Holohlavy - ulice Na Státní

Na této stránce jsou popsány domy s čísly popisnými
61, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 130 a 302 a 246

Klikni pro přímý přístup k popisům domů.

Další čísla 85, 86, 87, 88, 89, 90, 131 a 333 - stojí na pravé straně ulice (myšleno od Hradce Králové)

Zpět na hlavní stránku       Fotografie celé ulice ulice      Domy na pravé straně ulice

Jsou použity materiály z holohlavské kroniky a Okr. archivu Hradec Králové.

Nedatované fotografie jsou nafoceny 7.1. a 20.5.2006

Na stránce jsou řazeny domy postupně, jak jsou za sebou postaveny..

Na Státní
Pohled na státní silnici mířící na Jaroměř od prvních domů vesnice. 20.5.2006.


Čp. 110, 130 a 302

Na Státní Na Státní
Vlevo: Čp. 110 bývalý statek státní rolnické školy - budova je po vyhoření odstraněna.
Vpravo: Čp. 130 Při statku rolnické školy ve Smiřicích postavena byla pěkná vila pro ředitele školy, kterou zabydlil řed. Fárber
Více o prostoru Školního statku

Na Státní 130
Čp. 130, pohled od Rodova. - 18.2.2020


Čp. 104

Na Státní
Čp. 104 V r. 1925 – 26 postavil Václav Marks a po jeho smrti ujala celý domek manželka Anna, roz. Kučerová.
Provdala se opět za Jos Zilvara st. vým. z čís. 37.

----------------
plán plán Plán na stavbu kolny p. Josefu Zilvarovi v Holohlavech v čp. 104.
Rýsoval Jan Hofman v červnu 1932.
Na půdorysu je polohové rozmístění: Kolna, dole Obytná budova, Dřevník a Chlév.
Komise se sešla 5. června 1932.

Anna Tomášková, vdova *1.9.1886, bytem Holohlavy 104 pracovala celý život v přádelně, dohromady 46 roků. (datováno 1959)


Čp. 106

Na Státní
Čp. 106. - V r. 1926 postavil Jan Černý a Františka roz. Radoňová


Čp. 105

Na Státní
Čp. 105 V r. 1926 postavil Alois Kovář, železniční zřízenec.

13. března 1932 se sešla komise k povolení stavby prádelny, chlévků a dřevníku k žádosti pana Aloise Kováře žel. zřízence č. p. 105.
Předseda stavební komise byl František Jelínek, členové František Andrejsek star., Josef Vognar, Jan Hlava a František Bohdanecký.
Zhotovitel plánů: Václav Volt, stavitel Smiřice.
Příítomní sousedé Pultr Karel a Hlava Jan po prohlédnutí stavebního plánu námitek žádných nečiní.


Čp. 103

Na Státní
Čp. 103 V r. 1925 postavil Karel Pultr. V r. 1933 zřízena byla při čísle čerpací benzínová stanice.

---------------

Dokumenty z Okresního archivu v Hradci Králové o čísle popisném 103:

Okresní úřad ve Dvoře Králové Dne 13. února 1935
Benzinová stanice v Holohlavech před čp. 103, povolení ku používání.
P.T. firmě Brey Photogen spol. s r.o. v Praze – Smíchově, Dvořákova 17.
    Okresní úřad ve Dvoře Králové n./L. přihlížeje k výsledkům místního šetření a komisielního jednání ze dne 26. září 1934 uděluje Vám ve smyslu § 25. a násl. živn. řádu povolení ku používání polostabilního benzinového čerpadla v Holohlavech před domem čp. 103 dle předložených plánů a technického popisu, jestliže budou nadále plněny provozní podmínky povolovacího výměru čj. 28.375/33 čís. 1, 2 ,3, 4, 6, 7 a 10 a následující předpoklady určené stavební správou.:
    1/ Rozšířený rourový příjezd i polostabilní benzinová stanice se na pozemku státní silnice pouze trpí, do odvolání a musí býti v nutném případu, jakož i tenkrát, neplní-li jich majitelé svých povinností na příkaz státní silnic v dané lhůtě bez jakékoliv náhrady přestavěny, přeloženy neb opraveny ani odstraněny.
    2/ Silniční banket buď vhodným způsobem / štětem neb mahadanem / zpevněn, aby netrpěl při zajíždění auty k benzinovému čerpadlu.
    3/ Jako roční nájemné za použití pozemku státní silnice zaplatí žádající firma, počínaje od 1 . ledna 1935 správě státních silnice 40 Kč, slovy čtyřicet korun čsl.
    Ku splnění těchto podmínek stanoví se Vám do 30. března 1935 lhůta po jejímž uplynutí buď sem oznámeno, že byly splněny.
    Okresní úřad vyhražuje si pro případ, že by se objevila toho potřeba v zájmu veřejném předepsati Vám další podmínky, jež jste povinni splniti.
    Z tohoto výměru lze se odvolati do 15 dnů k zemskému úřadu v Praze spisem podaným u okresního úřadu ve Dvoře Králové n.L.
    Na Obecní úřad v Holohlavech dopis přišel 18.2.1935

------------------------------------------------------------------------------------

Okresní úřad ve Dvoře Králové, Úřadovna v Jaroměři, 6. prosince 1939
Výměr.
P.T. firmě Brey – Photogen v Praze XVI. Dvořákova 17.
    Okresní úřad ve Dvoře Králové n. /L., úřadovna v Jaroměři přihlížejíc k výsledku místního šetření a komisionelního jednání ze dne 24./XI. 1939 uděluje Vám ve smyslu § 25. a násl. ž.ř. povolení ku postavení stabilní benzinové čerpací stanice v Holohlavech před domem čp. 103, dle předložených plánů a technického popisu, jestliže budou splněny tyto podmínky:
    1./ Stavba stanice budiž provedena oprávněným staveb. živnostníkem, který ručí za řádné provedení stavby a dostatečnou únosnost konstrukcí. Betonová deska musí být dimensována na zatížení násypem a užitečným zatížením 400 kg/m2.
    2./ Stojan čerpadla musí býti postaven těsně při silničním oplocení před domem čp. 103 v Holohlavech.
    3./ Ke stanici musí býti zřízen příjezd a odjezd řádně zpevněný a upravený. Bankety státní silnice musí býti rovněž upraveny.
    4./ Motorová vozidla při čerpání benzinu nesmí státi na vozovce státní silnice, nýbrž mimo pozemek státní silnice.
    5./ Pozemek státní silnice nesmí býti v žádném směru dotčen, pouze stojan a kompresor povoluje se postaviti na pozemku stát. silnice č. kat. 464, nádrž s jímkou musí býti postaveny na sousední, soukromém pozemku č. k. 444/13 v Holohlavech.
    6./ Žadatelka a její právní nástupce ručí za všechny eventuelní škody, které by provozem stanice a uskladňováním benzinu vznikly z titulu stavby při státní silnici.
    7./ Žadatelka jest povinna vyhověti všem podmínkám státní silniční správy, které jí budou uloženy při sepsání reversu apod.
    8./ Maximální množství benzinu , které smí býti v této stanici ukládáno může obnášeti nejvýše 3000 litrů. Specifická váha ukládaného benzinu nesmí bát větší než 0,750 a musí tento obsahovati nejméně 30% frakcí vroucích do 100 stupňů.
    9./ Kotel benzinové nádrže musí býti zhotoven z plávkového plechu a žádně znýtováv neb svařen a vyzkoušen před použitím tlakem nejméně 2 atm. na těsnost. O této zkoušce musí býti předložen příslušný atest vydaný služebním komisařem parních kotlů. Nádržka musí býti opatřena zevně isolací neb podobným nátěrem, uvnitř pak nátěrem vzdorujícím působení vody a benzinu.
    10./ Hloubka nejvyšší hrany nádrže pod zemí nesmí býti menší nežli 1.20 m. Betonová neb zděna komora, ve které bude nádržka postavena musí býti naprosto neprostupná a prostor mezi nádržkou a komorou musí týti vysypán zemí. Event. kontrolní vstupní šachta musí zůstat volná.
    11./ V potrubí vzduchovém ssacím a potrubí větracím, při jejich ústí do nádržky musí býti umístěny kapilární pojistky.
    12./ Záklopka uzavírající plnící potrubí musí býti uzavřena na zámek. Čerpací zařízení venkovské musí býti vždy uzavřeno na zámek, není-li obsluhující zřízenec přítomen.
    13./ Před záhozem nádržky budiž učiněno místnímu stavebnímu úřadu oznámení, aby se mohl přesvědčiti o tom, že nádržka jest správně uložena.
    14./ Přesné vytýčení čerpací stanice budiž učiněno v dohodě s místním stavebním úřadem. Stojan provede se na místě dosavadní polostabilní benz. pumpy.
    15./ K obsluze čerpací stanice musí býti ustanoven zřízenec, který jest s celým zařízením a nebezpečím náležitě obeznámen.
    16./ Při plnění nádrže benzinem, jakož i při čerpání benzinu do barelů, musí býti dbáno příslušných předpisů min. nařízení ze dne 23./I. 1901 č. 12.ř.z., zejména budiž u stanice vhodným způsobem zakázáno kouření.
    17./ Plnící zařízení budiž podle potřeby nejméně jednou za rok prohlédnuto a zjištění závady ihned odstraněny. O prohlídkách buďte vedeny záznamy.
    18./ K prodeji benzinu musí býti použito měřidel, která byla čsl. ústředním inspektorátem cejchovním uznána za schopna cejchování.
    19./ Motorová vozidla při čerpání benzinu nesmí zdržovati frekvenci, musí státi mimo těleso státní silnice a nesmí troubením rušiti sousedy.
    20./ Čerpací zařízení buď řádně uzemněno proti blesku, pro případ požáru buď po ruce vhodné hasící zařízení.
    21./ V případě, že by se tato čerpací stanice z jakýchkoliv důvodů neosvědčila, vyhražuje si živnostenský úřad povolení toto z náležitým odůvodněním zrušiti.
    22./ Stavba stanice budiž provedena nejdéle do konce r. 1940 a budiž zažádáno o její kolaudaci.
    Okresní úřad vyhražuje si pro případ, že by se objevila toho potřeba v zájmu veřejném, předepsati Vám další podmínky, jež jste povinni splniti.
    Z tohoto výměru lze se Vám odvolati do 15 dnů po doručení u úřadovny okresního úřadu v Jaroměři k zemskému úřadu v Praze.
    Na Obecní úřad v Holohlavech dopis přišel 12.12.1939.


Čp. 102

Na Státní
Čp. 102. - V r. 1925 postavil Josef Hanzl, státní cestář, týž byl ruským legionářem.


Čp. 101

Na Státní
Čp. 101. - V r. 1925 – 1926 postavil František Chlupatý, strojník. Také byl starostou obce.


Čp. 107

Na Státní
Čp. 107. - V r. 1926 postavil Josef Kábr ( ze dvora )

Na Státní
Zleva čp. 107, 92, 94 atd. - 1.4.2020


Čp. 92

Na Státní
Čp. 92
Na Státní
Holohlavská kronika:
V r. 1922 postavil Řehák Václav s manž. Marií (? viz. dole) Radoňovou rodinný domek pro svého jediného syna Josefa, který v něm v r. 1925 zařídil smíšený obchod a po smrti otce r. 1945 domek převzal s manž. Annou, roz Henclovou z čp. 62.
Oba manželé účastnili se činně kultur. života v obci, jmenovitě v ochotnickém spolku. Řehák Josef, z mládí dobrý sportovec, soudcuje při zápasech v župě. Od 30.6.1949 zrušil a likvidoval vlastní obchod a přešel do výroby V.D.P. Černožice. Zrušený krám v r. 1953 upravil v obytnou místnost a vchod ze státní silnice byl zrušen.

-----------------

Protokol
k vyšetření žádosti za povolení ke stavbě obytného stavení manželů Václava a Anny Řehákových, podaného dne 10. prosince 1922, byl sepsán 17.12.1922.
Sousedé pp. Josef Kabr a Václav Křeček nečiní proti zamýšlené stavbě námitek. Plot mezi manž. Řehákovými a p. Kabrem zřídí se nákladem p. Kabra na jaře 1923. Zástupce velkostatku nečiní námitek a vyhražuje si splnění podmínek (oplocení se týkajících).

-----------------

Foto pořízené při vítání sovětských vojsk v Holohlavech v květnu 1945, vzadu stojí snad dům čp. 92.
Zleva stojí Jarmila Hanzlová, Božena Hanzlová a Helda Plšková. Foto od Zdeňka Hanzla.

-----------------

Podpisy dole byly pod protokolem nahoře:
Dmejchal Oldřich (stavební znalec), Kábr Josef, Křeček V.m, Andrýs R. starosta, Peřina Josef, Jelínek Frant. Němeček Václ., Řehák Václav

Na Státní
Podpisy pod protokolem ze dne 17.12.1922.
Stavební kancelář Oldřich Dmejchal, úředně autorizovaný mistr zednický a tesařský v Přelouči,
oznamuje na obecní úřad, že dne 16.7. 1923 započal se stavbou domu pro Václava Řeháka.

Na Státní
Opravený dům čp. 92. 2.12.2009


Čp. 94

Na Státní
Čp. 94 - V r. 1925 postavil Josef Peřina, v r. 1957 byla provedena přístavba a vnitřní úprava.

Peřina
Podpis Josefa Peřiny ze stavebního povolení pro souseda z července 1929.


Čp. 100

Na Státní
Čp. 100, vpravo čp. 99. - 2.12.2009

Na Státní
Čp. 100 v r. 1925 postavil Jan Křeček z čp. 74.


----------------
plán
Vpravo: Nákres ku přístavbě chlévku a dřevníku u čp. 100, majitel p. Jan Křeček v Holohlavech.
Rýsoval Jan Hofman, mistr zednický, Podnikatelství staveb v Holohlavech, v červenci 1929.

Ze zápisu o komisionelním řízení stavební na povolení stavby k žádosti Jana a Františky Křečkové, ze dne 14. července 1929:
Komise stavební: Tvrdý Josef, předseda, členové: Hanzl Josef, Křeček Josef, Peřina František
Zájemníci (sousedé): p. Čapek Jan, zástupce p. Řezníčka, Peřina Josef.
KřečekNa Státní
Hnědý dům uprostřed čp. 100 má jinou fasádu. 1.4.2020


Čp. 99

Na Státní
Čp. 99
V r. 1925 počal stavěti Čapek Jan, kterému finančně pomáhal jeho švagr Řezníček, od nichž novostavbu koupil a dodělával František Holata. Leč i ten po krátkém čase prodal vše Karlu Čapkovi z Jezbin a Marii Čapkové roz. Pištové z Rožnova. ( původní stavebník Jan Čapek nebyl s nimi v příbuzenském poměru ), v r. 1957 provedli jmenovaní vnitřní úpravu.

Čapek 1929Holata
----------------
Podpis Jana Čapka z povolení pro souseda z července 1929.
----------------
Architekt František Belinger v březnu 1942 nakreslil plán ,,Zřízení podkrovní místnosti, pan Frant. Holata. Holohlavy č.p. 99". Jednalo se o jednu místnost na půdě domu.Na Státní
Čp. 99 a čp. 93. - 1.4.2020


Čp. 93

Na Státní
Čp. 93. - V r. 1923 postavil František Jošt.


Čp. 95

Na Státní
Čp. 95. - V r. 1924 postavil Vilém Štrumhaus s manž. Annou, roz Pultrovou z čp. 42.
(Jejich dcera byla smiřická učitelka Libuše Štrumhausová.)

Štrumhaus Žádost o stavební povolení bylo vydáno 17. prosince 1922.
Podpis vpravo je ze žádosti o povolení k obývání, datované dne 8. září 1924.

Zemská správa politická v Praze.
29. prosince 1923 Udělila podporu dle § 27 I/1 zákona o stavebním ruchu z roku 1923.
... uděluje Vám ... na novostavbu 1 rodinného domku s 1 bytem o 5 obytných místnostech s příslušenstvím na stavební parcele č. kat. 444/4 ... finanční podporu ... 31.000 Kč.- na 6% úrok 1% úmor, na 7 % úrok z prodlení a s výpovědi nejméně 1/2letní ...
Čp. 98

čp. 98
Nová podoba domu čp. 98 - 3.11.2011

Na Státní
Čp. 98

čp. 98
Rok 1972

Na Státní
Část pohlednice s popisem Hradecká ulice.
Domek stojící vpravo je čp. 98, starosta Malínský zmiňuje propustek (viz stránka o úpravách ulice) a zábradlí je na fotografii také vidět.

čp. 98
Kronika: v r. 1924 – 1925 postavil František Peřina dřevěný úsporný domek, typový.
Podpisy z tiskopisu povolení stavby domu souseda V. Štrumhause.


Čp. 61

Na Státní 61
Čp. 61 Hasičská zbrojnice

Na Státní 61
Čp. 61 Hasičská zbrojnice

Oznámení ONV v Jaroměři 21.3.1950:
   K výše uvedenému přípisu (evidence zaměstnanců) oznamuji, že místní národní výbor zaměstnává pouze obecního sluhu, jehož data uvádím:
   Pácalt Josef, 18. listopadu 1884, ženatý, děti žádné nemá, bydliště Holohlavy čp. 61, sluha u MNV v Holohlavech, pochůzky, event. vybírání různých poplatků a pod., měsíčně 1300.- Kč, naturální byt a užívání obec pozemků ve výměře as 30 arů zdarma, zaměstnán dle potřeby, naplno zaměstnaný.
   Jmenovaný zastává zároveň funkci hrobníka na místním hřbitově.

-----------------

Dopis na ONV v Jaroměři 12.1.1953
   MNV v Holohlavech na návrh rady MNV se ve své schůzi, konané dne 30.12.1952 usnesl prodati obecní kovárnu i bytem čp. 61 ve které se nedá provozovati živnost kovářská a lékařsky zjištěno, byt jest k obývání nezpůsobilý ze zdravotních důvodů.
   Okresní stav. s. Šiling zjistil, že dílny jest nezpůsobilá k provozování činnosti kovářské, poněvadž by si adaptace vyžádala značnou sumu peněz, což je neúčelné.
   Proto MNV v Holohlavech žádá o schválení tohoto prodeje a směny stavební parcely.

-----------------

Ze žádosti o umístění do domova pro přestárlé na ONV v Jaroměři.
Rada místního národního výboru v Holohlavech 27.5.1958
   V Holohlavech žije Růžena Štěničková, narozená 14.1.1897 ve Dvoře Králové, svobodná, v neutěšených poměrech člověka nedůstojných.
   Vlastní domek, který chátrá (okna, podlahy shnilé, omítka na zdi uvnitř opadaná, studna na dvoře s nepouživatelnou vodou). Má asi 24 ks husí z roku 1957 (za které mohla loni utržit mnoho peněz - ale nedá si poradit, drůbež a kozu v místnosti) veřejnost říká, že to nemá v hlavě v pořádku - při tom není svému okolí nebezpečná, když jí dá, jak říká pokoj). Žije ve špíně a MNV v Holohlavech nemá jiné možnosti, než požádat odbor pro soc. zab. rady ONV v Jaroměři o umístění v domově pro přestárlé.
   Navrhujeme, aby poměry byly úředně zjištěny lékařem přímo v Holohlavech v jejím domku čp. 61., který by jistě naší žádost doporučil, protože tento stav není vhodný dnešní doby.

Zpět přišla odpověď s požadavkem o lékařský posudek.

Dopis zmocněnci veřejné bezpečnosti do Libřic:
   ... MNV jí hodlal umístit v domově pro přestárlé a k tomu bylo třeba vyplnit dotazník a tento potvrdit lékařem. Tajemníkovi nadala, ať ji políbí p..., že nikoho nevolila a že jí nemá nikdo co poroučet a že nikam nepůjde. ONV bez tohoto jí nemůže umístit.
   Protože byla viděna, jak s výchem slámy si svítí v místnosti a s. Vébr, vedoucí živočišné výroby ČSSS v Holohlavech ji přistihl, jak v noci si svítí sirkami na cizí zahradě a sbírá spadaná jablka, stává nebezpečí, že by mohla zavinit požár. ...

Ze zápisu ze zasedání MNV Holohlavy 28.3.1960:
   Usneseno a pověřen tajemník, aby zítra asistoval, až si přijede soc. odbor rady ONV pro Štěničkovou, aby ihned zajistil umístění kozy a aby husy byly odebrány dokrmnou a odvezeny. Dále aby zajistil soupis věcí a uzavření domu.

-----------------

Inventarizace k 31.12.1959:
Pácaltová M.
kuchyň 5x3 m - 15 m2, pokoj 5x3 m - 15m2, předsíň 2x2 m - 4m2 - celkem 34 m2
Roční nájemné z bytu jest stanoveno Kčs 180,-
Trojanová M.
kuchyň 5x4 m - 20 m2, pokoj 5x4 m - 20m2, předsíň 2x2 m - 4m2 - celkem 44 m2
Roční nájemné z bytu jest stanoveno Kčs 240,-

-----------------

Zápis ze schůze rady MNV v Holohlavech dne 9.1.1967
   3./ Projednání prodeje domu č. 61.
   Na základě rozhodnutí rady MNV byl realisován prodej domu č. 61 se souhlasem fin. odboru ONV a odhadu odboru pro výstavbu ONV. Komise pro výstavbu provedla na základě veřejného oznámení o prodeji po uzávěrce pořadník a to takto: 1. Růžena Trojanová, 2. JZD, 3. Zilvar, 4. Vachek, 5. Suchánek, 6. Černý, 7. Pfeiferová, 9. Hynek.
   Komise pro výstavbu zařadila na prvé místo Růženu Trojanovou z těch důvodů, protože v uvedeném domku bydlí. Růžena Trojanová bude pozvaná na MNV k jednání o podmínkách prodeje a to aby nejpozději do dvou let byl domek opraven tak, aby byl bezpečně obyvatelný a aby bylo najmenovanou působeno a vzala do domku bydlet obč. Burešovou, čímž by se pro JZD uprázdnila bytová jednotka pro pracovníka v JZD. (bude provedeno ve čtvrtek 12.1.1967)
   Ostatním zájemcům bude oznámeno jejich zamítnutí.
   Rada s návrhem komise pro výstavbu souhlasí (jednohlasně)

-----------------

V matrice oddaných obce Oujezd na str. 114 jsou zmíněni jako nájemci čp. 61:
František Andrýsek 25 let 6 m 9 d, dělník v Holohlavech č. 61, manželský syn Václava Andrýska, nájemníka tutéž a jeho manželky Marie, roz. Jan Veselovský, chalupník v Černilově č. 83
si vzal za manželku 26. srpna 1879
Marie Sedláčková 22let 2m 4d, manželská dcera zemřelého Jana Sedláčka, podruha v Oujezdě č. 1 a jeho manželky Kateřiny, roz. Antonín Toman, podruh z Jásené č. 24 svědek: Václav Andrisek, svobodný syn Václava Andrejska, nájemníka z Holohlav č. 61. str. 86


Čp. 246

Na Státní 246
Čp. 246 - soukromá firma.

Na Státní
Novostavba domu čp. 142, za přistavěným domem čp. 246. - 14.11.2009

Na Státní
Stejný pohled ze dne 12.9.2015.