Holohlavy - Školní statek

Stojí zde budovy s čp.110, 130 a 302. Jsou použity materiály z Okresního archivu Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Budovy stojí v ulici Na Státní        Zemědělská škola SmiřiceStatek
Pohled na bývalý prostor školního statku. Státní silnice 33 z Hradce Králové do Jaroměře prochází před plotem směrem vpravo. 14.11.2012

Statek
Před vybudováním autobazaru s čp. 302. Foto ze dne 23.1.2005. Foto Prostředník

Statek
Příjezdová cesta ke státní silnici v roce 1975.

Statek
Letecký pohled ze dne 10.6.2008.
Dálnice má vést za Školním statkem. Je zde 260 metrů nadmořské výšky.

Smiřice a Holohlavy
V rozpočtu státních investic Československa na rok 1923, pod Zemědělským školstvím, je položka Smiřice:
zakoupení statku pro rolnickou školu za 800.000 K. Foto ze Smiř. archivu

Smiřice a Holohlavy
Plán Školního statku. Z knihy Výroční zpráva za léta 1930 - 1940.

školní statek    Budovy školního statku jsou vybudovány podle projektu prof. vysoké školy technické v Praze Dr. arch. Th. Petříka a ve své disposici představují vzor řešení selského statku.
   Obytná budova jest o jednom poschodí, ve kterém se nachází byt hospodářského úředníka, kancelář a ložnice pro žáky, kteří dočasně konají hospodářskou praksi. V přízemí jsou byty pro dva deputátníky. S obytnou budovou souvisí konírna, kravín, míchárna píce s přistavěnými třemi pícními sily, z nihž jedno jest kruhové, dvě ostatní jsou čtyřhranné pícní komory, konečně následuje vepřinec.
   Samostatně stojí prostranná stodola se dvěma podélnými mlaty a jedním příčným mlatem, kůlna na hosp. stroje s garáží pro traktor a dílnou, jakož i žákovskou šatnou, nad nimiž se nachází sýpka. Jako samoistatné budovy jsou řešeny sklep, mostní váha a obydlí ředitele, které bylo upraveno z deputátního domku.
   Koncen roku 1939 zde bylo 12 krav, 9 jalovic a 3 býčci, 2 kanci, 6 prasnic a 27 kusů běhounů. Na statku jsou zaměstnány dvě deputátní rodiny. Do denní práce docházejí ještě tři ženy z Holohlav.
Z knihy: ,,Rolnická škola..." vydané firmou Baborák - Brázda


Statek
Foto ze dne 23.1.2005.

Statek
Plán stájí a čeledních bytů - v Praze v září 1923.
Na obr. nahoře je to dlouhá, již zbouraná budova vlevo, vpředu s obytným domkem. Tento domek má dnes čp. 110.
Plán byl použit při komisi 8.11.1924.
Na půdě je: Seník sklad steliva, Jádrová krmiva, Seník a Půda
Popis půdorysu přízemí: Kuchyň, Res. stáj., Vepřinec, Příkrmiště selat, Kravín, Býk, Americké silo (kruhové), Pícník, Švýcarská sila,
Voli, Telata, Box, Konírna, nahoře: Kočí, Přesíň, Kuchyně, dole: Obrok, Postroje, Komora, Světnice.

Statek
Plán selekční stodoly - v Praze v říjnu 1923.
Plán byl použit při komisi 8.11.1924.

Statek Statek
Plán stodoly - v Praze v říjnu 1923.
Plán byl použit při komisi 8.11.1924.

Statek Statek
Návrh kolny a sýpky pro školní statek. - v Praze v únoru 1927
Budova ještě stojí, na obrázku nahoře je vidět vpravo.

Statek
Návrh kolny a sýpky pro školní statek.

Statek
Návrh kolny a sýpky pro školní statek. - popis doleČp. 130

Statek Statek
Návrh deputátního domku pro školní statek Smiřice. - v Praze v únoru 1927
Dnes má domek číslo popisné 130

Statek Statek
Návrh deputátního domku pro školní statek Smiřice. - v Praze v únoru 1927Na Obecní úřad v Holohlavech bylo podáno 4. prosince 1924 toto oznámení od smiřického stavitele Václava Volta:
   Podepsaný oznamuje, že se společníkem panem Jindřichem Jandíkem, stavitelem z Černilova, započal dnešního dne stavbu hospodářských budov pro státní rolnickou a hospodářskou školu ve Smiřicích, na Vašem katastru.
   Oznámení toto račte laskavě vzíti na vědomí.Protokol
sepsaný dne 3.6.1927.
   Předmětem jest schválení plánů a udělení stavební povolení pro stavbu kolny a sýpky při stát. rolnické škole na katastru obce Holohlavy.
   Komise sešla se na místě samém ve stanovenou dobu a zjistila toto:
   Dle situačního náčrtku má býti na stanovišti stát. rolnické školy ve Smiřicích zřízena kolna spojená se sýpkou a provedena dle přiložených plánů. Stavba bude zděná, přízemní s podkrovím. Jak z půdorysu patrno, bude v přízemí zařízení toto: Šatna, nářadí žáků, záchody,palanda pro polní nářadí,skládka pro hnojiva, kůlna pro hospodářské stroje a vozy, ruční dílna, místnost pro stříkačku a nářadí.
   plán Rozměry a umístění zmíněných místností jsou patrny z plánů, které při komisi byly předloženy.
   V podkroví bude prostora upravena tak,aby jí bylo lze použíti za sýpku. - O spojení je postaráno pohodlnými dřevěnými schody.
   Žumpa záchodová odpovídá staveb. řádu a dešťové vody se stavby budou svedeny pomocí samostat. kanalisačního potrubí do basenu, jenž je již zřízen na nádvoří školy.
   Stavbou není ani soukromý ani veřejný zájem dotčen a okresní silnice vedoucí podél komplexu stát. školy zůstává v dostatečné vzdálenosti asi 15m. Potřebné můstky byli již svého času schváleny. Jiných zájemníků není.
   Vzhledem k tomu, že předložený projekt vyhovuje všem požadavkům kladeným na stavby tohoto druhu a příslušným předpisům staveb. řádu, není námitek proti provedení …...
Skončeno a podepsáno:
Dr. Köcher, vrch.okr. komisař, Ing. Fischer v. st. rada, Dr. Valtera, okr. tajemník

Plán na vloženém obrázku: Situace a doplňky. - v Praze v únoru 1927.
Texty: Skleník, Včelín, Drůbežárna, červeně Kůlna a sýpka (od kůlny vede šikmo kanalizace) , vpravo Deputátníci (čp.130).hlavička dopisu P.T. Obecnímu úřadu v Holohlavech.
   Výnosem okresní politické správy ve Dvoře Králové ze dne 31. ledna 1928, uděleno bylo, vzhledem ke příznivému výsledku komisionelního šetření, konaného dne 19.ledna 1928., povolení k užívání novostavby škol. hospodářství při státní rolnické škole ve Smiřicích na parcele čís. kat. 451. v Holohlavech.
   Vzhledem k tomuto povolení žádá podepsané ředitelství a přidělení popisného čísla pro budovy v předu zmíněné a brzké jeho nám oznámení. 5.6.1928
Statek
Foto ze dne 20.5.2006.

Vyhořelá budova čp. 110

Holohlavy – požár – 9.8.2019 16:50
   Požár objektu určeného k demolici v ulici Na Státní zaměstnal profesionální hasiče ze stanic Jaroměř a Hradec Králové – Pražská i dobrovolné jednotky z Holohlav a Smiřic. Už při příjezdu hasičů na místo události byly viditelné plameny, které prostupovaly střechou, požár byl již ve třetí fázi. Z toho důvodu zahájily jednotky hasební zásah z venku. Požár dostali hasiči pod kontrolu kolem 17:30 hod. a likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu v 19:55 hod. Po půlnoci se hasiči vraceli na místo události znovu, aby dohasili další skrytá ohniska, která se uvnitř domu rozhořela. Vzhledem k tomu, že se jednalo o budovu, která měla být zdemolována, byla výše škody stanovena na 30 tisíc korun. Příčina vzniku události je nadále předmětem vyšetřování.
   Zdroj: www.hzscr.cz

Statek
Podoba bývalého statku dne 18.8.2019

Statek

Statek

Statek

Statek

Statek

Statek

Statek

Statek
Pozůstatky domu čp. 110 jsou odstraněny. 16.4.2020.