Smiřice čp. 111 - Mautnerův chudobinec

Zdroj: smiřický a okresní archiv v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku     Informace o rodině Mautner     Nadace dotýkající se tohoto domu

Popisovaný dům stojí v --- Mlýnské ulici ---.Ze smiřické kroniky:
  1802 dne 7. února narozen ve „staré pálence“ v domku č. 111 veliký dobrodinec smiřický Adolf Ignác Mautner, rytíř z Markhofu, zemřel ve Vídni dne 24. prosince 1889.
  1861 jmenovalo město Smiřice svého rodáka průmyslníka Adolfa Ignáce Mautnera rytíře z Markhofu z vděčnosti za jeho velká dobrodiní, která chudému obyvatelstvu prokazuje, svým čestným měšťanem.
  24. února 1865 věnoval rodnému svému městu Smiřicům městský chudobinec dobrodinec a lidumil Adolf Ignác Mautner, rytíř z Markhofu. Vystavěl jej svým vlastním nákladem na místě dřívějšího svého rodného domku čp. 111, bývalé t. zv. staré pálenky. Zřídil v ní 8 větších obytných místností a jednu nemocnici. Podle určení svého dárce měl býti tento dům útulkem a posledním obydlím chudých obyvatelů smiřických, ke kterémuž účelu připojil i nadační listinu zl 2000.-.Mautner
Rodný dům Adama Ignáce Mautnera před rokem 1888.
Na štítě je umístěna pamětní deska. Dům musel ustoupit budování nové budovy Fotky smiř. archiv.

Mautner
Detail osob z obrázku nahoře. Podle licousů se zdá, že na obrázku uprostřed stojí Jan Beck, purkmistr Smiřic.

Mautner

Mautner
Detail osob z obrázku nahoře.chudobinec
Plány k postavení nové budovy.

chudobinec
Jiná podoba čelního pohledu

chudobinec
Detail z plánu nahoře.

chudobinec
Zádní část fasády.

chudobinec
Řez budovou. Baden 6/5 1888

chudobinec
Řezy budovou.

chudobinec
Plan des Armenhauses und des Kindergartens zu Smiřic - pravá část půdorysu.

chudobinec
Levá část půdorysu Chudobince a dětské zahrádky (školky).

chudobinec
Mautnerův chudobinec a mateřská školka, krátce po dokončení v roce 1888.
Nad vchodem byly umístěny hodiny a pod nimi snad pamětní deska zobrazená dole. Foto smiř. archiv.

dřevníky
Plán pro stavbu dřevníků, k domu čp. 111, rýsoval 12. října 1910 Karel Volt.

Mautner
Školka v domě čp. 111, asi v roce 1920. Foto smiř. archiv

Mautner
V levém rohu je viditelný nápis Chudobinec.

Pamětní deska
Pamětní deska z budovy čp. 111 s česko-německým textem:
Arcivévodkyně Gisely
chudobinec a škola mateřská
založil a svému rodnému městu Smiřicím věnoval Adolf Ignác Mautner rytíř z Markhofu se svou chotí Julií Marcelinou.
Nově vystavěno MDCCCLXXXVIII

Fotografii bronzové pamětní desky, velikosti 90×42 cm, na Městský úřad Smiřice poslal JJ.

Podle rozhodnutí rady MNV z 12.července 1968 byl dům čp. 111 v Mlýnské ulici převeden z majetku MNV do operativní správy Domovní správy Smiřice k přestavbě na bytové jednotky s platností od 1.11.1968.

   16.října 1968 sešla se 15 členná pracovní komise a za přítomnosti muzejního pracovníka Karla Vorla provedla vytřídění sbírek pro budoucí pamětní síň. Musilo být jednáno urychleně, protože v nejbližších dnech nato se začalo s úpravou celé budovy čp. 111, v jejíž místnostech ( byla to přízemní budova ) dosud sbírky muzejní byly umístěny. V této budově podle plánů má být zřízeno 12 bytových jednotek.

   ….na konci roku 1968.... Také Okresní stavební podnik za pomoci brigádníků – žadatelů o byty zahájil práce na opravě domu čp. 111 v Mlýnské ulici.

   Koncem roku 1968 byla zahájena přestavba domu čp. 111 – bývalý městský chudobinec v Mlýnské ulici. Dne 23. června 1969 při bouracích pracech v přízemní chodbě byla objevena kamenná schránka, ve které v plechovém pouzdru byly uloženy různé předměty. Pouzdro bylo otevřeno za přítomnosti zástupců MNV dne 23. června 1969. Přítomni byli: s. Adamíra František, Ježek Otakar, Špryňarová Marie, Šedivková Hana, Novák Adolf a Vorel Karel.
   Při otevření pouzdra byly vložené předměty zhlédnuty, překontrolovány a bylo zjištěno, že jsou v naprostém pořádku. Správnost shora uvedených údajů potvrdili přítomní podrobným zápisem.

   Pamětní síň ve Smiřicích je v současné době – začátkem roku 1970 – ve stavu rekonstrukce. Dosavadní expozice se stala v průběhu let neúčelnou. MNV ve spolupráci s Krajským muzeem provedl novou klasifikaci depositů, některé předměty nehistorické hodnoty odprodal Antikvě a Artii a mnoho exponátů předal Krajskému muzeu. Umístění pamětní síně v obecním domě čp. 126 je vázáno na jeho kompletní adaptaci. Pracovníci MNV mají dobrý vztah k regionální historii, v místě jsou také vzácné památkové objekty a i okolí se vyznačuje značným množstvím archeologických nálezů. Odborné vytřídění exponátů a celkový projekt dává předpoklad, že ve Smiřicích bude vybudována pamětní síň, která za současných možností bude odpovídat soudobým potřebám místního regionu.

   Rekonstrukce domu č. 111 v Mlýnské ulici má být v tomto roce 1970 dokončena pokud se týče vnitřních prací, omítka bude provedena v roce příštím.

   1. října 1970 vyhotovena byla na MNV Smiřice listina s nápisem „Pro budoucnost“, která byla vložena do pouzdra a zazděna do rekonstruovaného domu čp. 111 v Mlýnské ulici. Text listiny zní:

Pro budoucnost
   Koncem roku 1968 byla zahájena přestavba domu čp. 111 – bývalý chudobinec – v Mlýnské ulici. Pro občany, kteří zde bydlí, bylo zřízeno náhradní ubytování a sbírky městského muzea, které zde byly deponovány, byly přemístěny do nové pamětní síně, která spolu s archivem MNV byla zřízena v domě čp. 126.
   Projekt přestavby zpracoval architekt Antonín Šebestík z Hradce Králové. Celkový náklad činí 1.100.000 Kčs. Stavbu provádí Okresní stavební podnik Nový Bydžov, středisko Smiřice. Vedoucím stavby je s. Josef Hroch z Hustiřan. Přestavbou vznikne 10 bytových jednotek, z toho dva byty třípokojové, dva byty dvoupokojové a 6 garsonier. Investorem stavby je Domovní správa ve Smiřicích.
   Dne 23. června 1969 při bouracích pracech byla v chodbě objevena zazděná kamenná schránka, ve které v plechovém pouzdru byly objeveny dle příslušného zápisu následující předměty:
   1. Základní listina domu č. 111 ze dne 19. srpna 1888
   2. Časopisy Světozor, Národní listy, Humoristické listy, Ratibor, Podhořan, Paleček, Vyšehrad a Učitelské noviny.
   3. Plechová krabička s obsahem stříbrné pamětní medaile k výročí zlaté svatby 27.6.1881, stříbrný dvouzlatník a zlatník, čtvrtzlatník, dvacetník, desetník, půlhaléř, dále měděný čtyrák a krejcar a 1 ks zlatý dukát Františka Josefa 1888
   Dne 1. října 1970 byl obsah zhlédnut a doplněn o následující:
   1. Zpravodaj MNV číslo 1 a 2
   2. Výtisk týdeníku Nové Hradecko z 23. září 1970
   3. Výtisk deníku Pochodeň z 30. září 1970
   4. Plán rozvoje města Smiřic do roku 1980
   5. 3 kusy odznaky města Smiřic
   6. Platné mince v hodnotě 1 Kčs, 0,50 Kčs, 0,25 Kčs, 0,10 Kčs
   7. Zápis o kontrole a doplnění pouzdra ve věži kaple při rekonstrukci datovaný 1. července 1969
   Všechna předměty původní i nově vložené byly řádně uloženy do plechového pouzdra a za přítomnosti funkcionářů národního výboru opětně zazděny ….......... domu.
   Tato listina byla sepsána dne 1. října 1970 a na národním výboru za účasti ( následují podpisy )
   Marel Václav v. r., předseda MNV, Ježek Otakar v.r., tajemník MNV, Šedivková Hana v.r., pracovnice MNV, Zemek Vladimír v.r. ekonom MNV, Špryňarová Marie v.r., pracovnice MNV

Smiřická kronika.

chudobinec
Při levé straně vchodu jsou pamětní desky s textem:
Vystavěli Jos. Valášek, Jos. Andrejsek a Václ. Kottland ze Smiřic 1888
Spodní deska má text: Základní kámen položen L.P. MDCCCLXXXVIII.

chudobinec
Vlevo dole v chodbě je větší deska s česko-německým textem:
Adolf Ignaz Mautner věnoval v roku 1863 se svou chotí Juli-i Marcelin-ou roz. Kadisch-ovou
toto své domovi chudým tohoto města co stálou schránu

Mautner
Přestavba budovy bývalého chudobince začala na konci roku 1968. Smiř. archiv.

Mautner

Mautner

Mautner

Mautner

Mautner

čp. 111
Budova čp. 111 dne 7.1. 2005.

čp. 111
10.12. 2011

čp. 111
Zadní strana domu čp. 111, dohotovuje se nový nátěr fasády.12.9.2011.