Smiřice a Holohlavy - ulice Kršovka

Jsou použity materiály ze smiřického a Okresního archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

Do roku 1880 neměly Smiřice vlastní hřbitov a zemřelí museli být pochováváni na hřbitově holohlavském. Přes dnešní Kršovku vedla
cesta na hřbitov ( něm. kirchhof ), odtud zkomoleně krchov ( krchovka - ch » š ). Dříve se ulice jmenovala „Na Kršovce“,
na některých číslech je ještě toto označení.

V ulici je 29.6.2016 evidováno 29 adres: čp. 31, 79, 80, 81, 82, 83, 188, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 a 609.
V ulici stojí také domy patřící do katastru Holohlav: čp. 149, 150, 156 a 157.

Popis zbouraného domu čp. 77Smiřice - ulice Kršovka
Ulice Kršovka, vyfotografovaná Karlem Ulmanem z Náchoda 13.8.2005. Blíž leží Zahradní ulice.

Smiřice - ulice Kršovka
Foto od p. Voláka ukazuje původní prostor při vjezdu do ulice.

Smiřice - ulice Kršovka
Stejná místa dne 29.12.2008.

Smiřice - ulice Kršovka
Za zákrutem cesty se ulice již napřimuje.
Podle této fotografie popisuji domy, začínám od vjezdu ze Zemanovy ulice a postupuji ke konci ulice. Vše bylo fotografováno 23.2.2006.

Pravá strana ulice

ulice Kršovka ulice Kršovka
Práce na vodovodu v dubnu 1960. Foto od p. Poláčkové.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Čp. 84 před zbouráním ( čp. má dnes jiný dům ). Foto od p. Voláka
Vpravo: Pohled na stejná místa, jako na fotce vlevo. V domě čp. 121 má p. Spurný sklenářství. 23.2.2006

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Rozmístění domů před postavením ulice.
Vpravo: Dům vzadu má čp. 481. - 20.4.2006

ulice Kršovka
Dům čp. 481. Foto mi poslal M. Volák.Čp. 82

ulice Kršovka
Plán k vystavení nového stavení pro pana Josefa Hrubyho čís. 82. v Smiřicích,
rýsoval V. Kottland 16.května 1873.

Panu Josefu Hrubýmu měšťanu zde. (koncept)
   Vy jste dne 5. června b.r. ... podal žádost s přiloženými plány k udělení povolení k postavení nového domu na Vašem stavením místě číslo pop: 82.
   Poněvadž dle doslechu už jste sobě dovolil stavbu tu již započíti, Vám povolení k stavbě doposud udělené nebylo ... a ani ste zde doposud neohlásil stavitele ... stavěti nemůžete ...za tou příčinou Vám zakazuji pod pokutou 20 zl dále stavěti...
   Smiřice dne 8/8 1873

Hrubý Vyjádření.
   Vyzván slavnou městskou radou o ohledání započaté stavby domku pana Josefa Hrubýho zde, nalezl sem tu samou následovně:
   1. stavba sama jest co do hranic patřičně založená, ba co se pouliční čáry týče, nazpět posunutá tak, že levý roh od hranic 27". pravý pak 15" od té samé jest vzdálený; na straně Andrýskové 18" od hranic založená a tudíž jak v opraveném polohopisu viděti jest, docela jinák se nachází.
   2. Stavba jest v menších rozměrech založená, než jak v plánu vidáno a jest toliko 6°- 5´- 0" dlouhá a 5°- 1´- 0" široká, obsahuje místo jedné velké komory jeden kravín a malou komůrku, dále vynechány jsou 2 okna v čele východním a jedno na zadní straně z jihu; stavba pak sama dospěla již tak daleko, že hlavní zdě kolem vyvedeny jsou až po klenutí oken, ano 2 znich jsou již překlenuté.
   Toman Co do jakosti stavby, je ta sama dosti solidně započatá z hmotu nazvíce tvrdého, s dveřmi a okny, patřící míru majícími.
   Smiřice d. 16/8. 1873 Valášek.
Použito také do protokolu k povolení stavby sepsaného dne 12. srpna 1873.

Soused Jiří Toman a manželé Josef a Barbora Andrejskovi nemají ničehož k namítání.
Jejich podpisy jsou vpravo.
Stavebník Josef Hrubý hlásí, že mistr zednický Petr Pekárek stavbu resp. práci vésti bude.

Protokol na přijmutí nově postaveného domu Josefa Hrubýho byl sepsán dne 15.10.1878


plán Polohorys
Nákres na přistavení nového chléva pana Josefa Hrubýho čís. 82. v Smiřicích
rýsoval W. Kottland 7. září 1880.
Soused v čísle 83. byl Jiří Toman.
Žádost byla podána 7. září 1880. Protokol k povolení byl sepsán 21. září 1880.
Soused z čísla 81 Václav Polák proti dřevníku a chlévu nic nenamítal.

ulice Kršovka
Dům čp. 82 dostal v létě 2006 novou barvu. 5.9.2006Čp. 83 a 188

ulice Kršovka
Poloha místní a stavební nákres, k vystavení jednoho domku Čís: 83. patřící Jiřímu Tomanu v Smiřicích,
rýsoval Jan Kottland 9.10.1869.
Texty Poloha místní, nahoře Čís. 80, Cesta do pole, Domovní stavení čís. 84, Hnojník, Nové stavení čís: 83., Stará seknice čís 83.

Toman Žádost:
   Jiří Toman majitel domku Čís: 83. v Smiřicích, žádá aby mu povoleno bylo, dle přiloženého nákresu L:A.B. chce jeho domek z cela přestavěti a sice tak, namísto dřevěného = zděný nový domek, zcela bezpečně, před ohněm postaviti.
Jiří Toman 9/10 1869

-------------------

Vachek

Ze žádosti:
   Nížepsaný zamýšlí při své polovici domu čís: 83 ve Smiřicích jednu světnici v směrem do zahrady ... postaviti.
Protokol,
   za povolení stavby jedné nové světnice pro Jiřího Vachka, byl sepsán 27. října 1876


ulice Kršovka
Nástin na postavení nové světnice pro p: Jiř: Wachka čís: 83. v Smiřicích,
rýsoval J. Andrejsek 18. října 1876.
Půdorys: vlevo jsou Světnice Jana Tomana, vpravo: Světnice Jiřího Vachka.

-------------------

Vachková Vachková Nástin na přistavění jedné nové světnice při domku P. Františky Wachkový č. pop. d. 83 ve Smiřicích, rýsoval J. Andrejsek 21. srpna 1881.

VachkováProtokol,
  k žádosti Františky Vachkové, podané 23. srpna 1881, za povolení stavby jedné nové světnice, byl sepsán 28. srpna 1881.
Jan Toman mezující soused Jiřího Vachka ... ničehož nenamítal.

-------------------

Karlu Vítovi, majiteli domu čp. 83 ve Smiřicích, bylo 9. června 1910 povoleno postavení dřevníku u domku.

ulice Kršovka
Tento dům má dvě čísla popisná: vzdálenější půlka má čp. 83, blížší polovina má čp. 188.ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp. 461 + Čp. 462

Smiřice - ulice Kršovka Smiřice - ulice Kršovka
Čp. 463 + Čp. 464

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: V polovině Kršovky je vjezd do slepé ulice se třemi následujícími domy, první z nich má čp.465.
Vpravo: Čp.466

ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp.467 + Čp.469

ulice Kršovka
Zleva čp.469 a čp.467. 17.3.2017

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Čp.468
Vpravo: Objekt bývalých jeslí čp. 477 stojí jako další v řadě domů na pravé straně ulice za mostem. Je zde dětský lékař a gynekologie
Zleva doprava teče potok Jordán. - 20.4.2006

ulice Kršovka
20.3.2017 byly pokáceny poslední smrky před domem čp. 477. Nově zde znovu vznikly jesle.
V pozadí vlevo je budova školky čp. 478

ulice Kršovka
Na začátku roku 2020 byla budova školky čp. 478 zateplena. 3.6.2020
Budově školky se věnuje tato stránka.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp. 474 + Čp. 479

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Poslední dům na pravé straně ulice čp. 480.
Vpravo: Tomáš Spurný vyfotografoval začátek ulice Kršovka dne 13.8.2005.


Levá strana uliceZbourané čp. 77

ulice Kršovka
Poloha domů, na místě žluté šipky leží přibližně Zahradní ulice. Foto od p. Voláka.

ulice Kršovka
Nákres na rozšíření hospodářského stavení při domě pana Wácl. Karla č.p. 77 ve Smiřicích
rýsoval W. Kottland, tes. mistr dne 5. dubna 1888

PolohorysZa příčinou podané žádosti p. Václava Karla, majitele domů čp. 76 a 77 v Smiřicích za povolení rozšíření jeho hospodářského stavení čp. 77 odbývati se bude zítra dne 7. dubna 1888 o 2. hod. odpoledne, komisionální šetření stavebního místa...
Purkmistrovský úřad v Smiřicích, dne 6. dubna 1888, purkmistr Valášek

Karel
Vpravo:
Polohorys z plánu nahoře.

Text: dole Stavení p. W. Karla č. 76, Cesta, Nová stavba St. p. W. Karla č. 77, Stavení p. Blažeje č. 78, vpravo nahoře Zahrada č. 79 p. Jiří Kvičery.ulice Kršovka
Dnes zbořený dům čp. 77.

ulice Kršovka
Čp. 77.

ulice Kršovka
Za čp. 77 je vzadu na kopci částečně vidět bývalý hostinec Na lednici.
Čp. 79 stojí vpravo.

Smiřice - ulice Kršovka
Boční ulice s čp. 79 vpravo - 17.12.2011

----------------------------------------------------------

Čp. 79

ulice Kršovka
Plán na nadezdívku č.p. majitel p. Josef Polák ve Smiřicích,
rýsoval Karel Volt v květnu 1911

Ze žádosti:
   V úctě podepsaný, dovoluji si podati slavné městské radě uctivou žádost, aby ráčila prozkoumati plán a nařídila odbývání komise k prozkoumání vyhořelé stavby č.p. 79., by mohl zmíněnou stavbu nadezdíti (zvýšiti) a ostatní pořádek uvésti, by stavba tato bylo opět způsobilá k obývání.
   Stavbu říditi a k ní dohled míti bude pan Karel Volt, zednický mistr ze Smiřic.
   Ve Smiřicích, dne 8. května 1911 Josef Polák

-----------------------

Ze žádosti:
   Zamýšlím vystavěti zde ve Smiřicích, na místě vyhořelé a rozbourané stavby č. p. 79 domek...
   Domek ten hraničil by s domem p. Václava Štěpána a pak s domem p. Václava Karla, a byl by delším průčelím do ulice obrácen.
   Ve Smiřicích, dne 10. dubna 1912 Josef Polák
čp. 79
Z protokolu:
   za povolení nové stavby obývacího stavení na zahradním pozemku čkat. 215 ve Smiřicích pro Josefa Poláka, který byl sepsán 11. dubna 1912:
   Navržená novostavba obývacího stavení projektována jest na místě kolem nezastavěném podélnou svou stranou tvoříc prodlouženou frontu se sousedícím domem pana Štěpána. Mezi domem pana Štěpána ponechává se ulička 3.20 m zšíři.
   Dům sestává z průchodící chodby, z níž jsou přístupny dva byty a jedné kuchyni a jednom pokoji. V podkroví navržena jest obytná světnice, i musí být přesně dodrženo veškerých pravidel požárních, které předpisuje stavební řád, z nichž hlavní jsou: ohnivzdorné schody, dlažba půdy, oddělení krovu od stropní konstrukce atd.
   Jelikož budova nalézá se v obvodu ... musí býti položeny podlahy nejméně 60 cm nad roveň ulice.

Polák

---------------------

stavba ... obdržela staré číslo popisné 79, jest nyní dohotovena a bylo také povolení k obývání téže uděleno.
   Obecní úřad ve Smiřicích dne 20. září 1912.

Vpravo:
   Plán na stavbu domu pro pana Josefa Poláka ve Smiřicích, rýsoval Karel Volt v dubnu 1912.ulice Kršovka
Čp. 79
V roce 1945 zde bydleli Karlovi. Foto od Otakara Karla.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Přestavba domu čp. 79. Foto vlevo od p. Voláka.

čp. 79
Pohlednice s domem čp. 79 byla odeslána na adresu:
Stáňa Stránská, choť c.k. oficiála Josefov, s podpisy "od rodiny Černých, Vopřadová"
Zhotovil: Portrétní a fotografický atelier Josef Rezek, Praha, Václavské nám. č. 59

čp. 79
Detail osob z fotografie nahoře.Čp. 80

ulice Kršovka
V čp. 80 Firemní štít oznamoval, že Václav Štěpán je mistr sedlářský a čalounický.

Pan Volák ve smiř. Zpravodaji píše:
Tentokrát z historie domu čp. 80 (podle starého číslování čp. 61) Na Kršovce.
  V článku je zachováván pravopis, který je použit v originálu, který zapůjčil Ing. Kupka.
  Když držitel gruntu Jan Petrák zabřednul do dluhů, které na 964 zl 42 kr vynalezeny byly, městské právo prošacovalo jej i s polem na 560 zl a prodalo grunt Janovi Spurnýmu. Po jeho smrti vdova Anna se znovu provdala za Jana Svobodu, kterému domek připsala 16. února 1784 v ceně 560 zl. Povinností držitele bylo k vrchnosti: platiti úrok 14 kr, kontribuce 1 zl 57 kr. Od 26. Augusty (srpna) 1824 držela vdova Lidmila Svobodová domek za 2503 zl 35 kr. Od 27. 7bris (zřejmě července) 1824 držel domek za 2800 z1 Václav Dušek. Od 7. 7bris (opět července) 1828 byli za 1268 zl držiteli domku František Rott s manželkou Evou. Majitelé domku se poměrně často střídali - za osm let od 17. 7bris 1836 se novou majitelkou stala za 692 zl Josefa Lampetzová. Jen o pouhých přibližně 100 dnů později se od 30. října 1836 stává majitelem Josef Veselovský. Ani on si tohoto domu dlouho neužil, protože už 10.9bris (září) 1839 se objevuje za 800 zlatých nový majitel domku stává se jim Jan Jakoubek. Ten vlastnil domek poměrně déle. Teprve po 35 letech se objevují noví majitelé. Od 18. února 1864 se za 1635 zlatých stávají majiteli Ignác Matějíček s manželkou Marií. Štěpán
  V roce 1910 jsou už vedeni jako majitelé Václav a Anna Štěpánovi. Jako majitelé následovali ještě další dva Václavové Štěpánově. Po smrti posledního Václava Štěpána (listopad 2000) zůstala majitelkou jeho žena Blanka.

Podpis Václava Štěpána je z povolení pro souseda p. Poláka z roku 1912

Fotografie Štěpánovy rodiny


čp. 80 čp. 80 Ze žádosti datované dne 10. ledna 1897:
   Já níže psaný hodlám na svém místě a při stávajícím již obydelním stavení,novou sedlářskou dílnu postaviti, mimotoho na mých hranicích mezi čís.p. 79 p. Jiřího Kvičery a čís. p. 80 plot s tvrdého hmotu, na místo schátralého dřevěného vystavěti.
V. Štěpán

Plán rýsoval V. Kottland 10. ledna 1897.
Texty ze shora:
Místnost p. V. Poláka, Dom. st. p. Jiří Kvíčery, Zahrada k č. p. 80, Nová stavba, Dvůr, Domovní stavení p. Václ. Štěpána č. 80, Veřejná cesta k Holohlavům (dnešní ulice Kršovka)

Protokol
Kvíčera k vyšetření žádosti p. Václava Štěpána za povolení stavby ,,nové sedlářské a kolny na jeho zahradním pozemku při jeho domě čp. 80" byl sepsán 5. dubna 1897.
Z protokolu: ...vzhledem však k regulaci uličky k Holohlavům vedoucí musí stavba tak založena býti, aby od pravého rohu nové stavby až na roh zahrady u čp: 81 měřeno, tak jak v plánu poopraveno jest, pouliční rovná čára povstala.

Podpis Jiřího Kvíčery z protokolu.


Smiřice - ulice Kršovka
Pohled ke křižovatce se Zemanovou ulicí. 6.10.2009.
Domeček vpravo je v čp. 80 .

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Čp. 80.
Vpravo: Prostor před domy čp. 79 a 80 v roce 1968. Byly položeny nové chodníky

ulice Kršovka
Pohled do stejné ulice, jako nahoře, od nádraží 10.4.2010
Čp. 81

ulice Kršovka
Nástin na přestavění domovního stavení u p: Barb: Andrejskové čís: 81 ve Smiřicích,
rýsoval J. Andrejsek dne 14. května 1877.
Text půdorysu zleva: Kvelb, Kuchiň, Komora, dole Mlat, Chlév, Komora, Sin a Svetnice
Polohorys: Pole čís: 81, Nové stavení, Domovní stavení čís: 81, Zahrada čís: 81, Čís: 81, Zahrada čís: 80. Pěšina k Holohlavům

Ze žádosti:
Andrejsková Níže psaná zamýšlí k svému obytnému stavení čís: 81. v Smiřicích 1. Komoru, 1. Kuchiň, 1 Kvelb a mlat přistavěti a uvnitř místo dosávadních dřevěných přiček, od kamena a cihel nové přičky chci postaviti...
Smiřicích 16. května 1877 Barbora Andrejsek (podpis vpravo)

Protokol:
za povolení stavby komory, kuchině, kvelbu .. pro Barboru Andrejskovou byl sepsán 22. května 1877
Předvolaný soukromník Václav Batista (mlynář) co nejbližší soused se nedostavil Polák

--------------------

Protokol k vyšetření žádosti p. Václava Poláka za povolení stavby nové kulny na jeho pozemku při domě čp: 81 ve Smiřicích byl sepsán 4. června 1902.


ulice Kršovka
Návrh na přistavení kulny při hosp. stavení č.p. pana V. Poláka ve Smiřicích,
rýsoval V. Kottland v květnu 1902.
Polohopis: nahoře Zahrady, Stavení p. Kvíčery, Zahrada p. Štěpána, Stavení p. Poláka, Dvůr, Kulna a Pole, Ulice, dole Stavení p. M. Karpíška

ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp. 81 + Čp. 609, za tímto domem je ještě malý dům s čp. 31.
Čp. 31 bylo převzato po zbouraném domě se stejným číslem v Palackého ulici, zde i tam žila majitelka pí. Hana Šedivá.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp. 473 + Čp. 472

ulice Kršovka ulice Kršovka
Čp. 471 + Čp. 470

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Čp. 475 stojí na spojnici Zahradní ulice a Kršovky.
Vpravo: Čp. 476

ulice Kršovka
Pohled na spojovací silnici mezi Zahradní ulicí a Kršovkou.
Dům čp. 475 má novou fasádu. Vpravo za stromy přitéká potok Jordán. 29.1.2011

ulice Kršovka
Pohled na Kršovku z mostu přes Jordán 9.10.2005. Zajímavý je ,,vykousnutý" strom před čp. 473, pro dráty elektrického vedení.
Dnes jsou dráty pod zemí, sloupy zmizely a strom také. Pracuje se na novém vodovodním vedení.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Čp. 150 - tento dům patří pod Holohlavy.
Vpravo: Čp. 149 - tento dům patří pod Holohlavy. Foceno dne 4.8.2007, stará podoba fasády ze dne 23.2.2006 je na vloženém obrázku.

Smiřice - ulice Kršovka Smiřice - ulice Kršovka
Vlevo: Čp. 156 - tento dům patří pod Holohlavy.
Vpravo: Čp. 157 - tento dům patří pod Holohlavy.

ulice Kršovka ulice Kršovka
Vlevo: Přestavba zadní části domu čp. 157.
Vpravo: Přestavba čp. 157. Za obě fotografie děkuji p. J. Zápařkovi.

 ulice Kršovka
Poslední část fasády domu čp. 157 (vpravo) byla právě dohotovena. 26.4.2014

 ulice Kršovka
Nová fasáda domu čp. 156 byla zhotovena v roce 2010. - 28.12.2010

ulice Kršovka
Zde je dobře vidět, jak jsou Smiřice a Holohlavy provázané. Pohled na posledních pět domů na levé straně Kršovky.
Zleva čp. 476 patří do Smiřic, do Holohlav patří další domy čp. 150, 149, 156 a 157.

 ulice Kršovka
První dům s čp. 156 po natření fasádní barvou. - 26.7.2014
Vzadu jsou vidět domy ulice U Jordánu.