Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1960

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1961Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).

Rok 1960


kronika Z novoročního projevu presidenta republiky

   ....

Vstup do nového roku
   Pracující ve všech místních závodech a podnicích zahájili nový rok v první pracovní den zvláštní slavností, na níž všichni byli seznámeni s plánem a pracovními úkoly pro celý rok 1960

Převzetí vodovodu do správy MNV
   Dnem 1. ledna 1960 podle dohody s KNV – odbor pro vodní hospodářství v Hradci Králové a se správou státních statků ve Smiřicích dosavadní vodovod státních statků převzat byl do správy MNV Smiřice.

Telefonní síť – kabelizace
   Pro rok 1960 připravena kabelizace telefonní sítě ve Smiřicích. Pro letošek připravena též stavební úprava Městského hotelu.

Svaz zahrádkářů: činnost r. 1960
   Z činnosti místní pobočky Svazu zahrádkářů a ovocnářů ve Smiřicích za rok 1960:
   13. ledna přednáška ovocnářského inspektora a správce okresní školky v Jaroměři Josefa Hroudy, který ke 46 posluchačům promluvil o ovocnářských aktualitách.
   26. ledna pronesl přednášku na námět „Proč jsem zahrádkářem“ řídící učitel v.v. Karel Kvasnička ze Staré Paky. Přítomno 44 účastníků.
   9. února 1960 u příležitosti výroční členské schůze zahrádkářů přednesl vhodnou přednášku o zahrádkářské práci prof. Kovanda z Hradce Králové – 34 posluchačů.
   18. února konán v sále kina MNV večer barevných filmů. Slovní doprovod k předváděným filmům obstaral profesor V. Řízek z Jaroměře. Účast: 118 zájemců.
   17. března přednáška profesora zemědělské školy v Kuklenách ing. Odrovského na námět „Výživa ovocných stromů a jejich ochrana“. - 38 účastníků.
   12. dubna přednášel zahrádkářům ve Smiřicích – sešlo se jich 40 – př. Hůbner z Jaroměře. Námět přednášky: Moje zkušenosti z pěstování mečíků.
   15. května: vycházka do Černožic k zahrád. odborníkovi s. Hanušovi (zhlédnuty zvláště cenné alpinky) a Sv. Reitmajerovi (tulipány). Zúčastnilo se 28 členů.
   21. května podal 120 posluchačům podrobný výklad o vzniku a výstavbě Josefova zasvěcený odborník a známý turista Stanislav Hofmeister z Josefova. Pořádáno v sále místního kina. hned nato v neděli
   24. května za účasti 66 výletníků uspořádána vycházka do Josefova, spojená s prohlídkou bývalé pevnosti a podzemních chodeb. Průvodní výklad podával osvědčený průvodce St. Hofmeister.
   19. června konán byl autobusový zájezd do Kutné Hory, při němž navštívena i tato místa: zámek Kačina se zemědělským muzeem, koniferové školky v Žehušicích, Sedlec se známou kostnicí, chrám sv. Barbory s pěknou květinovou výzdobou v okolí, Poděbrady s ladně uspořádaným lázeňským parkem. Zájezdu se zúčastnilo 75 zájemců.
   11. září 1960 uskutečněn zájezd do Choustníkova Hradiště na ovocné plantáže a na prohlídku moštárny. Zájem projevilo 24 posluchačů.
   22. listopadu konána byla na Městském hotelu přednáška mykologa P. Páráčka z Hradce Králové. Byla doprovázena světelnými obrazy a přivábila 39 posluchačů.
   Prostřednictvím Poštovní novinové služby odebírají místní zájemci 85 vtisků časopisu Rádce zahrádkářů a 14 výtisků čas. Ovocnářství a zelinářství.
   V roce 1960 vykoupeno bylo ve Smiřicích m. j. 812 q padaného ovoce a 85 q ovoce hodnotného.

Přednáška o Číně
   Místní odbočka Svazu čsl.-sovětského přátelství uspořádala 28. ledna 1960 v jídelně Městské dvorany přednášku místního občana Josefa Klimše na námět „Dva roky v Číně“. Byla doplněna četnými ukázkami pohlednici i upomínkových věcí a předmětů ozdobných i různých potřeb. na závěr večera byl promítnut úzký dokumentární film, natočený s. Klimšem v Číně, kam byl vyslán závodem ZVÚ v Hradci Králové. Přednáška byla velmi zajímavá, rovněž dotazy a bohatá diskuse. Návštěva početná – na 120 spokojených návštěvníků.

Územní reoorganizace
   Ve dnech 13. - 14. ledna 1960 zasedal ÚV KSČ a zaslal na národní výbory všech stupňů dopis, který byl m. j. projednáván i na plenárním zasedání MNV dne 29. ledna 1960. Obsahem dopisu bylo zvláště rozhodnutí o územní reorganizaci ve státě (reorganizace krajů a okresů). Současně s novým uspořádáním okresů a krajů bude na národní výbory přenesena celá řada úkolů, m. j. i část agendy důchodového zabezpečení.
   Z tohoto zasedání pléna MNV zaslána ÚV KSČ rezoluce, v níž vyjádřen souhlas s novým uspořádáním územní reorganizace …

Všeplenární schůze KSČ
   25. ledna 1960 konána v sále místního kina stranická všeplenární schůze KSČ, na níž projednávány byly m.j. úkoly členů kSČ pro letošní rok, akce Z v naší obci, přípravy pro oslavy 15. výročí osvobození naší vlasti RA atd.

Počasí
   Počasí počátkem ledna 1960 bylo poměrně mírné, trochu sněhu napadlo před 10. lednem, pak začalo mrznout, ale mrazy dlouho nepotrvaly. V poslední třetině měsíce bylo nadobyčejně teplo (někdy i v noci teplota nad nulou, nebo kolem nuly). Koncem ledna bylo nejhorší počasí – větrno s vánicemi -, kdy jeho vlivem opožďovaly se i autobusy (leckdy spoj ČSAD na Rodov – Račice ni nejel) a vlaky. Teprve na zlomu měsíce ledna a února 1960 začalo vydatně mrznout (i ke 20 stupňům pod nulou).
   V druhé třetině února 1960 nastala mírní obleva a až do konce měsíce února bylo počasí mírné až velmi mírné, takže bylo možno na zahrádkách již dělat průklest stromů, zakládat pařeniště atd. V posledním týdnu února dost vlhko, pršelo – i když ne příliš vydatně.

KSČ
   Pro rok 1960 zvolen předsedou městské organizace KSČ s. Vladimír Zemek, úředník MNV

Večer baletu
   V rámci cyklu Kulturní rok uspořádán péčí ZK Družba v sále Městské dvorany Večer baletu a tance, na kterém účinkoval 20 členný pražský soubor. Byl málo navštíven.

Plesy
   V plesovém období r. 1960 uskutečněny tyto taneční a společenské zábavy v sále dvorany:
   9. ledna: rybářský ples – zdařilý, i když s menší návštěvou
   16. ledna: ples SRPŠ při místní osmiletce – rovněž pěkné společenské úrovně s nevelikou návštěvou
   23. ledna: ples ZK Družba s nevelikou návštěvou
   6. února: ples mladých – pořádala skupina ČSM místní mistrovské zemědělské školy – velmi početná účast
   13. února: maškarní ples TJ Dynamo - účast pěkná, ale velmi málo masek
   27. února: taneční zábava TJ Dynamo (dozvuky)

Lyžařský zájezd
   Ve dnech 7. - 14. února 1960 pořádala místní osmiletá škola výcvikový zájezd na hory do Horního Maršova v Krkonoších s ubytováním v chatách, patřících t.č. smiřickému státnímu statku.
   Lyžařského zájezdu se zúčastnilo 54 dětí s učiteli smiřické osmileté střední školy.

SLUT
   7. února 1960 sehráli smiřičtí loutkáři, sdružení v Loutkové scéně ZK Družba v Soutěži lidové tvořivosti před 4 člennou krajskou porotou pohádkovou hru Mileny Markové „Ďáblův most“- Sehrána s úspěchem jako novinka v ČSR dosud nehraná.

Rodičovská universita
   Sdružení rodičů a přátel při místní OSŠ uspořádalo v rámci Rodičovské university v jídelně Městské dvorany několik přednášek:
   23. února: učitel Boh. Chotaš z Jaroměře: „Chcete, aby Vaše dítě prospívalo?“
   1. března: Okresní školní inspektor z Jaroměře Antonín Kaše: „Vývoj naší školy:“
   8. března: JUDr. Vlček z Jaroměře: „Rodiče, dítě a zákon“.
   Přednášky konány za poměrně malé účasti rodičů.

Sbírka na nákup růží
   Péčí místního výboru žen při MNV uspořádána veřejná sbírka na nákup růží na hroby umučených v poslední světové válce. Z výtěžku této sbírky, jež vynesla Kčs 1389.-, zakoupeno 100 ks růží na hřbitov v Terezíně nebo Choustníkově Hradišti. Za zbytek zakoupeny růže a okrasné keře na prostranství ve městě, která budou se k 15. výročí osvobození naší vlasti RA upravovat.

Konfiskace čp. 193 a 461
   26. února vzato v radě MNV na vědomí rozhodnutí Lidového soudu v Jaroměři ve věci konfiskace domu čp. 193 (majitelkou původně Vojtěchová Matylda, později Ströherová Karolina) , který předán do vlastnictví MNV.
   Rovněž jednáno o konfiskaci domu čp. 461 manželů Hemelíkových.

Únorové oslavy
   24. února 1960 konána v sále místního kina oslava 12. výročí Dne vítězství pracujícího lidu za početné účasti občanstva. Slavnostní projev přednesl odb. učitel zdejší školy Josef Liška. V kulturním programu vystoupilo pak žactvo místní osmiletky a stálá vedoucí PO na škole učitelka Jarmila Ševčíková (sólový zpěv). Po programu promítnut film „Vstanou noví bojovníci“. Oslava konána péčí Místního výboru Národní fronty a osvětové besedy.

Kuželkáři
   Každým rokem se pořádá soutěž „O putovní pohár v kuželkářském sportu“ mezi podniky města Smiřic. V letošním III. ročníku, kterého se zúčastnila 3 družstva ČSSS, 1 družstvo cukrovaru, 2 družstva lihovaru, 1 družstvo OPK a 1 družstvo TJ Dynamo Smiřice, se ukazuje, že soutěž je velmi populární a stává se i jedním z prostředků náboru nových členů v kuželkářském oddílu Dynama Smiřice.

Státní statek – výroba mléka
   Smiřický státní statek dosahuje výjimečných výsledků ve výrobě mléka. Jeho zaměstnanci se zavázali dodat letos navíc 102 500 litrů. Denní dojivost 2230 krav dosáhla v lednu 1960: 8,6 litru a od 2. - 20. února 8,56 litru mléka na kus a den. V soutěži o standartu ředitele a odborové organizace si nejlépe vede dvanáctičlenný kolektiv ošetřovatelů, vedený s. Hostačným z farmy Zderaz, oddělení Smiřice. Odevzdává od každé ze 160 dojnic v průměru 13,70 litrů mléka denně. Ta touto farmou následuje další v Holohlavech s 11,70 litry, na třetím místě je farma v Jásenné s 10,59 litry a Skalka s 10,25 litry mléka na kus a den. Nejlepším oddělením je smiřické s 12,47 litry.
   Tajemství tohoto úspěchu tkví v péči, kterou zaměstnanci věnovali lukám a pícninám, především silážní kukuřici. Dnes dávají každé dojnici do žlabu 6 kg sena, přes 2 kg jádra a až 30 kg kukuřičné siláže.

Oslava MDŽ
   6. března 1960 v rámci oslav Mezinárodního dne žen uspořádal místní Výbor při MNV v sále Městské dvorany odpolední dětskou besídku s pestrým pořadem, který obstaraly děti za vedení svých učitelů (hudba, zpěv, recitace, tanečky, výstupy aj.). Besídka se těšila značnému zájmu četného obecenstva, především ze řad žen a rodičů dětí.
   U příležitosti MDŽ věnoval MNV Kčs 500,- ve prospěch Výboru žen na zakoupení životních potřeb pro staré zasloužilé soc. slabé ženy.

Vítání občánků
   Péčí místního Výboru žen uskutečněno také letos vítání novorozenců ve svazek občanů na MNV. Milá a radostná tato slavnost konána za účasti rodičů a četných hostí postupně ve 3 etapách:
   20. března: přivítáni: Stanislava R., Milan Š., Václav L.
   15. května 1960: Jiří H., Jaroslav N., Alena P. a Petr Š.
   16. října: Bohuslav P., Václav K., Jiřina B. a Miroslav T.
   Všichni byli zapsáni do matriky narozených.

Zámecký park
   Krajský vlastivědný ústav v Hradci Králové (rada MNV 11.3.1960) oznámil, že místní zámecký park je chráněným územím Státní ochranou přírody.

Na žádost JZD Holohlavy byl radou MNV (rada 18.3.1960) postoupen pozemek u odstaveného labského ramene, který používá jako jabloňový sad.

3. večery nad kronikou
   V březnu 1960 uskutečněny 3 velmi početně navštívené večery nad kronikou města Smiřic:
   15. března za účasti asi 100 návštěvníků v hledišti Loutkové scény, 22. března – asi 80 zájemců v agitačním středisku, 29. března 70 zájemců v agitačním středisku.
   Velký zájem občanstva o dějiny našeho města potěšil jak pořadatele (Osvětovou besedu ve Smiřicích) tak i přednášejícího kronikáře.

Agitační středisko
   V jídelně Městské dvorany otevřeno od března do června 1960 agitační středisko, jež bylo velmi vkusně vyzdobeno péčí místních závodů: Státního statku, cukrovaru, lihovaru a školy. Po celou dobu trvání agitačního střediska v době předvolební konány zde byly schůze, přednášky, pohovory, besedy apod., takže středisko bylo plně využito.

Estráda z Brna
   18. března 1960 konána v sále Městské dvorany estráda brněnských umělců za účasti Milana Masného, K. Válka, maďarské zpěvačky Szabó aj. na námět 7x odpověz. Ani vysoké vstupné (i přes 10,- Kčs) neodradilo zájemce a hlediště bylo naplněno do posledního místa i s přístavky. Hojná účast byla nejen ze Smiřic, ale z celého širého okolí (na náměstí a v přilehlých prostorách parkovalo hodně osobních aut a motocyklů).

Přednáška o Indii
   23. března pořádala místní skupina ČSM, přednášku „O životě v Indii“. Hovořil s. Hlávka ze závodů ZVÚ v Hradci Králové, který působil v Indii 2 roky jako vedoucí stavby cukrovaru. přednášku doplnil několika barevnými filmy, které sám v Indii natočil. Beseda uskutečněna téhož dne odpoledne v budově osmileté střední školy pro pionýrskou skupinu, večer v závodní klubovně v lihovaru.

Plénum MNV
   25. března ...

Zvelebení města
   Na jaře 1960 v akci zvelebení města v letošním jubilejním roce provedeny tyto akce:
   úprava zámeckého parku a úklid smetiště za parkem,
   vysázení zavezeného labského řečiště,
   vysázení květin před dvoranou a před zámeckou kaplí,
   úprava parčíku před Litomiskými,
   prostranství před Bartošovými v Hradecké ulici,
   prostranství na sídlišti státních statků vysázením křovin a navezením hlíny před první blok a osetím travou (obyvatelé sídliště)
   úprava před činžovním domem čp. 266 (obyvatelé domu),
   úprava cesty pro pěší na pravém břehu Labe (provedla škola OSŠ),
   výzdoba zdi u čp. 14 v Palackého třídě.
   Veškeré tyto práce provedeny brigádnicky péčí MNV a jeho komisí, Výborem žen, občanstvem a žactvem místní osmiletky.

Taneční zábava
   17. dubna pořádala TJ Dynamo v sále dvorany pomlázkovou taneční zábavu,navštívenou zvláště mladými.

Zábavný večer
   19. dubna v sále dvorany „Velká kouzelná revue“ - zábavný večer kouzelníka Longmarka a jeho společnosti (8 účinkujících). Menší účast, na vstupném vybráno ca Kčs 1800,-, vydání na Kčs 2800,-.

8. snížení cen
   Na základě usnesení ÚV KSČ a vlády ČSR přistoupeno dem 24. dubna 1960 k dalšímu snížení (již osmému) státních maloobchodních cen zboží, zrušení progrese a snížení základní ceny bytové světelné sazby za odběr elektřiny. Vyhlášeno též bezplatné poskytování školních učebnic a pomůcek a školách všeobecně vzdělávacích, odborných a učňovských. Všecka tato rozhodnutí znamenají další významné zvýšení životní úrovně obyvatelstva.

V dubnu 1960 byli mezi skupinou 11 soudně vyšetřovaných a za přestoupení a porušení zákonných předpisů odsouzených občanů též 2 občané ze Smiřic L. P. a O. K.

Dětská divadelní hra
   24. dubna odpoledne v sále Městské dvorany sehrála školní mládež za režie učitelky Coufalové a asistence uč Lib. Brentnerové dětské divadelní představení hry „Tábor na křižovatce“. Hra sehrána s úspěchem za hojné účasti, zvláště ze řad školní mládeže.

Agitační neděle
   Téhož dne 24. dubna provedena agitační neděle, zaměřená k účasti občanů na májových oslavách. Při této příležitosti vykonány návštěvy agitačních dvojic v každé rodině a s občany uzavírány závazky na prováděnou nástavbu zdejší školy. Akce provedena velmi úspěšně.

Přípravy na zřízení vodovodu
   Na 28. duben svolal Státní ústav pro projektování vodohospodářských staveb (Hydroprojekt) Trutnov komisionelní řízení k výběru staveniště ke stavbě vodovodu ve Smiřicích. Řízení se účastnila i rada MNV. V dubnu t.r. žádá též Okresní vodohospodářská správa v Hradci Králové o přidělení místností ve Smiřicích pro zřízení střediska pro správu kanalizace a vodovodu. Místnosti přiděleny v Palackého třídě (kanceláře, dílna, sklad).

Výstava kronik
   28. dubna 1960 odevzdány všechny 4 díly městské kroniky na vyzvání okres. osvětového inspektora V. Zůry řediteli Domu osvěty Mirku Křičenskému v Jaroměři, kde v domě Okresní lidové knihovny jsou v době od 1. - 15. května kroniky obcí okresu Jaroměř vystaveny.

Veřejná schůze MNV
   29. dubna konána v sále Městské dvorany veřejná schůze MNV s občanstvem, na které m.j. tajemník MNV Josef Zilvar podal v poutavé zprávě přehled o činnosti MNV za uplynulou dobu 15 let v období od r. 1945 – 1960. Na poměrně početné shromážděné občanstvo seznámeno také s kandidáty Národní fronty pro nově vypsané volby, které se budou konat 12. června 1960.

Vatra míru
   30. dubna 1960 shromáždili se občané a zvláště mládež po 19. hodině večer v prostorách kolem malého stadionu na Štemberku, odkud za soumraku vyšel lampionový průvod za zvuků hudby ZK Družba městem kolem školy k pionýrskému domu u Labe. Průvod byl početný, malebný, bylo i mnoho dalších účastníků a přihlížejících. Na místě srazu zahájena byla slavnost zapálením vatry. Příležitostný projev proslovil odb. učitel F. Mach. Vzpomněl v něm m.j. i příprav pro blížící se II. celostátní spartakiádu. Po kulturní vložce mládeže a zapálení vatry zakončena slavnost vypálením ohňostroje, uspořádaným péčí místních svazarmovců.

Počasí
   Počasí v březnu a dubnu 1960 bylo celkem mírné, spíše chladnější, bez větších mrazů, poměrně sucho, málo vláhy, slunečných dnů bylo však poskrovnu. Práce na polích a na zahrádkách vlivem počasí dost opožděna. Ještě v agitační neděli 24. dubna poletoval sníh několikrát během dne. I když přeháňka přešla a sníh roztál ihned při dopadu na zem, přece jen bylo počasí nevlídné „aprílové“.

Oslavy 1. máje
      Oslav 1. máje v r. 1960 konány opět ve Smiřicích péčí místní májové komise. Již od časného rána bylo ve slavnostně vyzdobeném městě veselo, městský rozhlas vyhrával veselé pochody a májové písně, z rozhlasu jsme slyšeli i kulturní brigádu školní mládeže. Po 8. hodině ranní se shromažďovalo občanstvo na prostranství pod nádražím. Odkud o 9. hodině vyšel slavnostní průvod, v jehož čele nesena byla státní vlajka. Nato následovali v pestrém sledu: vlajková četa, skupiny mládeže v krojích, pionýři, školní mládež v malebných útvarech, vzorní pracovníci ze závodů místních i okolních, členové MNV, hosté, členové různých organizací, zaměstnanci všech závodů, sportovci různých oddílů, občanstvo ze Smiřic i okolí /účastníci z Černožic a Holohlav přišli hromadně za doprovodu hudby/. Slavnostní průvod prošel městem na malý stadion na Štemberku, který byl zvlášť pěkně vyzdoben: před šatnou velké pódium, na němž byli činovníci MNV, řečníci, významní hosté, vzorní pracovníci aj. Po zahrání čsl. a sovětské státní hymny zahájil slavnost předseda MV NF kpt. Svoboda přivítáním všech účastníků. Slavnostní projev učinil tajemník OV KSČ z Hradce Králové. Slavnost zakončena Písní práce. Nato následoval bohatý program: koncert hudby ZK Držba, Loutková scéna smiřická zahrála Čapkovo Povídání o pejskovi a kočičce (repríza hry, s níž loni v r. 1959 se umístila v celostátní soutěži STN v Praze na velmi čestném 2. místě), všecky děti se mohly dobře pobavit zdarma na pestře vybarveném dětském koutku při různých atrakcích. Střelnice pobavila i dospělé. Odpoledne uspořádán sportovní pořad, jehož hlavním bodem byl zápas v kopané mládeže i dospělých.
   Počasí 1. máje 1960: zrána sice trochu pod mrakem, chladněji, ale přece jen bez deště, kolem 11. hodiny mírná přeprška, za poledne si sprchlo více, rovněž tak i odpoledne, ale kolem 3.(15.) hodiny se již zase pěkně vyčasilo.

Výstavka
   Od 1. - 31. května 1960 otevřena byla v místním muzeu výstavka, upomínající na smutnou dobu okupace. Byla upravena péčí správce muzea Karla Vorla a jeho spolupracovníků.

Divadelní hra – Půlnoční mše
   8. května 1960 v rámci jubilejních oslav 15. výročí naší vlasti sehráli v Městské dvoraně místní div. ochotníci, sdružení v dramatickém kroužku „Jirásek/ při ZK Družba hru Petra Karvaše „Půlnoční mše“, která se v současné době hraje na mnoha jevištích. Režii hry měl Hynek Hanuš. Hře byla věnována velká péče, výsledkem byla inscenace lepší než poslední hry našimi ochotníky hrané. Zájem a účast občanstva menší, diváci obsadili sedadla pouze asi ze 2 třetin sálu – 21. května 1960 večer se tato hra opakovala.

Den vítězství
      9. května 1960 v den 15. výročí osvobození naší vlasti RA uspořádáno v sále Městské dvorany slavnostní dopoledne. V 9,30 hod. konána slavnostní schůze pléna MNV za značné účasti občanstva. Vzpomínkový projev pronesl předseda MNV Karel Novák. Vděčně vzpomněl všech obětí hrdinských rudoarmějců i našich lidí a zejména místních rodáků Anežky Malé, Antonína Seligra, Josefa Pavlisty, Bedřicha Bartoška, Františka Nováka aj. Po projevu přednesla kulturní úderka žactva místní osmiletky pásmo k 9 květnu, uč. Jarm. Ševčíková - J. Suchánková zpěvní vložky. Po ukončení odešli účastníci k památníku osvobození, kde byly položeny vzpomínkové věnce a vyslány delegace ke hrobům a pamětním deskám A. Malé, A. Seligera a J. Pavlisty.

Amnestie
      Ke Dni vítězství 1960 vyhlášena byla též amnestie presidenta ČSR (politická provinění) a vlády ČSR (drobnější provinění povahy nepolitické). Amnestie tato týkala se i některých zdejších občanů v uplynulé době za různá provinění odsouzených. V důsledku amnestie byli pak propuštěni do svých domovů.

Doplňkový rozpočet
   13. května 1960 v radě MNV vypracován doplňkový rozpočet v částce Kčs 14.500,- na zakoupení míchačky na beton, opravu chodníků a komunikací, provedení kanalizace na Kršovce apod.

Koncert
   19. května odpoledne konán v sále Městské dvorany pro žactvo místní osmiletky výchovný koncert, na kterém účinkovalo komorní trio Domu osvěty v Hradci Králové (K. Hršel – Ant. Borůvka – J. Hásek) a učitelky Jarmila Ševčíková a J. M. Štambachská (zpěv)

Král Abeceda – hra LS
   Téhož dne 19. května sehrál mládežnický kolektiv Loutkové scény ZK Družba ve Smiřicích na vlastním jevišti před domácími diváky a před ústřední porotou – výběrovou komisí pro IX. celostátní přehlídku v Chrudimi. Podle rozhodnutí komise je určena předvedená inscenace loutkové hry J. a H. Lamkových „Král Abeceda“ v podání smiřických loutkářů na přehlídku v Chrudimi, kde bude předvedena 14. července 1960 odpoledne a večer. Je to velký úspěch. neboť smiřickým amatérským loutkářským pracovníkům se po prvé dostává cti přímo hrát na nejvyšší loutkářské přehlídce. Režii hry měl Jiří Zahálka.

Tělovýchovný den
   22. května uspořádán na malém stadionu ve Smiřicích péčí Těl. jednoty Dynamo a místní osmiletky Tělovýchovný a sportovní den, na němž byly představeny ukázky veřejných vystoupení pro II. celostátní spartakiádu v Praze. Vystoupilo na něm 445 chlapců a dívek z místní školy a řada dospělých cvičenců ze Smiřic a Jaroměře. Veřejné vystoupení malých i dospělých cvičenců bylo úspěšné a upoutalo zájem veřejnosti i o blížící se II. celostátní spartakiádu.

Veřejná schůze voličů
   30. května 1960 konala se ve Smiřicích v sále Městské dvorany veřejná schůze voličů, na které byli m.j. představeni též kandidáti Národní fronty pro volby
   do Národního shromáždění s. Jaroslav Kavalský z Hradce Králové
   do KNV a Marie Hanousková ze Smiřic
   do ONV ss. Alois Krymlák a Miroslava Janhubová ze Smiřic
   do MNV 25 kandidátů za všechny místní volební obvody.
   Při představování kandidátů přečetl předseda MNV Karel Novák jejich stručnou charakteristiku. Nato promluvil s. J. Kavalský o návrhu nové socialistické ústavě ČSR. Přítomní byli také seznámeni s návrhem 3. pětiletého plánu ONV a MNV na léta 1961 – 65 – zpravodaji byli s. Švorc ze Zderaze a s. J. Zilvar ze Smiřic. V závěrečné rezoluci byl všem přítomným vysloven souhlas s návrhem socialistické ústavy, tak i s návrhy 3. pětiletého plánu.

Slovníkový dotazník
   Československá akademie věd a umění v Praze zaslala na MNV slovníkový dotazník pro nářečí českého jazyka. Zpracování dotazníku byl pověřen kronikář obce, který si ku pomoci přizval též řadu smiřických starousedlíků. Dotazníky ČAVU obdobného druhu bývají velmi obsáhlé, důkladné a docházejí častěji. Slouží jako podklady ke studijním účelům.

Počasí
   Počasí koncem dubna chladné přešlo i do května. Ještě počátkem května 1960 teplých dnů bylo velmi poskrovnu. Ovocné stromy (třešně, hrušně, jabloně aj.) byly v plném květu. Mnoho stromů má však plané květy.

Volby
   12. června 1960 konány volby do národního shromáždění a do národních výborů všech stupňů. Ve voličských seznamech MNV Smiřice zapsáno bylo 1757 voličů, hlasovací lístky byly ve Smiřicích vydány 1776 voličům (tj. voličům zapsaným do volebních seznamů a voličům kteří volili na volební průkaz a čestné prohlášení). Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 1772, tj. 99,16 procent, počet odevzdaných hlas. lístků pro kandidáty NF: 1772 = 100 procent. Rozdíl 4 hlasů mezi vydanými a odevzdanými hlasovacími lístky, které byly vydány, vznikl tím, že 4 vydané hlas. lístky v urně nebyly nalezeny. Žádný kandidát do MNV nebyl na hlas. lístcích škrtnut.
   Do MNV bylo navrženo 25 kandidátů a všichni byli zvoleni. Z uvedeného počtu 25 členů nového MNV jsou 22 muži a 3 ženy. Podle zaměstnání je: 14 dělníků, 7 pracující inteligence, 3 příslušníci jiných povolání, 1 důchodce. Rozdělení členů MNV podle věku: do 25 let – 1 člen, od 26 do 40 let – 11 členů, od 41 – 50 roků – 5 členů, od 51 – 60 let – 7 členů, přes 60 roků 1 člen. Průměrný věk členů: 42 let.
   Za členy ONV v Hradci Králové zvoleni za zdejší obvod Alois Krymlák a Miloslava Janhubová ze Smiřic. Členkou KNV zvolena Marie Hanousková ze Smiřic. Členem Národního shromáždění ČSR zvolen za zdejší obvod Jaroslav Kavalský, zaměstnanec ZVÚ z Hradce Králové.

kronika Členové MNV
   Absolon Václav, zubní technik
   Adamíra František, úředník lihovaru
   Bydžovská Marta, úřednice
   Hájková Danuše, učitelka místní osmiletky
   Hlavatý Josef, inspektor ČSD, důchodce
   Ježek Ludvík, vedoucí zahradnictví Komunálních služeb
   Jireš František, úředník ČSSS Smiřice
   Joneš Ladislav, vedoucí knihařství Kom. služeb
   Krymlák Alois, zaměstnanec Spráyy lesů
   Kundrt Antonín, strojvůdce ČSD
   Kupka Lubomír, chemik
   Malý Karel, technický úředník VČE
   Novák Karel, zaměstnanec Kom. služeb
   Novotný Jaroslav, ředitel místní osmiletky
   Pírko Josef, traťmistr ČSD
   Povolná Marie, zaměstnankyně Velkovýkrmny
   Rohlena Josef, zámečník cukrovaru
   Stránský Jaroslav, úředník cukrovaru
   Šedivka Jiří, účetní Státního statku Smiřice
   Špryňar Jaroslav, vedoucí truhlářského střediska OSP
   Šteffen Lubomír, zaměstnanec mechanizačních dílen ČSSS
   Trojan František, zámečník
   Vít Jaroslav, tech. úředník, ekonom. náměstek ČSAO
   Zilvar Josef, tajemník MNV Smiřice

Ustavující schůze MNV
   24.června 1960 konala se v sále Městské dvorany ustavující schůze nově zvoleného MNV za plné účasti 25 zvolených členů. Za ONV přítomen byl s. Kasal, za ONV přítomen člen ONV Alois Krymlák.
   Na této ustavující schůzi složili všichni nově zvolení členové MNV předepsaný slib.
   Předsedou MNV jednomyslně zvolen opět Karel Novák, náměstkem předsedy MNV Josef Hlavatý, tajemníkem MNV opět Josef Zilvar,.
   Dalšími členy rady MNV zvoleni František Adamíra, Ladislav Joneš, Alois Krymlák, Lubomír Kupka, Jiří Špryňar a Luboš Šteffen.
   Bylo zvoleno též 9 komisí MNV. V závěru schůze prodiskutován plán akcí, které jsou pro letošní rok 1960 plánovány a musí být ještě letos neb v nejbližší době uskutečněny.

MDD – mateřská škola
   Začátkem června 1960 byly děti místní mateřské školy na rekreačním pobytu v horách, který uskutečněn u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

Lidová knihovna
   Místní lidová knihovna ve Smiřicích podle prověrky pracovníků ONV Hradec Králové vykazuje ke dni 30. června 1960 celkem 5228 svazků. Za I. pololetí letošního roku 1960 bylo 3918 výpůjček. Byla provedena 1 beseda o knize R. Těsnohlídek „Liška Bystrouška“. Proti loňskému roku jeví se pokles výpůjček zejména v oboru literatury naučné a dětské. U dětské literatury pokles výpůjček způsoben zvýšením činnosti dobře dotované knihovny školní. knihovna je v činnosti po celý rok a půjčuje se vždy 2 dny v týdnu. Knihovníkem je úředník Josef Semrád (již od r. 1931), jemuž pomáhá důchodce PhMr Jiří Stříbrný a učitelka mateřské školy Nesvačilová. Knihovna využívá též podle potřeby i meziknihovní výpůjční služby.

Účast na II. CS
   veřejných vystoupení na II. celostátní spartakiádě v Praze koncem června a začátkem července 1960 se činně jako cvičenci zúčastnilo 12 žáků , 12 žákyň, 11 dorostenců, 13 mužů a 16 žen ze Smiřic.

Pionýrská rekreace
   Závodní výbor ROH smiřického státního statku byl provozovatelem pionýrské rekreace ROH v táboře „Vzlet“ v Horním Maršově v Krkonoších, o hlavních prázdninách 1960 se tu ve 3 směnách vystřídalo přes 400 dětí ve věku 7 – 14 let. Byly to většinou děti z rodin zemědělských pracovníků z různých okresů Východočeského kraje.

Silnice na Kršovku
   V tomto roce 1960 provedena byla silnice na Kršovku, kde v posledních letech byla vystavěna řada pěkně upravených staveb, rodinných domků a vil. Péčí stavebníků, soukromých jednotlivců a celých rodin vznikla tak celá úhledně upravená nová městská čtvrť Kršovka.

IX. Loutkářská Chrudim – hra smiřických loutkářů
   14. července 1960 vystoupila Loutková scéna ZK Družba Smiřice s velmi výrazným úspěchem na celostátní IX. Loutkářské Chrudimi. Mládežnický soubor LS sehrál tu loutkářskou novinku J. a H. Lamkových „Král Abeceda“. Po velmi pěkném loňském úspěchu v Praze, kdy smiřičtí loutkáři se umístili na celostátní přehlídce STM na II. místě se hrou O pejskovi a kočičce od J. Čapka, je to opět významný pokrok. Smiřičtí hráli na Loutkářské Chrudimi po prvé. Veřejnému vystoupení na LCh přítomna i delegace rady MNV. Na žádost Přípravného výboru XXX. Jiráskova Hronova sehráli Smiřičtí úspěšnou hru Král Abeceda 15. srpna 1960 také v Hronově. S touto hrou vystoupili rovněž úspěšně na II. celostátní přehlídce dětských a mládežnických loutkářských souborů 13. září 1960 v Opavě.

Div. představení v zámeckém parku
   31. července 1960 sehráli mladí divadelní ochotníci dramatického odboru „Jirásek“ ZK Družba v zámeckém parku v přírodě hru J. K. Tyla „Paní Marjánka, matka pluku“ za režie J. a Lad. Bureše. Hráli většinou mladí herci. Spoluúčinkoval hudební kroužek ZK Družba. Pěkné, slunečné, letos tak mile vzácné počasí přispělo ku zdaru přestavení. Návštěva dosti početná.
   7. srpna 1960 opakována táž hra v Hoříněvsi v přírodním divadle v lese Bažantnici. I zde byla hra předvedena za pěkné návštěvy.
   Hra opakována i 21. srpna 1960 v přírodě v Sedloňově v Orl. horách na farmě tamějšího státního statku. I zde byla dobrá návštěva.

Počasí – žně
   Počasí v červnu celkem příznivé se v červenci zhoršilo, bylo poměrně chladno, zdržovalo dozrávání a sklizeň plodin, zeleniny, ovoce i obilovin. Jako obvykle ustaveny v době žní žňové hlídky, obstarána a zabezpečena výpomoc občanstva a zejména mládeže z místní skupiny ČSM. Tím byl zajištěn i klidný průběh žňových prací v červencovém i srpnovém období. Pracovní vypějí občanstva bylo přitom letos větší než jiná léta, protože se současně pracovalo i na nástavbě školy.

Nástavba školy
   Pro vděčnou paměť našim budoucím pokolením opravdu rád zapisuje kronikář tuto kapitolu novodobých dějin našeho města, kdy ukázalo naše občanstvo všech vrstev bez rozdílu věku a povolání svou obětavost, dobrou vůli, zájem a milé pochopení pro potřeby výchovy naší nové generace, naší mládeže.
   Už po několik let se ředitelství škol a smiřický místní národní výbor zabývají řešením otázky, jak odstranit nedostatek učeben a dalších potřebných místností pro stále vzrůstající počet žáků místní osmileté střední školy, školy zvláštní, mateřské a družiny mládeže.
   Situace na OSŠ ve Smiřicích jeví se v současné době po stránce prostorové jako nedostatečná, nedostává se několik učeben a jejich potřeba se bude v příštích letech stále stupňovat. Jinak se směnné vyučování ve třídách zvýší ze 2 na 6, případně i na více tříd a zasáhne neblaze do života nejen malých školáků, jimž docházku do školy velmi ztíží, ale i do života jejich rodin. Tato obtížná, ale naléhavá situace se musí řešit. Mluví o tom učitelé ve školách na pedagogických poradách, Sdružení rodičů a přátel školy ve třídních i celoškolních schůzích, kulturní a školská komise, rada i plénum MNV, komise pro výstavbu, jednají o tom besedy s občany a různí jiní zájemci.
   Výsledkem tohoto jednání je rozhodnutí vyřešit otázku nedostatku školních místností nástavbou 2. poschodí hlavní školní budovy. A zde se ukázala v pravém světle dobrá stránka povahy našeho občanstva, které obětavě začalo ihned s přípravnými pracemi. Celá akce prováděna byla svépomocí v akci Z.
   Stavební projekt v hodnotě Kčs 28.000,- provedli členové komise pro výstavbu (5 členů).
   Další akce se chopili ochotně sami občané. Již loni v r. 1959 ve smiřické cihelně k tomuto účelu vyrobeno občanskou svépomocí 50.000 cihel, z bouračky očištěno 42.000 cihel. Řada obětavců již v listopadu 1959 rozebrala 2 vysloužilé domy na Žamberecku, čímž získáno potřebné stavební dřevo jinak těžko dosažitelné. Na podzim 1959 dodáno a též připraveno (uhašeno) vápno z místního cukrovaru.
   Na jaře v dubnu a květnu 1960 vyráběny na školním hřišti bloky (panely). Panelů různého tvaru a velikosti bylo celkem zhotoveno 447. Výroba jejich byla plynulá, neboť byl stále dostatečný počet brigádníků – dobrovolných i stálých pracovníků. Největší zásluhu na výrobě bloků získala skupina pensistů, jejich průměrný věk byl 66 roků – nejstarší 74 roky, nejmladší 61 rok.
   Organizační práce řídil na pracovišti přímo důchodce a bývalý (poválečné období) předseda MNV s. Josef Kutil, o dostatek pracovníků pečovaly též místní závody a podniky, které zajišťovaly každý den pracovníky, neboť se pracovalo denně bez přestání. Počasí bylo vcelku příznivé, proto práce postupovala rychle. Výroba bloků byla skončena téměř o 4 týdny dříve než byla původně plánována. Přísun stavebního materiálu (písek, vápno, cement atd.) obstaral organizačně MNV za přispění místních závodů.
   Aniž byl rušen řádný chod školy, byla ještě před prázdninami odkryta a zatímně složena krytina školní budovy (tašky a krovy) a hned nato za pomoci vypůjčeného pojízdného jeřábu přistoupeno k zednickým pracem. Vzhledem k dobré organizaci práce, předchozímu řádnému zajištění potřebného materiálu a k dostatku vyrobených bloků, dále vzhledem k tomu, že bylo zajištěno i dostatečné množství odborných a pomocných pracovníků práce velmi rychle postupovala. Také zastřešení celé stavby postupovalo rychle a plynule.
   Předběžným závěrem hlavních letošních prací při nástavbě školy můžeme říci: Škola o 7 třídách, 2 kabinetech a s potřebným sociálním zařízením, to je škola pro velkou obec Takovou letos postavili naši občané ve Smiřicích nástavbou II. poschodí. Hlavní práce, tj. hrubá práce zednická, byla provedena po předcházejícím vyrobení bloků za pouhých 27 dnů. Je to jistě skvělé osvědčení obětavé ochoty a účinné pomoci pro všechny občany, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o zda tohoto pro mládež a její výchovu tak důležitého díla.
   V akci „Z“ na nástavbě školy bylo smiřickými občany odpracováno v dobrovolných brigádách 22.000 hodin v celkové hodnotě Kčs 110.000,-. Bylo zpracováno 45.000 cihel, 430 q cementu, 280 m3 písku, 100 q vápna, z dalšího materiálu opatřeno 45 m3 dřeva, 450 q železobetonových nosníků, 220 q železných travers. Na nástavbě při různých praceh pracovalo celkem 1212 brigádníků.
   Vnitřní práce stavební, instalační aj. pokračovaly ve škole dále a postupu jich bude věnována zvláštní kapitola v příštím roce 1961.

Nová ústava ČSSR
   V červenci (11.7.) 1960 chválena byla nově zvoleným Národním shromážděním nová ústava Československé socialistické republiky. Uzákonění ústavy předcházela všenárodní diskuse v roce 1960.

Letopisecká komise
   17. srpna 1960 konána za účasti členů: K. Nováka, K. Vorla, J. Hlavy, Al. Krymláka a kronikáře (Zahálka – pozn. P.) schůze letopisecké komise, na které m.j. byly schváleny zápisy do kroniky za rok 1957.

Počasí
   Také v srpnu 1960 bylo počasí nestálé, často deštivé, žním nepříznivé.

Školní rok 1960 – 61
   1. září 1960 zahájen byl nový školní rok 1960-61 průvodem školního žactva od malého stadiónu městem ke školní budově v Jiráskově ulici a na školní hřiště, kde uspořádána zahajovací školní slavnost za účasti všeho žactva, členů učitelského sboru, mnoha hostí, rodičů a občanstva. Po slavnosti rozešly se školní děti do přidělených tříd.
   Podle usnesení ÚV KSČ o poskytování učebnic a školních potřeb zdarma dostaly děti na smiřické osmiletce na začátku škol. roku 1960-61 za 12.000 Kčs nových učebnic a za 33.000 Kčs školních potřeb.
   V průměru na dítě to bude činit za rok téměř Kčs 80,- . Na všech školách ve Smiřicích věnuje stát tímto způsobem rodičům více než Kčs 80.000,- ročně. Zlepšuje se tak stále sociální postavení rodin, zvláště s více dětmi.

Stav žactva škol
   Stav žactva na školách ve Smiřicích na začátku školního roku 1960-61 jeví se takto:
   na I. stupni: 230 dětí v 9 třídách
   na II. stupni: 334 dětí v 11 třídách
   Na OSŠ celkem: 564 dětí ve 20 třídách
   Na mateřské škole je 56 dětí ve 2 třídách
   Na zvláštní škole: 15 dětí v 1 třídě
   Na základní devítileté škole ve Smiřicích (dříve osmiletá střední škola) pro současný nedostatek učeben 8 tříd má střídavé (směnné) vyučování a tento stav se odstraní teprv po úplném dokončení nástavby školní budovy.
   Na ZDŠ působí v nynější době: 27 učitelů, 3 školnice a uklízečky, 3 síly ve školní jídelně, 2 družinářky, 1 skupinová vedoucí, 1 administrativní síla. Z uvedeného počtu 564 žáků je 225 přespolních dětí, do školní jídelny chodí 238 dětí. Z celkového počtu 564 je 413 z dělnických a rolnických rodin, 426 má zaměstnanou matku. U školy (ZDŠ) je zřízena školní dílna, školní pozemky a zařízení pro ruční práce v 1.-5. třídě.

Hudební škola
   Dnem 1. září 1960 zrušena byla ve Smiřicích pobočka hudební školy. Další vyučování hudbě provádějí učitelé z Jaroměře pod Domem osvěty Jaroměř.

Autobusová linka
   Autobusové spojení ČSAD na podzim 1960 linka Hoříněves – Račice – Rodov – Sendražice, které používá mládež zdejší školy, je již v provozu (jednalo se o její zavedení již delší čas). Je velmi výhodná a používá jí nejen žactvo, ale i řada občanů zvláště při jízdě do práce.

Vodovod
   2. září 1960 konáno vodoprávní komisionelní projednání projektu vodovodu Smiřice (I. etapa) za účasti členů rady MNV. Komisi vyslal odbor pro výstavbu a vodní hospodářství rady ONV Hradec Králové. S prací má být začato co nejdříve. V říjnu 1960 začne se se stavbou vodovodu ve Smiřicích. Letos se má prostavět Kčs 100.000,- příští rok Kčs 360.000,-.

Velkovýkrmna
   Ve velkovýkrmně smiřického státního statku probíhá rekonstrukce několika pavilonů. Jejím cílem je zvýšit produktivitu práce zavedením nejdokonalejší technologie. obsluhu 4000 vepřů obstará pouze jeden zaměstnanec, zatím co v současné době obstarají tutéž práci zaměstnanci tři.

Vysoké výnosy obilovin
   Přes nepříznivé počasí – zvláště trvající sucha v loňském podzimu, která velmi ovlivňovala porosty ozimů žita a pšenice – bylo na farmách smiřického státního statku docíleno zásluhou dobré přípravy půdy, čistoty polí od plevelů a dalších agrotechnických opatření, vysokých výnosů. Zvláště vysokých výnosů bylo docíleno u pšenice Hadmerslebener VIII, dovezené z NDR. Na farmě Smiřic sklidila se tato pšenice z 9,60 ha o průměrném výnosu 60 q/ha a na farmě Holohlavy z plochy 10 ha o průměrném výnosu 59,40 q/ha. Na farmě Hoříněves se sklízelo ze 7 hektarů ozimá pšenice „Kaštická osinatka“ s výnosem 50,26 q/ha. Na farmě Holohlavy pěstovali pšenici ozimou celkem na 88 hektarech, z toho větší část byla oseta dovezenou pšenicí z NDR. Celkový hektarový výnos z této plochy je 48 q/ha. ….

Kulturní život
   Kulturní život ve Smiřicích, v dřívějších dobách na naše město poměrně pestrý a bohatý, není snad ani nyní příliš chudý, ale trpí nevyrovnaností kulturních akcí, zvláště nedostatkem činnosti přednáškové a vzdělávací v oboru kulturně politické práce a péče o zvyšování odborných znalostí pracujících. Jednou z příčin je, že v obci není Osvětová beseda, jejímž hlavním úkolem je vyplnění činnosti, která právě chybí, jinou pak také, že této části spolky a korporace věnovaly málo pozornosti. Bylo to způsobeno m.j. i tím, že činnost OB a školské kulturní komise byla spojena, a proto nebylo možno řádně zajistit ani jednu z těchto činností. …..

Úroda ovoce
   V letošním roce 1960 na podzim sklízena byla nebývale velká úroda ovoce všeho druhu, zvláště jablek. Pěstitelům ovoce dalo hodně práce letošní nadúrodu vhodně a dobře zužitkovat.

Výbor žen
   Na podzim 1960 ustaven po předcházejících volbách výbor žen při MNV. Nejbližšími úkoly nového VŽ jsou: pomoc při zavařování ovoce v jeslích a v mateřské škole, vítání občánků do života, uspořádání vzpomínkového večera na Anežku Malou aj.

Taneční zábava
   8. října uspořádal oddíl kopané při Těl. jednotě Dynamo v sále Městské dvorany obvyklou posvícenskou taneční zábavu.

Zdravý nemocný
   16. října péčí ZK Družba uskutečněno ve Smiřicích pohostinské vystoupení divad. amatérského souboru při lékařské fakultě v Hradci Králové. Hosté sehráli Moliérovu veselohru „Zdravý nemocný“ svižně, vesele, místy až fraškovitě. Zájem obecenstva, které zaplnilo hlediště dvorany asi ze tří čtvrtin, byl velmi pěkný.

Estráda
   23. října uspořádáno v sále společenského domu ZK Družba (dř. v Městské dvoraně) estrádní vystoupení souboru Mirka Kefurta. Malá návštěva.

Večer dobré nálady
   29. října zahájena v sále Městské dvorany slavnostně 35. sezona místní Loutkové scény ZK Družba Večerem dobré nálady. Po úvodním proslovu, při němž rozdány dlouholetým členům upomínkové diplomy, následoval pestrý pořad, ukazující vývoj činnosti LS od vzniku do současné doby. Zakončeno tancem. Hlediště zcela zaplněno.

Štafeta
   7. listopadu 1960 proběhla ve 12,45 hodin našim městem hvězdicová štafeta Míru a přátelství, která nesla dary a závazky do Hradce Králové, odkud pak celostátní štafetou doneseny do SSSR.

VŘSR
   Téhož dne odpoledne konána v sále společenského domu ZK Družba velká mírová manifestace pracujících u příležitosti 43. výročí VŘSR.... Slavnostní projev přednesl tajemní UV KSČ s. Kysilko.
   Večer byl v místním kinu promítnut sovětský film „Rudé listí“. ...
   Těmito akcemi zahájen byl Měsíc čsl.-sovětského přátelství ….
   96 dětí zdejší školy si dopisuje s dětmi ze SSSR a zemí lidových demokracií....
   Od 1. října 1960 zahájeny byly opět Lidové kursy ruštiny, o něž pečuje obětavě učitelka místní školy Stanislava Pavlíková. Loni je navštěvovalo ve Smiřicích 28 osob.

Vodovod
   Po dlouhých, ale pečlivých přípravách přistoupeno ve Smiřicích v říjnu a listopadu 1960 ku skutečné realizaci městského vodovodu. V první části proveden výkop pro vodovod od Městské dvorany městem Palackého třídou. S jakým nadšením občané pracovali, svědčí skutečnost, že na první pracovní den v sobotu a neděli proveden hluboký výkop v délce 160 metrů. Přes nepříznivé počasí, které práci brigádníků při výkopu pro položení vodovodu ztěžovalo, pokračováno v práci i když s přestávkami až k mostu u náhona u Horákových. Později pracováno na výkopu směrem ke škole. 4. listopadu 1960 nasazen do těchto prací bagr, který v Jiráskově ulici vyhloubil potřebný výkop během 2 dnů. Do výkopu zasazováno bylo ihned odborníky za dozoru vedoucího pracovníka Josefa Marka vodovodní potrubí.
   Tak se konečně smiřičtí občané – aspoň v I. etapě – dočkali samostatného městského vodovodu s dobrou a zdravotně nezávadnou vodou.

Vyznamenání tělov. pracovníků
   7. listopadu 1960 jmenován byl za za svou mimořádnou a vynikající činnost na poli tělovýchovy a vyznamenán čestným titulem „zasloužilý učitel“ místní učitel a zástupce ředitelé ZDŠ Ladislav Černý.
   Důchodce – jeden z hlavních činovníků TJ Dynamo Josef Hlavatý obdržel čestný odznak ČSTV rovněž za svou záslužnou činnost na rozvoji tělovýchovy, zvláště pak za svou práci při zřizování nového stadiónů ve Smiřicích.
   Za své zásluhy o zdar II. celostátní spartakiády v Praze v letošním roce obdrželi diplomy II. CS tělovýchovní pracovníci ze Smiřic: František Svatoň, Magda Drábková a učitelé zdejší školy Libuše Štrumhausová a František Mach.

Přehlídka účesů
   12. listopadu péčí ZK Družba předvedeny v sále dvorany ukázky z přehlídky účesů žáků a žákyň učňovské školy kadeřnické z Hradce Králové. Přítomno na 100 účastníků, především ze řad mládeže, s níž se mělo besedovati o vkusu a nevkusu člověka. Lektor se však nedostavil.

Koncert pro mládež
   15. listopadu 1960 konán ve Smiřicích v sále Městské dvorany pro školní mládež odpolední výchovný koncert za účasti Saši Věčtomova, jeho matky M. Věčtomové (klavír) a zpěvačky Libuše Vorlové (soprán)

Rodičovská akademie
   V listopadu a prosinci 1960 pořádalo Sdružení rodičů a přátel zdejší školy ve Smiřicích II. cyklus přednášek Rodičovské akademie. Přednášeli lektoři Čsl. společnosti pro řízení politických a vědeckých znalostí. Zájem rodičů a občanstva byl však malý, účast na přednáškách slabá.

Srážka vlaků u Stéblové
   14. listopadu 1960 ve večerních hodinách došlo u železniční stanice Stéblová ke srážce dvou osobních vlaků, při níž přišlo o život 110 lidí a dalších 106 bylo zraněno. Neštěstí způsobilo velký rozruch i u nás, neboť mezi zraněnými byl též smiřický občan úředník Jaromír Kupka, mezi obětmi nehody ve Smiřicích dobře známí J. Prudký a Jiří Srkal z Holohlav.

Večer amatérských filmů
   19. listopadu ve velkém sále Společenského domu ZK Družba uspořádán Večer amatérských filmů. Byly na něm promítnuty nejlepší amatérské filmy členů ZK Družba Smiřice a ZK ROH Hutní projekt Praha. Večer se těšil četné návštěvě a zájmu, přítomno bylo asi 100 účastníků. Pražští hosté přijeli zvláštním autobusem (pořad sestával hlavně z promítání amat. úzkých filmů pražských účastníků). Z prací smiřických filmařů promítnut byl film J. Peciny a spol. „Na kachní farmě“

Vzpomínka na A. Malou
   23. listopadu 1960 konal se v ZK Družba Vzpomínkový večer na s. Anežku Malou. Početná návštěva svědčila o tom, že vpomínka na A. Malou je stále živou. Večer pořádán v předvečer výročního dne jejího úmrtí (byla popravena 24. listopadu 1943 v Berlíně – Plötzensee) Vzpomínkové slavnosti – důstojné a dojímavé – zúčastnili se též členové rodina A. Malé. Pořadatelem slavnosti byl výbor žen.

Cukrovarská kampaň
   25. listopadu 1960 oznamuje smiřický cukrovar, který svou kampaň zahájil v první polovině října, že téhož dne vykoupil již miliontý cent řepy a letošní plán výkupu splnil již na 120 procent. Dík soutěži plní normu ve zpracování řepy na 104 procenta a závod byl již po 2 dekády držitelem standarty podnikového ředitele.
   Dobrému rozvoji socialistické soutěže ve smiřickém cukrovaru, který je největším cukrovarem Východočeského kraje, také velmi napomáhá soutěž osmnáctičlenného kolektivu stálých zaměstnanců o získání titulu brigády socialistické práce.

Závody
   V listopadu 1960 v okresním kole dorosteneckého pětiboje (běh na 100 m, skok daleký, hod míče, kop míče a štafeta 5 x 60 m) zvítězilo družstvo dorostenců TJ Dynamo Smiřice před dorostenci z Hradce Králové, N. Bydžova aj.
   Úspěch smiřických chlapců je jím pozoruhodnější, že v první desítce nejlepších z 80 dorostenců je 6 chlapců ze Smiřic. První místo v závodě obsadil dorostenec Malý ze Smiřic, 2. místo V. Prokop rovněž ze Smiřic.

Zájezd do Prahy
   1. prosince uskutečněn zájezd školního žactva vyšších ročníků v počtu 50 dětí do prahy na operu Rusalka od Ant. Dvořáka v Národním divadle . Účastníci prohlédli si v doprovodu svých učitelů St. Pavlíkové a P. Zahálky i různé pražské pamětihodnosti.

Příliš štědrý večer
   3. prosince 1960 na pozvání ZK Družba sehrál ve Smiřicích dramatický odbor „Vrchlický“ z Jaroměře pohostinsky div. hru Vratislava Blažka „Příliš štědrý večer“. Účast občanstva: asi dvě třetiny sálu.

Přednáška
   6. prosince v sále Městské dvorany uspořádána beseda s účastníkem zájezdu na oslavy 43. výročí VŘSR v Moskvě. Přednášela s. Műllerová, členka předsednictva okresního výboru SČSP z Hradce Králové. Přednáška doplněna krátkým filmem.

Nový školský zákon
   12. prosince pořádalo SRPŠ při místní osmiletce v kinu besedu o novém školním zákonu, o kterém promluvil poslanec NS Jaroslav Kavalský z Hradce Králové. Velký zájem, početná návštěva.

Občanské výbory
   Koncem roku 1960 ustaveny občanské výbory. Město rozděleno na 5 obvodů, v každém z nich zvoleno alespoň 10 členů občanského výboru.

Domy do vlastnictví státu
   V průběhu roku 1960 jednáno na MNV (též v radě MNV) o převzetí některých domů do vlastnictví státu podle vyhlášky 88/59 Ú.l. - mají být ve správě obce – MNV Smiřice.

Čestné uznání ONV
   Místní národní výbor ve Smiřicích obdržel v r. 1960 od odboru pro výstavbu ONV v Hradci Králové čestné uznání za výstavbu školy v akci „Z“.

Výstavka RaJ
   17. prosince 1960 pořádaly Restaurace a jídelny z Hradce Králové v Městském hotelu ve Smiřicích vánoční výstavu ukázek kuchařského a cukrářského umění a vzorného stolničení. O výstavku v době předvánoční měly pochopitelný zájem především ženy.

Taneční zábavy
   Péčí ZK Družba uspořádány v Městské dvoraně k závěru roku 1960 taneční zábavy. 26. prosince tzv. štěpánská a 31. prosince zábava silvestrovská. Při obou účinkovala hudba ZK Družba Smiřice.

Dětské jesle
   Z činnosti dětských jeslí za rok 1960.
   Z investic ONV Jaroměř pořízena dětská manéžka á Kčs 650,-. Velkou absencí v jeslích způsobilo střevní onemocnění disenterie, které bylo přičítáno závadné vodě.
   V roce 1960 proběhla též epidemie chřipky.
   V rámci reorganizace okresů byly místní jesle přiděleny OÚNZ v Hradci Králové.
   Velkým přínosem pro zaměstnané ženy bylo nové ustanovení vlády ČSSR o vyměřování ošetřovného za péči v jeslích, odstupňované nejen příjmem rodičů, ale i počtem dětí v rodině. Nejvyšší hranice nad 3000 Kčs příjmů obou rodičů je Kčs 4,- .
   Průměrný náklad stravného na děcko a den byl Kčs 5,60. Tato norma byla vyčerpána.
   Od patrona ČSSS byly zakoupeny hračky v ceně Kčs 1500,-.
   Kroužek spolupráce byl v r. 1960 konán 4x za účasti dětského lékaře MUDr. Bludského. Pro rodiče byl promítnut film ze vzorových jeslí.
   Žádosti o umístění dětí v jeslích převzal MNV Smiřice. Dětská jesle ve Smiřicích mají nedostatečnou kapacitu: umístění pouze pro 17 dětí, ale o umístění žádá dalších 22 zaměstnaných matek. Příčiny: Na sídlišti postaveny nové obytné domy, do kterých se nastěhovala převážná většina mladých novomanželů, a dále: v poslední době nastoupila celá řada matek nově do zaměstnání. Řešení této otázky: přístavbou? Na novostavbu není peněz.

Pohyb obyvatelstva
   Ke dni 31. prosince 1960 bylo ve Smiřicích podle zápisů na MNV Smiřice 2538 obyvatel. Počet uzavřených sňatků na MNV Smiřice činil v roce 1960: 30. V témže roce 1960 se narodilo 22 chlapců a 10 dívek – celkem 32 dětí. V téže době zemřelo ve Smiřicích 15 mužů a 13 žen – celkem 28 lidí.
   Počet odvedených branců: 21. Počet důchodců v obvodu poštovního úřadu Smiřice (obce: Smiřice, Holohlavy, Rodov, Sendražice, Číbuz, Smržov, Hubíles, Skalice) ke dni 31.12.1960 činil: 907. Počet majitelů rozhlasových přijímačů: 1396 předplatitelů. Televizory má v témž obvodu 325 rodin (kabelizace telefonního vedení, připravená pro letošní rok, bude provedena v roce 1961, kdy má být zapojena do provozu i nová telefonní ústředna).

Zájezdy autobusem
   Závodní výbor ROH místního lihovaru pořádal také letos v r. 1960 autobusové zájezdy vlastním autobusem na různé podniky. Každého zájezdu se zúčastnilo 27 – 30 účastníků ze zaměstnanců lihovaru nebo i ze řad občanstva .... Kromě těchto zájezdů autobusem lihovaru pořádány též zájezdy a výlety dalšími ZV ROH místních závodů, spolky a organizacemi. ...

Loutková scéna
   Loutková scéna ZK Družba sehrála v roce 1960 celkem 40 představení, z toho 24 ve Smiřicích a 16 na zájezdech před 7.313 diváky(5154 dětmi a 2159 dospělými). Průměrná návštěva činila 182 diváků

Rozpočet MNV
   Rozpočet místního národního výboru ve Smiřicích vykazoval: příjmy Kčs 1,070.350,-, vydání Kčs 1.070.350,-.

Hospodaření za rok 1960
   ….

Socializace zemědělství
   Při řešení socialistické přestavby našeho zemědělství ve Smiřicích od držby záhumenků dobrovolně neustoupilo 5 místních zemědělství držitelů pozemků.

Výsledky stát. statku – dodávky
   ....