Smiřice - František Jaroš / Dřevotvar

Jsou použity materiály z kroniky BSP Dřevotvaru a ze smiřického a hradeckého archivu.

Zpět na hlavní stránku      V r. 1980 vyhořelý skladJaroš
Dům čp. 191 s nápisem Sklad nábytku Františka Jaroše. Foto je od pí. Poláčkové.
Dům popisuje tato stránka

Jaroš
Zvětšená část obrázku nahoře.

Jaroš
Podobný směr pohledu jako na reklamním letáku dole. Vlevo dům čp. 191.
Výřez z pohlednice ukazuje začátek, tenkrát snad Liebigovy, dnes Hradecké ulice z pohledu ze Zemanovy ulice.
Oba obrázky jsou od Jana Šťastného.
V popisu zmíněných ulic jsou vystaveny další fotografie těchto domů.

Jaroš
První truhlárna a sklady nábytku Frant. Jaroš ve Smiřicích
Umělecko-průmyslový závod pro bytová a vnitřní zařízení.
Hlavička rozpočtu pro novostavbu ,,Masarykova domu" ve Smiřicích 6.6.1930
(byla to malá školní budova - dnes stojí na jeho místě školní jídelna).

Jaroš
Na domě čp. 191 byl ukryt pod cedulí ještě starý nápis Sklad nábytku Františka Jaroše, už je zakrytý novou fasádou. 23.12.2005dřevotvar Smiřice

Dřevotvar výrobní družstvo Hradec Králové IV


1950 :  Od bývalého soukromého majitele truhlářské dílny pana Víta byl převzat národním podnikem Čs. stavební závody objekt pod nádražím. Ve funkci vedoucího této dílny se vystřídali pracovníci Polda, Slepička, Hejný.
  V dílně se vyráběly výrobky stavebně-truhlářské, tj. okna, dveře apod.

1951 :  Provozovna byla převzata vojenským podnikem Konstruktiva, který do svého majetku převzal pozemky na Kršovce (majetek Lefnarových, včetně pilnice). Pozemky byly určeny pro sklad řeziva. V říjnu byly na pozemku vybudovány provisorní sklady hotových výrobků ( dřevěné baráky ). Jako vedoucí provozovny nastoupil s. Hanousek, vyráběly se stavebně – truhlářské výrobky pro vojenské stavby.

1952 až 1957 :  Provozovna měla stejný výrobní program, počet zaměstnanců vzrostl na 25.
  Provozovnu postupně v těchto letech přejímaly různé podniky – Severostav Hradec Králové, Severostav Liberec, Stavomontáže Hradec Králové.
  V r. 1954 ještě podnik Konstruktiva vybudoval proti stávající pilnici, sloužící jako sklad deskového materiálu a stavebního kování, velkou otevřenou kolnu pro zimná uskladňování řeziva, kterého bylo na skladě až 2.000 m3.
  V r. 1955 až 1957 byla do smiřické provozovny postupně zaváděna i práce natěračská a kovářská ( tj. kování oken a dveří pro stavby vojenského charakteru a stavby bytových jednotek ).
  V té době se pracovníci provozovny podíleli i na zařizování některých vládních úkolů ( stavba vojenského hotelu ve Špindlerově Mlýně, některé hotely v Praze apod. )
  Pro zajištění bezpečnosti tohoto objektu byla na pozemku skladu postavena budova pro umístění požární stříkačky typu PS 16, včetně příslušenství.

Od 1. 7. 1957 :   byla na základě dalšího rozhodnutí o delimitaci provozovna převedena do majetku n. p. Krkonošské dřevařské závody.
  Provozovna nyní vyráběla stavebně-truhlářské výrobky výhradně pro obyvatelstvo ( tj. okna, dveře apod. pro stavebníky rodinných domků, i pro opravy domů starších ). Měla charakter dílny výhradně zakázkové a výrobky dodávala zájemcům v několika okresech. Počet pracovníků poněkud klesl.

1958 :  Dochází opět k další delimitaci. Provozovna i se skladem byla převzata Lidovým družstvem dřevozpracujícím v Hradci Králové.
  Změnila se i výrobní náplň. Pracovníci dále vyrábějí – ovšem v menším rozsahu – stavebně-truhlářské výrobky pro obyvatelstvo, proto z provozovny odchází většina natěračů a kováčů. Nově se začíná výroba koster pohovek, křesel apod. Některé tyto výrobky se již v tomto roce exportovaly do zahraničí.

1959 :  od 1. ledna tohoto roku se družstvo dřevozpracující sloučilo s dalším družstvem ( Kvalita, čalounické družstvo HK )
  Provozovna Smiřice rozšířila sortiment svých výrobků o další kostry pohovek a koster křesel. Vedle těchto se stále vyrábí okna a dveře pro obyvatelstvo.

1960 :  stav nezměněn, přibylo jen několik dalších zaměstnanců, mezi nimi i několik žen pro práci na truhlářských strojích (dosud ženy jen jako uklizečky a 1 kancelářská síla)

1961 :  došlo ke sloučení dalších družstev, vytvořen velký družstevní celek pod názvem Dřevotvar. Stav pracovníků provozovny znovu zvýšen, výrobní program zůstává stejný.

1962 :  kolektiv pracovníků, pracujících na stavebně-truhlářské zakázce, se přihlašuje do soutěže o titul BSP.
  Družstvo jako celek získává v tomto roce Rudý prapor Ústředního svazu výrobních družstev a 2x Rudou standartu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové.

1963 :  Soutěžícímu kolektivu je v lednu udělen titul Brigáda socialistické práce, jako vůbec prvnímu kolektivu v družstvu Dřevotvar.
  Družstvo jako celek získává titul Družstvo XII. sjezdu KSČ.
  Od druhého pololetí se znovu rozšiřuje výrobní program provozovny, začíná vyrábět i soupravy obývacích pokojů.

1964 :  Provozovna potřebuje pro stále se zvyšující úkoly nové prostory pro výrobu. Staví se proto stříkárna, ve které se provádí povrchové úpravy nábytku nitrolakem. Kostry křesel i pohovek se vyrábí i nadále, rovněž okna i dveře pro obyvatelstvo.
  V tomto roce se uvolňuje část pozemku skladu pro zamýšlenou stavbu jeslí a mateřské školky. Jelikož pro stávající výrobní program není zapotřebí tak velkých zásob řeziva, zmenšuje se pozemek skladu asi na polovinu.

1965 :  V tomto roce dochází ke zrušení výroby stavebně-truhlářské a k rozšíření výroby nábytku. Odchází několik zaměstnanců, kteří pracovali na tomto úseku, z toho důvodu se rozpadá i kolektiv BSP, protože zbývající členové kolektivu jsou zařazeni do jiných pracovních kolektivů. Družstvo Dřevotvar se účastnilo výstavy družstevních výrobků a pokoj, vyráběný provozovnou Smiřice, byl oceněn jako nejlepší.

1966 :  V tomto roce vyrábí provozovna jen soupravy obývacích pokojů, a několik druhů pohovek. V polovině roku buduje se přes pozemek skladu vodovod, na který se sklad připojuje. Tím se zlepšuje protipožární zabezpečení, protože jediným vodním zdrojem byl dosud náhon, který nevyhovoval.

1967 :  Ve výrobním programu nové typy obývacích pokojů, provozovna se stává jednou z největších provozoven družstva, počet pracovníků se zvyšuje. Ke stávajícímu zděnému objektu stříkárny se přistavuje provisorní přístavek, do kterého je umístěn nanášecí stroj na laky pro zvýšení a zrychlení výroby na tomto úseku.
  Pracovníci provozovny se aktivně účastní prací na zařizování podnikové chaty v Krkonoších.

1968 :  Dále se vyrábí sestavy obývacích pokojů.
  Události v srpnu 1968 se provozovny celkem nedotkly. Pracovníci provozovny sice podepsali několik výzev, které byly vydány ústředím a pracovníky ústředí po provozovnách rozváženy, práce se však nezastavila.
  Pracovníci provozovny i v tomto roce pracují brigádně na úpravách podnikové chaty, účastní se zájezdů podnikovým autobusem, který byl ústředím zakoupen.
  Počet pracovníků provozovny roste (zaměstnávají se hlavně ženy) a vzhledem ke stále se zhoršujícímu stavu dřevěných baráků ve skladu i potřebě značných oprav na budově dílny u nádraží množí se požadavky, aby ústředí zajistilo pro výrobu nové provozovny.

1969 :  I v tomto roce se stále jedná o možnosti výstavby. Z provozovny se odváží stříkačka na provoz Chlumec a uvolněných prostorů ve zděné budově se využívá ke skladování hořlavin – na smiřické provozovně je vytvořen ústřední sklad hořlavin, tj. laků, barev, ředitel a pod. Z učňovského střediska v Hradci Králové přicházejí na provozovnu učni třetím rokem, aby získali přímo na provoze potřebnou praxi.

1970 :  Do výroby se zavádějí nové typy obývacích pokojů, které družstvo prodává po celém území republiky. Stále se množí jednání o možnosti výstavby, protože stávající výrobní prostory nestačí. V létě tohoto roku se pracovníci provozovny se svými rodinnými příslušníky účastní rekreačního pobytu v Bulharsku, který pořádala Komise péče o pracující družstva Dřevotvar. Na ústředí družstva začíná znovu pracovat komise politicko-výchovné práce, která má zástupce i ze smiřické provozovny a znovu se začíná hodnotit socialistická soutěž mezi provozovnami. Provozovna Smiřice, která stále patří mezi nejlepší provozovny družstva, je několikrát vyhodnocena a získává Rudý prapor představenstva družstva. dřevotvar Smiřice 1976

1971 :  Dobrá práce provozovny pokračuje i v tomto roce. Na provozovně se ustavuje znovu kolektiv, soutěžící o titul Brigáda socialistické práce.
  Na pozemku skladu se po dohodě uvolňuje část pro provedení kanalizace obce Holohlavy. Provozovna vychází vstříc veřejným potřebám, toto však přináší pracovníkům značné potíže, jednak provozního rázu, jednak při zabezpečování skladu a výrobků po stránce bezpečnostní a protipožární.
  Otázka výstavby nové provozovny je již skoro vyřešena, bude se stavět v prostoru pod cukrovarem a stávající prostory skladu budou po dokončení výstavby uvolněny pro výstavbu bytových jednotek.
  I v tomto roce je provozovna ve II. čtvrtletí vyhodnocena jako nejlepší a dostává příslušné odměny. Tyto dosažené výsledky jsou o to cennější, že se vyrábí v naprosto nevyhovujících prostorách, o sociálních a hygienických podmínkách v prostoru skladu, kde jsou i montážní dílny, raději nemluvit.

  Sepsáno 24. 4. 1972 pro pana Petra Zahálku kronikáře ve SmiřicíchZpráva pro kroniku města Smiřic - za rok 1972
Dřevotvar, výrobní družstvo, provoz. 22 Smiřice dřevotvar Smiřice
  Začátkem roku bylo zahájeno jednání s pracovníky MěNV a Pozemních staveb HK o možnosti uvolnění některých částí pozemku skladu Dřevotvaru, jednak pro umožnění prací na vyčištění a zatrubení mlýnského náhona, jednak pro plánovanou výstavbu 100 bytových jednotek ( prostor bývalého Lefnarova dvora a zahrad Bartoškových, Havlových, Čeřovské atd.)
  Dřevotvar uvolnil pruh pozemku kolem, pravého břehu mlýnského náhona v šíři cca 10 m, a část ovocné zahrady, kde se plánovala skládka kalů z náhona.
  Pracovníci Pozemních staveb provedli provisorní oplocení zbývající části skladu Dřevotvaru a v měsíci březnu byly zahájeny vlastní práce na vyčištění náhona od budovy mlýna až po most u Opletalových.
  Provozovna v té době pokračovala ve výrobě nábytku ( jednak soupravy obývacích pokojů a některé typy pohovek ). Stále aktuelnější se stávala otázka nových provozů, protože stávající - dřevěné baráky - pomalu, ale jistě dosluhují a vůbec už nevyhovují jednak nárokům, kladeným výrobou, jednak jako pracovní prostředí.
  V rámci výstavby 100 byt.jednotek bylo potřeba uvolnit část provozu u bývalé Lefnarovy sušárny, jednak zbouráním stávající kanceláře a umožněním průjezdu pro těžkou mechanizaci a navážení panelů na stavbu. dřevotvar Smiřice
  Na základě tohoto usnesení byla zbourána část starých kolen. Současně se v této době, t.j. v červnu 1972 začaly provádět sondy na pozemku Velkovýkrmny pod nádražím (za Uhelnými sklady, v proluce před domkem Zadníčkových ), který byl uvažován jako staveniště pro nový provoz družstva. Bylo zahájeno jednání o výkupu pozemku, které se však vleklo až do roku 1973.
  Mezitím byla objednána dřevěná chata, která byla uvažována jako provisorní kancelář skladu po dobu, než bude provoz přestěhován na nové místo a tam uvažována jako vrátnice. Chata byla dodavatelem zaslána začátkem července, práce na postavení byly zahájeny až koncem srpna. Dokončena byla v záři, kdy se provedly i ostatní potřebné práce ( malováni, úpravy kolem chaty, elektr. instalace, apod. ) Přestěhování kanceláře provedeno v polovici října.
  Během toto doby stále pokračovala jednání kolem výkupu pozemku a pracovníci ústředí Družstva jednali s nadřízenými orgány o všech náležitostech nové výstavby. Projekt nového provozu byl zadán Pozemním stavbám, které převzaly pro rok 1973 až 1975 i výstavbu provozu.
   V listopadu byla stanovena nová hranice pozemku v části u náhona - Dřevotvar netrval na původní hranici a zatrubeného náhona byla ponechána část v šíři cca. 10 m jako cesta. Pracovnici Pozemních staveb tuto částečně upravili, přimět je k provedení důkladného a bezpečného oplocení skladovaných zásob se však do konce roku 1972 nepovedlo.
  V prosinci pokračovalo Jednání o uvolnění dalších prostorů, potřebných pro stavbu a příjezdovou komunikaci,
  Provozovna během roku 1972 celkem neměnila výrobní program, měla však vážné problémy s pracovními silami. dřevotvar Smiřice Velká většina starých truhlářů odešla do důchodu, noví pracovníci.kteří přešli v minulém roce z učňovského střediska, odešli na vojnu a stav pracovníků velmi poklesl.
  Provozovna se velmi těžko vyrovnávala s plánovanými úkoly a vedeni družstva bylo nuceno plán výroby snížit.
  Pracovnici provozovny přecházeli do roku 1973 s nemalými starostmi. Jednak o vlastní plněni plánovaných úkolů, Jednak o osud yýstavby nového provozu, protože v této otázce bylo stále mnoho nevyjasněných a nedořešených bodů.

Vložené obrázky ukazují stavbu budovy dřevotvaru ( z filmu o Smiřicích od statkových filmařů ).


Výpisy a fotografie z kroniky BSP Dřevotvar Smiřice.

Kroniku, po rozpadu Dřevotvaru, před zničením zachránila pí. Svatoňová. Za půjčení děkuji J. Klapkové.
Jsou vypsané jen zajímavé informace.

1973
3.ledna 1973

  Na ustavující schůzi brigády socialistické práce bylo 45 pracovníků našeho kolektivu a jednotlivých pracovišť.

Byli to tito členové:
dřevotvar Smiřice
Provoz u nádraží:
  Bednářová Z., Bláhová V., Černá H., Černý Josef st, Černý Jiří, Černý Vl., Čipčala M., Doležal V., Faltejsek J., Havel B., Holečková J., Libřický V., Marek V., Mengrová L., Pecinová Alena, Pilňáčková M. ml., Plšková O., Podrazil J., Rejf J. st., Rejf J. ml., Rudlová B., Slavíček J., Slezáková M., Snášel J. st., Snášel J. ml., Sukup L., Trávník J., Ulrich B., Volák P.

Sesazování dýh:
  Hubáček S., Opletalová H., Rejfková R., Zápařková M.

Povrchová úprava:
  Finek J., Střechová R., Jaklová G., Řízek J.

Montáž:
  Černý J. ml., Pavlista V., Bartoň J.

Vedení a údržba:
  Hanousek J., Burešová L., Junek J., Junková M., Pilňáčková M. st.

Předsedou byl zvolen s. Finek. dřevotvar

  Při příležitosti splnění úkolů za I. pololetí r. 1973 byli na pokyn vedení družstva vyhodnoceni nejlepší pracovníci provozovny.s. Václav Doležal
  Vzorná pracovní morálka, veřejné funkce, ochotný pracovník, velký počet brigádnických hodin.
Kolektiv lakovny s. R. Střechová a s. G. Jaklová
  Příkladná práce v zimním období i při havárii topení, nastříkání a vybroušení 60 souprav ložnic na místo provozovny 21.

  V letošním roce jsme se rozloučili s několika našimi členy a proto na jejich místa museli přijít noví… Bajánková H., Bartoňová S., Holečková H., Šedivá J., Svatoňová S., Jiráň V., Němeček Z..

Založení odbočky SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství)
  28 členů si ze svých řad zvolilo tento výbor:
  předseda s. Havel
  členové výboru: s. Bláhová, s. Svatoňová, s. Junková, s. Čipčala

Zahájení výstavby nového závodu.
  Tak jsme se dočkali. S určitými problémy, ale přesto se začalo se zemními pracemi.
  Vůbec se nám ale nelíbí přístup dodavatelského závodu k práci a velmi pochybujeme, že při takovém tempu výstavby, bude dodržen termín předání ( jaro 1975 ).
  Přesto, a nebo právě proto rádi pomůžeme.dřevotvar Smiřice

dřevotvar Smiřice dřevotvar Smiřice
Foto ze stavby hal v roce 1975.

dřevotvar Smiřice

dřevotvar Smiřice
Vlevo vzadu stojí smiřický cukrovar.

dřevotvar Smiřice
Pohled k nádraží.

dřevotvar Smiřice
Vzadu jsou vidět za železniční tratí budovy statkových dílen.

dřevotvar Smiřice

dřevotvar Smiřice
Členská schůze 1974 v Hradci Králové.

dřevotvar Smiřice
Členská schůze 1974 v Hradci Králové.

dřevotvar Smiřice
14. června 1974 odešel do důchodu s. Václav Doležal.
Symbolicky se rozloučil, ale nadále zůstává pracovat.

dřevotvar Smiřice
Členové BSP před hotovou výrobní budovou Dřevotvaru Smiřice

dřevotvar Smiřice
Exkurze 10.6.1977 do nové výrobní haly družstva TVAR Klatovy

dřevotvar Smiřice
Na smiřické kuželně počátkem března 1979
Zleva stojí: p. Josef Trávník, Petr Matuška, Luděk Sukup, Jiří Finek, Vlasta Šlejhar, Rudolf Manych, Petr Prokop,
?, Hanzlíček, Neubauer, Petráček a Sladký. Dívky Lenka Vořechovská a Jana Panáková vpravo.

dřevotvar Smiřice
Pánové Josef Trávník, Jiří Finek, Petr Matuška a Luděk Sukup s cenami za druhé místo ( z deseti ) v turnaji pro podniky ze Smiřic a okolí 1979.

nálepka 1975
  V červnu se Mě NV obrátil na náš kolektiv se žádostí o výrobu a montáž zařízení do mateřské školy Holohlavy.
  Pět členů kolektivu obětavě pracovalo na této akci po pracovní době tak, aby během 2 měsíců do 1. září mohl začít normální provoz v této škole. Na této akci jsme odpracovali 501 hodin.

1976
Březen

  Jelikož nás bytová výstavba ve Smiřicích tlačí, začínáme se stěhovat do nové provozovny.
  Nejprve začala pracovat v novém prostředí montáž nábytku.
   Po odchodu těchto pracovníků jsme přestěhovali sklad materiálu a nakonec z prostoru skladu řeziva se odstěhovala lakovna.
  Doufáme, že se postupně také přestěhuje i provoz u nádraží a to bez většího výpadku výroby.1977
Výstava Brno

  Naši provozovně byl dán čestný úkol, vyrobit na výstavu spotřebního zboží do Brna velmi náročnou variabilní soupravu obývacího pokoje.
   Celý kolektiv přistoupil k tomuto úkolu opravdu zodpovědně, snaha jeho korunovaná úspěchem a zúročena tím, že jedna z variant byla oceněna cenou. známka

1978
  Kolektiv s hrdostí nastoupil do prvomájového průvodu, který byl naší zásluhou obohacen alegorickým vozem.
  Stěna „ATOS“, která byla tímto způsobem předvedena veřejnosti, vzbudila zájem a obdiv účastníků oslav.


1979
  Národní hospodářství bylo začátkem roku ochromeno nečekaně tuhou zimou, která značně ovlivnila i výrobu v naší provozovně. Jako ostatní průmysl i naše dílna musela přesunout pracovní dobu na soboty a mimo energetických špiček a nahradit vzniklou ztrátu…. dřevotvar, cukrovar a lihovar
Rozpis plánu na rok 1979.
  Na členské schůzi provozovny byl náš kolektiv seznámen s rozpisem plánu na r. 1979. Ve výrobě polotovaru musíme vyrobit polotovary pro 2 360 obývacích pokojů, 4 240 skříněk na lůžkoviny a 370 obývacích pokojů ATOS kompletních. V plánu je započítána i drobná zakázka pro obyvatelstvo a dýhování pro ostatní provozovny. Hrubá výroba pro provozovnu pro r. 1979 činí Kčs 11 435 000.
  Obývací pokoj a počet:
  ATOS – 365
  ROMAN – 813
  OP 641-2 – 1190
  MARIÁN – 255
  VIKTOR – 100
  SL-31 – 4240
  Průměrný hodinový výdělek je plánován na Kčs 12,50.
Říjen.
  Neřešitelnou se stává otázka přestěhování skladu. Výstavba není dokončena a není předpoklad jeho dokončení, ani ke konci roku. S rostoucími požadavky na naší provozovnu, stále pociťujeme těžkosti rozděleného provozu na třech místech. Členové kolektivu v diskusích na tento problém stále poukazují, není jim jedno v jakém stavu se nachází jižní část pozemku provozovny, který používá stavební organizace „Montáže“.
BSP Rekapitulace r. 1979. - Plán výroby byl splněn na 100,8 %…
1980
1.setkání BSP

  V měsíci květnu se uskutečnila ve Smiřicích akce již delší dobu připravovaná školskou a kulturní komisí Mě NV …. vznikla tak velmi zdařilá kulturně vzdělávací akce „Setkání BSP“…v sále městské Dvorany usilovně soutěžili ss. Bláhová, Bureš, Trávník a předseda brigády Finek.Josef Trávník
1.setkání BSP.
Ocenění cukrovými homolemi z cukrovaru.


Požár skladu ze soboty na neděli dne 7.9.1980. Fotky starého skladu jsou na této stránce.

restaurace Labe
Restaurace Labe - přízemí

1981
Akce Labe

  V rámci akce „Z“ vybudoval Mě NV Smiřice novou restauraci Labe. ( na Náměstí Míru, dnes je zde počítačová firma - pozn. P. ). Naše provozovna byla požádána o výpomoc hlavně v době dokončení stavby a při zařizování jejího interiéru. Akci takového rozsahu prakticky naše provozovna dosud neprováděla a jak výroba tak i samotná montáž byla vázána v největší míře na mužské osazenstvo provozovny. Montáže se převážně zúčastnili členové bydlící ve Smiřicích. Práce na této akci byla oceněna jak Mě NV tak i všemi složkami NF. Provedená práce, respektive hodnota díla, kterou jsme na vybudování restaurace provedli, činila 400 000,- Kčs a bylo na ní odpracováno 3 100 brigádnických hodin. Spolupráce našeho kolektivu s Mě NV nebyla jen na této akci. Významným způsobem jsme se podíleli i na budování svazarmovské střelnice a některých tělovýchovných zařízení, které využívají i naši členové.

restaurace Labe
Restaurace Labe - první patro1982
  Kolektiv provozovny byl seznámen s úkoly nového roku, které proti roku 1981, jsou vyšší o kooperaci s provozovnou Častolovice, na výrobcích na západní trhy. Během roku dojde k rozšíření výroby polotovaru a to o obývací pokoje pro prov. Chlumec „MOBIL“, ve dvou provedeních a obývací pokoj „ALAN“, pro prov. Nový Bydžov. Naše provozovna dále přejímá i výrobní program ze zrušené provozovny ve Vysokém Veselí.

dřevotvar Smiřice
První máj roku 1980
naše provozovna přispěla jako každým rokem nejen účastí v prvomájovém průvodu,
ale i drobným alegorickým vozem - ozdobeným vysokozdvižným vozíkem.
dřevotvar Smiřice
Pohled na budovy ze dne 10.6.2008.

dřevotvar Smiřice
Když zde dřevotvar ukončil svoji činnost vyráběla zde firma OLD PINE SHOP repliky starého nábytku,
v roce 2008 zde spárovky vyrábí Dřevomateriál Wood Production s.r.o. Foto ze dne 6.4.2006.

dřevotvar Smiřice
Firma vyrábějící spárovky ukončila svou činnost ve Smiřicích v lednu 2009. Foto ze dne 12.2.2009.

Na www.vychodo.ceskereality.cz byl v březnu 2011 inzerát:
Nabízíme k prodeji výrobní areál, který se skládá z administrativní a výrobní části.
V administrativní části, která má výměru cca 345 m2 se nachází kancelář, šatny, soc. zařízení.
Výrobní část tvoří haly, které jsou tvořeny třemi propojenými loděmi (dvě lodě o rozměru cca 54x15 m, jedna loď o rozměru cca 17x15 m, světlá výška cca 6 m) o celkové výměře 1969 m2, které byly využívány k výrobě a skladování výrobků ze dřeva. Součástí je i nakládací rampa. Areál je připojen k inženýrským sítím (elektřina, voda, kanalizace, plyn je veden po hranici pozemku). V objektu se nachází dále kotelna, kompresorovna a trafostanice o výkonu 35 kW. K dispozici jsou manipulační plochy o celkové výměře cca 3745 m2. Z toho část tvoří asfaltové komunikace, skladovací plocha o výměře cca 1115 m2.
Areál má dobré napojení na místní a státní silniční komunikace. Celková plocha 6245 m2. Cena 5 500 000 Kč.

Bývalý sklad v roce 2011 vlastní a od roku 2012 zde vyrábí lisované piliny ( pelety ) firma PelletEnergo a.s.. Výroba se ale ani pořádně nerozjela. Jediný akcionář Dwayne Rodgers, a.s., rozhodl o zrušení společnosti s likvidací dne 25.9.2013 a s účinností od 1.10.2013.

Výrobní budovu vlastní ADYTON Hydraulik spol. s r.o.. O hale se jednalo v roce 2014 na zasedání zastupitelstva Smiřic, protože nový zájemce zde chtěl drtit pneumatiky. Na konci roku 2014 je však objekt nabízen znovu k prodeji.


přestavba
Změnil se majitel a budovy se přestavují na sklady 18.10.2015. Vysoká hala má jiného vlastníka.

přestavba
Budova je celá obložená, zmizely střešní světlíky. 29.4.2016

přestavba
Vjezd do firmy, na vývěsce je název Stylpharma. 29.4.2016

přestavba
Po úpravě okolí bylo také nasázeno šest stromů před plot. 29.4.2016

Další obrázky z této ulice jsou na této stránce