Z pamětí starého českého sedláka - 1 část

Knihu z roku 1932, často se dotýkající našeho okolí, napsal Josef Volf z Máslojed
Zvýraznil jsem všechny zmínky o Smiřicích a Holohlavech
Děkuji za zapůjčení.

Zpět na hlavní stránku
OBSAH.
Kniha je rozdělená na více části, umístěných na dalších stránkách.

Kliknutím na heslo se dostanete na požadovanou kapitolu

Na této stránce jsou tyto kapitoly:
Úvodem - 5
I. Polititický život na vsi ... 7
II. Jak se za starých časů na vsi bydlilo - 13
III. Od kolébky ke hrobu - 29
IV. Víra a pověra na vsi - 36
V. Školství - 40
VI. Pošta na vsi - 47
VIL Život vojenský - nebyl život veselý - 48
VIIl. Komunikace na venkově - 54
IX. Panské zámky a velkostatky na vsi - 62


Stránka s druhou částí:

X. Spolková činnost na vsi - 65
XI. Vlny katastrof, krisí a blahobytu - 74
VII. Jak se hospodařilo ... - 103
XIII. Pěstování hospodářských plodin - 110Třetí část:

XIV. Další práce s obilím - 141
XV. Staré hospodářské nářadí - 151
XVI. Zavádění nových strojů a nářadí ... - 160
XVII. Hospodářství luční - 184
XVIII. Ovocnictví ve druhé polovině XIX. století - 188
XIX. O starém včelařství a jeho úpadku - 192
XX. O drůbeži a ptactvu - 195
XXI. Ceny zemědělských výrobků ... - 203


Čtvrtá část:

XXII. Cukrovary a řepaři - 211
XXV. Finanční záležitosti zemědělského stavu - 221
XXVI. Družstevnictví zemědělské - 229
XXV. Hospodářské spolky - 239
XXVI. Vesnice a svět - 242
XXVII. Stavovské a politické procítění venkova 245
Vlastní životopis - 251
Rejstříky - nejsou uvedeny
Obálka
Z PAMÉTÍ STARÉHO ČESKÉHO SEDLÁKA


Kus selské historie z 2. poloviny XIX. století

NAPSAL JOSEF VOLF

ROLNÍK NA ODPOČINKU V MÁSLOJEDECH

K vydání upravil Evžen CízI

1932
Vydala Kulturní komise krajské organisace zemědělského a malorolnického lidu v Hradci Králové. - „Novina", tiskařské a vydavatelské podniky v Hradci KrálovéVěnováno všem poctivým českým sedlákům, aby se z minulosti učili vážiti si přítomnosti a pracovali pro budoucnost.

Josef Volf
Josef Volf

Josef Volf
str. 5
Úvodem.


   Když roku 1929 byl jsem požádán panem poslancem drem Jos. Černým, abych ze své paměti a zkušenosti popsal prožitou velikou krisi zemědělskou ke konci devatenáctého století a dále abych obšírně popsal veliký pokrok v zemědělství, jenž počal se jeviti od let 1860tých, nedal jsem ihned kladného slibu, vymíniv si nějaký čas na přemýšlení o tak těžkém úkolu. A přemýšleje o tom, vzpomenul jsem výroku velikého mistra, spisovatele Aloise Jiráska,1) když jsem jej roku 1926 na podzim v Hronově navštívil, žádaje jej o poradu, bylo-li by účelné napsati své vzpomínky z války roku 1866. A mistr Jirásek mi odpověděl: »Napište; každé sepsané paměti jsou hezké, každé takové paměti lid rád čte, a i kdyby byly prostým slohem psané, dojdou časem obliby a ocenění u lidu.« A tato slova mistra Jiráska mi dodala v mém 70. roku odvahy, pustit se do práce, jejíž rozsah a obtíže vzhledem k mému již tak vysokému věku jsem netušil.
   A tak šel jsem ještě dále, než bylo snad míněno panem posl. drem Černým. Podrobně snažil jsem se — pokud mé síly stačily — přesně popsat budoucímu lidu zemědělskému všechen ten zemědělský pokrok, jenž se po dobu mého 39letého hospodaření, zvláště ale od let 1870 1900, jmenovitě od roku 1882 za těžké hospodářské krise před mýma očima poznenáhlu na vsi i v zemědělství vyvíjel a počal se do vsi vkrádat, aby během necelého půlstoletí zvrátil celé zemědělské hospodaření a tím zároveň odstranil navždy onen vesnický svéráz selského lidu, jenž se jevil v přátelském soužití sousedů, vázaných vzájemným kmotrovstvím při křtu dětí, v zbožnosti, v úctě před stářím, v krojích, odvěkých zvycích a obyčejích a v práci, jež vesměs se jedině ručně konala; od té doby na místě rytmického klepání cepů, klapání trdlic a potěraček, klepání »klemproven«,2) lahodného zvuku trubky postiliona slyšet jest nyní na vsi toliko hukot strojů.
   Generace lidu mého věku, jež velikou tu změnu se mnou viděla a prožila, již vymírá a jen tu a tam žijí ještě ojedinělí její členové, starci a stařenky, a často lze od nich slyšet vyslovovati slova obdivu nad vším tím, čeho se dožili a což mladou generaci již nepřekvapí, nad takřka »zázračnými« vynálezy, jakým je na př. podmořský člun, vzducholoď, automobil, gramofon, rádio a jiná divotvorná díla moderní techniky. A od

   1) Se spisovatelem AI. Jiráskem jsem se seznámil a přízeň jeho si získal roku 1896, kdy navštívil naše památné bojiště z r. 1866, mne vyhledal a o provedení a vysvětlení požádal.
   2) Stroj na čištění lněného semene, jenž sestával z 8 dřevěných paliček a plechového síta, u něhož při otáčení klikou se palice jedna po druhé zdvihaly a na prkno dopadaly, aby tak po sítě volně přecházejícím semenem otřásaly a plevel přivedly do otvoru, jímž propadával.
str. 6těchto starců slyšet lze občas výrok: »Co by tomu velikému převratu na vsi řekli zemřelí dědové a prarodiče, kdyby tak nyní z hrobů vstali!«
   Milí čtenáři po přečtení mého životopisu a vzhledem k mému stáří, kdy tento kus selských dějin jsem spisoval, přehlédnou laskavě jisté nedostatky, snad i neucelenost tohoto díla, i omluví scházející data, jež přes největší snahu nebylo mi možno opatřiti, a omluví i můj sloh neškolený. Tato moje kniha budiž považována za prostý kus spisovatelské práce prostého, neškoleného sedláka, který až do poslední chvíle od útlého mládí tělesně pracoval a toliko zimního času, kdy příroda odpočívala, nedrážděn touhou po práci na poli a zahradě, mohl se klidně duševní práci oddat a svojí těžkou, mozolovitou rukou péra se chopil, aby budoucím pokolením selského lidu trvalou památku po sobě zanechal.

   Látku jsem čerpal ponejvíce ze své bohaté zkušenosti a z paměti událostí v oblasti severovýchodních Čech, zvláště z okresu jaroměřského, královéhradeckého, královédvorského a hořického.
   Materiál pro kapitolu o začátcích cukrovarnictví v Čechách dodal mi řed. cukrovaru v. v. pan Jan Vacek, o cenách hosp. plodin 2. pol. XIX. stol. pan Dr. Fr. Lom ze státních výzkum, ústavů zemědělských v Praze. Dále čerpal jsem z historických článků pana Dra Václava Černého, v Lid. deníku uveřejněných, a použil jsem protokolových knih hospodářského spolku v Jaroměři od roku 1862.

   Považuji za svoji milou povinnost srdečně poděkovati p. poslanci JUDru Josefu Černému za jeho lask. všestrannou podporu, se kterou bylo možno tuto moji knihu vydati.
   Dále děkuji p. redaktoru E. Cízlovi za úpravu rukopisu pro tisk a si. Věře Hlaváčkové za pořízení indexu.

   V Máslojedech v listopadu 1932.
JOSEF VOLF.
str. 7

KAPITOLA I.Politický život na vsi za prvých desetiletí po zrušení roboty.


   Císař Ferdinand V. vzdal se 2. prosince 1843 vlády a přenesl ji na svého synovce Františka Josefa, tehdáž osmnáctiletého.
   V Kroměříži na říšském sněmu přikročeno bylo ku vypracování listiny ústavní. Hned při prvním jednání o základních právech, o Větu theoretickou, že všecka moc ve státu pochází z lidu, kterouž větu tehdejší český poslanec Dr. Rieger vyslovil a skvělou řečí hájil, vznikl spor mezi ministerstvem a většinou sněmu. Proto z rozkazu nového panovníka rozpuštěn byl 7. března 1849 sněm kroměřížský a vyhlášena nová ústava, oktrojovaná, která se vztahovala také na země uherské, jež nebyly zastoupeny na sněmu říšském. Ústava tato kladla zákonodárnou moc pro celou říši do společného říšského sněmu ve Vídni, vedle kterého zemským sněmům ponechána působnost zcela nepatrná. Nové zřízení zemské pro království České, vydané v témž duchu dne 30. prosince 1849, ustanovovalo ještě k tomu volební řád, dle kteréhož na sněmu zemském lépe mělo zastoupeno býti obyvatelstvo německých krajin, než obyvatelstvo české ve své starodávné zemi a počtem o mnoho silnější. Oktrojovaná ústava v celém Rakousku, zvláště v Čechách, přijata byla od obyvatelů s velikou nelibostí. Aby však nespokojenost tato nemohla se jeviti veřejným způsobem, uvalen byl vládou dne 10. května 1850 nový stav obležení nad Prahou, kdež vypátráno spiknutí, mající styky s revolučními pokusy zahraničními, jehož účastníci byli zatčeni a vojenským soudem na Hradčanech do vyšetřování vzati.
   Mezi tím ministerstvo rakouské, v němž předseda hrabě Stadion pro stálou tělesnou chorobu vzdal se svého místa a nahrazen byl Bachem a do něhož přibráni hr. Lev Thun jako ministr vyučování a rytíř Ant. Schmerling jako ministr spravedlnosti, jevilo upřímnou snahu v mezích ústavy oktrojované splňovati hlavní požadavky národů, jakž se byly projevily v bouřlivých bězích minulého roku. Již 17. března vyšel svobodomyslný zákon obecní, zvláštní komise zřízeny byly k vyvážení půdy ze svazku poddanství. Schmerling zavedl nové zřízení soudní s porotou a jednáním veřejným, v Čechách pak dostalo se působením Thunovým českému jazyku poněkud slušnějšího místa ve školách. Dle toho jevily se známky, že Rakousko nastoupí cestu pokroku vyvinováním života ústavního ke svému všeobecnému blahu. Tato naděje byla však, bohužel, v krátkosti zmařena.
   Sběhnuvšími se okolnostmi, a sice za pomoci Ruska vítězstvím v Uhrách a Radeckého v Itálii, zjednána při dvoře rakouském převaha oné straně, která se domnívala, že mocí vojenskou dá se uvést vše do staré koleje
str. 8

absolutismu, jaký panoval před rokem 1848, a následkem toho zastaveno bylo všecko další provádění oktrojované ústavy, která konečně dne 31. prosince 1851 prohlášena za zrušenou. S ní padla všecka svobodomyslnější zavedení poslední doby a jediné vyvážení pozemků selských zachovalo se a zůstalo v platnosti.
   Na místo úřadů posavadních, patrimoniálních, dosazeni císařští úřadové okresní dle nové organisace, která Čechy nejprve na sedm, potom na třináct krajů rozdělila: pražský, litoměřický, boleslavský, jičínský, královéhradecký, chrudimský, čáslavský, táborský, budějovický, písecký, plzeňský, chebský a žatecký. Zároveň zřízeno četnictvo. Všecka veřejná správa zakládala se nejvíce na úřednictvu a moc vlády na vojsku, a nikdy před tím nebyla centralisace tak přísně prováděna, jako v tu dobu, když po smrti knížete Felixe Schwarzenberga největší vliv ve vládě obdržel Bach, který v krátkosti přeměnil Rakousko ve stát policejní. Svoboda obcí zkrácena zapovědí nových voleb výborů až do vydání nového volebního zákona, který však nikdy nevyšel. Svoboda tisku potlačena, zvláště pak v českém jazyku nedovoleno vydávati noviny, kromě vládních. Surového činu dopouští se vláda na českém národu ještě před vyřknutým zrušením ústavy roku 1851; Karel Havlíček, který stíhal činy vlády prostředkem tisku s překypující prudkostí satyry, ač porotou osvobozen, z nařízení ministra Bacha v noci byl zatčen a odvezen do Brixenu v Tyrolích, a tam internován. Tímto novým způsobem vazby stíháno bylo více jiných českých, vládě nemilých osob, často z příčin dosti nepatrných. Pod tlakem takového útisku zatajil se dech národu českému a po několik let nastalo značné ochabnutí v pokroku a ve veškerém duševním životě.
   Ale ze zemdlení toho pozdvihlo se národní vědomí ještě dříve, než klesla vládní soustava jemu nepřátelská, a objevilo se brzo jako hloub zakořenělé, zvláště ve stavu selském, jenž osvobozen z jařma poddanství, rychle povznášel se jak ve svém hospodářství, tak též i v duchovním vzdělání.
   Vládní soustava Bachova klesla nesnázemi, v které dílem sama se uvedla, dílem uvržena byla škodlivou politikou zahraniční.
   Konečně i zahraniční poměry zapletly se tak nešťastně, že Rakousko muselo k obhájení vlašských svých zemí podniknouti válku roku 1859 se Sardinském a spojencem jeho Francií, v kteréžto utrpělo porážku u Magenty a Solferina, následkem čehož ztratilo krásnou zemi — Lombardii. Po této neblahé události veřejné mínění, které dávno bylo odsoudilo systém Bachův, proklestilo si cestu i k uchu samého panovníka, který přihlédnuv ku potřebám říše a národů, Bacha propustil.
   Po slyšení tak zvané rozmnožené rady říšské, ke které císař povolal důvěrníky ze všech zemí, ze svobodné vůle císařské vydal dne 20. října roku 1860 t. zv. neodvolatelný patent, jímž na novo povoláni byli národové rakouští k péči o blaho státu cestou ústavní. Po celých dvanáct let od prohlášení zrušení ústavy absolustickou vládou Bachovou byli drženi národové rakouští v poutech; jediný stav selský těšil se z ovoce nabyté svobody již od roku 1848.


Jan Vávra a Josef Havrda

Jan Vávra, zv. ,,Národní", z Dobré Vody.

Josef Havrda, zv. ,,Maximilián", z Vilantic.
str.9

   Zavedením ústavní vlády nastal nový život v českém národě, v městech i na vesnicích. V městech českých i moravských na všech středních školách ještě v začátku sedmého desetiletí vyučovalo se německy.1) Avšak během tohoto desetiletí přeměnilo se vyučování na těchto středních školách ve vyučování české. Znárodněním škol počal zavládat v celém národě českém národní duch, lid, též venkovský, začal se směleji pohybovat, svobodně myslit. Zákon o schůzích a spolcích — shromažďovací — byl poněkud příznivěji upraven. Roku 1862 byl Mirosl. Tyršem založen prvý tělocvičný spolek Sokol, který se rychle šířil a v krátkosti několika roků odbory Sokola pražského v přečetných českých, moravských i slezských městech byly založeny. Po venkově počaly se na všech stranách pořádati národní tábory lidu a v městech slavnostně světit sokolské prapory.
   Na Hradecku byla první národní slavnost dne 15. září 1862 v Hoříněvsi; na rodném domě Václ. Hanky, původce rukopisu královédvorského, byla za veliké účasti venkovského i městského lidu slavnost, způsobem zasazena pamět. deska. Této první velké národní slavnosti zúčastnili se tehdejší nejpřednější vůdcové a buditelé českého národa a zároveň slavnostní řečníci Dr. František Palacký, Dr. František L. Rieger a Dr. Brauner. Na této ve zdejší krajině první veřejné národní slavnosti veškeren zúčastněný český lid propukl v jásavé národní nadšení. Palacký vyzdvižen byl několika muži do výšky a všem těmto předákům veliké ovace byly připraveny.
   Na veřejných venkovských národních táborech, v širém zdejším okolí v krátkém čase za sebou vždy v jiné končině pořádaných, mluvil a osvědčil se jako výborný řečník zcela neškolený sedlák Jan Vávra2) z Dobré Vody u Hořic, jejž lid všeobecně »Národním Vávrou« nazýval, a za Vávrou, kdekoliv na táboru řečnit slíbil, v zástupech se na schůze scházel.

   1) Od roku 1784 stala se němčina na středních školách jazykem vyučovacím; stav ten trval až do roku 1861 - 2, kterýmžto rokem počíná vyučování většinou české. (Ze zprávy: 295 let královéhradeckého gymnasia.)
   2) Jan Vávra narodil se 10. září r. 1807 v Horní Dobré Vodě, okres Hořice. Byl v této obci vlastníkem rodného statku, jenž jest označen jeho pamětní deskou. Jan Vávra pořádal 42 veřejných schůzí, tehdáž »meetinků« zvaných, ze kterýchžto schůzí obdržel vždy po bronzové medaili, jimiž po jeho smrti r. 1885 dne 14. září, počtem 42, byla koldokola ozdobena jeho rakev. Po táboru lidu na Zvičíně r. 1878 a později v Levíně, okres Nová Páka, byl Vávra za prudké protivládní řeči žalářován. - Vypravuje se o něm m. j. i tato historka: Když v Praze pořádána byla slavnost položení základního kamene k Národnímu divadlu, zúčastnil se Jan Vávra také slavnosti v nových botách, ve kterých však nemohl po dlažbě v průvodu vydržet. Usedl tedy na obrubník chodníku, boty zul a bos kráčel dále v průvodu. Když průvod u staveniště Národního divadla zastavil, strážníci chtěli tohoto bosého vousáče odstranit, leč přední vedoucí osoby, mezi nimi také někteří členové české aristokracie, obklopili Jana Vávru a nevydali jej. - Mezi tehdejšími prvými banderisty na Hořicku objevoval se Vávra vždy na bujném vraném hřebci. - Vávra stal se miláčkem všeho lidu na Hořicku a v tradici lidu selského zachována bude mu památka po všechny budoucí časy.
str. 10

Vávra v krátkém čase vytříbil se v prvotřídního táborového selského řečníka.
   Takovéto tábory lidu pořádány byly po všech krajích Čech a Moravy a volena k nim památná místa Říp, Blaník a pod.
   Když roku 1868 v měsíci září založená tělocvičná jednota Sokol v Hradci Králové světila velice slavnostně nový svůj prapor, zúčastnilo se této slavnosti první selské jízdní »B a n d e r i u m«, počtem přes 100 jezdců, v občanském obleku, na hlavě s čapkou »poděbradkou« se sokolím pérem. Praporečníkem této selské jízdy byl Josef Havrda, selský syn z Vilantic, čp. 75, v tu dobu nájemce hospody v Lípě. J. Havrda byl v pozdějších letech velký muž se široce rozloženými rameny, nosil dlouhý plnovous, a když o slavnosti držel na koni, jejž mistrně ovládal, prapor, by! oblečen v modrou blůzu a červené kalhoty do vysokých bot, na hlavě měl poděbradku. J. Havrda podobal se svým plnovousem, ústrojem i tělem roku 1867 v Mexiku zastřelenému císaři Maxmiliánu, bývalému arcivévodovi habsburskému, a proto jej lid nazýval všeobecně a až do vysokého jeho věku »Maximilán Havrda«.3)
   Když po válce s Pruskem r. 1866 na nejvýznamnějším bodu bojiště, historicky památném Chlumu, roku 1867 po žních svolán byl opět velký tábor lidu, na kterém měl řečnit Národní Vávra, nebyl tábor krajským úřadem v Hradci Králové povolen. Přes tento zákaz sešlo se na temeno Chlumu mezi obcemi Chlumem a Lípou veliké množství venkovského lidu. Že se lid přes zákaz sejde, tušil pan krajský Smolař z Hradce Králové a proto dostavil se osobně na Chlum s několika četníky a pomocí jich sám počal rozhánět občany, jakmile se v hlouček seskupili. Lid na to počal tvořit tábor na opačné straně a tu byl krajským Smolařem opět rozehnán, což se opakovalo několikrát. Když takovéto honby měl již lid dost, shlukl se naposled kol silné, o samotě stojící borovice, u cesty od Chlumu k Lípě vedoucí, v pevný chomáč, a tu pan krajský Smolař nemeškal, přispěchal, aby lid rozehnal - a pak se stalo něco, co nikdo v tom čase nesměl si ani pomyslit. Pan Labský, obchodník z Libčan, také nemeškal, protlačil se k panu krajskému a milému tomuto pánovi narazil jeho cylindr tak nehorázně, že mu sedl plně až na ramena, a dalo to chvíli práce, měl-li být panu krajskému nos poněkud zdravý zachován, než byl cylindr vytažen a on z nemilé této situace vyproštěn. V celém zástupu nastal hlučný smích a bouřlivý potlesk a Labskému by se bylo

   3) Jos. Havrda provozoval živnost hostinskou, a sice v nájmu. Dlouhá léta byl hostinským v Lípě, později ve Všestarech, odkud se odstěhoval ke svému zeti Huškovi, hostinskému a řezníku ve Smiřicích, kde trávil své stáří. Dosáhnuv vysokého věku, zemřel tam kol roku 1900 docela v zapomenutí. Pro své vlastenecké smýšlení, milou povahu a nevyčerpatelný humor získal sobě mnoho přátel i v zámožných selských rodinách, od nichž se mu dostávalo hojné obživy ve stáří. Havrda byl v sedle na koni prvotřídním jezdcem. Byl výborným hippologem a mnohého, již schátralého teplokrevného koně, jejž lacino koupil, dovedl v krátkém čase vzkřísit, po případě i vyléčit, koně vyjezdil, leckterým cirkusovým kouskům naučil a na konec projížděje na takovém koni Josefovem neb Hradcem koně některému důstojníku draho prodal. Ve vsích, jimiž Havrda často na koni projížděl, vybíhali lidé ven podívat se na typického jezdce.
str. 11

podařilo šťastně zmizet, kdyby se byl mezi lidem nevyskytnul zrádce, jenž Labského znal a udal. Následek toho byl hrozný. Následovalo přísné vyšetřování, mnoho lidí, kteří přítomnými četníky byli udáni, že po činu tleskali, bylo k několikadennímu vězení odsouzeno. Sám pak Labský dostal 6 měsíců žaláře, samovazbu s posty, a později jemu ještě 6 měsíců přidáno. Když Labský po odpykání trestu opouštěl vězení, očekával jej u hradecké hradební brány hlouček tehdejší selské jízdy, banderistů, s kočárem a čestně jej až na Libčany domů doprovodili. 4) Také obci Chlumu, na jejímž katastru se zmíněná událost odehrála, bylo uloženo zaplatit značnou peněžitou pokutu. 5)
   Po této chlumské události se myslilo všeobecně, že spolčovací zákon bude značně přiostřen aneb tábory lidu úplně zakázány. A nebylo tomu tak. Každý příští ohlášený tábor lidu byl úřady povolen. Byl však na něm přítomen vládní komisař, a sice v uniformě 6) - bez cylindru - za asistence několika četníků. Národní Vávra mluvil ještě na mnohých táborech ve svém rodném okrese na Hořicku i daleko odtud v okresích sousedních.
   Také v Rosnicích žil v tu dobu probudilý rolník, Jan Petr, který, ač nebyl řečníkem, zúčastnil se každé vlastenecké schůze, často na mí!e cesty vzdálené. Také Petr nosil plnovous, byl horlivým vlastencem a prostými slovy lid při každé příležitosti k vlastenectví probouzel. Také on byl

   4) Dle vypravování očitého svědka zemřelého J. Stránského, statkáře v Lípě, Janu Kratochvílovi, rolníku tamtéž, od něhož jsem zprávu tuto nefalšovanou obdržel. Dalším pátráním o totožnosti Ludvíka Labského dozvěděl jsem se od dcery si. Josefy Labské, industr. učitelky v. v. v Chudonicích, následující: Otec Ludvík Labský byl synem učitele z Libčan a toho času kupcem v Libčanech a již otcem 4 dětí. Byl odsouzen na půl roku a půl roku mu ještě přidali. Proč? Když byl otec L. Labský ve vězení, které bylo nedaleko seminářské zahrady, slavil hradecký Sokol r. 1868 prapor. Když se slavnostní průvod ubíral nynější třídou Pospíšilovou, zůstal před věznicí stát, hudba hrála »Kde domov můj?« a celý zástup provolal »Sláva, nazdar, ať žije Labský! V tom Labský vystrčil z okna prapor v národních barvách. A jaký prapor! Shodou okolností měli spoluvězňové, řídící učitel Štefan a mlynář, asi Grégr, oba z Březhradu, a otec Labský kapesníky, každý jiné barvy, červený, modrý a bílý. Labský narychlo svázal šátky za cípky, upevnil je na hůl a získav tak primitivní prapor, mával jím z okna věznice na pozdrav. Za Rakouska vystrčit z okna věznice prapor v národních barvách slovanských, byla věc neslýchaná. A tak také dostal za to L. Labský přidánek vězení 6 měsíců. - Manželka dostávala od lidu mnoho peněžitých podpor, zvláště když jí domek vyhořel a ona byla nucena zanechat obchodu. Když ji mnozí lidé vybízeli, aby jela do Vídně k císaři žádat pro manžela o milost, a spolek »Komenský« dal jí peníze na cestu, svěřila se s tím manželi, což on zamítnul, obejmuv a políbiv ji, řka: »Mařenko, jsi má! Usoudili, vydržíme to a nikoho, ani císaře prosit nebudeme.« Za vazby hrával L. Labský při mši varhany v kostele u sv. Ducha. Po odbytí trestu nabízeno mu místo u soudu, což nepřijal. Přijal místo dozorce při stavbě trati severozápadní dráhy ve Velkém Oseku, po dokončení stavby stal se skladníkem v Novém Bydžově a v r. 1881 byl jmenován vrchním skladníkem v Praze, kde roku 1889 zemřel.
   5) Jak velká pokuta byla obci Chlumu uložena, nebylo mi možno zjistit.
   6) Jelikož se Labský před soudem hájil, že toho člověka v cylindru nemohl považovat za osobu úřední, nesměl od té doby ve věci úřední úředník státní se objevit v civilu.
str. 12

členem Banderia a míval vždy pěkného koně, na kterém do vzdálených schůzí národních dojížděl. Za vlastenecké působení také jeho nazýval lid všeobecně »Národní Petr«.7)
   Tyto národní tábory lidu, na kterých vlastenečtí řečníci ohnivými slovy rozplameňovali lid venkovský k národnímu probouzeni a cítění, pořádány byly ještě po celé osmé desítiletí, a ještě i v devátém desítiletí při významných dnech se takový tábor pořádal. Sešlo se vždy několik tisíc venkovského lidu, jako na př. v den odhalení pomníku bratrancům Veverkům v Pardubicích 8) roku 1883, k odhalení pomníku Janu Žižkovi u Rosnic roku 1886 atd. Tyto národní tábory v devátém desítiletí počaly přecházet v zábavné tábory národní, spojené také již s různými atrakcemi, a přešly v zábavné výlety v letním čase do lesů, zahrad a parků, kde holdováno tanci od mladých i starších.   7) Dle vypravování soudobého rolníka, mého tchána Fr. Sitka z Břízy.
   8) Na táboru v Pardubicích mluvil k rolnickému lidu vůdce národa dr. Fr. Ladislav Ríeger, na táboru u Rosnic u Hradce Králové mluvil mladočeský poslanec Dr. Vašata.
str. 13

KAPITOLA II.

Jak se za starých časů na vsi bydlilo.

1. Dřevěné budovy obytné a hospodářské.

   Bývalé dřevěné rolnické usedlosti byly stavěny po způsobu dnešních zděných usedlostí. Ze tří stran uzavíraly obyčejně dvůr budovy, čtvrtá strana, kde byla vrata do vsi, byla otevřena. U těchto starých dřevěných budov všude tam, kde to stavební místo dovolovalo, postaveno bylo obytné stavení a chlévy za sebou v jednom celku. Stodola stála obyčejně naproti této budově přes dvůr, často 100 až 200 kroků v zahradě, vzdálená, osamocená. Na straně, kde končil chlév, do úhlu stály chlévky pro prasata a na nich umístěn byl kurník pro slepice; tam býval též záchod. Za těmito chlévky stával ovčín a za ním kolna na zděných pilířích, ze zadní strany prkny ošalovaná, do dvora zcela otevřená. Ve středních a velkých usedlostech byl na čtvrté straně často špýchar.
   Malé chalupy měly obytné stavení, chlév i stodolu pohromadě za sebou postaveny. V takových případech skládalo se obilí nad chlév a nad obytné místnosti, často na půdu.
   Dřevěné budovy obytné i chlévy byly nízké, toliko 6—7 metrů široké a často 30 až 45 metrů dlouhé.
   Obytné světnice umístěny byly vpředu po celé šíři budovy; obyčejně byly 2, jen zřídka 2.20 až 2.50 m vysoké 1), dosti dlouhé a obyčejně dost prostranné. V čele byla dvě malá okna, těsně vedle sebe, na straně do dvora jedno okno, někdy na straně do zahrady též ještě jedno okno. Tato okna byla 60—80 cm vysoká a 60—70 cm široká, dvojitá. Zvenčí byla u oken, zvláště v horských krajinách, připevněna z prken zhotovená dvířka, okenice, jimiž se na noc okna zavírala. Tam, kde nebylo velké okno na straně do zahrady, bylo jistě aspoň malé okénko as 25 cm vysoké a tolikéž široké.
   Síň sahala do šíře poloviny budovy a obyčejně byla bez okna. Pouze nade dveřmi bylo úzké dlouhé okénko, kudy při zavřených dveřích světlo do síně padalo.
   Druhou polovinu budovy vedle síně zaujímala kuchyň. Zde byla chlebová pec, která zasahovala do světnice a zaujímala skorem čtvrtinu místa menších světnic. Vedle pece byl kotel a hned u vchodu do kuchyně pod otevřeným komínem bylo »ohniště«, kde po celý letní čas obyčejně se

   1) V mnohých dřevěných domcích, tehdáž baráky zvaných, bývaly stropy tak nízko, že velcí lidé pod středním stropním trámem, na němž poval stropu spočíval, se museli shýbnout, aby hlavou o trám nenarazili.
str. 14

vařilo, při čemž hrnce se postavily na železné třínožky a oheň mezi hrnci plápolal. Kouř z ohniska šel přímo do otevřeného komína.
   Ze síně proti světnici vedly dvéře na straně dvora do místnosti, která zaujímala více než polovinu šíře budovy. Odtud vedlo jedno okno do dvora. Tato místnost nazývala se komora a sloužila za místnost pro nábytek. Vedle této komory na zadní straně byla obyčejně druhá komůrka, zšíří jen jedné třetiny budovy. Tato komůrka měla jen zcela nepatrný otvor, »lištu« 2), do zahrady, kudy vzduch a světlo vnikalo. Lišta byl nízký prostor vyříznutý ve stěně a tak malý, aby tudy zloděj nemohl prolézt. Dvéře tam vedly z kuchyně. V mnohých případech sloužila tato menší komora za světničku výměnkářům, v kterémžto případu byl do zdi vyříznut větší otvor a upraveno okénko.
   Po horách byla u většiny dřevěných obytných budov uprostřed do zadu postavena světnička pro výměnkáře. Tato světnička měla nad sebou střechu zvlášť postavenou. Vcházelo se dovnitř též dveřmi z kuchyně z velké budovy. Světnička ta měla na straně a vpředu po jednom oknu. Takovýchto do zadu přistavěných světniček o vlastní střeše bylo v naší krajině málo; zde byly u mnohých obytných stavení vzadu, podél obytné světnice tyto výměniční světničky přistavěny, v kterémžto případě se krov střechy nad tato světničku do lehmé polohy rozšířil. Do takové světničky chodilo se dveřmi z obytné světnice, což nebylo praktické, protože to zavdávalo příčiny k častým mrzutostem mezi mladými manželi a starými rodiči. Také úpravě budovy takováto jednostranně lehmá střecha nepřidala a došková brzy shnila.
   Obytné dřevěné světnice měly vesměs podlahu z prken od oken zpředu až po pec a zároveň po kamna. Podél kamen až ke dveřím a též v síni byla dlažba z pískovcových kamenných dlaždic. V mnohých případech v síních byla pouze upěchovaná žlutá hlína.
   Pec 3) ve světnici, umístěná za kamny, sloužila ponejvíce za lože pro děti. Na peci bylo vždy od kamen a od spodu, když se chléb pekl, teplo a proto na peci též staří lidé rádi sedávali. Aby se na pec snadno vylezlo, byly na straně u kamen od lavice nahoru z cihel tři schody.
   Jen hlínou vymazané »lišty« byly ve světnicích vápnem obíleny a rovněž tak pec s podezdívkou pod kamny. Ostatní části světnice, stěny a prkenný strop se nebílily. Prkna na stropu a trámy stropní se několikrát za rok vlhkými hadry otíraly.
   Dřevěné příbytky vyznamenávaly se v zimě příjemným teplem a po všechen čas suchem.
   Jednu nemilou a nepříjemnou vlastnost měly však dřevěné příbytky: v štěrbinách rozpukaných dřevěných stěn drželo a usazovalo se velké

   2) Lišty, prostory mezi jednotlivými dřevy ve stěně, na sebe položenými.
   3) U všech dřevěných budov, v nichž byla pec na pečení chleba, stával za touto pecí na zadní straně budovy mezi dřevěnou stěnou kus stěny zděné z kamene, asi 5 m dlouhé a 2 m vysoké, aby chránila stavení před možným zapálením při topení v peci.
str. 15

množství hmyzu - švábů. A jelikož hubící prostředky nebyly známy, nebylo možno se tohoto nepříjemného hmyzu zbavit.
   Po celé délce obytného stavení i chlévů vedla asi 1 metr široká zásep, vrchem střechou přehozená, zakrytá. Úzké, as 60 cm široké dřevěné schody u stěny na této záspi vedly na půdu. Uvnitř dřevěných budov nikde schody umístěny nebyly, jelikož místa se nedostávalo.
   Stodoly ze dřeva stavěné byly obecně osmihranné a stěny byly jen 2 metry vysoké. Pouze vrata byla 3,5 až 4 m vysoká. Na nízkých stěnách spočívala vazba střechy, jež byla dosti prudká a velmi vysoká, takže mnohá taková stodola dosahovala ve hřebene výšky hřebene nynějších zděných stodol s půlštokem. Také vrata do dvora u větších usedlostí byla zakryta střechou, která spočívala na dvou silných dřevěných postranních sloupech.
   Dřevěné budovy stavěny byly ze silného, dospělého, v době spánku - v zimě - káceného dříví, výhradně smrkového. Otesané dřevo na stěnu musilo být nejméně 25 cm do kostky silné. V dávných letech kladlo se spodní dřevo při stavbě na urovnanou, poněkud upěchovanou zem. Teprve v pozdějším čase položila se pod spodní dřevo základové několik cm nad úroveň vyčnívající zeď. »Lišty« stěny, mezery vzniklé mezi trámy na sebe položenými, vymazovány byly žlutou hlínou, navlhčenou a žitnými plevami promísenou. Stropy obytného stavení byly z prken na příční trámy položených, ostatní stropy u stájí byly povalové.4) Oboje stropy byly omazány silnou vrstvou červené hlíny, promísené žitnými plevami. Bylo to opatření proti ohni, aby stropy ty za požáru neprohořely.
   V prkenné lomenici vpředu každého obytného stavení v nadpoloviční výšce bylo napříč umístěno prkno tak, aby vrchní část lomenice před deštěm je chránila, a zde bylo černou barvou napsáno datum stavby domu a kým stavěn byl. V druhé řádce byla napsána zbožná nějaká průpověď. Na př.: »Bože, žehnej domu tomu, postavil jsem nevím komu,« aneb »Hojné dej, Bože, domu tomu požehnání a obyvatelům šťastné v něm přebývání« aneb »Vyvýšovat Tě budu, ó Pane, neboť přijal Jsi mne, aniž by obradoval nepřátel mých nade mnou.« Žalm XXIX. Verš II. — S nákladem Frant. Vojtěcha Vyzdvižený jest Dům Tento v Roku 1787 dne 28. Měsíce Července.3)
   Po horách obyvatelé dřevěných obydlí stěny dřevěné žlutou neb černou barvou natírali a hlínou vymazené lišty vápnem natřeli, což u žlutě natřených stavení pěkně vypadalo, u černě natřených smutečního rázu dodávalo. Pohorské dřevěné příbytky byly vždy a všude po horách ať u cechů neb u Němců mnohem spořádanější než v nížinách, v kraji.
   Plocha obytné světnice ze dřeva stavěné ve větší usedlosti měřila: 6,5 m délky, 6 m šířky, tedy 39 m2. Z této plochy zabrala pec a kamna 7 m2. Výška od podlahy po stropní trámy činila obyčejně 2.20 m, po stropní

   4) Poval, hráze 10 až 12 cm silné, dobře vyschlé, jež byly na stropní trámy těsně k sobě položeny a pak svrchu žlutou hlínou, plevami promísenou, omazány.
   5) Nápis na dřevěném domku p. Jana Černého v Hoříněvsi, jenž jest dobře zachovalý a ve dvou řadách napsaný kurentem, velice dovedně. V druhém řádku je několik pravopisných chyb, jež reprodukuji.
str. 16

prkna 2.45 m. - Plocha světnice dřevěné v chalupách měřila 4.50 m délky a 4.30 m šířky, tedy 19,5 m2. Z této plochy zabrala pec a kamna 6 mž. Výška od podlahy k stropním trámům měřila 2 m, k stropním prknům 2.20 m. Okna u chalup byla o 10 cm nižší a o 10 cm užší. Baráky mívaly docela malé světnice s nízkými stropy, takže vyrostlý člověk hlavou o trámy stropu zavadil. Okna byla ještě menší než okna u chalup.
   Plocha světnice ze dřeva u hospody, na př. rodného domu Václava Hanky, původce rukopisu královédvorského, v Hoříněvsi 6), Jenž dosud stojí, měřila 9 m délky, 8 m šířky, tedy 72 m2. Okna hospody měřila 1.10 m výšky, 0.95 m šířky. Výška stropu od podlahy po stropní trámy 2.70 m, výška po stropní prkna 2.90 m. Výška střechy od stropu do hřebene 5.80 m.
   Dřevěné budovy školní, jichž se až do let 1880 ještě po horách dosti našlo a v nich vyučovalo 7), měly podobné rozměry jediné světnice učební, jako Hankova hospoda v Hoříněvsi.
   Také ze dřeva stavěné kostely stávaly ještě do konce XIX. století po Čechách a na Moravě a jako školní budovy také se po horách nejdéle zachovaly. Jednotlivé dřevěné zvonice se až na dnešní časy zachovaly 8), když byly kostely před mnoha lety buď shořely aneb byly zbořeny a zděné, nové na jich místo postaveny.
   V pohorských vsích leště v začátku XX. století byly k spatření dřevěné jednopatrové obytné budovy, jež v prvním poschodí obehnány bývaly v čele a po straně do dvora dřevěnou pavlačí. Nejčastěji to byly malé mlýny na potocích. V těchto mlýnech byla mlýnice v přízemí a obytné místnosti v prvém patře.
   V letech 1870 a později venkovští zedničtí mistři nahazovali dřevěně stěny vápno-pískovou maltou a sice zvenčí i uvnitř a pak takto nahozené stěny vápnem obílili. Takto »okožichované« dřevěné stavení nabylo lepšího vzhledu, ale malá okna a malé rozměry budovy prozrazovaly stavení dřevěné. Avšak takovéto obyčejně zubem času již sešlé dřevěné stěny okožicliováním jen utrpěly; zamezením přístupu vzduchu rychle braly zkázu a tak musely být všechny stropní trámy na obou koncích zvenčí dřevěnými sloupy podstaveny, aby se stěny nezbortily a stavení se nesesulo.
   Byly-li stěny z dospělého, v zimě káceného a dobře vyschlého dříví složeny, vydržely dřevěné budovy 200 až 300 let.

   6) Uprostřed této hospody nad domovními dveřmi postavena jest na 4 dřevěných sloupech světnice, na jejímž průčelí zasazena jest pamětní deska V. Hanky. Vedle hospody jest pomník Hankův.
   7) V roku 1870 navštěvoval jsem dřevěnou jednotřídní německou školu v Poříčí u Trutnova a roku 1871 v Mladých Bucích. Obě školní světnice byly velkých rozměrů s vysoko položenými stropy. V obou školách se prvá a druhá třída dětí dopoledne i odpoledne vždy po dvouhodinném vyučování střídaly. V obou těchto německých obcích byly nové školní budovy postaveny teprve v osmém desetiletí 19. století.
   8) Dřevěný kostel v severovýchodních Čechách zachoval se např. v obci Slavoňově. Dřevěná zvonice ještě používaná a v dobrém stavu stála roku 1930 na Chotěborkách u Jaroměře. O výhodě mužů při návštěvě takového dřevěného kostela ve Slavoňově žertovně vypravoval mému otci kdys bývalý tamní farář, že mohou vytáhnout z kapsy nůž, zabodnout jej do stěny a pověsit si naň klobouk.

str. 17

Hanka

Hankův rodný dům v Hoříněvsi.
str. 18

   V naší obci Másloiedech byla z tvrdé kamenné hmoty postavena stará panská tvrz; když tuto tvrz roku 1800 vlastník Mikuláš Kučera rozboural, aby si postavil na jejím místě pohodlnější a teplejší obytné a hospodářské budovy ze dřeva, použili příležitosti dva sousedé, Jan Burian čís. 17 a Josef Hušek čís. 16, lacino koupili od Mik. Kučery kamenné hmoty z rozbourané tvrze a postavili si z tvrdého staviva obytné stavení a chlévy roku 1800. Z kamenné hmoty stavěli zdi celé až ke stropu u chlévů; u obytných stavení jen do výše jednoho metru, tak zvaný »sokl«, ostatní zdi obytného domu stavěli z nepálených suchých cihel, všeobecně až na dnešní časy »vepřovice« zvaných. Též u chlévů byly vrchní části zdí dokončeny z vepřovic. Stropy až na dvě zklenute vedlejší světnice byly zhotoveny vesměs ze dřeva, ze silných trámů na postranních zdech položených, na kterých hustě položeny byly as 12 cm. silné hráze, které svrchu byly omazány silnou vrstvou žluté hlíny se žitnými plevami promísené. Střechy na tyto dvě budovy postaveny byly z lehké vazby a přikryty slámou. Celé půlstoletí stály tyto dvě zděné, ale slámou pokryté budovy ve vsi osamoceny, jako na vsi nevídaná zvláštnost.
   Obytné budovy dřevěné byly suché a teplé, doškové střechy udržovaly po celý rok suchý vzduch, stejně za slunce svitu jako za dnů podzimních, deštivých a mlhavých. Za zimních sněhových vánic nepropustily slaměné střechy ani nejmenšího prášku sněhu. Tím se stávalo, že pod doškovými střechami uložená píce, zvláště seno, a na sýpkách obilí neutrpělo té nejmenší zkázy, naopak, bylo-li seno neb otava poněkud nedosušené složeny a do metr vysoké vrstvy rozloženy, mohl být hospodář jist, že za krátký čas dvou měsíců seno bude zcela suché a že žádné škody neutrpělo.
   Na tyto výborné vlastnosti obytných dřevěných budov a slaměných střech nemohli hospodářové a obyvatelé nových zděných budov dlouho zapomenouti. Zvláště byl-li nový zděný příbytek postaven z kamene9), kteréžto zdi se za zimních měsíců tou měrou potily, že voda po stěnách v krůpějích na zem stékala a na podlaze louže tvořila, takže netoliko podlaha, nýbrž i nábytek v krátkém čase hnil. Jak zdraví obyvatelů posloužil takový mokrý byt, lze si domyslit. Pod tvrdými krytinami, zvláště pod obyčejnými taškami uložená píce každou změnou povětrnosti utrpěla; zvlhla za deštivá do hloubky až 50 cm. A jak příjemné bylo v červnu skládání sena a ve žních obilí ve stodole pod doškovou střechou! Nepřipustilať střecha došková žáru slunce. A proto mnozí rolníci i prvé zděné novostavby v začátcích druhé poloviny devatenáctého století pokrývali doškovými střechami.10)

   9) V krajinách, kde v blízkosti byly kamenné lomy a žluté hlíny na výrobu cihel nebylo nebo cihelna byla daleko, v prvopočátku zděných budov používalo se kamene.
   10) Mnozí hospodářové chopili se nového nápadu: aby zamezili vlhnutí píce a vátí sněmu pod taškovými střechami, nechali zevnitř střechy na krovy řídko přibít latě, as tak, jak se latilo pod došky, a mezeru vzniklou mezi taškami a latěmi vyplnili od zdola nahoru dlouhou žitnou slámou. Tento nápad se všeobecně zalíbil. Leč neosvědčil se. Pod taškami latě. též sláma, každou změnou počasí zvlhly a nevyschly. Za několik roků oboje shnilo a hospodářové tím utrpěli velkou škodu,
str. 19

   Tyto doškové střechy měly však jednu velikou nevýhodu: byly snadno zápalné. Vznikl-li v té době slaměných střech ve vsi oheň, nikdy se nedal lokalisovati na jedinou budovu. Obyčejně se stávalo, že po té straně cesty, kde oheň vznikl, celá polovina vsi lehla popelem.
   Střechy doškové byly dvojího druhu a sice: Z došků »klasáků« a z došků oddenkových. Došky »klasáky« byly svázány u oddenku slámy, došky oddenkové byly naopak svázány u klasu. V každé vsi byli dělníci, kteří dovedli ze žitné, cepy mlácené slámy došky dělat a střechy jimi po-šívat. Ještě začátkem dvacátého století pošívaly se v naší obci ojedinělé chalupy a stodoly. Dnešní dobou by se těžko nalezl dělník, doškář.
   Střechy pošité jedna došky klasáky, druhá došky oddenkovými se na povrchu od sebe nápadně lišily. Střecha s došky klasáky měla na povrchu tenké konce slámy s klasy a povrch byl úplně rovný; hladký, po němž dešťová voda nerušené stékala. Takováto hladká střecha byla i ohni jaksi méně přístupna. Padl-li na takovou hladkou střechu ze sousední hořící budovy hořící došek 11), aneb na př. z komína vylétnuvší hořící máslo, bylo ještě dosti času, než střecha vzplanula, tyto hořící látky uhasit, poněvadž vlivem hladké a ulehlé plochy nemohl se oheň rychle uchytit a rozšířit.
   Střechy z došků oddenkových, kde sláma s klasy přišla dovnitř a silné oddenky slámy navrch, tvořily povrch silně schodovatý, nerovný. Kolik latí bylo na střeše, tolik šárů došků a tolik schodů. U nové střechy byl každý takový schod dvacet i více centimetrů vysoký. Za deště na každém takovém schodu kapala voda na spodní šár, čímž voda hloub do střechy vnikala než u střechy hladké. Bylo tedy tolik okapů na střeše takové, kolik bylo šárů došků. A v nebezpečí požáru střecha schodovatá ihned se vzňala, poněvadž sláma byla přímo načechraná, Sako připravená k okamžitému vzplanutí. Také vítr tyto střechy snadno rozcuchal.
   Další neb kratší trvání doškové střechy záviselo také od toho, jaký sklon měla. Obyčejně na dřevěných, úzkých budovách byly vysoké střechy, čímž se tvořil prudký sklon a voda deštivá rychle stékala, čímž nevsakovala hluboko do slámy. Dobře slámou pošitá střecha vydržela 40 až 50 let.
   Obyvatelé pohorských krajin, Češi i Němci, používali jedině slaměných střech hladkých, na kterých hřebeny a kraje pokrývali šindelem.
   Na Hradecku se používalo obou druhů slaměných střech. V jednotlivých případech se na místě šindele na krytí hřebenu používalo »kalenců« 12), jež se přes hřeben: střechy přelomily a obyčejně šindelem kryté hřebeny přetrvaly. Na okraje střech doškových se kalenců použít nedalo. Aby vítr doškové střechy necuchal, zvláště střechy nové, neulehlé, bylo nutno vrchní šár pod hřebenem vrchem latí upevnit. Rovněž po stranách musel být každý prvý došek asi metr dlouhou latí připevněn

   11) V mládí slýchal jsem otce vypravovat, že se staly případy, že na hladkou slaměnou střechu padnuvší hořící máslo bylo včas zpozorováno a tak podařilo se oheň uhasiti. Na střeše schodovité by se to nepodařilo.
   12) Kalence tvořily dva víchy dlouhé žitné slámy do sebe svázané v kaši ze žluté hlíny omočené a takto obalené za mokra na hřeben střechy polo­žené. Když na střeše zaschly, vytrvaly léta a vítr je neshodil.
str. 20

na všech šárech. Střechy doškové byly na obou stranách přes stěny přehozeny, a sice vpředu zakrývaly zásep v šíři as 1 metru, vzadu tvořily okap v šíři 60 cm.
   Krovy pod doškovými střechami byly na vzdálenost 1.55 metru od sebe položeny a spočívaly dole na vazebním trámu a uprostřed střechy na druhém trámu, »podkrovnice« zvaném, v hřebene byly pak oba krovy proti sobě do čepu zapuštěny a dřevěným kolíkem svázány. Obě postranní podkrovnice byly ve vzdálenosti 4 metrů mezi sebou slabým trámkem - hambalkem - vzepřeny. Jedině u budov dřevěných, 7 až 10 metrů širokých, byly podkrovnice podepřeny dřevěnými sloupy, které spočívaly v silných vazebních trámech, 5 až 6 metrů od sebe vzdálených. Tyto sloupy byly opatřeny dvěma as 1.20 dlouhými rameny, které do podkrovnice byly zapuštěny, a když v zimě napadlo mnoho sněhu, před prohnutím ji chránily. Latě pod doškovými střechami tvořily smrkové hráze, jež tesař ze dvou síran přisekal tak, aby strana na krov přibitá a strana pod došky byly ploché. Latě byly na vzdálenost 55 cm od sebe přibíjeny dřevěnými kolíky, pro něž tesař dříve nebozezem díry navrtal. Na 1 metr délky vešlo se 6 došků. U dřevěné budovy v šíři 4.70 metrů činila výška střechy až do lomenice 3.20 metru a vešlo se na ni 9 šárů došků z každé strany. Tato střecha zakryla vpředu 1 m širokou zásep, vzadu 60 cm široký okap. Při dřevěných budovách v šíři 6 metrů byla výška střechy 4.20 metrů a u velkých dřevěných budov, až 10 metrů širokých, 5,5 až 6 metrů.
   Jako měly výborné vlastnosti doškové střechy, rovněž tak měly výborné vlastnosti dřevěné příbytky. Dřevěný byt byl v zimě teplý, v létě pak poskytoval příjemný chlad, když venku pražilo žhavé slunce. V zimě, kdy se více topilo, bývalo v dřevěné světnicí tolik tepla, že se musely dveře dokořán otvírat. A co nejcennějšího bývalo u dřevěných bytů, že bývaly v zimě i v létě po celý rok suché a tím zdravé. Nějaké opocení stěn neb stropu obytné dřevěné světnice nebylo k spatření. A tak, když během času počaly dřevěné budovy na vsi řídnout, scházívali se za zimních měsíců do těchto dřevěných světnic sousedé ze vsi, aby zde pobesedovali a zvláště aby se ohřáli.
   V roku 1858 vydán byl zákon, dle kterého se zakazovalo jakékoliv novostavby, zvláště na vsi, pokrývat slámou. Dle tohoto zákona, dokud budova zděná neb dřevěná a slámou pokrytá stála, směla se sešlá slaměná střecha znovu slámou pokrýti. I v tom případě, když dřevěné zdi sešly tou měrou, že musely být novými nahrazeny, když se to stalo tím způsobem, že slaměná střecha se podepřela a ve výši udržela, dokud nové stěny postaveny nebyly, mohlo se na takovéto »opravené« novostavbě opět slaměné střechy používat. Avšak když shořela slámou krytá budova nebo když sešla vazba pod těmito střechami, neb když se střecha zbořila, i v tom případě, když se to stalo při budování nových stěn a střecha podepřená na sloupech stála, nesměla se novostavba, i když stěny ze dřeva zbudovány byly, slámou pokrýt.
   K vydání tohoto tak přísného zákona došlo z toho důvodu, že při vypuknuti požáru na vsi, kde veškeré budovy byly slámou kryty a budovy
str. 21

obyčejně hustě postaveny byly, vždy větší počet budov, často celé vsi v popel obráceny byly.
   Pokrýváním budov tvrdou, ohnivzdornou hmotou zlevnily se až o 200% prémie pojištění proti ohni. Avšak na druhé straně zvýšilo se rolnictvu značně vydání s budováním a udržováním střech. Krytba střechy slámou, kromě dřevěné vazby 13) a ruční práce, nestála obyčejně nic 14 ) a zvláště udržování střechy takové po všechna léta obstarával si hospodář sám.

   2. Vnitřní zařízení dřevěných obytných místností.
   Nábytek v dřevěných budovách ve velkých obytných světnicích sestával z velkého jídelního stolu, jehož vrchní deska, obyčejně dubová, spočívala na podstavci, u něhož dvě a dvě nohy, ze silných fošen řezané, byly do kříže složeny a dole latěmi, »trnoži« zvanými, a uprostřed čepem spojeny. V čele světnice a na straně do dvora obrácené stály podél stěn lavice; rovněž stály lavice u kamen ze dvou stran do světnice volných. 4 židle sestávaly ze 4 kulatých rozkročených noh, se sedadlem a lenochem z fošny zhotoveným a ozdobně vyřezaným. Kulatých, šikmo postavených noh používáno též u lavic.
   U dveří světnice stála vysoká dřevěná police, vespod se zavírací skříní pro nádoby, u stěny na straně do zahrady obrácené stála obyčejně jedna dřevěná postel. 15) Byl-li nábytek barvou natřen, používalo se barvy vždy tmavočervené. Mezi postelí a pecí visely hodiny s dřevěným, často malbou okrášleným ciferníkem, kovovým žlutým »perpetlíkem« a dvěma železnými závažími. Při stropu u kamen bylo bidlo, u dveří do stěny upevněn byl jeden konec a druhý konec do oka, z prkna vyříznutého; tak bylo bidlo ke stropnímu trámu připevněno. Bidlo - říkalo se »vidlo« - nezbytné ve světnici, sloužilo za dne k pověšení peřin a také části prádla a jiných věcí, jež poblíž kamen brzy uschly. 16) Za ozdobu ve světnicích používáno obrazů svatých, obyčejně na skle malovaných, velikostí asi 30 X 40 cm, jež těsně pod stropem po celé čelní straně stěny a také na straně do dvora zavěšeny byly tím způsobem, že dolní část obrazu spočívala na lati, přibité po celé délce stěny, a na hořením konci byl obraz za šňůru za hák pověšen, čímž byly všechny obrazy v poloze nakloněné. V čele světnice mezi okny viselo zrcadlo, rozměru as 30 X 40 cm.

   13) A i ta vazba vyžadovala jen polovinu dříví pod doškovou krytbu oproti tvrdé krytině.
   14) V těch časech po ohni vždy bylo pamatováno, aby pohořelým darována byla také dlouhá žitná sláma ke krytí střech.
   15) V rodinách, kde bylo mnoho dětí, a případů takových bývalo za tehdejších časů mnoho, používalo se skládací lavice, která, když byla vyhákována a rozevřena a přední polovina na zem položena, poskytla lože často až pro 4 malé děti. Ráno se peřiny pověsily na bidlo, lože se zavřelo a tvořilo za dne lavici.
   16) V četných případech používáno dvou bidel; druhé bylo připevněno do úhlu od prvého na straně druhé od kamen.
str. 22

   Staré chlebové almary, vždy venku v síni postavené, jakož i truhly pro různé věci, namnoze ještě na konci devatenáctého století používané, byly vesměs pestrými barvami natřeny, uprostřed i kyticemi ozdobeny; u almar často byly ozdobně z prken řezané nohy.
   Kamna v dřevěných příbytcích sestávala z kachlů, z hlíny pálených, často glasurou nepolévaných a pouze vápnem obílených; ve větších hospodářstvích byla obyčejně z kachlů černou glasurou polévaných a ozdobena uprostřed a nahoře až 15 cm širokou ozdobnou římsou a často též po stranách vytlačenými květy. Kamna bývala velkých rozměrů a v hospodářství měřila obyčejné metr výšky nad plotnu, celková rozloha bývala kol kubického metru. Vpředu od zdola byly blízko nad sebou dvě z hlíny vypálené trouby, jež dříve než byly do kamen zasazeny, bývaly od drátaře silným drátem zdrátovány, by se tak snadno nerozbily. Při pečení byly trouby zavírány prkénky, zvanými »dýnka«, jež se shora do falců u trouby po stranách a ve spodu zastrčila. Nepeklo-li se v troubě, dýnko se vždy odstranilo, aby teplo troubami do světnice vnikalo. V kamnech na straně k plotně obrácené, těsně nad touto, zasazen byl »měděnec« 17) na vodu, který pojal 10—15, až 25 litrů vody. Měděnec byl stále vodou doléván, aby se při topení k nápoji dobytku a na mytí ohřívala. Všechny plotny sestávaly z ocelových litých plátů, které do sebe zapadly. 18) Pod kamny bývala čtyřhranná, asi 60 cm vysoká prostora, »;pekýlko« zvaná, jež sloužilo pro osušení a uklízení všední obuvi; v pekýlku zdržoval se často hmyz a také psi a kočky se tam rádi hřáli.
   V mnohých větších usedlostech byla po letech 1870tých cihlová dna uvnitř pece položena do úrovně s podlahou kuchyně. Pro sázečku chleba neb koláčů do pece při takových pecích musela být vpředu díra do podlahy as 75 cm hluboká. U těchto pecí získalo se té výhody, že ve světnici byly toliko 70 cm nad úroveň podlahy, a na takto nízkou pec se dala plotna i kamna umístit a tím získalo se ve světnici skorém o dva čtverečné metry více plochy.
   Nádobí kuchyňské až do let 1880tých bylo skorém všeobecně na vsi v hospodářstvích hliněné a vypálené. Poléváno bývalo žlutou glasurou; teprve později používáno glasury hnědé, o mnoho jemnější a úhlednější. Z hlíny se vypalovaly netoliko velké hrnce na vaření, na mléko a smetanu, výměry až 10 litrů i více, nýbrž i velké pekáče. Nádobí kuchyňské z pozdější doby, s hnědou glasurou, zušlechtěné, se nazývalo »bunclové«.
   S nádobím kuchyňským hliněným byl velmi čilý obchod. Vyráběno bylo ve velkých dílnách v krajinách, kde byla po ruce vhodná hlína; rozváženo bylo chudými lidmi na malých, obyčejně lidskou silou tažených vozících, neb na trakařích k tomu účelu upravených. Obchodující osoba, vzavši několik kusů různého druhu nádobí do rukou, chodila od domu

   17) Měděnec byl z mědi a vždy se do červena lesknul, jsa pečlivě cíděn. Také černá kamna byla pečlivě cíděna.
   18) Plotny rámové, sestávající ze 4—6 až 8 čtvercových plátů, do železného rámu zasazených, zařazovány byly teprve po letech 1870.
str. 23

k domu, nabízejíc je hospodyním ke koupi. Některý čas nebyl v týdnu jediný den, aby na vsi neprojížděl obchodní člověk s nádobím.
   Kuchyňského hliněného nádobí se mnoho v domácnostech rozbilo. A z té příčiny chodili po Čechách i po Moravě četní Slováci z chudého kraje trenčínského, oblečení v úzké, bílé, z hrubé vlny tkané kalhoty, na levém rameni přehozený hnědý plášf, na hlavě hnědý klobouk se širokou střechou a na nohou opánky, a ověšení několika kotouči drátu různé síly; dům od domu po vsích chodili a rozbité nádoby drátovali. Tito dráteníci co den se ve vsi objevovali, každý z nich své obvody měl a z návsi volali: »drátovať«. Když po letech 1870tých počalo se na trzích víc a více objevovat a nakupovat a v kuchyních používat nádobí železné a také porculánové, mizelo nádobí hliněné z venkovských kuchyní. A poněvadž se tohoto nového nádobí málo rozbíjelo, ubývalo práce na vsi dráteníkům tak, že v začátcích dvacátého století vidět na vsi dráteníka patřilo již k vzácnosti.
   Až do let 1870 topilo se na vsi v krajinách od uhelných dolů vzdálených toliko dřívím. Se dřívím jako topivem se povětšině v rodinách na vsích šetřilo. V rovinatých úrodnějších krajinách, kde ode dávna bylo málo půdy lesem osázené, bylo jen málo rolnických usedlostí, jimž by vlastní les poskytoval na celý rok dostatek dříví k topení. Všade veliké plochy a těch nejkrásnějších lesů patřily velkostatkům a toliko hubené okraje lesů patřily malorolníkům. Dříví bylo sice v panských nebo městských lesích dostatek ke koupí, ale poněvadž neměly tenkrát ještě konkurenta v uhlí, bylo poměrně drahé. Platil se v desetiletí sedmém sáh 19) polenového měkkého dříví 11 až 12 zlatých, v osmém desetiletí již 13 až 14 zl., cena to na tehdejší dobu vysoká. A tak, aby se mnoho peněz nepropálilo, šetřily hospodyně tím způsobem, že i v zimních měsících topily v plotně jenom tak dlouho, dokud se pokrmy vařily. Jakmile se uvařené pokrmy s plotny odstavily, nechal se oheň vyhasnout 20).
   V letním období se vařily pokrmy obyčejně na ohnisku na železné třínožce a tu se topilo obyčejně roštím na krátko posekaným a do otýpek svázaným. V hrncích, kol nichž oheň kol dokola plápolal, se potraviny brzo vařily a tím se málo dříví spálilo. A aby měly hospodyně v době letních prací pohotové krátké dříví, dbali hospodáři o to, aby v tom čase, než se z jara do pole jelo, chasa nasekala několik for dubového, vrbového nebo jehličnatého roští, jež hospodářové v zimě buď ze svého vysekali aneb v panském koupili a domů svezli; bylo nasekáno na 35 cm.
   V těchto zmíněných dvou desetiletích počínalo se na př. na Hradecku 21) a Jaroměřsku na zkoušku zprvu kupovat po jediném centu uhlí, a teprve

   19) Sáh dříví byla hranice 1.90 metru dlouhá a 1.90 m vysoká; délka polen 0.80 cm. Sáh dříví se rovnal as 2,5 metru dříví, srovnaného v pozdějších metrech.
   20) Za příčinou vyhřátí světnice se nikdy netopilo. Přes to se udržely dřevěné světnice dosti teplé.
   21) V Hradci Králové prvý obchod s buštěhradským uhlím založil v letech 1870tých u silnice poblíž nádraží J. Král, v místě nynějšího viaduktu přes dráhu. V těch letech prodával Král 1 cent tohoto uhlí za 1 zlatý.
str. 24

velice poznenáhlu, když hospodyně se přesvědčily, že uhlí dobře hoři, mohl hospodář v zimě přivézt dva metráky uhlí domů. Avšak na fůry počali jednotliví hospodářové uhlí nakupovat teprve po letech 1880tých a ke konci devatenáctého století. Ačkoliv budovy dřevěné, slámou kryté, byly lehko zápalné, a přes to, že se svítilo všude po vsích a ve všech staveních borovými loučemi, s nimiž se i po stájích chodilo, přes to, že kuřáci do »fajfky« oheň křesacím kamenem rozdělávali, při čemž jiskry na strany odletovaly 22), přes to, že máslo se na ohniskách pod otevřeným komínem škvařilo a často se vzňalo a hořící komínem ven vylétlo a na slaměnou střechu často padlo, přece v době, kdy na vsi nebyl k spatření hromosvod, byly požáry na vsi dosti řídké. Podle záznamu zemského archivu, od roku 1643 hořelo v rodné mé obci až do roku 1881 pětkrát, při čemž roku 1689 shořelo všech 7 statků, a v roku 1850 v srpnu shořelo 18 usedlostí. A od roku 1881 do 1922, tedy v době povětšině již tvrdé, ohnivzdorné krytiny, bylo v naší obci Máslojedecb 23 ohňů.

   3. Zděné budovy na vsi.
   Ještě v prvé polovině devatenáctého století věkem sešlé, aneb požárem zničené budovy hospodářské stavěly se z poloviny opět ze dřeva, z poloviny z kamene, pískovce, zvláště chlévy, a obytné stavení obyčejně z nepálených cihel. Avšak všecky tyto nové budovy, ať dřevěné nebo zděné, pokryly se slámou.
   Roku 1850 dne 15. srpna v poledne za prudkého jihovýchodního větru v naší obci z domu č. 15 komínem vyletělo hořící máslo, které padlo na sousední doškovou střechu, která se vzňala, a odtud oheň se šířil směrem severozápadním po vsi dolů takovou rychlostí, že v krátké chvíli stálo 18 usedlostí v plamenech a přes to, že bylo poledne a lidé byli ponejvíce doma, uhořelo neb se zadusilo 82 kusů hovězího dobytka a koní, též mnoho vepřů a několik koz a mnoho kusů drůbeže. V tom čase bylo veškeré obilí sklizeno, ale nepojištěno. Mnozí hospodářové stali se žebráky. 23) V tom čase však byla zakotvena mezi venkovským lidem láska k bližnímu. A proto v kritickém postavení, v němž se 18 občanů během 2 hodin octlo, byla dobročinnost nejen místních, ohněm nepostižených občanů, nýbrž též občanů z obcí okolních, až 4 hodiny cesty vzdálených, veliká. Domácí občané vzali do bytu každý po jedné rodině pohořelé, i dobytek do chlévů, ostal-li jaký na živu. Z okolních vsí dováželi chléb, zrní, seno, slámu, fůry, co se dalo naložit. Dováželi stavební hmoty všeho

   22) Stávaly se v té době křesání ohně případy, že křesáním při zapalování dýmky při rovnání obilí ve stodole odlétla jiskra a vrstev zapálila. Rovnač, aniž tušil, co se stalo, doutnající oheň zarovnal. Když se obili mlátilo, přišlo se často na shořatou kotlinu. Oheň se zadusil.
   23) Můj otec Mikuláš Volf byl tři týdny ženat, když vše mu shořelo, i vůz s posledními ovesnými pohrabínamí na mlatě. Veškeren dobytek však zachránili.


Máslojedy
Statek č. 16, dř. Volfův, nyní Šafkův v Máslojedech z let 1830 - 40. Vnější zdi budovy jsou z nepálených cihel. Před několika lety byla původní došková střecha nahrazena eternitovou a přistavěn 2 m vysoký půlštok. Vraty je vidět chlévy, postavené r. 1880, s 1 m vysokým půlštokem.
Dole: Volfův statek č. 29 v Máslojedech z r. 1850 s ozdobnými vraty.
str. 25

druhu i stavební dříví. 24) Také peněžitých milodarů se sešla velká částka. Nával dobročinných povozů byl tak četný, že do zámrzu byly všecky novostavby pod střechou.
   A Máslojedy byly první obcí v okolí, kde se pak stavěly všechny nové obytné i hospodářské budovy z tvrdé hmoty, cihel a pískovcového kamene, nebo z nepálených cihel 25); zde po prvé ve větším rozsahu se z masivních kvádrů stavěly tak zvané »sokle« 26) a ze silných úhelníků se klenuly sklepy 27). Prvně v naší obci Máslojedech klenuly se z cihel komory, parádní světnice, síně a většina chlévů. Některé klenby až do dnešní doby nejeví nejmenší trhliny; nad mistrným provedením kroutí hlavou mnohý dnešní zednický mistr. Všechny stodoly byly stavěny na zděné pilíře, kteréž 4 pilíře u vrat sestávaly z pískovcových, 70 cm krychlových kostek. Veškeré stodoly byly šalovány prkny. Až na dvě stodoly, které byly pokryty slámou, byly všechny novostavby kryty taškami. Tehdáž latilo se vesměs na 12 palců - 32 cm - a ve většině se kryly dvě tašky na sebe, při čemž vrchní taška položena byla do poloviny tašky spodní, aby tak mezeru mezi spodními taškami zakryla. Z příčin finančních v ně­kolika málo případech se kladly tašky na střechu jen jednoduché, řadou dolů podle šňůry, aby dešťová voda kapala s tašky na tašku a nikoliv do mezer. Tyto mezery u střech jednoduše krytých podstrkovali rolníci loučkami z borového dříví, které 10 roků i déle vydržely a tím kapání vody i vátí sněhu pod střechu se bránilo. Nad obilními sýpkami u dvojitých taškových střech nechávali mnozí opatrní hospodářové tyto z vnitřní strany podmazat vápennou maltou, aby tak v zimním čase, kdy na sýpce nejvíce bylo obilí, vátí sněhu se zabránilo, což se plně osvědčilo. U každé nové vystrčené tašky musela se stará malta řádně oškrabat a taška znovu maltou omazat. V mnohých krajinách, zvláště tam, kde bylo s dostatek smrkového dříví, způsobilého na výrobu šindele, vyráběl se šindel a kryly se jím střechy. V takových krajinách obyčejně scházela červená hlína a tašky musely se z daleka dopravovati.
   Tyto prvé zděné novostavby byly nízko založeny, obyčejně jenom s úrovní země byly podlahy položeny. V mnohých případech byly zdi vedle cihel také pískovcovými kameny proloženy a některá stavení chudších lidí byla celá z nepálených cihel. Jinde bylo u obytných stavení s vápnem do malty šetřeno. A tak se později v takých staveních ukázaly dobré i zlé vlastnosti. V bytech nízko položených, se zdmi kamenem pro

   24) Dle záznamu v obecní knize z roku 1800 vybíraly se v naší obci peněžité podpory na pohořelé: r. 1844 do Hoříněvsi, téhož roku do Holohlav, r. 1845 do Bukoviny, 1846 do Plačic, 1847 na Lípu, r. 1848 do Čistěvsi, r. 1850 do Nedělišf a jinam.
   Peněžitě přispívali větší rolníci po 1—2 zlatých, chalupníci 30 až 50 krejc. Také naturálie, seno, sláma, obilí, se darovaly. Jsou záznamy darů do obcí až na 4 hodiny cesty od Máslojed vzdálených. 25) Všichni pohořelí, kteří měli na svém pozemku neb zahradě červenou hlínu, dělali cihly. Něco jich vypálili, zčásti stavěli s nepálenými.
   26) »Sokl« = zeď, spodní část, a sice dvoje až troje položení kvádrů kol dokola, jež mělo zeď chránit před zastřikováním vody z okapu.
   27) Úhelníky = silné, 25 cm do čtverce přisekané a 60 cm dlouhé kameny, již ve skále pro klenutí připravené.
str. 26

hozenými a málo vápněnými, zimního času pára se tou měrou usazovala na zdi, že voda v krůpějích dolů stékala. Zvláště každý zazděný pískový kámen se v přesném obrysu ukázal. A opak toho byly a jsou dosud byty z nepálených cihel. Jsou suché a teplé, jako byty dřevěné. A mají-li tvrdý podklad, »sokl«, a udržuje-li se v pořádku omítka a střecha, nebere taková truplová zeď žádné poruchy a vydrží stejně dlouhá léta jako zdi z hmoty tvrdé, ovšem jedině u příbytků lidských.
   Mnohé zděné nové obytné budovy na vsích byly příliš úzké, takže obytné světnice byly vpředu budovy, jak to bývalo u budov dřevěných. Okna byla již moderní, velká, a lišila se od dnešních velkotabulových oken tím, že sestávala uprostřed z křížového rámu, do kterého zapadala spodní dvě okenní křídla o třech malých tabulích a hoření dvě menší křídla o dvou neb jedné tabuli. V obci naší jen dvě budovy z osmnácti byly postaveny širší, takže vedle obytné světnice je vedlejší úzká světnice, do které vede vchod ze světnice velké. Tyto budovy mají v čele tři okna, z nichž dvě vedou do velké světnice a jedno do světnice malé. Budovy o světnici jedné vpředu mají vpředu okna dvě.28)
   Mnohé hospodářské budovy, obyčejně tam, kde stavební místo bylo omezeno, byly z té příčiny úzké a v takových nedostatcích místa byly obyčejně chlévy v jednom pořadí a v jedné šíři s obytným stavením. Mnohé tyto úzké novostavby mají po celé délce obytného domu i chlévů přehozenou střechu v šíři jednoho metru a tím zásep v šíři 1 metru před deštěm chráněnou. U širších budov tehdáž přehozená střecha nebývala.
   Zajímavé jest, že u většiny, roku 1850 v naší obci Máslojedech postavených nových, zděných obytných budov, byl ještě z kuchyně postaven široce v klenutí otevřený komín, do kterého ústily kanály z kamen a pece, a pod komínem umístěno bylo »ohniště« zcela dle způsobu starých dřevěných budov, na kterém se po celý letní i podzimní čas všechny pokrmy, kromě placek, vařily. V našem zděném obydlí potrval tento způsob vaření pokrmů až do roku 1876 a teprve roku 1893 dal jsem zcela černou klenbu kuchyně shodit a novou klenbou dříve otevřený komín zazdít. V komínech těch byly zazděny 4 hráze, na které se zavěšovalo v zimě vepřové maso k uzení. Maso uzené v komíně viselo obyčejně 3 týdny i více a bylo od sazí zcela černé; ačkoliv bylo dobře prouzené, nemělo té dobré chuti masa uzeného z dnešních udíren. Zvláště polévka ze sebe lépe omytého takového masa byla černá a k požívání nezpůsobilá.
   Nové chlévy a stodoly byly v mnohem větších rozměrech stavěny než dřívější dřevěné. Zde otcové správně nahlédli, že za svobodného hospodaření a pole vzdělávání v příštích letech pole vydá hojnější úrodu, že hospodářské budovy, které svými prostorami vyhovovaly za doby roboty, v budoucnosti vyhovovat nemohou.
   Leč tyto všechny zděné novostavby, od let 1850 do 1880 postavené, ačkoliv byly o 50 i více procent větší rozlohy, ukázaly se po letech 1880,


   28) Za vlády rakouské platili rolníci z obytných budov, v nichž bylo více než 3 obytné světnice, 4 zl. 90 kr. domovní daně, z budov o 3 obytných světnicích platilo se toliko 2 zl. 50 kr. a z budov o jedné světnici neb dvou obytných místnostech 1 zl. 50 kr. domovní daně.
str. 27

kdy vlivem vzmáhajícího se zemědělského pokroku, hlavně používáním umělých hnojiv, se úroda polní téměř zdvojnásobila, jako zcela nedostatečné. Do těchto 1880tých let se datuje zavádění nového způsobu staveb s »půlštoky«; byl to přístavek nad úroveň 29) stavby, jeden až dva metry vysoký, se zdí toliko na půl cihly silnou. Přístavbou »půlštoku« získalo se mnoho kubických metrů prostory pro uložení píce na stáji nebo obilí ve stodole. A také u obytných budov, u kterých se tento přístavek stavěl obyčejně jen metr vysoký, získalo se velmi mnoho potřebné prostory pro sýpky, které dříve pod nízko položenými střechami byly z obou stran příliš nízké, takže při jakékoliv práci s obilím nemohl se dělník ani napřímit, aby hlavou o střechu nenarazil. A pro nízkost střechy byly tyto sýpky z obou stran o jeden a půl metru zúženy. Tím na tehdejších prvotních, po většině úzkých stavbách měly obilné sýpky, na půdách umístěné, vesměs málo prostoru. Proto, když hospodáři, vlastníci těchto prvých zděných hospodářských a obytných budov, spatřili na novostavbách rolnických půlštoky a poznali jaké výhody pro hospodáře skýtají, počali mnozí s přístavbou půlštoku, a sice nejdříve u stodol, pak u chlévů, u kterých vesměs zároveň s půlštokem zakryli střechou po celé délce chlévní budovy zásep v šíři dvou až tří metrů, kterážto zároveň s půlštokem zavedená novota neocenitelné výhody hospodářství poskytla. 30) Obytné staré budovy byly jen zřídka o půlštok zvyšovány, avšak stalo se tak všude tam, kde byl hospodář donucen pro schátralost střechu obnovit. Současně nechal přistavět na budovu půlštok.
   Velké chyby se dopouštěli stavitelé prvých zděných obytných budov na vsích, že obytné místnosti kladli příliš nízko; téměř s úrovní země bývala položena podlaha obytné místnosti, když budova stála na rovné půdě. Střecha u těchto budov byla toliko 30 cm přes zdi přehozena, a jelikož žlabů okapových nebylo, voda se střech kapala na zem toliko 25 až 30 cm daleko od zdí a vsakovala do základů. Často se stávalo, že pod základy voda do sklepů vnikla a vysoko je zatopila. Zdi u těchto nízko položených obydlí byly po celý rok obyčejně až do výše jednoho metru mokré a omítka s nich opadávala. Podlaha chytila houbu a v málo letech shnila. Byty tyto nikterak zdraví lidskému neprospívaly, jelikož po celou zimu se tu stěny potily, až voda na zem kapala. Když pak se dostavilo abnormálně suché léto aneb celá perioda let suchých, takže sucho pocítily až základy staveb a počaly - dříve byly přemočené - nyní ssedat objevily se trhliny na těchto stavbách, takže musely být bez odkladu

   29) Úroveň zvána všeobecně »glajcha«, což je z němčiny vzaté pojmenování. Glajcha na stavbě se jmenoval stav stavby, kdy zdi okolní byly do konečné výše vyhnány, do vodováhy urovnány a pro položení vazebních trámů připraveny.
   30) Bylo to velmi nepříjemné, když za deště každé osobě v hospodářství, af tato vykročila z kterýchkoliv dveří na venek, proud vody se střech tekl na hlavu. Staré dřevěné stavby byly proti tomuto zlu zakrytou záspí opatřeny. - Veliké výhody přehozením střech u chlévů získány tím, že před deštěm bylo možno dva i tři vozy, naložené senem, sem schovati. Při mlácení mnoho slámy se sem skrylo a čeleď mohla sem do sucha veškeré zelené krmení i slámu pro dobytek chystati.
str. 28

železnými kleštinami, »šlisnami« zvanými, stahovány. Mnohá klenba cihlová u těchto budov se sřítila, mnohá hrozila sřícením a musela být shozena. V přečetných případech musely být ve štítech takových budov postaveny z pískovcových kvádrů neb jiné tvrdé hmoty opěrné pilíře na zevní straně, aby tak bylo zabráněno sřícení se klenutí.
   I po stránce estetické vypadala takováto »utopená« zděná budova nehezky.
   A tak kol let 1880tých počali stavitelé s novou »módou« stavět obytné příbytky na venkově. A netoliko že nastavěli nahoru »půlštok«, oni také zdi postranní vyhnali o metr výše, aby podlahu bytu mohli položit o 60 cm a později o metr i více výše nad úroveň země. Současně se počaly přehazovat střechy přes zeď tak, aby voda se střech kapala nejméně na 60 cm od zdí.
   V letech 1880tých počaly se u všech novostaveb i na vsi opatřovat okapové plechové žlaby ke střechám. Jen v řídkých případech, ponejvíce tam, kde finance nestačovaly, odsunuto zařízení okapových žlabů na dobu pozdější. Také tuto velikou výhodu u hospodářských, zvláště však u obytných starých zděných budov mnozí hospodáři brzy pochopili a okapové žlaby ke střechám pořídili. 31) Voda přestala vnikat do základů a odtud do sklepů. A tím, že půda zvenčí u zdi úplně vyschla, vyschly také částečně zdi příbytku, čímž i podlaha vyschla a byt takový byl zdravější. Ty »utopené« zděné příbytky nejstaršího typu na vsích nedaly se později tak snadno opravit zvýšením podlahy, jako se snadno dalo stavení zvýšit půlštokem. Vyžadovala ovšem taková oprava velkého nákladu, sneseni celé střechy atd., a obyčejně taková úzká budova starého typu za nákladnou opravu ani nestála. A tak zříti lze ještě na vsích mnohá obytná »utopená« stavení, často o půlštok zvýšená, dokud zub času nepřivodí jich zboření.
   Hromosvodů až do konce devatenáctého století na vsích na hospodářských a rolnických obytných budovách vůbec nebylo. Teprve začátkem dvacátého století zařízeny byly na školní budovy 32) a tu a tam u zámožných rolníků na novostavbách. Teprve v letech popřevratových počal se hromosvod na vsích na rolnických budovách hojně objevovati.   31) Po letech 1880, když hospodářská krise doháněla mnohé mladé hospodáře učit se hospodařit, začali se starat o úpravu hnojiska a přede vším se snažili střechy, s nichž voda do hnojiska stékala, opatřit okapovými žlaby, aby tak hnojisko vody, jež po celý rok hnůj vymáčela, zbavili.
   32) Jedině na věžích kostelů byl hromosvod pořizován již ke konci devatenáctého století.
str. 29

KAPITOLA III.

Od kolébky ke hrobu.

1. Svatby.

   Po celou prvou a ještě v začátcích druhé poloviny devatenáctého století se mnozí rolničtí synové ženili mladí, již od 18 let počínaje. Příčina tak předčasného ženění bývala ta, že otec, přesvědčiv se dříve, že syn jeho je k vojenské službě schopný, předal mu usedlost, čímž syn jako vlastník usedlosti byl zákonem vojenské povinnosti sproštěn. Také rolnické dívky se často již 14 - a 15leté 1) vdávaly. Až do let 1880tých vdávaly se selské dcery jen za rolníky, vdavky za úředníky byly velice řídké, a teprve od těchto let počaly se sňatky s nerolníky množit, což zavinila dostavivší se hospodářská krise. Věna do středních 50korcových usedlostí na Jaroměřsku přinášely do let 1860 obyčejně nevěsty 4-5000 zl. šajnu 2). Po letech 1860, kdy v platnost vešla měna stříbrná a blahobyt zemědělský stoupal, přinášely věna již do takových usedlostí 4-5-6 tisíc zl. stř. Svatby konaly se vždy okázale, hlučně. Na svatby sjelo se obyčejně všechno příbuzenstvo a také pozváni byli četní sousedé, zvláště ti, kteří vázáni byli s rodinou ženicha neb nevěsty kmotrovstvím. Na svatby zámožných novomanželů dostavilo se někdy tolik hostů, že do kostela se jelo na 8- 10 i více kočárech. Vedle dvou mládenců a 2 družiček nesměla scházet »starosvatbí« a družba. Za starosvatbí byla požádána mladší, zámožná selka, která až do let 1870-75 ještě jezdívala do kostela na oddavky ve zlatém neb stříbrném čepci, sedíc vedle nevěsty. Kočár s nevěstou jezdíval v těch letech vždy vpředu. Družbu zastával vždy muž, jenž byl znám jako obratný řečník, celý svatební obřad řídil a při odváděni nevěsty z domova na oddavky i později při hostině vybranými, dobře nacvičenými slovy a verši nikdy neskrblil. Tací lidé, kteří mívali často znamenitou výmluvnost, byli nepostradatelní na zámožnějších svatbách a museli vyhovět prosbě a zúčastnit se svatby často na kolik mil cesty vzdálené. 3) Také družbové o svatbách bývali v naší krajině jen do let 1870—75, v jiných krajinách delší čas, až do konce století XIX.

   1) V obecní pamětní knize v Máslojedech je zaznamenáno, že roku 1826 provdala se 14letá Anna Fejglová za Jana Špriňara a z manželství vzešlo 14 dětí. Špriňarová žíla do 72 let.
   2) Tisíc zlatých »šajnů« platilo 400 zlatých stříbra. Roku 1859 byla měna »šajnu« zrušena a zavedena jednotná měna ve stříbře.
   3) Můj děd Václav Havrda z Vilantic, okr. Jaroměř, nar. 1800, zemř. 1877, byl takovým široko známým řečníkem - družbou. Na míle cesty pro něho svatebčané jezdili. Zvěčnělý MUDr. Zemek, rodák z Chotě borek, mi jednou mnoho o tomto dědovi mém vyprávěl a na konec dodal, že tak vzdělaného muže-samouka na tehdejší čas druhého nepoznal.
str. 30

   Z kostela jedoucím svatebčanům za všelijaké maškary ustrojení lidé ve vsích »zatáhli«, totiž natáhli silný provaz, obyčejně pavezník, přes silnici, a jdouce od iednoho kočáru ke druhému růžovou kořalku nebo punč podávali a novomanželům blahopřáli. Za to byli od svatebčanů penězi obdarováni. V četných případech vezli s sebou svatebníci na jedné i dvou ošatkách koláče, aby při »zatáhnutí« mohli je mezi zvědavý lid rozdati.
   Až do let 1870 mívali svatebčané, zvláště muži, na kabátu přišité kytky, rozmarýny, s dlouhou, bílou pentlí. Po dlouhém čase rozmarýna ustoupila myrtě a vymizela také ze všech příbytků na venkově, jako velmi příjemně vonící ozdobná květina okenní. Také v naší krajině se dříve hodně střílívalo z pistolí o svatbách, což se dnes ještě na Slovensku děje. Také tento způsob oslavování svatby ponenáhlu mizí. 4)
   Hostina konala se obyčejně u rodičů nevěsty a byla vždy bohatá na různé pokrmy i nápoje. V ničem se nešetřilo. Po hostině, která trvala až do nočních hodin, odjížděli svatebčané do sídla ženichova. U dveří ženichova domova očekávali novomanžele ženichovi rodiče, jímž nevěsta políbila ruce a poprosila jich, aby ji přijali za své dítě.
   Obyčejně svatba končívala taneční zábavou. Hudba vyčkávala příjezdu svatebčanů před vsí ženichovou a vedla je za zvuků veselých pochodů až do domu ženichova. Zde hudebníci dostali dobrou večeři a po chvíli vedli svatebčany do hospody. V hospodě někteří z chytřejších a výmluvnějších mužů obsadili hořeni, v koutě stojící stůl, zvaný »konšelský«, a nechtěli svatebčany pustit k tomuto stolu. Družba měl tuhou práci, padlo mnoho slov s obou stran a stálo to svatebčany výkupné, bohatou, k tomu účelu s sebou přinesenou masitou »výslužku«, než muži svatebčanům stůl vydali. Po tomto aktu spustila hudba veselou polku neb kvapík 5) a družba hlasitě rozkázal: »Každý se svou!« A na tento povel vzal ženich svoji nevěstu k tanci a za ním ostatní hosté, muži se svými manželkami, mládenci se svými družičkami šli tancovat. Při takovéto taneční zábavě o svatbě platili pozvaní hosté společně veškerou útratu i hudbu. Ženich nesměl útratu žádnou platit. Po půl noci, ať již o taneční zábavě neb v domácnosti ženichově, ženy pojednou obklopily nevěstu, aby ji »očepily«. A to se dělo tím způsobem, že jedna jí vzala věneček s hlavy a starosvadbí jí uvázala na hlavu šátek, obyčejně hedvábný, který k tomu účelu koupila, což znamenalo, že se od té chvíle stala ženou.
   Až do roku 1880 slavila se svatba na vsi velmi hlučně a okázale. V tu dobu šla šetrnost stranou; zvlášť hlučně se vedly svatby tam, kde se ženil mladý nový hospodář. Po celé vsi v tom případě před svatbou posílali na talířích koláče, a to i do každé chudé rodiny i podruhovi. A na

   4) V roce 1925 svatbu oslavoval ještě střelbou z pušky rolník Jos. Zezulka, čís. 32, v Máslojedech, který takovýto způsob střelby o svatbách rád prováděl. Tentokrát pro větší dávku bezdýmného prachu se mu při několikátém výstřelu hlaveň pušky roztrhla; byla mu roztříštěna hlava, takže mozek vytékal. Zezulka za 4 dny v nemocnici v Hradci Král. zemřel. J. Zezulkou vymřel rod 285 let v obci usedlý.
   5) Tak se nazýval tehdáž pochod, jejž hudba hrála a při němž se tančilo.
str. 31

svatbu byl pozván kmotr, spolužák, bratr, bratranec a vůbec každý dobrý přítel. Na hostině se musel obyčejně zúčastnit také kněz, který novomanžele oddával. Když svatebčané z kostela přijeli, dojel ženichův kočár pro kněze.
   I v chudých rodinách považován byl den sňatku za nejvýznamnější den v životě. Vždyť tím dnem se do smrti pojí dva lidé, dříve sobě cizí, v jedno tělo a duše jich splynou v jednotu. Musí spolu do smrti snášet veškeré strasti a slasti života. Tak se tehdáž u obou novomanželů vážně uvažovalo. A jak u ženicha, tak u nevěsty jevil se zbožný pocit, a když rodiče nevěsty před odjezdem do kostela žehnali pokleknuvšímu ženichu a nevěstě, tato obyčejně se dala do usedavého hořkého pláče, vždyf se loučila po celý život se svým rodným domem, se svými rodiči a sourozenci, ponejvíce též se svojí rodnou vsí. V mnohém kostele v tom čase po oddavkách novomanželé celou mši spolu klečeli před hlavním oltářem, na zvláštním, k tomu účelu zřízeném klekátku.
   Na chudé novomanžele chodily po vsi některé ženy prositi; ustrojily se za maškary a žebraly pro ně »na kůžel«. 6) Hospodyně darovaly jím »obláče« 7) lnu, jinde koudele inu. Tyto ženy byly na mnohých místech pohoštěny a k večeru vrátily se do příbytku novomanželů často se značným kvantem obdělaného, k přadlu způsobilého lnu, až se těla jejich pod tíhou ohýbala. Mladá manželka získala tímto způsobem mnoho vzácného lnu a tím prádla pro sebe jistě na dvě zimy a mohla si sama napříst příze na sukně modračky i na košile a kanafas na cíchy.
   Poněvadž v letech druhé polovice devatenáctého století býval ještě ve většině rodin větší počet dětí, a sice nejen v chudých, nýbrž i v zámožnějších rodinách,8) a poněvadž venkovští lidé za roboty nemohli si pro děti nějaký kapitál ušetřit, přišel lid zemědělský do nastalé svobody chudý a rodičové nemohli dětem velká peněžitá věna dávat, aby hospodáře, který tím nemohl také bohatou nevěstu nalézt a rodiče měl na výměnku do smrti živit, příliš velkým dluhem nezatížili. A tak se obyčejně stávalo, že děti ze statku, kde byla četná rodina, synové i dcery, přiženily se neb provdaly do mnohem menších usedlostí, než byly ty, v nichž se zrodily a byly vychovány. Z chalup šli hoši na řemeslo, tu a tam i sloužit, a děvčata také často sloužívala buď v městě, ale také velmi často u sedláka, a tyto dívky neměly-li z domu něco peněz věna, provdaly se jen za domkáře, řemeslníka i za dělníka do područí. Na studie až do 70tých let šlo málo rolnických synů. Kde v rodině bohatší bylo více synů, šel se mnohý vyučit sladovnictví 9), řeznictví, pekařství.

   6) Kužel vypadal asi jako roubík na vázání; byl ze slívového dřeva, soustruhovaný a nastrčil se na přeslici. Na kužel se navinul nejlépe vyčesaný len, z něhož se přadla jemná příze.
   7) Obláč byl svazek 15 hrstí nejlépe vyčesaného lnu, uměle svázaný.
   8) Začátkem dvacátého století zavládnuvší francouzský způsob jednoho a dvou dětí byl tehdáž neznám.
   9) Mnoho rolnických synů, zvláště z velkých statků, kde měli rodiče peněžité věno pro syna přichystané, vyučilo se sladovnictví; navrátivše se po vyučení z několikaletého »vandru« ze světa domů, převzali do správy na vsi některý zprvu menší pivovar, do něhož se obyčejně bohatě oženili s dcerou ze mlýna, ze sládkovy neb podobné zámožné rodiny. Až do konce devatenáctého století býval na vsích, kde byl zámek šlechtice, i jím neobývaný, také jeho pivovar. Sládci tehdáž ve městech, na vsích a také většinou i na Rusi byli selští synové.
str. 32

   2. Křtiny.
   V tom čase byly také krtiny náležitě slaveny a po celé vsi se hovořilo o tom, kde v které rodině jsou krtiny, byť to bylo i v nejchudší rodině dělníkově. Vždyť všichni tři kmotři i dětí rodiny dělníkovy bývaly ze zámožnějších rodin, a tak jeden z nich, když krtiny byly z některé z přifařených osad, nechal zapřáhnout a jelo se buď na kočáře, často také jen na voze »fasuňku«, do kterého dvoje sezení se upravilo z otepů slámy. Jen ve farních osadách šlo se do kostela pěšky. Dítě, na rozkaz kněží, muselo být pokřtěno hned druhý den, aby snad nezemřelo nepokřtěné, čímž duše jeho octla by se prý ve věčné temnotě.
   Hody po krtinách odbývaly se v domě otce dítěte tam, kde druhá některá ženská osoba mimo rodičky mohla hostinu připravit. Kde takové druhé osoby nebylo, byly hody v některém z hostinců farní osady, kam ráno v den křtu byl se vzkazem poslán posel, aby hostinský na odpoledne hostinu připravil. To se dělo i při chudých krtinách, kdy obyčejně zámožní kmotři útratu platili.
   A stejným slavnostním způsobem konaly se v rodině krtiny často již 6., 7., 8. dítěte jako u prvního.
   Za kmotry byli požadováni obyčejně manželé z rodin zámožných, a to nejen od chudších rodičů, také od zámožných. Byly ve vsích případy, kde příslušníci rodin chalupnických po celý život od nikoho za kmotrovství požádáni nebyli, kdežto zámožné rodiny v obci byly často za kmotry jedné strany vsi každému, s druhé strany vsi přes jeden dům. 10) Novorozeným chlapcům stáli za kmotry muži, děvčatům ženy. Často dospělé děti zastupovaly co kmotry své rodiče. Každá rodička po odbytých krtinách dostala od všech tří kmotrů darem některou část oděvu, zřídka také šperk a »polévku«. Jménem »polévka« označován byl v peci upečený velký, z nejbělejší pšeničné mouky zhotovený věnec, na povrchu ozdobený pletením, koš koláčů, dvě, tři libry cukru, libra kávy, cukrové pamlsky, láhev punče a p. Zcela chudým rodičkám poslán býval často i dar peněžitý. Kmotry, poslouživše společně té které rodině - uradily se a polévku rodičce posílaly vždy jeden týden po druhém, aby rodička darů těch náležitě mohla užít. Všechny kmotry jedna po druhé rodičku v šestinedělí přišly jedno odpůldne navštívit a opět nepřišly prázdné.
   Z uvedeného lze pochopiti, proč hleděla si každá rodina získat kmotry zámožné. Četné posloužení kmotrovstvím činilo v mnohé selské rodině do roka značnou peněžitou položku ve vydání.   10) Na př. paní Anna Hušková, rozená Nettlová z Hořiněvsi, zámožnější občanka, jež ve věku 39 let ovdověla, stála kmotrovstvím 104 dětem z 31 rodin do svého věku 77 let a zajisté, jelikož dnes ještě žije, je zdravá a svěží, že to není číslo poslední.
domy

Statek č. 17 p. Fr. Hrušky v Máslojedech z r. 1800, první zděná stavba v obci. Má vysokou, doškovou, na obě strany na 1 m přehozenou střechu. Na průčelí i na vratech původní bohatá štuková ozdoba.

Vrata statku p. Václ. Půra v Račicích z let čtyřicátých XIX. stol.: na oblouku socha sv. Jiří.
str. 33

   Toto vzájemné posloužení při křtu kmotrovstvím zanechávalo po sobě trvalou úctu a vděčnost nejen rodičů, ale i dorůstajících dětí, jimž byla rodiči úcta k jich kmotrům vštěpována. Děti školu navštěvující měly od rodičů přísně nakázáno, potkají-li některého ze svých kmotrů neb kmoter, ruku jim políbit. Rodiny, které buď vzájemně při křtu děti sobě kmotrovstvím stály, aneb z jedné jen strany se tak dělo, titulovaly se pane kmotře neb paní kmotra a mezi takovými rodinami panoval přátelský poměr, často přátelštější než mezi sourozenci, a toto přátelství přenášelo se i na druhou generaci. A tak občané skorém celé vsi žili takovýmto, z kmotrovství vzešlým přátelstvím. 11)

   3. Sousedské poměry na vsi.
   Kol dvou třetin rodin ve vsi titulovalo se »pane kmotře« neb »paní kmotra«, nebo prostě »kmotře« neb »kmotra«, a jen asi jedna třetina rodin, jsouc jinak pokrevně spřízněná, titulovala se »strýčku« neb »tetičko«. Tento stav titulátu a přátelského života potrval do let 1880, nejpozději již jen tu a tam v některých zapadlejších krajinách do konce 19. století.
   Po letech osmdesátých přestávalo se mezi zámožnějšími rodinami požadovat sousedy za kmotry ke křtu a nahrazovali je příbuznými, bratry, sestrami, strýci neb tetami. Starý tento zvyk se nejdéle udržel mezi rodinami chudými, které ještě dlouho požadovaly za kmotry zámožnější manžele ze vsi, z příčin snadno pochopitelných. Oslovení kmotře, kmotra u stávajících skmotřených rodin však potrvalo až do smrti. Mizením starého kmotrovství na vsi a zaváděním jeho mezi pokrevními přáteli počal se na vsi objevovat nový titul, nejprve v nejzámožnějších rodinách, používáním příjmení: »pane Novák, paní Nováková« atd. A trvalo to přes čtvrt století, ba půl století, než se toto nové oslovení vžilo a teprve prvým čtvrtstoletím dvacátého věku titul »pane kmotře« zcela vymizel a zavládlo oslovování příjmením všeobecně i u lidu chudšího.
   Ale s mizením »svatého kmotrovství«, tak se obyčejně mezi lidem kmotrovství nazývalo, mizel zároveň i přátelský a společenský život na vsi. Po letech 1880, ač nastala hrozná krise hospodářská, mizelo přátelství sousedů na vsí, nahrazovala je nedůvěra souseda k sousedu a sobeckost, Mizely a poznenáhlu zmizely nadobro ze vsi důvěrné soukromé zápůjčky peněz soused sousedu, což se dělo dříve obyčejně bez svědků, bez upsání, jak se říkalo mezi dvěma osobami, stranou, v kuchyni »pod komínem«. Příčinu k tomu zavdalo zakládání nových městských spořitelen. 12) Peněz potřební rolníci počali se houfně obraceti o peněžité výpůjčky do městských

   11) Vzešlo-li mezi dvěma rodinami na vsi, kmotrovstvím k sobě vázaných, nepřátelství, a mezi tím přišla do toho radostná událost, krtiny v jedné z rozhněvaných rodin, a pro příčinu hněvu byl bývalý kmotr při křtu dítěte opomenut, za kmotra nepožádán, bylo to za největší urážku považováno, nepřátelství takových dvou rodin stalo se tím veřejným a nejen ve vsi, nýbrž i v okolí se o tom mluvilo.
   12) V Hradci Králové byla založena městská spořitelna r. 1864, v Jaroměři r. 1872, v Hořicích r. 1890, ve Dvoře Král. n. Lab. 1889. - Dle výročních zpráv dotyčných městských spořitelen.
str. 34

spořitelen a vypláceli své dluhy svým věřitelům, zámožným vesnickým sousedům. Tak zbavovali se jisté závislosti k těmto sousedům a tím počala se na vsi objevovat prvá sobeckost, prvé vědomí »já tebe nepotřebuji«. A aby se mnohé rodiny zbavily veškeré závislosti na sousedu, hleděly se zbavit i starého závazku - kmotrovství. A to se dalo provést teprve až v rodině se stala změna, když mladý hospodář, převzav od rodičů usedlost, se oženil.
   A skutečností jest, že vymizením osobního úvěru, vzájemného posloužení kmotrovstvím a částečně též mizením zbožnosti ze vsi zmizel do dnešní doby povětšině přátelský a společenský život ze vsi. Pamatuji, že v mé rodné vsi sešli jsme se ještě v desetiletí 1880 - 90 v neděli odpoledne všichni sousedé do »staré hospody«, staří i mladí, zámožní i méně zámožní, chalupníci i domkáři a také podruhové, abychom při sklenici piva si pohovořili. A bylo to v čase, kdy panoval hrozný úpadek zemědělství. A jako mužové scházívali se v hospodě, scházívaly a navštěvovaly se ženy a navzájem návštěvy si oplácely v domácnostech.
   A stal-li se případ, že ve stavu tu a tam podnapilém soused souseda urazil, jistě se urážka v dobrém vyrovnala. O to se sousedé postarali, aby se pohněvaní opět v krátkém čase smířili. Jakýkoliv soud byl na vsi velice řídkým případem. A příští neděli tu seděli opět v hospodě při pivě nedávno na sebe rozzlobení sousedé, nejevíce nejmenší známky hněvu.
   Byly to také přástky, které podporovaly přátelství a společenský život na vsi. Po celé desítiletí 1860 - 70 13) se ještě v naší krajině pilně přadla příze na kolovratech v každé rolnické i chudší rodině.

   4. Pohřeb.
   Byl-li ve vsi pohřeb, scházívalo se mnoho lidí, přátel a sousedů, aby nebožtíku poslední poctu prokázali, doprodivše jej na poslední cestě ke hrobu. Až do konce devatenáctého století byly při pohřbech rakve ze všech, i vzdálených přifařených obcí, lidmi na ramenou ke hrobu donášeny pomocí már, na které byla rakev s nebožtíkem položena. Na rakev na márách nasazena byla černě natřená laťová kostra, která potažena byla černým příkrovem se žlutým velkým křížem a na vrch připevněn křížek a soška Panny Marie. Takto uložená a zastřená rakev na márách působila smutným dojmem, ba vypadalo to až příšerně. Zemřel-li mládenec, nesly jej ke hrobu na ramenou družičky, zemřela-li panna, nesli ji ke hrobu mládenci. Zemřela-li žena po porodu, v šestinedělích, sešly se ženy-matky před kostelem, aby rakev na ramena vzaly a do kostela a odtud pak ke hrobu donesly. Rakve zemřelých lidí ženatých a starších vůbec byly obyčejně černé, rakve lidí svobodných bíle natřené a tyto byly při pohřbu odkryté neseny. Kladení věnců neb kytic na rakev bylo ještě kolem

   13) V krajinách řepoplodných následkem nově vzniklé vícepráce s obděláváním řepy, pominulo přádlo v domácnostech již v letech sedmdesátých, v krajinách chudších, pohorských se namnoze přadlo až do konce devatenáctého století.
str. 35

r. 1880 neznámo a jedině při pohřbu svobodné osoby se kladl na rakev z květin neb chvojí upletený věnec, odznak panenství. Kladení věnců a kytic na rakve při pohřbu se poznenáhlu zavádělo teprve ke konci devatenáctého století a tou dobou mizelo poznenáhlu přikrývání rakví příkrovem, který se pak prostřel na máry a rakev se položila na vrch. Koncem devatenáctého století přestává poznenáhlu donášení mrtvol ke hrobu a začátkem dvacátého století pomíjí nošení mrtvol úplně. Rakve se vozí pohřebním vozem.
   Po pohřbu sešli se všichni příbuzní do domu smutku, kde od pozůstalých, vystrojena byla bohatá hostina. Ostatní mužové většinou se stavovali v hospodě farní osady, aby zde, často z několika vsí se sešedše, pobesedovali a také - smutek nad úmrtím souseda neb sousedky zapili.
str. 36

KAPITOLA IV.

Víra a pověra na vsi.

   Lid venkovský byl až do konce 19. století velmi nábožný. V neděli a ve svátek se nepracovalo, vyjma ve žních, a celá rodina i čeleď šla na mši do kostela. Tam, kde na faře byli dva kněží, docházeli starší lidé na ranní, dorost a školní děti na velkou, také hrubou mši zvanou, která bývala i v obyčejných nedělích zpívaná - musikální. Rovněž na odpolední bohoslužby, požehnání, také nešpory zvané, lid pilně docházel. Téměř ve všech rodinách se večer před spánkem a ráno všichni členové rodiny v kleče pomodlili. Také před každým jídlem - zvláště ale u oběda - se celá rodina i čeleď v stoje krátce pomodlila, v mnohých rodinách hospodář nahlas, ostatní členové potichu.
   Kněz požíval veliké úcty u lidu. Tehdáž nejen kostel, nýbrž i fara a škola byly od lidu na vsi považovány za budovy posvátné. Kostel a škola nazývány byly »bratr a sestra«. Na faru přicházel lid s tak posvátnou úctou jako do kostela. Muži i ženy v každém stáří líbali knězi ruce, což se velice zhusta dělo i při potkání kněze na ulici. Na každých poněkud zámožnějších svatbách byl kněz u hostiny přítomen. Kněz považován byl od lidu za nejvzdělanější osobu na vsi a lid se k němu s důvěrou obracel, žádaje jej o poradu v záležitostech rodinných i jiných.
   Při přesídlení kněze a příchodu kněze nového na faru bývala často celá kolátora na nohou. V zámožnějších krajinách řekli si sedláci a sjeli se na koních, aby vyprovodili svého faráře, a z jeho nové kolátory přijeli kolátorníci koňmo naproti a doprovodili jej na faru.
   Ještě okázaleii se vítal biskup, když občas po několika letech se dostavil do kostela té které kolátory, aby zde konal biřmování. V tom případě se sjíždívalo mnoho jezdců na koních, banderistů. Jeli až na hranice katastru poslední přifařené obce biskupovi naproti. Příchod biskupův do kostela na biřmování znamenal pro osadníky významný okamžik a každý takový den byl od všech kolátorniků svátečně slaven. Biřmování se opakovalo v 10-12 letech. K hodům na faru, na počest biskupa připraveným, bývali zváni a také se hostiny zúčastnili starostové všech přifařených obcí.
   Od doby, kdy učitelové jako dobří hudebníci, zvláště varhaníci, vzdali se řízení choru v kostelích na vsi, zmizely z kostelů venkovských často vzácné zpěvy za doprovodu netoliko varhan, nýbrž i dechové a smyčcové hudby při tak zv. pontifikálních mších. Zajímavé bylo, že i na vsi vyskytli se lidé, znalí hry na varhany - v Hoříněvsi byl to Václav Pražák, na Chotěborkách rolník Otto Volf z Vilantic, v Nedělištích rolník Josef Brusnický a jiní - kteří při zpívaných mších učitele u varhan zastupovali, aby mohl hudbu řídit. Stávalo se dosti zhusta, že se v kolátore naskytla vý-
str. 37

borná, často školená zpěvačka, bývala to někdy choř správce velkostatku neb některého z učitelů, ale dobré zpěvačky naskytly se dosti často také mezi ženským venkovským dorostem a mužských školených sil bylo dostatek mezi učiteli a hudebníky. A byl-li v obci hudby a umění milovný farář, který neskrblil a ve velké svátky uctil zpěváky, vystrojiv na faře slušnou hostinu, na kterou je pozval, ostatním pak hudebníkům, kteří za to, že o pohřbech a svatbách v kostele hráli a peníze si vyhráli a byli povinni o zpívaných mších zdarma hrát, zaplatil v hospodě několik mázů piva, - pak byl to tehdáž pro venkovského člověka jedinečný požitek, slyšet v kostele zpěv a hudbu chrámovou. Za těchto zpívaných latinských mší prostory chrámové nikdy pro lid nestačovaly a mnohý věřící se do kostela nedostal a obyčejně stál houf lidí venku před otevřenými dveřmi chrámu. S mizením hudby a zpěvu kostelního počala současně mizet návštěva kostelů i na venkově, a nyní zejí prázdnotou.
   Ještě do let 1880tých bylo obyčejem, že všem katolickým osobám škole odrostlým byly kněžími před Velikonocemi rozeslány zpovědní lístky, jež musel každý při zpovědi odvést. Tím prováděna byla kontrola, aby kněz věděl, kdo z věřících velikonoční zpověď nevykonal. Rozepsání těchto lístků a rozeslání po dětech školních obstarávali kněžím učitelé 1).
   Tento způsob obesílání lidu katolického pomocí lístků ke zpovědi se nejdéle dodržoval po horách také u Němců. Viděl jsem to ještě roku 1871 v Mladých Bukách. Tam také v kostele při mši obcházel kostelník s pytlíkem, u něhož visel malý zvonek, a jenž byl na dlouhé tyči upevněn, po kostele a sbíral od lidu almužnu. Tam byly také každou neděli zpívané latinské mše, »Hochamt« zvané.
   Před staršími, zvláště starci, měl tehdejší venkovský lid náležitou úctu. Dětem učitelem ve škole i knězem při hodině náboženství bylo vštěpováno přísloví: »Před šedivou hlavou smekni a cti osobu starého.« Tito učitelé důrazně učili děti, aby měly úctu k rodičům, zvláště pak až dorostou, aby nikdy neopovážily se vztáhnout svoji ruku proti rodičům. Neboť ten, kdo by ruku vložil na své rodiče, otce neb matku, pozbyl na vždy požehnání božího v domě svém. A tomu lid venkovský pevně věřil a činu toho se varoval.
   Venkovský lid byl ještě v začátcích druhé poloviny devatenáctého století velmi pověrčivý. Tak na př. navečer v den Filipa a Jakuba, dne 30. dubna, říkalo se všeobecně, že budou »lítat čarodějnice«. Mužský dorost, škole odrostlý, shromažďoval po celý rok opotřebovaná košťata, v ten den kolomazí je namazal a když se k večeru šeřilo, šlo se v houfech na některé z vyvýšených míst v obvodu vsi, tam se rozžehnul oheň, od něhož chlapci košťata zapalovali a kol dokola s těmito plápolajícími pochodněmi běhali nebo do řady a kruhu se stavěli. Tomu říkalo se »pálení čarodějnic«. V předvečer toho dne každá hospodyně svěcenou vodou kropila stěny příbytku, zvláště ale dveře a stěny chléva, na to svěcenou křídou udělala

   1) Školní děti chodily dvakrát za rok ku zpovědi; též studenti na středních školách.
str. 38

tři křížky nade všemi dveřmi v obytném stavení a potom u chlévů. Za kropáč pro svěcenou vodu používaly ženy »tolitu«, v tu dobu v lesích bíle kvetoucí květinku, tu obyčejně děti musely natrhat a matkám domů donášet. Na hnůj před dveře do chlévů zastrkávaly se tři křížky z bílého bezu zrobené. To vše se dělo proto, aby čarodějnice, toho večera v povětří létající, nemohly do obydlí lidského, zvláště ale do chlévů vniknouti a zde na dobytku čárami škodu způsobit. Nejvíce pověr se točilo kol hovězího dobytka, zvláště dojnic. Hospodyně nerady viděly, přišla-li stará žena - bába - do chléva, aby neučarovala a krávy neztratily mléko. Rovněž nerada hospodyně prodala mléko, lež bylo přes vodu - potok, řeku a pod. - neseno. V zahradách mívaly utajeně zakopaný kořen »posed« zvaný, jenž působil na dojivost krav atd.
   Často se vyskytnuvší náhlé onemocnění u lidí nebo u dobytka, přičítalo se »uřknutí« 2) od člověka. Proti náhlému onemocnění uřknutím - říkalo se též »ouřek« - ať u člověka neb u zvířete, dělala se »voda«, kterou se nemocní od hlavy po celém těle kropili. V každé téměř vsi 3) žil muž neb žena, zažehnávač, kteří »vodu« připravili, žehnajíce ji průpovídkou:
   »K pěti ránám Krista Pána,
je nám modlitbička dána,
aby sme se modlili,
Pána Boha chválili, ctili a velebili.
Pro jeho svaté rány,
kterými On pro nás na kříži zemřel,
krví svou nás vykoupil.
Co myslím, af vyřídím.
K tomu mi dopomáhej Bůh Otec + Bůh Syn + a Bůh Duch sv. † Amen.

   Nemoc »oustřele« - obyčejně píchání v hlavě, v uších - zažehnával zažehnávač tím způsobem, že nad mísu, naplněnou vodou, sklopil nemocný hlavu, na niž položena vochle 4) a do drátěných hřebíků se rukou házel oves, který padal do vody. Při tom zažehnávač se též modlil. Podobným způsobem se zažehnávaly boule na krku, »náhlé« kosti, vyvrtnutí v kloubu neb bolesti šlach a podobné; zažehnávač prstem pravé ruky kol do kola jezdil po bolavém místě, při čemž šeptem odříkával modlitbu. Tito zažehnávači žili ještě a působili po celou druhou polovinu devatenáctého století, v němž vymřeli a novými již nebyli nahrazeni.

   2) Takovou lidskou neb dobytčí nemoc působili prý lidé, nadaní zvláštní mocí. Ne každý člověk může uřknouti. Těm, kteří »ouřek« způsobují, se nemá nic ukazovati, zvláště ne hospodářské zvířectvo. Každý dobrý člověk se jim má vyhnout a nemá se jim dívat do očí. Býval asi již také dříve druh lidí, kteří se nyní jmenují »hypnotiséři«, kteří zrakem působí na lidi a je ovládají.
   3) Až do let osmdesátých žily na Hradecku tři ženy, všeobecně »báby« zvané, a sice na Starém Plese, v Sezemicích a také v Těchlovicích, které svým zažehnáváním, svými mastěmi a odvary z léčivých bylin získaly si veliké důvěry lidu, a byly navštěvovány nemocnými ze širého okolí, zvláště ženami.
   4) Vochle, na které se otřený len protahoval a tak rozcuhané koudele zbavoval.
str. 39

   Poněvadž se nahodile mnohé případy staly, že člověka neb dobytče »voda« neb zažehnání uzdravilo, věřilo velké procento lidí na vsi v tyto čáry a zažehnávače vyhledávali velmi často.
   Po celé druhé devatenácté půstoletí věřilo se ještě v zahánění nebezpečných mračen. Zažehnávači zlých kroupových mračen těšili se oblibě největší a nejvíce se v ně věřilo. Bývali to většinou staří písmáci neb kostelu dobrovolně sloužící kalkanti, dobře znalí písma, řidčeji staré, zkušené ženy.
   Když na obzoru se objevila hrozící kroupová mračna, vyšli zažehnávači za humny do polí a tam, obráceni k mrakům neb k východu, zaříkávali buď z nějaké tajemné »černé knihy«, buď s růžencem nebo svatým obrazem, zvláště k tomu účelu chovaným, nebo s křížkem, jiní zase s pecnem chleba neb s ošatkou, naplněnou obilím nebo moukou. Při říkání neb čtení vlastního zažehnávání zaříkávači popocházeli v ten směr, kam si přáli mraky sehnati, obyčejně v ta místa, kde by kroupy nemohly tolik škoditi, - zvláště na lesy neb louky. Podle zachovavšího se místního podání žili na vsích i takoví umělci zaříkávači, že svedli hravě mraky, kam chtěli.
   Zaříkávač kroupových mračen své tajuplné umění střehl před veřejností a vůbec sám o něm nemluvil a nepřál si, aby se v jeho přítomnosti o něm povídalo. Ba zle varoval smělce, který se opovážil proti jeho vůli tak činiti aneb si dovolil vtipkovat o zaříkávačích. Umění zaříkávači po bodrých výměnkářích dědili obyčejně někteří členové z rodu, a to způsobem nenápadným.
   Zažehnávači mraků konali zaříkávání na odlehlých místech, obyčejně mezi obilím, aby nebyli viděni ani slyšeni. Bylo již zvykem, že kdo by náhodou byl se měl setkati s takovým člověkem-zaříkávačem při činu, oklikou se mu vyhnul. Největší chybou bylo zažehnávače mraků při výkonu osloviti neb jinak je vyrušiti. Zaříkávač musel plynně, bez přestávky, celou formuli odříkat, jinak nebyla platná. V obou případech, ať vyrušením neb zajiknutím, by se byly prý kroupy na jeho hlavu a tím na celou krajinu sesypaly.
   V některých krajinách se také proti nebezpečí krupobití zvonilo, jinde ponocný proti mrakům troubil na hlásnou troubu. Obé muselo se konat včas, dokud mračna byla ještě vzdálena 5).

   5) Jedna zpráva z úst pamětníka Václ. Nováka ze Žďáru u Protivína vypravuje, jak obecní sluha šel pozdě proti mračnům zvonit a jistý V. Růžička č. 51 z téže obce ubíral se též pozdě s křížkem mraky zažehnávat. A tím se téhož roku 1885 stalo, že kroupy se počaly na krajinu sypat a celou polní úrodu toho roku v těch místech zničily. (Dle lidového podání, sebraného a sepsaného Jos. Hejným, »Lidový deník« z roku 1931.)
str. 40

KAPITOLA V.

Školství.


   Do nového života po r. 1848 přešel venkovský lid s malým školským vzděláním. Staré obecní zápisy v některých obcích anebo museích uchované dokazují, jak velké procento rolníků ještě na začátku devatenáctého století nedovedlo psáti 1), nahrazujíc třemi křížky své podpisy na smlouvách, sběrných arších, podpisy členů obecního výborů - konšelů v obecních jednacích protokolech a jinde.
   Do roku 1848 vyučovaly se děti na vsích v budovách pro vyučování naprosto se nehodících. Byly to v mnohých vsích obecní domky, »pastušky« zvané 2), neb k tomu účelu jiné světničky obcí najmuté; v obojích případech to byly dřevěné, došky kryté chaloupky, s malými okénky u světnice, ve které ponejvíce na podlaze, a když podlahy nebylo, tedy na zemi, na lavicích, postavených podél stěn a kamen, a také na chlebové peci, která čtvrtinu místa zabírala, seděli žáci, při čemž si položili na kolena černou břidlicovou, bílým smrkovým dřevem orámovanou tabulku ku psaní a počítání s kamínkem břidlicovým 3).
   Ačkoliv návštěva školy byla nepovinná, přece se scházelo do takové školy mnoho žáků, zvláště chlapců, i z okolní některé obce, takže obyčejně se žáci v takové škole tísnili.
   Obecní školní budovy v tom čase byly výhradně ve farních osadách a také ne ve všech a nebyly rovněž způsobilé; měly obyčejně malé učebny s malými okny a tím byly tmavé. Mnozí dosud žijící lidé, zrození v letech 1850-65, měli ještě příležitost tu a tam navštěvovat takovou ze dřeva roubenou, šindelem krytou obecnou školu.
   Když mne otec sotva 10letého zavezl na »handl« do hor, naučit se německé řeči, chodil jsem do takovéto dřevěné školy v Poříčí u Trutnova a druhý rok v Mladých Bukách. V obou školách byla jen jedna velká světnice pro vyučování. Žáků však v obou obcích bylo přes 200. V Ml. Bukách 230. Žáci byli rozděleni na 2 třídy. Ráno od 8. hodiny počalo vyučování; II. třída dětí vyučovala se od 8 do 10 a odpoledne od půl 1 do

   1) V mé rodné obci Máslojedech jsou uschovány smlouvy z let 1725-50, psané asi učitelem, a podpisy osob jsou touž rukou psány, což jeví se i u obecních protokolů. U soupisu sbírek peněžitých na pohořelé dvě třetiny podpisů naznačeno jest třemi křížky. A soupisy ty pocházejí z prvé poloviny devatenáctého století.
   2) Obecní domek zván byl pastuškou, poněvadž v něm bydlel obecní pastýř skotu, vepřů a hus.
   3) Tabulky břidlicové s kaménkem ku psaní z téže hmoty používány byly na obecných školách až do konce devatenáctého století.
str. 41

2 1/2 hod.; I. třída od 10 do 12 a od 2 1/2 do 4 hodin. Za každého vyučování a v každé z těchto světnic bylo přes 100 žáků. Tyto školní světnice byly tmavé, ale vždy teplé a suché. Jen ze dvou stran vnikalo tam světlo, vždy dvěma malými okny.
   Tehdejších školených učitelů byl nedostatek, takže na vsích, kde občané pro vzdálenost aneb nedostatek místa do školy ve farní osadě4) nemohli děti posílati, usnesli se, že děti ze vsi budou chodit doma do školy, když obec byla dříve již se postarala o učitele. Takovýmto provisorním učitelem na takové primitivní škole stal se v četných případech starý vysloužilý voják »feldvébl«, který při vojsku dlouhá léta vedl účty u setniny a lecčemu se naučil. V naší obci Máslojedech také v obecní pastoušce zařídili si občané školu roku 1806. V této škole, dle záznamu ve školní pamětní knize v Hoříněvsi, vyučoval od roku 1806 až do roku 1827 vojenský šikovatel Jan Zezulka, rodák z obce, čís. 32. Po Zezulkovi 2 roky vyučoval opět voják šikovatel, domácí rodák Jiří Tomek. Od roku 1829 až do r. 1834 vyučoval zde ve škole učitel Gall. Za vyučování učitele Galla, o němž se roznesla do okolí dobrá pověst a chvála jeho vyučování, posílali své děti do máslojedské školy občané z nedaleké, 2 km vzdálené obce Čistěvsi 5).
   ; ' Výnosem biskupské konsistoře v Hradci Králové ze dne 22. června 1829 čís. 440 a vysokým guberniálnim nařízením ze dne 27. září 1830 čís. 32.274 a druhým guberniálnim nařízením ze dne 11. června 1834 čís. 21.056, byla škola v Máslojedech zrušena a děti poukázány chodit do školy hoříněveské, která byla teprv později rozšířena na školu dvoutřídní, když byly dvě velké místnosti pro školu povoleny v tamním zámku, jenž v tom čase byl majetkem císařským. Tyto dvě třídy, jež jsem já také v mých prvých letech školské docházky 1865-67 navštěvoval, byly v přízemí zámku, s okny k jihovýchodu. Do každé této třídy vedla 2 vysoká, silnými železnými mřížemi opatřená okna. Obě třídy, zvláště druhá, byly dosti tmavé.
   Plat takového učitele, vysloužilého vojáka, byl skromný. Dle vypravování otce a jiných starých lidí, kteří do »pastoušky« do školy chodili, platili takovému učiteli ti sousedé, kteří děti do školy posílali, 100 zl. ročně, které mezi sebou vybrali dle majetkových poměrů. Mimo peněžitý plat nosívali žáci učiteli každý týden bochník chleba jeden po druhém, děvčata džbánek mléka a kousek másla i tvarohu. Také brambory občané učitele na zimu zásobili. Jelikož v tom čase 1 korec = 90 litrů pšenice platil 5 zI., rovnal se peněžitý plat takového učitele ceně 20 korců pšenice. A k tomu s dary chleba, mléka a j. rovnala se životní existence jeho existenci hospodáře výměnkáře na střední usedlosti.

   4) Ještě dnes lze spatřiti takovou starou školu v obci Hoříněvsi. Jest to malý, z pískového kamene postavený domek; má docela malé a nízké prostory, kde se tísnili žáci ze 6 přifařených obcí.
   5) Obě obce Másloiedy i Čistěves leží na památném bojišti z r. 1866. Mezi těmito obcemi rozkládá se smutně památný lesík Svíb, v katastru obce Máslojed. Zde odehrál se r. 1866 krutý boj a pohřbeno je přes 5.000 vojáků.
str. 42

   V takovéto škole vyučoval učitel voják čtení, psaní a počtům, a kněz náboženství. Psalo se výhradně jen kurentem. O zeměpise neb dějinách žáci takovéto školy neznali zcela ničeho. Avšak mnohý žák naučil se zcela úhledně psáti, jiný dobře počítati.
   Zachovaly se obecní zápisy obce Máslojed, počínaje r. 1720. Zápisy tyto, obyčejně smlouvy různé, mezi těmi smlouvy o dědické postoupnosti, u rychtáře psané a rychtářem a několika konšely podepsané, jsou některé velice úhledně kurentem vyhotoveny, s krásnými ozdobnými začátečními písmeny, avšak velice chybným pravopisem. Jest zde též záznam sebraných desátků faráři v Hoříněvsi. Dále je zachována obecní pamětní kniha, založená roku 1800. V této knize jsou podle pořadí čísel nadepsána jména všech usedlých občanů a vždy 3 prázdné listy ponechány pro záznamy. Velká písmena jména rodového a křestního jsou velmi ozdobná, až umělecky psaná, avšak rodových záznamů není. Na konci této knihy jsou toliko vepsány záznamy, kdy který nový občan byl přijat do svazku obce, jaký poplatek za to musel do obecní pokladny složit 1-2-5 až 10 zlatých, dle poměrů majetkových a jaké jemu za to přídavné jméno bylo dáno, a sice: »Karafiát«, »Rozmaryna«, »Revandule«, »Maryanka« a »Růže«. Dále jsou vepsány záznamy sbírek na pohořelé v sousedních obcích, opět v pořadí dle čísel domů. Jednotlivci přispívali od 3 krejcarů až do 1 zl. Vše jest psáno kurentem, chybným pravopisem a podpisy všude scházejí; nahrazeny jsou třemi křížky. Dle záznamů v knize této z roku 1720, kde podpisy rychtáře a konšelů jsou psány jednou rukou, dále že některé ze psaných smluv jsou velmi neúhledným písmem a velmi špatným pravopisem psány, lze vidět, že výchova školní na vsi v začátku 18. století byla špatná a že bylo velké procento venkovského lidu analfabety. A ještě začátkem XIX. stol. návštěva školy obecné byla nepovinná; do školy posílali děti jen ti rodiče, kteří vzděláni svých dětí dovedl cenit. Zákonem povinná návštěva školy byla nařízena teprve roku 1848.
   Od doby zrušení roboty počaly se poměry ve vyučování mládeže pokrokově poznenáhlu upravovat, avšak moc nad obecnou školou měla až do roku 1869 církev. Až do toho času jezdil ke konci školního roku vždy na zkoušku dětí kněz, vikář. K nám do Hoříněvsi a od roku 1867-68 do Máslojed dojížděl holohlavský děkan Pokorný. Až do roku 1874, kdy vystoupil jsem 141etý z obecné školy (ačkoliv jsem navštěvoval 5 různých obecných škol - 2 české a 3 německé), nedostávali žáci ke konci školního roku nikde školní, ba ani propouštěcí vysvědčení. Tu a tam obdržel žák při zkoušce od vikáře odměnou obrázek neb knížku modlitební, jež často dříve rodiče dítěte vikáři doručovali.
   Dozor nad školou měli kněží. Také o obsazení místa učitele rozhodoval kněz. Ucházel-li se učitel o místo na škole, byl nucen dojít na faru, faráři se představit a jeho přízeň si získat. Měli-lí rodiče žáka nějakou stížnost proti učiteli, docházeli na faru, aby u faráře stížnost přednesli; farář dal zavolat učitele a spor urovnal. Ve farní osadě byl učitel povinen ráno před vyučováním se žáky na mši do kostela jít, zde s nimi se před mší otčenáš pomodlit a děti na procesí a při jiných kostelních průvodech vodit.
str. 43

   Před vyučováním byl povinen učitel s dětmi otčenáš a modlitbu »Přijď sv. Duše« se pomodlit, v některých školách také dvě i více slok zbožné písně s dětmi před vyučováním učitel zazpíval. Také ke konci vyučování pomodlil se učitel s dětmi »Otče náš«. Před příchodem kněze do školy na vyučování náboženství byl učitel povinen se žáky probrat onu látku z katechismu, o které měl kněz později přednášet. Ve farních osadách vedl starší neb řídící učitel zpěv v kostele na kruchtě a chodil s knězem na pohřby, zpívat a hrát na varhany o svatbách a při mších a všech kostelních slavnostech. Vzhledem k malým platům, jaké dříve a ještě až do konce XIX. stol. učitelové měli, byly tyto kostelní funkce učitelům okr. školní radou trpěny. Mnoho mladých učitelů při hospodských tanečních zábavách působilo při hudbě, hrajíce housle, aby tak na živobytí si přivydělali6). Když šel řídící učitel na pohřeb neb svatbu hrát do kostela, šli žáci tam, kde byly dvě třídy, do jedné třídy společně k mladšímu učiteli, aby je za nepřítomnosti staršího učitele vyučoval. Kde byla jen jedna třída, šli žáci domů a učitel zanedbané půldne vyučování nahradil v den, kdy bylo v týdnu prázdno, obyčejně to byl v tom čase čtvrtek celý den.
   Předběžné vzdělání učitelů, kteří působili na obecných školách ještě začátkem druhé poloviny XIX. stol., bylo slabé. Jest ještě na př. starým lidem známo, že při obecné škole v Pouchově, vsi as 2 km od Hradce Králové vzdálené, bývala přípravná škola pro kandidáty učitelství, zvaná »preparanda«. Tyto preparandy připojovány bývaly k některým hlavním a nižším reálným školám. Až do roku 1850 byly pololetní a jednoroční a před rokem 1868 dvouleté. Vedle literních předmětů vzděláváni byli kandidáti učitelství ve hře na varhany a housle a ve zpěvu. Po válce roku 1866 došla vláda ve Vídni k náhledu, že válku tu vyhrál vlastně německý učitel, a proto roku 1868 zavedena 8letá návštěva obecné školy a zavedeny učitelské ústavy tříleté, od roku 1874-75 čtyřleté.
   Všichni tehdejší učitelé měli hudební vzdělání, zvláště hru na varhany znali, a většina jich byla dobrými zpěváky.
   Ač méně všeobecně i odborně vzděláni, vyučovali tito učitelé povětšině dobře. Byliť tito učitelé své věci dbalí a na žáky přísní; při vyučování nescházela nikdy rákoska neb pravítko, jež zhusta doléhaly na záda neb ruce žáků7). Učitel snažil se také zachovat se rodičům žáků, zvláště zámožnějším, aby naň s bochníkem chleba, librou másla neb tvarohu a džbánem mléka pamatovali.
   Osnova učební byla jednoduchá: čtení, psaní a počítání, katechismus a mluvnice. Těmto předmětům bylo vyučováno až do roku 1869. Až do


   6) Řízení choru při farních kostelích na venkově od učitelů přestávalo teprve začátkem dvacátého století. V Hoříněvsi poslední řídil chor v kostele řídící učitel K. V. až do svého odchodu do pense r. 1922. Byl to případ již z posledních.
   7) Trest dvě na holé ruce rákoskou, výjimečně i 4 šlehy, byl trest citelný a obávaný a také dosti častý. Neuplynul ani jeden den ve škole, aniž by některý i více žáků nebylo »dostalo na ruce«.
str. 44

roku 1868 trvala návštěva školy do 12 let 8). Žáci ze školy vyšlí byli povinni až do 14 let docházet v neděli odpoledne do školy na »opakovaci hodinu«. Toho roku byla návštěva obecné školy o 2 roky prodloužena a trvala a trvá do 14 let. Řízení obecných škol, vlastně dohled na ně, převzali do rukou okresní školní inspektoři. Zavedeny nové čítanky do škol, do nichž vlepeny vzadu tři malé mapky, Čech, Moravy se Slezskem a Rakouska. V těch letech počalo se také s vyučováním zeměpisu, dějepisu a kreslení. Již ve starých čítankách bývalo několik článků, jednajících o orbě a vzdělávání půdy, a v čítankách nově vydaných byly poučné články o zemědělství ještě více rozšířeny. Za letních měsíců často až polovina žáků do školy nechodila; chudší žáci pomáhali rodičům při práci, děti zámožnějších rodičů pásly husy a hovězí dobytek. Tací žáci se ovšem málo ve škole naučili. Tresty rodičů za nedbalé posílání dětí do školy té doby nebyly, toliko učitel časem rodičům dopsal neb domluvil.
   Po roku 1850 až do roku 1868 platily své učitele obce přiškolené. Občané platili školní daň, zvanou sobotáles, která až do roku 1868 činila v naší obci 2 zl. 8 kr. z jednoho dítěte školou povinného. Obecní výbor rozhodoval o tom, který z chudých občanů má být této daně sproštěn. Po letech 1850tých nedostačující částku peněžitou na plat učitele doplatila obec. Ještě v letech 1870-80tých platil se sobotáles, jejž tehdáž ještě výběrčí daní v obci vybíral a s daní bernímu úřadu odváděl. V tom čase byl jednotlivým obcím předepsán paušálně obnos školního platu a i tu, když předepsaný obnos se z vybraného sobotálesu neuhradil, doplatila nedostávající se částku obec.
   Platy učitelů v letech 1850tých i pozdějších nestačovaly na výživu mladému svobodnému podučiteli, tím méně učiteli ženatému, často s četnou rodinou. Ale tehdejší učitelé hudbou kostelní a zhusta i při tanečních zábavách v hospodě se doživovali. Znajíce životní nedostatky učitelských rodin, zámožnější rodiče dětí školu navštěvujících učitele několikrát do roka pecnem chleba, džbánem mléka, librou másla neb tvarohu, o zabíjačce také kusem masa obdarovali. A u nejzámožnějších rolníků mohl učitel také bečku bramborových oček na jejich polí si nasázet. Doživovati své učitele bylo na vsi starou zvyklostí, která poznenáhlu pomíjela ke konci devatenáctého století, až řádnou úpravou platů učitelských nadobro zmizela.
   Jaké platy měli učitelé po letech 1850tých, uvádím některé zjištěné případy: Učitel na odp. Karel Janků - nar. r. 1840, zemřel r. 1931, učitel Aloise Jiráska - popisoval svoji učitelskou činnost r. 1930 ve královéhradeckém »Pokroku« m. j. takto: »Ve Žďárkách u Hronova nastoupil jsem místo co správce školy r. 1862, ač teprve 22letý, s ročním služným 210 zl. stříbra a byt ve škole. Obec mně přidala k užívání korec pole a kus louky. Obec vykázala školní plat sobotáles. Co se do mého služného nedostávalo, doplatila ze svého důchodu. Roku 1868 usnesl se zemský


   8) Posílat děti do školy o 2 roky déle, do 14. roků, venkovský tehdejší lid neschvaloval a také se dle nového zákona většinou neřídil. Teprve přísným zakročením a pohrozením trestem v roku 1872 počala definitivně návštěva školy do 14 let.
str. 45

sněm na zvýšení platů učitelských. Dostal jsem t. r. po prvé zvýšený plat, a sice 400 zl. ročně. Roku 1872 obdržel jsem místo řídícího na dvoutřídní škole v Provodově, čímž zvýšeno mi služné na 500 zl. ročně. K tomu jsem měl byt ve škole a dostal jsem k užívání kus pole za varhanickou službu při kostele sv. Václava na Dobeníně.«
   Na dvoutřídní škole v Kuklenách plat řídícího učitele a podučitele roku 1856 činil: 9)

Příjmy:
   pozemek a zahrada ........... 8 zl. 40 kr.
   27 čtvrtec žita z Plačíc a Vičkovic dle vyrovnání obligace na 60 zl., z nichž úrok obnáší ročně …....... 3 zl. 15 kr.
   normální roční důchod obnášel …......... 20-62 1/4 kr.
   sobotales 2 1/2 kr. conv. mince týdně po 47 neděl 10) ze 254 dětí činí ….........522 zl. 28 3/4 kr.
   novoroční koleda 3 1/2 kr. ze 266 čísel činí .................. 13 zl. 96 1/2 kr.
   štola …............. 11 zl. 90 kr.
   ------------- 580 zl. 32 1/2 kr.
   k tomu sobotales ze Svob. Dvorů ze 68 dětí 57 zl. 75 kr.
   činí celkově …. 638 zl. 07 1/2 kr.

Z toho vydání:
   plat podučiteli ….......... 157 zl. 50 kr.
   od čištění školy ročně …......... 5 zl. 20 kr.
   zbývá platu řídícímu učiteli …........ 455 zl. 37 1/2 kr.
; a k tomu dostávala škola 11 sáhů polenového dřiví a 2 sáhy kulatého a sice polovinu od města Hradce Králové, polovinu od náboženské matice. Od roku 1864 přešlo dodávání dříví škole na obec Kukleny.
   Když roku 1853 se podučitel Jaroš, který již od roku 1831 jako býv. poddůstojník na škole kuklenské působil, oženit chtěl, tu jeho představený, řídící učitel Kalenda povolení ke sňatku udělil mu s podmínkou, že v roce 1843 sepsaný revers nadále v platnosti ostane. Ženatého učitele Jaroše zámožnější obyvatelé týden po týdnu stravovali a také plat mu poněkud zvýšili.
   Roku 1855 usnesla se školní komise v Kuklenách na zřízení trojtřídní školy a upravení učitelských platů, a sice: řídícímu učiteli 300 zl., dvěma pomocníkům po 150 zl. ročně. Avšak plat určený podučitelům byl na základě podaného rekursu místodržitelstvím snížen na 120 zl. ročně.
   Roku 1862 stanoven byl plat řídícího učitele v Kuklenách na 455 zl. 75 1/5 kr., podučitele na 157 zl. 50 kr. a učitele filiálního na 212 zl. ročně.
   Roku 1868 stanoveny byly zemským zákonem učitelské platy a vyměřeny podučitelům roční platy 280 zl., 300 zl., 350 zl. a 420 zl. Správcové škol měli ročně: 400 zl., 450 zl., 500 zl. a 600 zl. K těmto platům

   9) Dle zápisů p. ředitele Jos. Všetečky, rodáka ze Sovětic, býv. ředitele měšťanské a obecné školy v Kuklenách.
   10) V tom čase trvaly školní prázdniny toliko 5 týdnů.
str. 46

následovaly v několika letech potom pětileté příplatky po 100 zl., zvaně »kvinkvenálky«. Tím se dostalo učitelům již dostatečného zaopatření, tito počali zanechávat obsluhu choru v kostelích a lid darů učitelům.
   Školství a vyučování hospodářské vůbec je v Čechách asi 200 let staré. První hospodářské školy vychovávaly toliko hospodářské úředníky. Byly v Břevnově, Lánech, Souticích a Krumlově. Takový úkol měla též učitelská stolice polního hospodářství při universitě pražské, později přenesená na techniku a tu dochovaná až do zřízení odboru zemědělského r. 1906. Aby ti lidé, kteří nabyvše vysokoškolského vzdělání, přicházeli nejvíce ve styk se zemědělským lidem, tedy kněží, mohli lid venkovský o zemědělství poučovat, bylo v prvé polovici XIX. stol. na bohosloveckých ústavech v Hradci Králové a Českých Budějovicích vyučováno polnímu hospodářství. Přičiněním knížete Schwarzenberga a hrab. Thuna zřízena byla roku 1850 ve dvorech Rábíně česká a v Liebwerdě německá hospodářská škola, která vychovávala netoliko úředníky, nýbrž též praktické hospodáře. Avšak tyto školy nepostačovaly a proto jali se velkostatkáři zřizovati hosp. školy a je následovala i některá města. Tak vznikly školy v Neumětelích, Kadani a Chrudimi, v Opočně a Stěžerách. - K těmto hospod. školám přibyly brzy další školy v Hracholuskách, Písku a Klatovech. Mimo to bylo vyučováno hospodářství ve dvouletém kursu při reálce v Rakovníku a v Brandýse n. L„ v čeledinské škole v Lovocicích atd. a od roku 1871 v pomologickém ústavu v Tróji.
   Roku 1884 usnesl se zemský sněm, aby zřizovány byly dvouleté zimní hospodářské školy s 5měsič. vyučováním. Učitelé těchto škol měli za letních měsíců provádět kočovné vyučování po venkově. Zemský sněm se dále usnesl, aby do čítanek obecných škol byly vloženy články, jednající a pokroku hospodářském. Brzy pak vzniklo 29 zimních hosp. a 10 rolnických škol.
   Zimní hospodářské školy v severovýchod. Čechách otevřeny byly: roku 1884 v Kuklenách, v Novém Bydžově a v Jičíně, r. 1888 v Polici nad Met., avšak roku 1895 pro nedostatek žáků zrušena, roku 1896 V Opočně. Prvá hospodářská škola založena ve Stěžerách roku 1887. 11)

   11 ) Dle Dra Sítenského »Hospodářského slovníku naučného«.
str. 47

KAPITOLA VI.

Pošta na vsi.


   Od odlehlých venkovských poštovních úřadů, které nebyly položeny na silniční trati, kudy poštovní vůz projížděl, docházel posel do nejbližšího poštovního úřadu, do kterého pojízdná pošta dojížděla, aby listovní poštu i balíky dotud odnášel. Měl-li posel náhodou více a těžších poštovních zásilek mimo listovní poštu nésti, takže mu nebylo možno i při dobré vůli denní poštu pobrati, tu byl nucen pátrati, zdaž v tu stranu, kudy on chodí, nepojede nějaký povoz, aby své poštovní balíky přiložil, což povozu s nákladem jedoucímu mnoho nepřitížilo a každý vozka žádosti pošťákově rád vyhověl. Stávalo se často, že poštovní posel musel až několik dnů u většího poštovního úřadu větší zásilky ponechat, než se mu konečně naskytla příležitost si je na povoz naložit, aneb co den jednotlivě odnášel tolik, co jich unesl. Štěstím pro takového posla bylo, že za těch časů bylo málo balíků poštou zasíláno. 1) Do poštovního úřadu z přičleněných obcí musela sobě každá obec zasílat svého posla pro poštu a tomu od dodaného psaní každý občan 2 krejcary zaplatil. Dopravu pošty mezi městy a ve většině případů i osobní dopravu udržovaly denně a za každého počasí dva povozy.
   Dopravu listovní a balíku obstarával jednospřežní povoz, zvaný lidem všeobecně »kariolka«, dopravu osob obstarával dvouspřežní povoz, zvaný »omnibus«. Kde dvouspřežní povoz nejezdil, přibíral vozka jednoho až dva cestující na kariolku. Oba povozy jezdily v pravidelný čas. Kočí povozu zastával zároveň funkci zřízence pošty, byl uniformován a na černo-žluté šňůře měl přes rameno zavěšenou malou žlutou kovovou trubku, na niž při odjezdu i příjezdu, jakož i při projíždění každé vsi troubil obvyklou postilionskou melodii, často velice dovedně a jemnými, daleko se nesoucími tóny 2), ke kteréžto »postilionce« lid složil a zpíval známá slova: »Jede, jede poštovský panáček, jede, lede poštovský pán; napřed má trubičku, na zádě truhličku, jede, jede postilion«. - Lid v poli pracující, uslyšev hlas poštovní trubky a znaje dobře určitý čas projíždějící pošty dopoledne i odpoledne, řídil dle toho svoji práci.
   K nejnešťastnějším zvířatům světa počítáni byli lidem na vsi poštovské koně. Vždy na kost vyhublí, ustavičně v poklusu museli proběhnouti dlouhou trať, na př. tam a zpět Hradec Králové - Hořice 20 km, vlnitou krajinou, přes dva velké a prudké kopce, v obci Klenici a Mohejlík. Železné dráhy a později motorová vozidla navždy vytlačila povozní poštu.

   1) Až do let 1900 obstarával dopravu pošty ze Smiřic do Hoříněvsi na vzdálenost 8 km posel; po dlouhá léta byla to žena, Kateřina Černá.
   2) V naší obci Másloiedech. od státní silnice 4 km vzdálených, bylo za nižšího tlaku vzduchu trubku postiliona dobře slyšeti, zvláště s polí na jižní straně obce. Hlas trubky často věstil déšf.
str. 48

KAPITOLA VIL

Život vojenský - nebyl život veselý.

1. Venkovští hoši se bránili vojenské službě.

   Již před zrušením selské roboty od roku 1845 nastal obrat k lepšímu také v branné povinnosti venkovských mužů. 1) Do roku toho podléhali branci vrchnostenským úřadům. Stačilo dost málo rozhněvati si rychtáře, aneb pouhé očernění obecním rychtářem u vrchnostenského úřadu toho kterého rolníka, jehož dospělý syn se měl stavět k odvodu, a syn byl jistě k vojsku odveden. Postačilo, aby na př. rolník byl přistižen panským hajným při zastřelení zajíce aneb jinou osobou z tohoto činu vrchnosti udán, a hned následoval trest: prvý syn takového rolníka byl odveden k vojsku. S rychtářem musel žít každý rolník, jemuž dorůstali synové, v dobré shodě. Stačilo doporučení rychtářovo u vrchnostenského úřadu, aby branec z jeho obce byl odveden, a úřad přání rychtářovu jistě vyhověl.
   Stávaly se případy, jako následující: Rolnický syn, již vojenské povinnosti sprostěný a při odvodní komisi za neschopna uznaný, získal lásku děvčete, o které se marně ucházel dříve rychtářův syn, a oženil se s touto dívkou. To dopálilo rychtáře, šel na vrchnostenský úřad a tam si vymohl na řediteli, že onen mladý ženatý rolník byl předvolán a ihned k vojsku odveden, domů ani nepuštěn a při prvním transportu rekrutů do severní Itálie poslán. Každý protest proti takovému činu byl zcela zbytečný. Jelikož v tom čase byla branná povinnost 14 roků a cesta do Itálie přes Alpy trvala celý měsíc, zapadl tam obyčejně takový voják, na dovolenou domů nikdy nepřišel, ba ani dopisy nedocházely, a při častých vojenských potyčkách se »Sardynem«, jak tehdejší nepřítel Rakouska všeobecně byl nazýván, mnoho českých vojínů v Itálii zahynulo nebo i zákeřně od horkokrevných Italů zavražděno bylo. 2) A tak se staly případy, že stačilo, když se ve vsi a po okolí roznesla pověst, že ten neb onen vojín, třeba bývalý již ženatý hospodář, dodatečně k vojsku odvedený, v Itálii buď padl aneb zemřel, a že, aniž se čekalo na úřední potvrzení o smrti takového vojína, domnělá vdova s pozůstalou jí po muži usedlostí se brzy opět provdala, 3) Až do roku 1868 platil branný zákon, dle kterého každý rolnický syn,

   1) V roce 1845 zrušena byla 14letá presenční služba u vojska a zavedena byla 8letá služba.
   2) Dle vypravování vojínů v Itálii slouživších, ještě v letech 1860tých platil v severoitalských posádkách vojenský rozkaz, že vojíni ze zemí rakouských nesměli jednotlivě na procházku vycházeti.
   3) O některých takových případech vyprávěl můj děd Václav Havrda z Vilantic, známý řečník a písmák.
str. 49

i malého chalupníka, když byl před tím, než byl k odvodu povolán, ujal od otce usedlost a podal si řádně úřady, ověřenou žádost, byl vojenské povinnosti sproštěn. A požádal-li takový osvobozený vrchnostenský úřad, později po letech 1850tých politický úřad o povolení k ženění, bylo mu uděleno. 4)
   Jiný odstavec téhož branného zákona zněl, že složí-li otec za svého syna nebo několik synů předepsanou částku peněžitou co výkupné, byl syn, případně synové, vojenské povinnosti sproštěni. Toto výkupné řídilo se dle majetkových poměrů a činilo v letech 1827 až 1832 500 až 800 zl. a v roce 1859 dostoupilo také až na 1500 zl. Mnozí otcové z obavy, že zákon o výkupu bude v dozírné době zrušen, vyplatili své synky z vojny již v čase, kdy ještě obecnou školu navštěvovali. A tak ještě války r. 1866 bylo se nezúčastnilo dosti takových vyplacených rolnických synů. 5) Za tyto brance, vyplacené od vojenské povinnosti, zůstávali u vojska vojíni, kteří brannou povinnost si odbyli a měli býti domů puštěni. Tomu se říkalo »převzal druhou kapitolaci«.
   Tento výkup od vojska se ze strany finančně slabých branců venkovských i městských zhusta obcházel tím, že za úplatek dal se získat evidenční úředník neb poddůstojník, který jméno brance různým způsobem zašantročil, což se podařilo, když se nevyskytoval udavač. Mnoho branců hledělo se zachránit a také zachránilo ještě začátkem druhé poloviny devatenáctého století schováváním se po staveních, lesích a ve stojatém obilí před odvodem, když tušili, že jim hrozí nebezpečí. Na tyto brance pořádaly občas vojenské úřady pravé hony. A byl-li který z nich dopaden, byl jistě k vojsku odveden. Vždyť prchali před odvodem toliko muži zdraví u vědomí, že oni jistě jsou ke službě vojenské schopni.
   Dlouhotrvající presenční služba u vojska té doby a časté války budily veliký strach téměř u všech mladých mužů před vojnou a proto, když byl ze vsi některý mladík odveden k vojsku, vypadalo to v takovém stavení jako o pohřbu, když zemře mladý hospodář aneb mladá matka v rodině. Pláč a lamentace se denně opakovaly a vyvrcholily ve chvíli, kdy syn odcházel z domů »narukovat«. A proto každý otec, jemuž to jen poněkud možným bylo, snažil se, aby netoliko jednomu, nýbrž všem synům od vojny pomohl. A kde to u všech synů otec prosadit nemohl, kde finance nestačovaly, hleděli se ti mladší z bratrů útěkem z domova a schováváním zachrániti, ale mnohý z nich přece jen byl krutým osudem postižen a byl k vojsku odveden. 6)

   4) Aby tím jistěji se před povinností vojenskou zachránili, ženili se tací synové ještě po roku 1850 velice mladí, ne zřídka i 18letí. - Roku 1853 ženil se na př. Adolf Hofmann, syn mlynáře ze Zvole u Jaroměře, do hostince Propilkova do Sendražic sotva 18letý.
   5) V Máslojedech byli poslední z vojny vyplacení selští synové Jos. Feigl, čís. 11, narozený roku 1840, a Antonín Štefan, čís. d. 20, narozený roku 1849.
   6) Znal jsem v mé rodné obci majitele velkých statků, rodiny Fejglovu a Špriňarovu; z prvé byli 3 synové do let 1870tých vyplaceni z vojny, u druhé ze 6 silných zdravých synů do let 1860tých byli 3 vyplaceni, toliko nejmladší z nich Antonín byl před rokem 1866 již na 8 let odveden.
str. 50

   Až do let 1850tých se »verbovalo« 7) mužstvo k vojsku. Když totiž pochodovalo vojsko, pěchota, dělostřelectvo neb jízda a tábořilo v tom kterém městě, tu nechala vojenská komise, tři vyšší důstojníci, lékař a dva účetní poddůstojníci na náměstí postavit stůl, kol nějž zasedli a dali troubením neb bubnováním oznamovat, že tomu muži vojenské povinnosti schopnému, jenž by chtěl dobrovolně k vojsku přistoupit, naskýtá se příležitost dnes tak učinit a že může si volit, u jakého druhu zbraní chce sloužit. Těmto vojínům dobrovolcům slíbena byla peněžitá odměna po odbyté 141eté, později 8lete službě. A verbíři tímto způsobem mnohé nachytali.
   V tom čase po letech 1850tých, až ještě za války roku 1866 byl řídký případ, aby zámožný rolník neb majitel domu i chalupník byl u vojska. Vojáci byli tehdáž z 90% jen chudí lidé. Vypravovalo se v mém mládí, že císařovna Alžběta jednoho dne v letech 1860tých požádala císaře Františka Josefa, aby ji dovedl v poledne ke střídání dvorní stráže ve dvorním hradě ve Vídni. Císař jejímu přání vyhověl, a když dvě setniny hradní stráže, jedna odstupující, druhá nastupující, stály před císařskými manželi v pozoru, tu císařovna šla podél řady vojáků a tázala se jednoho po druhém, odkud je, jak se jmenuje a jaký má doma majetek. A na tuto poslední otázku obdržela téměř ode všech vojínů stejnou odpověď: »Majetek nemám žádný, jsem žebrák.« Císařovna se obrátila k císaři a pravila: »Tedy samé žebráky máme ve vojsku?« To - podle lidové tradice - bylo prý podnětem k odstranění výkupu od vojska a ke zrušení zákona, dle kterého syn, stav se majitelem usedlosti, byl zbaven vojenské povinnosti, kterýžto zákon v roku 1868 byl nově upraven a značně přiostřen.
   Avšak ještě za 8leté branné povinnosti, po válce roku 1866, známy jsou mi případy, že zámožní rolnici z obavy, že dojde opět v krátkém čase k nové válce, spojeného Rakouska s Francií proti Německu, své dospívající syny z vojny vypláceli za 1000 zlatých.
   Za 8leté branné povinnosti, teprve po roku 1860, byli obyčejně prostí vojínové, kteří nedocílili žádné hodnosti, po pětileté nepřetržité aktivní službě vojenské domů na trvalou dovolenou propouštěni, s podotknutím »až do zavolání«, což se stávalo při podzimních polních cvičeních. Ti vojíni, kteří se stali poddůstojníky, museli celých osm roků vysloužit.
   Když v roku 1868 zavedena byla tříletá presenční služba a všeobecná branná povinnost, zrušeny byly mnohé dřívější výhody rolnickým synům poskytované, toliko abiturientům středních škol s maturitní zkouškou zákonem byla povolena vojenská povinnost jednoroční. 8) Rolnickým synům jen ve výminečných případech zákon povolil, že po dvouměsíčním vojenském výcviku mohli býti domů propuštěni za příčinou řízení

   7) Až do převratu měl český pardubický 8. pluk dragounů zvláštní výsadu, udělenou císařem Ferdinandem II. z roku 1619 za zvláštní věrnost, že za hlaholu polnic přes dvorní hrad ve Vídni směl neohlášen projetí, na dvoře cis. hradu stůl postavit a po tři dny dobrovolníky k pluku verbovat.
   8) Jednoroční dobrovolníci, kteří předložili vysvědčení chudoby, sloužili na státní útraty ve vojsku. Dobrovolníci po jednoroční voj. službě, složivše s prospěchem zkoušku důstojnickou, stali se záložními důstojníky.
str. 51

hospodářství. 9) Zavedením tříleté presenční vojenské služby nastala všeobecná branná povinnost a každý branec, ať bohatý nebo chudý, musel před odvodní komisi. 10)
   Úlevy poskytovány byly tehdy toliko vojínům, odvedeným k zeměbraně; u zeměbraneckých pluků sloužili prostí vojínové toliko jeden, někdy dva roky aktivně a byli domů propuštěni. Poddůstojnici museli však tři roky v aktivní službě u zeměbrany sloužit. Z té příčiny snažil se mnohý vojín u zeměbrany sloužící uniknout povýšení na poddůstojníka, což se ostatně dělo též v době 8leté presenční služby vojenské.
   Již v letech padesátých, jakož i později za všeobecné branné povinnosti, dodával většinu branců venkov. Venkovský mladík vždy svým zdravým vývinem a svojí otužilostí se stával ve vojsku oblíbenějším. Vojíni německé národnosti byli však hýčkáni od důstojníků, v tom čase ze 70% národnosti německé. A poněvadž velení ve vojsku bylo německé, chápali je snadněji Němci než vojáci jiných národností, a byli proto povyšováni za poddůstojníky. Většina délesloužících poddůstojníků, »feldvéblů« - šikovatelů, byli Němci.

   2. Rakouská válečná tažení a venkov.
   Za války krymské 1853-56, kdy válčilo Rusko proti spojeným státům Turecku, Anglii, Francii a na konec i Sardinii, zachovalo Rakousko neutralitu, avšak za službu, prokázanou jemu Ruskem roku 1849 proti Maďarům, obsadilo roku 1854 rumunská knížectví podunajská. Obsazení zúčastnily se všechny rakouské pěší pluky jedním praporem - 1000 muži. Prapor II. 18. pěšího pluku královéhradeckého pochodoval dlouhý čas v prosinci roku 1853 a dorazil po vánocích roku 1854 do Multánska, kteroužto zemi od Rusů dobytou ještě s jinými prapory obsadil. V Multánsku a v Besarabii setrvaly prapory rakouské přes rok. Čeští vojínové, navrátivše se domů (mnozí se dostali až k Černému moři), mnoho a zajímavého vyprávěli, co viděli a zkusili.
   Za války roku 1859, jíž vedlo Rakousko proti spojeným mocnostem Francii a Piemontsku, zúčastněny byly veškeré českomoravskoslezské pluky všech zbraní. Pěší pluky dopravila na bojiště do severní Itálie částečně již dráha, pluky dělostřelecké a jízdní pochodovaly celou tu dlouhou cestu. Ve velice krvavých bojích u Magenty a Solferina byla armáda rakouská poražena. Množství českých vojínů, venkovanů, podlehlo nepřátelským zbraním a dřímá v daleké cizí zemi svůj věčný sen.
   Ti šťastní, kteří smrti unikli, aneb z poranění se vyléčili (a z těch v každé vsi byl některý, obyčejně chudý zemědělský dělník), vyprávěli

   9) To dělo se v případech, kde otec zemřel neb byl trvale nemocen, bylo více sourozenců a dluh na usedlosti.
   10) A přece stávalo se, že mezi zámožnými selskými rodinami bylo značné % těch branců, kteří, ač úplně vojen. povinnosti schopni, povinnosti té se vyhnuli. Ve všech těchto případech to však stálo mnoho peněz.
str. 52

mnoho o této válce s »Piemontem«, o bojích u Solferina a u Magenty, co tam zkusili horka, žízně a všech jiných útrap. 11)
   V měsíci červnu r. 1866, kdy čekala se krásná úroda a obilí počalo zrno nalévat, vypukla válka Rakouska s Pruskem. 12) Začala dne 27. června u Náchoda a současně u Trutnova a Kuřích Vod a skončila dne 3. července velikou bitvou u Chlumu poblíž Hradce Králové.
   Dne 22. července započalo mezi oběma válečnými stranami jednání o příměří, když byla celá rakousko-saská armáda u Vídně a Bratislavy překročila Dunaj a rozložila se na pravém břehu řeky. Prvé pětidenní příměří bylo pak o měsíc prodlouženo a dne 23. srpna byl v Praze podepsán mír. Sjednocení Německa, po čtyřech letech na to válka prusko-francouzská, po 44 letech válka světová, a z této vyšlý národ český, osvobozený, je výsledek války prusko-rakouské roku 1866.
   Roku 1870 na jaře před vypuknutím války prusko-francouzské Napoleon III. tajně vyjednával s Rakouskem o spojenectví. Rakousko bylo k tomu ochotno, majíc pěchotu již vyzbrojenou novými puškami zadovkami - Wenzlovkami - a hledajíc odvetu za Hradec Králové. V Rakousku a tím i v zemích koruny České se na jaře roku 1870 skutečně vše připravovalo k válce, zvláště koně se počali k vojsku odvádět; v červnu počaly se pak trousit zprávy, že Rakousko se s Francií nedohodlo a že se války proti Prusku nezúčastní.
   Po válce rusko-turecké, jež začala v dubnu roku 1877 a končila vítězstvím Rusů začátkem roku 1878 a zakončena byl mírem svatoštěpánským v březnu 1878, bylo Rakousko kongresem berlínským zmocněno, aby zjednalo klid a pořádek v Bosně a Hercegovině, v nejnepokojnějších a nejzanedbanějších evropských zemích tureckých. Vláda rakousko-uherská obsadila tudíž začátkem srpna t. roku obě země. Z deseti tehdejších pěších pluků českých byla mobilisována a do Bosny vyslána jedna pěší brigáda. Byly to dva pluky, čáslavský čís. 21 a jičínský čís. 74. Mimo to mobilisován byl český dělostřelecký pluk čís. 5, doplňující se z vojen. doplňovacích okresů čís. 18, Hradec Král., a čís. 36, Mladá Boleslav, jenž po mnoho let byl ubytován posádkou v Budapešti, kde mnohý zemědělský syn vojenskou službu konal. Kromě těchto tří českých pluků zmobilisován byl velký počet mužstva od sanitního oddělení, od vozatajstva a proviantního sboru. Zabrání těchto dvou zemí protáhlo se až do zimy. Záložníci vraceli se pak do svých domovů; nejstarší po Vánocích, mladší ročníky na jaře a ještě později. 13)

   11) U mého otce po několik roků po této válce sloužil, a když se oženil dělničil, což se i za mého hospodaření ještě dělo. Jan Hak. který jako vojín 18. královéhradeckého pluku se této války zúčastnil a u Solferina do pravé ruky při nabíjení nepřátelskou kulí byl raněn. O Itálii, o Milánu a Veroně, kde posádkou byl ubytován, rád vyprávěl.
   12) Pisatel, pamětník této války, a později z ochoty průvodce bojištěm, vydal roku 1927 spisek »Vzpomínky na válku roku 1866«, jenž byl v krátkém čase rozebrán.
   13) Když na jaře r. 1879 se počali záložníci vracet, byli ve velmi zuboženém stavu. Oděv roztrhaný a popálený, zvláště boty roztrhané. Když jsem tyto transporty vodil do »Transportshausu«. tehdáž na Františku u Vltavy, styděl jsem se za jejich stav.
str. 53

   Že klid v Bosně a Hercegovině je jen zdánlivý, ukázalo se téměř po tříletém obsazení těchto zemí vojskem rakouským. V lednu 1882 počalo se znovu bouřit obyvatelstvo, tentokrát v tak zvané »Krivošiji«. A tak byla opět v Čechách mobilisována jedna pěší brigáda. 14) V prvém tažení roku 1878 utrpěly tam oba české pluky ztráty na životech, jednak v bojích, více však nemocemi, které i v druhém tažení si mnohé oběti vyžádaly. V těchto nekulturních zemích bylo vojsku povětšině v poli tábořit a podléhalo tím častému nachlazení, zvláště zimnici, kteroužto nemoc si každý druhý vojín odnesl. Zavšiveno bylo téměř všechno vojsko i důstojníci.
   14) Oženiv se na podzim roku 1881 přesazen jsem byl 31. prosince téhož roku jako mistr zásobovacího sboru do zálohy a již dne 24. ledna r. 1882 k nastoupení voj. služby zavolán. Nastoupil jsem v Praze a odtud byl jsem do Sarajeva poslán a přidělen kancelářské službě: byl jsem pak na třetí žádost manželky za pomocí majora-intendanta Mitträgra dne 20. dubna domů propuštěn. Všichni ostatní kamarádi z Hradecka byli tam až do vánoc.
str. 54

KAPITOLA VIII.

Komunikace na venkově.

1. Silnice státní a okresní.

   První státní, kamenem štětovaná silnice stavěna byla státem rakouským z Vídně do Prahy roku 1750 1). Od té doby uplynulo přes čtvrt století, než stát počal stavět další silnice, spojující velká města a pevnosti; stavba státních silnic v zemích historických spadá do konce osmnáctého století a do prvé poloviny devatenáctého století. Roku 1793 bylo zřízeno ředitelství pro stavbu silnic a započato s přijímáním důležitých silnic do státní správy. Císařským patentem ze dne 20. července 1804 byly stanoveny zásady konkurenčního řízení, podle nichž měly ke stavbě silnic přispívati země, vrchnosti a poddaní. 2) Silnice byly stavěny podle plánů zemských stavebních ředitelství s použitím všech tehdejších vědeckých a praktických poznatků. Kolem roku 1840 byla stavební akce zhruba skončena. Od té doby byla síť státních silnic doplňována jen pozvolna sestátňováním nestátních silnic. 3)
   Ačkoliv rok stavby tratí státních silnic nikde není zaznamenán, přece podařilo se mi z tradice udržované na vsích mezi starými občany, písmáky, vypátrati, že na Hradecku byla silniční trať Hradec Králové - Hořice stavěna přes obec Všestary roku 1811, druhá silnice státní Hradec Králové - Jaroměř stavěla se roku 1817. Obě tyto silnice stavěly se po několik roků, což vysvítá z vypravování mého otce, že slýchával vypravovat od starých lidí, kterak obec Máslojedy musela 3 roky dovážet kámen z Boháňky, dělníci odtud stavěli z něho štět při stavbě státní silnice od Hradce Král. k Hořicům na úseku Rozběřice - od hostince samoty Hajcmanky až po ves Lípu.
   A uplynulo opět několik desítek let od postavení státních silnic, než obce přikročily ke stavbě obecních cest, jež pak vyštětované a řádně zaštěrkované a dle předepsané šířky upravené převzal okres do své správy.
   Jedna z prvých nynějších okresních silnic českého severovýchodu byla postavena naší obcí Másloiedy, Hoříněvsí a Nedělištěmi v I. 1840-1845

   1) Vavák, II. díl, str. 146.
   2) Poddaní byli nuceni při stavbách státních silnic veškerou hmotu dovézt, chalupníci a dělníci ruční práce vykonávat. Vavák zaznamenal, že řídil povozy z okresu poděbradského při dovážení kamene z Bohánky přes vsi Zelkovice, Vrchovnici, Máslojedy a Neděliště na stavbu pevnosti Hradce Králové.
   3) Dle spisu »Československě silnice«, ministerstvem veřejných prací r. 1928 vydaného.
str. 55

v délce as 6 kilometrů a zůstala celé čtvrtstoletí kusou bez připojeni ke Hradci Králové na státní silnici. Jedna z prvých okr. silnic byla silnice od Hořiněvsi přes Račice do Smiřic, na podnět velkostatku zřízená. A trvalo to několik desítek let, než jednotlivé obce se rozhodly k řádné úpravě svých cest, v hrozném stavu jsoucích, ačkoliv naši otcové mohli se přesvědčit na upravených státních silnicích o velikém dobrodiní, jež zemědělství upravením tvrdých vozových cest vzejde. Ještě roku 1930 oznámily denní listy, že tři pohorské vesnice neprojel dosud automobil, poněvadž se následkem úzké úvozové cesty nemůže do obcí těch dostat. Pohorských takových vsí je dosud mnohem více, kde nemají ani kilometr okres, silnic, a vedou přes ně jen jednokolejné, namnoze úvozové, hluboké cesty. Takovým horským obcím se tento dosud neupravený stav cest dá lehko omluvit, vždyť mnohá taková obec sestává jedině z tkalců, v celé vsi není často koňského potahu, obec je chudá, příjmy obecní žádné a stavba cesty vzhledem k nepohodlnému terénu obce nákladná. Ale k podivení jest, že až do konce devatenáctého století a ještě v začátku dvacátého století byly v hradeckém bohatém kraji obce ryze rolnické, jež v celku disponovaly mnoha páry koňských i hovězích potahů a nepostavily ani metr tvrdých sjízdných cest.
   Při sestavování okresního zastupitelstva roku 1865 v Hradci Králové převzato bylo do okresní správy 86 kilometrů silnic, které neměly kamenného tvrdého základu, štětu. 4)
   Trvalo téměř celé století, než byla města a odlehlé vsi dobrými, tvrdými, sjízdnými cestami spojeny. Pokusím se poněkud vylíčit hrozný stav cest, jaký v naší požehnané krajině byl v druhé polovině devatenáctého století, cest nejen polních, nýbrž i cest mezi obcemi, spojovacích, jež jsem na vlastní oči viděl a po nichž jsem mnoho let jezdil.
   Podél upravených státních silnic v každé poněkud vlnité krajině lze vidět po některé z obou stran silnic podélný zelený břeh, k němuž se od silnice sklání úzký pruh políčka. Takový břeh značně dlouhý lze na Hradecku spatřit po pravé straně státní silnice od Hradce Král. k Jaroměři u vsi Lochenic, kde potůček od Neděliště tuto silnici podtéká. Druhý takový nevysoký břeh lze spatřit po pravé straně státní silnice od Hradce Králové do Hořic před vsí Všestary a od Rozběřic k Lípě. Tyto zelené břehy jsou staří svědkové, že tímto směrem vedla do města cesta a že to býval hluboký úvoz, jímž vedla jednokolejná cesta. Když stát stavěl a kamenem štětoval novou silnici, vyvlastnil pro ni rovné pozemky a starou cestu za pouhé urovnání daroval chudým lidem aneb hospodáři, jehož pole se starou cestou mezovala, aby ji k svému poli připojil. Kde na této staré cestě býval úvoz, shodil vlastník jeden břeh dolů do cesty. lak vznikly tu a tam ony úzké, proláklé dlouhé pruhy políček pod zeleným břehem v blízkosti státních silnic.

   4) Přes to, že všecky tyto neštětované silnice, převzaté do správy okresu, byly po tomto roku množstvím žulového štěrku na podzim pováženy, trvalo více než čtvrt století, že co rok se koleje hloub projížděly a silnice tyto byly měkké.
str. 56

2. O starých formanech.
   Těmito hlubokými jednokolejnými úvozovými cestami bylo rolníkům od vsi ke vsi až do vzdálených měst jezditi; jimi »formani« s těžkými často náklady až do Prahy ze všech končin země české a do všech ostatních měst zboží a živobytí z venkova dováželi a opět zpět odtud přiváželi. Lze si představit, co si počal takový forman, vezoucí značný náklad v poměru k bezedným cestám, když ho třeba i v létě stihlo pojednou deštivé počasí. Doplahočil se do nejbližší formanky - jedné z těch hospod, jež k tomu účelu byly při dlouhých cestách zřízeny a měly veliké konírny. Při těchto hospodách-samotách bývalo obyčejně mnoho korců polí a hospodář držel pár, dva páry i více silných koní, s kterými, když polní práci si odbyl, jezdil na »fiřpon«s), vytahoval ze špatných cest aneb do kopců formany zdaleka přijíždějící a daleko jedoucí. Jeden pár koní obyčejně stále se vytahováním formanů zabýval.
   Stávalo se, že cesty byly tak špatné, že formanovi bylo stále jeti s přípřeží - dvěma a tu a tam i třemi páry koní. Když prvý přípřežník koně vypřáhnul a jel zpět domů, druhý na určeném místě již s koňmi čekal, aby je připřáhl a jel dále. Také sedláci ze vsí na těchto cestách položených své koně na přípřeže za poplatek propůjčovali. Lze si představit a spočítat vydání takového vozky za cestu, nežli dojel na př. z Náchoda, ze severovýchodních, aneb z Budějovic, jižních Čech, do Prahy!
   Tyto formany viděli jsme jezdit ještě v sedmé a osmé desítce let devatenáctého století, ovšem již po tvrdých silnicích, kdy měli již těžké vozy »fasuňky«, k těmto dobrým silnicím přizpůsobené. Takový forman byl na dalekou cestu vybaven všemi potřebami, které mohl na cestě upotřebit. Fasuněk byl nepromokavou plachtou stále zakryt, pod vozem visela velká, plechová kulatá lucerna, vedle ní malé husté síto, pestře nabarvené, na točení ovsa koním, dále malá nádoba s mazadlem na vůz, po straně visela motyka, lopata a sekerka. Na předku »fasuňku« nad rameny u oje byl tak zvaný »šajtrok«, v němž měl vozka upraveno sedadlo; sedě kladl nohy na ramena vozu. Na chomoutech koní mívali tito formani kůži z jezevce, srstí navrch obrácenou. Vozka, ponejvíce z horských krajin pocházející, mnohý Němec, nosil černé kožené kalhoty do vysokých bot, červenou vestu a modrou kazajku, černý plstěný klobouk se širokou střechou, s něhož vzadu visely dva černé velké střapce.
   Na Hradecku na státní silnici od Hradce Králové k Jaroměři udržely se až do dnešní doby tři usedlosti u této silnice, bývalé to hostince »formanky« zvané, a sice prvá samota v Plotištích »Na Divišce« zvaná do dnešní doby, druhá v osadě Trotině, dlouhá léta »Voltrova hospoda« zvaná, a ještě v sedmé desítce let zvučného jména požívající, v níž do dnešního času se hostinství provozuje, a třetí samota v Černožicích u Rybníka. V prvé a třetí již po mnoho roků hostinství je zrušeno.
   V těchto hospodách za časů formanění bývalo velice rušno. Mimo několika formanů, každou noc tam přenocujících, scházeli se tam také podomní obchodníci »gráni« zvaní, kteří do Čech za obchodem docházeli

   5) Firšpon z něm. Vorspann = přípřež.
str. 57

až z již. Kraňska. A za touto pestrou často večerní společností docházeli na pivo sousedé z blízkých vesnic. O společenských schůzích »U Voltrů« na Trotině jsem slýchal mnohé pěkné věci vypravovat.

   3. Silnice a cesty obecní.
   Ačkoliv státní silnice vyměřovali a stavbu řídili inženýři, dopouštěli se přes svoji učenost velikých chyb, jichž následky ještě dnešní pokolení pociťuje. Usmyslili si totiž budovat silnice přímočaré, a často přes příkré kopce, i tam, kde se kopce krátkým obloukem neb malou serpentinou daly obejít. Takové krátké sice, ale prudké kopce, jaké by člověk musel dlouho i v horách hledat, jsou až na dnešní časy na 12 km dlouhé státní silnici od Hradce Král. do Jaroměře tři, a to u Trotiny, u Holohlav a u Semonic. Mnohem horší případy lze dosud vidět na státní silnici Hradec Králové - Hořice. Také zde jsou na trati 20 km dlouhé tři velké prudké kopce, u Sadové, u Klenice a u Hořic, z nichž veliký klenický vrch má s obou stran prudké stoupání po délce dvou kilometrů a je postrachem vozků; rovněž tak dlouhý a prudký s jedné strany je kopec »Mohejlík« u Hořic. A všechny tyto kopce se ve zdejší, jen vlnité krajině, dají přece snadno obejít a silnice ty v mírně svahovité upravit. Kdy se to stane?
   Takových těžkých chyb dopouštěli se též naši otcové při stavbě obecních cest, zvláště v prvých začátcích. Ačkoliv u státních inženýrů viděli, že zakládají nové silnice na poli, na nových místech, a že staré cesty, zvláště úvozy nechávali stranou, přece obecní správy upravovaly a stavěly cesty po starých cestách, což bylo velkou chybou. Na takových, téměř více než z poloviny úvozových cestách se břehy úvozu z obou stran poněkud do cesty shodily, tím se cesta poněkud rozšířila a zvýšila, ke zvýšení přispěl též štět a štěrk, avšak přes to u takových dnešních okresních silnic jsou břehy leckde po stranách metr i více vysoké a silnice ty jsou úzké. Jakmile se v zimě dostaví prvá sněhová metelice, jsou tyto silnice sněhem zaváty. Rovněž kopci se obecní správy při stavbě obecní cesty nikde nevyhnuly.
   Tím, že postaveny byly tvrdé silnice od obce k obci, zanikla skorem v každém katastru některá vozová cesta, poněvadž byla mokrá a blátivá a stala se zbytečnou. Občané raději po dobré cestě kus si zajížděli. Mnohá stará cesta byla od sousedů, kteří pozemek vedle měli, po několik roků odorávána, až zmizela. Tak v katastru obce Máslojed zmizela cesta přes katastr obce Čistěves do vsi Lípy, a nyní občané bez reptání si zajíždějí, když na Lípu jedou, po upravené silnici přes Čistěves. V katastru obce Hoříněves zmizela cesta z Hoříněvsi do Neděliště, kterou zorala správa velkostatku Hoříněves. Obě tyto vozové cesty jsou však až do dnešní doby ve vojenských mapách zakresleny. Podobných případů je po celé české zemi veliký počet.
   Upravením a zbudováním silnic, což tak dlouhá mnohá století nechalo na sebe čekat, položen byl základ k intensivnímu pokroku v zemědělství. Bez tvrdých cest byl by na př. rozmach průmyslu cukrovarského naprosto nemožný. V čase, kdy všechny obce o překot se činily,
str. 58

aby přes svou obec postavily silnici a ji k silnici sousední obce připojily, vzniklo heslo: »Dobré cesty jsou okrasou a kapitálem obce.«
   Jak velké oběti mnohá obec na stavbu svých cest přinesla, uvádím příkladem obec Máslojedy. Roku 1844 a 1845 postavila tato obec prvou v okolí silnici od Hoříněvsi přes ves až na konec katastru k obci Nedělišti v délce 3570 m.
   Postavila silnici k obci Chlumu v délce 1650 m, a za 2 roky na to upravila silnici k Čistěvsi v délce 1.120 m. Obě tyto silnice byly budovány a připravovány k odevzdání do okresní správy v tehdy předepsané šířce 4 sáhů = 7 1/2 metrů - když v tom okresní výbor stanovil nový předpis pro okresní cesty a sice: 9 metrů šířky a válcování na účet obce. Tak bylo nutno obě již k odevzdání připravené cesty o 1 1/2 m rozšířit a uválcovat, což se stalo jedním rokem 1906. Obec na tento veliký náklad dostala podporu od okresu a země dle míry válcované silnice a sice od země 3.300 a od okresu 1.650 korun. Roku 1909 a 1910 zbudovala obec Máslojedy cestu na severozápad do Benátek v délce 1.380 metrů. Zde se po prvé používalo za mostky cementových rour. Také tato silnice byla válcovaná; obec musela si značný tehdáž obnos 12.000 K na stavbu vypůjčit. Okres přispěl na tuto cestu obci 1.600 a 860 K. Země však žádost za podporu zamítla.
   Máslojedy byly již v roku 1910 mezi prvými z obci, které se mohly honosit 5 okresními silnicemi do obce ústícími. Všech těchto pět našich silnic vede středem historicky památného bojiště z roku 1866, na kterém porážkou Rakouska byl položen základ k naši české samostatnosti.

   4. Jak vypadaly venkovské komunikace na začátku druhé polovice devatenáctého století.
   V roce 1850, až na státní silnice a velmi malé procento silnic okresních, jak později uvádím, byly cesty vozové ještě ve stavu hrozném, zcela zanedbávaném. Stav tehdejších vozových cest u nás byl asi takový, jako za světové války cesty v Polsku a Rusku. Také u nás po celých Čechách, na Moravě a ve Slezsku v rovinatých krajinách byly široké, několika-kolejové cesty. V tom čase nešlo tak o kousek pole jako za dnešní doby. Když již kolej cesty se tak hluboko projela, že nebylo možno ji s vozem jet, začalo se jezdit vedle této cesty, po poli, a utvořila se kolej nová; a když bylo již 6-7-10 kolejí a buď byla překážka, že dále novou kolej razit nešlo, anebo si to soused, vlastník pole, zakázal, teprve pak sousedé skopali u první opuštěné koleje vysokou okráčku, hlínu tím získanou hodili do kolejí, čímž tyto poněkud se zvýšily, a začalo se tak jezdit od pravé strany k levé zas znovu. Že takové cesty byly 8-10kolejné, dokážu příkladem z naší obce.
   Když byla přes naši obec roku 1845 postavena okresní silnice, první v širém okolí, zbylo ze staré cesty tolik půdy obci, že tehdejší starosta obce Jan Fejgl přišel na dobrou myšlenku; koleje staré cesty dal srovnat a roku 1850 dal tam vysázet ovocnou zahradu, která až do severního cípu vsi sahá a má výměry 194 korce (50 arů). — Do dnešní doby se té
str. 59

zahradě říká »na drahách«. Podobný případ jest v sousední obci Nedělišti; také na severní straně této obce jsou tři řady stromů, pěstovaných na pozemku, jenž zbyl po zbudování silnice, a zve se toto místo též »na drahách«. Takových pojmenování míst, kudy vedly dříve široce rozeklané cesty, jest po naší vlasti jistě velký počet.
   Bylo ještě dobře, když v poloze rovinaté cesta se stala nesjízdnou; dalo se vyhnout na rovné pole a razit cestu novou. Hůře bylo uvnitř vsí a v krajinách vlnitých, kopcovitých, v lesích a pod., kde se pro nedostatek místa nová kolej cesty razit nedala, a takových míst byla většina. V těch případech, kde nebylo jiného vyhnutí a muselo se jedinou kolejí stále jezdit, tvořily se během dlouhých let úvozy, jak je až na dnešní časy spatřiti lze a kterých je málo v rovinatých krajinách, za to mnoho v krajinách pahorkovatých. Tyto úvozové cesty jsou od jednoho do šesti metrů hluboké 9) a tvořily se tím, že hlína za mokrého počasí se na kolech vozu odnášela; na svahovitých cestách za prudkých dešťů a při tání sněhu, jehož se do úvozu v zimě mnoho sválo, odnesla voda každým rokem mnoho hlíny. Vždyť téměř všechny cesty sloužily zároveň za příkopy, do nichž se voda s polí sváděla, což se až do dnešní doby děje, a jelikož staré cesty byly jednokolejné, bez příkopu, lze si domyslet, co vody často do roka takovouto cestou proteklo a co hlíny voda odtud odnesla. Tímto způsobem prohlubovaly se vozové cesty na svazích velmi rychle. Hlína, odnášená s cest na svazích, plnila koleje v rovinách.
   Když koleje úvozových cest byly tak hluboko vymlety, že dobytče jimi již těžko kráčelo a nápravy a podnížka vozu počaly již drhnout o střed cesty »okráčku«, - nebylo ještě nynější, vpředu vozu upevněné brzdy, byla vzadu na kolách upravena - nezbývalo, než vysokou okráčku rozkopat a hlínou koleje vyrovnat. Velmi zhusta se stávalo, že konce vozových náprav následkem hluboko zapadajících kol drhly tou měrou o břehy cesty, že když břehy za jarního tání sněhu nebo za deštivého počasí se podmočily, kus po kuse se trhaly a do cesty padaly, čímž cestu zasypaly a zároveň vrchem tímto způsobem cestu rozšiřovaly. Hlínu do kolejí takto se břehů sjetou stačila voda zas rychle odnést, a proto se tímto způsobem cesty nevyrovnávaly.
   Aby takovému častému strhováni břehů bylo částečně zabráněno, trpělo se na nich zakořeňování různého porostu, šípků, trnčí a podobných křovin, ačkoliv tyto křoviny vozkovi po vrchu cesty kráčejícímu a potah řídícímu velmi překážely. Pak nezbylo kočímu, než aby na podsedního koně nasedl. Takovéto trním zarostlé, hluboké úvozové cesty, udržely se až po dnešní časy.
   Jedna, od jihozápadu od Nového Bydžova k Novému Městu n. Met. vedoucí cesta naši krajinou, přes vrchy »Tumplace« u Hoříněvsi 10) a

   9) Úvozová cesta v katastru obce Předměřice n. Lab.. tam. kde ústí lo vsi nedaleko mlýna Budína, má levý břeh ještě vyšší. Pravý břeh této cesty zmizel působením sousední cihelny.
   10) Turnplace - z německého Tummelplatz - 316 m nad mořem vysoký vrch, na němž stojí dvě mohutné lípy z dálky viditelné. Sloužily za direkci pruské druhé armádě roku 1866, vedené korunním princem Bedřichem.
str. 60

»Hořičky« nad Račici k Holohlavům, nazývá se Trnovkou a je v širokém okolí pod tímto jménem známa. Tato stará cesta na svahu od Račic n. Trotínou k Holohlavům vede celý kilometr úvozem, místy 4-5 metrů hlubokým, s břehy hustě trním všeho druhu zarostlými. 11)
   Velice zhusta se stávalo, že vozkové, nedosti opatrní, aby, než do úvozové cesty vjeli, přesvědčili se, jestli jiný povoz s druhé strany též do úvozu nevjel, srazili se uprostřed hluboké cesty. Štěstím pro ně bylo, když s některé strany vedl důjezd na sousedící pole, na který jeden povoz vyjel a protipovoz tak projel, načež prvý vozka za největší opatrnosti zpět do cesty vycouval a v jízdě pokračoval. Mnohem hůře bylo, když ze žádné strany důjezd nebyl. V tom případě se musilo s vozem, který proti svahu jel, s koňmi vycouvat až pod prvý důjezd; často museli do vozu, nákladem zatěžkaného, koně být do zadku zapraženi. Lze uvážit, jak těžko a s jakým nebezpečím pro koně bylo mezi břehem a vozem je provést. A v noci takovými cestami jezdit bylo nanejvýš nebezpečno. A přece se stávalo, že za nutné neodkladné potřeby (nemocnému pro lékaře neb kněze a pod.) se v noci jet muselo.
   Nynější a příští generace zemědělců je zcela zbavena starostí a výdajů na budování cest; přišla již k hotovému a zajisté, že s vděčností vzpomíná obětí a námahy, jež pro ni předkové zbudováním cest přinesli.
   A jest proto na dnešní generaci, aby se postarala o vybudování dalších, dosud neupravených komunikací, jež nebudou vyžadovat více než jednu desetinu nákladu silnic, chodníků.
   Chodníky jsou tak staré jako cesty vozové. Od pravěku vesnický lid docházel do měst a volil cestu co nejkratší. A tak si razil ode vsi ke vsi přímou cestu, přes pole, luka a lesy. A tam, kde silnice nebo vozová cesta tvoří ostrý úhel, lid v různé vzdálenosti od úhelného bodu dělal si cestu přes pole, aby si přes ostrý roh nadešel. Tam, kde obce jsou do kruhu postaveny, vede až po dnešní časy ještě v mnoha takových vsích chodník kolem zahrad, čemuž se říká cesta kolem »humen«. Touto cestou kol humen si lidé spíše zacházeli, ale používali této stezky ponejvíce proto, že když zemědělec na poli při práci zmokne, pak zablácený a nespořádaný rád se vyhne veřejnosti a rád vejde po zadu do svého domu. A stávalo se mnoho případů, ba v každé vsi se naskytnul, že lidé si navykli chodit skrz usedlost, přes dvorek.9 )
   Všechny chodníky počaly se tvořit v době, kdy o kousek pole nebyla nouze a na nějaké té brázdě půdy zemědělci nezáleželo. Tak mnohý rolník, jemuž v pozdějších časech počali lidé si nadcházeti po jeho mezi a později z meze přes roh pole, mlčky to trpěl a pomyslil si, že také si tu a tam rád nadejde. A uteklo 30 roků a dobrovolně trpěná stezka nabyla pravoplatnosti, byla promlčena. Ještě v sedmém desetiletí min. století se

   11) Dle popisu této staré cesty, uveřejněného v »Ročence«, vydané r. 1928 Spořitelnou Královéhradeckou.
   9) V naší obci bylo 5 případů veřejného průchodu skrz usedlost, což bylo dobrovolně trpěno. V posledních dvou případech bylo procházení teprve nyní zakázáno.
str. 61

chodilo přes každý jen poněkud do vozové cesty vybíhající cíp pole, přes mnohou ovocnou zahradu, zkrátka, kudy si kdo namířil. Avšak již v osmém desetiletí, kdy intensivním hospodařením každá brázda počala nabývat vážnosti a ceny, počali rolníci hájit svoji državu, poukazovat na velké škody, které trpěli co rok na obilí u stezníků přes jich pole na přič vedoucích; když bylo polehlé obilí anebo i když klasy byly pouze skloněné, do široka se čuchaly a zašlapávaly.
   Druhá nanejvýš nepříjemná věc pro rolníka byla, že při orbě utlapaný chodník, přes který se orat muselo, vzdoroval ruchadlu a velmi zhusta se stávalo, že zvláště při trhání prvé brázdy hřídel u ruchadla prasknul aneb jiné části ruchadla se poškodily; a také ty velké tvrdé hrudy, které po celé délce chodníku musely být ručně roztlučeny, nebyly příjemné. A při chození přes ovocné zahrady trpěl dotyčný hospodář velkou škodu na ovoci.
   Již v osmém desetiletí počali mnozí rolníci klásti meze chození přes své pozemky. V mnohých případech šlo zamezení chodníku hladce, v jednotlivých případech vznikly z toho dlouhé a nákladné soudní spory. Soud rozhodnul ve prospěch hospodáře tam, kde pro chodce nadcházka nebyla velká a chozením vozovou cestou neztráceli lidé mnoho času. Takový jeden rozsudek vynesl správní soudní dvůr ve Vídni, který se na to stal zákonem. Některé soudní spory o zrušení chodníků tam, kde nadcházka byla velká, se prohrály.
str. 62

KAPITOLA IX.

Panské zámky a velkostatky na vsi.


   Rušný býval za letního času život ve vsi, kde byl velkostatek, u kterého kromě bytů pro úředníky a hospodářských budov stával také panský zámek, ve kterém se obyčejně již v květnu ubytoval majitel panství s rodinou; byl-li to Čech, tedy přijel obyčejně z Prahy, byl-li to Němec, tedy z Vídně, kde tato rodina přes zimu bydlela; v zámku trávila celé léto až do pozdního podzimu. Mnohá zámožná rodina panská, která vlastnila několik panství se zámky, nebo tu a tam ještě k obývání způsobilý hrad - Křivoklát, Kost, Konopiště, Orlík a jiné - vyměnila za léto několikrát pobyt na venku, přejíždějíc po několikatýdenním pobytu na jednom opět na jiný zámek. Každá taková rodina měla však své nejoblíbenější rodinné sídlo, kde nejvíce ročního času ztrávila.
   Příchodem panské rodiny do zámku nastal čilý život v celé vsi. Od domu k domu i po okolí rychle nesla se zpráva: panstvo už je na zámku. Jinak to přistěhování mnoho hluku nenadělalo. Přijely dva kočáry se členy panské rodiny a některé povozy se služebnictvem. Zámecké pokoje byly veškerým nábytkem zařízeny, i obleky pro panstvo ve skříních byly uschovány. O větrání, pořádek a čistotu po čas nepřítomnosti panstva staral se zámecký klíčnik a jeho žena. - Ve vsi oživla hospoda i smíšené obchody, a zvláště řezník mnul si spokojeně ruce. Po silnici časně ráno počali projížděti panští kočové ve zvláštních vozících zapražené kočárové koně, jiní štolbové projížděli jezdecké koně; všichni obyčejně zajížděli až do sousedních vsí. V odpoledních hodinách vyjíždělo panstvo v kočárech do sousedních vsí a měst. Bylo vidět nádherné lesklé kočáry, do nichž zapraženy byly jeden i dva páry koní za sebou 1), stejnobarevných, sestejněných (říkalo se prostě »zcuknutých«), teplokrevných, obyčejně vysoké ceny, v lesklých postrojích, na nichž kovové součástky a šlechtické erby a korunky byly stříbrné i zlaté. Na kozlíku seděli kočí a lokaj, oba ve stejnokrojích, v šedobílých kabátech se stříbrnými portami a s vysokými cylindry na hlavách.
   Kde u velkostatku byl zámek, nescházel nikde velký okrasný sad,   1) Hrabě Oktavián Kinský, pán Chlumce n. Cidlinou, jezdíval doma v Chlumci i v Praze s pětispřežením tak, že před ojí byl pár a u oje 3 vedle sebe zapražení koně. Všechny koně míval jednobarevné, nejčastěji ryzáky. Když roku 1878 dne 5. května přibyl jsem z Hradce Králové do Prahy, abych nastoupil další vojenskou službu, bylo to v neděli a já čekal jsem na příchod bratra Václava před tehdejšími josefskými kasárnami, kde bylo jezdecké oddělení vojen, kadetní školy ubytováno - na náměstí u Prašné brány - když k večeru počaly jezdit ze Stromovky kočáry, mezi těmi kol padesáti čtyřspřežních. V tu dobu byla ještě šlechta v Praze. Všech kočárů přejelo do několika set, skorem vesměs s cennými koňmi. Od téhož dne jsem nikdy v životě tak vzácného podívání nezažil.
str. 63

park, a nescházelo zahradnictví, při němž bývaly velké květinové skleníky, často s fíky, pomeranči a jinými cizími rostlinami. Sady a zahradnictví i potom, když panstvo v létě na zámku nesídlilo, správa velkostatku po dlouhá léta udržovala, ovšemže ne již v tak náležitém pořádku.
   U mnohých šlechtických zámků buď ihned v sousedství parku, nebo u samé vsi bývala obora nebo bažantnice, les většinou z listnatého stromoví, plotem obehnaný. V oboře takové všade se chovala vysoká zvěř, jeleni, daňci, srnčí a p. a bažanti. Bažantnicemi vedly klikaté, pískem sypané cesty pro chodce a mimo tyto byly udržovány přímočaré, 4 až 5 m široké průseky. V době odstřelu zvěře bývalo tam živo; sjíždělo se okolní panstvo, aby se střelbou zvěře pobavilo. Při večerních hostinách na zámku po takových honech často účinkovali venkovští lidé, známí jako dobří hudebníci na klavír a housle, i zpěváci.
Hoříněves
Zámek Hořiněves.

   V některých krajích Čech i Moravy bývalo mnoho osídlených zámku na vsích. U nás v Máslojedech bylo za letních měsíců až do konce devatenáctého století, ba až do světové války, často lze spatřit po silnici ke Hradci projeti nádherný čtyřspřežní kočár knížete, později dlouhý čas kněžny z Hohenlohe, na konec provdané za polního zbrojmistra knížete Croye z Bílých Poličan, nebo hraběte Aichelburga z Miletína nebo Wagnera ze Žirče, který, ač nezámožný a nešlechtic, také čtyřspřežením jezdil. Dále čtyřmi jezdil tudy baron Gagern z Vel. Jeřic, s párem koní baron Jan Liebig ze Smiřic, 2) rytíř Günther z Klasbornu z Cerekvice, nájemce zámku Neděliště 3) Rus, baron Rosmanith; a také velkostatkář z Dobřenic,

   2) Když roku 1861 koupil liberecký továrník Jan Liebig panství Smiřice-Hoříněves, zrušil v Hoříněvsi zahradnictví a ponechal a udržoval je ve Smiřicích. V Hoříněvsi však upravil rybník »Špuk«. v bažantnici upravil okrasný rybník s labutěmi a bažantnici, 80 korců rozlohy, dal upravit v přírodní park, postaviv tam letohrádek a upraviv po celém lese pěšiny.
   3) Když roku 1881 císařský svěřenský rodinný fond koupil od hrabat Šternberků panství Neděliště, dal ihned vykácet polovinu tamního zámeckého parku a postavil tam velké stáje. Po koupi velkostatku Cerekvice-Třebovětice týmž císař. fondem zrušeno tam zahradnictví a vykácena obora, položena u vsi na západ, a obdélníkový les ode vsi na straně jižní.
str.64

   Karel Karel Weinrich, naši ves co rok projížděl na bojiště do lesa Svíbu, jehož byl vlastníkem.4) Město Nechanice se vždy těšívalo na příchod hraběte Jana Harracha do jeho letního sídla Hrádku. Tento dobrý, český šlechtic byl velkým dobrodincem netoliko města Nechanic, nýbrž i celého okresu, zvláště těch obcí, kde byly jeho velkostatky.
   Pozemkovou reformou a nastalou parcelací většiny velkostatků v Čsl. republice osiřel mnohý panský zámek na vsi a zanikl mnohý nádherný park i se zahradnictvím a skleníky. Zmizely přemnohé nádherné bažantnice a obory, jež byly okrasou vsi. A když přišly automobily, přestaly po vsích projíždět nádherné kočáry, čímž navždy vymizela jedna z nejpestřejších atrakcí ze vsi.
   Panské velkostatky na vsi, řízené školenými úředníky, správci a adjunkty, byly již od let 1850tých racionelně vedeny. Od hospodaření velkostatku bylo jedině možno malorolníkovi něčemu praktickému u vedení hospodářství se přiučit. Však málokterý ze správců velkých statků byl ochotným poučit malorolníka, na něhož ještě mnohá léta po zrušení roboty se díval jako na osobu méněcennou. Ještě v letech osmého desítiletí jsem slýchal, jak správce velkostatku Hoříněves Fořt, který tam čtvrt století působil, otce mého, kdykoliv s ním mluvil (pozemky naše s panskými sousedily), jmenoval pouze »Volfe«. A paní správcová žádné ženy rolnice si nikdy nepovšimla. Týž poměr býval u mladých, obyčejně ještě svobodných hospodářských adjunktů k rolnickým synkům. Takový hrdý adjunkt se vyhnul rolnickému, tehdáž neskolenému synu, neuznal jej za hodná, aby s ním pohovořil, tun méně jej o hospodářství poučil. Dosti zhusta bývali hrdými vůči malozemědělcům i šafáři na velkostatku, ba i poručníci. Zkrátka: Nemohlo se na velkostatku po dlouhá léta po zrušení roboty zapomenout na bývalé zlaté časy roboty.
   Pokud bývaly na vsích velkostatky, které mívaly veliké rozlohy pozemků 5), býval tam po celý rok čilý život. Již v šestém desetiletí objevil se tu parní mlátící stroj. Ještě v osmém desetiletí se v zimě, často za krutých mrazů, mlátívalo u stohů, často daleko v polích postavených; počínalo se mlátit o 6. hod. ranní. Denní mzda až do let 1880tých se platila 25, později 30 krejcarů. Současně s mlácením parním strojem, se na mlatě ve stodole mlátilo cepy žito, a sice »šestima«, což od dovedných mlatců, takt přesně udržujících, bylo příjemné poslouchati. A sotva se stohy obilí domlátily, nastalo vyvážení hnoje pro jarní setí řepy, a to dělo se za každé pohody, čímž veškeré cesty vozové mnoho trpěly a malorolníci proto panské povozy i s velkostatkem ke všem čertům posílali. Na vsi, kde byl velkostatek, dobře se vedlo obchodníkům s potravinami a hostinským, ze řemeslníků ševcům a krejčím.

   4) Weinrich nabídnul spolku pro udržování bojiště, že smí v lese Svíbu konat, co za dobré uzná.
   5) Velkostatek Hoříněves obhospodařoval 1.800 měr (5 měr = 1 hekt.) půdy, položené ve 3 katastrech obcí. V obci Nedělištích bývaly dva velkostatky; jeden vlastnil hr. Šternberg se zámkem, druhý bar. Jan Liebig. Každý obhospodařoval přes 120 hekt. půdy. A přece v Nedělištích bylo ještě několik statků.