Smiřice - Palackého ulice, čp. 127 a čp. 128

Jsou použity materiály ze smiřického a Oblastního archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku       Další domy v Palackého uliciDomy ve Smiřicích
Zleva domy s čp. 126, 127 a 128. Vložený obrázek ukazuje současný stav.
Za nimi je malý stadion upravený v prostoru po vytěženém písku z koryta pod labským splavem.

Domy ve Smiřicích
Zleva čp. 128, 127 a 126
Zadní části domů stály u toku Labe, které bylo přiváděno ze směru pohledu doleva na splav a doprava k mlýnu (plán nahoře).
U mlýna se ještě tok rozděloval do mlýna (dnešní Mlýnský náhon) a přebytečná voda do Jalového odpadu kolem kostela zpět do Labe.
Fotografie je pořízená po převedení Labe do nového koryta

Domy ve Smiřicích
Sklepy z plánu nahoře jsou vidět i na těchto fotogafiích.
Za oba snímky děkuji manželům Jankovým.

Domy ve Smiřicích
Obrázek z rozebírání starého jezu ukazuje poslední dva domy ulice: vlevo čp. 128 a nižší čp. 127. 18.6.1935.

Domy ve Smiřicích
Pohled od brány stadionu z roku 1979.

Domy ve Smiřicích
Zadní části domů zobrazených nahoře.
Pan Kupka v popisu píše: Zadní strana bývalého Vávrova hostince.


Čp. 127

18.10.1878 napsal Alois Hlavatý žádost o povolení stavby nové dřevěné lednice. Komisionální jednání bylo ustanoveno na 24. října 1878.

plán
Nákres na postavení nové dřevěné lednice pana Aloise Hlavatýho v Smiřicích, rýsoval W. Kottland 12/9 1879

Polohopis: vpravo je Hlavní ulice, dole stojí Městská radnice, Kulna a Dvůr, uprostřed je Stavení p. Aloise Hlavatýho čís. 127 a Místo stavby, nahoře je Stavení Wincence Slezáka čís. 128, Chlév, Dvůr a Dřevník. Labe teče nahoru ke splavu a dolů ke mlýnu.

Z protokolu k povolení stavby z roku 1879:
   Já Vincenc Slezák nemám proti zamýšlené stavbě dřevěné lednice ničehož k namítání ...
   Já Václav Battista (majitel smiřického mlýna) se vyjadřuji a žádám, aby žádného povolení p. Hlavatýmu se neudělilo z příčiny že jak známo je, jsem vlastníkem labské zdi, kterou také v dobrém stavu udržovati musím a ... má se lednice na hranici této zdi postaviti; čím se státi musí, že při strávení ledu voda se shromážděti do země vsáknouti a na mou labskou zeď tlačiti bude, z čehož patrno vysvítá, že bych tímto škodu utrpěl, když by se zeď řečená podmačovala, kdyby ten dílec labské zdi, jak daleko, by obmýšlená lednice zasahovala, pan Hlavatý si do vlastnictví a k budoucímu udržování stavu přijal, neměl bych pak ničeho k namítání proti žádánému ustoupil; dále žádám při jednom, že pan Hlavatý na druhé straně při mé labské zdi si postavil šlachtu k porážení dobytka a vedle této šlachty založil si žumpu vztažně hnojnici pro dělání hnoje, jelikož mě toto a nejvíce poslednější na mé labské zdi škodu působí, když se tam močál shromáždí tak prosím přijednou, aby oboje bylo tak daleko od mé zdi přeložené a žumpa na cementovou maltu vyzděná, abych podmáčením mé zdi žádnou škodu netrpěl a to sice nejvíce zimního času když voda zamrzne a led rozmrzává.

   Já Alojs Hlavatý odpovídám na vyjádření p. Battisty, že chci námitku a ohražení podané odstraniti tím, že jsem volný, by mě bylo za povinnost a znalecky uloženo, jakým způsobem způsobem bych lednici řečenou vyvésti mohl, aby se škoda na labské zdi p. Battisty žádným způsobem dít nemohla.

   podpisy Co se týká stávající jatky a hnojištěte odpovídám, že oboje na tomto místě již delší čas stojí, anižbych já jedno neb druhé byl sám stavěl, já jsem oboje hned po mém zemřelém otci převzal tak, jak on to užíval a také se domnívám, že labské zdi jatka škoditi nemůže když podlaha z kamené v ní se nachází, a protož žádná voda do země sáknouti nemůže, která by zdi škoditi mohla a z hnojištěte jest skrze zeď položen žlábek, aby voda z něj do Labe odtékati a padati mohla.

   Konečně připomíná pan Battista, že když podlaha v šlachtě z kamene stává jak p. Hlavatý udává, co mě známo není musím tvrditi, že voda upotřebená ve šlachtě na dvoreček odtékati musí a v následku toho, že zase ta samá voda ze dvorečka proti mé labské zdi se tlačí a tím na mé zdi škodu působí a co se týká uvedeného stávajícího žlábku v hnojništi připomínám že je položen pod první vrchní dlaždici a tím že všechna voda z této žumpy odtékati nemůže.
Na to byl protokol ukončen a podepsán.

-----------------------

plán
Nákres na postavení nového dřevěného předsklepí pana Aloise Hlavatýho v Smiřicích,
rýsoval 30.9.1879 W. Kottland.

Z protokolu
   sepsaného 15. října 1879 k žádosti p. Aloise Hlavatého podané 23. září 1879 pod číslem 856 za povolení k vystavění nového dřevěného předsklepí.
   p. Theodor Klein v zastoupení firmy Šimon Klein a synové:
   ... a svoluji ji tak, tuto projektovanou stavbu a svoluji ji tak daleko, aby byla, tato nová zeď od naší labské zdi od vnitřní strany počínajíc 50 centimetru paralelně založena a vyvedena. Dále žádám aby bylo p. Alois Hlavatýmu za povinost uloženo by naznačená žumpa v předsklepí do které se voda z ledu stahovati má, řádně vycementovaná byla, jakož i dlažba v lednici aby na ten samý způsob zřízená byla, by se nepromokavou stala, abychom my na naší Labské zdi žádné škody neutrpěli. ...
   Na to se vyjádřil p. Alois Hlavatý že zde kladeným výminkám p. Theodor Kleina úplně vyhoví.


------------------------------

Nové čp. 127 - hala    -   další podrobnosti

Domy ve Smiřicích
Firma V-Garden 14.3.2016. Na konci roku 2020 tady už není.


Čp. 128

odpady
Demolice mostu přes Labe u domu čp. 128. Vlevo je vidět zámecká zeď, uzavírající rovnou cestu přes Smiřice.
Později byl postaven Tyršův most a k němu byla přivedena vozovka zámeckým parkem.
Kliknutím se fotografie zvětší

Domy ve Smiřicích
Září 1983, demolice čp. 128.

čp. 128
Září 1983, demolice čp. 128.

čp. 128
Září 1983, demolice čp. 128.

------------------------------

Nové čp. 128 - benzínová stanice

Domy ve Smiřicích Domy ve Smiřicích Domy ve Smiřicích
Ze stavby benzínové stanice. Fotografie jsou okopírovány z filmu o Smiřicích, vytvořeném filmovým klubem Velkovýkrmen Smiřice
Statkový řidič pan Fišer přijel pro benzín s Tatrou T 603.

Domy ve Smiřicích
Cesta vedoucí z města na východ. Původní podoba benzínové stanice, otevřena byla 24. května 1974. Foto ze dne 10.5.2001

Domy ve Smiřicích
Objekt benzinové stanice čp. 128 dne 10.12.2005.

Domy ve Smiřicích
Pohled na cestu vedoucí do města.10.12.2005