Smiřice - benzinová stanice u firmy Malburg

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku     Popis Palackého ulice

Další benzínová stanice fungovala před domem čp. 91 až do roku 1974. --- foto ---. Dnešní stanice je na --- této --- stránce.benzinová stanice
Na leteckém pohledu z roku 1932 stojí ještě vlevo od vjezdu do firmy starý stojan. Smiř. archiv.

benzinová stanice
Stojan benzínové stanice (bílý kosočtverec), by dnes stál naproti Městskému úřadu Smiřice. Foto z roku 1945, smiř. archiv.hlavička dopisu


3000 litrů Titl.
Městský úřad, Smiřice.

   Výměrem 6.1196/27 ze dne 16. září 1927 bylo uděleno společnosti pro zpeněžení lihu sp. s r.o. v Praze povolení ku zřízení dvnalkolové čerpací stanice ve Smiřicích u vjezdu do továrny firmy Malburg a syn, jejíž zakoupení námi bylo vzato na vědomí tamním výměrem č. 1188 ze dne 22./8.1929.
   Z nádrže této čerpací stanice na obsah 2000 litrů čerpá se pouze liho-benzinová směs a jelikož četní zákazníci ze Smiřic a okolí žádají též prodej liho-benzino-benzolové směsi, zamýšlíme u této stanice zříditi ještě jednu nádrž na obsah 3000 litrů a nahraditi dosavadní čerpací stojan novým stojanem, upraveným k čerpání z obou nádrží, takže nad terénem nebude ničeho měněno. Druhou nádrž jsme ochotni umístit i takovým způsobem, jak to poměry na místě samém dovolí a jak nám bude předepsáno.
   Přikládáme zazdívací plán dvojmo, jakož i popis čerpacího zařízení "Hammond" a prosíme o brzké udělení stavebního povolení k rozšíření zmíněné čerpací stanice.
   U okresního úřadu ve Dvoře Králové n/L.žádáme současně o udělení žívnostensko-právního povolení a prosíme, aby obě komisionelní řízení byla konána pokud možno současně.
   S veškerou úctou
Kralupská rafinerie minerálních olejů, Praha 7. července 1939

---------------

28. července 1939 byl odeslán do Smiřic dopis se změnou v projektu:
   .... Z důvodů snažšího zásobování čerpacích stanic a na přání vyšších úřadů pozměňujeme nyní svůj původní projekt v tom smyslu, že na místě druhé nádrže o obsahu 3.000 litrů hodláme přistaviti k stávající čerpací stanici benzinovou nádrž o obsahu 5.000 litrů. ....

5000 litrů
Přepracovaný plán na nádrž o obsahu 5000 litrů.

plán
Plán benzinové stanice

popis
Popis výrobku firmy Ing. Hejduk & Faix, Praha. (nahoře)


---------------

Protokol
   sepsaný dne 10. srpna 1939 na městském úřadě Ve Smiřicích za přítomnosti podepsaných.
Předmětem jest místní komisionelní šetření dle výměru okresního úřadu, úřadovny v Jaroměři se dne 28./7.1939 č.j.8.122/Jar. za úôelem povolení k rozšíření benzinové čerpací stanice firmy Kralupská rafinerie, ve Smiřicích u vjezdu do továrny firmy Ed. Ad. Malburg a syn,a.s. Účastníci řízení prohlídkou a z předložených plánů zjistili
   toto:
   Firma Kralupská rafinerie koupila od Společnosti pro zpeněžení líhu spol. s r.o. čerpací stanici, která byla jmenované společnosti povolena výměrem okresního úřadu ve Dvoře Králové ze dne 13. 1928 čís. 7.206. Stávající stanice jest stabilní s podzemní nádrží na obsah 2.000 litrů. Žádající firma přípisem ze dne 7. července t.r. požádala o povolení ke zřízení další podzemní nádrže o obsahu 3.000 litrů, kterýžto požadavek podáním ze dne 28. července t.r. zvýšila na 5.000 litrů. Důvodem stavby uvádí prodejní možnost benzolové směsi ve smyslu přání zákazníků.
   Předložené plány na zazdění nové podzemní nádrže, které k posledně citovanému podání firma připojila nevyhovují, neboť dle připojené situace zasahovala by stanice do Stavby firmy Malburg. Na místě samém bylo sjednáno, že nová nádrž nebude umístěna rovnoběžně se stávající, nýbrž kolmo ke stávající stanici, takže nezasáhla by jmenovanou budovu a byla by umístěna mimo chodník na pozemku čkt. 781, který jest veřejným statkem. V uvažovaném místě jest pro toto umístění dostatek prostoru mezi chodníkem a dlážděným průtahem k okresní silnici.
   Současně se stavbou druhé nádrže bude instalováno nové stojanové čerpadlo typu "Hamond".
   Nová stavba bude sestávati: a./ ze železné nádrže o obsahu 5.OOO litrů, která bude uložena ve zvláštní zděné nebo betonové jímce pod terainem.
   b./ z vlastního čerpacího zařízení systému "Hamond"
   c./ ze spojovacího a plnicího potrubí, které bude uloženo ve zděném kanálku pod zemí.
   d./ z plechové skříně postavené vedle čerpací stanice v níž bude umístěn kompresor, poháněný elektromotorem.
   V ostatním poukazuje se na předložené plány a technický popis zařízení s podotknutím, že benzin bude chován pod nasycenou směsi vzduchu benzinovými parami.
   Vyjádření stran:
   Za obec přítomný rada státní stavební správy p. ing. Zdeněk Lameš, stavební znalec p. Václav Pašek, stavitel, vedoucí úředník Ant. Dědeček, p. Hak Karel a p. Strejček Josef prohlašují, že se stanoviska obce, také jako správce veřejného statku není námitek proti zřízení druhé nádrže a příslušenství jak v předu popsáno, za předpokladu, že stavebník zaplatí každoročně K 50.- ze stávajícího zařízení a K 125.- za nově zabraný pozemek - jako uznávací poplatek. Dále žádají, aby výkopový materiál byl zdarma dán města Smiřice a na účet firmy uskladněn na místo, jež obec určí.
   Za firmu Malburg přítomný p. ing. Antonín Pleštil, ředitel prohlašuje, že nemá námitek za předpokladu, že nová nádrž bude umístěna mimo chodník při budově firmy, rovnoběžně s osou silnice, resp. chodníku, takže chodník ani budova nebude ani při stavbě nové nádrže dotčen.

Návrh komise:
   Na základě dnešního řízení navrhuje komise, aby žádající firmě bylo uděleno povolení ....
   4./ po ukončení stavby jest firma povinna upraviti dlažbu do původního stavu, jmenovitě jest povinna upraviti rigol, který slouží také pro dlážděný průtah okresní silnice.
   ....