Státní zemědělské školy Smiřice

Zemědělská mistrovská škola - článek dole.

Zpět na hlavní stránku        Fotografie z praxe       Fotografie ze Školního statkuhlavička dopisu 5.6.1928
Zdroj článků a fotografií: ALMANACH 1921 - 2001 ( kniha vydaná u příležitosti 60. výročí středního školství ve Smiřicích.)
a kniha ,,Rolnická škola ve Smiřicích, druhá jubilejní výroční zpráva Rolnické odborné školy hospodářské
a zemědělské poradny ve Smiřicích, za léta 1930 - 1940" ( jmenný seznam učitelů a absolventů, činnost, kronika atd ).
142 stran, vydal Baborák - Brázda Smiřice.

Rolnická škola - školní rok 1. září - 30. června
Hospodářská škola - školní rok 3. listopadu - 30. dubna

   V roce 1920 se splnilo dávné přání jaroměřského okresu a pro zemědělský dorost Jaroměřska byla zřízena odborná škola v prostorách smiřického zámku. Byla to celoroční rolnická škola a zimní dvouletá odborná hospodářská škola. V zimní hospodářské škole začalo vyučování 25. listopadu 1920 s 36 žáky a v rolnické škole 21. prosince téhož roku s 20 žáky.
   V budově zámku byly učebny, ředitelna, poradna pro zemědělce, účtárna, internátní jídelna a ložnice žáků, žákovské dílny a byty zaměstnanců.
   V prvních letech chodili posluchači na státní dvůr do Holohlav. V letech 1924 až 1925 získala škola vlastní pozemky u silnice do Rodova. Tam byla postavena budova školního statku. Na školním statku si žáci ověřovali své znalosti moderního hospodaření. Mohli se pochlubit úředně uznaným chovem hovězího dobytka a prasat. Již tehdy používali traktor. Na parcelách po 10 arech zkoušeli různé druhy obilovin.
   Ke změně došlo v době okupace, kdy byla v roce 1943 / 44 založena lidová škola zemědělská. Měla oddělení pro chlapce a pro dívky. V roce 1944 byla škola přemístěna do budovy obecné školy a přišla o internát. Počty žáků se snížily. V posledním válečném školním roce pro totální nasazení bylo vyučování zastaveno.
   Od 3.září 1945 se škola vrátila zpět do zámku a obě zemědělské školy zahájily svou činnost. V důsledku zásadních změn ve struktuře školství po roce 1948 končí oba typy škol svou existenci. V dalším školním roce byla zde založena jednoroční rolnická škola ( později nazývaná chovatelská - měla být rozšířena na dva roky ). V roce 1952 byla rolnická škola chovatelská přemístěna do Opočna.

forma forma
Formička na máslo o velikosti mýdla s textem: St. rolnická škola Smiřice
Nevěděl jsem o co se jedná a pan Volák mi to vysvětlil: ,,každá hospodyně z vesnice měla aspoň jednu formu (do ní se máslo natlačilo),
tím bylo určeno množství a pak s tím šly do trhu. Dnešní parády na obalech byly tenkrát přímo na másle, obaly jako dnes neexistovaly".

forma forma
Na vrchní straně jsou znaky IX - RČS - 4 a obráceně 45 - °2 - 50.
Děkuji majiteli za možnost ofocení.

   Budovy školního statku jsou vybudovány podle projektu prof. vysoké školy technické v Praze Dr. arch. Th. Petříka a ve své disposici představují vzor řešení selského statku.
   Obytná budova jest o jednom poschodí, ve kterém se nachází byt hospodářského úředníka, kancelář a ložnice pro žáky, kteří dočasně konají hospodářskou praksi. V přízemí jsou byty pro dva deputátníky. S obytnou budovou souvisí konírna, kravín, míchárna píce s přistavěnými třemi pícními sily, z nihž jedno jest kruhové, dvě ostatní jsou čtyřhranné pícní komory, konečně následuje vepřinec.
   Samostatně stojí prostranná stodola se dvěma podélnými mlaty a jedním příčným mlatem, kůlna na hosp. stroje s garáží pro traktor a dílnou, jakož i žákovskou šatnou, nad nimiž se nachází sýpka. Jako samoistatné budovy jsou řešeny sklep, mostní váha a obydlí ředitele, které bylo upraveno z deputátního domku.
   Koncen roku 1939 zde bylo 12 krav, 9 jalovic a 3 býčci, 2 kanci, 6 prasnic a 27 kusů běhounů. Na statku jsou zaměstnány dvě deputátní rodiny. Do denní práce docházejí ještě tři ženy z Holohlav.


Zařízení ústavu.
  Naše školy jsou umístěny v bývalém zámku smiřickém který byl k novému účelu vhodně upraven. V přizemí školní budovy jsou umístěny žákovské dílny pro košikářství, kolářství s truhlářstvím a sedlářství, mimo byty pro zaměstnance, internátní kuchyni, nářadovny a sklepy. razítko z 5.6.1928
  V prvním poschodí je ředitelna, poradna pro zemědělce, účtárna, internátní jídelna, internátní ložnice, byty profesorů, správce internátu a zahradníka.
  Ve druhém poschodí jsou učebny, kabinety, sborovna a další internátní ložnice. Učebny rolnické školy jsou v jednom křídle budovy, učebny odborné školy hospodářské ve druhém křídle. Obě školy mají šatny pro žáky, zařízené v části přilehlých chodeb, aby tak bylo vyhověno základním směrnicím školní hygieny.
  Největší péče byla věnována vybavení obou škol učebnými pomůckami, které jsouce plně využívány při vyučování, nejen usnadňují rychlé chápání probírané látky, nýbrž i pomáhají k snazšímu udržení nových poznatků v paměti. Na př. přírodopisné sbírky a to nerostopis, rostlinopis a živočichopis mají celkem 814 inventárních čísel. Na základě přímého názoru osvětlí se tak posluchačům vzájemná souvislost mezi vlastnostmi nerostů a vlastnostmi půdními, získají vědomosti o životě rostlin, právě tak se poučí o plevelích, naučí se poznávati pomocníky hospodářovy z říše živočišné a hubiti škůdce plodin a ovocných stromů. Sbírky z pěstování rostlin obsahují vedle vzorků všech dnes užívaných hnojiv, modely strojů k obdělávání půdy, přístroje k rozborům půdním, ke zjišťování fysikálních vlastností půdních, ke stanovení hektolitrové váhy a J. Řada modelů plodin, bramborů, řepy krmné, kytice originálního obilí a kolekce travních semen usnadňují velmi vyučovaní. Pokud nestačí modely a přístroje, jest postaráno velkým množstvím obrazů o získání názoru na probírané učivo. Sbírky týkající se pěstování rostlin, čítaje v to i lukařství, melioraci a ovocnictví, obsahují 1452 inv. čísel. Chov hospodářských zvířat je vyučován používáním modelu plemen dobytka a koní i rozkladných anatomických modelů ukazujících složeni zvířecího těla, kterémuž účelu slouží i řada preparovaných orgánů ve skleněných válcích. K tomu se připojuji modely chorob a preparáty nemocných orgánů zvířecích a přístroje zvěrolékařské i podkovářské vedle řady důležitých obrazů. Tyto sbírky, čítaje v to i mlékařství s úplnou výbavou pro zjišťováni tuku v mléce, obsahují 476 inv. čísel. Kabinet chemický a technologický je bohatě vypraven přístroji i chemikáliemi k provádění pokusů a rozborů, množstvím obrazů a diagramů, ukázky výrobků nejdůležitějších odvětví průmyslových, zvláště zemědělského. Má celkem 1220 inv. čísel. Ostatní sbírky všeobecného rázu a to modely a obrazy zdravovědné, pomůcky zeměpisné, fysikální, měřické a zemědělsko-stavitelské jsou vybaveny tak, aby daly posluchači praktický základ ke všemu, čeho bude v životě potřebovati. Tyto sbírky obsahují 719 inv. čísel.
  Téměř všechny sbírky jsou umístěny v největší místnosti v t. zv, sálu, jenž sloužil kdysi zámeckým společenským událostem. Původní ráz této místnosti, zvláště strop s cennými výzdobami byl zachován. Samostatně jest zařízen kabinet chemie a technologie. Část skříní se sbírkami jest umístěna na chodbách.
  Dílny pro rukodílné práce jsou též vybaveny potřebným nářadím a nástroji. Nářadí pro hospodářskou praksi je umístěno z větší části na školním statku; menší část je ve škole a to pro práce ve školní zelinářské a ovocné zahradě.
  Ke zdárnému plnění úkolů nově zavedené tělesné výchovy slouží tělocvična místní jednoty „Sokol" a její letní cvičiště, kde v zimě se též bruslí a hraje lední hockey.
   Účetní kancelář je vybavena dvěma psacími stroji, počítacím a rozmnožovacím strojem, mimo to běžnými kancelářskými zařízeními.
   Pro potřebu obou škol má ústav dva promítací stroje; jeden pro diapositivy a druhý pro filmy.
  Vedle praktického vzdělání je postaráno o duševní rozvoj žactva i vhodnou četbou ze žákovské knihovny. Ta obsahuje spisy poučné, odborné i rázu všeobecného. Krásná literatura jest zastoupena mnoha knihami, pojednávajícími o životě na českém venkově a o dějinách našeho národa. Nechybí ani cestopisy. Tato knihovna obsahuje díla všech, národně píšících, našich spisovatelů, a má celkem 992 spisy.
  Pro hlubší prostudování některé odborné zemědělské otázky mají posluchači možnost vypůjčiti si potřebnou knihu z knihovny profesorské, která obsahuje stěžejní díla ze všech oboru zemědělského podnikání a má celkem 2387 knih.
  Ústav jest vybaven též přijímací stanicí rozhlasovou s druhým tlampačem, který dle potřeby umísťuje se v internátní jídelně, neb učebně a slouží tak společnému poslechu žactva.
  Vlastní učebny jsou dostatečně velké a vzdušné, vytápěné kamny, jsou vybaveny pracovními stoly pro posluchače, mimo katedru a stůl pro demonstrování pomůcek, pokusů a rozborů. Osvětlení je elektrické.
  Budova jako celek je zasazena do rámce parku s mnoha starými stromy. Školní park je místem odpočinku a osvěžení. Jsou zde též hřiště pro žactvo. Úprava zámku i parku dělá a děje se s ohledem na památkový ráz a proto byly zachovány místnosti zámecké i okolí, pokud možno v původní podobě.


Absolventi Absolventi
Sbírka z výroby rostlinné. + Učební pomůcky.

Absolventi Absolventi
V učebně při hodině kreslení. + Žáci připravují píci ku krmení.

Absolventi Absolventi
Žáci při pokusném plečkování pšenice. + Žák se zaučuje v orbě.

Smiřice a Holohlavy
Hudební kroužek žactva za řízení prof. Tureckého.


   V r. 1920 byla ve Smiřicích zřízena státní rolnická škola ( slavnostní otevření 21.11.1920 ) – prvním ředitelem byl řed. Urbánek.
   V letech 1923 – 24 bylo přiděleno téže škole 0,75 ha ovocné a zelinářské zahrady z majetku stát. statku Smiřice.
   V letech 1924 – 26 byla téže státní škole rolnické ve Smiřicích přikázána plocha 5 ha luk a 22 ha orné půdy na rozcestí silnice k Rodovu a silnice státní. Na tomto pozemku ( katastr obce Holohlavy ) vystavěn byl v r. 1924 – 25 školní statek. Od r. 1926 počato bylo s pravidelným obhospodařováním statku.
   Zdroj: výpis ze smiřické kroniky P. Zahálka.
Učební plán na zemědělských školách

   Rolnická škola měla 39 hodin a hosp. 36 hodin učení týdně. Důraz se kladlo na předměty: pěstování hospodářských rostlin a chov hospodářských zvířat, ve druhém ročníku škol také na předmět spravověda s nár. hosp. a obchodní naukou - až 4 hodiny týdně. Na obou školách se různě učily tyto předměty.

Mravouka a společenská výchova
Štítek sešitu Jazyk český a písemnosti
Zeměpis a dějepis
Počty
Měřičství a vyměřování
Kreslení a rýsování
Tělověda a zdravověda člověka
Nerostopis
Hospodářský rostlinopis
Hospodářský živočichopis
Fysika a nauka o povětrnosti
Chemie
Pěstování hospodářských rostlin
Lukařství s melioracemi
Chov hospodářských zvířat: velký / drobný
Zvěrolékařství a podkovářství
Specielní předměty pro kraj : ovocnictví / zelinářství
Spravověda s národním hospodářstvím a obchodní naukou
Hospodářské účetnictví
Zemědělské družstevnictví a družstevní účetnictví
Občanská nauka a zákony zemědělské
Zemědělská technologie
Hospodářské stavitelství
Hospodářská prakse
Řemeslné práce: sedlářství / košíkářství / Kolářství
Rozpravy společné
Tělesná výchova
Ve školním roce 1939 / 1940 byla zavedena němčina.

Školní poplatky

  Při vstupu do ústavu se platí 10 K zápisného. Školné činí na rolnické škole 80 K ročně, na odborné škole hospodářské 50 K. Pojistné pro případ úrazu činí 3,60 K ročně. Nemajetní žáci mohou býti v případě, že vyhovují v chování a prospěchu od školného osvobozeni. Za období od roku 1930 - 1940 bylo vyplaceno 29 168,60 K podpor 168 žákům z ,,Fondu Dra. Antonína Švehly" založeném v roce 1930. Nemajetní žáci mají ještě slevu 25 % na učebnicích.

Profesorský sbor v roce 1939 - 1940

ředitel Dipl. agr. Rudolf Färber: mravouka, meliorace a luk., hosp. prakse, rozpravy
profesor ing. Jaroslav Pultar: čeština, lučba, technologie, pěstování, zeměpis a dějepis
profesor ing. Otakar Procházka: nerostopis, rostlinopis, živočichopis, pěst. rostlin, ovoc. a zelin, zeměpis a dějepis, tělocvik
profesor ing Miroslav Tuzar: měřičství, kreslení, silozpyt, chov, hosp. prakse
profesor ing. Antonín Kolářík: zeměpis a dějepis, měřičství, kreslení, zvěrolékařství, stavitelství, hosp. prakse
profesor Oldřich Wachtl: počty, spravověda, účetnictví, družstevnictví, měřičství, tělocvik
kand. profes. ing. Vincenc Chmel : počty, živočichopis, rostlinopis, chov, nerostopis, stavitelství
učitel Ladislav Dokoupil: čeština, počty, tělocvik, němčina

Externí členové profesorského sboru:
praktický lékař MUDr. Václav Pultr: zdravověda
advokát JUDr. František Valtera: občanská nauka a zákonověda

Mistři rukodílných prací:
mistr sedlářský Jan Joneš, mistr kolářský Karel Vácha, mistr košikářský Josef Skalický

Úředníci:
Bohuslav Pošusta, Miroslav Böhm, František Vašák, Růžena Urbanová

Zřízenci:
Vojtěch Mašek - školník, František Janko - zahradník, Bohumila Fňouková - internátní hospodyně

Škola

  V přízemí školní budovy (v zámku) jsou umístěny žákovské dílny pro košíkářství, kolářství s truhlářtvím a sedlářství, mimo byty pro zaměstnance, internátní kuchyni, nářadovny a sklepy.
  V prvním poschodí je ředitelna, poradna pro zemědělce, účtárna, internátní jídelna, internátní ložnice, byty profesorů, správce internátu a zahradníka. Ve druhém poschodí jsou učebny, kabinety, sborovna a další internátní ložnice. Učebny rolnické školy jsou v jednom křídle budovy, učebny odborné školy hospodářské ve druhém křídle. Obě školy mají šatny pro žáky, zařízené v části přilehlých chodeb, aby tak bylo vyhověno základním směrnicím školní hygieny.
  Ve škole celkem 5 372 učebních pomůcek za 297 506,75 K.
  Ve školním internátě byly během let 1929 - 30 až 1938 - 39 tyto počty žáků - 23, 35, 39, 34, 31, 22, 34, 45, 55, 48

Zajímavosti

  7.6.1931 na školním statku byl předváděn malozemědělský traktor ,,Zirm", sestrojený kovářem Eduardem Zirmem z Harty u Vrchlabí. Výkony traktoru přilákaly na statek 200 zájemců.
  2.9.1933 při zahajovacím proslovu na počátku školního roku stižen byl ředitel prudkým krvácením žaludečního vředu. Po zdravotní dovolené ujal se 16.dubna svých poviností.

  Z publikace Výroční zpráva..... 1930 - 1940 vypsal Přemek Andrýs 8.2.2005.střelba

střelba
Branná výchova v Zemědělské škole okolo roku 1938. Sm. archivPan Zdeněk Vorel mi poslal dva novinové články z roku 1948:

Zemědělská škola ve Smiřicích.
   Smiřice /ž/. Novým školním zákonem byly také zreorganizovány zemědělské školy ve Smiřicích, okres Jaroměř. Tak zvaná jednoroční rolnická škola se tvoří na základech theoreticko-praktických. Z této školy vychází zemědělská mládež se základními požadavky pro své budoucí povolání. Zápis žactva již byl proveden a zapsáno 26 žáků a žákyň. Nový školní rok začne 15.září 1948. Vzhledem k rozsáhlosti školní budovy, statku a internátu, přijme správa školy ještě 15 žáků nebo žákyň. Škola je dvanáctiměsíční. Zájemci kteří mají v úmyslu vstoupit do dobré zemědělské školy, přihlaste se do 10.září 1948 u správce školy.

Druhý článek se školou nesouvisí, ale zajímavě ukazuje plnou zaměstnanost za socialismu:
   Okresní úřady ochrany práce a jejich pobočky budou do pracovního poměru začleňovat všechny osoby, které se dosud práci vyhýbaly, nebo pracovní poměr jen předstíraly. Ti občané, kterým záleží na výstavbě státu, nebudou jistě mezi sebou trpět ty kteří pracovat nechtějí. Označená osoba bude úřadem ochrany práce práce přezkoušena.
   Zaměstnavatelé se varují před tím aby vystavovali nepravdivá potvrzení nebo zaměstnance zařazovali do svého podniku jen formálně. AKVNF upozorňuje také všechny lékaře, že jistě celá řada osob je bude žádat o vystavení lékařského vysvědčení proto, aby nemusely pracovat. Okresní úřady práce upozorňují, že každý podezřelý případ bude přezkoušen ještě jejich úředním lékařem.Absolventi zemědělské školy ve Smiřicích

Rok 1937 mám od Rudolfa Andrýse z Holohlav. Roky 1935, 1950, 1951, 1959 mi ochotně zapůjčil na okopírování p. Tuzar,
syn učitele, který je skoro na všech fotografiích. Fotky jsou většinou ze zmíněné knihy, omluvte kvalitu fotografií.

Fotografie absolventů jsou na jedné stránce:

Absolventi       Absolventi

Hospodářská škola          Rolnická škola

oslava
Oslava 25. let zemědělského školství ve Smiřicích
Kliknutím se fotografie zvětší


Zemědělská mistrovská škola

škola Budova zámku se školou.
   V roce 1957 / 1958 vznikla v Jaroměři Zemědělská mistrovská škola, v dalším školním roce již byla přemístěna do druhého patra smiřického zámku. Nejdříve měla 8 a potom 11 místností a stále to nestačilo.
  Tato škola byla určena výhradně pro pracující. Navštěvovali ji posluchači vybraní z družstev a státních statků, kteří měli nejméně tříletou zemědělskou praxi ve věku od 17 do 40 let.
  Dvouleté obory chovatel a pěstitel se vyučovaly jen v zimním období. V létě (1.4. - 31.10.) vykonávali posluchači praxi. Absolventi nastupovali jako vedoucí do zemědělských podniků.
  V roce 1959 bylo povoleno i dálkové studium bez přerušení zaměstnání.
  V roce 1966 se škola přestěhovala do objektu Ingstavu a na její místo přišla učňovská škola průmyslový drůbežář - dvouletý obor pro dívky. (Škola byla v roce 1968 přemístěna do Černožic)
  V roce 1967 byl otevřen pouze 2. ročník mistrovské školy a zkouškami v březnu 1968 škola končí svoji činnost.
  Z článku J.Macha ve Smiř. zpravodaji.
pozvánka pozvánka
Pozvánka na jubilejní sjezd absolventů Státní rolnické školy a Zimní rolnické školy ve Smiřicích,
který se koná na oslavu 25. výročí školy ve dnech 5. - 9. prosince 1945 ve Smiřicích (První a druhá stránka brožury - zdroj aukce)