika je nezměnitelná polopravdivá a propagandistická.

Zastupitelstvo
   29.1. jednalo městské zastupitelstvo, tentokrát za účasti dvou zvolených náhradníků, kteří se rozhodli nepohrdnout důvěrou, již jim dali voliči. Z kandidátky KSČM to je pan Luděk Federsel, ČSSD pan Josef Matyáš. Oba složili předepsaný slib. Zastupitelstvo doplněné na zákonem stanovený počet pracuje nadále ve složení:
   Ing. Lubomír Kupka - starosta
   Ing Milan Plšek - zástupce starosty
   Ivo Dvořáček - člen zastupitelstva
   MUDr Karel Beran - člen rady
   Petr Ducháček - člen rady
   Zdeňka Dvořáková - členka rady
   Josef Matyáš - člen zastupitelstva
   MUDr Jiří Jarolímek - člen zastupitelstva
   Luděk Federsel - člen zastupitelstva
   Petr Miškela - člen zastupitelstva
   Josef Čeněk - člen zastupitelstva

   Jmenování neodmítl ani pan Rejzek za KSČM, ale to bylo pravděpodobně nedopatření, protože na pozvání nereagoval.

   S touto situací byl seznámen p. přednosta OkÚ Ing. Bradík, který konstatoval, že zanikla potřeba vypsat nové volby.
   V diskusi vystoupil p . RSDr. Jandera, který prohlásil, že se přišel podívat na “ty dva statečné” a vícekrát že se už jednání zastupitelstva neúčastní. Bylo patrné, že toto rozuzlení situace je mu krajně nemilé. Vlastně jim všem je nemilé, že názor komunisty není nad zákon.

Územní plán.
   Zastupitelstvo dále rozhodlo, aby Odbor výstavby zpracoval podklady a zajistil realizaci změny územního plánu. Jde zejména o prostor mezi velkým stadionem a střelnici, vyčleněný současně pro tělocvičné a sportovní aktivity. Vznikla domněnka, že takto užívaných ploch je a po otevření “Zóny” bude spíš nadbytek, než dostatek. A přitom z prázdnotou.

   Zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním o případném prodeji elektrárenských a plynárenských podniků ve spisu usnesení rady.

   Město pokračuje solidární akci a přesto že není na autobusové dopravě závislé, hradí do okresních prostředků 186 420 Kč. Monopoly, navazující na socialistické monopoly, často ovládané bývalými soudruhy, dnes pány řediteli zneužívají svá postavení seč mohou.

   Blíží se otevření Dvorany, takže je nezbytné stanovit nájemné za podání prostor. Zaváděcí ceny jsou následující:
   salonek a přísálí - jih - 300 Kč/hod
   přísálí jih - 250
   přísálí sever - 300
   celý areál - 700
   bufet - 100
   Jde o ceny maximálně. Pro užívání, na kterém má město interes, budou ceny zvýhodněné. Nepochybně nebude toto zařízení výdělečné, pokud nebude úzce propojeno s restaurací.

   Týden jsme zveřejnili v novinách i rozhlasu laskavý čin p. Marie Rejlové (roz. Proboštové) z Hradce Králové. Tato paní darovala umělecké škole Smiřice 10 tis. Kč. Není to její první dar. Vztah k našemu městu její vyjádřením úcty k sestře, Heleně Volicerové, akademické malířce, jejíž dílo mnoho exemplářích dříve věnovala městu.

   Ještě jednou ke Dvoraně. K 30.1. již byla zkolaudována. Zdá se, že opravdu budou mít občané solidní prostor pro svá setkání a kulturní aktivity. Dvorana byla postavena v roce 1911 nákladem města. Přestože zde měl v posledních měsících války Wehrmacht sklad veterinárních léčiv a vybavení veterinárních nemocnic, nebyla budova ani zdevastována ani rozkradena. To začalo až střídáním nejrůznějších “majitelů” či správců, kteří pouze užívali, ale neopravovali. Poslední ráda byla zasazena tím, že prostor byl pronajat polské firmě jako sklad pro stavbu teplárny. V roce 1989 město převzalo již opravdovou ruinu. Pustit se do její opravy ihned nebylo možné. Něco bylo ještě rozestavěné, něco jen rozbourané. Konečně, po prodej Restaurace Labe mohlo dojít i na Dvoranu. Práce trvaly přibližně 3 roky, přičemž První stavební firma dorazí Březina - Náchod nám předvedla jak pracují podvodníci. Celkové škody, které způsobila činily přibližně 900 tis. kč. A také celkové zpoždění stavby. Práce dokončila dobrovolným předáním a převzetím smluvního závazku firma KPM.

   Dá se říci, že dosti rušný leden skončil bez potřeby nákladných obecních voleb. Tím město uspořilo, odhadem 300 tis. Kč. Ovšem roztrpčení představitelů KSČM a ČSSD bylo velice okázalé a výlevy jejich místních šéfů nerudné.Únor

   Tenhle měsíc zpravidla přináší nutnost připravit strategická rozhodnutí v oblasti investic a rozpočtu, přestože představy o městských příjmech jsou a za uplynulých sedm let byly vždy nejasné. On totiž nebývá zpravidla schválen rozpočet státní. Orientačně víme, že příjem města bude cca 30 mil. Kč. Jistě víme, že koncem roku budou komunální volby. Představy budoucích zastupitelů mohou být diametrálně odlišné od současných. Proto do rozpočtu vstupují jen investice zcela nezbytné - oprava ploché střechy na škole, opravy překopů vozovek a chodníků. Pochopitelně v přiměřené míře i restaurace kostela.

Rada, tajemník městského úřadu p. Moník
   5.2. rozhodla městská rada o jmenování tajemníka MÚ. stal se jím pan Milan Moník, který poslední dlouhé období zastupoval a vykonával valnou část práce nemocného tajemníka pana Jana Suchánka. Ten odchází po dlouhé nemoci do starobního důchodu. Jiho uvážlivosti, znalostem a opatrnosti vděčím město za mnohé. Jeho absolutní čestnost a poctivost pro mě byla velikou oporou a často mě upozornil na riziko, kterému jsem náchylný se vystavit.
   Byl zásadním odpůrcem zrušení sdružení obcí “Ekovoda” o které úporně usilovala a.s. VaK a dokázal vždy prokázat ekonomickému útvaru této a.s., že údaje o finančních ztrátách, které nám předkládá, vycházejí nepřesných podkladů. A to i přes evidentní jde chuť a ztrátu zájem u p.p. starostů Holohlav a Černožic, Hlavy a Kotěry. Pokud si dovolím využít své prognostické znalosti (učil mě i “sám” Ing. Miloš Zeman), bude jedním z prvních činů budoucího zastupitelstva vstup do této a.s. a odevzdání městského majetku do cizích rukou.

   Rada rozhodla, že multikára, již město pronajalo p. D. - klempíři, tento buď do konce února odkoupí za odhadní odhadní cenu 48 tis. Kč, nebo ji město vrátí.

   Další dva potencionální členové zastupitelstva p. Bydžovský a pí. Slezáková oznámili, že nemají zájem funkci převzít. Rada jmenovala další zvolené za KSČM p. Miroslava Leše a pí. Alenu Rejfkovou.

   Noviny, tentokrát Východočeský večerník, se rozepisuji o přípravách k otevření Městské dvorany. Název asi bude jiný, funkce původní. Jen ty spolky, jimž by mělo zařízení sloužit, nejsou.
   Sokol Smiřice s nezařadil do ČOS, existuje samostatný klub Kopaná Smiřice, nepodařilo se obnovit Junáka, rybáři mají vlastní klubovnu na místě původního”Skautského domova”, myslivci také fungují - ale oba spolky se zabývají úzce svojí náplní a zejména lovem. Poněkud ozývá se vrství na němž participuje město, které vlastní podstatnou část pozemku bývalé střelnice, postavené zaniklou organizací Svazarm.
   Po spolcích Hanka, Zora, Jirásek, Mládenci, DTJ, FDTJ, Orel, různé křesťanské mládeži, zůstala pouze jména. Ještě trochu funguje Zalabák a hasiči.

   Ale začali jsme novinami z 10.2. navázaly Hradecké noviny 12.2., které už uvadly datum slavnostního otevření, 6.3.

   Do té doby ještě zvolí místní děti, Sdružené v péči profesionálního Domu dětí a mládeže, Miss Smiřic. Ale možná že ta volba proběhne až později. Určitě bude po návratu dětská diskotéka. Paní ředitelka Matičková, vlastně se svým týmem supluje to, co pro nás dělali starší kamarádi Junáci a učitelé, kteří řídili Sokol i Junáka. To byla ještě generace kantorů, která považovala svoji práci za poslání. Už vymizeli.

p. Hlad
   Činčily - kožešinová zvířátka o jejíž existenci jsme sice věděli, ale tu samotnou potvůrku jsme neznali. O jejich chovu, vzhledu i zvycích se dnes můžeme přesvědčit u pana Jiřího Hlada, dres obyvatele Smiřic. Je ředitelem chovné farmy v Račicích. Ta patří a.s. HSC Smiřice. Honza je členem EVPC, tedy Evropského sdružení chovatelů a posuzovatelů činčil. Koška není Lacina a jediný soudní znalec p. Hlad na sebe často beře značnou odpovědnost. Cena činčilu dámského kabátu, ve vyšší střední třídě kvality kočky, se okolo 40 tis. DM (asi 750 tis. Kč). Své poznatky zajímavě publikoval p. Hlad.

Zdeněk Menec
   12.2. opustil pozemský svět veliký fotografický kumštýř, Zdeněk Menec. S smiřicemi byl spojen svou prací na fotografiích pro publikaci Smiřice (Kruh - Hradec Králové 1975) v nákladu 3 tis. výtisků. Hned při prvních kontaktech oznámil, že má pro Českou republiku (tedy 2/3 ČSFR) zakázanou publikační činnost. Takže to byl třetí autor, kterého neměla normalizace ráda. Prof. Jiří Zahálka a já jsme také publikovat nesměli. Jiří ve Východočeském kraji, já v celé republice a čtvrtý autor Dr. Ivo Kořán, CSc. také nepatřilo mezi žádoucí. Bylo nezbytné za angažovat autora, který patřil ke” zdravému jádru strany”. Existoval takový a byl dostatečně starý a moudrý, můj dobrý známý, rodák z Dobrého, zasloužilý učitel v.v. spisovatel, historik a hlavně! osobní přítel a protegé Dr. Zdeňka Nejedlého. Navštívil jsem ho v plicích a požádal o napsání pasáží k nevolnickému povstání v r. 1775 a o válce 1866. Tady - hned věděl o co jde, řekl mi po bližším seznámení se záměrem a smyslem práce, že nám tu pokličkou udělá. Díky mu. S Mencem se znali. Ne, že by se milovali, ale menec bylo společenský, vtipný a nepředstavitelně tolerantní. Škoda ho.

   Likvidátor cukrovaru ve Smiřicích obnovil svou žádost o finanční výpomoc na zřízení přípojky k domu čp. 199. Protože jako záruku na půjčku nabízí úhradu od potencionálního kupce, tedy velice nejisté, až pomyslně na ručení, město žádosti nevyhověl.

   Přednosta OkÚ Ing. Bradík zaslal souhlas s jmenováním p. Monika tajemníkem MěÚ Smiřice, s účinností od 1.3.1998.

Ekovoda
   Město vstoupilo do Jednání s firmou Agro Česká Skalice o možnosti případného provozování vodovodního a kanalizačního systému Ekovoda. To v souvislosti se záměrem a.s. Koli, Holding Nové Město, která míní velice rozšířit výrobu v černožickém závodu. Nebo to alespoň intenzivně prohlašuje. Jenže - kdyby se vždycky rozhodovali výroky gen. řed. p. Ing. Maura s jeho činy - bylo by to prohlášení věrohodnější. Takhle budeme postupovat velice opatrně.

   Městská rada jedná o možném odprodeji pozemků po bývalé betonárce a jeho rozčlenění na stavební parcely. Byla doporučená Cena 350 Kč/m2.

   Město rozhodnutím z 19.2. přispět částkou 1000 Kč na pořádání plesu obci Skalice. Výtěžek plesu je určen dětské onkologii Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

   22.2. se hráli místní loutkáři pohádku J. Žáčka: Kašpárek v pekle. Jde o náročnější hru, jak na čas, tak na pozornost dětí. Ale jako obvykle - bylo přeplněno.

   25.2. Vyšel v Hradeckých novinách článek, reagující na nové poslanecké představy o rozdělování výnosů z daní. Merito věci se dá shrnout do věty - ať se snažíš nebo nesnažíš, budeš mít stejně - to je velice demotivující.

   27.2. Novináři mohou někdy chtěně, někdy nechtěně rozčeřit poklidnou hladinu. Článek brzkém zprovoznění Středního odborného učiliště potravinářského ve Smiřicích přilil benzín do ohně nevůle představitelů Černožic. Snažili se hodně o udržení v obci, úsilí p. Ing. Baborákové bylo také nemalé, jenže směřovalo do Smiřic. Ve spolupráci s místní samosprávou bylo úspěšné. Takže od září ve Smiřicích.Březen

   Původně plánovaná prohlídka otevírané Dvorany musel být přesunuta z 6.3. na 5.3.. Zájem občanů byl podle orientačního průzkumu takový, že by kolidoval s dohodnutým koncertem skupiny Lokálka. Lze říci, že tohle je snad nejmenší problém spojený s rekonstrukcí. Takže - den otevřených dveří - již 5.3. Jeho popis je prostý - návštěvníci projevovali spontánní nadšení. Přišlo jich v průběhu dne několik set. Včetně dětí z MŠ.
   Samozřejmě, jak tom naší zemi bývá, leží na rekonstrukci stín v podobě cca 900 tis. Kč, které zcizila firma Stor Náchod.

   6.3. otevřelo město opět po mnoha letech důstojné zařízení, určené pro kulturní život občanů. Zahajovací program zajistila “Lokálka.” Návštěvníky, který stál i balkon zcela naplnili přivítal starosta města Smiřice Ing. Lubomír Kupka.
   Protože, jako při všech ostatních příležitostech neměl projev napsaný, lze ho rekonstruovat pouze podle poznámek, které použil a které jsou mezi přílohami ke kronice. Uvítal nejen občané města, ale i četné hosty. Přednostu Okresního úřadu p. Ing. Bradíka a jeho spolupracovníky z nich hodnostně nejvýznamnější byli p.p. Dr. Dvořák a Ing. Nejedlý. Těm poděkoval i za pochopení při uvolňování dotací. Vysoce ocenil nápady, zkušenosti a péči pánů architektů Ing. Králíka a Ing. Kadečky. Vyzdvihl operativní postup firmy KPM, jmenovitě pánů Peška, Košťála a Vlčka, při převzetí smlouvy tak, aby nebyla narušena její právní kontinuita. Upozornil na kvalitu prací, provedených truhlářstvím pana Matušky, firmami Mosef a TOP.
   Oznámil, že neocenitelné jsou zásluhy pana Zdeňka Marka st., který po celou dobu dobal nejenom o kvalitu prací, ale i o jejich maximální úspornost. Neopomněl ani zámečníka - důchodce v Show měla - p. Kodýtka, který byl vždy připraven odvést svoji práci.
   Poděkoval těm členům zastupitelstva, kteří u daleké práce vytrvalý i těm, kteří po odstoupivších převzali.
   Zmínil se o historii Dvorany. Zřízení schváleno 20.5.1912, první vystoupení 31.12.1912 - pěvecké sdružení Zora.
   Uvedl některé z nezapomenutelných, kteří zde vystoupili, paní Podvalovou, Nedošínskou, plány Vojtu a Skupu, vzpomněl místních ochotníků svérázného řezníka, pana Pepíka Kaube. Ten občas “v dobré náladě” půllitrem piva na hlavě chodil po úzkém zábradlí balkonu nad sálem.
   Vzpomněl výročí narození prvního prezidenta T.G. Masaryka, jenž byl čestným občanem města i tragické smrti, možná vraždy, jeho syna Jana.
   Uvedl přehled nejdůležitějších výsledků, dosažených ve městě od pádu komunismu, připomněl právě probíhající “Dny Tibetu” a s ohledem na dění ve městě vyzval občany, aby rozlišovali mezi těmi, za které mluví výsledky a těmi, za něž mluví lži a klepy.
   Uzavřel svůj asi desetiminutový proslov neslyšíš životními zásadami obou Masaryku:
   “Nebát se a nekrást!”
   “A furt se de!”   Zatímco město více - či méně rychle svůj majetek rozšiřuje, bývalé státní podniky trpí na úbytě. Je to patrné i z drátu, který uvedly Hradecké noviny 11.3. Zde Pozemkový fond ČR vypisuje veřejnou soutěž na prodej části majetku s.p. Státní statek Smiřice. Kdysi velice rozsáhlý zemědělský komplex vlastně vašeho zcela v souladu se zákonem prof. Parkinsona. Vyrostl do neříditelného Molocha, který stačil sám spotřebovat vyprodukované výsledky i získávané dotace .

Choroba
   V celé zemi se šíří horečnaté onemocnění horních cest dýchacích. Některé školy jsou již pro velký počet nemocných žáků uzavřeny. Sibiřská škola uzavření přistoupí 18.3. a výuka bude přerušena do konce týdne.

   B.D.K. Glass - pod tímto, zcela nečeským, názvem se činí malá sklářská dílna ve městě. Nejde o sklárnu v původním slova smyslu, ale o provozovnu zpracovávající různobarevné na dekorativní předměty. Vzájemně zatavené dílky barevných skel tvoří žádané vánoční ozdoby, upomínkové předměty a dekorativní talíře. Produkce je takřka beze zbytku exportována do Asie, Ameriky i západoevropských zemí.
   Takhle popsaná technologie vypadá jednoduše, ale její tvůrce Ing. Radko Baborák ví, co to dá za práci nalézt vzájemně stavitelná barevná skla, jež při chlazení nepraskají a neoddělují se. I zde se sklo chová jako přechlazený roztok, jehož pevnost silně ovlivňuje vnitřní pnutí.
   Je to jediná dílna v ČR ročně produkuje asi 250 tis. ks. výrobků.

   V sobotu 21.3. vypukla jarní fotbalová soutěž pro mladší i starší žáky. Zahráli si s Olympií Hradec v tzv. Přípravných kopačkách.
   Mužstvo je začátku jarní sezóny na nepříliš povzbudivé 12. místě tabulky za 14 míst ve skupině B v 1.B třídě.

   Po vleklém cévním a srdečním onemocnění zemřel p. Josef Hanousek, vedoucí truhlářské provozovny družstva Dřevotvar. Byl již dlouho v důchodu. Po město v době své aktivní činnosti udělal mnohé.

   29.3. Opět se ozývá Loutková scéna. Tentokrát netradičně s maňásky. Dcera je upravenou Čapkovu O pejskovi a kočičce, zjednodušenou a zkrácenou do podoby pochopitelné menším i mladším dětem.

   Ještě jednou o Dvoraně. Má se čile k světu, nebo lépe řečeno její ředitelka p. Trávníková se má čile k světu. Poslalo s tím zahájení, uvedeném volno prohlídkou proběhla 14.3.. Čarodějova jízda - kombinovaný program dětského karnevalu, putování pohádkami o zakletých princeznách, obé doprovázeno písničkami z divadelních i filmových představení. Zájem dětí i rodičů byl veliký.

   28.3. I. Plesová Dvorana. Vlastně první ples v prostředí, odpovídající tomu termínu, po mnoha letech. Hrál JH Septet vedený Jiří Hasalem. Kde jsou ty doby, kdy ve Smiřicích byly dvě kapely. Značnou bolesti je úroveň občerstvení. Mnozí si myslí, že hospodu může mít každý.
   Na úrovni služby je to pak vidět. Současný personál restaurace má vystupování, jednání i schopnosti v práci ve zdravotně “U krobiána”.
   Vlastně - nezaujatě - ani hosté jsem příliš nevyznamenali. Bylo dost opilých! K mému údivu i žen a dívek. Pořadatelé měli co dělat.

   Poněkud otupím ostří této kritiky. Kdy a od koho se měli lidé, zejména ti mladší naučit, jak se chovat ve společnosti? Od 50 let takřka masová zaměstnanost žen, děti odkládané do jestli (pokud byly) a školek (pokud stačily). Muži “na melouchu”, protože řemeslníci byli “socializování” a komunální služby buď nestačily, nebo byly finančně nedosažitelné. Učitelé byli víc hodnocení za politickou aktivitu, než za výchovnou práci. Kde pak převzít poznatky a zkušenosti. Tím nechci a nemohu říci, že jsem byl vždy střízlivý.Duben

   Měsíc bláznů začíná pěknou zprávou. Ve Smiřicích by údajně mohl vzniknout nová sklárna. Oznámil to zcela oficiálně s.r.o. BDK Glass. Ovšem vzápětí přišla slovník sprcha. Stavba je podmíněna získáním úvěru. Při současném postupu bank má na získání úvěru větší naději kvalifikovaný podvodník, než předkladatel seriózního podnikatelského záměru. K výhledu budoucí stavby jsem velice skeptický a tuto zprávu beřu značně aprílové.

   2.4. Ozval se Zalabák B místní kuželkářský klub. Vyhrál v oblastním přeboru 1. třídy s družstvem Dvora Králové 12:4 na body (2235:2200 na shozené kuželky).
   S TJ Týniště Slováci prohráli, Jenže to bylo družstvo A také poměrem bodů 12:4, na kuželky to bylo 2553 : 2365.
   V oblasti přeboru 3. třídy družstvo C s Červeným Kostelcem D to byla “plichta” 8:8 a na kuželky 2101 : 2100. Vzácně vyrovnaný boj.

Varhany
   I při prohledávání novinových článků lze získat zajímavé údaje o dění ve městě. Hradecké noviny 3.4. píši o kostele sv. Václava v Čibuzi. Uvádějí: “Roku 1786 sem byli nejdříve v ze smiřické zámecké kaple přivezeny varhany, které však po čase ozdobili kostel v Semonicích.” O tomto přesunu nikdo ze známých autorů nepíše a nezachytil ho ani Zeman ve svých rukopisných poznámkách. Zejména je zajímavé, zda byly ve Smiřicích postaveny varhany nové, nebo zda sem byly přeneseny odjinud a odkud?

   Fotbalisté, dospělí, jsem Chlumce n./C. a nedopadli nejlépe, dostali šest, dali jeden gól.Sedí stále na 12 místě tabulky v 1B skupině.

   9.4. se vydali zájemci na tajný výlet, připravený pracovníky MěDDM. Kronikáři jsou zvědaví, takže pro mě cíl výletu není tajný. Autobusem do Hradce Králové, trolejbusem do místní části Nový Hradec a pak pěšky až k táboráku a opékání vuřtů. Následující den proběhnou pro starší školáky sportovní hry.

   Město jedná s VČ plynárenskou a.s. o možnosti plynofikovat Rodov. Plynárny nejeví o tento záběr žádný zájem. Poměrně nákladný přívod plynu do místa a žádný velkospotřebitel. Z toho neplyne žádný očekávaný zisk.

   Městská rada pojednávala spor mezi nájemci restaurace Dvorana a ředitelem Kulturního střediska Dvorana. Jde o pronájem bufetu při společenských akcích. Po zklamání s pohoštěním při plesu zajistila pí. Trávníková pohoštění jinak - rozhodně výrazně lépe. To se pochopitelně nelíbilo nájemci. K výtce byl jediný důvod - nedodržení smlouvy o přednostní nabídce a závěrem bylo pí. Trávníkové doporučeno dělat s nájemcem písemné smlouvy s uvedením sankcí.

Vyhláška o odpadech
   Rada přijala návrh textu vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem.Vyhláška byla předána legislativním odboru OkÚ k posouzení. V případě schválení bude předložena MZ k schválení a potvrzení účinnosti od 9.4.

Matriky
   OkÚ provedl kontrolu vedení matrik. Vyslovil plnou spokojenost s prací pí. Klimešové.

   V restauraci Dvorana dochází k výměně nájemce. Stává se jí paní Jaroslava Nováková, jíž doporučil hlavní nájemce, pivovar Svitavy. Vystřídá p. Ulricha, který v žádném případě nenaplnil přísliby, uvedené v referencích. Poněkud výstražné je to, že reference nového nájemce jsou opět vynikající.

   Město dostalo děkovný dopis od obce Skalice. Za finanční dar plesu, který Skalice každoročně pořádá ve prospěch dětské onkologické kliniky FN v Hradci Králové.

Čp. 17
   Paní Sluštíková, nájemce čp. 17, požádala o změnu, lépe řečeno, souhlas se změnou užívání upravených nebytových prostor. Nyní zde provozovat prodejnu oděvů, bytového textilu, textilní i kožené galanterie a krejčovství. Město co by majitel souhlasilo. Dávno, kol r. 1935 zde prodával p. Rech kola a také je opravoval, později p. Volák zde měl obchod galanterii a střižním zbožím. Po zrušení živnosti a jeho zatčení zde dlouho pracoval a pí Malíková a pí. Pištová. Prodej galanterie a prádla. Poté byla prodejna dlouho zavřená, stejně jako vedlejší Ruferovo pekařství. Dům od Ing. Voláka koupil (ano, skutečně koupil) MěNV, takže nějakou dobu sloužila obytná část jako nájemní. Úroveň nájemníků postupně upadala, dům byl značně vybydlený když ze zákona přešel do majetku obce. Nějakou chvíli zde hospodařil pan Zápařka. Prodával lahvové pivo a provozoval jakýsi občerstvovací stánek. Poté zde působil jeho syn. Pokud jsme nebyli nadšení působením otce, syn dovedl provoz na úroveň špeluňky. Takže město vypovědělo nájem. Poté přišla pí. Sluštíková, která zde chtěla prodávat potraviny. Spolu s manželem provozovnu upravila. Jenže na jedné straně hygienické předpisy, na druhé sousedství dvou velkých prodejen, ubíjelo rentabilitu. Takže nyní zase galanterie.

   Znovu byl na pořadu jednání jak městského zastupitelstva, tak rady audit za rok 1997. Obě instituce na jeho doporučení schválili hospodaření města.

   Fotbalový dorost je na 8. místě skupiny B okresního přeboru, mužstvo na místě 12.

   16.4. Na pozvání p. prof. Ivane Streckové se zúčastnil starosta města jednání parlamentní skupiny poslanců ČSSD, která má na starosti přípravu VÚSC. Bylo nás tam asi 20 starostů, případně zástupců starostu a přibližně 40 poslanců a pracovníků aparátu ČSSD. Příliš jsem pí. prof. Streckovou nepotěšil, neboť jsem se po jejím projevu, horoucím pro VÚSC, zeptal, zda je už známá náplň jejich práce a vymezeny kompetence? Prý, to že se vyrazí až po jejich zvolení. Vidíš Jsem replikovat, že rozumný řemeslník si Pořídí nástroj, A když ho může s prospěchem využít a když zná jeho možnosti, připojili se ke mně většinou páni kolegové ze samosprávy. Jednání bylo dost rušné a pí. profesorka znepokojená. Asi už vícekrát parlament nenavštívím. Za pravicově smýšlející mě nemiluje pan Uhde, za levicově pan poslanec Kraus i Štrait. Ale koho politici miluji - snad jen sebe.

   Sociální situace v oblasti přenesené pravomoci státní správy vyžaduje neustále větší pozornost a úsilí. Proto rozhodla MR o posílení sociálního odboru odboru od 1.6. o jednu pracovníci. Jde o to, zda roste počet potřebných, nebo, zda roste počet vychytralých. Obávám se, že existují obě příčiny. Ta druhá je četnější.

   23.4. doporučila MR, aby byla provedena úprava katastrální hranice mezi obcí Lochenice a městem Smiřice v oblasti styku KÚ Lochenice - Rodov- Smiřice. Jde zejména o povodí říčky Trotinky, jejíž tok byl změněn, takže rozhraničení je nejen nelogické, ale i nevytyčené. Rada předloží své doporučení k posouzení MZ.

   Stále narážíme na nepořádky “socialistického hospodaření”, zejména v oblasti vlastnictví pozemků. Garáže na “Starém sídlišti” jsou postaveny na městských pozemcích. To je jak-takž řešeno. Teď je projednávána směna pozemku pod kotelnou na náměstí (pozemek patří pí. Z.H.) o rozloze 150 m2 na plochu přiléhající k prodejně (78 m2). Ono tohle zřejmě nikomu nevadilo, pokud bylo všechno všech.

   Že se blíží řádné komunální volby, o tom svědčí i to, že MR rozhodla, že město bude opět řídit zastupitelstvo se 17 členy. Tento počet se nám jeví jako optimální.

   Byt nad kavárnou “ Delikates” získal příslušník, snad aktivista jakési přísné křesťanské skupiny. Vím, že blízkost bytu s dost frekventovanou kavárnou (spíš restauraci) může obyvatelé bytu zneklidňovat. Tohoto zaníceného věřícího spíš rozněcuje tušení páchaných hříchů, než hluk. Takže stížnost na stížnost. Město má na existenci kavárny zájem, proto se snažíme spory utlumit.

   Blíží se i mimořádné parlamentní volby - proto město vydalo novou vyhlášku kolba a starosta stanovil minimální počet členů volebních komisí.

   28.4. V takřka nově otevřené Dvoraně se na pozvání starosty města sešlo velké kolegium přednosty OkÚ. Kolegium je poradní uskupení, složené z pracovníků, převážně vedoucí referátu OkÚ, představitelé organizací zřízených OkÚ - ti bývalí zvaní dle projednávaných témat. Stálými členy kolegia jsou starostové, za obce Bedřich Moder, starosta Mokrovous a já za města okresu.
   Přítomni byli zvědaví zejména na Dvoranu. Netajili s obdivem a chválou. Celkový dojem poněkud rušila nezkušenost a nešikovnost personálu restaurace. Mám dojem, že ani s paní Novákovou jsme to zrovna nevyhráli.

   29.4. Ekovoda dostala a projednávala zajímavou nabídku, či alespoň možnost. Jakou? Jak v spolu účinností AS Koli_Holdingem a.s. Nové Město, Frutexem Černožice, Berlínskými vodovody městského podniku a Vídeňskými městskými vodovody zabezpečit rentabilní provoz vodovodu a kanalizace Ekovody. Nabídka sleduje minimálně dva záměry. Ze strany KOLI umožnit bez velkých investic rozšíření výroby Frutexu. Jeho čistička je dokonalá a záměry veliké. Kapacita ČOV Ekovody by musela být zdvojnásobena. To není Koli ochotno a město schopno zaplatit. Propracovali jsme se i k tomu, že oba zahraniční partneři mají zájem uchytit se na českém trhu. Třetí je zájem obci, zapojených na Ekovodu. Tedy za minimální náklady uspokojit potřebu obcí a optimální zhodnocení zájmu obou partnerů. Koli zaručí objem čištěné vody a její mechanické předčištění, zahraniční investor peníze na posílení ČOV Ekovody, variantně přivaděč vody z Černožic k ČOV a převaděč vody na předimenzovanou ČOV v Hradci Králové. Ekovoda by se smluvně zavázala buď za dohodnutou úhradu formou nájmu poskytnout investorům stávající kanalizační i vodovodní síť. Investoři by mimo nájemného uhradili to, že jim bude poskytnuta možnost podnikat v této oblasti tím, že občanské vodné a stočné poroste pouze o prokazatelné energetické náklady, spojené přímo s růstem cen energií a chemikálií. Je to zatím jen vize, založená na představách Koli a.s., ovšem o postupech p. gem .řed. Ing Maura jsem se již kde jsi zmínil. Další hnací silou bude představa investorů o možných ziscích a touha jejich pražského zastoupení po dohodnuté odměně. Překážky budou ze strany VaK HK. Pro ČHS Ekovodu bude důležité uhájení ceny vodného, stočného a to, aby výše nájmu kryla provozní a správcovské náklady. Do lámání chleba je ještě daleko a město či Ekovoda stojí v pozici rozhodujícího činitele, aniž by bylo nuceno investovat. Možná se nesplní trochu zlobí se nádrž byla p.p. Ing. Lipovského a Ing. Másla, vedoucích činitelů VaK, kteří prohlašuji, že až odejdu z funkce, zanikne Ekovoda. Prý nikdo nebude mít trpělivost s dohledáváním správnosti účtování nákladů VaK. Obrovský kus práce zde vykonal pan tajemník Suchánek a dobrý přehled získal p. taj. Moník. Stálo by za to udržet produkci i odvod vody v rukou města.Květen

   To, že lidé slaví Svátek práce nejraději odpočinkem se opět prakticky ověřilo. Nikdo z občanů nepřišel požádat o povolení původu, nebo demonstrace. Ale také nepracovala od února žádná májová komise. Kdyby to bylo s pohoštěním a nějakou lahví na městské náklady, jako do roku 1990, snad by i vypracovala.

Májová
   Zato do pátečního rána (dost pozdního), který do 1.5. byla podle permanenci Dvorana. Byla zde taneční zábava, již měla provázet soutěž o titul “První čarodějnice”. Píši měla, protože k ní přes všechny přípravy nedošlo. Nedostavili se soutěžící. Jsem přesvědčen, že se potencionální vítězky báli právě toho titulu. A pak - mezi ženami je snad ještě méně komiků, než mezi muži. Škoda úsilí, vynaloženého paní Trávníkovou.

   Po fotbalových zápasech, konaných od 1. do 3.5. jsou muži smiřic na 12. místě v 1B skupině, dorost v téže soutěži na místě 5.

Psi
   Psi - tedy toulaví psi - to je jedna z morových ran. Všichni víme, že se nejvíc vyskytují okolo domů obývaných Romy u bývalého mlýna. Zde jsou k pobytu přihlášení tři Romové a spolu s nimi zde žije obtížně zjistitelné množství (od 15 výše) cikánů. Protože zbytky potravin “ukládají” na dvůr, jsou zde psi, ale i krysy (správně potkani). Žádná legrace, jsou i útoční. Naštěstí také bázliví, takže je lze odehnat. Tohle není schopen řešit ani útulek u pí Ing. Radostové.

   V Hradci Králové pořádají Labský veletrh. Překvapivé je to, že mezi přibližně 100 vystavovateli je jen jedna firma se sídlem ve Smiřicích . Jmenuje se T-Dominant s.r.o. a vyrábí potravinové doplňky. Protože za s.r.o. pokračuje název jménem obce Suchovršice, je fyzické sídlo asi tam.

Taneční liga
   9.5. ne nebyly oslavy dne vítězství. Za to byla Dvorana plná tancechtivé mládeže. Taneční škola Krok, MěKS Smiřice a Český svaz tanečních soutěží zde uspořádali Taneční ligu jednotlivců a mládeže. Již při zahájení v 9,30 bylo ve Dvoraně těsno. Tanečníci, bistro jede tanečnice, řidiči tatínkové, ti se shromažďovali okolo občerstvení, nadšené a starostlivé babičky. Pořadatelé i já. Po krátkém přivítání začaly tance. Byli zde soutěžící doslova z celé republiky. Děvčátka oplakala každou chybičku. Takřka budily ty děti dojem “starých mladých” jejich životní úspěch závisí na tanečním kroku.

Zámek
   11.5. Protože lidé okolo Ekoporku, o. Ing. Hrubý, p. doc.Ing. Švasta a zainteresované podniky neplní své závazky vůči pozemkovému fondu (splácení privatizovaných objektů), projevilo město opět zájem o budovu zámku. Vypuštěná zpráva velice popudila úředníky fondu. Rychlý rozprodej, nebo předání majetku by je mohlo připravit o dobrá místa. Bojí se.

   11.5. Předběžná prohlídka takřka dokončené budovy Středního odborného učiliště potravinářského a (SOU). Takřka ze země ho vydupala p. Ing. Ema Baboráková. K malé radosti pana starosty Černožic, Kotěry. Škola dosud působí v Černožicích. Nerady o ni přicházejí a udělaly dost, aby jim zůstala. Nezůstala a paní ředitelka chce ukázat výsledek svého úsilí nejprve mě, jako představiteli města a snad jako osobě, bez jejichž intervencí by peníze šly jinam. Pokud se něco nezvrtne, nepřijde třeba zemětřesení, budou Smiřice mít od začátku školního roku 1998/99 fungující střední školu.

   13.5. Ředitel ZŠ, p. Rohlena severu, které nejsou dost dobře pochopení, zasazoval oproti SOU. Své stanovisko odůvodňoval nadbytečnosti vznikající školy a zbytečně vynakládanými penězi. O prospěšnosti pro děti z okolních obcí, snížení nákladů pro rodiče a významu pro město zřejmě neuvažoval. O této otázce, o počítačové třídě i o právní subjektivitě ZŠ jsme s panem ředitelem nepříliš uspokojivě jednali.

   16.5. Znovuzrození zámku v Hořiněvsi. To je titulek z novin.
   Smiřic se týká tím, že hořiněvské panství bylo v roce 1790 přičleněno Josefem II. ke smiřickému. Zámek měla vždy dost pestré osudy. V období socialismu s čím dál tím rychleji měnil ruinu. Státní statky z něj, ať už chtěně, či nechtěně, udělaly cikánský tábor. Ovšem nyní vzali do rukou soukromá osoba. Koupil ho pan Š. a značným nákladem rekonstruoval. Údajně na erotický klub. To není podstatné, důležité je, že do zámku už neprší. Asi by zákazníci reptali!

   Také ze sportu. Mužstvo fotbalistů se pohnulo v 1B třídě z 12. na 11. místo. Žádná sláva, ale lepší než těsně před sestupovým místem.
   Dorostenci jsou na tom lépe. Drží se v horní polovině tabulky, nyní na pátém místě v I. třídě, skupině B.

Cyklisté DDM
   20.5. Proběhlo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Pořádal je Hradec Králové, za účasti 168 dětí. Obou kategoriích, první žáci 5. a 6. tříd, druhá 7. a 8. třídy zvítězila družstva smiřická. Četná a opakovaná vítězství jsou zásluhou pana Aleše Šoba. Ten umí děti nejen naučit, ale i nadchnout. Přitom je velice skromný, dá se říci až nenápadný. Již připravuje svá družstva do krajské soutěže.

Ekopork
   23.5. Nedávno jsem psal o obtížích s.r.o. Ekopork. Objevují se na scéně opět. Tentokrát s vestavěnou čistírnou odpadních vod z chovu prasat. Pro zajímavost - čistírna to nikdy nebyla - odpadní vody byly zčásti shromažďovány v vyhnívacích průsakových rybnících (spíš jímkách), zčásti rozptylovány jako “zavodňovacích postřik” na pole. Jenže to už bylo neudržitelné. Proto velkovýkrmny zahájily stavbu ČOV. Dokonalou a nákladnou. Jiná skupina vedení prosazovala jiný systém, opět dokonalý a nákladný. Ono byly v té věci osobní zájmy i zájmy Zemědělské akademie, která v závěru prosadila realizaci svého výzkumného úkolu. Při privatizaci bylo čističce “ utopeno” už 95 mil. Kčs (do r. 1993) dokončení by přišlo na dalších cca 100 mil. Kč. V téhle věci bylo poněkud zainteresované i město. Pokusili jsme se získat ČOV od státu a měli jsme v úmyslu ji výhodně pronajímat.
   Nevyšlo to, nevyšla ani stará Ekoporku získat objekt za nižší cenu. Proto podal návrh na konkurzní řízení. Než bude soudně vyřízeno, bude celý majetek Ekoporku (zámek, velkovýkrmna, rozestavěná ČOV a rekreační zařízení, myslím Ozon) chátrat.

   Blížící se mimořádné parlamentní volby zvyšují nervozitu politiků a ti v jakémsi “rauši” zveřejňují své myšlenky a záměry poněkud otevřeněji než jindy. Zareagoval na ně dosti kriticky Smiřický starosta 28.5. v Novinách hradeckých. Je překvapivé (nebo není?), že na konkrétní připomínky není žádný z jejich advokátů ochoten, možná ani schopen, odpovědět. Varující je, že celé dění okolo voleb jde nějak mimo zájem občanů a stalo se arénou, v níž zápasí o svá místa (a příjmy) reprezentanti několika stran, za pozorovatelného nezájmu voličů.Červen

   Je obtížné charakterizovat měsíc. Letošní červen charakterizovat lze a snadno. Je měsícem voleb a zejména měsícem 100. výročí založení Sokola ve Smiřicích. Ale postupně od události k události.

   1.6. Smiřičtí fotbalisté, mužstvo, 10. místě tabulky okresního přeboru ve skupině B a nevypadá to, že by své umístění v dohledné době výrazně změnili.

   4.6. Městská rada konkretizovala návrh městského zastupitelstva a uložila odboru výstavby objednat změnu územního plánu lokality Obora tak, aby bylo zohledněno potencionální rozšíření těžby písku a umožněno zřízení pěší přístupové cesty od Tyršova mostu. Téhož dne projednala rada posílení zdrojů tepla v ordinaci Dr Jarolimka. Jde o to, že zejména pondělní ranní ordinace jsou neúnosně chladné. Akumulační kamna jsou tady nezbytná. Jejich instalace bude město stát 17 tis. Kč.

Objížďka
   Město obdrželo od okresního ředitelství policie zprávu o očekávaných dopravních úpravách. Dotknou se nás značně. Ve dnech 23. až 26.6. bude uzavřen přejezd ve Smiřicích - Trotině, ve dnech po 15.6.do 8.7. bude pokládán nový asfaltový koberec úseku od přejezdu po obec Holi a doprava ze silnice 33 jednosměrná po objížďce z Hradce Králové na Náchod. Povede přes část Smiřic a pod Brodkem do Holohlav, kde bude končit. V průběhu července bude obdobná objížďka od Náchoda přes Smiřice - Rodov s ukončením na Trotině.

Cyklisté
   Ve dnech 2. a 3.6. probíhala v Hradci Králové krajská část Dopravní soutěže žáků ZŠ. Obě věkové kategorie obsadila na 1. místech družstva ZŠ Smiřice i když zásluha o přípravu žáků a žáček náleží právem Aleši Šobovi, pracovníků MěDDM. Ten umí předat dětem znalosti, manuální zručnost jízdy a vzbudit v nich potřebnou sebedůvěru. A pochopitelně i motivovat jejich trvalý zájem.

   5.6. Hašlerky. Ne, nejde o název oblíbených bonbonů, ale pořád stejně nazývaných písniček. Mimochodem i těm bonbónům propůjčil své jméno oblíbený písničkář Karel Hašler. Pásmo uvede v Dvoraně skupina Ing. Jaromíra Kosiny.

SOU
   Téhož dne, jenže čas je odpoledne zažila Dvorana chvíle opravdu slavnostní. Byly zde Za účasti rodičů i oficiálních hostů vyřazování ze školy její absolventi. Jak učni, tak maturanti. Jeví se, že škola se s městem sžívá, přestože oficiálně bude otevřena těsně před zahájením školního roku.

   9.6. Velice zajímavý fotbalový výsledek dosáhl SK Smiřice v souboji s družstvem Nového Města n./M. Doslova je rozhodil spíš hokejovou nadílkou 6:1.

SPT Telecom
   Ukládání dálkovodné a tzv. digitalizované telefonní rozvodné sítě SPT Telecom komentoval bývalý redaktor p. Bydžovský. Uvedl je do věcné souvislosti s prací Romů a rasismem. Ale, jak už novináři na nějaké to slovo hledět nemusili, ani on nehleděl. Ti pracující byly převážně Ukrajinci a možná i pár Romů. Žádný z nich nebydlí ve Smiřicích. Důležité je, že snad bude možno odstranit kabelové vedení, které opticky znešvařuje město.

Sokol 100 let
   Již delší dobu probíhá intenzivní příprava na 100. výročí založení TJ Sokol. Sibiřský podnikatel Josef Lefnar dal popud k ustavující valné hromadě, která se sešla dne 12.6.1898 v sálu Hotelu Andrejsek (čp. 94). Zúčastnilo se 56 mužů, založili jednotu a zvolili jejím starostou Josefa Lefnara. Jak je patrné, byla to ryze mužská záležitost. Až do roku 1900, kdy vznikl ženský odbor. To vše a mnoho dalších údajů shromáždil v publikaci: TJ Sokol Smiřice - 100. let p. Ing. Milan Plšek.
   Je pozoruhodné, že dnes působící Sokol Smiřice je právní subjekt, ne začleněný do ČOS. O to kurioznější, že starostou ČOS je rodilý smiřičák, Dr. Vratislav Svatoň, syn písmomalíře Františka Svatoně. Je obtížné obnovit myšlenku vlasteneckého altruismu po internacionálním sobectví.

13.6.1998
   Vlastní oslava 100. výročí proběhla v důstojném prostředí Dvorany. Pořadatelé pozvali dlouholeté členy Sokola, pana Šmejdu, Runkase a Preclíka, reprezentanty opravdové “staré gardy”. Z těch o něco mladších to byly zejména cvičitelé mládeže, jejich seniorkou je Jana Slámová provd. … (chybí - pozn. P.) I ona dnes již reprezentuje generaci důchodců. Představitelé TJ Sokol všem poděkovali za vynaložené úsilí. Obdobného díků se jim dostalo od představitele zastupitelstva a města Ing. Kupky, který připomenul i ty, kteří mezi námi již nejsou. Jana Černého, Petra Zahálku, Láďu Černého a další. 13.6. v 15 hod. zahájili oslavu dětí malou akademii cvičení. Ty nejmenší s maminkami. Větší už jen pod dozorem cvičitelek. Nejsou to ona, pro Sokol příznačná prostná, spíš hrou.
   Po skončení oficiální části pokračovala vzpomínka taneční zábavou, opět ve Dvoraně.

Volby
   Následující týden probíhal ve znamení připrav na mimořádné parlamentní volby. O “neobyčejném zájmu voličů” svědčí i to, že účast na předvolebních setkáních byla mizivá. I paní Benešovou (ODS) přišlo vyslechnout pouze 10 lidí. Výjimkou byla schůze KSČM. Její členové jsou zvyklí stranické, až státní, kázní už z KSČ.

Zapisovatelky
   K jedné z mnoha povinnosti starosty patří před volbami zajistit a jmenovat zapisovatele volebních komisí. Volební okrsky jsou ve Smiřicích tři. Tedy i tři zapisovatelé. Vlastně zapisovatelky. Ony jsou ženy preciznější a nikdo nestojí o volební stížnosti pro nedodržení formalit. Určité komplikace působí to, že po dobu těchto voleb musí být dostupné matriky. Parlamentu, ani Ministerstvo vnitra se dosud nepodařilo udělat definitivní pořádek v dokladech o českém občanství. Mám dojem, že se ani příliš úplně nesnaží. I proto bude volební místnost v budově radnice, aby zapisovatelka a současně i matrikářka nemusela přebíhat. Jinak by byla ve Dvoraně. Druhá zapisovatelka, paní Rusková bude pracovat v budově ZŠ a třetí, paní Millerová v bývalé škole v Rodově.
   Pro jistotu jsem jmenoval i další čtyři členy volebních komisí. Ona by to měla být víc záležitost volebních stran, jenže už jednou jsem sociální demokraty hledal 10 minut před půlnocí, kdy se hlásí ukončení připrav k volbám. Volební zmocněnec zapomněl!
   Tentokrát strany nezapomněli, pouze “republikáni” najmenovali své zástupce a ti se poté nedostavili. Jenže to není poprvé.
   Vlastní volby se uskutečnily 19. a 20.6. Nepovažovali jsme za potřebné vydat zákaz čepování a prodeje alkoholu. Oba dny nedošlo k ničemu co by mohlo být považováno za neobvyklé. Snad bylo možné očekávat i nižší účast voličů. Z měst hradeckého okresu nejnižší 74,2%.
   Zapsaných voličů 2315
   Vydaných obálek 1718
   Odevzdaných obálek 1710
   Platných hlasů 1704
   Jednotlivé strany obdržely tyto počty hlasů:
   KDU-ČSL - počet hlasů 132 / procent 7,75
   nezávislí - 27 / 1,58
   Demokratická unie - 22 / 1,29
   ODS - 505 / 29,64
   Občanská koalice - 4 / 0,23
   ČSSD - 566 / 33,22
   KSČM - 165 / 9,68
   SPR - RSČ - 39 / 2,29
   Unie svobody - 155 / 9,10
   Důchodci za životní jistoty - 61 / 3,58
   ČSNS - 4 / 0,23
   Strana zelených - 24 / 1,41

   Lze říci, že nenastalo žádné překvapení. O tom, že zvítězí ČSSD, nebo ODS nebylo pochyb. Že mezi oběma stranami nebude propastný rozdíl, bylo zřejmé. Výsledek US byl o něco vyšší, než bylo očekáváno. Podíl KSČM je v politickém spektru takřka konstantní. Mám značné obavy, že současná ČSSD má k opravdové myšlence sociální demokracie daleko.
   V této souvislosti vzpomenu Josefa (Seppa) Polstera, bývalého poslance Spolkového sněmu SNP za SPD. On byl organizátorem několikaletého přátelského vztahu mezi v obci Předměřice, město Smiřice a bavorský městem Vilsbiburg. Jo politickou zásadou, Mimochodem velice úspěšnou, bylo tvrzení: “Sociálně - ano, ale musíme si na to vydělat. Demokraticky - určitě, ale musíme se tak naučit žít!” Něco podobného jsem zatím od žádného našeho představitele politické strany neslyšel. Snad v trochu jiné slovní formě od pana prezidenta Havla, ale ten partaje nezastupuje.

   Život jde dál a paní ředitelka MěKS již připravuje do Dvorany podzimní kurzy tance. Budou to po mnoha letech chátrání první taneční. Mají být zahájeny už v 6. září.

Romové
   20.6. V sousední obci Černožice romský poradce okresního úřadu pan František Kotlár. Ten se snaží být spravedlivý ke “svým” i ostatním občanům. Jsme v přátelském vztahu, pomáhá nám pacifikovat ty dvě až tři romské rodiny, které nejsou buď ochotný, nebo schopny žít v souladu se zákonem. Jinak umělé bylo středa “romská problematika” víc svědčí o tom, že občané žijící v intencích zákona jsou poněkud utlačování neukázněné menšinou. Střety “živí” političtí činitelé, kteří z nich žijí.

Cechy
   Dnešní Hradecké noviny se zmiňuji o životě cechu ve městě. Pan Dr. Škaloud čerpal své informace ví Bůh odkud. Nejsou sice nesprávné, ale do úplnosti jim schází mnoho.

vysílačka
Část ilegální vysílačky Josefa Rouska. Sm. archiv.   A také dnes 20.6. v nedalekých Račicích spadlo letadlo. Soukromé, motorové, při pokusu o přistání. Polích, se zataženým podvozkem udělalo kotrmelec. Všichni čtyři přítomní na palubě jsou zraněni. Malá obec Račice upoutala už kol r. 1941 okupanty, kteří zde stavěli podzemní továrnu na montáž tanků. Spojenci se to dověděli, jsem přesvědčen, že prostřednictvím vysílačky p. Rouska (ten se později z obav ze zatčení zastřelil). Ale obcí stejného či velice podobného jména je 11.
   Svěřit se to týkalo tak, že zde žili desítky totálně nasazených, převážně učitelů, pracujících “na galejích”. V té době došlo také k zásadním úpravám kolejiště nádraží.

   22.6. Už víme jak budou v parlamentu zastoupeni občané našeho regionu. Je to sice pouze po prvním skrutiniu, ale propočty už mnoho nezmění. Tedy za ČSSD a ODS po osmi poslanci, KDU-ČSL tři, KSČM dva, stejně jako Unie svobody.

Cyklisté
   Dnes mi také pan Aleš Šob s oprávněnou hrdostí a nelíčenou radostí předal pro kroniku výsledkovou listinu z finále celostátní! Dopravní soutěže “Na bicykli bezpečne” , 19. - 20.6. Už z pravopisu je patrné, že šlo o mezinárodní soutěž, organizovanou ve Slovenské republice. Smiřické šestičlenné družstvo sestavě Jana Košková, Barbora Mikolášková, Diana Morávková, Lukáš Bardon, Martin Ornst a Jan Hryzlík obsadilo první místo ve své kategorii.

Plavkyně
   Ani malí plavci nezaháleli. Tedy ti opravdu malý, z 1. až 5. tříd. Nejmladší závodnice, šestiletá Michalka Komárková ZŠ Smiřice dostala zvláštní cenu - duhového medvídka.

Kopaná
   Skončilo jarní kolo oblastní soutěži v kopané staršího a mladšího žactva. Ti starší souvisely na 7. místě ve skupině B, mladší, kteří soutěžili též ve skupině B byli osmí.

Městská rada
   25.6. jednala MR znovu o usnesení MZ a v souladu s usnesením uložila stavebnímu odboru shromáždit náležitosti a zpracovat návrh darovací smlouvy na pozemky užívané TJ Sokol - Tenis Smiřice.
   Rada přijala poděkování TJ Sokol městu, za pomoc při organizování oslav 100. výročí založení.
   Pokračuje jednání o odkoupení cisterny ze zásob hasičské jednoty ZVÚ, nyní Škoda Hradec Králové. Zprávu o jejím technickém stavu podal pan Klimeš. Vedoucí stavebního odboru, který se velice úspěšně orientuje zejména v očekávaných dopadech změn politické situace, si začíná dopisem radě vytvářet prostor pro úspěšné přežití v očekávaných poměrech na úřadě po komunálních volbách. Asi vzpomněl svého dopisu, zaslaného OF a očekává, že by mu ho budoucí osazenstvo radnice mohlo nepříjemně připomenout.
   Takováhle intuice je vlastně Boží dar.Červenec

   Přes očekávaný předprázdninový útlum společenského dění se projevil pravý opak a událostí bylo jako naseto. Mezi nimi mi uniklo to, že 26.6. byly odborně demontovány varhany v zámeckém kostele a před restaurováním uloženy do depozitáře. Předposlední den června 29.6. byly převezeny tzv. malé sochy českých světců a světic z postranních oltářů do muzea v Hradci Králové jako zápůjčka.

   1.7. Obyvatelé země i města s určitým roztrpčením nesli zvýšení cen elektrické energie, plynu a jízdného na Českých drahách. Zejména proto, že honosné až luxusní vybavení dodavatelských monopolu ostře kontrastuje s tvrzením jejich vedení o vznikajících ztrátách. Možná opravdu vznikají v ČD, tam si uchovali stále systém, organizačně připomínající zákon prof. Parkinsona o soběstačnosti velkých celků. Bohužel se soběstačnost netýká ekonomie.

Hasičský vůz
   Město začíná jednat s okresním úřadem o součinnosti při získání lepšího cisternového vozu, případně stříkačky. Současný je už značně zastaralý a opotřebovaný. To ale není největší bolest protipožárního zajištění města. Ta spočívá ve stálých neshodách hasičského sboru.

Tábor
   První den prázdnin využili pracovníci MěDDM k odjezdu se skupinou dětí na letní tábor. Jeli do Bílých Poličan, což je kousek od Smiřic. Zde stráví v zámku (býval hasičským školicím střediskem) deset, snad pěkných, dnů.

Cyklisté
   A opět mladí cyklisté. Tentokrát na celostátním finále dopravní soutěže v Benešově. Zazářili! Družstvo mladších zvítězilo, starší byli druzí. Tím si oběd družstva zajistila účast v mezinárodních závodech. Mladší budou reprezentovat ve slovenské Banské Bystrici, kde se nedávno zúčastnili menších závodů, starší vyjedou to litevského Kaunasu.
   Duši i výkonným agens těchto vítězství je stále Aleš Šob, pedagog DDM, sportovně založený a aktivní. Pokud to jde, snaží se i město vytvořit DDM uspokojivé provozní podmínky.

   Za podmínek stanovených a zveřejněných zastupitelstvem probíhá prodej městských bytů. Ve velké většině bez potíží, ovšem, objevují se případy, kdy ani tříletá lhůta nestačila k tomu, aby si zájemci zajistili stavební spoření. Jiní se domnívají, že město uvede jimi dosud užívané byty do perfektního stavu, aniž by vzali na vědomí to, že domy byly odhadnuty ve stávajícím stavu. Velice razantně postupovali ti, kteří se snažili koupit byt na další prodej. Ale to byly opravdu výjimky. Gró zájemců postupovalo korektně a poctivě.

   Před prvními letními svátky 5. a 6.7., přesně ve čtvrtek 2.7. připravila MŠ Smiřice “Sluníčkové odpoledne”. Jakési rozloučení budoucích prvňáčků s bezstarostným mládím. Od vstupu do školy už je čekají jen dny povinností. Učitelky se snažily. Hry, soutěže, odměny a hodně dobrot - ty od sponzorující rodičů. Myslím, že cukroví budilo větší nadšení, než zdravé saláty, které vyrobily obětavé maminky.

Kruhy
   9.7. Kruhy v obilí. Už několik let se objevují Na nejrůznějších místech světa obrazce, většinou kruhy o různých průměrech v obilí, vysoké trávě i luskovinách. Zpravidla je plodina polehla jedním směrem, proti postupu hodinových ručiček. A také zpravidla není patrné, že by do plochy vstoupil člověk, nebo. Jev budí dojem, že byl vytvořen buď vzdušným vírem, nebo jakýmsi rotujícím tělesem. Nyní se tři menší, jeden o průměru cca 5 a další o průměru asi 12 m, tedy 5 obdobných v kruhů objevilo u Smiřic. (Viz příloha z 11.7.). No je v panují různé názory. Od skeptických, že jde o rafinovanou rošťárnu, až po snivé, že to jsou stopy po mimozemských návštěvnících. Když si představím namáhavost a práci, již by bylo nutno na realizaci podobných obrazců vynaložit, vezmu v úvahu lidskou lenost i koeficient smyslu pro kanadský žert, jeví se mi rošťárna velice nepravděpodobná.

Tenis?
   14.7. Nejdřív trochu legrace. Na tenisových kurtech se objeví Josef Alois Náhlovský - bavič, které 8 (spíš naopak), ale za to břitkým rozumem a schopností, dělat si legraci sám ze sebe, což umocňuje záměrným posilováním vzhledu hlupáka. Sekundují mu, moderátor Radiožurnálu Zdeněk Vrba, zpěvák Jakub Smolík a herec Roman Skamene. Jejich vystoupení jsem bohužel neviděl, ale přímí účastníci, diváci, jichž bylo nemnoho, chválili. Organizátorkou byla p. Trávníková, ředitelka MěKS.

Čistírna odpadních vod
   A vážněji. K jednání o posílení výkonu ČOV se sešli starostové obcí tvořících Ekovodu se zástupci KOLI Holding, VaK a.s. Hradec Králové a expozitury Berlínských vodovodů v Praze. Všichni víme, že ČOV je vytížená takřka na maximum čistící kapacity. Víme, že její renovace a rozšíření jsou nákladné a že na ně nemáme. Realizace záměru KOLI v Černožicích je na dokonalosti ČOV závislá. Jenže tyto záměry nejsou ničím, kromě slov Ing Maura, zaručeny. “Berlíňané” se zde chtějí uchytit, VaK a.s. to nerada vidí. Vedeme jednání tak, že Ekovoda dá k dispozici své vybavení, pokud KOLI složí jako zástavu Ekovodě a Berlíňanům snadno prodejné nemovitosti v ceně 130% zamýšlené investice. Dále, pokud investor (Berlíňané), zaručí občanům obcí Ekovody po dobu 10. let vodné a stočné, zvyšované pouze o oficiální inflační koeficient. Dále za užívání sítí, již se stane potencionální investor i správcem, uhradí po dobu 10. let nutné (spíš dohodnuté) provozní a udržovací náklady. To, jako ocenění ochoty Ekovody, vpustit ho na vlastní teritorium.

   11.7. O věrohodnosti některých novinářských zpráv svědčí i věta z dnešních Hradeckých novin: “Návštěvníky Smiřic zase jistě zámek s přilehlou vrcholně barokní kapli …”. Ani slovo o tom, že kaple je již od roku 1975 v permanentní restauraci, která pokračuje zvolna pro nedostatek peněz. Zámek je v držení buď Ekoporku s.r.o., nebo Pozemkového fondu. V podstatě to vychází nastejno. Spekulant, ani státní úředník nebývá příliš pečlivým správcem.

   15.7. Ještě jednou i v obilí. Dr. Josef Bartoška se domnívá, že jde o dílo vtipálka, členové UFO klubu Záblesk - záhady.

   Městská rada, ve snaze odstranit byrokratickou svévoli rozhodla, aby stavební úřad hledat cesty, jak úměrném rozsahu občanům vyhovět, ne jim překážet. Impulzem bylo troufalé prohlášení vedoucího stavebního odboru: “Když přijdou s poníženou suplikou, dá se vyhovět!”. Nebýt toho, že vyrůstal v období komunistické - byrokratické své vole a je jí tedy ovlivněn, nemohl by ve své práci pokračovat.

   Firma Třasák, prodejna stavebnin (čp. 27) potřebuje nové či větší prostory. Proto ji město po dohodě s firmou Regal pronajalo dosud nevyužívanou plechovou kůlnu na dvoře čp. 26. Je to jedna ze staveb, již na škodu města neprávem užíval n.p. Domácí potřeby, později Magnet.

Znalecký posudek OkÚ
   V souvislosti s financováním stavby Dvorany si vyžádal a zaplatil Okresní úřad Hradec Králové znalecký posudek na správnost postupu města Smiřice. Znalec neshledal, že by ze strany města došlo k pochybení. Dále OkÚ sděluje, že bylo ukončeno a odloženo šetření ve věci jednání bývalých zaměstnanců města … a … .

Labe
   Protože Povodí Labe a.s. není schopna předložit podélný profil a výškové rozdíly mezi levým a pravým břehem Labe v úseku od černožického mostu po smiřický jez, objednalo město oficiální zaměření. Zjišťovaný výškový rozdíl je do značné míry zárukou bezpečnosti města před záplavami.

   Rada dál rozhodla, že MÚ přizpůsobí pracovní dobu době platné a závazné pro státní úřady s tím, že pro občany bude otevřeno od pondělí do čtvrtka včetně. Pátek je vyhražen administrativním úkonům.

   Značnou starost působí městu již delší dobu existující “divoká skládka” na pomezí rodovského a račického katastru.Je nepochybně na území Rodová, resp. Smiřic. Město ovšem uplatněno právo na majiteli pozemku - Lesích České republiky. Ovšem, jejich úředníky “přecházely mrákoty”. Jsou dosud zvyklí jen evidovat a přikazovat, ne jednat a mít odpovědnost.

Kruhy, vysvětlení.
   21.7. Zdá se, že záhada kruhů v obilí je objasněna. Noviny dostaly nepodepsaný dopis, v němž se údajný autor k činu přiznává a omlouvá se za nechtěných rozruch. Chtěl si jen ověřit, zda je možné pomocí provázku a dřevěné hračky kruhy opravdu vytvořit (HN 21.7.1998)

Poznámka
   Byl jsem nucen naznačit dlouhou dobu přerušily psaní kroniky. Přihlásil se věk a celoživotní pracovní vypětí, či lépe, opotřebení organismu. Postihla mne tzv. malá mozková příhoda a nebyl jsem schopen udržet péro. To bylo sice nepříjemné, ale ne fatální. Já ovšem nemohl vykonávat cíleně žádné jemné pohyby pravou rukou. A neudržel jsem ani lžíci, což bylo takřka nejnepříjemnější. Po slibu lékařů, že se po určité či spíš neurčité delší době stav upraví, jsem se rozhodl riskovat zdržení a psát později. První a tak se projevil 23.7. a znovu psát jsem začal až takřka o rok později k 1.5.1999. Tak asi od prosince minulého roku jsem intenzivně cvičil psaní. Přesto se zručnost úplně nevrátila, píši hůř a pomaleji.

František Mach
   V průběhu července se město rozloučilo s posledním členem učitelské “staré gardy”. 30.6. náhle, ve spánku, zemřel učitel v.v. František Mach. Pokud jsem ho znal, myslím, že někdy kol r. 1946, patřil mezi ty, co považovali učitelství za poslání. Škola, spolková činnost, sportovní aktivity a vlastně soustavná výchovná činnost. To není špatný pomník. Ke škodě nás všech, zejména mládeže, tento druh učitelů vymizel.

Povodně
   Povodně, teprve nyní s odstupem času si uvědomuji štěstí našeho města, že jde bylo postiženo pohodě my, které opět řádily na třebechovicku a v samotných Třebechovicích. Tam bylo zatopeno přes sto domů. Poslali jsme tam i naše hasiče, kteří pomohli s čerpání vody ze sklepů. Regulace Labe v třicátých letech zákles toku o cca 2 m po dostavbě elektrárny snížil riziko povodní na minimum. Jenže, za všechno se platí! Za regulaci změnou charakteru přírody. Délka toku byla zkrácena a cca 60% lužní nivy se změnily na suchá Luka, případně byly zorány v padesátých letech.

Mautnerova nadace
   Mimořádně Zajímavý je problém “Mautnerovy nadace”. Finanční část nerad se, ve značně ztenčené formě (devalvacemi i politickými změnami) zmizela zcela spolu svázanými vklady. Nemovitá část přetrvala. Jenže - vedení města někdy kol r. 1950 opomnělo oznámit, že jde o nadační majetek. Později nechalo původní Gisellin ústav přestavět na byty a nakládalo s ním jako s městskou nemovitostí. Pozemek, který k ústavu či lépe k nadaci náležel byl zčásti rozprodán bytovému družstvu a zastavěn. Jak tohle prošlo složitou administrativní cestou, stavebním řízením a geodézii - ví Bůh. Asi bylo každému všechno jedno. Pikantní je i to, že formální správa nadace, je právně nezanikla, žije ve Vídni. Teď se začíná jakýchsi práv domáhat stát, prostřednictvím OkÚ. Po sdělení, že město o dění vyrozumí rodinu Mautnerů se stát zklidnil. Ale je patrné, že stávající stav nad právní čistotě daleko.

Splátky
   Finanční situace města je, díky až úporné šetrnosti zastupitelstva, taková, že město nabízí věřiteli, ČS spořitelně, uhrazení poslední splátky vypůjčené částky ihned. Již výpůjčka byla realizována se záměrem, neponechat nesplacené dluhy budoucímu, nově zvolenému zastupitelstvu. Situaci značně zkomplikoval úpadek firmy Stor, respektive postup p. Ing. Březiny.

   Český stát se snaží zprostit závazků vůči občanům a přenést je za města, případně na občany samotné. Nás se to týká u penzionu pro důchodce a okrsku pečovatelské služby. Vlastně týká i netýká. Všechny nemovitosti jsou v majetku města, Jenže to OkÚ donedávna nevěděl. Pokud by její zprávu předal městu neprodleně, dost bychom se zapotili. Nejsem si jist, zda si tenhle stav úředníci OkÚ už zcela uvědomili. Pro město a jeho občany je výhodný.

Dotace 3,1 mil. Kč
   30.7. Město obdrželo od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 3,1 mil. Kč. Jde o účelovou dotaci, určenou na opravu kaple a městských budov v areálu zámku. Částka představuje 75% očekávaných letošních nákladů a je vázána na to, že dalších cca 25% uhradí město samo.Srpen

   Tento měsíc patří vás sice mezi nejkrásnější, nejteplejší, ale od r. 1968 budí v pamětnících nepříjemné a asociace. V těch, co zradili zemi ještě dnes strach z možného trestu. V těch, Staříč cítili před armádami Varšavské smlouvy jakousi naději, pocit zklamání. To jen na okraj, protože nastupující generace už tu dobu vůbec nepamatuji.

   Po naše město byl letošní srpen trochu horečný. Dotaci, již jsme dostali, je podle “moudrých” finančních pravidel nutno nejen dofinancovat, ale také profinancovat do konce kalendářního roku. Čili v plné stavební sezóně zajistit firmu, která má ještě volnou kapacitu, schopné odborníky a úměrné ceny. Jsem přesvědčen, že pozdní uvolnění dotací je záměrné a donátor spoléhá na to, že obdarovaný nebude schopen splnit v termínu a podle regulí všechny podmínky.

SOU kolaudace
   4.8. Procházela kolaudace první historicky vznikající střední školy ve Smiřicích. Záměrně jsem uvedl procházela, protože o “proběhnutí” nemohlo být ani řeči. Obrovské úsilí p. řed. Ing. Baborákové, vstřícnost města a účelnost záměru se setkávaly s nevůlí obce Černožice, ředitelů konkurenčních středních škol a kupodivu i ředitele místní ZŠ. Ke kolaudaci se podařilo školu dovést zejména proto, že o její oprávněnosti a o potřebě navázat na tradici zemědělského školství na Smiřicku byl přesvědčen, donedávna ministr zemědělství, Ing. Lux. Kolaudace byla dost úspěšná, až na odstranitelné nedostatky, mezi hlavní patří stav koryta náhonu v těsné blízkosti školy.

Sport
   Veliká pozornost je věnována fotbalu. S proměnlivými výsledky. 9.8. hráli dospělí s mužstvem Nového Hradce a byl to pro ně debakl. Dostali čtyři a dal jeden gól. Dorostenci naopak ztratili protihráče Josefov (správně Jaroměř II, ale josefovští jsou na své původní jméno velice hrdí) a odcházeli z hřiště s vítězstvím 7:0. To už je úspěch.

Ekozona
   Toto léto vznikla první nedorozumění mezi městem a nájemci těžebního prostoru v zóně ekologické stability o zajištění užívacího práva. Protože je vytěžená už docela velká plocha, začali se sem lidi houfně koupat. Tím pochopitelně překážely těžařům a dopravě.
   Dá se říci, že mne, ani zastupitelstvo spory netěší. Tenhle je ale potěšitelný. Je z něj patrné, že plocha pro koupání zde byla a je potřebná. Město nechalo vyhlásit, že vstup na pozemky je v pracovní dny zakázán úplně, ve dnech, kdy těžaři nepracuj je povolen jen se souhlasem nájemce. A bylo to takové, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

   12.8. Autor Jan Tetřev publikoval HN článek “Smiřický rodák dělal městu čest”. Píše o puškařské rodině Hojných. Jan Hojný, puškař, se přistěhoval do Smiřic kol r. 1830. Jeho dílna měla vynikající pověst. Dva synové pokračovali po otcově cestě. František Josef Hojný zůstal ve Smiřicích, později se odstěhoval do Pardubic. Starší Josef zde zůstal natrvalo, byl velice Číny v různých spolcích, a stal se pro svou uvážlivost starostou města. Je příjemné setkávat se se jmény rodáků, takto glorifikovaných. Článek vznikl v souvislosti s výstavou zbraní v Pardubicích.

   Plném proudu je příprava Smiřického hrnce a také komunálních voleb. Jeli se, že hrnec letos dopadne dobře, přestože ve “Společnosti přátel Smiřického hrnce” dochází k vnitřnímu pnutí. Spiritus Agens p. Šust je, zdá se, úspěšný podnikatel. Do přípravy hrnce opakovaně zapojuje své zaměstnance a podnikovou ekonomiku. To pociťuje v růstu nákladů a poklesu zisků. Jako zodpovědný činitel to nevidí rád a snaží se převést dosud dobrovolnou práci pro radost na komerční základ. To se setkává s nepochopením, někdy nelibosti přátel. Z toho to napětí. Ale letos bude překonáno.

   V přípravě komunálních voleb se vytvořilo silné uskupení okolo ČSSD a KSČM. Vzájemné porozumění těchto stran není přes pohnutou minulost nelogické. Při bližším pohledu reprezentuji bývalý antagonisté ve své valné většině buď přímo živnostníky - dnes si říkají podnikatelé - nebo nejbližší okruh jejich příbuzných. Z historie je známo, že takováto uskupení mohou být obrovským přínosem pro město v lepším případě, nebo pro své členy v případě horším. Mne překvapuje, již jednou osudná, důvěřivost sociálních demokratů.

Vzpomínka
   21.8. Malá vzpomínka na neblahý den, jím začala dvacetiletá okupace Československé socialistické republiky, pronesená městském rozhlasu značně podráždila místní příznivce bývalé KSČ. Zdá se, že dosud nevzali na vědomí zákon o totalitních ideologiích. Ne nezmýlil jsem se, byla ještě socialistická, federativní jí udělal až prezident, či první tajemník Gustáv Husák. On si ty funkce nějak prohazoval.

Hrnec
   24.8. Začíná naplno inzerce a předprodej k Smiřickému hrnci. Bude zahájen vystoupením Jaromíra Nohavici v pátek 4 září večer a pokračovat bude v sobotu v 10 hod. dopoledne. Bližší je v příloze ke kronice z HN. A bude to už 11. ročník.

ĆOV
   Jednání Ekovody s představitelem” berlíňanů” p. Munzarem nežádoucímu cíli. Ne pro vzájemnou nevstřícnost, ale pro velice nejasné představy KOLI holdingu o budoucnosti závodu v Černožicích. Přes optimistická prohlášení vedení KOLI může i zcela nezasvěcený pozorovat příznaky obchodních potíží. S tím je spojen i vlny vyhýbavý přístup KOLI k vytvoření a zaknihování záruk.

Audit
   Opatrnosti nikdy nezbývá - jsi řekla městská rada a objednala oprávněného auditora na provedení nezávislého auditu za I.- III. čtvrtletí 1998. S přihlédnutím k dění okolo auditu, který OkÚ nakonec odvolal a zneplatnil je prozíravější znát stanovisko auditora před předáním hospodaření. Stanovisko rady jsem osobně uvítal, protože ať zvítězí kterákoliv strana, nechci a nebudu starostou. Osm let to ve Smiřicích dosud žádný nevydržel. Výroční audit provede za rok 1998 OkÚ Hradec Králové, je však vázán výrokem předchozího auditora, nebo ho musí v případě nesouhlasu soudně napadnout.

Požární vůz
   Do realizačního stavu se dostalo jednání s Hasičským záchranným sborem o nákupu požární vozu z rušené jednotky ZVÚ. Nyní záleží na ceně a technickém stavu vozu.

   Město vzalo s potěšením na vědomí poděkování starosty Třebechovic p. Ing. Dernera za pomoc smiřických hasičů při povodních.Rada schválila odměnu 1000 Kč do pokladny SDH.

   Na zlepšení vybavení knihovny, propojené do sítě veřejných knihoven, uvolnila rada 40 tis. Kč. Učinila tak s vědomím, že tuto částku dostane město v listopadu od Ministerstva kultury ČR.

   28.8. Další bývalý smiřičák se objevil v novinách. Zajímavé je, že opět pochvalně, opět v souvislosti se zbraněmi a zejména to, že se jmenuje Josef Hojný, tedy stejně, jako puškař a starosta v minulém století. Tentokrát jde o vynikajícího střelce, čtvrtého z olympiády v r. 1980. Dnes pracuje jako odborník, policista v Hradci Králové. Bylo by zajímavé zjistit, zda mezi oběma Josefy je příbuzenský vztah.

SOU zahájení
   31.8. Dnešek je pro Smiřice opravdu významný den. Poprvé se v historii stáváme středoškolským městem. Zcela oficielně je zahájena činnost Středního odborného učiliště potravinářského. Je to vlastně událost, kterou v jiné zemi, nebo jiném městě upraví do podoby celoměstské slavnosti. Nedovedu slavnosti organizovat a asi ke své škodě se jim vyhýbám, stejně jako všem okázalostem. Přesto jsem při této příležitosti požádal svého dlouholetého přítele a spolupracovníka (30 let je dlouhá doba spolupráce a 40 let je trvalé přátelství) nyní senátora Miloše Milera. Přijel rád a prohlásil, že je to jedna z mála radostných chvil v senátorské funkci, když si se mnou může bez rizika zneužití volně pohovořit.
   Zahájení bylo připraveno ze strany školy dokonale. Opět si trochu vymýšleli následně novináři. Rozhodně jsem se netěšil z návratu středního odborného školství do města. To tu nikdy nebylo, ovšem úroveň odborného zemědělského školství zde byla opravdu vysoká. Při odpovídající péči pedagogického sboru, vedeného ředitelkou pí. Ing. Baborákovou (ona je svou pílí takřka zárukou úspěchu) možná získá tato škola obdobnou proslulost. Ovšem, pokud ji nebudou odpůrci podrážet nohy.Září

   Ještě doznívaly projevy, spojené s otevřením nové školy a už se otevíraly dveře školákům všech dalších škol ve městě. Které to jsou - mateřská, základní, zvláštní, umělecká a střední. To není na město s třemi tisíci obyvatel málo. Po komunistické éře zde zůstala řada “přiškolených” obci, které měly dříve alespoň tzv. obecnou školu, tedy první až pátou třídu. Tyto školy byli s volné části zrušili, Takže dnes dojíždějí do Smiřic i prvňáčci. To je hřích spáchaný na dětech.

Romové
   4.9. Před veřejnost předstoupil OkÚ Hradec Králové s programem na účelný postup při zaměstnávání Romů. Se základní myšlenkou a iniciativou přišel pan František Kotlár z Černožic. Protože je realista, objel starosty měst v okrese, seznámil je s osnovou záměru a získal je k případné spolupráci. Protože se známe řadu let, dělal jsem “advocata diavoli” a hledal jsem slabiny záměru. Na dvou hlavních jsme se shodli - je to velice desaktivizující systém sociálních dávek roztříštěnost romských aktivit, kde každá stojí proti všem ostatním. Přesto to stojí za pokus. Obdivuhodná je Františkova energie. Přestože těžce a často jí bolestivě nemocen (...) vstupuje do všeho s elánem. Našel si cestu i k ministru Špidlovi. Přál bych mu úspěch.

Smiřický hrnec po 11
   Večer vypukl “Smiřický hrnec”. Letos přeložený z léta na podzim. Při stanovení 1 termínu ještě nikdo nemohl tušit, že se červnový termín střetne s termínem mimořádných parlamentních voleb. To by bylo té legrace příliš! Také jsme doufali v příznivější počasí. To se ovšem nedostavilo. Večerní vystoupení Jaromíra Nohavici provázel chlad a déšť. Střídavý, o mrholení po “slejvák” a zase nazpět. Přesto bylo zámecké nádvoří plné a posluchači neztratili náladu. “Jarek” je třída!
   Meteorologové měli zřejmě vadnou rosničku. Hádám, že to je zákon schválnosti. Předpovídali oblačno, ojedinělé přeháňky, přívětivé teploty. Skutečnost byla tristní. Šála a rukavice by nebudily podiv. Nálada přesto neklesla k bodu mrazu a odolní přátelé humoru se dobře bavili. Já jsem se trochu rozehřál, když v uznání mého letitého přátelství k “hrnci” mi byl udělen prezidentem “Společnosti” pěkně vyvedený skleněný Smiřických hrnec velikosti menšího nočníku. A tak za obecného veselí a radosti začal můj odchod ze starostenství. Jen to počasí mělo být lepší. Slíbil jsem přítomným umělcům i účastníkům, že příští “hrnec” určitě bude lepší než letos.
   Laureátem se stal Jaromír Nohavica a Jan Novák Křtitel s Bridge Bandem.

   7.8. Smiřice - Kaunas v Litvě - ne, nejde o tržbu měst, ale o cestu čtyř místních cyklistů na mezinárodní soutěž. Jitka Bergmanová, Pavlína Ryšavá, Milan Kudrna a Miloš Malinský tvoří polovinu družstva, bude soutěžit ve starší kategorii. Druhá polovina jsou žáci z Krnova.

Městská rada
   9.9. Na obsahu jednání městské rady je patrný vliv prázdnin. Sešla se řada dosti nesourodých bodů. První je vlekoucí se jednání o pozemcích u a na tenisovém hřišti. Jde o záležitost, kterou by v zemi s kontinuelní evidencí vlastnických vztahů bylo možno vyřešit neprodleně. Ta u nás bohužel není.

   Kontrola ochrany zemědělského půdního fondu od nás odešla uspokojena. Ráda poděkovala paní Mrákotové za dobrou práci.

   Starostovi bylo uloženo vyzvat obec Černožice k vyplacení podílu na finanční úhradě za akumulaci a úpravu vody. O ty peníze se taháme už asi pět let.

   A protože dosloužilo auto, který jsme dostali z OkÚ pro výkon přenesené pravomoci, rada předloží zastupitelstvu návrh na zakoupení staršího Favorita za asi 65 tis. Kč.

   11.9. Komunální volby se blíží, OkÚ má snahu nás informovat o podmínkách za jakých budou probíhat. Pohříchu zejména ty finanční podmínky jsou dosud značně nejasné. Nějak zaspali ministerští úředníci.

   16.9. Hradecké noviny věnovaly městu Smiřice celou stránku. Je to součást záměru postupně představit čtenářům zajímavá místa hradeckého okresu. Pro nás ctí, že jsme mezi prvními. Pan redaktor Černý občany i nás vyzpovídal důkladně a stránku uvedl jako psaní o městě památek, umění a humoru. Těšilo mě to a ještě více by mě těšilo, kdyby to platilo i nadále.

Cyklisté
   19.9. Došly zprávy o umístění družstva cyklistu v Kaunasu. Byli čtvrtí, ale ne zklamaní. Již to, že vyjel nesehraný, ze dvou měst složený kolektiv, bylo určitou nevýhodou. A pak, Bulhaři, kteří zvítězili, jsou tradičně dobří soupeři, druzí Litevci měli výhodu domácího prostředí a Poláci, kteří byli před našimi, jsou dobří borci. Pan Aleš Šob odvádí opravdu dobrou práci.

Kuželkáři
   Zálabáci - taxi říkají místní kuželkáři, vzpomněli 60. let své existence. Spolek vznikl v březnu 1938. Už předtím se “koulelo” v “Městském”, který souvisel s Dvoranou. Ale to bylo takové to koulení u piva. Spolek začal stavět novou kuželnu “Na lednici”. Podle ústní informace byl tehdejší nájemce hostince sám nadšený kuželkář a údajně i zakládající, činitel kuželkářského svazu. Jméno? V roce 1940 byla nová kuželna otevřené “ čestnými hody” Že házel družně smiřický a holohlavský starosta je omyl. Smirice v té době starostu neměly. Josef Čeněk, zvolený v r. 1938 či 1939 nebyl okupačními úřady potvrzen. Byl ruským legionářem a proto “nespolehlivý”. Ve městě byla ustavena “správní komise”, vedená Němcem, pracujícím u “Malburgů” Aloisem Lenfeldem.
   Osudy Zálabáků byly pestré, v “Akci Z” si postavili novou, na bývalém hostinci nezávislou kuželnu. Letos, s pomocí města zavedli do objektu plyn a vodu. S údivem zjistili, že objekt ve kterém léta hrají právně neexistuje. Stavební úřad ho ani ne zkolaudoval, ani nezaregistroval. To vše bylo na MěNV možné.
   Nejstarším členem je pár Šmejda, o kterém jsem psal při výročí 100 let Sokola.

   Plán Bárta vyjel ze Smiřic na houby. Nedaleko, do Černilova. Vstoupit do lesa Ouliště” a strnul údivem. Na malé ploše, snad 60 m2 našel 37 hřibů ve váze cca 20 kg. To byl úlovek!

   18.9. Opět cyklisté doma. Jenže dnes ti mladší a do blízké Slovenské republiky. V Banské Bystrici se koná mezinárodní soutěž 16 zemí. Českou republiku reprezentují právě smiřičtí: Monika Smotlachova, Veronika Langerová, Barbora Mikolášková, Martin Ornst, Lukáš Bardon a Pavel Hušek. Vede je osvědčený pan Šob.

   23.9. Před pár týdny jednala rada o pronájmu plechové haly v domu čp. 27. V té souvislosti vznikla otázka, zda je hala evidována jako městský majetek. Není. Rada uložila městským úředníkům sjednat nápravu. Snad i tahle pasivita úředníků je jedním z neblahých pozůstatků komunismu. Ten nemiloval iniciativní, ale preferoval průměrné. Jako ostatně všechny diktatury.

Dar
   Město Třebechovice, již po dva roky za sebou postiženému povodněmi, poskytlo město Smiřice dar 20 tis. Kč. Není to mnoho, ale i malé pomoci jsou dobré.

Auto
   Zastupitelstvo schválilo záměr rady, koupit osobní auto. Koupě byla uskutečněna za 60 tis. Kč - starší Favorit. Podaří-li se koupit ještě slušné hasičské auto, budou mít naši pokračovatelé, ale pravděpodobně pouze nástupci, o nějakou starost méně.

   Dětská ordinace, zřízená v bývalých jeslích je obtížně vytopitelná. Izolační pevnosti socialistických staveb je obecně problematická a také vypadá potřeba tepla jinak pro oblečené hrající si děti a jinak pro lékařem prohlížená mimina až batolata. Úpravy nechá provést uživatel, náklady úmoří město prominutím nájemného.

Finance
   Rada také posoudila finanční situaci města. Nedojde-li kniha ke katastrofě, není nejhorší, ke konci měsíce září vypadá následovně:
   příjmy celkem + 32 829 326,- Kč
   vnitřní výpůjček z FRR - 2 300 000,-
   výdaje celkem -21 923 101,-
   použitelný zůstatek + 8 606 225,-
   Ta čísla se do konce roku i do konce volebního období změní, je v nich zahradu ta částka cca 2,7 mil Kč za prodej městských bytů. I ta se má přiblížit 7 mil. Kč. Zdá se, že na rozdíl od r. 1990 bude město nevěsta s docela slušným věnem. Tehdy byl zůstatek nulový.

Vítězní cyklisté
   24.9. Z Evropské dětské dopravní soutěže se Smiřicáci vrátili ověnčeni palmou vítězství. Tak by to napsal novinář začátkem století. Ano, naši vyhráli! Nic na tom nemění, že rozdíl mezi reprezentaci České republiky a republiky Rakousko byl půl bodu. Soutěží ti nejlepší. Pala Šob by za svou práci byl ve větším městě pozlacen.
   V posledních třech letech jím trénované družstvo zvítězilo již potřetí.

   S blížícími se volbami do obecních zastupitelstev roste, snad exponenciálně zájem novinářů. Nechali si k tomu připravit i celostátní průzkum spokojenosti občanů. S prací obecních zastupitelstev je spokojeno 52% občanů. Nespokojeno je 26% respondentů. Velice příjemné pro posuzované je to, že míra spokojenosti roste s úrovní vzdělanosti dotazovaných. Snad i protože dovedou posoudit o čem mluví.

   Nejen volbami žije město, ale i Eurozónou. Protože vnímáme, že nájemce klade hlavní důraz na těžbu písku, připomínáme mu to, že musí také platit nájemné. To spočívá ve výstavbě ekozony. Ano obslužný domek s vodovodem, a kanalizací je hotov. Je také postavena lávka či Most, oddělující rekreační a chráněnou vodní plochu. Z čeho Z ti proběhla úprava budoucí zelené plochy, ale vzniká obava o budoucí výstavbu zeleně. Proto jednání na místě o tom, co, kdy a jak. Vysadit stromek je snadné, pečovat o něj do ujmutí a zesílení už je náročnější a i to je součástí nájemného. A na výsadbu a zřízení oplocenek je nejvyšší čas. Ne-li už pozdě.Říjen

   Letos to je 80 let od vzniku ČSR. To je tak hezké obecně řečeno a často bylo říkáno i proto, aby zapadlo jméno Masaryk, slovo legionáři a nebyly zmíněny jejich obětí. A to i krátce po skončení I. světové války. Českým a slovenským politickým stranám jeho osobnost vadila. Neměl za sebou žádnou aféru, žádný morální poklesek a byl zvyklý nekompromisně říkat to, o čem byl přesvědčen jako o pravdě. Prostě nemohli na něj. Takže alespoň vymýšleli. Oblíbený byl židovský původ, židovství a “čechoslovakismus”. Církevním kruhům vadila svobodomyslnost, komunistům vývody, charakterizují až jasnozřivě jejich propagandu i taktiku v dílech “Světová revoluce” a “Ruská otázka”. Snad i proto mohlo za německé i ruské okupace a komunistické vlády padnout jeho jméno jen s hanlivým přívlastkem, raději ale vůbec ne. O tom, že je TGM čestným občanem Smiřic v už jen málokdo. A on souhlasem k přijetí čestného občanství příliš neplýtval.

   3.10. vyšel v Mladé frontě dnes fundovaný článek: “Zámek a pozoruhodná kaple ve Smiřicích”. Zdá se, že autor má značné ponětí o historii. Trochu překvapivá je připojit a fotografie ze dnů konání “Smiřického hrnce”.

Článek
   8.10. K nepříjemnému konfliktu mezi panem Chrisem Kissiasem (občan Velké Británie) majitelem firmy Natálie Originál, sídlící na cukrovaru a likvidátorem cukrovaru došlo při demoličních pracích. Případ s odpovídajícími dramatizace popsala v HN Drahomíra Povážanová. Udělala chybu v tom, že do sporu, bez ověření získaných informací, zařadila jako spoluviníka i Městský úřad Smiřice. Bylo to pro ní nepříjemné a byla nucena následně publikovat omluvu. Tu až 15.10.
   Demolice cukrovaru je výsledkem takticko - darebáckého postupu bývalého i současného vedení cukrovarů. Dříve zařízení špatně Udržovali, Nyní je zatížili podstatnou částí celopodnikového dluhu. Poslední ranou závodu byla cena tepla z teplovodu. A vlastní kotelna závodu? Darmo mluvit! Na druhou stranu, nezaměstnanost, Zdá se ve Smiřicích nevzrostla a radostí kampaně nebyly vždycky příjemné.

   10.10. Sokol Smiřice - pozor neplést si s ČOS, jde o samostatný místní útvar - ve svém odboru Asociace sportu pro všechny zahájil cvičební sezónu. Díky obětavým cvičitelům se může pohybové aktivitě věnovat přibližně 200 cvičenců. Je takřka paradoxní, že náčelníkem ČOS je doc. Břetislav Svatoň, rodilý smiřičák a místní Sokol do ČOS cestu nenašel.. Je velice pravděpodobné, že klasické a dost anachronické uplatňování sokolské myšlenky nedokáže dnešní mladé upoutat.

   12.10. Se značnými potížemi se ve městě setkává tenis. Né, že by zda nemělo tradici. Už někdy kol 1910 byl první kurt v té malburgově zahradě, soukromý pro rodinu a členy místní honorace. Později vznikl tenisový klubový kurt za školním hřištěm. Jenže město bylo převážně řemeslnické a dělnické. Děti prvních neměli čas, druhých peníze, na tehdy a vlastně i dnes dosti nákladný sport. Takže to bylo zase hřiště jen pro pár rodin. Myslím, že to odeznívá do dneška, protože oddíl sice sdružuje 55 členů, ale jednak stárne, jednak je málo ochotných trenérů. Přestože byly zvětšeny hrací plochy a vzniká solidně vybavené sociální zařízení.

   13.10. Opět byl na “přetřesu” projekt romské zaměstnanosti. Není tak úspěšný, jak by organizátoři mohli v počátcích dění očekávat. Jednak je sám organizátor stále víc unaven chorobou, jednak je stále patrnější, že má-li pro kohokoliv nalezena práce. jako zdroj obživy, musí být splněna podmínka, že dotyčný pracovat chce.

   14.10. Okresní noviny se pouštějí do předvolební arény. A nejen ony. Stranické sekretariáty pracují naplno, do arény vstupují jak nezkušení mladí, tak staří otrlí harcovníci, kteří už vyslovili za život tolik volebních slibu, že by její splněním vznikl na zemi ráj. Noviny se ptají právě občanů, jak vnímají právě to plnění slibů.

   Kronikář žije s informací, starosta má větší možnosti ty informace získat. Volební programy jsou na další čtyři roky již připraveny. Jeden za koalici ODS a KDU-ČSL, další za ČSSD, poslední za KSČM. Oba poslední se zásadně liší jen v tom, že jeden větou “pro lepší budoucnost v Smiřicích a Rodově” začíná, druhý končí. Preambule jsou věcně shodné, reálnost splnění obdobná. Alena hodnocení je čas za čtyři roky. První program začíná hodnocením splněného. Takže, programy jsou přílohou kroniky a bude možné časem hodnotit. Jen nevím, budu-li ještě schopen, ruka stále není zcela v pořádku a psaní stránky trvá tak třikrát déle než původně.

   Již 85 zasedání městské rady projednávalo mimo jiné i nabídku Cukrovarů HK (v likvidaci) na bezúplatný převod domu čp. 199 (tzv. kantýny) do majetku města. Stav budovy je značně neutěšený, řekl bych zchátralý. Přívod elektrického proudu přes trafo továrny určené i k likvidaci, topení lokální, byt je obsazený většinou těmi nájemníky, o kterých se majiteli domu zda v děsivých snech. Vedení města by se muselo “pomýlit” aby tento danajský dar přijalo.

   Střední odborné učiliště zřejmě ví, že městského znaku může užít jen se souhlasem rady. Požádalo o něj na náborové materiály. Rada pochopitelně žádostí vyhověla.

   Blíží se konec fotbalové sezóny a hráči i fanoušci se rozhlížejí po tom, na kterém místě v žebříčku přezimují. Takže muži žádná sláva, jsou, jsou v I.B třídě, ve skupině B dvanáctí ze čtrnácti. Dorostenci si vedou lépe ve stejné třídě skupině jsou šestí. Takže mírný nadprůměr.

   21.10. Ke stavu v smiřického fotbalu promluvil v HN sekretář oddílu a nebylo to nijak lichotivé. Řekl: “Bez bojovnosti, důrazu a myšlenky se fotbal hrát nedá!” měl pravdu.

   23.10. Ve Dvoraně uspořádá MěKS pořad s názvem ”Světem filmových melodii”. Dle předběžné informace zde zazní vypraná řada melodií písní. Teď je lahůdka pro hudbymilovné.

   27.10. Je politováníhodné, jak lidé zacházejí s naší historii. O dění, práci i obětech, vynaložených na vznik naší republiky by se snad bez připomenutí ani nikdo nezmínil. Vím, že komunistům, stejně jako nacistům tenhle svátek milý nebyl. Po roce 1945 byl význam dne vzniku republiky zastřen tzv, Dnem závodění klíčového průmyslu a následně ještě tím, že byla 28 října ustavena federativní republika. Popuzující je to, že ani učitelé nevedou děti od mládí k úctě k hodnotám. Toto nekulaté výročí si vzala na starost pí. řed. SOU Ing. Baboráková. Jejich žáci připravili přibližně půlhodinový pořád k úsilí o svobodu. Díky jí i jim.

   30.10. Zdá se, že se rádi necháváme bavit. Z tohoto hlediska zřejmě společenský život občanů i města strádal. Svědčí o tom četnost různých kulturních a zábavných pořadů. Mezi poslední patří vystoupení YO-YO bandu. Jde a muže středního věku s fantastickou hudební erudici vycházející z středoamerické lidové hudby. Texty jsou české a dosti rozverné. Líbí se a vyprodali Dvoranu.Listopad

   Letos měsíc bilancování a pro město či města i výměny či obměny členů samosprávy. O způsobu předvolebních agitaci a postupů svědčí snad nejinstruktivněji články, které zveřejnil místní zpravodaj. Příprava voleb byla po administrativní stránce odpovídající a úměrná včasnosti a vypovídající schopnosti pokynů řídicích volebních komisí.

Pozvání na hrad
   4.11. Náš pan prezident je terčem mnoha útoků. Neodvážím se posoudit zda jsou či nejsou oprávněné. Jako autority v oblasti morálky, elektriky a humanity si ho váží většina politiků a všichni odborníci. Zahraniční! Ti domácí mají mnoho kritických v hrad, většinou vyvolaných jejich osobními ambicemi a mírou jejich naplnění.
   Pozval na hrad představitele samospráv. Z cca 6000 starostů bylo pozváno 650 lidí. Nebudu zastírat, že mě již druhé pozvání potěšilo. Protože výběr účastníků je v rukou mnoha institucí, je pravděpodobné, že nevyberou nejneschopnější tupce. A svědčí to i o tom, že město nemá nejhorší výsledky.

   5.11. Mistr Milan Knobloch odkryl Hamburku památník Gustava Mahlera. Ten zde byl šest let šéfdirigentem městské opery. V této souvislosti - město Smiřice uzavřelo s Mistrem kupní smlouvu na celou jeho Uměleckou tvorbu, respektive na vše, co Mistr vytvořil a ze své umělecké tvorby vlastní. Původně se jednalo o úmysl tyto předměty městu darovat. Podmínky darování jsou natolik nevýhodné, že jsme změnili na přijatelnější podmínky kupní. Mistr, protože jde o věc movitou, stanovil cenu celého souboru na 1000 Kč, slovy, tisíc korun, jde tedy spíš o dar. Na jeho přání jsem byl ustanoven doživotním kustodem sbírky.

   Městská rada zvážila přístup úředníků k plnění jejích povinností a rozhodla, že na místo vedoucího stavebního odboru vypíše konkurz. To je ten, který se vyjádřil, že vyhovět se může, pokud “strana”, myšleno občan, přijde s “poníženou šuplíkou”. Domnívám se, že obdobný přístup nemá ve Smiřicích místo.

   Došla odpověď pana starosty obce Černožice. Ano, k úhradě nákladů za stavbu úpravny a akumulace vody. Platit opět nechtějí.

   Protože o dění ve městě hodně vypovídá hospodaření s penězi. Proto a takřka na závěr dvou volebních období přehled a vysvětlení.

   Přehled o hospodaření města v tis. Kčs, později v tis. Kč.
   Rok 1991 - 1998
   Tabulka …

   Pro vysvětlení. Do roku 1991 vlastně neexistovalo samostatné hospodaření obcí. Zdroje byly poskytovány podle zásad plánovací hospodářství, řízeného převážně nadřízenými složkami, ať lidosprávy či KSČ. A ony byly opravdu nadřízené. Úkolem členů národních výboru bylo zejména získat od nich peníze. Většinou se to dařilo. Když ne, bylo možné říci: “Co se dá dělat, nedostali jsme. Snad příště”.

   Z příjmu byly nejvýznamnější:
   Tabulka …

   V položkách se neobjeví zřízení zóny ekologické stability, Protože s výjimkou nákupu pozemků od restituentů je hrazeno kompenzační nájemní smlouvou. V příjmových položkách se také neobjeví domy u nichž město dokázalo svá vlastnická práva. Tedy bývalá Hospodářská záložna později upravena na ordinaci lékařů čp. 48, restaurace Labe a starou Hemelíkovou cukrárnu čp. 27, zbořenou, na jejímž místě byla akci Z postavena pojede n.p. Domácí potřeby. Při velice neodborném odhadu v celkové ceně asi 11 mil. Kč. Nevyčíslená zůstává ztráta na výběru nájemného. U čp. 48 od roku 1946 dalších od kolaudace.
   Ve výdajích figuruje částka cca 900 tis. Kč, vyplacená firmě Březina jako účelové zálohy. Firma zkrachovala, vrácení peněz řeší soud. Podobně se ve výdajích objevuje položka cca 800 tis. Kč, již neuhradila obec Černožice, pouze jako výdaj a ne pohledávka.
   Vyrovnání se společností “Unika Labe” také skončilo ztrátou přibližně 100 tis. Kč. Prostě - doba, kdy bankrotář byl automaticky vyřazen ze slušné společnosti a končil raději dobrovolně sám, je pryč.
   Tolik k hospodaření obce dříve a za 8 let samosprávy.

   11.11. I v předvolebním dění, říci u nás ruchu by bylo přehnané, pokračuje práce dál. S přihlédnutím k dosavadním i očekávaným hospodářským výsledkům rozhodla rada o nákupu stohovatelných židlí, stolu a loga pro Dvoranu (MěKS Dvorana) v částce cca tis. Kč a dále od vybavení kuchyně MŠ předměty doporučenými hygienickým dohledem v čase cca 50 tis. Kč.

Akcie VČP
   Firma Nertex s.r.o. zájem o odkoupení akcií VČ Plynárenské, vlastněných městem. Nabízí 14 005 Kč za 1 akcii. Rada posoudila situaci, sdělila firmě, že současná situace nás k prodeji nenutí. Ať se obrátí s návrhem na budoucí městskou radu.

Právní subjektivita
   Protože ředitel ZŠ pan Rohlena žádá o právní subjektivitu školy, nechá rada prošetřit, zda již o žádosti o jejím naplnění nebylo rozhodováno zastupitelstvem. Jinak doporučuje žádosti vyhovět.

   S přihlédnutím k hospodářským výsledkům vyhověl žádosti střeleckého klubu a příspěvek města na vybavení střelnice uvolnila ve vyšší 50 tis. Kč.

Volby 13. - 14.11.
   Po publikování volebních programů tří volebních uskupení, totiž ČSSD, koalice ODS s KDU-ČSL a KSČM je patrné, že podstatný rozdíl mezi nimi je pouze ve věcnosti. Obě levicové strany je doprovodili dovoláním ze zprávy auditora, již sám vysílající orgán, OkÚ pro nepatřičnost zrušil. Správnost tohoto postupu OkÚ, po rozsáhlém šetření, potvrdil v červenci t.r. nezávislý auditor, přizvaný opět OkÚ. Ostatně všechny volební programy jsou v přílohách ke kronice.
   V daném termínu rozhodli představitelé města, že zastupitelstvo bude opět sedmnáctičlenné. Předložené kandidátky svědčí o tom, že dosud přetrvává malá organizovanost občanů v politických stranách. Z 51 kandidáta jsou čtyři organizování v ČSSD, tři v ODS a 11 v KSČM. To poslední svědčí o víře, až hraničící s ratiem. Vypovídající je i průměrný věk kandidujících. Za ČSSD 46,6 let, stejně i za ODS. V KSČM 54,5 roku. Poněkud překvapivé je sociální složení kandidátů sedm podnikatelů v ČSSD, 4 v ODS a 2 KSČM. Zaměstnanců je v ČSSD 8, v ODS 12 včetně 1 lékaře, jehož postavení není zcela přesně specifikováno a 9 v KSČM. Ostatní, jich je méně, jsou převážně důchodci. Dva v ČSSD, jeden v ODS, 5 v KSČM.

   Volební místnosti byly tentokrát ve Dvoraně, škole a bývalé rodovské škole. Celkový přehled o průběhu a výsledcích voleb je uveden ve čtvrtém čísle Zpravodaje, příloze ke kronice.

Zastupitelstvo bylo zvoleno ve složení:
   Za ČSSD:
   Jiří Heřman 600 hlasů
   Josef Spurný 418
   Vítězslava Klůzová 447
   Jiří Hájek 464
   Josef Vaněk 515
   Miloslav Koudelka 510

Za ODS:
   Ing. Milan Plšek 512 hlasů
   Jiří Hlad 420
   Věra Smékalová 557
   Petr Ducháček 311
   Ing. Lubomír Kupka 383
   MUDr. Jiří Jarolímek 634
   Ing. Eva Boráková Baboráková 597

Za KSČM:
   RSDr.František Jandera 441
   František Malý 440
   Petr Krejčí 355
   Karel Volejník 306

   Protože byly takřka veřejně známy společné zájmy a dohody mezi čelnými představiteli ČSSD a KSČM ve městě, bylo zřejmé, že o vedení města budou jednat spolu představitelé těchto dvou stran. Přesto se pokusil p. Ing. Plšek o jednání ODS s ČSSD, bylo mu dáno na vědomí, že dohoda již byla uzavřena a že v podstatě není o čem jednat.

Cisterna SDH
   13.11. Konečně bylo možno uzavřít a publikovat získání hasičské cisterny s kropícím zařízením, vodním dělem, provázené vyrozumívacím systémem. Vybavení stálo sto tisíc Kč a bylo doplněno několika a zánovními pneumatikami. Posouzení, plněné jednak odborníky Hasičského záchranného sboru HK, jednak funkcionáři místního hasičského sboru a vedoucím hospodářského odboru MěÚ, vyznělo pro nákup. Spolu s ním jsme získali prakticky úplné pokrytí ceny dotací ze zdrojů OkÚ.

   17.11. Výsledky voleb ve Smiřicích publikoval redakční článek Hradeckých novin. V závěru redakce vedla, že jméno budoucího starosty je dosud neznámé, stejně, jako obsazení rady. O možné o sobě starosty prolétaly různé fámy, nejčastěji zněla jména pánu Heřmana a Vaňka. S tím, že pan Heřman uvažuje o práci v ČRS.

   20.11. Mladá fronta DNES se zmínila o dokončované zóně ekologické stability už s tím, že je s nájemcem předjednáno zkrácení termínu dokončení přibližně o rok. Přejděte vydání není vlastně těžba, to je nájemce schopen urychlit (a jak rád), ale osazovací a úpravné práce, spolu s péčí o vysázení. Zde jakékoliv zkrácení termínu znevýhodňuje majitele a zvýhodní nájemce. Jde o vyřešení této záležitosti k obapolné spokojenosti. V této zmínce byla připojená i moje výpověď o dvou volebních obdobích v židli starosty. A zase zde autor “řádil”. Popletl petici proti změně financování obcí, již podepsal opravdu více než 100 starostu s petici proti zrušení lokální trati. Tu podepsali jen zainteresovaní starostové z 8 obci a našeho města. Opět se potvrdilo to, že článek, který píše nezasvěcené novinář by měla být zasvěcený, zpovídaný, vidět a autorizovat.

   Jeví se mi, že jsem dosud v historii města nejdéle starostou. 8 let.

Ustavující schůze
   Nově zvolené zastupitelstvo bylo vyzváno, aby v zákonném termínu, což je 26.11. zvolilo městskou radu a starostu města. Na toto, ustavující zasedání, bydlí způsobem ve městě obvyklým, pozvání občané města. Na toto jednání byla připravena zpráva auditora účetní evidenci za období 1.1.1998 až 30.9.1998, závěrečná zpráva zastupitelstva a poděkování těm, kteří svůj závazek vůči voličům řádně splnili.
   Dohoda, která vznikla mezi ČSSD a KSČM připomínala alianci od prvního veřejného vystoupení, jímž byla delegace předsedů obou stran a pověřeného doprovodu svědčila o jednotě názorů.
   Delegace byla pověřena jednáním o vedení schůze. Se stranami jsem jednat odmítl a delegátům - členům zastupitelstva jsem poukázal na zákon o obcích, který situaci upravuje.
   Zvolení členové zastupitelstva obdrželi i návrh programu jednání, spolu s pozvánkou. Z toho budou akceptovat či ne, to se starosty týká pouze do okamžiku zvolení starosty nového.

   26.11. Ustavující schůze městského zastupitelstva pověřila vedením schůze p. Spurného, jako nejstaršího ze zvolených. Ten s odvoláním na indispozici pověření nepřijal a jako vedoucí schůze byla navržena a zvolena pí. Klůzová.

Volba starosty a rady
   Následovala volba starosty, jeho zástupce a členům rady. Starostou města byl zvolen pan Jiří Heřman devíti hlasy. Místostarostou pan Ing. Milan Plšek šestnácti hlasy a dále byli zvoleni členové rady:
   pan Jiří Hájek - 10 hlasy
   pan RSDr. František Jandera - 9 hlasy
   paní Vítězslava Klůzová - 9 hlasy.

   Po ukončení volby starosta krátké programové prohlášení. Jevilo se mi uvážlivým a moudrým. Apeloval na společnou práci a odložení stranických animozit. Bylo by to žádoucí, ale - lidé nejsou andělé!
   Bývalý starosta, tedy já, poděkoval spolupracovníkům, kteří káru odpovědnosti dotáhli až do konce i těm, kteří jim to umožnili tím, že odmítli stranický tlak a nastoupili do funkcí zastupitelů. Poděkovat těm úředníkům, kteří svojí práci považovali za placenou službu občanům a zejména panu tajemníkovi Janu Suchánkovi, kterému nemoc znemožnila další práci a značně znesnadila život, i jeho nástupci pan Milan Monikovi, který se projevil jako nekompromisní pracovník, moderního, pokrokového trendu.
   Předal novému panu starostovi zprávu auditora o hospodaření za první tři kvartály s výrokem “bez výhrad” a sdělení, že město hospodaří do 11. měsíce bez dluhů, s rozpočtovým přebytkem přibližně 8 milionů korun, získaných převážně z prodeje bytů a pohledávkami zabitý dosud nezaplacené.
   Popřál novému zastupitelstvu plný úspěch do budoucích let a dá se říci - oddechl si.
   Bilanci práce za obě předcházející období uveřejnily 28.11. Hradecké noviny, jím už jsem ji předal, stejně, jako nově zvoleným členům zastupitelstva. Že by byla přijata, alespoň některými členy zastupitelstva vlídně, to se říci nedá, ale věcné výhrady se jim nedostávaly.Prosinec

   Měsíc, ve kterém všichni, zejména věřící křesťané prochází obdobím, v němž láska a rodinné vztahy ovlivňuje jednání začal pro město a vlastně ještě i pro mě poněkud nerudnou ale hlavně zavádějící reakci pana starosty Černožic, Kotěry.

   Také v novinách 3.12. Protestoval zde proti termínu pohledávka, projevy o určitou neznalost způsobu financování obcí v letech 1991 - 92 a poukázal na to, že za dobu dvou volebních období město nenalezlo prostory pro obvodní oddělení policie. To poslední trochu připomínalo reakci nasupeného kluka.
   Odpověď na sebe nechala čekat do 8.12. pod názvem “Pan starosta se mýlí.”. Byla věcná a byl pokoj.

Smetana
   Ještě se musím vrátit k 30.11. kdy ve Dvoraně vystoupil smíšený pěvecký sbor Smetana z Hradce Králové. Dirigoval ho Doc. Dr. Luboš Klimeš, na klavír doprovázel Prof. V. Uhlíř.
   Vystoupení tohoto tělesa zorganizovala a ze značné části i propagačně zabezpečila paní Juričková, která spolu s další místní občankou, p. učitelkou Kinclovou, v souboru účinkuje. Paní Juřičková v civilním povolání pracuje v mísírně krmiv, coby organizační spiritus agens. Koncert naplnil sál Dvorany na hranici únosnosti.

   4.12. Děti ze Smiřic a širšího okolí zhlédly kombinovanou loutko-hereckou pohádku s pěkným názvem Čertovská pohádka.

   Ani dospělí nepřišly Zkrátka a už 7.12. mohli vidět a hlavně slyšet imitátora Zdeňka Izera a komentátora Marka Dobrodinského v pořadu “Humory z Lán”. Název paroduje pravidelný rozhlasový pořad prezidenta Havla “Hovory z Lán”. Snad je i dobře, že ani prezident není vyjmut z oblasti humoru. Tím víc bylo vtipů!

9.12. Poprvé zasedala nově zvolená městská rada.
   Jmenovala p. Dr. Janderu předsedou finanční a likvidační komise, pí. Klůzová povede kontrolní a revizní komisi.
   Dále schválila termíny zasedání MZ a MR pro rok 1999. Byly schváleny tzv. oddávací dny na 1. pololetí 1999.
   Protože se blíží konec roku, byli radou jmenování členové inventarizačních komisí.
   Byly řešeny personalistické otázky, schválený platy uvolněných i neuvolněných členů rady, do okresního shromáždění byl jako člen navržen pan starosta Heřman.
   Velmi závažným bylo rozhodnutí rady o odvolání současného tajemníka pana Monika ke dni 9.12. tedy okamžitě a s účinností od 10.12. byl tajemníkem jmenován pan Josef Vaněk. Jmenování je podmíněno souhlasem přednosty OkÚ. Rada též zrušila vyhlášená výběrová řízení na místa vedoucí bytového odboru. Tím byl jmenován p. Moník, který původně toto místo zastával. Vedoucí stavebního odboru také nebude vyhledán konkurzem. Patrně bude třeba k němu nadále chodit “s poníženou s optikou”. Členové rady se vrátili i záležitosti, již pro značnou závažnost přednesla bývala rada do kompetence nově zvolených, k prodeji akcií VČE a VČP. Dospěla k závěru, nyní neprodávat.

   Bylo rozhodnuto i nadále spolupracovat s firmou Rund při zajišťování odvozu komunálního odpadu. Plný svoz bude občanům zabezpečen 13x za rok v ceně 325,- Kč, tzv. dvouměsíční 7x ročně, za 230.,- Kč. Při vyšší četnosti vychází cena odvozu 1 popelnice na 25,- kč, při nižší na přibližně 33,- Kč. Město pověřilo pí. Dr. Brychtovou dalším jednáním ve věci konkurzního řízení proti firmě Stor - Náchod.
   Rada pověřila pana starostu poděkováním paní Rejlové za dar 10 tis. Kč obyvatelům penzionu v Smiřicích.
   Účtárna předložila radě informaci o rozpočtových příjmech a výdajích za období leden - listopad 1998 a za stavy na účtech MÚ vedených k 8.12. t.r.

Výstava v SOU
   11.12. SOU potravinářské připravilo v prostorách školy výstavu s tematikou “Vánoce”. Jde o určitou konfrontaci staročeského pojetí vánočních pokrmů na venkově i v měšťanských domácnostech s pojetím současným. Markantní je rozdíl mezi skromností bývalého a honosností současného stavu. Obdivuhodné je to, jak žáci i učitelé vystihli rozdílnost a vkus až Uměleckou formu vystavených ošatek, košíčků, talířů až tabulí.
   Ani nápoje a osvěžení nepostrádaly zajímavosti. Počínaje různými kompoty ze sušeného ovoce (ovocnými “rozvážkami” našich předků) přes punče po moderní “flipy” a jiné barové nealko i alkoholické nápoje. Početní návštěvníci obdivovali umění, vkus i nápaditost učitelů i žáků SOU.

   Zatím není patrný obvyklý předváleční útlum kulturního dění. V obchodech jsou k vidění znervóznělí kupující, kteří potřebují nakoupit dárky. Ne, že by nebylo z čeho vybrat, obchody jsou plné nejrůznějšího zboží v širokém rozpětí kvality i cen. Domnívám se, že panuje určitá bez radost zákazníků, zvyklých na “ fronty” kde bylo zboží celé zemi málo, ve stejných cenách a lze říci i stejné kvalitě. Snad krom obchodů pro prominenty, třeba vládní a stranické činitelé, poslance a jiné vybrané. Ne, že by dnes nebyli prominenti, ale nepotřebují přednostní zásobování. “Obyčejný občan” je poněkud rozpačitý a neumí si vybrat.

Taneční
   18.12. “Věnečkem” byly ukončeny kurzy tance a společenské výchovy. Dosti početní zájemci našli po letech ve Dvoraně pěkné prostředí. Organizátoři měli značné potíže s “opatřením” odpovídajícího počtu tanečníků. Přebytek tancechtivých dívek škodí úrovní i pověsti kurzů. Zdá se, že mladíci jsou línější. Přitom obě pohlaví potřebují společenskou výchovu nezbytně.

   Den poté, 19.12. mohli občané poznat “Kouzlo zpěvů vánočních”, komponovaný pořad hudby a zpěvu v podání Ing. Kosiny a jeho komorního (velikosti) souborů. Lidé si jdou rádi poslechnout staré koledy, navazující na biblickou legendu o zrození Ježíška. Před pár lety se veřejně nesmělo o Ježíškovi ani muknout. Vulgární materialismus nadělal škody morální i hmotné.

   23.12. v odpoledních hodinách se Dvorana rozezněla opět hudbou a zpěvy vánočními. Žáci ZUŠ Smiřice předvedli pokroky svého umění. Sál byl plný posluchačů, rodičů, babiček i ostatních milovníků hudby. Dočkali se jak hudby žákovské, tak i kantorské - a čeští kantoři slynuli svou hudebnosti snad od středověku. Ti co učí na zdejší ZUŠ jim hanbu rozhodně nedělají.

   Období do silvestrovských oslav proběhlo bez mimořádných událostí, převážně v pohodě domácích oslav.

   31.12. ve Dvoraně “Silvestrovský večer” zabezpečení MěKS. Přes snahu a péči, již věnovala přípravě pí. Trávníková, došlo k nepříjemnosti. Hostinský - nájemce restaurace - odmítl podávat noční pohoštění. Důvodem byla jeho profesní neschopnost a patrně i ochota personálu. Náhradní řešení bylo nalezeno ve studeném bufetu. Jo o zajištění ”na poslední chvíli” nebylo ani jednoduché, ani dokonalé. Rozhodně absence teplých jídel nepřispěla k celkové pohodě. Silvestrovská nálada tenhle nedostatek nějak překonala.
   Lubomír Kupka O půlnoci znělo celé Město rachotem ohňostrojných “hraček”. Poznal jsem mezi těmito zvuky i výbuchy “ domácích” výrobku a vojenských výbušek a signálek. Naštěstí nedošlo k žádným zraněním a škodám. podpisZávěrečný zápis kronikáře
   Jsem Ing. Lubomír Kupka, je mi 75 let, původní profesí chemik. Po vedení kliniky jsem byl představiteli města požádán v první polovině roku 1976, když Městský kronikář, odborný učitel Petr Zahálka zjistil, že věk a třas ruky mu už neumožňuje pokračovat. Zapisoval jsem proto i rok 1975, předcházející mému oficielnímu jmenování.
   Dění ve městě jsem zaznamenával, případně komentoval tak, jak jsem jí vnímal až do roku 1998, tedy 24 let. Potahy jsem předal kroniku panu starostovi Heřmanovi.
   Následujícím kronikářem, lépe kronikářkou, byla jmenována paní učitelka Miroslava Malá. Začala psát 10. díl kroniky.
   Pořadí let a zajistil p. Ing. Plšek dokončení zamýšlené výzdoby titulního listu a úvodních stránek roků. Ve funkci místostarosty města mi umožnil zapsat tento závěrečný zápis.
   Kroniku vyzdobil Mistr Jiří Škopek s manželkou Zdenou. Společně navrhli i vazbu. Kresba symbolizuje let myšlenek a doby.
   Dodatečně děkuji mým učitelům českého jazyka pí. uč. Višňákové, Prof. Dr. Šlikovi, p. uč. Zahálkovi a prof. Dvořáčkovi (oba poslední byli dlouholetými kronikáři) za to, že mne připravili k práci kronikáře.
   Že dobře o tom svědčí opakovaná první místa v okresních a druhá v krajských kolech celostátních kronikářských soutěží, jichž 3x naše kronika dosáhla.
   Že zobrazovala skutečný život města, o tom svědčí i výhrady těch jímž se to právě toto příliš nelíbilo.
   Děkuji všem, kteří pomohli důstojně uzavřít tuto část kroniky a věnovali tomu svůj čas a práci za mne.
   Přeji mým nástupcům, aby se jim dařilo docílit výsledku lepších, a aby to vydrželi alespoň stejně dlouho jako já - 24 let.
   Ve Smiřicích dne 23. května 2010
   Lubomír KupkaVložený dopis do kroniky:
   Titl.
   Radě MěNV ve Smiřicích
   Věc: Návrh na opravu 35. strany v 3.. větě 4. odstavce Kroniky Smiřic IX
   Pisatel Kroniky manipuluje s dohady a nepravdami, které se dotýkají cti mé a mých synů. Je tomu tak z toho důvodu, že jsem příslušníkem StB ani jejím spolupracovníkem nebyl ani já, ani můj mladší syn ... V kontextu s popisovaným případem ... je hodnocení Kroniky neobjektivní, pokud se týká mého staršího syna ...
...
   Skutečnost, že “nadšeným podporovatelem organizace” přirovnávané pisatelem Kroniky ke Gestapu za 2. světové války svědčí fakt, že před nástupem na vysokou školu jako mladý, řadový příslušník Sboru měl na starosti veksláky a prostitutky, tedy elementy zpravidla apolitické, asociální a dost nežádoucí, dále fakt, že jako jeden z mizivého procenta příslušníků býv. StB zůstal po řadě prověrek příslušníkem SNB a slouží u dopravní z bezpečnosti.
   Stěží si může Kronika Smiřic připsat hodnotu objektivnosti a ucházet se jako významný dokument u občanů města ohodnocení pravdivosti, když čerstvého absolventa vysoké školy po cca 35 dnech praxe dává v roveň s příslušníky Gestapa.
   Navrhuji tady, aby v textu na str. 35 byla vypuštěna slova: “stejně jako synové p. ...
   Poněvadž je zřejmé, z výše uvedených pět slov svojí nepravdivostí poškozuje Čest mojí, mého mladšího syna ... i staršího syna ..., musím se domáhat této opravy. ...
   Shrnuji tedy, že žádám, aby 3. věta 4. odstavce na 35. straně Kroniky Smiřic IX byla opravena tak, že by z této věty byla vypuštěna slova: ”..., stejně jako synové p. ...”
   S.M., otec
   Ve Smiřicích dne 14. listopadu 1990

   Oprava textu ze strany 35.
   Věta: “Jeden pracovník StB (možná oba), stejně jako synové p. ...” se nahrazuje větou: “Jeden pracovník StB (možná oba).

   Oprava provedena dle usnesení rady města č. 39/18/90 a dopisu p. ... st. ze dne 14.11. 1990
   Dle jednání rady města dne 27.1.2010 opravu zapsal Ing. Milan Plšek místostarosta města.
   Ve Smiřicích, dne 28.1. 2010

(Původní text není vystaven - pozn. P.)