Smiřice - lékárna a lékaři

Zpět na hlavní stránku    Kronika smiřické lékárnyLékárna ve Smiřicích.

Výpis z městské kroniky. lékárna
  15. listopadu 1866 povolena byla obecním výborem lékárna ve Smiřicích Janu Boučkovi, lékárenskému mistru, v domě č. 101 b ( nyní na jeho místě je dům patřící rodině Strejčkových, původní domek přestavěl a upravil jejich otec Josef Strejček, soustružník v období po I. svět. válce ).
  Dekretem místodržitelství v Praze ze dne 14. července 1870 č. 31889 povolena byla ve Smiřicích lékárna. Prvním lékárníkem byl Vincenc Nievelt a lékárna umístěna v domě č. 14, jehož majetníkem byl tehdejší purkmistr Jan Bek.
  Poznámka kronikáře: Nepodařilo se mi zjistit ze záznamů ani z dokladů, jak dlouho byla lékárna v tomto domě č. 14, ale zjistil jsem, že lékárník Vincenc Nievelt bydlel v domě č. 26, kde později byla drogerie Bohuslava Weidnera ( materialisty, jak se tehdy říkalo ). Lékárník Vincenc Nievelt byl v době svého pobytu ve Smiřicích veřejně velmi činný a oblíbený ( „přítel školy a štědrý podporovatel všeho dobra“ ). 15.března 1882 při volbách do obecního zastupitelstva byl zvolen do výboru a 5.dubna 1882 prvním radním.
  Téhož roku ustaven byl ve Smiřicích Sbor dobrovolných hasičů a Vincenc Nievelt zvolen velitelem. 11.června 1883 přijat návrh Vincence Nievelta na zřízení městské spořitelny. 5.dubna 1885 přesídlil do Dvora Králové n./L. Na jeho počest byla nazvána jedna z ulic.
  V roce 1888 byl lékárníkem Josef Červinka ( ze svých záznamů a mně dostupných T.č. pramenů nemohu zjistit od kdy a do které doby ).
  V roce 1904 lékárník PhM Jindřich Suchánek ( m.j. též nadšený hudebník, předseda Smiřického smyčcového kvarteta ). Ve dnech 16. – 17. listopadu 1909 zvolen při volbách též do obecního zastupitelstva. PhM. J. Suchánek měl svou lékárnu již umístěnu v dosavadní budově č. 22 v Palackého třídě ( ani zde nemohu zjistit dobu jeho působení ve Smiřicích ).
  Jeho nástupcem ve Smiřicích byl lékárník PhMr. Jindřich Procházka.
  Přesnou dobu začátku a konce jeho pobytu a působení ve Smiřicích nemohu určit, ale pravděpodobně ji bude znát pí. PhMr St. Stříbrná, jejíž manžel byl jeho nástupcem.
  O lékárníkovi PhMr. Jiřím Stříbrném by se mělo psát v kronice zlatým písmem, protože to byl bez nadsázky opravdu v nejlepším slova smyslu zlatý člověk. hrob NieveltaMistr ve svém oboru, znalec a ctitel umění, kultury, hudby, fotografie, o jeho mravenčí práci by mohly „vyprávět“ knihy smiřické knihovny, loutková scéna i přečetní jeho přátelé, v neposlední řadě i spolupracovníci ve všech oborech, do nichž jeho přemýšlivá hlava, ochotné ruce a šlechetné srdce zasáhly.
  Z kusých svých záznamů vypsal 10.5.1973 Petr Zahálka v.r., kronikář Měst NV Smiřice

----------------------------

Na obrázku vpravo
je náhrobní deska vsazená do boční zdi smiřického hřbitova.

Text:
PH. MR. Vincenc Nievelt
lékárník nar. 23.V.1844 zemř. 9.IV.1929 a jeho dcera Marie naroz. 27.II.1872 zemř. 24.XII.1881

----------------------------

Národní listy ze dne 12.6.1894:
   Ze Smiřic(Pohřeb)
   V neděli pochován byl zde nad jiné oblíbený spoluobčan, člen obecního zastupitelstva, místní školní rady, ředitel spořitelny a člen jiných vlasteneckých i obecně prospěšných spolků: zdejší lékárník pan Jos. Červinka, jemuž ve věku mužném bylo s námi se rozloučiti. Pohřeb konal se za velmi hojného účastenství obecenstva všech tříd, žactva obecných škol a mnoha spolků. Také členové lékárnického grémia královéhradeckého hojně se dostavili. Zemřelý zanechal vdovu a čtyry dítky. Budiž mu země lehká.


Lékárna Lékárna
Palackého ulice - cedule lékárny je dobře vidět, domy jsou zbourány.

Lékárna Lékárna
Obálka velikosti 12 krát 8 cm s razítkem: Lékárna ,,U bílého anděla" ve Smiřicích. Ph. Mr. Jindř. Procházka
Druhá strana obálky. Obálka je prázdná bez zalepení. Reklamní nápisy: BIOKLEIN nejstarší klinicky a biologicky vyzkoušený vitamínový preparát.

Lékárna Lékárna
Lékárna
Krabičky na léky nahoře mají průměr 5 cm, vlevo má průměr 4,5 cm.
Krabičky nalezla na půdě Iva Urbanová. V domě bydlel Eduard a Ludvík Novákovi.
Ve smiřickém seznamu zaměstnanosti v roce 1914 je uveden Jindřich Otakar Suchánek jako majitel smiřické lékárny.
Nápis na krabičce dole: Suchánkova lékárna ,,u bílého jednorožce" Hradec Králové Telefon 12 / V.
Jestli ve Smiřicích byla pobočka lékárny z Hradce Králové, nebo obráceně nevím.

Lékárna Lékárna
Krabička velikosti 6,5 x 4,3 x 2cm. Foto z aukce.

Lékárna
Rozměry krabičky 5 x 7,3 x 2,5 cm, je datována 28.12.1911. Foto z aukce.

--------------------------------------

Další majitel, pan Stříbrný, se věnoval fotografování, od něj je mnoho fotek ve smiřickém archivu.


Ve smiřickém Zpravodaji byl článek od Ing. Kupky.
  Bílé obálky s razítkem poštovního úřadu ze Svobody nad Úpou oznámily několika místním občanům, že 22. ledna 2003 navždy odešla paní magistra Stanislava Stříbrná v požehnaném věku 98 let.

  Snad jen letmá vzpomínka - do pozdního věku elegantní, sdílná a rozhodná žena, která se svým milovaným - leč velmi neprakticky orientovaným - manželem Jiřím koupila neprosperující smiřickou lékárnu „U bílého anděla“ (čp 22 - tento dům stával proti současné restauraci Oasa). Ani ona, ani manžel nepocházeli z majetných rodin. I náklady na studia byly nad možnosti rodinného zázemí. Proto byla zmíněná koupě lékárny velmi odvážná. Jenže zde se spojily znalosti, píle a odvaha. Bylo to provázeno osobním kouzlem a obchodními schopnostmi. Díky tomu v krátké době lékárna prosperovala. Oba majitelé pracovali „do úmoru“ - střídavě jeden za tárou, druhý v přípravně. Ano, tehdy se ještě značná část léků připravovala, dávkovala, pilulkovala apod. vlastníma rukama lékárníků. I noční služby drželi!
  Z nepatrných finančních základů vlastní pílí, věděním i laskavostí vybudovali prosperující živnost, s níž ještě před rokem 1939 spojili i obecně vzdělávací činnost. Sdružovali kolem sebe místní uměníchtivé a literaturou posedlé. Vybírali si jen ty, jejichž zájem byl opravdový.
  Po letech jejich záslužné práce jim byla lékárna znárodněna, úspory „zreformovány“. Zůstal jim jen domek, vztah k umění, láska k lidem a k přírodě. Pan Jiří se věnoval fotografování. Paní Stáňa se věnovala péči o lidi v rámci „Červeného kříže“ a lesu. Čemu víc? Určitě lidem. Pomáhala kde mohla, obcházela své „klienty“ a nosila jim nejen nákupy a léky, ale i dobrou náladu. Ještě více se této záslužné práci věnovala, když zemřel její milovaný manžel Jiří.
  Věk i choroba odvedly paní magistru před několika léty ze Smiřic. Dnes se sem vrací alespoň ve vzpomínkách těch, kteří ji ještě pamatují z vonící lékárny. Za ně a hlavně za ty, o které jste tak obětavě pečovala vám chci vzkázat „Děkujeme, paní lékárnice!“
   Ing. Lubomír Kupka

lékárna lékárna lékárna
Obálka receptu ( podle poznámky z roku 1931 ) s textem:
Lékárna ,,U bílého anděla" ve Smiřicích n. L.
Ph. Mr. Jindřich Procházka
Recept
Sklad
lékarenských specialit, léčivých vín Malaga, Sherry atd., minerálních vod a zřídelních výrobků, francouzského cognacu, výživných prostředků pro nemocké i dítky, obvazů a předmětů k ošetřování a úlevě nemocných, léčivých mýdel, specialit k zachování a dosažení jemné pleti, čištění zubů a úst, desinfekčních prostředků, zvělokékařských potřeb atd.
Tisk: Knihtiskárna V. Vokolek, Pardubice

Hlavička receptu vpravo: Dr. Alois Zlámalík, státní obvodní lékař, Smiřice, Ord. 8 - 10 hod. Plomby, zlaté korunky, uměl. chrupy.
Zadní strana receptu: Pulmotonicum cedeinatum pantoponatum při Asthma, Bronchitis, Emphysema pulm., Influenza, Pertussis,
Tuberculosis, Tussis etc. nedostižné. Lékárna Týniště nad Orlicí
Děkuji Romanovi.

Lékárna   Lékárna   Lékárna
Pan Milan Moník mi poslal recept ( recepis ) ze dne 13.IV.1945 od: Odborný lékař nemocí vnitřních a nervových MUDr. Stanislav Němeček bývalý asistent propaedeut. kliniky v Praze Telef. 831 Hradec Králové. Vlevo nahoře je razítko smiřické lékárny.
Uprostřed: Detail razítka lékárny s textem: LÉKÁRNA U ,,BÍLÉHO ANDĚLA" Ph. Mr. Jiří Stříbrný Smiřice n. Lab.
Vpravo: MVGr Stanislav Jekl, městský zvěrolékař, Smiřice n./L, napsal recept pro p. Machka ze Skalice 12.1.1940. Od p. Matyáše.

Lékárna Lékárna
Předtištěná obálka lékárny s českoněmeckým textem. Od p. Matyáše.
Obálka s novým razítkem z doby po znárodnění. Na novém razítku jsou nápisy: Medika, národní podnik, Lékárna 651, Palackého ul. 22, Smiřice.
Na starém logu je přeškrtáno jméno Jiřího Stříbrného.107 let lékárny ve Smiřicích

lékárna   Možná, že mnohý smiřický občan ani neví, že v jeho městě je lékárna již přes sto let. 15. listopadu 1866 byla obecním výborem povolena lékárna Janu Boučkovi v domě č. 101 ( nyní již přestavěný domek patří rodině Strejčkových ).
  Opravdová lékárna byla povolena dekretem místodržitelství v Praze dne 14. července 1870 pod č. 31889. Prvním lékárníkem byl Vincenc Nievelt. Lékárna byla umístěna v domě č. 14, jehož majitelem byl tehdejší purkmistr Jan Bek. Lékárník bydlel v domě č. 26, byl velice oblíbený. 15. března 1882 byl zvolen do obecního zastupitelstva a 5. dubna téhož roku prvním radním. Téhož roku byl ve městě ustaven sbor dobrovolných hasičů a lékárník byl zvolen velitelem. Z jeho podnětu byla 11. června 1883 otevřena ve Smiřicích spořitelna. Roku 1885 odešel do Dvora Králové, v roce 1929 zemřel a je pohřben na zdejším hřbitově. Jenda ze smiřických ulic má jeho jméno.
  Další zmínka v kronice je z roku 1888, kdy se mluví o lékárníku Josefu Červinkovi - byl v té době přednostou kanceláře ve spořitelně.
  Kdy se lékárna přestěhovala do č. 22 (Palackého ulice), nelze zjistit, ale v roce 1904, kdy byl lékárníkem PhMr. Jindřich Suchánek, zde již byla. Tento lékárník byl nadšeným hudebníkem, byl předsedou smiřického smyčcového kvarteta. Od roku 1909 byl rovněž členem obecního zastupitelstva. Kdy byl vystřídán PhMr. Jindřichem Procházkou nevíme, ale tento působil ve Smiřicích až do roku 1933.
  1. října 1933 převzal lékárnu PhMr. Jiří Stříbrný, který zde pracoval se svou ženou, rovněž magistrou. Získal ve městě mnoho přátel, neboť byl znalec a ctitel umění, kultury, hudby a fotografie. Mnoho hodin věnoval městské knihovně a loutkové scéně. Působil zde až do roku 1953, i když lékárna byla 13. září 1950 znárodněna. Po osvobození začala PhMr. Stříbrná psát podrobnější kroniku lékárny, která je vedena dodnes.
  Všichni představitelé města vědí, co znamená pro obyvatele lékárna, lékař a všechna zdravotní péče, a tak po zařízení střediska bude i lékárna během dvou let přestěhována. lékárna
  Za sto let působení lékárníků ve Smiřicích mnohý z nich pracoval ve prospěch města a jeho obyvatel. Stejné - ba větší povinnosti ke společnosti máme my - dnešní zdravotníci. Naše socialistické zdravotnictví nám umožňuje, abychom zdravotní výchovou působili na zdravotnické uvědomění obyvatelstva. Vždyť právě socialistické zřízení dává lidem záruku, že v nemoci nebo ve stáří bude o ně postaráno.
  My, zdravotníci, musíme svou prací vyjadřovat přesvědčení socialistického člověka, který ví, že lidské blaho může vyrůst jen z lidské práce. Zdraví jednotlivce je zájmem společným, je věcí celé společnosti. Ta dává bezplatnou, kvalitní a co nejdostupnější zdravotní péči všem. Ovšem tuto péči poskytují lidem zase jen lidé. Na nich, na jejich obětavé práci, ale i na jejich mravním a politickém profilu záleží, jak poroste důvěra lidí k zařízením našeho socialistického zdravotnictví.
  Kolektiv pracovníků lékárny Smiřice

Zpravodaj Smiřic č. 20 - říjen 1973 - přepsala L. Reichová

Foto vpravo:
otevření nové lékárny v lednu 1977 - PhMr. Klobouček a odpočívárna v nové lékárně - PhMr. Klobouček a laborantka paní Svatoňová.

Lékárna
Hlášení Obecnímu úřadu Smiřice.
Nařizuji provedení dezinfekce po infekční spále v bytě...... Dezinfekce provedena tudiž sem hlášena.
Dr. Alois Zlámalík státní ovodní lékař - foto z aukce.

Lékárna
Fotky ze smiřického archivu k otevření lékárny v současných prostorách v čp. 48 z ledna roku 1977

Lékárna
Smiřická lékárna 8.1.2010.
Za pultem stojí Magda Kvíčerová. Odpovědný vedoucí je Mgr. Lenka Svobodová.

čaj čaj
Smiřický bylinný čas ze Smiřické lékárny. Datum přípravy 31.3.2017