Smiřice - potok Jordán a přeložení jeho koryta

Zpět na hlavní stránku

Celý tok potoka Jordán je popsán zde     Fotografie toku po Zemanově ulici jsou také zde

Děkuji p. Millerovi za půjčení materiálů z archivu jezu. Jsou použity materiály ze smiřického a hradeckého Okresního archivu.
40 let trvalo než byly tyto práce dohotoveny.

Po prvním kontaktu dne 18.1.1909 uctivě žádá starosta Smiřic Hojný 28.1.1909 ,,Blahoprodého Pána pana J. Janče v Hradci Králové" o vypracování projektu a rozpočtu na přeložení potoka Jordánu od Holohlav přitékajícího.

  Pozvání pro místní městskou radu a st. hospodářský odbor
  Za příčinou ustanovení směru k projektovanému přeložení potoka „Jordáuu“, odbývati se bude 4. února 1909 o 11. hodině dopoledne místní komisionelní šetření. Komise sejde se u domu pana Jana Šifnera, odkud pak s p. inžinýrem J. Jančem, který o 11. hodině dopol. vlakem přijede, na místo odebéřeme.
  Podepsaní na oběžníku: Juliš Jan, Lednar Josef, MUDr. Hrubý Antonín, Horák Josef, Andrejsek Josef, Michal Josef, Rynt FrantišekPrůběžná studie pana Janče:
  Slavnému městskému úřadu města Smiřice.
  Dovoluji si předložiti průběžnou studii k projektu přeložení potoka Jordánku nad městem, s následující průvodní zprávou.
  Nivelací bylo zjištěno, že spád mezi hladinou mlýnského strouhy, v místě, kde by do této strouhy přeložený potok vyúsťoval, a mezi hladinou vody v Jordánku v místě, kde by přeložení potoku začínalo, jest 80 centimetrů. Jelikož délka celého přeloženého potoka obnášeti bude 315 metrů, připadal by spád na 1 metr délky 0.0025“. Kterýžto spád jest dostatečný, aby stačil v přiměřeně velikém korytě k odvedení i největších přívalových vod. Povodí Jordánku, to jest celá plocha, z níž děšťová voda do Jordánku odtéká, obnáší dle mapy c.k. vojenského geografického ústavu měřená, 12 čtverečných kilometrů. Pro útvar územní, z části roviny a hořejší části toku potoka z části pahorkovitý odtéká z jednočtvercového kilometru při velkých přívalech dešťových 0, 35 m3 čili 350 litrů vody za sekundu. potok JordánBude tedy odtékati při největších přívalech Jordánkem nad Smiřicemi 12 krát 0,35=4,2 m3 čili 42 hektolitrů vody za sekundu. Aby toto množství vody korytem odteklo, musí při výše uvedeném spádu 0.0025 míti koryto tyto rozměry:
  šířka dna = 1.65 metru
  šířka dlážděného koryta = 2,15 m.
  šířka v hladině největší vody = 5,45 m
  výška dlážděného koryta = 40 cm
  celá výška velké vody ode dna až ku hladině = 1,10 m
  Jelikož terrain na celou délku není stejně rovný, bude šířka v koruně příkopu též různá, a bude se pohybovati i s ochranným pruhem 30 cm po každé straně mezi 6,10 m a 8,00 metrů, tedy průměrně 7 metrů. Bude tedy při celé délce přeloženého potoka = 315 metrů pro potok samý zapotřebí koupiti pruh = 315 krát 7,00 = 2205 čver. metrů = čili 613 sáhů. Dle formace terreinu jevilo by se býti nejúčelnějším započíti korrekci potoka pod malým můstkem na vozové cestě v katastru holohlavském, na parcele č. 88 ležícím, a odbočiti v oblouku s poloměrem 50 metrů přes pole čís. par. 87, a nižinu parc. čís. 84 ( obě v katastru holohl. a majetkem obce ), pak v rovné čáře dále přes pozemky čís. parc. 206/1, 206/2 a opět v oblouku přes parcelu čís. 187 v katastru obce smiřické. Do mlýnského náhonu v místě, kde tento tvoří tupý úhel. Rozšíření mlýnského náhona ve spodní trati nebude zapotřebí. Ač tato trasa jest nejvýhodnější, zakreslil jsem do situačního plánku nad ní tečkovaně jako alternativu trasu druhou pro ten případ, kdyby se obec nemohla s majiteli parcel čís. 206/1, 206/2 a 187 dohodnouti. Pak by bylo nutno vykoupiti části pozemků od parcel čís. 88, 87, 86, 85 v katastru holohlavském, a od parcel čís. 204, 189 a 190 ( břeh ) v katastru smiřickém.
  V každém případě bude ovšem nutno některé parcely přeříznoti – mohly by se však zbytky po kařdé straně opět sloučiti v celek.
  Kdyby se vykopanou zemí mělo zavézti staré koryto Jordánka podél silnice, musilo by se do dna tohoto koryta položiti dříve potrubí, nejlevněji z cementových rour 50 cm ve světlosti v délce as 230 metrů.
  Vedle toho bylo by nutno zříditi nejméně 2. můstky v místech, kde potok přeřízne stávající cesty.
  Dle předběžného náčrtu stanovil jsem přibližný náklad na celou stavbu následovně:
  1) za pozemek jen pro potok 800 kor.
  2) za výkop 1640 kor.
  3) za odvezení výkopu na zasypávku starého koryta 2580 kor.
  4) cementové potrubí v korytě starém 4250 kor.
  5) dlažby svahů v patě ve výšce 50 cm 2360 kor
  6) drnování obou svahů 1250 kor.
  7) projekt, výlohy za komise a dohled nad stavbou 1400 kor
  Úhrnem 14.280 Korun
  Tuto úvahu předkládám sl. obecnímu úřadu za tím účelem, aby zahájila předběžné práce, zejména vyjednávání s majiteli pozemků, aby byl řádný podklad pro definitivní vypracování projejktu.
  J. Janča, úředně oprávněný stavební inženýr a stavitel
Na obecní úřad ve Smiřicích podáno 3.3.1909.
potok Jordán

Vpravo:
Mapu generálního štábu použil Robert Čeřovský v roce 1923 ke svým plánům. Červeně je naznačena oblast srážek pro potok Jordán.

potok Jordán
Mapa pana Janče ze studie z roku 1909.Na podanou žádost o pozemky odpovídají z Holohlav:
  Obecní úřad v Holohlavech dne 11. dubna 1909
  Obecnímu úřadu ve Smiřicích!
  K žádosti ze dne 18. března 1909 čís. 507 usnesl se obecní výbor v Holohlavech ve své schůzi dne 22. dubna t.r. konané, v záležitosti přeložení potoka Jordánu následovně.
  Dle podaného plánu má potok Jordán sveden býti před betonovým mostem do mlýnského náhona.
  Ze zvlastních skušeností seznal obecní výbor, že při vtoku Jordánka do náhona, při rozvodnění Labe, by veškerou vodu betonový most nepojal. potok Jordán
  Právě letošního roku při stavu velké vody se ukázalo že voda která následkem regulace Upi a Metuje prudčeji přichází nám přes břehy labské od Černožic až po Smiřice se přelévá, tím potok Jordán se rozvodňuje dolení část obce Holohlavské zaplavuje, tak že jest velká obava že by svým časem mohlo přijít k velké katastrofě.
  Na základě uvedených důvodů, nemůže obecní výbor nic určitého schváliti, ale vpádu že by vadám zhora uvedeným bylo odpomoženo bude obecní výbor vždy nápomocen co by ku prospěchu a zvelebení Vaší obce bylo
  Za obecní úřad podepsán starosta Matějček.Technická zpráva z roku 1923.
   Dle přiložené mapy generálního štábu 1:75000 obnáší oblast dešťových srážek u potoka Jordánu celkem 16 km2. Průměrná roční výška dešťová dle abrometrických pozorování obnáší 460 mm. Proto dle vrchního ing. Jozakovskiho obnáší množství vody odtokové pro největší výši ….. 2.58 m3 za sekundu z 16 km, hm 223.-2 tj. 26 sek/hl. vpředpokládá-li se terrain pahorkovitý. Poněvadž koryto regulované části Jordánu půjde obyčejnou zemí polní, musí být volena rychlost vody v budoucím korytě, aby toto nebylo vymíláno …..
  Regulovaná část potoka Jordánu odbočuje od starého řečiště u kamenného mostku na katastru Holohlavském obloukem pravým o R=50,- m a délce 30,08 m a pak jde přímo v délce 197,12 m přetíná hranici katastru Holohlavského a Smiřického směrem ku mlýnskému náhonu, majíc po pravé straně přeložený chodník 0,50 m široký, překračuje polní cestu ze Smiřic do Holohlav v kterémž místě je projektovaný most dřevěný 3,- m rozpětí a 4,- m šířky za mostem pak odbočuje levým obloukem o R. 50,- m a délce 75,19 m do mlýnského náhona. Od hm 267,20 je koryto i se dnem dlážděno a při ústí je chráněno štětovou stěnou proti podemletí. Spád dna obnáší v délce 267,20 od počátku za projektovaný most dřevěný 0,049 procent, odtud pak až do náhona v délce 35,19 m 3,83 procent. K zabezpečení okrajů regulace jest po obou stranách myšlen pás 30 cm široký.....
  Ing. Robert Čeřovský, Smiřice 12.3.1923

potok Jordán potok Jordán
Profil potoka narýsovaný od p. Janče a od p. Čeřovského.

potok Jordán
Projekt regulace potoka Jordánu ve Smiřicích od Ing. Roberta Čeřovského,12.3.1923.

potok Jordán
Projekt dřevěného mostu 5.52 m ve světlosti od Ing. Roberta Čeřovského,19.3.1923.
   Město Smiřice podává naléhavou žádost, aby potok „Jordán“ přeložen byl z vnitřního města na obvod za město jak jest projektován při melioračních pracech a to kdyby se tak mohlo státi v čase nejkratším a následujících důvodů:
   Jelikož nemá město dosud zřízenou kanalisaci sbírá potok tento z města různé splašky, která za letní doby při nepatrném stavu vody zahnívají, činí město nezdravým a dávají každé chvíle vznik k nemocem, jak dokazuje I potvrzení obvodního lákaře.
   Město by na jeho místě upravilo sadové chodníky, které by byly nejen ozdobou města, ale dobrými plícemi jeho. Zároveň by mohlo se přikročiti ihned k úpravě ulice k nádraží a vysušiti bahniska pod nádražím.
   Pro přebytečný materiál z nového řečiště „Jordánu“, pokud by ho nebylo použito k okamžitému zavežení starého řečiště, uvoluje se město poskytnouti vhodného pozemku k umístění téhož.
   Městský úřad ve Smiřicích dne 3. srpna 1927.

Odpověď z Prahy:
Předsednictvo Zemědělské rady pro Čechy.
   V Praze, dne 26. srpna 1927
   Věc: Úprava potoka Jordánu ve Smiřicích n./L
   Odpověď k dopisu ze dne 3. srpna 1927
   Městskému úřadu ve Smiřicích n./L.

   Návrh úpravy potoka Jordánu od obce Holohlav až po ústí potoka do mlýnského odpadu jest zahrnut jako samostatný oddíl do melioračního projektu labské zdrže Josefov-Smiřice, který byl dne 31. května t.r. podroben místní technické revisi. Zmíněný projekt meliorační odevzdán byl po revisi okresní správní komisi v Jaroměři s vyzváním, aby zažádala o jeho vodoprávní projednání.
   Vyžaduje-li zájem města Smiřic brzkého přeložení potoka, doporučuje se v prvé řadě působiti na okresní správní komisi v Jaroměři, aby postarala se u urychlené provedení vodoprávního řízení o melioračním projektu labské zdrže Josefov-Smiřice.
   Při řízení vodoprávním může město Smiřice uplatniti své důvody pro urychlení úpravy Jordánu a domáhati se případně vydání samostatného vodoprávního povolení pro provedení potřebné úpravy potoka.
Podepsaný předseda.Nedatovaný text zapsaný pro domácí potřebu příštího jednání
   O přeložení potoka Jordánu jednáno bylo na poradě, svolané na čtvrtek 8. t.m. městskou radou. Jednání se zúčastnil zástupce techn. kanceláře Zemědělské rady st. rada Inž Bárta, předseda okr. správní komise Prokop a drem Valterou, zástupce obce Černožic a Holohlav a zavodňovacího družstva holohlavského. Zástupce přivítal p. starosta, načež účel jednání vyložil ing. Fiala po stránce technické. V rozhovoru probrány všechny důsledky obmýšleného přeložení, při čemž st. rada Bárta osvětlil projekt meliorační v této oblasti. Došlo se ku shodnému názoru, že přeložení a úprava Jordánu dle projektu jest v zájmu obcí obou, pakliže se ukáží bezpodstatnými obavy, tlumočené zástupci Holohlav, kteří se obávají, aby při velkých vodách na Jordánu a při plném mletí voda z mlýnské strouhy jim necouvala zpět a nezatápěla zastavené polohy za tratí. Zástupce mel. projektu inž. Bárta považuje tyto obavy za neodůvodněné, jelikož dle jeho znalostí dno nového koryta Jordánu bylo zahlubováno jen na nezbytně nutnou hloubku pro odvodnění sousedních pozemků a získání potřebná podjezdné výšky v podjezdu tratě; byl proto také před vyústěním potoka do mlýnské strouhy ponechán stupeň. Okolnosti ty nemohly být z plánů přímo zjištěny, jelikož plány jsou u zem. spr. politické. Okolnosti tyto budou při řízení vodoprávním zjištěny.
   Dále projednána nová poloha potočiště a ohledem na schválený plán regulační této oblasti. Usouzeno, že nové potočiště nelze položiti tak, jak je vedeno v plánu regulač. z mnoha důvodů.
   Jako nejúčelnější shledáno vésti nové koryto v potočišti dnešním až k stezníku podle obecního pole holohlavského, odtud napříč přes obecní pozemek a pozemek p. Poláka k mlýnské strouze po hranici pozemku pí. Lefnarové. Této trase dá se také dobře přizpůsobit! plán regulační a potočiště zůstane také v zahradách bloků domovních.
   Trasa tato také zanešena do obecní mapy.
   Přeříznutí obec. pozemku Holohlavského nebude činit, nijakých potíží, jelikož odříznutá část u zahrady p. Litomyského spojí se přes zavezené dnešní potočiště s obec. pozemkem v sousedství pole p. Rynta.
   Zástupci obou obcí shodli se, že při vodoprávním řízení budou se domáhati odděleného zvláštního povolní vodoprávního pro přeložení potoka, aby úprava tato mohla býti samostatně a neodvisle od meliorace projednána a subvencována. Na základě toho pak by si obě obce později dohodly o dalším postupu ve vlastních pracích stavebních a jich financování.Vyjádření zástupců města Smiřic:
   Projednávaný projekt meliorační dotýká se zájmu města ve dvojím směru. Jednak řeší se jím odvodnění zamočeného území mezi městem a tratí dráhy, která jest dle schváleného regulačního plánu města určeno ku zastavění. Jednak překládá se dnešní potočiště Jordánu mimo město.
   Dnešní koryto Jordánu tvoří v městě otevřenou stoku všech splašků a odpadků,která jest velikou závadou zdravotní a komunikační. Správa města dala již v roce 1923 vypracovati návrh na přeložení Jordánu mimo město, se zaústěním jeho do mlýnské strouhy proti vodě as 150 m nad dnešní ústí. Tehdy navržená traca vyhovuje také dnešní potřebě a žádá proto město, aby byla dodržena také novým projektem.
   Rozvoj města žádá, aby přeložení Jordánu mimo město bylo provedeno již v nejbližších letech jednak z důvodů zdravotních a komunikačních, jednak také proto, že město musí v souvislosti s prováděním regulace Labe v obvodu města přikročiti ku výstavbě soustavné kanalisace. V dnešním potočišti Jordánu jest pak položen hlavní sběrač, který se má zříditi před zavezením. Projekt kanalisační jest v řízení revisním techn. kanceláře Zemědělské rady. Z důvodů svrchu uvedených musí město trvati na úplném zavezení opuštěného koryta v celé jeho délce od nové tracy až ku dnešnímu ústí do mlýnské strouhy a to až do úrovně ulice. Nedostávající se materiál na zavážku bylo by možno opatřiti při zavážení opuštěných koryt labských v městě, což se má státi v příštích letech. Bylo by tedy nutno, v době zavážení řečišť v městě provésti také přeložení Jordánu.
   Kanalisační projekt používá normální množství vody v Jordánu ku trvalému proplachování stok kanalisačních. Díti se to má tak že se do stoky v ulici Hansově převádí normální množství vody v Jordánu, kdežto vyšší stavy jsou potočištěm. Tímto způsobem má se docíliti trvalé rozřeďování splašků kanalisačních, aby nezávadně mohly býti vypouštěny do Labe. To má zvláštní význam pro dobu nežli bude vystavěna čistící stanice a vodovod.
   Vzhledem k těmto závažným okolnostem dovolují se zástupcové města žádati:
   1./ Přeložení Jordánu staniš se dle tracy městského projektu po pozemcích čís. parc. 28, 87, 84, 206/1, 206/2, 187 a 188.
   2./Přes nové potočiště zřízeny budtež mostky o šířce přejezdu 4 m na cestách čís. parc. 727 a 497.
   3./ Podle nového potočiště budiž zřízen nový chodník, šířky 60 cm na čísle parc. 206 k cestě čís. parc. 727 v náhradu za přerušení stávajícího chodníku.
   4./ Opuštěné koryto budiž úplně v celé délce zavezeno do úrovně okolní ulice a to od odbočení do nové tracy až do ústí dnešního do mlýnské strouhy.
   5./ Budiž pamatováno, že normální voda potoka bude sváděna do městské kanalisace a že tedy novým korytem půjdou jen vody nadnormální.
   6./ Vzhledem k té okolnosti, že obmýšlené přeložení Jordánu jest pojato do celkového projektu melioračního mezi Josefovem a Smiřicemi, kterýžto projekt může býti uskutečněn až po dlouhé řadě let po splnění několika závazných podmínek, naproti tomu však přeložení a zavezení Jordánu v městě jest jeho neodkladnou potřebou, související s výstavbou městské kanalisace a uvolnění komunikace, žádají zástupci města, aby ona část celkového projektu melioračního na odvodnění s přeložením Jordánu byla z celkového projektu vyňata a uděleno jí zvláštní vodoprávní povolení, které by umožnilo provésti odvodnění s přeložením Jordánu urychleně a neodvisle od celkového projektu melioračního, jak toho žádá zájem města.
   O přeložení cesty a úpravě podjezdu bude zahájeno zvláštní přímé jednání s Odborem pro udržování dráhy v Josefově.
   7./ Ohledně výstavby odpadu O/3 která souvisí také s přestavbou podjezdu bylo shledáno účelným tuto výstavbu provésti již nyní v konečné úpravě.
   8./ Ohledně přednešených zde přání a ujednání vyslovují se zástupci „Labského Vodního Družstva – Jaroměř – Smiřice“ následovně:
     1./ Pokud se týče nutných dalších jednání předpokládaných výše uvedenými návrhy, žádá Družstvo, aby veškerá tato jednání převzal opět Vodohospodářský odbor Národohospodářského Sboru a Družstvo bylo k ním zváno jako strana.
     2./ Dohodnutá ujednání předloží zástupci Družstva výboru ku schválení a za účelem finanční úhrady zahájí jednání s Vodocestným Ředitelstvím ve smyslu ujednání z 31./5. 1927 jakož i se zájemníky, pokud práce vybočují z finančního ujednání výše uvedeného.
     3./ S prováděním prací v rozsahu dnes smluveném mohlo by se začíti až po úplném zajištění finanční úhrady.
   9./ Zástupce obce Smiřic projevují ochotu sjednati dohodu o výměně pozemků mezi p. Lefnarem a pí. Polákovou jak uvedena v odst. 1. tohoto zápisu a žádá, aby přeložení Jordánu bylo dle možnosti urychleno. potok Jordán
Za správu státních statků ve Smiřicích V. Sekerka
Za obec Smiřice Fr. Moník
Za obec Holohlavy František Andrejsek, Josef Klouza
Za Labské Vodní Družstvo Vojtěch Prokop, předseda
Městský úřad ve Smiřicích, dne 15.12.1928Zápis učiněný dne 6. března 1930 na obecním úřadě ve Smiřicích.
   Předmětem jest ujednání na provedení odvodňovacích příkopů s přeložením potoka Jordánu v Katastrálních obcích Holohlavy a Smiřice, jak bylo učiněno ve schůzi svolané Národohospodářským Sborem Jaroměřska.
   Projekt odvodňovacích příkopů a všech dalších zařízení s nimi souvisejících, zvláště pak zřízení podjezdu pod dráhou do obce Holohlav byl všem zájemníkům řádně vyložen a jejich zájmy osvětleny. Po provedené debatě dospělo se k níže uvedené dohodě:
   1./ Pokud se týče definitivní tracy potoka Jordánu od jeho zaústění do mlýnské strouhy po pozemcích čís. parc. 189 náležející p. Jiřímu Lefnarovi, čp. 206, patřící pí. Polákové a čp. 203/1. nál. také panu Lefnarovi, projevili vlastníci pozemku souhlas, aby nová traca vedena byla nikoliv jak, projekt stanoví po hranicích těchto pozemků, nýbrž aby vedena byla přímo, takovým způsobem, aby odřezávané plochy těchto parcel mohly býti vzájemně vyměněny a to dle velikosti, plocha za plochu.
   2./ Obec Holohlavy projevila rovněž souhlas, aby potok Jordán byl veden napříč přes její pozemek čp. 87, nikoliv po hranici, jak navrhoval projekt,žádá však, aby plně bylo zavezeno opuštěné řečiště Jordánu, tak, aby bylo možno zceliti s odříznutou částí pozemek čp. 83. Dále žádá, aby vyrovnány byly oupady na jejich pozemcích čp. 83, 88/17, 88/1 materiálem výkopem nového koryta získaným.
   3./ Žádosti obce Holohlav, aby provedeno bylo snížení dna z propustku dráhy, km 33.7/8 bylo by možno vyhověti za předpokladu, že obec stane se členem melioračního družstva. Pak teprve bylo by možno vyhověti další žádosti obce Holohlav, pokud se týče zavezení oupadu na obecních pozemcích za dráhou.
   Zástupce obce k těmto ujednáním opatří si dodatečné schválení obecního zastupitelstva.
   4./ Pokud se týče žádostí majitelů pozemků čp. 259/1, 259/2, 258/1. totiž Rynta, Jelínka a Pácalta, aby zavezeny byly oupady na těchto pozemcích, mohlo by se tak státi teprve, až stanou se členy družstva. Tato přihláška musela by se státi co nejdříve.
   5./ Pokud se týče zavezení odstaveného řečiště od odbočení nového koryta provedeno bude jenom potud, pokud by nebyly rušeny stávající odpady.
   6./ Odpad O/2 bylo usneseno po dohodě se zájemníky provésti zatím jenom do km 0.435 jak toho žádá naléhavé odvodnění přilehlých ploch. Od dalšího vedení bylo upuštěno vzhledem na budoucí závlahu. Příslušné odvodnění detailně do O/2 provedou si zájemníci sami svým nákladem.
   Provedení tohoto odpadu O/2 předpokládá však definitivní vyřešení podvedení odpadu O/3 zřízení podjezdu a rybníčka. Vzhledem k tomu, že na úpravě podjezdu záleží také vedení obecní cesty s přejezdem dráhy do dvora státního velkostatku bylo dojednáno, následující:
   Zástupci státního statku projevili ochotu jednati o přeložení cesty 496/3, která vede přes dráhu do dvora holohlavského přejezdem v úrovni dráhy na cestu pod přejezd dráhy 498/1 za předpokladu, že drážní objekt bude upraven tak prostorně, aby s povozy bylo možno tam nezávadně projížděti a za dalšího předpokladu, že bude náležitě upravena cesta nová, kolem farské zahrady 11/1 až na připojení na starý vjezd do dvora. Souhlas k tomuto jednání musí dáti ovšem Ředitelství státních statků a lesů v Praze. Menší zajížďka, kterou tento nový příjezd do dvora holohlavského bude žádati, bude vyvážena úsporou na udržování mostku na odpadu O/3 a O/2, pak dráhou nerušeným trvalým přejezdem a volným přístupem na parcelu 239/1 která má býti používána jako výběh a pastviště dobytka.Přehledná mapa odpadů O/1, O/2 a O/3 je na této stráncepotok Jordán
Potok přítékající z Holohlav, kolem r. 1910.

potok Jordán
Mapa z archivu jezu ukazuje přeložení koryta ( modře ). Růžová barva zase plánované zasypání starého toku.
Po ulici vpravo se potok dostával do Mlýnského náhonu. Oproti mapě nahoře je tato pootočená.

potok Jordán
Pohled po proudu. Jsou vidět sloupky zábradlí mostu z fotky dole. U vzdálených stromů se potok stáčí vlevo

potok Jordán
Pohled proti proudu Jordánu
Potok přitéká od podjezdu pod žel. tratí ( ,,Brodek" ). Vzadu leží Holohlavy, vpravo budovaná ulice U Jordánu.
O tomto mostu se v uveřejněné zprávě nepíše, je však stejného typu jako most v ulici na Kršovce dole. 18.4.2008

potok Jordán
Zátočina, tady začíná nově upravené koryto Jordánu. 2.7.2006
O mostu na obrázku dole se píše v textu. Tento most byl postaven s menší šířkou než bylo plánováno.
potok Jordán

Průvodní zpráva na přeložení potoka Jordánu na pravém břehu Labe ve Smiřicích.

Předloženo ke schválení ministerstvu techniky čís. 4785 ze dne 23.IV.1947
  Vypisovaná stavba se týká přeložení potoka Jordánu ve vyústní trati v délce 240 m.
  O plném vzdutí vody na jezu ve Smiřicích má potok Jordán sloužit jako jeden z odpadů velkého závlahového díla v trati Smiřice – Černožice. Vyústní trať procházející obcí Smiřice se překládá ze zdravotních a komunikačních důvodů ( rozšíření hlavní ulice ) mimo zastavěnou část obce.
  Situačně je přeložená vyústní trať vedena přibližně budoucí ulicí podle regulačního plánu obce: Poměry podélného a příčného profilu vyhovují celkovému projektu závlahy nad Smiřicemi. V příčném profilu se dno koryta provede v šířce 1.5 m se sklonem svahů 1:2. Dno a patky svahů v šířce 1.0 m se odláždí betonovými deskami 10 cm sil. Ostatek svahů se odrnuje na plocho, v případě nedostatku drnu se horní části svahů osejí travním semenem.
  Materiálem získaným hloubením nového koryta potoka v horní trati, kde se navazuje na koryto dosavadní, v množství asi 300 m3 se zasype přilehlá část starého koryta. Vykopávka z další trati v množství asi 1.200 m3 se bude odvážet do obce Smiřic na zavezení části starého koryta potoka Jordánu a po navezení nízkého terénu pro budoucí ulici od mostu přes Jordán k nádraží. Deponie jsou v situačním plánu vyznačeny červeně. Lze počítat s maximální rozvoznou vzdáleností 500 m.
  Ostatní vykopaný materiál v množství asi 1.000 m3 se ponechá jako mezideponie na břehu nového koryta a odveze se později mimo rámec této stavby na zavážku odříznutého starého koryta Jordánu.
  V km 0.060 se vybuduje železobetonový most trámový sv.4.0 m se šířkou vozovky 6.0 m, aby vyhovoval i komunikačním potřebám budoucí ulice obce Smiřic. potok Jordán
  S výkopem a opevňováním svahů se bude postupovat proti vodě, aby se získalo potřebné odvodnění pracoviště. Po dobu stavby mostu se firma postará svým nákladem o bezpečné provizorium lávky pro pěší a lehký provoz.
  Ukáže-li se během stavby nutným zřízení nějakého jiného objektu, který v projektu není zahrnut, provede jej firma za tytéž jednotkové ceny jako objekt projektovaný.
  O detailním plánu mostu a způsobu jeho zakládání rozhodne stavební dozor v dorozumění s podnikatelskou firmou.
  Veškeré deponie budou státní stavební správou předem zajištěny a navážky se provedou v místech, kde mají být použity jako hospodářské pozemky, aby mrtvý materiál přišel do spodu a vrchem byl pokryt aspoň 20 cm humusovou vrstvou.
  Podnikatel bude potřebovat asi 600 m polní drážky se 6ti vozíky na obsah 1 m3, beranidlo pro beranění pilot a štětové stěny a dvojitou diaframovou pumpu, po příp. menší čerpací soupravu s motorovým pohonem pro čerpání vody při pokládání dlažebních desek a při zakládání mostu.
Zdroj: archiv smiř. jezu.

  Fotografie vpravo ukazuje poslední část toku potoka kolem školky. Pohled z mostu ( na fotce nahoře ) v ulici Kršovka.

Rozpočet na přeložení potoka Jordánu.

  Práce zemní:
Výkop s rozvozem materiálu do 500 m - 165 000.-
Výkop s ponecháním materiálu na břehu příkopu - 70 000.-
Celkem 235 000.-
  Opevnění:
Dlažba z betonových desek, drnování, humusování, osetí - celkem 195 500.
  Objekty:
Beton ( 3 druhy ), Cementová omítka, asfaltová isolace, štětov. vozovka, piloty, štětová stěna, zábradlí, armovací železo ( 2 druhy ) - celkem 81 000.
  Práce režijní:
Mzdy dělnictva - 20 000.-
Příplatek 30 procent - 6 000.-
Náhrada za hmoty, inventář a příplatek 10 procent - 5 500.-
Celkem podle stavební devisy 543 600.-

potok Jordán
Vtok Jordánu do trub mlýnského náhonu. Toto místo leží naštěstí na uzavřeném pozemku. 26.4.2008potok Jordán
Jordán, pohled po směru toku v Zemanově ulici. V dálce se již vlévá u mostu do Mlýnského náhonuZápis sepsaný dne 29.prosince 1949 v kanceláři státní stavební správy pro úpravu Labe ve Smiřicích.

Předmětem je kolaudace stavby přeložení potoka Jordánu ve Smiřicích.
Přítomní: Kolaudátor – Ing. Bohumil Fingl v.o.r.
Za býv. ŘVC nyní KNV Praha – Ing. Bohumil Tuppl v.t.r.
Za KNV Hradec Králové – Ing. Prokop Serhijenko t.r.
Za stát. stavební správu – Ing. Jiří Exnar
Za ČSSZ n.p. Pardubice, stavební správa III. – Ing. Dr. Ladislav Novák, Josef Uhnavý

Vývoj prací:
  Projekt předpokládal vybudování nového koryta na délku 240 m, opevnění dna a částí svahů betonovými deskami, stavbu železobetonového trámového mostku přes nové koryto o světlosti 4 m a kubaturu zemních prací 2 500 m3.
  Podle výsledků veřejné soutěže zadalo ŘVC provedení stavby nejlevnějšímu oferntu bývalé firmě Rudolf Kunc Pardubice za upravenou částku 487 245. 30 Kčs.
  Stavební lhůta byla stanovena na dobu 6 měsíců po předání staveniště a později prodloužena do 30. června 1948.
  Stavebním správcem byl ustanoven v.t.k. Ing. Prokop Serhijenko, vedoucí státní stavební správy pro úpravu Labe ve Smiřicích.
  Staveniště bylo předáno 19.září 1947.

Postup prací:
  S přípravnými pracemi bylo započato 6.10 1947. S výkopovými pak 3.11.1947 a to jednak použitím menšího bagru a též ručně. Práce byly přerušeny 19.12. 1947, znovu zahájeny 20.1.1948. V květnu začala betonáž mostku a veškeré práce ukončeny 30.6.1948.

Změny např.:
  Zpevnění svahu koryta bylo provedena jen humusováním místo drnování a to pro nemožnost opatření vhodného drnu v tehdejší abnormálně suché době v r. 1947.
  Předepsaná dlažba z kamene v úseku mostku byla nahrazena betonovými deskami, pro obtížnost opatření dlažebního kamene.
  Po podrobném zaměření území a úpravě spádu nového koryta a prodloužení koryta o 40 m, zvětšila se kubatura výkopu na okr. 3000 m3. proti 2 500 m3.
  Místo betonového trámového mostku byl proveden betonový mostek deskový a to pro nedostatek armovacího železa.
  Na žádost MNV ve Smiřicích byl mostek posunut o 50 m proti vodě z důvodů zastavovacího plánu v této části obce.

Konečný účet:
Práce zemní – 239 201, 50 Kčs
Opevnění – 177 113,44 Kčs
Objekty – 219 145,89 Kčs
Režijní práce – 10 181,78 Kčs
Mimořádné požadavky – 277 517,80 Kčs
Celkem 923 159,91 Kčs

Cena proti plánu byla zvýšena na 635 210.69 Kčs za první 4 položky a byla odsouhlasena.
Mimořádné požadavky – protože bylo velké sucho půda se změnila z „lehce kopné“ na „těžce kopnou“. Stavebník nakonec dostal 92 130.- Kčs
Celkem bylo za práce skutečně zaplaceno 727 340.69 Kč
Zdroj: archiv smiř. jezu.