Kronika města Smiřic - III. díl, rok 1936

Zdroj: Státní oblastní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku       Rok 1935        Rok 1937        Smiřické kronikyRok 1936Rozpočet obecní na rok 1936 vykazoval tyto úhrnné položky:
   Potřebu řádnou v částce Kč 406 130,-
   úhradu řádnou v částce Kč 324 180,-
   schodek řádný v částce Kč 81 950,-
   který byl hrazen 40% přirážkou k dani činžovní ze základu Kč 39.690,40 a 250% přirážkou k daním ostatním ze základu Kč 25 470,-

   K 1. lednu 1936 činil počet nezaměstnaných ve Smiřicích 65 osob, přihlášených ke státní stravovací akci (v celé republice činil počet nezaměstnaných k tomuto dni 797 870 osob.
   21 osob, pobírajících podporu podle takzvaného gentského systému;
   mimo ně jsou ve Smiřicích také oni nezaměstnaní, kteří se o práci nikde na úředních místech. nehlásí. Je tu též velká řada osob polozaměstnaných či takzvaně omezeně pracujících (pracují ob týden a podobně)

   13. ledna zahájeno bylo péči obecní chudinské komise v Mautnerově obecní kuchyni vaření celých obědů pro místní chudé (dosud od 4 listopadu 1935 vařeny byly pouze polévky, k nimž byly podávány housky). Stravováno bylo 110 dětí a velký počet dospělých osob. Vařeno bylo do 28 března 1936.

   19. ledna oslavila Spořitelna Smiřická 50 výročí svého založení. Toho dne byla konána za přítomnosti členů výboru a vládního komisaře slavnostní schůze, k níž bylo pozváno obecní zastupitelstvo obce zakladatelky.
   V povšechném proslovu předsedy výboru a starosty města Josefa Šedy vzpomenuto bylo záslužné činnosti spořitelny pro Smiřicko a zejména pro město, načež ředitelem ústavu Karlem Štípkem podán byl přehled o celkovém působení spořitelny v jednotlivých oborech a personálie.
   Po této slavnostní schůzi byla konána vnitřní mimořádná schůze spořitelního výboru, ve které u příležitosti výročí povolena byla řada jubilejních věnování.
   K jubileu ústavu vydána byla zvláštní ročenka, jejíž 1 výtisk uložený v městském archivu.

   20. ledna oslavil v kruhu své rodiny 75 narozeniny významný smiřický rodák prof. umělecko-průmyslové školy v Praze grafik Eduard Karel. Žije na odpočinku v Turnově.

   21. ledna uspořádala místní sokolská jednota v sále u Andrejsků přednášku “Habeš - země a lidé”. Proslavil jí red. Hadži Mohamed Abdallah Brikcius z Prahy. Se světelnými obrazy. Též odpoledne pro mládež.

   26. ledna táž jednota uspořádala v Městské dvoraně Tělocvičnou besedu. Odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.

   Zima 1935 - 36 byla velmi mírná, ledu málo, sněhu poskrovnu.

   2. února konala Masarykova letecká liga, skupina Smiřice na oslavu svého desetiletého trvání slavnostní valnou hromadu. Taž liga uspořádala na jaře pro mládež (chlapce) modelářský kurs, jejž vedl Jan Voltr, mechanik.

   11. února uspořádala místní Osvětová komise přednášku Prof. J. V. Sedláka z Prahy na námět “75 000 km Severní a Jižní Amerikou” se světelnými obrazy. Konáno v Městské dvoraně, odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.

   18. února uspořádala taž Osvětová komise přednášku MUDr. B. Janouška z Hradce Králové “Rusko a Kavkaz”. Se světelnými obrazy.

   86. narozeniny prezidenta Osvoboditelé dr. T.G. Masaryka oslaveným byli v našem městě zvlášť upřímně. 6. března večer procházela městem hudba kapelníka J. Kubáska ze Smiřic.
   7. března byl odeslán z městského úřadu zdejšího pozdravný telegram panu prezidentovi do Lán, večer pak šel slavnostní průvod od městské radnice k cihelně na kopci kde péčí místního Sboru dobrovolných hasičů byla zapálena Masarykova vatra. Nato přečten byl projev a zapěním státní hymny byla slavnost skončena.
   Sokolský biograf na oslavu tohoto dne promítal týž večer pro dospělé český film “Svítání”, ze života horníků.
   8. března odpoledne a večer uspořádala místní Dělnická těl. jednota ve dvoraně Tělocvičnou besídku. Týž den odpoledne sehrálo loutkové divadlo slavnostní představení “Král Ječmínek” od Eug. Stoklasy.

   Aby bylo co nejvíce zamezeno šíření nakažlivého záškrtu mezi dětmi, zavedena byla státní akce pro očkování proti záškrtu. Místní výbor pro Smiřice ustaven byl 7. března 1936 a předsedou jeho zvolen MUDr. Alois Zlámalík, státní obvodní lékař zde.

   10. března uspořádala místní Osvětová komise přednášku cestovatele a astronoma dr. K. Hujera na námět “Indií od Cejlonu přes Himaláje do Tibetu”. Se světelnými obrazy.

   10. března usneslo se obecní zastupitelstvo přispěti okresu na nadlepšení silnice v úseku od Tyršova mostu po náměstí před radnicí částkou Kč 7000,-.

   15. března se hrála místní Jednota divadelních ochotníků Jirásek pod záštitou městské rady hru Františka Langra “Jízdní hlídka” za režie Jiřího Lefnara. Odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.

   21. března uspořádala Těl. jednota Sokol v sále u Andrejsků programový večer z tělocvičnými, hudebními i jinými čísly. Druhého dne odpoledne konána za účasti mládeže Dětská besídka.

   23. dubna odevzdala delegace města Smiřic, v níž byli: starosta města Josef Šeda, I. náměstek starosty František Jelínek, obchodník Josef Čeněk a učitel Josef Rezek, na zámku v Lánech diplom čestného občanství města Smiřic pro prezidenta Osvoboditelé dr. T.G. Masaryka.
   Diplom čestného občanství vyhotovili akademický malíř Josef Heřman a knihař Čeněk Peml z Hradce Králové v roce 1935. Diplom je proveden na pergamenových listech zlatým písmem a je vložen do kožených desek, zdobených plasticky v kůži vymodelovaným velkým státním znakem. Na titulním listě je znak města Smiřic. Celek nese zvlášť k tomu účelu vyhotovenou visutou městskou pečeť.

   26. dubna uspořádala místní Jednota divadelních ochotníků Jirásek pohostinský zájezd “Červenobílé sedmy” z Hořic, která u nás odpoledne a večer sehrála operetu “Pro tebe, maminko” od Baldy - Kohouta - Fialy.

   1. května oslaven byl svátek Práce obvyklým budíčkem městské hudby a veřejnými tábory lidu: politické strany soc. demokratické a komunistické.
   1. května večer seriál dramatický odbor DTJ veselohru Maxe Felixe “Náš Moricek”.

   9. května uspořádala místní Pěvecká jednota Hanka v Městské dvoraně jarní akademii s pěveckým a hudebním pořadem. Spoluúčinkovalo též žactvo městské měšťanské školy.

   24. května konal místní 4. kmen Junáků Volnosti na hřišti u školy lehkoatletické závody svých členů.

   27. května vzpomenuto 52. narozenin prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše na Masarykově náměstí, kde za zvuků státní hymny vztyčena státní vlajka.

   31. května konáno na hřišti u školy místní veřejné cvičení Tělocvičné jednoty Sokol.

   Na jaře 1936 byly u poštovního úřadu Smiřice prodávány též dobročinné známky “Dětem”. Podle množství prodaných známek “Dětem” je zařazen poštovní úřad Smiřice na 3. místo v celé Československé republice (Prodáno 3340 známek za Kč. 4 300,-).

   Na jaře tohoto roku vyskytlo se neobyčejné množství chroustů, kteří na stromoví nadělali mnoho škody.

   Jaro 1936 bylo velmi vlhké a poměrně studené. Na lukách bylo hodně trávy, sklizena hojnost sena.

   2. června uspořádala místní osvětová komise v Městské dvoraně přednášku mořeplavci kapitána M. E. Vacka na námět “5000 námořních mil”. Se světelnými obrazy.

   8. června - 11 července upisována byla půjčka na obranu státu, na níž upsalo město Smiřice Kč 50 000,-; prostřednictvím všech tří peněžních ústavů místních upsalo 133 upisovatelů úhrnem Kč 1 248 500,-.
   Mimoto byla prováděna při upisování této státní půjčky splátková akce státních a veřejných zaměstnanců, jíž bylo hojně použito.

   14. června 1936 konán byl ve Smiřicích po slavnosti Božího těla eucharistický sjezd.
   Slavnost tato ráz výhradně náboženského Mělo ten účel, aby svátostný Kristus vyslyšel svůj lid a upevnil mír mezi národy.
   Slavnost začala na prostorném zámeckém nádvoří, obklopeném stinnými stromy a parkem. V národním stylu budov: pivovarské a administrativní budovy státní statků byl vybudován jednoduchý polní oltář s kazatelnou, odkud od 9. hod. ranní proslavil slavné kázání na námět “Ježíši, zachovej mír národům!” Msgre ThDr. Josef Buryšek a a 10. hod. slavnou mši svatou sloužil zástupce J. E. královéhradeckého biskupa Msgre ThDr. Konečný za bohaté asistence kněží a za zpěvu 40 zpěváků, řízených pí. Serbijenkovou, ředitelkou kůru.
   Četní hosté se sjížděli od časného rána vlakem i povozy. Město bylo bohatě vyzdobeno prapory.
   Odpoledne konal se slavnostní eucharistický průvod, jehož se zúčastnilo na 5300 osob. Vyšel o 2. hodině z Holohlav z chrámu Páně po slavném požehnání. V čele průvodu nesena státní vlajka, za ní kříž a po obou stranách papežské vlajky. Za nimi kráčela školní mládež, skauti, Mladá generace Spolku katolické mládeže, skupina vojínů, Orlové, Mariánské družiny, terciáři, skupina Slovaček v krojích, horníci, hasiči, asi 400 družiček. Pak následovala skupina ministrantů, bohoslovců a duchovenstva. Nejsvětější Svátost Oltářní nesena střídavě Msgrem Dr. Konečným a Msgrem Dr. Buryškem pod baldachýnem.
   Pak následoval lid podle stavu: zemědělci, živnostníci, dělníci a průvod končily ženy. V průvodu neseny byly četné standardy.
   Průvod prošel Smiřicemi na zámecké nádvoří, kde vykonáno bylo slavné svaté požehnání se zpívanými litaniemi, které zvlášť k tomuto sjezdu složil prof. Špatenka z Chvalkovic.
   Slavnostní projevy pronesli: předseda Eucharistického sjezdu Ing. Zd. Lameš, pan radní Jan Joneš, Msgr Jan Konečný, senátor N.J. Msgr. Dr. Th. Sobota a JUDr. František Šindler. Projevy přenášeny rozhlasem.
   Slavnost zakončena byla zapěním papežské a státní hymny.
   U příležitosti tohoto sjezdu bylo na místním poštovním úřadě použito příležitostného poštovního razítka “Eucharistický sjezd Smiřice 14/6 1936”.

   18. června byl do Smiřic vyslán zástupce ministerstva veřejných prací Dr. Urban, aby se přesvědčil o stavu regulace Labe u Smiřic. Byl zde a uznal potřebu dalšího pokračování v regulačních pracích.

   26. června odpoledne uspořádala místní obecná a měšťanská škola v sále u Andrejsků dětskou besídku, na níž se rozloučila mládež zdejší školy s oblíbeným ředitelem škol Karlem Doležalem, který po 35letém působení ve Smiřicích odchází 1. září t.r. do trvalé výslužby.

   6. července konána péčí místní osvětové komise na Chlomku u Habřiny oslava památky M. Jana Husa. Proslov pronesl insp. Jaromír Vít ze Rtyně.

   Od 14. - 18. července podle úředního nařízení vyzkoušeny dosavadní přípravy protiletecké obrany, hlavně zatemnění. Všecky zkoušky provedeny se zdarem a ukázali pohotovost obyvatelstva, které se skoro bez výjimky podřídilo nařízení CPO (Civilní protiletecké obrany).

   24. července z důvodu, aby bylo docíleno v celém městě elektrického osvětlení, zadalo obecní zastupitelstvo rekonstrukci celé elektrovodné sítě místní firmě Josef Laburda. Provedená postupně v tomto a následujícím roce.

   Téhož dne zadána byla přístavba Masarykova domů sociální péče: kuchyně a koupelna pro dětské jesle Ochrany matek a dětí. Zadáno staviteli Fr. Belingrovi za Kč 7 480,80, s příslušenstvím za Kč 8 810,60.

   V létě 1936 upravena byla nově značným nákladem Městská dvorana, byla nově vymalována, okna a dveře nově natřeny, dána nová osvětlovací tělesa.

   Ve dnech 1. - 14. srpna byla podle platných přepisů na městské radnici k veřejnému nahlédnutí vyložena pamětní kniha obecní a těšila se značnému zájmu.

   8. a 9. srpna hostovala ve Smiřicích Divadelní společnost ředitele M. Postla a sehrála v Městské dvoraně veselohru “Veselá vdovička” a 9 srpna hru M. Radoměřské “Světlo jeho očí”.

   V srpnu 1936 byly zjištěny na městském úřadě různé nepřístojnosti a nesrovnalosti rázu finančního v úřadování městského tajemníka Antonína Josky, na základě jichž obecní zastupitelstvo usnesením ze dne 25. září 1936 byl zmíněný městský tajemník dočasně zbaven svého místa, učiněno naň trestní oznámení a učiněna příslušná opatření k zajištění zpronevěřených částek. Provedena byla podrobná revise obecního hospodářství od obecní finanční komise a vyžádána byla i revise od okresního úřadu v Dvoře Králové n./L.

   20. - 23. září v místnostech hotelu Andrejsek byla otevřená loutková výstava místního loutkového divadla, jež se těšila zasloužené pozornosti. Navštívilo ji celkem 1040 účastníků z místa i širokého dalekého okolí (též z Náchoda, Hronova, Poděbrad, Hradce Králové a j.).

   4. října sehrála místní Jednota divadelních ochotníků Jirásek za režie F. Pfeifra hru V. Wernera “Lidé na kře”.

   18. října odpoledne uspořádala místní Ochrana matek a dětí v Městské dvoraně dětskou besídku, kterou pestrým pořadem vyplnilo žactvo místních škol.

   28. října k oslavě Svobody sehrála Jednota divadelních ochotníků Jirásek hru J. Doudlebského “Písničko, písničko česká”. Taž hra opakována ještě 8. listopadu odpoledne pro mládež, a večer pro dospělé.

   15. listopadu zahrál dramaticky odbor DTJ ve dvoraně za režie J. Šedy hru K. Fořta “V betonovém krytu”.

   Od 30. listopadu vyvářeny byly opět v Mautnerově obecní kuchyni pro zdejší chudou mládež i řadu dospělých potřebných lidí chutné a vydatné polévky (s houskou).

   4. prosince usneslo se obecní zastupitelstvo provésti vybudování kanalizace ve Smiřicích s podmínkou, že posudek projektu kanalizačních plánů od odborníků bude příznivý a s výhradou, že postup práce bude odvislý od finančních prostředků obce.

   6. prosince odpoledne uspořádala místní Dělnická tělocvičná jednota v Městské dvoraně Dětský dýchánek, spojený s nadílkou.

   18. prosince uspořádána péčí místní osvětové komise v Městské dvoraně přednáška magistr. rady JUC Beneše z Prahy na námět “Revolučním Španělskem”. Doprovázeno světelnými obrazy.

   Na podzim tohoto roku byla péčí místního okrašlovacího spolku upravená stráň na kopci u Lednice což přispělo značnou měrou ke zlepšení vzhledu této části našeho města. Okrašlovací spolek přispěl na úpravu stráně část Kč 3 000,-.

   V roce 1936 bylo v sokolském biografu v sále hotelu Andrejsek promítnuto celkem 42 pořadů; z toho bylo 12 filmů českých, 30 cizích, po dospělé 42, pro mládež 4, kulturní 2.

   Loutkové divadlo místní sehrálo celkem 9 představení s úhrnnou návštěvou 1943 osob; průměrná návštěva činila 216 účastníků.

   Spořitelna Smiřická měla za rok 1936 vkladů ve výši Kč 30 451 838,98.