Smiřice - mateřská školka

adresa: ulice Kršovka čp. 478

Zpět na hlavní stránku         Webová stránka mateřské školky.          Stavba přilehlého parkovištěškolka
3.6.2020

školka
Okolo roku 1975.

školka
Děti u stěny názorné agitace v Jiráskově ulici. říjen 1977, sm. archiv
Kliknutím se fotografie zvětší

školka
Pohled na smiřickou školku ze sídliště Gen. Govorova. 15.9.2019
Kliknutím se fotografie zvětší

školka
Smiřická školka, před vytvořením parkovacích míst. 3.3.2015

školka
V roce 2016 byla z důvodu nedostatku parkovacích míst v zmenšena zahrada. 19.10.2016
Pokračovat v práci na parkovišti se bude v roce 2017.
   výměna oken 4.7.2012 V únoru 2005 je ředitelkou mateřské školy Jarmila Stoklásková.
Učitelky : Denisa Morávková, Jaroslava Kozová, Pavlína Drabiková, Eva Opletalová, Hana Košařová, Jana Hofmanová, Alena Knittelová.
Kuchařky: Iva Juričková, Ivana Melichárková, Irena Bečková.
Dále zde pracuje školník Milan Svoboda a uklízečka Jana Lišková.
Ve 4 třídách se od tří do šesti let střídá kolem 90 dětí.
  Za pomoc děkuji p. Melichárkové

Z webových stránek mateřské školky:
Zaměstnanci školy ve školním roce 2011/2012
Jarmila Stoklásková, ředitelka
Morávková Denisa, učitelka (zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti)
Krátká Nina Bc., učitelka
Slavíčková Lenka Bc., učitelka
Kozová Jaroslava, učitelka
Veverková Lenka Bc., učitelka
Špánková Gabriela, DiS., učitelka (rodičovská dovolená)

Bečková Irena, uklízečka, Svoboda Milan, školník, Kutíková Jana, kuchařka, Hniková Ivana, vedoucí ŠJ - kuchařka, Ambrožová Jitka, účetní
-------------------------
Po konkurzu se od 1.7.2019 stala novou ředitelkou školy paní Pavlína Drabíková, paní Stoklásková odešla do důchodu.

školka
Únor 2005. O prázdninách 2012 se ve školce mění okna ( foto nahoře ).školka školka
Výstavba školky a jeslí v roce 1966.

školka školka
V roce 1968. + Pohled ze střechy panelového domu na školku. 8.4.2006

školka školka
Vlevo: Budova školky z druhé strany.
Vpravo: Bývalé jesle, nyní je zde ordinace dětského lékaře a gynekologická ordinace. Obě budovy byly propojeny.

školka školka
Vlevo: Můj syn úspěšně vychodil jesle. Vpravo: Fotografie z vysvědčení.školka
Každoročně děti ze školky pořádají vystoupení pro rodiče. 29.5.2012

školka
29.5.2012

školka
Sluníčkový den 20.5.2014, nejmladší děti před svým vystoupením.

školka
Po vystoupení. 20.5.2014

školka
Po vybudování základů a chodníku od budovy, byl postaven 8.11.2019 i krásný altán.Z historie

školka Smiřice 29.5.2012   Mateřská škola ve Smiřicích byla otevřena 2. prosince 1889 pod tehdejším názvem dětská opatrovna. O její založení se významnou měrou zasloužil tehdejší ředitel školy Petr Pavel Skořepa. Tato dětská opatrovna byla umístěna v městském chudobinci v Mlýnské ulici č. 111. Do opatrovny bylo zapsáno 39 dětí. Jejich první pěstounkou byla s ročním služným 400 zlatých slečna Laura Feltlová z Černožic
  Od 1. září 1931 byla mateřská škola v přízemních místnostech nově postaveného domu č. 347 v Jiráskově ulici ( dříve Masarykův dům, malá školní budova - dnes školní jídelna ). Byly zde i jesle a poradna pro děti. Školka zde měla dvě místnosti - třídu a hernu. V přízemí bydlela i školnice paní Šmídová a v prvním poschodí učitelka Jindřiška Procházková.
  Školka byla pod pedagogickým dohledem ředitele obecné a měšťanské školy. Na začátku 2. sv. války byla správa obou škol dočasně rozdělena a školka byla přidělena pod obecnou školu. KNV v Hradci Králové 29. listopadu ( ? ) školku osamostatnilo. Na mateřské škole je jedno místo učitelské systemizováno jako místo ředitelky mateřské školy.
  Od 1.února 1950 je školka přestěhována do prvního poschodí bývalé Malburgovy vily v Palackého ulici. Jesle byly umístěny do vilky v Nývltově ulici - vilka měla název ,,Alenčin domov".
  Ředitelkou se stala Marie Cejnarová a učitelka Libuše Žižková. Dalšími zaměstnanci byla pěstounka Hana Vašíčková a školnice Emílie Sychrovská - ta přešla v dalším roce na místo pěstounky. Děti se začaly stravovat ve školní jídelně. Provoz školky byl 6.00 do 18.00 hodin.
  V roce 1952 vyjelo 30 dětí do školy v přírodě v Chotěborkách. Bylo to již s novou ředitelkou Věrou Parkmanovou a učitelkou Marií Jarchovskou - v dalším roce se stala ředitelkou a působila zde až do roku 1970.
  Ve školním roce 1953 / 54 začíná platit nový školský zákon a mateřská škola se podle něho stává prvním článkem jednotné školské soustavy. V této době byly děti rozděleny podle věku do dvou oddělení. Na škole působily kromě ředitelky ještě tři učitelky a pěstounka E. Sychrovská, která současně vykonávala školnické práce.
  V roce 1958 byla při školce zřízena kuchyň a první kuchařkou se stala Ludmila Lášková. Do školky se v té době hlásil tak velký počet dětí, že byly přijímány pouze děti zaměstnaných matek.
  Protože rozšíření v této budově nebylo možné, bylo rozhodnuto o výstavbě nového zařízení. Provoz v nově postavené budově byl zahájen 19. srpna 1967. Kapacita je zde 90 míst a jesle mají 35 míst. Ředitelkou je M. Jarchovská a její zástupkyní vedoucí sestra v jeslích Věra Kutilová. Dále zde pracovalo 5 učitelek a 4 zdravotní sestry. V roce 1971 přibyla další sestra. Školník je Josef Marek, v kuchyni pracovaly L. Lášková, Jarmila Novotná a Anna Ferblová. V prádelně pracuje Libuše Hamáková. O úklid se starají dvě uklízečky.
  Původně provozoval školku školský odbor ONV v Hradci Králové. Od roku 1979 převzal správu Státní statek Smiřice.
  M. Jarchovská odchází do důchodu v roce 1970. Na tři roky ji vystřídala Emílie Semeráková. Po ní se v roce 1973 stává ředitelkou Milada Stránská. V době psaní tohoto článku byla ředitelka Eva Vítová.
  V roce 1989 je zde 6 učitelek, 6 zdrav. sester ( v jeslích ) a 9 provozních zaměstnanců.
  Ve Smiř.zpravodaji v roce 1989 napsala Eva Vítová.Stanovy veřejné obecné školy mateřské ve Smiřicích z roku 1887

§.1. Účel školy mateřské
   Účelem školy mateřské jest 1) opatřovati dítky obojího pohlaví bez rozdílu náboženství a příslušnosti domovské k povinné návštěvě školy obecné nedospělých, jichž rodičové za příčinou živnosti a práce mimo dům meškajíce, jím potřebné péče věnovati nemohou; 2) podporovati a doplňovati mravní a zbožné vychování jejich; 3) chrániti je od všelikých pohrom tělesných i duševních a tak vůbec napomáhati rodičům u vychování dítek jejich.

§.2. Prostředky.
   Město Smiřice vládne kapitálem pr. 10.000 zl. r. č. kteréž Vysokorodý pan Adolf Ignác Mautner, rytíř z Markhofu se spanilomyslnou chotí svou paní Julií Marcellínou Mautnerovou z Markhofu co státní úpis z r. 1881 čís. 30719 městu na zřízení nemocnice v rodném jeho domě čp. 111 ve Smiřicích věnoval. Se svolením a schválením dobrodincovým změněn účel nadace ve prospěch opatrovny dětské, což i výnosem vys. c. k. místodržitelství ze dne 25. února 1887. pod čís: 14639. a c. k. finanční prokuratury v Praze dne 11. srpna 1886. č. 34185 – 16503 schválení došlo.
   Usnesením obec. zastupitelstva dne 24. března 1887. převzala obec města Smiřice nadaci tuto a s tou povinnost o řádné a zákonnité řízení ústavu toho péči míti.

§.3. Místnost
   Pan Adolf Ignác Mautner rytíř z Markhofu věnuje k účelu zařízení dětské opatrovny ve Smiřicích dvě světnice úplně zařízené v rodném domě svém v Mautnerově ulici č. p. 111 v Smiřicích a rozsáhlý pozemek u domu toho, kterýž na zahradu zříditi s ochotou uvolil se pan Albrecht Malburg továrník a měšťan smiřický.

§.4. Potřeby školní.
   Město Smiřice opatřovati bude veškeré potřeby školní z úroků kapitálu, z poplatků školních a milodarů vůbec.

§.5. 6. 7 Počet, přijímání a zaměstnávání dítek
   §.5. Počet dítek nesmí převyšovati čís. 40 (Naříz. min. ze dne 22. června 1872 č. 4711 §.6.)
   §.6. Dítky přijímají se ve věku od 1/2 4. až do 6. roků a mohou dle přání rodičů vystoupiti.
   §.7 Dítky se zaměstnávají, vyjma neděle a svátky, každého dne 2. hod. dopoledne a 2. hod. odpoledne; dítky chudých rodičů opatrovány budou po případě i ostatní dobu denní dle potřeby. Prázdniny pak mají dítky školky mateřské se žáky obecné školy.

§.8. Vychovávání a opatrování.
   Praktické vychovávání a opatrování dítek svěřeno jest pěstounce zkoušené a její pomocnici. Učitelkou může být osoba bez úhonných mravů, klidné povahy, čilého ducha a zdravého těla, svobodná a zpěvu znalá.

§.9. Služné pěstounky.
   Služné pěstounky obnášeti bude 400 zl. r. č.; odměnu pak pomocnici její ustanoví dle dobrozdání místní školní rady obecní zastupitelstvo.

§. 10. Honorář.
   Dítky rodičů nemajetných sproštěny jsou vůbec všelikého poplatku; honorář za opatrování dítek rodičů zámožných ustanoven na 1. zl. a 2. zl měsíčně a platí se počátkem každého měsíce na městském úřadě.

§. 11. Řízení ústavu.
   Řízení ústavu svěřené jest místní školní radě k jejíž pomoci zvolí zastupitelstvo z veškerého občanstva dva vážné o ústav zasloužilé členy; sboru pak tomu spravovati jest školu mateřskou ve smyslu zem. zákona ze dne 24. února 1873. č. 17. § 11. Sboru náleží právo obsazovati místo učitelky,jest povinen změny a usnesení svá obecnímu zastupitelstvu ku schválení předkládati.

§. 12.
   Správa školy mateřské svěřuje se správě školy obecné a zvolenému školdozorci dohlídka místní.

§.13.
   O každém takovém dosazení a změně (§11) povinen jest místní úřad dáti zprávu c. k. okresní školní radě, jíž přísluší vrchní dohled k této škole.

§.14.
   Správě školy mateřské přísluší v náležitém stavu udržovati tyto úřední spisy:
   1) Hlavní matriku, - 2) seznam dítek, -3) třídní knihu, - 4) kroniku,do které svá jména zanésti mohou,- 5) jednací protokol, - 6) inventář, - 7) rozličné tiskopisy, - 8) štampilu (štampilii ?) s nápisem „Mateřská škola Mautnerova rytíře z Markhofu ve Smiřicích“.

§.15.
   Správa školy dává svolení, aby dívky vyšších tříd zdejší obecné školy dle možnosti po odděleních volány byly k účastenství ve hrách a zaměstnáních školy mateřské.

razítko §.16.
   Občanstvu jest dovoleno kteroukoliv dobu navštíviti školu mateřskou, ohlásí-li se prve u správy školy.

§.17.
   Aby poskytnuta byla obecenstvu příležitost přesvědčiti se o pokroku dítek a zdaru ústavu, odbývati se bude každoročně veřejná zkouška.

§.18.
   Obecní zastupitelstvo, po případě místní školní rada ustanovuje komitet pánů neb paní, příslušných členů obce, aby mateřskou školu občas navštěvovali a návrhy ku zvelebení její činili, aniž by to bylo na ujmu dozorčího práva správy školy, neb c.k. okres. škol. inspektora.

Ve Smiřicích, dne 1. června 1887.
Hyn. Herrscher, Skořepa Petr Pavel ředitel školy, A. Malburg, Jan Schiefner školní dozorce, Jos. Valášek purkmistr, J. Hojný měst. radní, Václ. Morávek c.k. okres. škol. inspektor.

Razítko ze dne 16. listopadu 1889:
   Okresní školní rada Králové Dvorská potvrzuje, že opis tento doslovně souhlasí s prvopisem.

--------------------

Alois Nývlt, děkan v Holohlavech navrhoval v dopise 8. listopadu 1889:
   ,,Ještě před početím stavby nového chudobince odporučoval jsem do dětské opatrovny s chudobincem spojené ctihodné školní sestry, jenž všudy i u nás v Čechách veliké vážnosti požívají a samy se tudíž do takových ústavů odporučují...."
   Protože ale v domě nebyly odpovídající podmínky pro život sester podotýká:
   ,,Prosím tedy velectění Pánové, abyste na ct. školní sestry nemysleli ..."

školka
Školka v domě čp. 111, kolem roku 1920. Foto smiř. archiv

Dům čp. 111, ve kterém byla umístěna tato školka je --- popsán zde. ---

-------------------------

Ve školní ročence, pod rokem 1930, jsou děti vyfoceny ve školce v bývalé malé budově školy.

školka
Na začátku roku 2020 byla zateplena fasáda budovy. Foto M. Volák. 1.5.2020
Ve stejné době také probíhala karanténa z důvodu Covidu a školka byla uzavřená.
Aspoň se děti nebály rámusu.

školka
Pan Knajf vytvořil pěknou grafiku na fasádu. 7.9.2020

školka
17.9.2020

školka
Zadní část budovy, dveřmi se vchází do bytu. 22.7.2020

školka
Nové okno. 2.10.2022