Kronika města Smiřic - III. díl, rok 1935

Zdroj: Státní oblastní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku       Rok 1934        Rok 1936        Smiřické kronikyRok 1935Rozpočet obecní na rok 1935 vykazoval tyto úhrnné položky:
   Potřebuji řádnou v částce Kč 383 691,-
   úhradu řádnou v částce Kč 319 481,-
   schodek činil tudíž Kč 64 210,-
   byl kryt 40% přirážkou k dani činžovní ze základu Kč 40 509,60 a 210% přirážkou k ostatním přímým daním ze základu Kč 22 262,20

   1. ledna 1935 činil počet nezaměstnaných ve Smiřicích 58 osob. V celé Československé republice činil počet neumístěných uchazečů u zprostředkovatelen práce k témuž dni 755 149 osob.

   Od 1. ledna t.r. ustanoven byl za dosavadní úředníci Anežku Rufferovou, jež se svého místa pro nemoc vzdala, městským kancelistou Antonín Dědeček.

   1. ledna uspořádal Laický apoštolát při děkanství v Holohlavech v Městské dvoraně ve Smiřicích dětskou divadelní hru “Vánoční sen” od V.B. Plumlovské. Ráno odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.

   Od 7. ledna do 30 března bylo v Mautnerově obecní kuchyni stravováno 91 smiřických dětí a řada chudých ve Smiřicích bydlících dospělých osob chutnými a vydatnými obědy.

   Zima i přes Nový rok byla velmi mírná, spíše deštivá. Teprve 4 ledna napadl první trvalý sníh; vydatně mrznout začalo 8 ledna. Od 10. ledna upravováno bylo poměrně značným nákladem na školním hřišti místní jednotou sokolskou kluziště, ale již 22 ledna začala velká obleva, jež zničila radost mládeže i dospělých. Téměř veškerý sníh se šel, led ze značné míry. Tuto zimu se mohlo jen málo ledovat. Později začalo ještě mrznouti, ale mrazy byly malé a netrvaly dlouho. Ani znovu napadli sníh neměl dlouho trvání. Obleva a větrné počasí nedopřály ani školní mládeži vhodné užití pololetních prázdnin začátkem února.

   24. ledna konána byla ustavující valná hromada Sportovního klubu Smiřice. Při ustavení čítal 60 členů a prvním předsedou zvolen stavitel František Belinger, jednatelem úředník Rudolf Malík. Spolkovou místností je Městský hotel. Spolek získal pro svoje účely pozemek (louku) na levém břehu Labe u Tyršova mostu a vhodně si jej upravil. SK Smiřice bylo povoleno používání městského znaku s podmínkou, aby znaku nebylo nijak zneužíváno.
   /. Ve Smiřicích spolek SK Smiřice byl ustaven již 1. dubna 1921, ale 18. června 1930 pro nezájem a nečinnost zanikl.- Také obnovený spolek netrvá dlouho a likvidoval roku 1938.

   25. ledna koná se (po rezignaci dosavadního starosty města Josefa Vychroně z důvodu stáří a choroby) doplňovací volba starosty, náměstků a radních. Starostou města zvolen Josef Šeda, kontrolor okresní nemocenské pojišťovny, I. náměstkem František Jelínek, II. náměstkem Štěpán Janda, do městské rady Jan Joneš.
   V I. čtvrtletí tohoto roku pořádal Okresní výbor pro zvýšení brannosti na Jaroměřsku, Okrsek Smiřický, nácvičné hodiny, již se zúčastnili přihlášení účastníci ze Smiřic i okolních obcí za vedení důstojníků jaroměřské posádky. Cvičilo se zpočátku (od 27 ledna) v hasičské sborovně, později v tělocvičně místní obecné a měšťanské školy.

   8. února uspořádala místní Osvětová komise v sále Městské dvorany přednášku spisovatelky Lídy Volfové z Náchoda na námět “Moje cesta Sovětským Ruskem”. Se světelnými obrazy.

   24. února sehrála místní Jednota divadelní ochotníků Jirásek v Městské dvoraně divadelní hru “Jízda za štěstím” od K. Stránského. Režii měl H. Hanuš a František Pfeifer, scénickou výpravu řídil St. Holeček.

   26. února uspořádal Městské dvoraně přednášku “O cizinecké legii” bývalý seržant cizinecké legie František Tuček.

   Koncem února v důsledku náhlé oblevy a vydatných dešťů vystoupila Voda byla by do značné výše na normál. Způsobila ve Smiřicích značné škody zejména v řečišti pod jezem na Šternberku. Odstraněním kamenů, jež zabezpečovaly labské přehy na některých místech, bylo umožněno prudkému toku vody trhati břehy. V zámeckém parku, kde byly kameny též odstraněny, podemlela voda břehy, takže se zřítilo do Labe 5 stromů a zavezením téměř poloviny řečiště (zavážka učiněna při úpravě Labe - při výkopu nového řečiště pod novým jezem) pod starým splavem obdržela voda nový vírový směr, narážející prudce na kamení teras u domku státního velkostatku. 26. února zřítil se teras do vymleté pod ním hlubiny a ohrozil domek, z něhož musely býti dvě rodiny narychlo vystěhovány. Velká část na vážky pod jezem byla velkou vodou odplavena. I na jiných místech potrhala labská voda břehy, jež se sesouvají.

   85. výročí narozenin presidenta republiky dr. T. G. Masaryka bylo v našem městě oslaveno veškerým občanském velmi upřímně a oddaně.
   Ve dnech
   2.,3. a 4. března byl při slavnostním představení v sokolském biografu promítán český zvukový film Zapadlý vlastenci, zhotovený podle románu K. V. Raise.
   6. března v předvečer na rozdíl pana presidenta Osvoboditele vyšel o o 1/2 7. hodině večerní lampionový průvod s hudbou od Pácaltových městem za Tyršův most, kde příležitostný proslov ponesl předseda místní osvětové komise řídící učitel v.v. Jan Pacák a projev Čsl. hasičstva k oslavám proslovil Bohumil Etflaiš za místní Sbor dobrovolných hasičů. Na to zapálená byla připravená Hranice. (Masarykovy vatry byly zažehnuty ve všech sídlech hasičských sborů v celé Čsl. republice). Projev zakončen byl zapěním čsl. státní hymny.
   7. března konána slavnostní schůze obecního zastupitelstva, na níž po projevu I. náměstka starosty Františka Jelínka o významu dne a životního jubilea pana presidenta republiky zvolen byl jednomyslně občanem města Smiřic. Umělecký provedený diplom čestného občanství byl panu presidentovi Osvoboditeli odevzdán na Lánech dne 23 dubna 1936. (Bližší údaje viz zápis k tomuto datu) Ze slavností této schůze byl panu presidentovi republiky zaslán pozdravný telegram.
   Téhož dne
   7. března večer konána v Městské dvoraně slavnostní akademie s přednáškou prof. Krále z Hradce Králové. Touto akademií uctěno životní jubileum pana presidenta dr. T. G. Masaryka a 100. výročí složení národní hymny “Kde domov můj?” - Oslavy tyto pořádala místní osvětová komise pod záštitou městské rady.
   10. března se ráno bylo v sokolském loutkovém divadle u Andrejsků slavnostní představení hry “Kašpárek jde do Prahy přát panu presidentovi” od Homolové.
   Po představení byly všecky přítomné děti v počtu 240 pohoštěny svačinou, jež byla připravena šlechetnými dárci na podnět Národní rady československé, jež vydal heslo “7 březen uctěte alespoň jedním dobrým skutkem!”.
   11. března uctila pak narozeniny pana presidenta Osvoboditele i školní mládež besídkou v sále u Andrejsků. (Minulý týden byla škola pro epidemii angíny uzavřena).

   10. března konala Národní Jednota střelecká ve Smiřicích za účasti hlavních činovníků župy z Hradce Králové X. jubilejní valnou hromadu v hostinci K. Pácalta “Na kopečku”.

   24. března sehrál k uctění 85. pátých narozenin pana presidenta republiky v Městské dvoraně Dramatický odbor místní DTJ hru Emila Trévala “Zahučely hory” za režie J. Šedy.

   27. března pořádala místní Osvětová komise přednášku dr. F. Havelky, sekčního rady ministerstva obchodu v.v. na námět “V 16. roce republiky vzpomínáme rakouských žalářů”. Se světelnými obrazy. (Přednáška tato byla ve Smiřicích konána již 14. května 1925).

   31. března uspořádala místní Národní jednota střelecká pohostinský zájezd Spolku divadelních ochotníků z Jaroměře, který v Městské dvoraně sehrál operetu “Brandejsští dragouni” od Kubíka Mrázka, Requise a Jankovce.

   5. dubna schválilo obecní zastupitelstvo obnovení smlouvy města Smiřic s Elektrárenskými podniky města Jaroměře o dodávce elektrického proudu na dobu 10 let z dvouletou výpovědí.

   Téhož dne schválilo obecní zastupitelstvo zavedení řízení o zrušení práva veřejnosti na části parcely čkt. 714/4 (veřejná ulice zvaná “u brodku”), jelikož veřejná komunikace nebude tím nijak dotčena. Změna části parcely v Příční ulici převedena byla pak do soukromého majetku města a rozprodána zájemcům: manželům Stolejdovým, Propílkovým a Černým s podmínkou, že tíž se zavazují prodané pozemky prodat zpět za stejnou /t.j. prodejní) cenu, jakmile by jich obec potřebovala.

   Téhož dne usneslo se obecní zastupitelstvo za účelem zřízení urnového háje při zdejším hřbitově rozšířiti obecní hřbitov směrem ku dráze, ale provedení tohoto usnesení odloženo do té doby, pokud nebude opatřena potřebná částka na úhradu výloh s rozšířením hřbitova povstalých. Týž názor projevem byl i ve schůzi obecního zastupitelstva dne 20 prosince 1935.

   22. dubna sehrála v Městské dvoraně Skupina katolické mládeže pro Smiřice a okolí českou operetu “Románek z české vesničky” (“Měšťáci na venkově”) od J. Baldy a K. Moora za režie J. Vachka.

   23. dubna zemřel ve věku 75 let v Jaroměři bývalý dlouholetý tajemník města Smiřic (nyní v.v.) Alois Kudrnáč. Pohřeb jeho konal se 25 dubna v Jaroměři a rakev se zesnulým byla téhož dne 25 dubna převezena do Smiřic k městské radnici a po církevních obřadech na místní hřbitov pohřbena. Pohřbu zúčastnilo se velké množství zdejšího občanstva se členy městské rady a obecního zastupitelstva v čele. Na rakev věnovalo město věnec se stuhou s nápisem “Za věrné služby město Smiřice”.

   28. dubna za režie J. Lefnara a H. Hanuše a zas scénické výpravy St. Holečka sehrála místní Jednota divadelních ochotníků Jirásek v Městské dvoraně divadelní hru “Medvědí tanec” od V. Wernera.

   Na jaře zřízeno bylo pro dítky z mateřské školky dětské hřiště na travnatém obecním sadu mezi zahradou školní a Adamírovou. Uprostřed trávníku zřízeno pískoviště, poblíže Adamírova plotu zhotoveny pro odpočinek dětí dvě dlouhé lavice a stůl. K doplnění výbavy pořízena i krytá dětská houpačka pro 4 - 6 osob. Tímto zařízením jsou děti chráněny od nebezpečného přecházení přes často blátivou nebo prašnou silnici ke hřišti dřívějšímu na trávníku mezi školním hřištěm a obecním činžovním domem zřízeném.

   1. května oslaven Svátek práce obvyklým ranním budíčkem městské hudby kapelníka Františka Čertnera.

   1. května o druhé hodině odpoledne koná místní politickou organizací čsl. sociálně demokratickou průvod s hudbou městem na prostranství u školy, kde byl konán tábor lidu. Úvodem zahrána čsl. státní hymna a Píseň práce. Slavnostní řeč proslovil dr. B. Svěrák z Prahy.
   Na náměstí Masarykově konán v tutéž dobu tábor politické strany komunistické.
   Večer sehrál Dramatický odbor místní DTJ v Městské dvoraně divadelní hru “Zahrada lásky”, veselohru od Viktora Froňka.

   12. května konalo Obchodní gremium ve Smiřicích na oslavu 25letého trvání v Městské dvoraně slavnostní valnou hromadu, při níž diplomem Jednoty obchodních gremií v Praze za 50 let provozování obchodní činnosti v rodině byli poděleni obchodníci: Karel Juliš, Stanislav Kubeš, Adolf Mahler a Jan Schiefner, diplomem Obchodního genia ve Smiřicích za 25letou činnost představenstvu a výboru a účastníci I. valné hromady: Josef Beran, Mořic Lustig, Josef Pospíšil, Bedřich Prokeš, Josef Sourada, Josef Stránský, Josef Strejček, Adolf Šimek a Václav Volt ze Smiřic, František Antoš z Holohlav, Leopold Hlavatý z Neznášova a Jan Holub z Trotiny.
   K této valné hromadě vydána též tištěná zpráva, jejíž jeden výtisk je uschován také v Městském archivu.

   19. května konány byly po celé Čsl republice volby do Národního shromáždění RČS. Počet odevzdaných platných hlasů ve Smiřicích činil: pro poslaneckou sněmovnu 1478 hlasů, pro senát 1311 hlasů. Z toho obdrželi:
   republikáni do poslanecké sněmovny 67 (do senátu 59), čsl. soc. demokraté 467 (409), čsl. národní socialisté 274 (253), komunisté 84 (67), čsl. strana lidová 161 (147), něm. svaz rolníků (Bund der Landwirte) 1 (1), něm. křesťanští sociálové 1 (1), čsl. živnostníci 300 (266), sudetoněmecká strana / Henlein 1 (0), fašisté 8 (8), národní sjednocení 107 (100) hlasů.

   26. května konány byly volby do zemských a okresních zastupitelstev. Ve Smiřicích odevzdáno při volbě do zemského zastupitelstva země České 1395, do okresního zastupitelstva 1378 platných hlasů. Z nich obdrželi:
   republikáni do zemského zastupitelstva 83 ( do okresního zastupitelstva 79) hlasů, čsl. sociální demokraté 442 (443) čsl. národní socialisté 253 (244), komunisté 74 (76), lidovci 156 (154), něm. křest. sociálové 1 (0), čsl. živnostníci 298 (294), sudetoněmecká strana / Henlein 1 (1), fašisté 2 (1), Národní sjednocení 85 (86) hlasů.

   26. května sehrála místní Jednota divadelních ochotníků Jirásek českou veselohru Franka Tetauera “Evino nedůstojné povolání” (“Zrada vzdělanců”) za režie J. Lefnara. Scéna: St. Holeček. Pohostinsky vystoupili: vynikající členka pražských divadel Meda Valentová a člen Jednoty divadelní ochodníků Klicpera z Hradce Králové Jan Vaněček.

   27 ledna odevzdán byl městské radě ve Smiřicích II. díl pamětní knihy obecní v kůži vázaný, v němž jsou zpracovány zápisy z 1914 - 1933.

   7. června před polednem (v 11 hod. 20 min.) zahrazen v Labi na Šternberku přítok, takže od tohoto dne hlavní tok labský teče jen regulovanou částí přes nový jez a náhonem ke mlýnu. Tím charakteristické podjezí na Šternberku mění svůj dosavadní ráz. V létě bylo toto podjezí z větší části zasypáno.
   Na pozemku takto získaném upraví si místní Tělocvičná jednota „Sokol“, jež si jej od Vodocestného fondu ČSR zakoupila, své stálé letní cvičiště. S úpravou téhož bylo již na podzim (v září 1935) počato. Také železný most nad jezem na Šternberku bude vbrzku rozebrán.

   2. července vzat na vědomí městskou radou přípis fy Ed. Ad. Malburg a syn, a.s. o přeměně firmy na akciovou společnost. Jmenovaná firma věnovala současně Kč. 1000,- v prospěch chudinské kuchyně.

   5. července večer konána byla místní osvětovou komisi za spoluúčastí okolních obcí na Chlomku u Habřiny veřejná oslava památky Mistra Jana Husa. Slavnostním řečníkem byl Ferdinand Tichý, farář církve čsl. z Kutné Hory.

   6 července uspořádala místní Tělocvičná jednota Sokol na hřišti u školy letní večerní tělocvičnou akademii.

   2. srpna konala se doplňovací volba dvou členů městské rady za rezignovavší členy Štěpána Jandu a Václava Černého. II. náměstkem starosty města zvolen byl Josef Jech, zahradník a do městské rady Josef Čeněk, obchodník.

   V srpnu (datum chybí- pozn. P.) konán péčí místní Ochrany matek a dětí na hřišti u školy Dětský den.

   1. září odpoledne pořádal Vzdělávací a zábavní spolek Osvěta v zahradní restauraci Na lednici lidovou veselici, jejíž čistý výtěžek připadl ve prospěch vánoční nadílky.

   14. září uspořádala místní Tělocvičná jednota Sokol v sále u Andrejsků “Večer čar a kouzel” (revue z oboru salonní magie a antispiritismus) Václava Červeného - Toriniho z Hradce Králové.

   15., 22., 29. září, 6. a 13. října u příležitosti 10letého trvání Národní střelecké jednoty ve Smiřicích konány byly I. střelecké závody.

   22. září sehrála Jednota Divadelních ochotníků Jirásek v Městské dvoraně hru “Černá věž” od g. S. Kaufmanna za režie H. Hanuše. Scéna: St. Holeček. Jako hosté spoluúčinkovali F. Černý a F. Dušek, členové “Vrchlického” z Jaroměře.

   28. září až v 7 října hostovalo ve Smiřicích Divadlo českého severovýchodu (ředitel Alfréd Vladyka) a sehrálo v Městské dvoraně postupně tyto hry:
   R. Rudolf “Varhaník u svatého Víta”, A. z Vildenbrucku “Román továrního děvčete”, P. Schönthan “Svatba naší Helgy”, B. Viková-Kunětická “Reprezentantka domu”, Max Halbe “Když ledy jdou”, Ben von Eysselstein “Přistání z nouze”, Jan Pakosta “Láska za čtyři sta korun”, A. L. Rob de Flers a E. Rey “Rozkošná příhoda”, J. K. Tyl “Paličova dcera”, Tudor Musateseu “Valčík tonoucího Titaniku” a pro mládež od Jiřího Dohnala Kluci, duchové a Kašpárek”

   18. října uspořádala místní Osvětová komise v Městské dvoraně přednášku cestovatele Stanislava Škuliny na námět “Dnešní Habeš” se světelnými obrazy.

   18. října dopoledne navštívil město Smiřice zplnomocněný ministr a čsl. vyslanec v Paříži dr. Štefan Osuský se svou chotí, roz. Vachkovou ze Smiřic. Navštívili rodný domek paní vyslancové V Mautnerově třídě čp. 192 (dnešní Mlýnská ulice - pozn. P.) a ještě před polednem odjeli do Jaroměře, kde pan ministr téhož dne večer proslovil v sokolovně přednášku na námět “Postavení Československa v dnešní Evropě”. Příštího dne 19. října na zpáteční cestě z Jaroměře a Josefova zastavil se celý průvod páně ministrův ve Smiřicích, kde při té příležitosti bylo přichystáno panu ministrovi v zasedací síni obecního zastupitelstva v budově městské spořitelny oficiální uvítání, jehož zúčastnili zástupci městské rady, obecního zastupitelstva, místních státních úřadů, průmyslový závodů, škol, korporací, jakož i zástupci měst Jaroměře a Josefova.
   Vzácné a milé hosty za město Smiřice slovy vřelými a procítěnými uvítal starosta města Josef Šeda, načež se ujal slova továrník Jiří Lefnar, který pana ministra i jeho choť uvítal jménem všeho občanstva, státních a průmyslových podniků a v závěru své řeči pravil: “Máme Vás, pane ministře rádi nejenom pro Vaši vzácnou činnost při zastupování zájmů republiky československé, jejíž úsilí směřuje stále k udržení míru, nýbrž jste nám blízkým i proto, že jste manželem naší rodačky - Vaší vzácné choti Pavly”.
   Na to pan ministr dr. Osuský v delší řeči v níž zejména zdůraznil národní i politickou jednotu Čechů i Slováků, poděkoval za upřímné přivítání, načež po malém občerstvení se svým průvodem se Smiřic odjel.
   Vzácní hosté zapsali se též do pamětní knihy obecní.

   Od 26. října je v provozu jeden z Nových transformátorů elektrického proudu (zbudovány 2: jeden u Šimkových v Mezimostí a jeden v Městské dvoraně), dodaných fou Českomoravská, Daněk, Kolben, Praha; stavební práce provedl místní stavitel V. Volt.

   27. října u příležitosti jubilejní slavností věnována městem Smiřicemi na standartu dělostřeleckého pluku čís. 53 v Josefově stuha s nápisem “Necouvneme - nezradíme! Město Smiřice” Na stuze vyšit také městský znak. Slavnosti předání vzduch v Josefově zúčastnilo se mnoho občanů našeho města.

   18. výročí (vl. 17) prohlášení státní samostatnosti oslaveno bylo u nás v předvečer svátku Dne svobody 27. října veřejnou oslavou místní osvětové komise v Městské dvoraně. Slavnosti proslov přednesl předseda m.o.k. řídící učitel v.v. Jan Pacák, Načež byla zapěna čsl. státní hymna, příležitostné pěvecké sbory a zahrány divadelní hry “Jejich lidská tvář” od J. Kopty a “Domů” od Jar. Hilberta. Spoluúčinkoval též ochotnický hudební kroužek.
   28 října sehráno bylo sokolském loutkovém divadle u Andrejsků slavnostní představení hry “Honza Orlobijce” od Jar. Homoly.

   Od 4. listopadu vyvářeny byly péči místní obecní chudinské komise v Mautnerově obecní kuchyni polévky pro 110 chudých smiřických dětí a řadu nemajetných dospělých ve Smiřicích bydlících osob. Na vyváření v této kuchyni věnovala místní Spořitelna Smiřická v tomto roce Kč 12 000,-.

   Týž peněžní ústav (městská spořitelna) věnoval
   Kč 50 000,- na produktivní péči města Smiřic a
   Kč 2 000,- fondu na postavení pomníku padlých ve světové válce

   Péčí místního Sboru dobrovolných hasičů vykonány byly tyto přednášky:
   18. listopadu: starosty Sboru Bohumila Pádra na námět “O významu bojových plynů. O nebezpečí budoucí války. O ochraně kolektivní jedince”. Veřejnosti přístupná přednáška koná na v hostinci u Pácaltů.
   25. listopadu: státního obvodního lékaře MUDr. Aloise Zlámalíka v hostinci u Horáků (U nádraží) “O první pomoci při leteckém útoku. Samaritní služba a praktické pokyny.”
   2. prosince té jehož řečníka(MUDr. Al. Zlámalíka) v hostinci u Valterů na námět “Samaritní organizace. Přehlídka vykonané práce a úkoly práce další.”

   Na podzim vykonána byla Sboru dobrovolných hasičů po městě národní sbírka pro Jiráskovo divadlo v Hronově, jež vynesla v našem městě Kč 368,-.

   V téže době (na podzim) byly vykáceny i vzrostlé kaštany při okresní silnici na Šternberku, které celou čtvrť po dlouhou dobu charakterizovaly.

   1. prosince sehrál Dramatický odbor místní DTJ v Městské dvoraně divadelní hru “Lidčina vina” od Al. A. Suka za režie F. Duška.

   8. prosince uspořádala místní Dělnická tělocvičná jednota v Městské dvoraně Dětský dýchánek, spojený s nadílkou mládeže.

   13. prosince likvidoval Místní výbor obrany obyvatelstva ve Smiřicích a téhož dne utvořen byl podle nařízení okresního úřadu ve Dvoře Králové n./L. výbor Civilní protiletadlové ochrany (CPO), jejímž předsedou je starosta města Josef Šeda, místopředsedou PhMr. J. Stříbrný, velitelem major v.v. František Stránský, jeho zástupcem továrník J. Lefnar.

   14. prosince vzdala se po své vysoké stáří president Osvoboditel dr. T.G. Masaryk svého vysokého úřadu, jejž zastával se vzácnou svědomitostí od roku 1918 po 17 let. Zpráva o tomto rozhodnutí pana presidenta naší republiky, jenž je i čestným občanem našeho města a těšil se všeobecné úctě a vážnosti, způsobila u nás hodně rozruchu.

   18. prosince sešlo se Národní shromáždění ČSR ve starobylém sále Vladislavském na hradě Pražském, aby zvolilo ve své schůzi nového presidenta republiky, nástupce prvního presidenta Osvoboditelé dr. T.G. Masaryka. Důstojným nástupcem jeho Zvolen byl dosavadní ministr zahraničních věcí (úřad tento zastával po 17 let!) a dlouholetý spolupracovník Masarykův Dr. Edvard Beneš. Zvěst o jeho zvolení přijata byla v našem městě radostně a s uspokojením. Po celý den bylo město slavnostně vyzdobeno prapory a státními vlajkami.
   Ze schůze obecního zastupitelstva, konané 20. prosince 1935 zasláno bylo odstupujícímu presidentovi Osvoboditeli dr. T.G. Masarykovi poděkování za vykonanou celoživotní práci a upřímné přání dlouhého žití, nově zvolenému presidentovi republiky holdovací telegram s přáním, aby zásady dr. T. G. Masaryka byli vůdčími i v dobách dalšího vývoje naší osvobozené vlasti.

   24. prosince péčí obecní chudinské komise bylo poděleno u příležitosti Vánočních svátků 35 Smiřických potřebných dětí obuvi, 22 chlapců obleky, 19 děvčat látkou na šaty, 10 dětí prádlem a 67 starších nemajetných osob flanelem a moukou. Nadílka se konala bývalé kanceláři Městského úřadu za přítomnosti starosty města, členů chudinské komise a učitelského sboru. Náklad na zakoupení všech věcí kryt je z příjmů obecní chudinské komise a darů příznivců. Mimo to 100 chudých občanů obdrželo po 1q , Ed. Ad. Malburg a syn, a.s.
   (Vánoční nadílka církve evangel.- českobratrské konala se v Husově sboru v neděli 15 prosince, církve československé tamže 22 prosince)

   25. prosince 1935 sehrály sdružené spolky „Hanka“, „Jirásek“ a „Sokol“ ve Smiřicích v Městské dvoraně operetu Jára Beneše „Na tý louce zelený“ za režie Jiřího Lefnara. Hra tato byla opakována 26. prosince odpoledne a večer, 29. a 31. prosince 1935, jakož i 1. ledna 1936 večer ve Smiřicích, 5. ledna odpoledne a večer a při dalším zájezdu 1. března dvakrát pohostinsky v Hořicích, 12. ledna odpoledne a večer v Nové Pace a ve Smiřicích ještě 19. ledna večer. Hráno celkem 13 krát.

   Při úpravě Labe po zasypání podjezdy na Šternberku, jež bylo v roce 1936 dokončeno, zbytečný železný Most nad bývalým jezem, prodán byl firmě bratři Hamplové z Hradce Králové za Kč 3 500,-, která si je na podzim r. 1935 rozebrala.

   Na okresní silnici, t. zv. “haťovou”, stavěnou z větší části v roce 1935, zavázala se obec Smiřice přispěti částkou Kč 70 000,- zaplacením stavebních plánů.

   Na dláždění Okresní silnice od Pácaltových k cukrovaru, dlážděnou v roce 1935, zavázalo se město Smiřice přispětí část Kč. 20 000,-. Úpravy této silnice obec naléhavě potřebuje, neboť vede kolem obecního hřbitova.

   Počasí roku 1935 pro vegetaci nebylo příliš příznivé, neboť většinou, zejména v létě bylo velmi sucho. Zima 1935/36 byla však velmi mírná.

   V roce 1935 byla promítnuto v sokolském biografu u Andrejsků celkem 34 filmových pořadů; z toho bylo 10 českých, 24 cizích; pro dospělé uspořádáno 34, pro mládež 4, kulturní dvě představení.

   V témže roce 1935 sokolské loutkové divadlo předvedlo představení 9 s úhrnnou účastí 1648 osob; průměrná účast na jedno představení činila 184 návštěvníků.

   31. prosince ty 1935 bylo zařazeno ve veřejné obecní knihovně
   3122 svazků zábavných knih
   1143 svazků poučných knih
   301 časopis
   úhrnem 4566 svazků.
   V roce 1935 vypůjčují si z knihovny 184 čtenáři celkem 62001 knihu, z toho 397 poučných.