Potok Jordán pod mostem v Holohlavech - "Brodek"
podchod pod tratí - "Kanálek"

Zpět na hlavní stránku

Tímto prostorem se také zabývá stránka ,,ulice U Trati", kde jsou fotografie rybníku.
Fotografie louže pod tratí je také ,,na této stránce"Brodek
Celkový pohled na podjezd. Zleva přitéká potok Jordán, který původně tekl rovně podél trati až k malému mostku.
V tomto prostoru byl rybník, přes který se ,,brodilo" do Smiřic
Vlevo je vidět most kudy vedla původní cesta do kostela ze Smiřic ulicí Na Lávkách 4.1.2009

Jordán
Takto vysoko voda často nebývá. 25.2.2012

Jordán
25.2.2012

Brodek
15.8.2009

Brodek
Původní podobu podjezdu fotografoval Ladislav Joneš.

Brodek Brodek
Stará podoba podjezdu. 20.10.1992 + 7.8.2008

Brodek
Před přestavbou (SOA HK)

Brodek
Před úpravou pravé strany chodníku. 22.9.2019

Brodek
Pohled od Brodku. Foto SOA HK

Brodek
Obec dala prodloužit chodník Smiřické ulice, nyní už navazuje na vyvýšené panely. Opěrná zídka jej zakončuje. 27.10.2019

Brodek
Provedená úprava stráňky. 8.11.2019

Brodek
Před přestavbou (SOA HK)

Brodek
Na podjezdu je datum 1993. Foceno 18.4.2008
Pod starým mostem původně žádný chodník nevedl, při velké vodě jsme chodili přes koleje.
Také zde vodou normálně projížděla auta ( a někdy i zastavila uprostřed ). Dnes se zde umísťuje zákazová značka.

Brodek
Zároveň s prodloužením chodníku byla opraveny i vypadané kameny obou břehů. 20.10.2019

Brodek
Opravené břehy. 5.11.2019

Smiřická ulice - Holohlavy
Na starém pohledu byl tento obrázek pohledu od Brodku.

Smiřická ulice - Holohlavy
Pohled z holohlavské kroniky na stejný prostor.

Smiřická ulice - Holohlavy
Detail z fotografie nahoře. Dům čp. 28 ( za domem na konci ulice ) ještě nestojí, byl postaven v roce 1912.

Smiřická ulice - Holohlavy
Detail z fotografie nahoře.

Smiřická ulice - Holohlavy
Fotografie z pozdější doby, na obrázku přibyl vpravo nový dům.

Ze zápisu obecního zastupitelstva 30.10.1943:
Prostora u Brodku bude upravena: příkop po užití trub se zaveze, užívání místa před domkem čp. 109 se ruší.Brodek
Fotografie, pořízená po povodni v roce 1925, ukazuje původní podjezd. Smiř. archiv.

Brodek
Půdorys železničního mostu a vedení potoka v trubách. Archiv smiř. jezu.
Zleva doprava nahoru směřuje cesta do Holohlav. Vlevo vede truba z příkopu za cestou na Smiřice. Trať na Jaroměř vede dolů.

Brodek
Fotografie ze stavby. Foto od p. Spurného.

Brodek
Pro porovnání pohled ze stejného místa. 18.4.2008.Zpráva k podvedení Jordánského potoka pod železniční podjezd v km 33,978 ( trať Pardubice – Liberec ).
Brodek   Klenutý podjezd slouží jako příjezd z obce Holohlavy na zemědělské pozemky na druhé straně trati a mimo to pro pěší frekvenci mezi Smiřicemi a Holohlavami. Jeho světlá šířka je 5,70 m a dnešní výška k závěru klenby 2,8 m. Brodek
  Jordánský potok ( dřívější označení O3 ) tvoří před podjezdem louž a jeho vody se rozdělují tak, že normální stavy odtékají menším klenutým propustkem asi v km 33,785, větší vody se pak přelévají přes vozovku podjezdu; louž před podjezdem se nevysuší ani za suchého počasí, jelikož vysoké dno podjezdu v km 33,978 i propustku v km 33,785 dráhy brání volnému odtoku vody. To má za následek komunikační závady, neboť příjezd na zemědělské pozemky po suché cestě je nemožný. Louž je trvalou hygienickou závadou v obci a podmáčením základů železničního podjezdu ohrožuje jeho stabilitu. V roce 1948 bylo se železniční správou jednáno o přestavbě podjezdu a svedení komunikace ze Smiřic podjezdem do Holohlav. To by mělo tu výhodu, že dnešní úrovňový přejezd v km 34,110 by bylo možno zrušiti a komunikační spojení Smiřice – Holohlavy, procházející nyní státním statkem, by se mohlo otevříti dopravě po veřejné komunikaci. Železniční správa však neprojevila zájem o přestavbu tohoto podjezdu ( viz zápis z 24.5.1948 ).
  Projekt proto navrhuje podvedení Jordánského potoka pod železniční podjezd takto:
  Dno potoka, vedené minimálním spádem 0,5 0/00 od navázání na niveletu upravené části potoka v km 0,263, sníží se pod dnešním podjezdem o 1,75 m, což postačí pro odvodnění území kolem objektu a vysušení louže v Holohlavech.
……
Brodek   Vyšší vodní stavy přesahující 0,910 m3/vteř. se přelijí přes dlážděnou vozovku podjezdu. Potrubí provede as 6ti měsíční, takže průtok kynetou nastane asi 2kráte do roka.
  Nižší vodní stavy budou protékat beton. potrubím průměru 2krát 60 cm, délky 44 m.
  Úprava Jordánského potoka v km 0,263 – 0,875 má kapacitu 11 m3 / vteř., což odpovídá asi 50ti leté vodě.
Archiv smiř. jezu.

Nahoře na fotografii od pí. Vojkůvkové stojí vpravo na mostku přes Jordán ( který teče zatím podél trati z holohlavské strany ) Josef Holeček.

Vpravo je bokorys původní podoby klenutého podjezdu.
V Holohlavské kronice pan Prokop píše v roce 1955.
  Ingstav, n. p. závod Hradec Králové pokračoval ve výstavbě melioračního podniku. Pracováno bylo velmi intenzivně na dokončení melioračního odpadu O3 ( regulace Jordánu ). Snížením hladiny Jordánu ca o 1 m odvodněn byl starodávný botič s Brodkem a v náhradu za tuto louži zřízena byla nová hospodářská nádrž na pozemku bývalé děkanské zahrady, napájená čistým pramenem, vyvěrajícím stranou, pod průjezdem dvora. ( Bohužel nebylo počítáno, že prohloubením koryta Jordánu mohou okolní prameny zaklesnouti a při jímání pramenu v původní výši, nebyl pramen proti poklesu nijak zabezpečen. ) Hospodářská nádrž je dosti prostorná, s betonovou čelní zdí, dlážděná a mohla by se v letních měsících využíti též co koupaliště, které celé okolí postrádá, takže by bylo velkou škodou pro obec i okolí, kdyby jinak silný pramen, unikáním vody mimo nádrž, její přítok oslabil. Nové, prohloubené koryto Jordánu není příliš vzdálené a odsávání vody může se velmi nemile projeviti. Brodek
  Definitivní úprava potoka Jordánu a jeho okolí má pro obec dalekosáhlý význam. Ruch obce bude se postupně přesunovati v tato, kdysi zabahněná místa. Některá nedopatření, jako velmi nepříjemné prudké stoupání ( 1:10 ) v cestě za kanálem, opominutí důjezdů na nově vzniklé, materiálem z Jordánu urovnané zahrady, špatný podchod pod železniční propustek v dobách dešťů a neurovnaný terén jsou proti výše naznačenému zisku obce podružného významu, a dají se při dobré vůli, časem upraviti. Již dnes se jeví, že bylo chybou, že zástupce ČSSS s. Beran se vzdal provedení regulace Jordánu po rybník Pazderný, jak bylo projektováno a tak byla ukončena u propustku pod cestu do „bažantnice“. Náplav z neregulované trati a role na „sádkách“ bude zanášeti. ( a již zanáší ) Jordán ve spodní, upravené části, čímž se zhoršují průtokové poměry pod propustkem železničním. Vůbec na dobré údržbě regulovaného Jordánu a jeho okolí bude míti obec vždy velký zájem a správné vyřešení jeho okolí otevře cestu dalšímu rozvoji obce, jako před léty zakoupení „stráně“ uvolnilo obec na straně západní.
  Vedle regulace Jordánu bylo pracováno na dokončení melioračního odpadu O2 a oboustranných hlavních náhonů, aby celá oblast po silnici Černožice – Smiřice mohla býti předána do provozu. Přes všecky nepříjemnosti a obtíže, které stavební mezidobí sebou přináší, těší se zemědělci, že po skončení prací budou nepříznivé vlivy zvýšené hladiny Labe paralizovány.
  Již dnes se jeví dobrá funkce odpadu O1, ač ani on částečnému zbahnění v katastru černožickém nezabránil. ( Při provádění se málo šetří pozemky a kultury. )Brodek Zápis o jednání konaném ve Smiřicích dne 24. května 1948 u labského vodního družstva Jaroměř – Smiřice o. Jaroměř.
Předmětem jest příprava provádění náhradních meliorací na pravém břehu zdrže u Labe ve Smiřicích.
Přítomni:
Za min. techniky: Ing. Josef Jirout odb. rada
Za řed. pro stavbu vodních cest: Ing. Boh. Tippl, vrch. t. rada
Za ZNV v Praze: Ing. Fr. Ducháček v. t. r.
Za ONV vodohospodářské odd. v Hr. Kr.: Ing. J. Jarkovský v. z. k.
Za železniční správu a řed. drah v Hradci Král: Ing. A. Toman v. t. kom.
Za labské vod. družstvo Jaroměř – Smiřice: Vojtěch Prokop, předseda, Josef Klouza, předseda místní sekce Holohlavy, Václav Andrýs, jednatel
Za MNV v Holohlavech: A. Šejvl, člen akčního výboru, Karel Šácha, člen MNV
Za MNV v Smiřicích: František Vír, N. Čeněk.

Zajímavý výňatek z textu:
V další trati bude nutno projekt pozměniti potud, že železniční správa hodlá rekonstruovati trať a uvažuje se o stavbě druhé koleje, takže bude nutno trasu odsunouti od tělesa dráhy Liberec - Pardubice. Trasa odchýlí se okr. od km 0.480 tak, aby byla od nynější železniční trati na 15 až 20 m, resp.dle požadavku dráhy.
Archiv smiř. jezu.


Jordán
Nízký stav vody dne 2.7.2008.

Jordán Jordán
Vlevo: Vysoký stav vody dne 28.3.2006.( Také na fotce nahoře. ) V textu výše se plánovalo přelití nad trubami 2krát ročně.
Po zanesení trub bahnem to však bylo po každém větším dešti. Jak se o tom také píše v hol. kronice.
Vpravo: Jordán vede podél železniční trati, zmiňovaná druhá kolej se nikdy nedostavěla. Vpravo stojí domy holohlavské ulice U Jordánu.

Jordán Jordán
Jordán zarostlý vegetací. 15.8.2010 + Vybrané koryto. 25.8.2010

Brodek
V článku popisovaná stará cesta - tudy vedla přes státní statek do Holohlav. 15.4.2008


,,Kanálek"

Kanálek
Původní podoba malého podchodu pod tratí, říkali jsme mu ,,Kanálek".
Pohled ke Smiřicím. Smiřický archiv, fotografoval PhMr. Stříbrný.
Potůček pod průchodem byl zatruben v roce 1973

Kanálek
Pod mostkem prochází v říjnu 1998 paní Srkalová z Holohlav. Foto Prostředník.

Kanálek Kanálek
Pohled od Smiřic. Podle textu nahoře tímto propustkem původně tekl potok Jordán.
Vzadu pod hospodářským stavením u čp. 28 pramení potůček, který vede přes zahrady pod tento mostek.
Je to slabý potůček, když však na jaře tál dříve sníh, voda z horních polí tekla právě tudy.

Kanálek
Oprava průchodu 2.7.2006

Kanálek
Chodník ze Smiřic prochází rekonstrukcí. Staré dlaždice chodníku byly odstraněny a jeho povrch je nyní ze zámkové dlažby.
Povrch je od Smiřic hotový a 1.12.2012 je v úrovni mostku. V průhledu jsou vidět domy ulice U Jordánu.

Kanálek
Pohled z nově zbudované lávky přes Jordán. 7.11.2014