Holohlavy - školní kronika 1957 - 1962

Zpět na hlavní stránku    Další školní kroniky

Starší ročníky     1958 / 59     1959 / 60     1960 / 61     1961 / 62     další ročníky

Ze školní kroniky 1939 - 1973 přepsala Marie Kormundová. Děkuji.Školní rok 1957 – 1958

razítko
  Školní rok 1957 - 58 byl zahájen 1. září 1957. Letošním rokem počínaje se otevírá druhá třída a tak po osmi letech je zdejší škola opět dvojtřídní. Slavnostní zahájení bylo v 8 hodin ráno ve společenské místnosti školy. Přítomni byli jako čestní hosté František Jakubský, předseda MNV, Jaroslav Vít, předseda míst. organ. KSČ, předseda závodní rady Smiřického cukrovaru, předseda závodní rady ČSSS odděl. v Holohlavech, předseda SRPŠ s. Hroch a rodiče žáků. Přítomný učitelský sbor: Ladislav Cölba, ředitel národní školy, Ludmila Runštuková, učitelka, Ludmila Lášková, ředitelka mateřské školy, Olga Joštová, pěstounka, Viléma Chlupatá, pomocnice pěstounky.
  Slavnost zahájil ředitel školy, který promluvil o významu školství, o nové vesnici, JZD, o úkolech školy při pomoci utváření nového života na vesnici. Vyzval rodiče ke spolupráci na výchově dětí.
  Ludmila Lášková, řed. mateř. školy o významu mateřských škol a její úloze v socialistickém státě.
  Všichni hosté pronesli své zdravice k mládeži a blahopřáli jim k novému školnímu roku. Třídní učitelé odvedli pak žáky do tříd.

Učitelský sbor.
  Letošním rokem se otevírá opět po 8 letech dvojtřídní škola. Ředitelem školy zůstává Ladislav Cölba, který vyučuje v 1. třídě, učitelkou ve 2. třídě je Ludmila Runštuková.
  L. R. se narodila 2. února 1937 ve Zvoli u Jaroměře. Otec je truhlář, matka dělnice. Po splnění povinné školní docházky byla zapsána na pedagogickou školu v Hradci Králové. Do školní služby nastoupila r. 1956 v Rasoškách, kde zastávala funkci ředitele školy. Od oši dostala za vzorné plnění povinností písemné poděkování. V roce 1957 - 58 byla ustanovena učitelkou druhé třídy v Holohlavech.

Počet žáků.
  Počet žáků značně stoupl oproti dřívějším létům. Nově zapsaných do 1. třídy je 14, ve 2. třídě 5, ve 3. třídě 8, ve 4. třídě 10, v 5. třídě 7 žáků, celkem 44 žáků. Byli rozděleni takto: I. třída: 22, II. třída 22,.

Významné dny.
  Den horníků byl oslaven interně v jednotlivých třídách vzpomínkou.
  Den armády byl letos bez armády a tak jsme si uspořádali krátkou besídku s pionýry o naší armádě.

Pionýrská organisace.
  Současně s oslavou dne armády byl oživen kroužek pionýrů. Vedoucí byla ustanovena Vladislava Bohdanecká, žákyně ekonomické školy ve Dvoře Králové. Dochází do schůzek svědomitě, získala si část dětí plně na svou stranu.

Školnická prověrka.
  Budova školy je rozlehlá, úklidová plocha veliká a odměna za práci příliš nízká. Protože za tuto odměnu nechtěl nikdo školnické práce vykonávat, uklízí manželka ředitele školy, než se někdo o práci přihlásí. Uklizené plochy byly znovu změřeny, normohodiny a minuty podle toho znovu propočteny a výsledkem je 48 % zaměstnanost. Správnost potvzil předseda komise PAM při okres. výboru Svazu zaměstnanců školství. Okresní národní výbor - odbor pro školství - upravil podle návrhu ředitelství školy novou odměnu.

Ošetření zubů.
  21. října byl všem žákům odborně ošetřen chrup v zubním ambulatoriu ve Smiřicích. Několik zubů bylo vytaženo, několik plombou spraveno. Je to novým důkazem o péči socialistického státu o mládež a její zdraví. Také ošetřující personál se chová k malým školním návštěvníkům jako k vlastním dětem.

Oslavy VŘSR.
  V letošním roce připadá velké výročí VŘSR. Je tomu 40 let, kdy zvítězila dělnická třída v největší socialistické zemi, v zemi, která zabírá 1/6 světa, kde slunce nezapadá. Dělníci této země spolu s rolníky se vymanili z područí kapitalistů a jejich příklad letěl světem jako blesk. I v jiných zemích chtěli následovat jejich příkladu, ale podařilo se to až po druhé světové válce v r. 1945. Nyní mohutný tábor socialistických zemí stojí pevně kolem SSSR a společně s ním bojuje za mír.
  Každým rokem vzpomínáme tohoto velkého výročí. I letos se zapojila do oslav celá obec, celá Národní fronta, uzavíraly se závazky na zlepšení a zkrášlení obce, závazky k upevnění JZD.
  Společné oslavy byly provedeny 8. listopadu, kdy v besídce účinkovali žáci mateřské, národní a střední školy. Velikou radostí pořadatelů byla vysoká účast občanů - 120 a 80 účinkujících dětí. Děti se překonávaly ve výkonech na svém prvním letošním vystoupení. Politický referát přednesl předseda MNV s. Fr. Jakubský, jednotlivá čísla programu spojovala a uváděla s. L. Runštuková. Na závěr vystoupila kulturní úderka střední školy ze Smiřic.

Klasifikace.
  Práce ve škole pokračuje plným tempem před blížícím se čtvrtletním vysvědčením. Klasifikace 15. listopadu ukázala, že není propadajících žáků, ale jeden žák z 5. p. r. má sníženou známku z chování , protože soustavně nepracuje domácí úkoly a jeho chování ve třídě vybočuje z mezí školního řádu.

Děda Mráz: besídka.
  Blíží se vánoce. Ve schůzi Rady žen bylo dohodnuto, uspořádat vánoční besídku pro děti obou typů škol s nadílkou. Připravila se tedy besídka se zpěvy a tanci u vánočního stromu. Každé dítě dostalo sáček s cukrovím v hodnotě 10 Kčs. Na závěr byly promítnuty 3 krátké filmy.

SRPŠ.
  Hned v září byl zvolen nový výbor SRPŠ. Předsedkyní byla zvolena s. Zdena Marksová, zaměstnaná u ČSSS na farmě v Holohlavech. Schůzky se konaly pravidelně každý měsíc.

Vánoční prázdniny.
  Vánoční prázdniny trvaly od 23. prosince do 5. ledna, celkem 15 dní. V té době bylo provedeno vyčištění oken, úklid obou tříd. Počasí o vánocích bylo pro děti příznivé, mrzlo, byl sníh a tak se provozovaly zimní sporty.

Rok 1958.
  Nový rok 1958 byl ve škole zahájen zvýšeným úsilím o zlepšení prospěchu žáků. Také kázeň se přitužuje a dbá se na kolektivní udržování čistoty a pořádku ve třídách.

Pololetí a vysvědčení.

Vítězný únor.
  Uplynulo první desetiletí od ,,Vítězného února 1948". Bylo dovršeno vítězství pracujícího lidu nad reakcí, dík jeho nerozborné jednotě, pevnosti a semknutosti a dík moudrému a prozíravému vedení Komunistickou stranou Československa. Historickou zásluhou odborů na tomto vítězství navždy zůstane, že byly neotřesitelnou základnou a pilířem této nerozborné jednoty.
  Náš pracující lid stojí dnes v době 10. výročí slavných únorových dnů před úkolem dovršit výstavbu socialismu v naší vlasti. Dnes již nemusí svádět těžké boje o prosazování svých požadavků ve vládě a Národní frontě, cesta k dosažení cíle je volná. Jde o to, aby dokázal ke splnění tohoto velikého úkolu v sobě znovu roznítil ono veliké nadšení, iniciativu, semknutost a sílu, která v únoru 1948 jej vedla bez oběžníků, bez administrování, bez podrobných směrnic a instrukcí k tak slavnému vítězství.

Oslavy:
  Pořadatelkou oslav byla KSČ, místní organisace. Oslavy byly uspořádány ve škole, ve společenské místnosti 24. února ve 20 hodin. Jeviště loutkového divadla bylo vyzdobeno květinami a poprsím Klementa Gottwalda, který vedl před deseti lety dělníky do boje. Slavnostní proslov měl s. Gustav Brož, vedoucí oddělení ČSSS v Holohlavech, kulturní vložku přednesli pionýři národní školy. Účastno bylo 68 občanů a 20 žáků.
  Školní oslavy vyly téhož dne, kdy se žáci obou tříd sešli u rozhlasového přijímače, aby vyslechli projev ministra školství dr. Kahudy.

MDŽ.
  Byla to slavná neděle, na kterou se připravovalo 70 dětí holohlavské národní a mateřské školy celý týden. Rada žen, pořadatelka nedělní oslavy, pečlivě promyslela program, připravila sál a krásný předjarní den pomáhal zvyšovat radostnou náladu dětí a maminek. Židle a lavice nestačily pojmout všechny návštěvníky, kterých bylo 130 a 70 dětí, účinkujících v besídce. Již samotný úvodní proslov s. Hemelíkové, budoucí učitelky, praktikující na zdejší škole, byl srdečný. A co když se představovali tří a čtyřletí špuntíci z mateřské školy. Jak radostně odříkávali své veršíčky maminkám. Neméně radostně nastupovali i žáci národní školy. Všichni jsme si připomněli, když jsme sledovali průběh besídky, že v dětech je národ věčný a není krásnějšího dárku pro matku, než upřímný pohled, úsměv a kytička, darovaná z čisté lásky. A jak prospěje matka a žena těmto dětem nejlépe? Když se celou svou bytostí postaví proti válce, která spaluje a ničí květy mladosti.
  Slavnost zakončil předseda MNV, když vyhlásil veřejně zásluhy 17 starých matek a matek 5 a 6 malých dětí a pionýři jim odevzdali po kytičce. Kdy se dříve dostávalo ženě veřejného uznání za mateřství? To dokáže společnost v socialistickém státě, která ctí jedince, váží si člověka a stará se o něho.
  Ve škole vyrobily děti v ručních pracích srdíčka s přáníčkem a 8. 3. je odevzdaly maminkám. Soudružky, pracující ve škole, dostaly kytičku.

Řízená praxe žáků PŠ.
  Od 3. do 15. března vykonává na škole řízenou praxi Eva Hemelíková, žákyně pedagogické školy v Hradci Králové. Praktikuje u L. Cölby v 1. třídě. Kontrolu vyučující žákyně PŠ vykonal ředitel PŠ František Soukup dne 11. března. Byl přítomen 1 vyučovací hodině a hospitoval též u bývalé žákyně PŠ, učitelky L. Runštukové ve 2. třídě.

Očkování.
  Končí serie tří injekcí proti dětské obrně. Poslední injekci dostali žáci 1. a 2. třídy 11. března.
  V měsíci dubnu byla uspořádána akce "Týden ptactva". Rodiče pomohli vyrobit žákům budky pro ptáky a tyto byly rozvěšeny v parku.

1. máj.
  Opět tento slavný den všech pracujících. Za slunečného rána jsme se scházeli před Srkalovými (hostinec - pozn P.). Kvetla forsythie a svými žlutě obalenými větvičkami vesele zdrvila 1. máj. V 8 hodin připochodoval májový průvod s hudbou z Černožic. Žáci naší školy se připojili k dětem z Černožic a tato stovka dětí v krojích se velmi pěkně vyjímala v průvodě. Do řady občanů se připojilo asi 100 občanů z Holohlav a tak do Smiřic přichází mohutný proud lidí, asi 300. Společný průvod potom směřoval na stadion ve Smiřicích, kde po projevech zástupců MNV a ONV byl koncert s lidovou zábavou.

školní kronika
1.máj 1958 - řazení průvodu u školního parku před hostincem.

školní kronika
Přišly Černožice. - soudruh ředitel školy v Černožicích V. Grim.

školní kronika
Čelo průvodu Holohlavy - Černožice.
Vzadu, místo sehnoutkovy zahrady, dnes stojí holohlavská ulice Na Výsluní

školní kronika
Holohlavské děti.

školní kronika
1. máj 1958 na smiřickém stadioně.

školní kronika
1. máj 1958 na smiřickém stadioně.


  9. květen byl ve Smiřicích slaven položením věnců k pomníku Svobody. V obci jsme pro veřejnost nic nepodnikli.

JZD, řepa.
  Pozdním příchodem jara se velmi opozdily polní práce v JZD. S pozdním jarem deště způsobily katastrofální situaci v setí a okopávání cukrovky, cibule, čekanky a zeleniny. Byly zmobilisovány všechny síly na pomoc a tak se podařilo protrhat cukrovku do 5. června. Cibule a čekanka však zarůstaly travou. Všechny ženy z vesnice pomáhaly, brigáda žáků ze střední školy ve Smiřicích po 3 dny plela cibuli. Muži pracovali na lukách, ale dlouhotrvající deště znehodnotily asi 50 % sena.

Černý kašel: MDD.
  Vlhké počasí letošního jara způsobovalo mnoho nemocí. Ve škole i mateř. škole se rozmohla epidemie černého kašle, který vrcholil asi v polovině června. Všechny děti 1. třídy onemocněly, z 2. třídy několik žáků. Epidemie ohrozila vážně konání Dětského dne. Okresní epidemiolog Dr. Šťastný povolil jeho pořádání pouze pro místní děti, s vyloučením návštěvy cizích hostů.

Školní výlet.
  Letošní školní výlet byl také pod dojmem černého kašle. To však byly teprve jeho začátky, kdy jsme ještě s určitostí nevěděli, co se z kašlání vyvine.
  Jeli jsme autobusem do Slap, na Konopiště a ze Slap parníkem do Prahy, odtud večer opět autobusem domů. Výlet to byl velmi pěkný, až na chladné odpoledne, které jsme prožili na řece, při cestě do Prahy. Všichni účastníci byli spokojeni.

školní kronika
Mezinárodní den dětí 1958 - průvod jde kolem holohlavského hřbitova.

školní kronika
MDD 1958 - v dnešní Dlouhé ulici.

školní kronika
MDD 1958 - tanečky žákyň ve školním parku.

MDD.
  Na 21. června, hodně pozdě jsme připravovali MDD. Myšleno bylo vhodně uzavřít školní rok. Do připravovaných akcí a napečeného cukroví přišel jako blesk zákaz pořádání pro epidemii černého kašle. "Den" se však přece konla v plném rozsahu, s hudbou a cvičením, ovšem za menší účasti okolních hostí. Vydařil se nad obyčej slušně, ba i zbyl nějaký ten hmotný zisk. Vydatně pomáhali všichni rodiče pod vedením s. Samka při úpravě prostranství a odpoledních atrakcích. Zde vévodil opět kuželník a střelnice pro malé i velké o ceny.
   V 18 hodin při skončení se mnohým nechtělo domů.

Konec škol. roku - práce ve škole o prázdninách.
  Školní rok skončil 30. června. Zakončení bylo slavnostní, právě jako zahájení. Školní místnosti na dva měsíce osiří, aby opět 1. září přijaly nové žáky.
  Místní národní výbor rozhodl na návrh ředitelství obou škol, aby byly upraveny splachovací záchody v celé škole a pro mateř. školu zřízena umývárna. Bylo nutno zavést vodu do druhé půli budovy. Brigádnické práce při sekání zdí a dlažby na chodbě vykonali soudruzi: Jošt, Štefan, Alušík a Cölba. Pomocné práce s. J. Černý. Odbornou instalaci vykonali pod "Doskou" s. Volt a Štěrba, instalatéři ze Smiřic. MNV uvolnil na tyto úpravy 20000 Kčs z akce "Z". Materiál nakupovala s. Lášková a s. Cölba v drobném prodeji jednak ve Smiřicích, jednak v Hradci Kr. Vykonané dílo má hodnotu asi 7000 Kčs. O prázdninách ještě provedli nátěr plech. částí budovy s- Volt a Štěrba. Hodnota díla asi 1000 Kčs. Ku konci prázdnin byla škola umyta a připravena pro vyučování.
  31. srpna 1958 Cölba ředitelŠkolní rok 1958 – 1959Zahájení.
  Školní rok 1958/59 byl zahájen 1. září v 8 hodin slavností. Byli přítomni zástupci MNV, KSČ, ČSM, ČSSS a cukrovaru. Po úvodním projevu ředitele školy pozdravili přítomní hosté žáky a přáli jim úspěch v práci. Společně byl vyslechnut projev ministra školství s. Kahudy. Po tomto slavnostním zahájení se rozešli žáci do tříd za vedení třídních učitelů.

Organisace.
  V tomto školním roce je sbor školských pracovníků v tomto složení: Ředitel - Ladislav Cölba, učitelka - Ludmila Runštuková, školnice - Anna Cölbová. Počet žáků proti roku uplynulému je opět vyšší. Je zapsáno celkem 54 žáků. Zápis podle post. ročníků:
1. tř. 14 .................... 10 chl. + 4 d.
2. tř. 15 .................... 6 chl. + 9 d.
3. tř. 5 .................... 2 chl. + 3 d.
4. tř. 8 .................... 1 chl. + 7 d.
5. tř. 12 ................... 8 chl. + 4 d.
54 ................... 27 chl. 27 d.

Žáci jsou rozděleni do dvou tříd: 1. + 2. post. roč. vyučuje Ladislav Cölba, 3. + 4. + 5. post. roč. vyučuje Ludila Runštuková. Počet žáků v I. tř. = 29, ve II. tř. = 25.

Ošetření zubů.
  V zubním ambulatoriu OÚNZ ve Smiřicích byl všem žákům školy 23. a 30. září ošetřen chrup. 3. září byli žáci 2. a 3. třídy očkováni proti neštovicím.

Náboženství.
  Přihlášených žáků na náboženství je poměrně méně, než léta předešlá. Celkem se přihlásilo k vyučování 7 žáků náb. čsl., 4 žáci náb. řktl. Nepřihlášeno zůstalo 29 žáků, V % je přihlášeno 22.5 %.

Návštěva oši.
  2. října provedl inspekci na škole okresní školní inspektor, Antonín Kaše. Prohlédl a podepsal úřední knihy, dokumentaci školy, školní plán a byl přítomen vyučování u obou učitelů.

SRPŠ.
  Volby do nového výboru SRPŠ byly provedeny 4. 11. 1958. Předsedou byl zvolen Josef Pácalt.

Nájemné ze škol. bytu.
  Odbor místního hospodářství rady ONV v Jaroměři stanovil nájemné ze školního bytu ve výši 582,- Kčs ročně, t. j. měsíčně 48,50 Kčs. Toto nájemné bylo vyměřeno z 97 m2 podlahové plochy á 6 Kčs za 1 m2.

Inventura.
  Podle výsledků inventarisace k 31. 12. 1958 bylo zjištěno:
1) DKP - poč. inv. č. 381 .................. cena 45 179 Kčs
2) ZP " " 14 .................. " 26 642 "
3) Učební pomůcky - počet inv. č. 498 cena 9 959,-
4) Polytechnická výchova " 34 " 455,-
5) Učitel. knihovna " 359 " 2 081,-
6) Žákovská knih. " 194 " 1 336,-
Celkem invent. čísel 1 480 " 86 652,-

Vánoce a pololetí.
  Před vánocemi uspořádal VŽ besídku s nadílkou Dědy Mráze. Všechny děti byly poděleny balíčky v hodnotě asi 8 Kčs. Vánoční prázdniny začaly ještě jednou událostí, která je novinkou v životě školy za posledních asi 10 let. Děti hrály divadlo. Nacvičily hru Šípková Růženka. Zhostily se svých úloh dobře, ale jako celek nevyznělo divadlo podle přání. Děti byly neukázněné, novotou hraní nijak nepřekvapené a tak některé scény vlivem několika herců pozbyly účinnosti. Čistý zisk ze dvou představení byl 217 Kčs a byl přidělen fondu výletu. Vánoční prázdniny trvaly do 4. ledna. Od 31. ledna do 6. února byly na škole prázdniny zimní. Těchto prázdnin bylo využito k zimnímu úklidu školy.

Zápis na šk. r. 1959/60
  1. února byl proveden zápis žáků pro první třídu na rok 1959/60. Bylo zapsáno 15 chlapců a 4 dívky - celkem 19 žáků. V příštím roce tedy bude velmi silná 1. třída a vysoký stav žáků ve třídách.

MDŽ.
  K MDŽ 1959 byla připravena besídka. MNV odměnil záslužnou medailí 5 matek s více než 5 dětmi.

JZD.
  Místní JZD konalo 10. února svoji prvou výroční schůzi. Byla opravdu slavnostní. Ve vyzdobeném sále Jednoty seděli u bíle prostřených stolů družstevníci a jejich hosté, družstevníci z Černožic, zástupci ONV, školy a organisací NF. Jednání družstevníků zpestřili žáci půlhodinovou kulturní vložkou. Byli také po zásluze pohoštěni.

Den učitelů.
  28. březen, Den učitelů, byl oslaven v okresním městě, Jaroměři. Slavnostního zasedání se zúčastnili všichni učitelé okresu a vyslechli referáty školního inspektora, předsedy odboru pro školství a kulturu a projev poslance Borůvky, který je každoročním hostem této oslavy. Na závěr přišli vojáci s hudbou a tančilo se do večerních hodin.

Řízená praxe.
  Podle rozhodnutí KNV vykonala na škole čtrnáctidenní řízenou praxi Jana Jarošová, žákyně 4. ročníku pedagog. školy v Hradci Králové. Velmi pečlivě vykonávala všechny svěřené práce od 2. 3. do 15. 3. Prokázala značné pedagogické znalosti.

1. máj.
  Na prvomájové oslavy jsme se letos připravovali zvlášť pečlivě. Chtěli jsme, aby průvod občanů a žáků byl co nejkrásněji vyzdoben. Pionýři si připravili i nový prapor, který dostali darem od ČSM, VŽ, SRPŠ a MNV. Počasí však zhatilo všechny plány. Od rána pršelo, průvod šel v dešti, papírová paráda opršela dříve, než jsme došli do Smiřic. Počasí se ustálilo asi v 10 hodin, kdy při slavnostním projevu vysvitlo slunce.

9. květen.
  Oslavy 9. května byly soustředěny do okresního města, ale i u nás jsme provedli malé oslavy ve formě besídky s programem.

školní kronika
MDD 1959 - průvod jde dnešní Dlouhou ulicí, uprostřed učitelka L. Runštuková.

školní kronika
MDD 1959 - děti mateřské školy s pěstounkami * V. Chlupatá a ** M. Joštová.

školní kronika školní kronika
Čelo průvodu. Foto vpravo: zleva žákyně Jarinová, Cardová, Marie Andrýsová a učitelka Ludmila Runštuková.

MDD.
  Mezinárodní den dětí byl letos dlouho připravován. Děvčata nacvičovala tance, zpěvy nazpívali žáci na magnetofon, mateřská škola předvedla ukázku spartakiádního cvičení, různé hry zabavily děti i dospělé. ČSSS Smiřice předvedly svoji maňáskovou scénu a korunou všeho byl upoutaný pionýr, který jezdil celé dvě hodiny. Návštěva odpoledne byla velmi pěkná a při nebývalé režii zůstalo po pohoštění všech dětí z Holohlav ještě 970 Kčs.

Školní výlet.
  Letošní školní výlet byl uspořádán do blízkého okolí: Opočno - Náchod - Ratibořice - to byla trasa výletu, konaného autobusem s vlečným vozem pro rodiče. Prohlídka zámků všechny uspokojila a dobrou náladu nemohlo ani počasí, které nesloužilo, pokazit.
  Druhý výlet byl vlakem do ZOO ve Dvoře Králové.

Konec škol. roku.
  Školní rok byl zakončen 27. června rozdáním vysvědčení. Učitelé nastoupili týdenní zemědělskou praxi na ČSSS v Holohlavech. 29. června bylo započato s malováním školy a trvalo týden. Škola byla vyčištěna a připraven k zahájení nového školního roku.Školní rok 1959 – 1960Zahájení škol. roku.
  Školní rok 1959/60 byl slavnostně zahájen 1. září za přítomnosti předsedy MNV Františka Jakubského, zástupce KSČ Jar. Víta, předsedy ZV cukrovaru ve Smiřicích, výboru žen a ČSSS, Jednoty a SRPŠ. Zahájení se povedlo společně s mateřskou školou v loutkovém sále školy. Po projevu ředitele školy promluvili k žákům přítomní zástupci veřejnosti. Pionýři přivítali nové žáky 1. třídy a každého podarovali kytičkou. Předseda rodičovského sdružení přivítal novou ředitelku Mateřské školy Ludmilu Bortlíkovou, která nastoupila po Ludmile Láškové, provdané na Slovensko, kde je v Bratislavě učitelkou MŠ. Byl vyslechnut rozhlasový projev ministra školství s Kahudy a žáci se rozešli pod vedením třídních učitelů do nově vymalovaných učeben. Začalo pravidelné vyučování u žáků 1. třídy, kterých bylo 19, seznámení se školním prostředím. První vyučovací hodině byli přítomni i rodiče žáků.

Organisace školy.
  Škola je dvoutřídní s celkovým počtem 63. Žáci byli rozděleni do tříd takto:
1. 2. post. ročník 34 žáků vyučuje Ladislav Cölba,
3. 4. 5. post. ročník 29 žáků vyučuje Ludmila Runštuková.
Podle pohlaví je 36 chlapců a 27 dívek. Chlapci ve škole převládají. Je to opět poprvé za několik let.

Zdravotnictví.
  O zdravotní stav, po celý rok se staral OÚNZ v Jaroměři. Hned v září byla provedena prohlídka zubů a jejich oprava ve Středisku ve Smiřicích. V říjnu byli žáci celkově prohlédnuti školní lékařkou dr. Jakubcovou a rentgenováni. Očkováni proti neštovicím byli žáci 1. třídy. Proti dětské obrně bylo provedeno očkování sirupem v březnu a všichni žáci byli proočkováni proti tetanu.

Nemocnost.
  Hned na počátku roku postihla 1. třídu epidemie planých neštovic, Hana Štefanová onemocněla infekční žloutenkou a po rekonvalescenci dostala zápal plic. Infekční žloutenka se stala letos metlou naší školy. Velmi se rozmohla v mateřské škole před vánocemi a po pololetních prázdninách byla m. škola uzavřena, protože většina dětí byla touto zákeřnou nemocí postižena. V 1. třídě národní školy onemocnělo 6 žáků, ředitel školy a jeho manželka byli též v nemocnici a tak bylo narušeno vyučování, které krátký čas vedla v obou třídách Ludmila Runštuková a poté byla do 1. třídy přikázána k vyučování L. Bortlíková. Choroby, kterými byli postiženi žáci, způsobily vysokou absenci, protože sourozenci nemocných museli být drženi doma v karanténě. Celkem bylo zameškáno na škole 3504 vyučovacích hodin, což je na žáka 109,7 hodin v průměru.

Náboženství.
  K vyučování náboženství se přihlásili celkem 4 žáci (3 čsl. a 1 řkl.). Pro malý počet žáků se náboženství na škole nevyučovalo.

SRPŠ.
  Byly provedeny nové volby výboru SRPŠ. Na členské schůzi byli zvoleni: předsedou Vác. Martínek, jednatelem Jos. Štrégl, místopředs. Lud. Brožová, pokladníkem Lad. Cölba, členové výboru Zd. Marksová, Jan Alušík, členové revisní komise Fr. Bohdanecký a V. Jošt. Nový výbor měl za úkol zlepšit práci SRPŠ ve spolupráci se školou. Scházel se každý měsíc a opisy zápisů posílal na MNV, aby tak národní výbor byl informován o jeho práci. Členské schůze byly čtyři. Díky spolupráci rodičů byl letošní běh školy klidný a zajišťována materielní pomoc škole.

Hospitace.
  15. prosince byla na zdejší škole společná hospitace učitelů smiřického úseku v 1. třídě u Ladislava Cölby. Při hodině čes. jazyka bylo přítomno 22 učitelů. Zhodnocení vyučování provedl s. P. Zahálka ze stř. školy ve Smiřicích.
  V lednu hospitovala na škole 10 hodin kandidátka učitelství Stanislava Jeklová ze Smiřic, která se dálkovým studiem připravovala ke zkouškám.

Pololetí.
  Na závěr pololetí o vánocích byla uspořádána besídka Dědy Mráze, kde byli všichni žáci poděleni dárky. SRPŠ přispělo na nadílku 500 Kčs, MNV 300 Kčs, VŽ 300 Kčs a Jednota 300 Kčs. Na závěr byly promítnuty pohádkové filmy.
  Pololetní vysvědčení bylo rozdáno 31. ledna. Celkem bylo klasifikováno 62 žáků, 1 neklasifikován. Propadají 3 žáci.

Tělocvična.
  Lékařská prohlídka žáků ukázala, že je nutno zvýšit péči o tělesnou výchovu. Protože v zimním období za nepříznivého počasí se musel tělocvik provádět ve třídě, což bylo při přeplněných třídách velmi obtížné, rozhodlo se vedení školy zřídit tělocvičnu z dosavadního loutkového sálu, který byl po většinu roku nevyužit. Bylo objednáno tělocvičné nářadí; došla 1 švédská bedna, 1 žíněnka, ostatní nářadí bude dodáno během 3. čtvrtletí. Třeba je prostor malý, je zlepšením v tělesné výchově. Místnost byla vymalována a podlaha napuštěna hydrovoskem.

Zápis do 1. třídy.
  Zápis do 1. třídy byl proveden 31, ledna. Bylo zapsáno celkem 13 žáků (4 dívky, 9 chlapců). Stav žáků na škole stále stoupá a blíží se k hranici, kdy je možno zřídit třetí třídu. Problémem je její umístění, protože dosud volné třídy jsou obsazeny mateřskou školou.

Rozpočet školy na rok 1960.
  Na letošní rok bylo z rozpočtu NV přiděleno národní škole 17.710 Kčs. Peníze byly rozděleny takto:
Kancelář a drobné výdaje 1893 Kčs
Údržba 1650 "
Palivo a energie 2650 "
Opravy a nákupy 11517 "
Do oprav byl počítán nátěr oken za 8000 Kčs, nákup 5 skříněk na šaty za 1800 Kčs, cihlová popelnice za 1000 Kčs, učební pomůcky za 360 Kčs, tělocvičné nářadí za 1500 Kčs.

Oslavy 15. výročí.
  V letošním roce slaví naše republika 15. výročí svého trvání. K tomuto výročí se připravovali všichni občané i škola. Byla proveden květinová výzdoba oken k 1. máji, nacvičena besídka k 9. květnu. Všichni žáci školy se zúčastnili májového průvodu, který se velmi vydařil. 1. května se konala pod patronací KSČ velká slavnostní besídka v hostinci Jednoty, kde účinkovali žáci školy a členové ČSM z obce i ČSSS. Při této příležitosti bylo šátkováno 16 nových pionýrů. Slavnost byla dojemná a velmi mile působilo vázání šátků, čehož se ujali celní představitelé veřejného života.

Školní spoření.
  Školní spoření opět vedl Voj. Prokop, účetní stát. spořitelny. Rok od roku stoupá počet úspor. Tak za rok 1959/60 bylo uspořeno 15 937 Kčs, což je na žáka v průměru 249,- Kčs.

Volby do NV.
  12. června se konaly volby do všech stupňů národních výborů a Nár. shromáždění. Také učitelé a žáci se zúčastnili aktivně příprav k volbám. Učitelé vyzdobili volební místnost, žáci v rámci předvolební agitace prováděli kulturní vložky místním rozhlasem. V den voleb vítali voliče u volební místnosti. Pro kandidáty Národní fronty bylo odevzdáno 100 % hlasů. 25. června se konalo ve škole první zasedání nového MNV, kde byli zvoleni funkcionáři. Předsedou je Oldřich Juriček, školskou komisi vede Ladislav Žižka. Noví funkcionáři budou pracovat po dobu 4 let. Jistě najdou kladný poměr ke škole a budou ji ve všem plně podporovat.

Školní výlet.
  Na školní výlet se připravovali žáci i rodiče delší dobu. U Turisty v Hr. Kr. byl objednán autobus s vlekem a stanoven cíl výletu - Praha. Po slunném ránu, kdy nastupovalo 60 dětí a 35 rodičů před školou do autobusu, se obloha zatáhla mraky a po celý den naší návštěvy v Praze drobně pršelo. Ale ani tato nepřízeň počasí nedovedla zkalit radost dětí z výletu a tak jsme i v dešti procházeli zoologickou zahradou, vítali jsme letadla na letišti v Ruzyni, prohlíželi si památky pražského hradu a nakonec shlédli staroměstský orloj v chodu. Domů jsme se vrátili pozdě v noci, unaveni, ale spokojeni.

Závěr školního roku.
  Slavné výročí našeho státu oslavil celý národ spontánně. Začalo květnovými dny, pokračovalo volbami a bylo dovršeno mohutnou II. Celostátní spartakiádou, přehlídkou naší síly a radostí nad vybudováni a dovršením socialismu v naší zemi. Krokem ke komunismu je péče o naše školství, kde od 1. září 1960 budou všichni žáci dostávat učebnice a pomůcky zdarma. Pod tímto mohutným dojmem byl zakončen školní rok. Vzhledem k účasti žáků na cvičení v Praze byl letos zakončen 18. června. Sobota - den dlouho očekávaný všemi žáky, den, kdy dostanou školní vysvědčení na kterém jsou vyčísleny jejich úspěchy i neúspěchy, se přiblížil. V osm hodin se shromáždili ve svých třídách a třídní učitelé je odvedli ke společné závěrečné slavnosti do tělocvičny. Zde už čekali rodiče. Po úvodním projevu ředitele školy se žáci zvedli ze svých míst a s kytičkami v rukou a slzami v očích se rozloučili s učitelkou Ludmilou Runštukovou, která odchází na jiné působiště na okres Žatec. Zahrnuta květinami a láskou dětí, kterou získala během svého tříletého působení v Holohlavech, nemohla dojetím ani promluvit. Jistěji budou mít i jinde děti v takové lásce. Závěrem této slavnosti bylo rozdáno vysvědčení.

školní kronika
MDD 1960 - čelo průvodu s hornickou kapelou prochází kolem hřbitova.

školní kronika
MDD 1960 - čelo průvodu přichází před školní park.

školní kronika
MDD 1960 - článek Ladislava Žižky z Holohlav v neznámých novinách.

Dětský den.
   Aby rozloučení se školou bylo veselé a nástup prázdnin radostný, uspořádalo SRPŠ 19. června Dětský den. Byl opravdu radostný a na jeho přípravě se podílelo mnoho tatínků a maminek. Všechny děti byly obdarovány, všem byla připravena radost. O krásný průběh se přičinila hornická dechovka ze Žacléře, estrádní soubor dolu Jan Šverma a rodiče, kteří byli pořadateli. Návštěva byla veliká, 450 dospělých přihlíželo průvodu a tanečkům dětí, poslouchalo koncert dechové hudby. I hradecký rozhlas se přičinil o popularizaci holohlavského dětského dne. Natočil s dětmi a pořadateli rozhlasovou relaci, která byla vysílána východočeským rozhlasem. O radostném odpoledni svědčí i článek Ladislava Žizky, uveřejněný v týdeníku Nové hradecko.

Závěr.
   Klasifikace za druhé pololetí byla provedena od 1. 2. do 18. 6. 1960, protože jarní klasifikace byla výnosem MŠK zrušena. Počet žáků na konci roku byl 65, prospělo 60, neprospěli 4, neklasifikován 1 žák. Celoroční průměr učební je na 1 žáka 1,68, což je o 9 desetin lepší, nežli v pololetí.
   Těsně na konci školního roku se přistěhovaly 2 žákyně, ve stavu neuvedené a tak pro škol. rok 1960/61 bude zapsáno celkem 71 žáků.
   V Holohlavech, dne 30. června 1960. Ladislav Cölba ředitel
   8. 11. 1960 Vladimír Šetek, ošiŠkolní rok 1960 – 1961  Školní rok 1960 - 61 byl zahájen 1. září společným shromážděním v tělocvičně školy. Letošní školní shromáždění na začátku roku je zvláště významné; rozhodnutím strany a vlády ČSSR byl připraven krásný dar všem dětem. Poprvé v dějinách dostávají všechny děti učebnice a školní pomůcky zdarma. Cena tohoto daru pro naši školu je veliká. Celkem bylo zaplaceno 5 200 Kčs. Výdaje na jednotlivé žáky v postupných ročnících jsou:
1. post. roč. 103 Kčs
2. post. roč. 61 "
3. post. roč. 81 "
4. post. roč. 64 "
5. post. roč. 75 "

Náklady na učebnice a pomůcky na naší škole byly rozvrženy takto:
Post.roč. - Učebnice - Pomůcky - Celkem
1. 440,70 900,10 1 341,60
2. 427,35 817,50 1 245,85
3. 796,60 337,40 1 134,-
4. 499,20 536,- 1 035,20
5. 264,30 187,80 452,10
1 968,95 3 238,80 5 208,75

  K 1. září 1960 se dostavilo do školy celkem 71 žáků, dne 2. 9. 1960 se odhlásila Marie Ciesarová, takže stav žáků je 70. Byli rozděleni do tříd takto: 1. tř. - třídní učitel Ladislav Cölba, počet žáků 35. 2. tř. - třídní učitelka Jaroslava Odehnalová - Tunová, počet žáků 35.

  Od 1. září 1960 byla na školu ustanovena učitelka Jaroslava Odehnalová - Tunová. Narodila se 2. května 1937 v Černožicích n. L. Otec pracoval jako strojní zámečník u fy. Čerych v Josefove. Ve 4 letech otec zemřel a matka šla pracovat do továrny VDP v Černožicích, kde pracuje dosud. Jaroslava ukončila školní docházku ve 4. roč. střední školy ve Smiřicích a 1. 9. 1952 začala navštěvovat pedagogickou školu pro vzdělání učitelek mateř. škol v Jaroměři, kde složila 7. 6. 1955 maturitní zkoušku a dosáhla způsobilosti vyučovat na mateřské škole. Do 1. září 56 konala řízenou praxi na mateř. škole v Horním Maršově. Od 1. září 56 byla ustanovena jako ředitelka mateř. školy ve Vlčicích, okres Trutnov. Od 1. září 1957 působila jako řed. mateř. školy ve Velké Jesenici, okr. Jaroměř. Kvalifikaci pro 1. stupeň nár. školy si dodělávala soukromým studiem a zkoušky složila ve škol. roce 1958/59 na pedagog. škole pro vzdělávání učitelů národ. škol v Hradci Králové. O prázdninách 1960 se provdala. Její manžel pracuje jako mistr v n. p. Lina Černožice. Bydlí v Černožicích. 25. srpna 1960 nastoupila službu na národní škole v Holohlavech jako učitelka 2. třídy.

  O prázdninách byly provedeny některé úpravy ve školní budově. Ve školním suterénu byla upravena šatna o výměře 56 m2. Během prázdnin byl proveden nátěr oken a dveří u tříd nákladem 9.450 Kčs. Prováděli s. Svatoň a Bednář, oba zaměstnanci OKP Smiřice. Výměnu 1 umyvadla a 1 záchodové mísy provedl OSP Smiřice. Na dovybavení tělocvičny byla zakoupena 1 koženková žíněnka a 1 švédská lavička, oboje z rozpočtu MNV. Z výtěžku dětského dne zakoupilo SRPŠ kovovou konstrukci pro letní tělocvičnu za 2 400,- Kčs

  Zdravotní stav žáků nebyl už od počátku roku utěšený. Od 1. září se rozmohla epidemie příušnic, která postihla celou 1. třídu a část 2. třídy. Vyučování bylo narušeno hned na počátku roku na 4 týdny. Prohlídka zubů a jejich ošetření bylo provedeno ve Smiřicích v zubním ambulatoriu. Očkování bylo prováděno částečně z Hradce Králové a částečně z Jaroměře, která prováděla celkové prohlídky žáků. Bylo to jakési lékařské bezvládí, kdy na školu neorganizovaně přicházeli pracovníci OÚNZ a prováděli očkování a různé zdravotnické prohlídky.

  Dne 8. listopadu provedl na škole inspekci okresní školní inspektor Vladimír Šetek. O vykonané inspekci podal písemnou zprávu na MNV a škole.

  Oslavy VŘSR byly provedeny za spoluúčasti žáků střední školy ve Smiřicích, vedených s. Libuší Štrumhausovou. Oslavy byly připraveny velmi pečlivě za spoluúčasti všech složek NF, hlavní projev přednesl předseda MNV a KSČ. Program byl rozdělen na dvě části: vystoupení žáků mateř. školy, vystoupení žáků nár. školy a střední školy. Návštěva občanů byla veliká.

  Školní práce nebyla až do vánoc narušována žádnými vedlejšími rušivými vlivy. Vánoční prázdniny a první měsíc roku 1961 byl vyplněn úsilovnou prací v závěru pololetí. Pololetní vysvědčení bylo vydáno 28. ledna 1961. Prospělo ze 70 žáků 69.V prvním pololetí byla velmi vysoká absence žáků, zaviněna epidemiemi nemocí na začátku roku. Na jednoho žáka připadá 39,9 hod.

  Pionýrská organizace na škole má 35 jiskřiček a 34 pionýrů, Je na škole 99 % organizovanost všech dětí. Pionýrskou skupinu řídí Jar. Odehnalová, 1. oddíl Eva Čapková, 2. oddíl Marie Štréglová. Jiskry vede L. Cölba a hvězdičky vedou V. Andrýsová, Jiří Samek, Jana Smékalová, Jindra Cölbová.

  Z jarních oslav byly za účasti školy provedeny: Únor, MDŽ, 16. výročí osvobození, 40 let KSČ. Ke každí oslavě byla připravena kulturní vložka. Ke 40. výročí založení KSČ, což bylo jakýmsi úhelným kamenem celého jarního kulturního dění, vyhlásili zaměstnanci školy závazek: L. Cölba - a) věnuje ze své dovolené 21 dní pro vedení pionýr. tábora ROH stát. statky - v Maršově.
b) nacvičí se starší mládeží div. hru Most.
J. Odehnalová - věnuje zvýšenou pozornost žákům 5. třídy
Všichni zaměstnanci školy budou pracovat 8 dní v horské škole v Maršově, kam bude od 4. června do 11. června škola přemístěna.
Závazek byl splněn.

  Vysoké procento nemocnosti sice škole zavinily hlavně dlouhé nepřítomnosti žákyň H. Š. a Jarmily V., které byly každé 3 měsíce v nemocničním ošetřování.

  10. května odchází na mateřskou dovolenou učitelka Jarosl. Odehnalová a na její místo nastupuje Jana Jarošová, učitelka v Černožicích.

  SRPŠ se usneslo, že vyšle všechny žáky školy na týdenní pobyt v horské škole v Horním Maršově v Krkonoších. Celkem se jí účastnilo 66 žáků naší školy a 27 dětí mateř. školy. Celkový náklad byl 9 411 Kčs. Počasí vcelku sloužilo, dopoledne se vyučovalo, odpoledne se chodilo na výlety. Zvlášť pěkný výlet byl na Černou horu a do Krakonošovy zahrádky v Malé Úpě. Dozor nad dětmi pomohli vykonávat M. Žižková, A. Cölbová, Josef Štrégl, Marie Štréglová. V kuchyni pracovalo 5 maminek: M. Duchoňová, Ulynkoviesová, M. Merglová, M. Adámková a M. Šrámková. Díky obětavé práci všech pracovníků se letní tábor vydařil a bylo rozhodnuto, že se bude v příštím roce opakovat.

školní kronika
Odjezd ze smiřického nádraží do Maršova.
Vlevo uprostřed stojí František Bohdanecký, vpravo vysoký pan Nepokoj otec paní Špryňarové.
Vpravo pan Martínek se svou dcerou Jarmilou

školní kronika
Před vztyčením vlajky na táboře v Maršově. Hlásí pí. Štréglová, přijímá L. Cölba.

školní kronika
Nástup po denním zaměstnání.

školní kronika
Tak jsme se učili. - L. Cölba

školní kronika
Vedoucí: M. Štréglová, A. Cölbová a M. Žižková.

školní kronika
Naše kuchařky: Zleva: Merklová, Duchoňová, Mlinkovicsová, Šrámková a Adámková.


  Školní rok byl zakončen krátkým výletem do Dvora Králové do ZOO. Vysvědčení vydáno 30. června. Docházka byla velmi nízká z důvodů již uvedených a na konci roku připadá na 1 žáka omluven. zameškaných hodin. Slavnostní zakončení školního roku bylo v tělocvičně za účasti veřejnosti. Žákům, kteří opouštějí školu byly odevzdány upomínkové knížky, dar SRPŠ v ceně 369 Kčs.

  Školní spoření za rok 1960/61 bylo ukončeno. Celkem bylo uspořeno 30 846,70 Kčs. Na jednoho žáka připadá 422,55 Kčs.

  O prázdninách byl dokončen nátěr oken a dveří ve škole, takže je dřevěná část škol. budovy opět na řadu let ochráněna.

  V letošním roce byla provedena reorganizace celého školství a v jejím důsledku se změnilo i názvosloví škol. Škola našeho typu se jmenuje: Základní devítiletá škola, 1. - 5. roč., v Holohlavech.
Dne 31. srpna 1961.Ladislav Cölba, ředitel

školní kronika
Nové razítko a podpis Ladislava Cölby, ředitele holohlavské školy

Školní rok 1961 – 1962Zahájení.
  Školní rok 1961/62 byl zahájen 1. září při společném shromáždění žáků, rodičů a hostí. Zvláště byli přivítáni noví žáci, nastupující do 1. třídy a všichni dostali dárek od školské komise MNV, knihu Boženy Němcové, Babička.

Žáci a jejich rozdělení.
  K 1. září se dostavilo do školy celkem 63 žáků, rozdělených do 4 postupných ročníků. Pátý postupný ročník byl přeřazen na ZDŠ ve Smiřicích. Hned na začátku roku 15. 9. se odstěhovala Hana Hrušková, 31. 10. Jaroslav Smékal, 13. 11. se přistěhoval Stanislav Semerák a Ludmila Semeráková a 16. 3. 1962 se přistěhoval Karel Moravec. Až do konce školního roku navštěvovalo školu 64 žáků. Žáci byli rozděleni do tříd takto:

1. třída: vyučuje Ladislav Cölba, celkem ž. 32 (19 ch., 13 d.)
2. třída: vyučuje Jaroslava Odehnalová, " 32 (24 ch., 8 d.)

21. 10. 1961 nastupuje službu po mateřské dovolené učitelka Jaroslava Odehnalová a ji zastupující Jana Machová (Jarošová) odchází na trojtřídní školu v Černožicích n. L.

Prázdninové úpravy.
  O prázdninách byl dokončen nátěr oken a dveří ve škole. Práci provedli soudruzi Svatoň a Bednář, zaměstnanci Komunálních služeb Smiřice. Hodnota díla činí 9 000 Kčs. Jiné úpravy na škole nebyly podniknuty.

Zdravotní stav žáků.
  Jako roku loňského, ani letos nebyl zdravotní stav žáků utěšený. Celou školu postihly tři epidemie: angina, chřipka, zarděnky. Celkem bylo zameškáno 2 203 vyučovacích hodin, což činí v průměru na 1 žáka 44 h. Tato vysoká absence měla vliv i na plynulý výklad vyučovací látky a dalo hodně práce, než se podařilo učební osnovu splnit. 12. 9. byla na škole školní lékařka a všem žákům prohlédla chrup. 28. 9. byly vadné zuby opraveny v ambulatoriu ve Smiřicích. Druhá prohlídka chrupu byla 11. 4. 1962 a oprava zubů 10. 5. 1962. Díky dobré péči o zuby se stav neustále lepší.
  Lékařská prohlídka žáků se konala 20. 6. 1962, těsně před koncem školního toku a bylo zjištěno několik deformit páteře, ploché nohy, vady zraku a sluchu. Postižení žáci byli voláni k odbornému vyšetření do OÚNZ v Hradci Králové.

Kultura.
  Na kulturní akce se spojujeme se školou ve Smiřicích. 29. 9. 1961 byl vypraven zvláštní vlak ze Smiřic do Hradce Králové na divadelní představení KD "Naši furianti". Zúčastnili jsme se též 3 školních filmových představení a představení krajské loutkové scény, která hostovala ve Smiřicích. 4. 10. byla beseda s okrskářem SNB. Oslava VŘSR nemohla být konána pro veřejnost, protože byl adaptován divadelní sál. Konala se ve škole na shromáždění žáků. Program připravili Jiskry a Pionýři. Rovněž ve škole byla uspořádána vánoční besídka 22. 12. s malou nadílkou, kterou financovala Jednota. V listopadu a prosinci žáci účinkovali na schůzích ROH státního statku v Holohlavech. Oslavy Února se konaly ve škole s kulturní vložkou žáků. Úspěšně byl zvládnut MDŽ, kdy všichni žáci účinkovali před zaplněným sálem hostince. První máj byl letos velmi zdařilý. Účast 100 % a všeobecná spokojenost. Vyvrcholením kulturní činnosti bylo uspořádání Dětského dne 17. 6. 62.

Dětský den.
  Pořadatelem bylo SRPŠ a účastnily se přípravách a provedení všechny složky NF v Holohlavech a patronátní závod Statek Holohlavy. V programu účinkovali žáci ZDŠ v Holohlavech, Harmonikářský soubor ZVÚ z Hradce Králové a gymnasté Dynama Smiřice. Dopoledne bylo věnováno sportovnímu zápolení. Počasí nám přálo a tak odpolední program s průvodem obcí shlédlo přes 500 diváků. Večer byla taneční zábava. Celkový příjem byl 5353 Kčs, vydání 4046 Kčs a čistý zisk 1307 Kčs byl připsat na účet SRPŠ.

Školní výlet.
  Pro letošní rok byl plánován devítidenní pobyt v horské škole v Horním Maršově. Všechny Přípravy byly dokončeny a dva dny před odjezdem propukla epidemie zarděnek. Okresní hygienik odjezd zakázal. Náhradou bylo uspořádání škol. výletu do Doks k Máchovu jezeru. Autobus zaplatil dětem patronátní závod Státní statek a oběd, svačinu a večeři hradilo SRPŠ, takže děti měly výlet zdarma. Jelo se 26. 6. přes Jičín, Sobotku do Doks, kde se děti koupaly v jezeře a svezly se motorovou lodí. Výlet byl zdařilý a vrátili jsme se v 10 hodin večer.

SRPŠ.
  SRPŠ nevyvíjelo v letošním roce takovou činnost, která jí přísluší, ale přesto byly uspořádány 3 členské schůze, 5 výborových schůzí. 2 třídní schůzky. Bylo hlavním pořadatelem MDD a zúčastnilo se na všech podnicích školy, včetně školního výletu. Aktivně při dětském dnu pracoval hlavně s. L. Žižka, který byl iniciátorem celého podniku. Dík za spolupráci patří všem ostatním členům výboru a rodičům, kteří celou akci zajišťovali.

Zakončení škol. roku.
  Školní rok byl ukončen 30. června společným shromážděním žáků za účasti předsedy SRPŠ s. Martínka, který se zúčastnil rozloučení se žáky. Žákům vycházejícím byly darovány knihy, věnované SRPŠ a po napomenutí žáků o zhoršeném chování a dbalosti o zdraví o prázdninách byla rozdána vysvědčení. Tím byla zakončena opět jedna etapa dětského života a života školy.

Prázdniny.
  Třídy ztichly, život ve škole umlkl, ale po krátké přestávce opět začala příprava nového školního roku. Do školy nastoupili malíři a vymalovali učebny a chodby. Práci prováděl malíř Vaněk ze Smiřic pod patronací Komunálních služeb. V. Chlupatá a L. Cölba provedli nátěry schodů šedou barvou. A tak v práci uběhly dva měsíce prázdnin a přiblížil se opět 1. září. 30. srpna 1962 Ladislav Cölba


Starší ročníky     1958 / 59     1959 / 60     1960 / 61     1961 / 62     další ročníky