Holohlavy - ulice Na Státní

Na této stránce jsou popsány domy s čísly popisnými
67, 85, 86, 87 a 333, 88, 89, 90 a 131

Klikni pro přímý přístup k popisům domů.

Další čísla: 61, 67, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 130 a 302 a 246
stojí na levé straně ulice (myšleno od Hradce Králové)

Zpět na hlavní stránku       Fotografie celé ulice ulice      Domy na levé straně ulice

Jsou použity materiály z holohlavské kroniky a Okr. archivu Hradec Králové.

Nedatované fotografie jsou nafoceny 7.1. a 20.5.2006

Na Státní
Pohled od křižovatky směrem ke Hradci Králové.


Čp. 67

Na Státní 67
Čp. 67 - V r. 1920 postavil Josef Plšek, tesař. Jeho syn Josef, též dovedný tesař přivtěliv pozemky z parcelace odešel r. 1945 do Libotova v pohraničí, kde převzal statek, se kterým přešel do JZD. Stavení v Holohlavech si ponechal pro dcery a pro sebe do výměnku. R. 1958 přestavěl stodolu na byt Richtr Ladislav ( Richtr bylo v kronice ), elektromechanik, kde se s rodinou ubytoval.
--------------------

Původní domek se stejným číslem by dnes stál na místě prodejny potravin.

Čp. 67 – domek velkostatku při státní silnici,
   Postavil Josef Kotlant, vulgo Barvíř a patrně když se zjistilo, že pozemek patří velkostatku, tento domek koupil ( 1873 ), Kotlant si pak postavil nový domek na pozemku čp. 11.
   Při parcelaci celého pozemku č. parc.448 ,,na stráni“, kterou prováděl ing. J. Popek z Jaroměře se však opět zjistilo, že tehdejší názor, jako by byl Kotlant postavil domek na pozemku dvora nebyl správný. Pozemek č. kat. 499/3 a 449/2. ( který byl částečně již přiorán k č. kat. 448 ) na kterém domek stál byl obecní a teprve při tomto měření byl přivtělen ku stavební parceli č. kat 448/1, kterou si velkostatek při jednání o prodeji vymínil pro sebe, poněvadž v domku bydleli jeho zřízenci, kteří dávali pozor na polní pych ( Skokan Frant. a jiní ).
   Obec dle smlouvy kupní byla povinna provésti knihovní pořádek, v r. 1939 koupil od velkostatku domek Václav Novák, dlouholetý šafář a později i správce míst. dvora za 1.200.- Kčs a pozemek za 10.- Kčs za 1m2. Při tomto prodeji byla stavební parcela č.k. 448/1 rozdělena mezi 3 tehdejší žadatele: Nováka Václava a Jana ( syna kupujícího ) a dostala č. kat. 448/4, s příslušnými díly č.k.499/3 a 499/2, Chlupatý Václav, místní kovář z čp. 61 koupil zbývající č.k. 448/1 s dílem a) 499/2 a Václav Špriňar, obuvník koupil zbývající díl č.k. 448/2 s dílem b) 449/(?).
   Tak od původní parcely bylo odděleno 7a 43 m2 ( Chlupatý ) a 5a 73 m2 ( Špriňar ), do r. 1954 se na nich nestavělo a zemědělsky se obdělávají co oplocená zahrada.
    Holohlavská kronika p. Prokopa.Čp. 89

Na Státní 89

Na Státní 89

Na Státní 89 Na Státní 89 Na Státní 89 Na Státní 89
Na webové aukci se objevila tato fotografie s popisem ,,Holohlavy čp. 89, Plškovi".

--------------------

Plšek Ze žádosti o povolení stavby domu:
    ...na části parcely číslo 44/1 jemu přidělené, dle rozdělovacího plánu označené číslem VII ...
    Stavbu řídti bude oprávněný mistr zednický Jan Skalický z Rožnova.
Plšek Josef

Z protokolu o žádosti Plška Josefa, dělníka (tesař) čp. 79.
    Stavba tato pozůstává: v průčelí z jedné kuchyně, 1 světnice, dále chodba, s umístěním schodiště na pravé straně nachází se komara s 1 světničkou za místnostmi těmi chlév. Pod chodbou umístěn jest sklep. V podkroví zřízena jest jedna světnice. Krytina střešní budiž tvrdá.
    V případě, že by se na parcele 448/2 dále stavělo jest majitel stavení parc. 448/7 povinen proti výměně za stejnou výměru pozemků narovnati hranici jižní souběžně se severní. ...
    Sousedé, Václav Sehnoutka, čp. 21 (zahradou) a Josef Carda, nic proti stavbě nenamítají.

Žádost o povolení stavby domu byla podána 9.6.1920.
Komise se sešla 22.6.1920.
Stavba byla započata 6.7.1920, dokonnčena bylan 15.10.1920.
Povolení k obývání bylo uděleno od 1.1.1921.

--------------------

Na Státní 89
Plán na stavbu stodoly, chléva, chlévků, dřevníků a prádelny na parc. č. kat. 448/7, majitel p. J. Plšek, rolník v Holohlavech.
Rýsoval Václav Volt v lednu 1929. Papíry plánů jsou již staré a při rovnání by se poškodily.
--------------------

Na Státní
Domy čp. 89 a 67 ( nahoře ) mají novou barvu fasády. 2.12.2009


Čp. 88

Na Státní 88
Čp. 88. - V r. 1920 postavil Josef Carda.

--------------------
Ze žádosti:
Carda ...míní provésti stavbu dělnického rodinného domku na části parcely číslo 448/1 jemu přidělené, dle rozdělovacího plánu označené číslem VI. ...
Carda Josef

Z protokolu o povolení stavby domu:
Stavitelský znalec Alois Skalický:
    Stavba tato pozůstává: v průčelí z 1 kuchyně, 1 světnice; dále z chodby a chléva; změny v plánu jsou následující: ze zamýšlené komory zřízen bude chlév. Pod chodbou nachází se sklep. Krytina budiž tvrdá.
Zástupce obce:
    Studna budiž v náležité vzdálenosti od hnojiště a žumpy výkalové a opatřena tak, aby každé znečistění bylo vyloučeno. Výška prahů a podlahy 30 cm nad silnicí a výšky místností dle předepsaných nařízení.
    Sousedé p. Jos. Plšek ml., Václ. Kocián a Václ. Jambora (sousedí zahradou) proti stavbě nic nenamítají.

Žádost o povolení stavby byla podána dne 9.6.1920.
Komise se sešla dne 22.6.1920.
Stavba byla započata 10.7.1920, dokončena 15.11.1920.
Povolení k obývání od 1.1.1921.

Ze zápisu o komisionálním řízení ze dne 29. ledna 1939 pro stavbu chlívka s prádelnou
Popis stavby:
    Stavba je zděná, hořejšek dřevěný; pilířky jdou až ke střeše. Vlastní chlívek má rozměry 4 m x 5.50 m prádelna 3.40 m x 2 m. Na levé straně bude záchod se žumpou.
Zhotovitel plánů (stavbyvedoucí): V. Volt, stavitel
Zájemníci proti stavbě ničeho nenamítají. P. Plšek jen žádá, aby zadní zeď byla od jeho domku nejméně 150 cm vzdálená.


Čp. 87 a 333

Na Státní 87
Čp. 87. - V r. 1921 postavil Václav Kocián.

Žádost o povolení stavby byla podána 31.7.1920.
Kocián Komise se sešla 29.8.1920.
Stavba byla započata 8.9.1920, dokončena 20.6.1921.
Obývati počal 30.6.1921
Stavbu provedl Jan Skalický uř. opr. mistr zednický z Rožnova.


Na Státní 87
Na zahradě u čp. 87 stojí novostavba domu čp. 333. 5.5.2012
Vložená fotografie ukazuje podobu domu ze zadní strany - od školky.Koncept.
Berní správě ve Dvoře Králové.

    Podepsaný obecní úřad v Holohlavech spolu se zúčastněnými stranami podávají tímto slušně za osvobození od placení daní domovní a činžovní z přiložených novostaveb s tím, žádajíce o laskavé prominutí že o slevu daní nebylo v čas zažádáno.
    Jako důvod proč se tak v čas nestalo udávají;
    Podepsaní stavebníci nacházeli se v době po převratu v takové bytové tísni, že vítali usnesení obecního zástupitelstva v Holohlavech ze dne 13./4. 1920 kde se jím slíbilo,prodá-li velkostatek obci parcelu čk. 448/1,že se každému část tohoto pozemku pro postavení domku odstoupí.
    Protože ale velkostatek z různých důvodů prodej pozemků až do dnešního dne nevyřídil byly stavebníci nucení vyžádati si prozatímní povolení ke stavbě jak na velkostatku tak od obce a započali se stavbami jak v žádosti uvedeno.
    Pozemek resp. stavby nebyly potom majetkem velkostatku ani obce ani jednotlivců.
    Teprve 1.4.1922 při placení prvních % z kupní ceny dělají si nárok na vlastnictví a podávají žádosti za osvobození od placení výše uvedených daní a žádají znovu slušně berní správu ve Dvoře Králové, aby jim laskavě prominula že žádosti nebyly podány v čas.
    V Holohlavech 16./4. 1922


Čp. 86

Na Státní 86
Čp. 86 - V r. 1920 postavil Jan Rohlena.

--------------------

Na Státní 88
Plán na přístavbu hopodářských budov na čp. 448/4 majitel Jan Rohlena v Holohlavech
Je myšleno číslo parcelní.

plán Ze žádosti o povolení stavby domku čp. 86:
Stavebnímu úřadu obecnímu v Holohlavech.
    V úctě podepsaný Rohlena Jan, dělník v Holohlavech, míní provésti stavbu dělnického rodinného domku na části parcely 448/1 jemu přidělené, dle rozdělovacího plánu značené číslem III. ...
Stavbu provede p. Jan Skalický opr. mistr zednický.
8. června 1920

Z povolovacího protokolu, sepsaného dne 22. června 1920:
    ...Stavba tato pozůstává: v průčelí z jedné kuchyně, světnice dále z chodby a chléva; pod chodbou umístěn sklep. Krytina střešní budíž tvrdá. ...

Žádost o povolení stavby byla podána 9.6.1920.
Stavební komise se sešla 22.6.1920.
Stavba byla započata dne 6.7.1920, ukončena 20.10.1920.
Povolení k obývání dostal majitel od 1.1.1921.

Rohlena
--------------------

Rozpis parcelních čísel pochází z plánu nahoře.
Plán rýsoval Jan Hofman, Holohlavy v lednu 1928.


Podpis Jana Rohleny byl na žádosti o povolení stavby hospodářských budov ze dne 25.března 1929.

V padesátých letech minulého století zde ještě bydlela Anna Mühlová *16.1.1872 Habřina, pracovala celý život u sedláka, její manžel pracoval v Jaroměři na cihelně. Bydlela u dcery Anny Rohlenové. Měla ještě dceru Marii Huškovou.


Čp. 85

Na Státní 85
Čp. 85

V r. 1920 postavil Jan Kučera, ml. syn Jana Kučery, hrobaře, který s manželkou roz. Šafránkovou zařídil si povoznictví v Hradci Králové, kde také zemřel.
V r. 192(?) získal domek koupí Rudolf Dašek, s manželkou roz. Vítkovou.
Kučera
Ze žádosti:
Stavbu vésti a k ní dohled míti bude p. Jan Skalický, uř. opr. mistr zednický v Rožnově.

Žádost o povolení ke stavbě byla podána 9.8.1920.
Komise se sešla dne 29.8.1920.
Stavba byla započata 29.9.1920, dokončena 30.10.1920.
Povolení k obývání bylo vydáno od 1.1.1920.
Stavba tato pozůstává v průčelí z jedné kuchyně, světnice, dále z chodby a chléva, pod chodbou jest sklep.


Čp. 90

Na Státní 90
Čp. 90
Pultr V r. 1922 postavil Josef Pultr, truhlář z č. 22, (podpis je z roku 1922) které prodal na úhradu novostavby Novákovi. Po krátké době ale skončil konkursem a řada pohledávek byla dubivoních ( ? ), pokud je nemuseli rukojmí uhraditi. Přestěhoval se do N. Hradce, kde zemřel.
Vítek V r. 1927 po exekuční dražbě převzal Vítek Jan z č. 9 připojiv polnosti od č. 9 a zřídiv z dílny chlév. Stodolu přistavěl r. 1928.

29. dubna 1932 je datován zápis o stavebním povolení ku stavbě hospodářských budov (chléva, stodoly, kolny atd). Stavbu povede Jan Hofman, zednický mistr z Holohlav. Podpis vlevo je z tohoto data.


Čp. 131

Na Státní 131
Čp. 131 stojí až na konci vesnice.

polohopis Na vlastním pozemku č.k. 44 u státní silnice postavila majitelka statku čp.36 Marie Nepasická, choť bankéře z Hradce Králové rodinnou vilku s krskovou zahradou r 1940.

Jména na situačním plánu zleva: Voltr Josef, Zilvar Josef, Černý Jaroslav, Knejp Václav, Slezák, Vognar Josef a Tuček Jan.
--------------------
Nedělitelná příloha ku stavebnímu protokolu:
Marie Nepasická, Holohlavy
Stavba deputátního domku při protektorátní silnici Náchodské.
Vyjádření zástupce protektorátní silniční správy.
... 1. Stavba provedena bude ve vzdálenosti nejméně 7.50 m od hrany silničního banketu. ...

Podpis Marie Nepasické byl na žádosti o povolení ze dne 26.6.1940.

Nepasická čp. 131


Z protokolu povolení stavby 1.7.1940:
Popis stavby:
1. Suterén: prádelna a sklep.
2. Přízemí obsahuje dva oddělené byty.
a) a b) vstup, předsíň, kuchyň, pokoj, spíž a záchod.
c) společná síň a schodiště do podkroví.
Podkroví:
k a) a b) místnost pro svobodnou čeleď,
společné půdy.
Stavba bude provedena za šetření stávajících předpisů staveb.
Stropy nad sklepem a prádelnou ohnivzdorné, nad přízemím a podkrovím trámové podbíjené rákosem.
Střecha bude kryta obyčejnými dvojitými taškami.- Kanalisační odpad sveden bude do betonové žumpy ku straně severní.
Výška podlah přízemkových stanovena jest nejméně 80 cm nad korunou silnice.

Na Státní Na Státní
Pohled západní a jižní. Dole je pohled severní.

čp. 131 Kolaudace a povolení k obývání domku bylo sepsáno 29. prosince 1940.
Přítomní v komisi stavební byli:
předseda Jelínek František, členové (zástupci obce): Klouza Josef, Jelínek Jaroslav, Vognar Josef, (při povolení 1.7.1940 i Střecha František), znalec stavební: Hlava Jan, znalec zdravotní: Štrumhaus Vilém, zhotovitel plánů J. Hájek, arch. Smiřice.

Stavěti se začalo 7.9.1940, stavba ukončena ve stavu obývatelném 19.12.1940.--------------------

Na Státní
Na začátku července 2014 se objevila u domu čp. 131 prodejna zmrzliny ( v roce 2015 tu není). Cesta pokračuje na Jaroměř. 7.7.2014

Na Státní Na Státní
Dům pomalu chátrá. 15.3.2016

Na Státní
Fotil Jaroslav Litomiský.