Pěvecko - ochotnická jednota „Hanka“ ve Smiřicích 1892
oslava 25 let trvání spolku a spolkový prapor

Dokumenty jsou v Okresním archivu v Hradci Králové.
V textu dokumentu jsou chyby nebo zastaralý pravopis, ponechal jsem text v původním stavu.

Zpět na hlavní stránku     Stránka o spolku Hanka     Památník spolku 1867 - 1892

pozvanka Pozvánka


Pěvecko-ochotnická jednota „Hanka“ ve Smiřicích
„Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti !“

Velectění přátelé a vlastenci !
Před 25ti lety založen byl v našem malém městě upřímnými vlastenci a přátely zpěvácký spolek „Hanka“.
Čtvrt století budil, šířil, udržoval a hájil v místě i okolí vědomí ryzího vlastenectví, podporoval vše užitečné, krásné a prospěšné a počínal sobě tak čile, že nebylo žádné větší slavnosti ve všech okolních městech i v matičce Praze, aby zpěvácký spolek „Hanka“ se Smiřic neúčastnil se jí, nelituje nákladu, cesty a práce namáhavé.
Prodělali jsme také svou „křížovou cestu“ utrpení a stíhání pro snahy naše národní, přetrpěli jsme vše a vítězili jsme zpěvem.
Nastupujeme v druhé čtvrtstoletí a důležitý krok ten chceme oslaviti

zřízením nového praporu spolkového

u přítomnosti všech Vás - upřímných vlastenců a rodáků z blízka i daleka.
Zveme Vás tudíž, velectění přátelé,

– k oslavě 25letého trvání jednoty naší –

ve dnech 6. a 7. srpna 1892
těšíce se, že hojná účast Vaše posilní a vzpruží síly naše k další národní práci.
Na zdar ! Na shledanou !

----------------


vracena pozvanka
Přihláška
ku
slavnosti 25letého trvání
pěvecko-ochotnické jednoty „Hanka“
spojené
se zasvěcením praporu spolkového
ve Smiřicích
v neděli dne 7. srpna 1892.

Jednota ..... Pěvecký odbor „Svornosti“ v Nové Pace
súčastní se počtem ….2 , ( praporem je škrtnuto ) deputací …..
Kdy a kudy přibupe (zde je chyba, jen na jedné pozvánce perem opravená) ? .... ranním vlakem
Bude učinkovati při společných sborech ? …. ano
Jakým počtem členů ? ….
Kolik noclehů u soukromníků ? …. v hostinci ? ….
Kolik vstupenek ku slavnostnímu představení ? ….
Žádáme zdvořile přihlášku tuto co nejdříve vyplniti a nejdéle do 23. července zodpovědíti.
K veškerým dotazům ochotně odpovídá
Slavnostní výbor jednoty „Hanka“ ve Smiřicích
Tiskli Bratři Peřinové v Hradci Králové

Další uchované pozvánky se vrátily od:
Pěvecká jednota „Vlastimil“ v Kuklenách – 10 členů bez praporu – přijedou J.S.N. spojovací dráhou ve 2 hod. odpoledne – zpívat budou ( ač připustíte-li nás, když na zkoušce nebudeme).
Pěvecká jednota „Ratibor“ v Hořicích s praporem – přibude povozem as o 1/2 10 hod. - účinkovati bude, ale nenapsala počet členů.
Pomocnická jednota „Lípa“ v Josefově - účastní se 12 členů s praporem - přijede ranním vlakem.
Pěvecko-zábavná jednota „Bendl“ v České Skalici – poledním vlakem od Josefova přijede 8 členů – zpívat budou.

----------------

program

Program
koncertu
pořádaného
v restauraci „na lednici“
na oslavu
25letého trvání pěvecko-ochotnické jednoty „Hanka“
ve Smiřicích
a zasvěcení nového praporu spolkového
v neděli dne 7. srpna 1892.

I.
1. Národní pochod od M.M. Sommra
2. Ouvertura k op. „Indická princezna“ od K. Bendla
3. „Veselé příběhy“, valčík od A. Cibulky
4. „Naše zpěvy“, mužský sbor od E.A. Horáka
5. „Fantasie na polské písně“ pro křídlovku od Rosenkrause
6. „Národní ouvertura“ od F. Záhorského
7. „Touha po horách Úpických“ od Siegla
8. „Koncertní polonaise“ od Dra. Ant. Dvořáka

II.
9. „Národní listy“, směs od K. Komzáka
10. „Labe, naše Labe“, mužský sbor od J. Bergmana
11. Pochod z „Templářů“ od K. Šebora
12. „Jarý věk“, třasák od K. Komzáka
13. „Zpěvy lidu českého“, fantasie od J. Maláta
14. „Letem sokolím“, kvapík od J. Pehela

Sbory přednesou sezvané spolky pěvecké a míst. jedn. „Hanka“
Hudbu provede kapela „Sokola Třebechovického“
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

----------------

Sešit s tabulkou pro zapisování spolků a osob do průvodu.
Záznamy jsou jen někde.

Banderium
1. Cyklisté – Cyklistický spolek z Josefova 5 členů, předseda … a Šrámek
2. Hasiči: 14 lidí z Černožic, velitel Václav Hojný. 11 lidí ze Skalice, velitel Václav Fabián
3. Sokolové: 16 členů z Černožic, předseda Bohumil Čerych(?)
4. Hudba:
5. Děti v národním kroji:
6. Matka praporu a družičky
7. Studentsvo:
8. Úřednictvo:
9. Obecní zastupitelstvo: Jos. Černý z Hoříněvse, Řehák z Hoříněvse, Baroš(?) z Černožic
10. Pěvecké jednoty:
   Slavjan Hradec Králové, 17 členů s praporem, Kde: (asi ubytování) hotel Andrejsek
   Oreb Třebechovice, 6 členů s praporem, hotel Andrejsek
   Ples Josefov, s praporem, Slezák
   Libuše Josefov, Slezák
   Pěvecký odbor Nová Paka, deputace 2 členů, Andrejsek
   Jaromír Jaroměř, s praporem
   Zpěvácký spolek „Záboj“ Dvůr Králové
   Ratibor Hořice, 14+2 členů s praporem, Městský host
   Svatopluk Lochenice, 14 členů s praporem, Městský host
Ochotnické spolky: Vrchlický Jaroměř, 10 členů
Živnostenské jednoty: …. gremium Kr. Dvůr, 2, Živnostenská jednota Josefov, 20 členů s praporem
Hospodářské spolky: Hosp. a čtenářská beseda Račice, 5
Jednota živnostenských pomocníků: „Lipa“ domovnická jednota Josefov, 14 členů, předseda Adolf Lohmann, Slezák

----------------

dik Díkůvzdání.
Slavný a významný den 25ti-letého trvání našeho vlasteneckého spolku pomohli Jste nám, drazí rodáci a příznivci. důstojně oslaviti.
Z té příčiny vzdáváme na prvním místě hluboce cítěný dík slovutnému pánu panu MUDru. Jos. Moravcovi, slavnostnímu řečníku. Kéžby vřelá slova Vaše rozehřála ty chladné, studené a ledové mysli mnohého z nás ! Uctivý dík vyslovujeme velectěné matce práporu paní Marii Hojné a všem spanilomyslným družičkám a vlastenkám smiřickým ! Vřelý dík buď všem od starosty města až do poslední chýže za ozdobu města !
Z úst slavnostního řečníka sami Jste slyšeli, že jednota naše po čtvrtstoletí podporovala jen věci národní, vše poctivé a prospěšné snažení ! Kolik set miláčků Vašich doprovodila již ku hrobu za čvrtsta roků ? Kolik set, ano tisíc zlatých dala na podniky národní, na podpory jednotlivcům i veřejnosti od nejmenšího dítka školního až ku starcům šedivým ! jen neurvalý odpůrce náš, anebo renegat může zneuznávati poctivou a národní snahu naši ! proto nastupujíce nové období, vyzýváme při té příležitosti všecky ctěné občany, kteří ještě nejsou členy našimi, aby neváhali přistoupiti k jednotě naší za členy přispívající neb účinkující. Jak zachováte se k nám, tak i my budeme se k Vám chovati !
Ve Smiřicích, dne 8. srpna 1892
Výbor pěvecko-ochotnické jednoty „Hanka“

Na druhé straně poděkování je razítko ,,Městský úřad v Smiřicích podáno 12. srpna 1892. čís. 1002“ a text „Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 23.8.1892 předneseno.“Spolkový prapor

Neskudla Josef Neškudla
V Jablonném, dne 2.1.1891
Slavnému pěvecko-ochotnickému spolku „Hanka“ ve Smiřicích!

K milému mne vyzvání, kladu sobě za čest slav. pěvecko-ochotnickému spolku zdvořile oznámiti, že ochoten jsem níže uvedený spolkový prapor se vším příslušenstvím, toliko bez špice líry, co možná jen nejlépe a velmi stálý vyhotoviti, k přesvědčené téhož ... uváděje k lask. nahlédnutí tamní mnou dodaný živnostenský prapor.
Dle připravených vzorků dodal bych spolkový prapor 2. zdéli 150 cm šíře z nejtěžších a velejemných dobrobarevných zcela hedvábných grogrénu, každá strana dle volby barev, na jedné straně zcelovyšívané umělecky provedené poprsí Václava Hanka vynikající zdola z lípového polověnce ratolesti, na druhé straně pravým zlatem neb stříbrem vyšívaná líra, noty a ostatní umělé hedvábím provedené a zlatem roubené v příslušné velikosti, kolkolem obrouben pravým zlatým spřádaným, neb těžkým bullion zlatým třepením dle vzorků, šerpa z těchže látek pravou zlatou portou lemovaná dlouhým takým třepením, voskovým povlakem na svinutý prapor s nápisy lakovaným opásným řemenem, žerď bohatě vyřezávaná hnědá hlazená v ohni zlaceným kováním, šroubením hřeby, a připevňováním na drát v rýze v mírně účtovací ceně 230 zl. Stuhy také jak u živnostenského praporu pravým zlatem a stříbrem vyšívané na které bych proslov vyprosil při lask. objednání v mírné ceně 35 zl.
Jelikož poprsí, obličej taktéž i bohatá líra vyžadovati budou velké píle a práce nejvýtečnejších umělkyň, vyžadovati budou času i nákladu stanovil jsem přezevše to velmi skrovné ceny očekávám tudyžto jistot svěření práce této a že nejdokonaleji a solidně provedena bude sloužíž důkazem tamtéž dodaný živnost. prapor.
Poroučeje se ke všem službám Slav. pěvecko-ochotnickému spolku zůstavuji se s výrazem nejhlubší ucty a vážnosti.
Josef Neškudla č.d. 86

V Jablonném, dne 9.III.1891
Přihlížeje k obsahu velectěného dopisu ze dne 8.3.. t.m. neradil bych ctěnému spolku jíž vzhledem onoho cenného a pracného vyšívání a neminil bych při látce šetřiti což obyčejně velkou chybou bývá, pročež setrvaje při zaslaných vzorkách uvoluji se jíž dříve ponavržený důkladně vypracovaný prápor s uvedeným vyšíváním a upravením mimo líryu žerdě toliko nepatrným nekde ušetřením v té nejnižší cenně i s bohatými stuhy vše v pravém zlatě a stříbře za 250 zl dodati.
Jelikož Vám Velectěný Pánové při výtečných jakostech a důkladné prací jíž to nejmožnější činím, těším se, že mne svojí důverou poctíti, práci tu svěřiti ráčíte, načež já se vynasnažím vše co nejpečlivějí umělecky vkusně a trvale provésti, poroučím se Vám za nejhlubší úcty povždy služboochotný
Josef Neškudla č.d. 86

V Jablonném, dne 8.6.1892.
Přijímám lask. učiněnou objednávku provedení spolkového praporu dle mi dříve zaslaných popisu a mých nato učiněných nejlevnějších ofertu s výminkou postříbření lýry což v mých ofertech zahrnuto ani pojmenováno nebylo, neb dle výňatku z ctě. dopisu si toho ctě. spolek nepřál a jinam opraviti dáti mínil,však ujišťuji že po spatření za nejmírnější poplatek by to provésti dal; při tom nejskromějším účtování a slevování nemohu nyní stříbření lýry v to pojmouti.
Připravuji vše, bílou stranu s vyšív. lýrou etc prací; při stuhách prosím mi brzy lask. proslov který aby nebyl příliž dlouhý zaslati aby i tu započíti se mohlo, červená strana bude pak připravena aby hned po oznámení svolení nošení zem. znaku se na téže vyšíti mohl, však trvává toto docílení dosti dlouho.
V každém ohledu vynasnažím se dobrými látky a ostatními potřebami a vyšíváním ku vší spokojenosti posloužiti s čímž značím za výrazu nejhlubší úcty a vážnosti
prapor služboochotný Josef Neškuda č. 86

V Jablonném 30.6.1892
Prosím ucti o rychlé lask. oznámení: jakého objemu žerď u vrchu býti má by se stará lýra na tuto hodila; zdaž též povolení k nošení zemského znaku uděleno jest a o udání nápisu na stuhy by se i s těmito alespoň započíti mohlo by vše hotovo bylo až po znak zemský, na který až povolení dojde, by se jen tento vyhotoviti mohl; též bude zapotřebí lyru k úpravě zaslati.
Očekávaje rychle lask. zprávy značím s výrazem hluboké úcty
Josef Neškudla č. 86
Text na lístku svisle vlevo: Dne 7./6. zaslal jsem totiž přípis že souhlasím až na postříbření lýry která dříve nikdež uváděna nebyla aniž účtována
Korespondenční lístek je od soukromého sběratele.

V Jablonném, dne 4.8.1892
Podařilo se mi při největší píli prapor do 4. tm. dohotoviti, který Vám ctění Pánové tímto zároveň důkladně a bohatě vyhotovený se vším příslušenstvím s nejlevnějším účtem zasýlám podotýkaje, anť žerd objemná a prapor těžký jest nutno jest by se vždy šroubení velmi dobře dotáhlo, by obě půly dobře na sebe přilehaly aby se před svěcením ke přání dírky pro hřeby učinily, jelikož celá hůl z tvrdého dřeva zhotovena jest a bez navrtání by se hřeby ohýbati mohly.
Přeje šťastného obdržení a nejlepší zdar slavnostního výkonu posvěcení, předpokládám, že zaslaný prapor všestranné úplné spokojenosti dosáhne a u příležitosti té mé firmy vůkolním sl. spolkům dobrotivě odporučena míti račte, činím se Vám vřele poručena za výrazu hluboké ucty a vážnosti
vždy služboobchodovatelný
Josef Neškudla č. 86

prapor
Bílá strana spolkového praporu. Za obě fotografie děkuji paní Reichové.

prapor
Druhá červená strana. Z původního návrhu poprsí Václava Hanky sešlo. Prapor je ve smiřickém archivu.

ucet Účet za spolkový prapor ze dne 4.srpna 1892

Text:
1 Prápor spolkový 2m zdéli 1.50 m šíře z těžkých zcela hedvábných grogrénů, bílého a červenému; na bílé straně lýra noty velmi bohatě pravým zlatem v polověnci barevným hedvábím vyšívaná, na straně druhé veliký znak zemský „českého lva s korunou“ pravým stříbrem velmi bohatě vyšitý, koruna pravým zlatem a drahokamy posázená, po okrajích s těžkým bouillion třepením žerď bohatě vyřezávaná, hnědá, hlazená se zlacenými hřeby kováním a prakticky zařízeným připínáním, šerpa z těch samých zcela hedváb. grogrénů, pravými zlatými portami lemovaná, hedváb. podšívka a dlouhým třepením, povlak na prápor z voskového plátna i s udanými nápisy, lakovaný opásný řemen pro praporečníka, i s postříbřením a obnovením lýry, zhotovením a prací v nejnižší ceně zůčtován zl. r. č. 215.-
2 Stuhy široké těžké zcela hedvábné, bohatě pravým zlatem a stříbrem, rozsáhlými nápisy vyšívané, se zcela hedváb. bílou podšívkou, dlouhým třepením a nahoře krás. vázanými klečkami zl. 35.- Celkem 250 zl.
K dalším službám nejochotnější
Josef Neškudla č. 86

-------------------

Chyby v provedení praporu.

V Jablonném, dne 12.8.1892
Vyslovuje díků za obdrženou hotovost 150 zl. jest mi velmi nemilé že se onen omyl přihoditi mohl a to jedině tím, že se před rokem onen výkres předložil a do té doby se o tom zmínky nečinilo. Račte lask. prapor sem zaslati vyšije se na to místo vavřinový věnec, pakliby ten ono místo nezakrýval musel by se též lípový věnec dáti. U stuh by ostaly malé dírky od vyšívání, tu bych myslel že by bylo lépe aby se ty y nevyparovaly. Bude záhodno, aby se prápor v oné šatuly v té výši jak dosahovati bude matouzem upevnil. S výrazem hluboké ucty a oddanosti
Josef Neškudla č. 86

Koncept odpovědi na tento dopis je napsán na druhé straně.
Ctěný pane !
Váš ct. list mne uspokojil, a také poněkud utišili se páni výborové. Prapor posýláme k opravě, a prosíme jen tu žaludovou větev úplně odstraňte a pokud možno aby nebylo po ní památky; dejte čistě lipové lísty s květy, jak vidíte na obraze „Slávie“ od Maixnera ! Pak teprve dílo Vaše potěší všecky a vřele Vás všude doporučí spolek náš.
Co se týče těch y, učiňte co možna jak tomu co znalec rozumíte. Kdyby to vůbec nešlo, inu tedy ponechejte tak. Leč pánové jsou toho náhledu, že takové maličkosti v práci dá se lehko napraviti a dotvořila by umělecký výkon Vás do podrobna; byla by pak práce Vaše bezvadná do podrobna, a nikdo a nikde nemohl by Vám nic vytýkati ! Prosím Vás snažně, udělejte mi tu radost a učiňte co možno. Peníze zašlu pak s díkem neodkladně.
S přátelským pozdravem a dokonalé úctě znamenám

V Jablonném, dne 20.10.1892
Zasýlám dotyčný spolkový prápor se stuhami dnešní poštou náležitě a co nejdůkladněji upravený.
Vynasnažil jsem se všemožně bych přese vše obtíže a nesnáze s tím spojené upravil onu zmylu z obojí strany vinnou, kteráž se stala tím že prápor po ujednání za rok objednán byl a v tom posledním objednávacím dopise popsáno nebylo jak vyšitý býti má což též příčinou jest, neboť prápor dal se dle dřívějších výkresů do práce. - Nehledě k tomu že dřívější vyšívání úplně se vypárati musilo, by se vše zakrylo velmi bohatý plný polověnec lípových listů s prav. zlatými květy vyšitý býti musel i ve vavřínovém polověnci muselo se mnohé doplňovati a vyšívati by soulad obojích byl; doufám že P.T. Velectěná pěvecká jednota laskavě nahlédne že jsem s tím velmi značné škody utrpěl a na ono bohatší doplněné vyšívání obou polověnců malou odškodněnou pouze 5 zl laskavě přidati ráčí.
Poroučím se ku všem dalším službám, hledím laskavému dobrotivému náhledu, jakož i vyslišení mé uctivé snažné prosby a
znamenám za nejhlubší úcty a oddanosti vždy nejochotnějším služebníkem
Josef Neškudla č. 86
Trenkwald Spolek Hanka poslal žádost o rozpočet i jinému podnikateli:

Vpravo:
Cenová nabídka z 15. prosince 1890 od Jindřicha Trenkwalda s cenou 194,7 zl.

Text dole:
Jindřich Trenkwald v Praze
dne 15. února 1892
V prosinci roku 90 zaslal jsem po přání Vašem rozpočet na prapor spolkový. Jelikož doposud bez zpráv veškerých jsem, myslím že záležitost ta odložena na rok nynější a doufám že příznivá a solidní nabídka má, slavný spolek k tomu přiměje, by ctěnou objednávku na prapor ten mne udělil.
Hledím tudíž ctěným zprávám vstříc
S veškerou úctou Jindřich Trenkwald
Trenkwald