Smiřice - lékárna

Zpět na hlavní stránku    Kronika smiřické lékárnyLékárna
Podoba smiřické lékárny. 2.11.2022Lékárna Smiřice a smiřičtí lékárníci.

sestavil Milan Plšek, 2022-12-20

Rok 1797
lékárna Zástupcem purkmistra tehdáž zvolen Antonín Choděra, vyhlášený doktor po celém panství. Ještě jako stařec byl dobrého zdraví, vždy jen laciné léky používal, neb tehdáž ještě nebylo lékárny. Velmi mnohé i zdarma léčil, jakž to svého času dělal i František Pschorn, zámecký ranhojič. (Mitiskova kronika)

15.11.1866
Obecní radou povolena lékárna v čp.101 (p. Prostředník) Janu Boučkovi, lékárnickému mistrovi.

14.7.1870
Dekretem místodržitelství v Praze povolena ve Smiřicích obecní lékárna. Prvním lékárníkem obecní lékárny ve Smiřicích v čp.14 (zbouráno dnes Pizza Hawaii), v domě purkmistra Jana Beka, se stal Vincenc Nievelt. Byl angažovaným občanem, členem obecního zastupitelstva, v roce 1882 zvolen 1. měšťanostou (zástupcem starosty). V roce 1883 byl přijat zastupitelstvem jeho návrh na zřízení městské spořitelny ve Smiřicích. V roce 1885 odchází do Jičína, později do Dvora Králové, kde je ještě v roce 1905 majitelem drogerie v čp.109. Ve Dvoře se také v roce 1844 narodil, jeho otec zde byl učitelem dívčí reálky. Pojmenována je po něm dnešní ulice Nývltova.
Více informací o Vincenci Nieveltovi
lékárna
1888
PhMr. Josef Červinka, byl rovněž členem zastupitelstva.

1889 - 1890
Ve Smiřicích již působí dva lékaři.

----------------------------

Národní listy ze dne 12.6.1894:
   Ze Smiřic (Pohřeb)
   V neděli pochován byl zde nad jiné oblíbený spoluobčan, člen obecního zastupitelstva, místní školní rady, ředitel spořitelny a člen jiných vlasteneckých i obecně prospěšných spolků: zdejší lékárník pan Jos. Červinka, jemuž ve věku mužném bylo s námi se rozloučiti. Pohřeb konal se za velmi hojného účastenství obecenstva všech tříd, žactva obecných škol a mnoha spolků. Také členové lékárnického grémia královéhradeckého hojně se dostavili. Zemřelý zanechal vdovu a čtyry dítky. Budiž mu země lehká.

----------------------------

1898 - 1916
lékárna PhMr. Jindřich Suchánek, kupuje čp.22. kde zřizuje lékárnu. (Zbouráno, dnes střed prodejny pana Brože) Člen obecního zastupitelstva v létech 1903 a 1910. Nadšený hudebník, vedoucí smiřického smyčcového kvarteta. Příručím je mu Mgr. Josef Fišer z Kutné Hory, služkou Marie Horáková z Černilova.
Svoji první lékárenskou praxi zde u svého strýce získává Antonín Dvořáček, pozdější významný hradecký lékárník.
Z dobového tisku: Z praxe u strýce Jindřicha Suchánka narukoval Antonín Dvořáček roku 1914 do Josefova, první světové války se zúčastnil na frontě v Itálii a Haliči. Po skončení války promoval roku 1918 na Císařsko-královské Ferdinandově univerzitě v Praze. Nejprve působil v lékárně „U Černého orla“ v Hodoníně, odtud se v roce 1929 vrací do Hradce Králové, do Suchánkovy lékárny „U bílého jednorožce“ na Velké náměstí. Roku 1933 lékárnu stěhuje na Jiříkovu třídu, vedle hotelu Grand, kde je lékárna dodnes. PhDr. Dvořáček zde provozuje svoji lékárnu až do znárodnění. Byl posledním gremiálním starostou stavovského sdružení lékárníků. (Hradecké noviny 1.12.1995)
Více informací o PhMr. Suchánkovi a PhMr. Dvořáčkovi

1916 - 1933
Lékárnu v čp.22 kupuje Magistr Procházka.

obálka 1933 - 1953
PhMr. Jiří Stříbrný a jeho žena PhMr. Stanislava, kupují čp.22 a provozují zde lékárnu „U bílého anděla“. V roce 1945 zakládá a píše PhMr. Stanislava Stříbrná kroniku lékárny.

1.1.1949
Kolektiv lékárny, PhMr. Jiří Stříbrný – majitel, PhMr. Stanislava Stříbrná – adjunktka, PhDr. Voříšek – asistent, Jaromíra Řízková – laborantka a Jiřina Dítětová – uklízečka.

1949
Znárodnění, lékárna krátce pod zdravotním střediskem.

----------------------------

Vložené obrázky:
Palackého ulice - cedule lékárny je dobře vidět, domy jsou zbourány.
Předtištěná obálka lékárny s českoněmeckým textem.
Od p. Matyáše.
Obálka s novým razítkem z doby po znárodnění. Na novém razítku jsou nápisy: Medika, národní podnik, Lékárna 651, Palackého ul. 22, Smiřice.
Na starém logu je přeškrtáno jméno Jiřího Stříbrného. obálka

----------------------------

13.9.1950
Lékárna začleněna do n.p. Medica, která se po znárodnění stala majitelem všech lékáren a nositelem všech lékárenských koncesí. Odešel PhMr. Václav Voříšek.

1.6.1954
PhMr. Josef Vachek, převzal vedení lékárny, rodák z Černožic, jeho otec byl strojníkem ve smiřickém lihovaru.

1.11.1956 - 1.11.1958
Po PhMr. Neuvirtovi zde pracoval PhMr. Antonín Dvořáček, bývalý majitel lékárny „U bílého jednorožce“ v HK. Byl by zde rád dosloužil léta do penze, byl však nucen odejít mimo okres. Později u nás pak působí jeho vnuk PharmDr. Milan Dvořáček.

1959
V květnu zde pracují PhMr Stříbrný-důchodce, PhMr. Stříbrná, PhMr. Kovář, paní Sladká a paní Kupková.

1.7.1960
Za působení PhMr. Václava Kováře lékárny začleněny pod OÚNZ HK. (Okresní ústav národního zdraví)
Pracují zde PhMr. Stříbrná –již 27 let, PhMr. Kovář -2 roky, paní Sladká -12 let, paní Kupková -5 let.

1963
Stříbrný Pracuje zde PhMr. Vinařová

1964
PhMr. Jindřich Doležal odchází vést lékárnu na Slezském Předměstí. Po mateřské dovolené opět nastupuje laborantka Jaromíra Sladká. Lékárna rovněž míchá veterinární léky pro Státní statek Smiřice, expedují se v 50-ti litrových barelech.

1965
V lednu nastupuje nový vedoucí PhMr. František Klobouček, dále tvoří kolektiv PhMr. Marie Vinařová, Jaromíra Sladká a Marie Vopinková.

26.6.1966
Kolektivu lékárny udělen titul BSP (Brigáda socialist. práce).

26.2.1970
Zemřel lékárník Jiří Stříbrný ve věku 73 léta.

1973
Pracují zde PhMr. Hana Dulovcová, Hana Svatoňová – laborantka, Jaromíra Sladká –laborantka, Marie Vopinková –uklízečka.

1974
Z dobového tisku: Málokdo ze smiřických občanů ví, že místní lékárna existuje již přes 100 let. Všichni ve městě jsou si vědomi, co pro ně fungující lékárna znamená. Lékárníci, kteří ve Smiřicích působili v minulosti, vždy pracovali ve prospěch města a jeho obyvatel. Stejné a ještě větší povinnosti ke společnosti mají i zdravotníci dneška. Kolektiv smiřické lékárny je brigádou socialistické práce a snaží se, aby svým dobrým přístupem k lidem získával jejich důvěru a propagoval tak dobré jméno socialistického zdravotnictví, které poskytuje kvalitní a dostupnou péči nám všem. (Hradecké noviny 1974/40)

L. Jarina a M. Šmejcká
Čp. 22 v březnu 1976 fotil Václav Prostředník.


1976
Vedení města rozhodlo o přemístění lékárny z čp. 22 do zdravotního střediska čp. 48. Lékárna krátce umístěna v čp. 27 po Domácích potřebách (dnes Sluníčko), nebyla ještě dokončena přístavba pro lékárnu u zdravotního střediska a bylo již třeba bourat blok domů včetně čp.22.

lékárna 3.1.1977
Zahájen provoz v nové lékárně přemístěné do zdravotního střediska čp.48, kde sídlí dodnes. Původně budova pobočky Okresní hospodářské záložny Jaroměř, znárodněna a později převedena do majetku města. Vznikla u nás tak lékárna moderního typu. Chybí ještě výtah do 1. poschodí, kde je sklad lékárny.
Kolektiv lékárny soutěží o stříbrný odznak BSP.

----------------------------

Vložené fotografie
ze smiřického archivu, byly pořízeny k otevření lékárny v současných prostorách v čp. 48 v lednu 1977
PhMr. Klobouček a laborantka paní Svatoňová v odpočívárně nové lékárny.

Další fotografie z otevření

----------------------------

1979
V srpnu odchází vedoucí PhMr. Klobouček, za něho nastupuje jako vedoucí RNDr. Stanislava Javůrková, absolventka Farm. fakulty v HK.

1979
lékárna -PhMr. Klobouček V říjnu nastupuje nová laborantka Magdaléna Kvíčerová.

1979
V prosinci odchází laborantka paní Svatoňová, zůstává kolektiv ve složení RNDr. Javůrková –vedoucí, PhMr. Mališ –lékárník, M. Kvíčerová – laborantka, M. Vopinková –uklízečka.

31.3.1984
Končí PhMr. Lébl, odchází do lékárny v HK Pospíšilova třída.

2.4.1984
Nastupuje PharmDr. Milan Dvořáček, přišel z lékárny na Slezském Předměstí v HK, ujímá se také vedení kroniky.

1.6.1994
Privatizace lékárny, „Smiřická lékárna RNDr, Stanislava Javůrková“.
Majitelkou a odborným garantem RNDr. Stanislava Javůrková.
Magdaléna Kvíčerová skládá atestaci v oboru lékárenství.
Kolektiv tvoří RNDr. Javůrková –vedoucí, M. Kvíčerová -laborantka, paní Vopinková –uklízečka, chybí další lékárník.

1995
Lékárna „U bílého anděla“ už dávno ve Smiřicích není, zůstala jen paní magistra Stříbrná, které je 90 let. Co práce vykonala pro místní Červený kříž, pro různé charitativní účely. lékárna O zásluhách nikdy nemluvila, považovala tuto činnost za svůj lidský úkol, umírá v roce 2003 v 98 létech.

1999
Kolektiv lékárny: RNDr. St. Javůrková, PharmDr. Lenka Svobodová lékárník, Mgr. Magdaléna Kvíčerová –laborantka, Jana Hrochová –práce s počítačem, Jitka Šedová –sanitářka. Dokončena instalace počítačové sítě.

29.5.2001
Umírá majitelka lékárny RNDr. Stanislava Javůrková.

30.5.- 6.6.2001
Lékárna uzavřena, řešeno vlastnictví.

7.6.2001
Obnoven provoz lékárny pod firmou syna RNDr. Javůrkové
„ESOF spol. s r.o., provozovna Smiřická lékárna, Palackého 48, 50303 Smiřice“.

2002
V červnu umírá Mgr. Klobouček. Odborným garantem a vedoucím kolektivu Mgr. Lenka Svobodová.

2003
V květnu kolektiv Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Šubrtová, Mgr. Jitka Šedová, M. Kvíčerová a studentka Pavlína Prauzová.

2004
Klientská karta, na druhé straně je čárový kód V prosinci odchází Lenka Svobodová na mateřskou dovolenou, odborným garantem Mgr. Alena Šubrtová.

2005
Mgr. Alena Šubrtová odchází na mateřskou dovolenou, odborný garant Mgr. Jitka Jaklová z HK.

2007
V prosinci odchází Mgr. Jitka Jaklová do Třebechovic.

1.1.2008
Odborný garant L. Svobodová, smlouva na 3 úvazku, vrací se a Alena Šubrtová na 1 úvazku. Provedena modernizace počítačové sítě.

31.12.2016
Končí PharmDr. Lenka Svobodová.

1.1.2017
Odborným garantem a vedoucím kolektivu Mgr. Alena Šubrtová.

12.2022
Ve smiřické lékárně působí kolektiv ve složení: vedoucí a odborný garant Mgr. Alena Šubrtová, Mgr. Adéla Jelenová, Mgr. Kateřina Vaňková, Mgr. Markéta Táborská, laborantka Magdaléna Kvíčerová a o pořádek se stará Monika Javůrková.

zdroje: kronika smiřické lékárny, kronika města, Hradecké noviny, Pochodeň, Muzeum české lékárny HK, archiv města Smiřice

Lékárna
Děkuji pracovnicím smiřické lékárny. 2.11.2022
Zleva: Mgr. Kateřina Vaňková, Monika Javůrková, Mgr. Adéla Jelenová, Mgr. Markéta Táborská, Magdaléna Kvíčerová, Mgr. Alena ŠubrtováVe smiřickém Zpravodaji byl článek od Ing. Kupky.
Stanislava Stříbrná   Bílé obálky s razítkem poštovního úřadu ze Svobody nad Úpou oznámily několika místním občanům, že 22. ledna 2003 navždy odešla paní magistra Stanislava Stříbrná v požehnaném věku 98 let.

  Snad jen letmá vzpomínka - do pozdního věku elegantní, sdílná a rozhodná žena, která se svým milovaným - leč velmi neprakticky orientovaným - manželem Jiřím koupila neprosperující smiřickou lékárnu „U bílého anděla“ (čp 22 - tento dům stával proti současné restauraci Oasa). Ani ona, ani manžel nepocházeli z majetných rodin. I náklady na studia byly nad možnosti rodinného zázemí. Proto byla zmíněná koupě lékárny velmi odvážná. Jenže zde se spojily znalosti, píle a odvaha. Bylo to provázeno osobním kouzlem a obchodními schopnostmi. Díky tomu v krátké době lékárna prosperovala. Oba majitelé pracovali „do úmoru“ - střídavě jeden za tárou, druhý v přípravně. Ano, tehdy se ještě značná část léků připravovala, dávkovala, pilulkovala apod. vlastníma rukama lékárníků. I noční služby drželi!
  Z nepatrných finančních základů vlastní pílí, věděním i laskavostí vybudovali prosperující živnost, s níž ještě před rokem 1939 spojili i obecně vzdělávací činnost. Sdružovali kolem sebe místní uměníchtivé a literaturou posedlé. Vybírali si jen ty, jejichž zájem byl opravdový.
  Po letech jejich záslužné práce jim byla lékárna znárodněna, úspory „zreformovány“. Zůstal jim jen domek, vztah k umění, láska k lidem a k přírodě. Pan Jiří se věnoval fotografování. Paní Stáňa se věnovala péči o lidi v rámci „Červeného kříže“ a lesu. Čemu víc? Určitě lidem. Pomáhala kde mohla, obcházela své „klienty“ a nosila jim nejen nákupy a léky, ale i dobrou náladu. Ještě více se této záslužné práci věnovala, když zemřel její milovaný manžel Jiří.
  Věk i choroba odvedly paní magistru před několika léty ze Smiřic. Dnes se sem vrací alespoň ve vzpomínkách těch, kteří ji ještě pamatují z vonící lékárny. Za ně a hlavně za ty, o které jste tak obětavě pečovala vám chci vzkázat „Děkujeme, paní lékárnice!“
   Ing. Lubomír KupkaLékárna
Čb. fotografie od Ing. Plška

Lékárna

Lékárna

Lékárna
RNDr. Stanislava Javůrková

Lékárna
Uspořádání smiřické lékárny 8.1.2010.
Za pultem stojí Magda Kvíčerová. Odpovědný vedoucí je Mgr. Lenka Svobodová.Lékárna Lékárna
Obálka velikosti 12 krát 8 cm s razítkem: Lékárna ,,U bílého anděla" ve Smiřicích. Ph. Mr. Jindř. Procházka
Druhá strana: Obálka je prázdná bez zalepení. Reklamní nápisy: BIOKLEIN nejstarší klinicky a biologicky vyzkoušený vitamínový preparát.

Lékárna Lékárna
Lékárna
Krabičky na léky nahoře mají průměr 5 cm, vlevo má průměr 4,5 cm.
Krabičky nalezla na půdě Iva Urbanová. V domě bydlel Eduard a Ludvík Novákovi.
Ve smiřickém seznamu zaměstnanosti v roce 1914 je uveden Jindřich Otakar Suchánek jako majitel smiřické lékárny.
Nápis na krabičce dole: Suchánkova lékárna ,,u bílého jednorožce" Hradec Králové Telefon 12 / V.

Lékárna Lékárna
Krabička velikosti 6,5 x 4,3 x 2cm. Foto z aukce.

Lékárna
Rozměry krabičky 5 x 7,3 x 2,5 cm, je datována 28.12.1911. Foto z aukce.

lékárna lékárna lékárna
Obálka receptu (podle poznámky z roku 1931) s textem:
Lékárna ,,U bílého anděla" ve Smiřicích n. L.
Ph. Mr. Jindřich Procházka
Recept
Sklad
lékárnických specialit, léčivých vín Malaga, Sherry atd., minerálních vod a zřídelních výrobků, francouzského cognacu, výživných prostředků pro nemocné i dítky, obvazů a předmětů k ošetřování a úlevě nemocných, léčivých mýdel, specialit k zachování a dosažení jemné pleti, čištění zubů a úst, desinfekčních prostředků, zvěrokékařských potřeb atd.
Tisk: Knihtiskárna V. Vokolek, Pardubice

Hlavička receptu vpravo: Dr. Alois Zlámalík, státní obvodní lékař, Smiřice, Ord. 8 - 10 hod. Plomby, zlaté korunky, uměl. chrupy.
Zadní strana receptu: Pulmotonicum cedeinatum pantoponatum při Asthma, Bronchitis, Emphysema pulm., Influenza, Pertussis,
Tuberculosis, Tussis etc. nedostižné. Lékárna Týniště nad Orlicí
Děkuji Romanovi.

Lékárna   Lékárna   Lékárna
Pan Milan Moník mi poslal recept ( recepis ) ze dne 13.IV.1945 od: Odborný lékař nemocí vnitřních a nervových MUDr. Stanislav Němeček bývalý asistent propaedeut. kliniky v Praze Telef. 831 Hradec Králové. Vlevo nahoře je razítko smiřické lékárny.
Uprostřed: Detail razítka lékárny s textem: LÉKÁRNA U ,,BÍLÉHO ANDĚLA" Ph. Mr. Jiří Stříbrný Smiřice n. Lab.
Vpravo: MVGr Stanislav Jekl, městský zvěrolékař, Smiřice n./L, napsal recept pro p. Machka ze Skalice 12.1.1940. Od p. Matyáše.

čaj čaj
Smiřický bylinný čas ze Smiřické lékárny. Datum přípravy 31.3.2017