Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1962

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1961       Rok 1963Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).

Rok 1962Rozpočet hospodaření na rok 1962
   ...viz zápisy k 31.12.1962.

Domovní správa
   Ke dni 1. ledna 1962 byla ustavena Domovní správa Smiřice a převzala do operativní správy od MNV a ČSSS (Státního statku národní podnik Smiřice) tyto domy:
   čp. 9 a 10 (pův. majitel J. Joneš - převzato podle soudního rozhodnutí),
   čp. 13, čp. 26 (Dr. Weidner - §88)
   čp. 48 (OUNZ – podle administ. dohody)
   čp. 94 (Kludská - §88)
   čp. 96 (Čeřovská – nabídka Čsl. státu)
   čp. 99 a 100 (E. Pleštilová a H. Mertlíková - §88)
   čp. 102 (J. Strejček - §88)
   čp. 107, 126, 128, 185, 210, 266,
   čp. 192 (Št. Osuský)
   čp. 193 (J. Rezek) – převod od MNV
   čp. 296 (J. Skořepa – odúmrť)
   čp. 297 (převod od MNV)
   čp. 273 (H. Mertlíková - §88)
   čp. 384 (P. Hojná – dar státu)
   čp. 440 – 445 (od ČSSS – sídliště)
   čp. 446 a 447 (Vojenská správa)
   čp. 448 a 449 (ČSSS – sídliště)
   Domovní správa obhospodařovala k 31.12.1962 32 domů a 122 bytovými jednotkami a s 35 nebytovými místnostmi (krámy – skladiště)
   Tržby: z byt. jednotek …. Kčs 47 817.24, z nebyt. místností … Kčs 20609,47, stromy, zahrady Kčs 1 070,50. ….

Sál ZK Družba v opravě
   Sál společenského domu ZK Družba (býv. Městská dvorana( byl od listopadu 1961 v gen. opravě )byla kladena nová parketová podlaha ajv.) a to způsobilo značné omezení společenských podniků, které se zpravidla konají jednak v sále, jednak v přilehlé jídelně jež byla rovněž v gen. opravě a tudíž po několik měsíců vyřazena z pravidelného provozu.

Večer Oty Čermáka
   7. ledna 1962 v sále ZK Družba, jehož úprava nebyla ještě úplně dokončena, uspořádal ZK Družba veřejné vystoupení známého umělce Oty Čermáka pod názvem „Vesele i vážně u elektrofonických varhan“. Návštěvníci, jichž se sešlo poměrně málo, byli velmi dobrými výkony plně spokojeni. Za nedlouhý čas jsme se bohužel dozvěděli, že nadšený hudebník a popularizátor hudby na elekrofonické varhany O. Čermák při automobilové nehodě zahynul a že jeho veřejné vystoupení ve Smiřicích bylo jedním z posledních.

Chřipková epidemie
   V druhé polovině ledna a v únoru 1962 rozšířila se po celé republice velká epidemie chřipky, která způsobila značné nesnáze nejen na zdraví postižených občanů, ale i v provozu mnohých závodů a podniků, kde absence stoupla někdy až do stovek onemocnělých pracujících. Průběh chřipky nebyl příliš těžký, onemocnění zpravidla potrvalo 5 – 6 dní. V důsledku chřipkové epidemie byly též v celém státě prodlouženy i pololetní prázdniny žactva na školách o týden trvaly od 28.1 – 10.2.1962. Ve Východočeském kraji (a tedy i na zdejší škole) byly pak tyto prázdniny prodlouženy ještě o další týden do 17.2.1962

Návrat z Itálie
   25. ledna se vrátil domů čtrnáctičlenný kolektiv loutkářů – členů Loutkové scény ZK Družba Smiřice ze 29. denního zájezdu do Itálie, kde sehráli celkem 19 představení před ca 14 000 diváky. Pro dospělé hráli Rödlovu – Bezděkovu úspěšnou Generálskou operku (zpěvohru), pro mládež Kalibovu dramatizaci veselého „Povídání o pejskovi a kočičce“ od J. Čapka. O tomto zájezdu do Itálie uspořádali smiřičtí loutkáři i řadu besed veřejných i na svých pracovištích ve Smiřicích a v širém okolí. Jednou z nejvýznamnějších besed byla v sále ZK Družba ve Smiřicích 12. února 1962, kde vyprávění účastníků sledovalo 180 návštěvníků. Vyprávění doprovázeno bylo promítáním barevných obrázků, fotografií a připojena byla i výstavka dokumentů atd. Beseda zakončena živou a velmi zajímavou diskusí i odpověďmi na četné dotazy účastníků. Pro velký zájem opakována beseda 22. února 1962 v sále Loutkové scény, později též za živého zájmu v Holohlavech, v Rodově aj.

Spolek zahrádkářů
   Z činnosti místní pobočky Spolku zahrádkářů ve Smiřicích za rok 1962:
   Pobočka čítá k 31.12.1962 celkem 135 členů.
   Ze 3 zemřelých členů v r. 1962 vzpomínají zahrádkáři zvláště velmi obětavého a houževnatého spolupracovníka př. Ludvíka Ježka, který při různých akcích byl iniciativním rádcem a činným pracovníkem. Dále to byl př. Josef Vorel, bývalý zdejší zámecký pomolog, jehož zásluhou se dostalo i jméno Smiřic do vědecké pomologie. Jím vypěstované a pojmenované jablko „Smiřické vzácné“ bylo v r. 1962 vystaveno i na mezinárodní výstavě v Erfurtu v NDR. O toto jablko – velmi kvalitní druh – jeví zájem i zahraniční zahradníci.
   V roce 1962 vykoupeno bylo od zahrádkářů celkem 280 q ovoce; z toho bylo 11q bobulovin, 9 q česaného ovoce a 260 q moštáků (padaného ovoce).
   Přednáška v průběhu roku 1962: ...
   Exkurse zahrádkářů v r. 1962: ...
   Velké mrazy koncem roku 1962 (v prosinci) způsobily značné ztráty i na ovocných stromech. Byl zjištěny výskyty kůrovce, jemuž podlehly mj. též jasany podél náhonu od mostu lihovarské vlečky.

Kult. okénko Východočeského rozhlasu
   7. února 1962 v kulturním okénku V.r. promluvil vedoucí smiřického kolektivu Loutkové scény ZK Družba Petr Zahálka o zájezdu smiřických loutkářů do Itálie. Přednáška byla Čsl. rozhlasem vyžádána.

Návštěva z NDR
   Státní statek Velkovýkrmna ve Smiřicích má družbu s pracovníky Státního statku ve Wasserthaleben u Erfurtu v NDR. Loni v r. 1961 navštívilo 30 pracovníků smiřické statku německé přátele. Letos od 8. - 17.2.1962 přijelo 11 pracovníků statku ve W. do ČSSR návštěvu oplatit …

Plesy
   10. února 1962 v nově upraveném sále Společenského domu ZKD opožděně zahájena plesová sezóna prvním plesem TJ Dynamo Smiřice … Všecky plesy měly menší návštěvu proti dřívějším letům.

25. únor
   25. února vzpomenuto bylo 14. výročí Vítězství pracujícího lidu … V místním kině MNV Smiřice promítnut byl při této příležitosti film Hra o život.

Soutěž obcí
   V únoru 1962 (rada MNV 9.2.) jednáno o soutěži obcí o titul Vzorná obec, vyhlášené VNV v Hradci Králové. Soutěž byla přijata.

Cihelna ve Smiřicích – likvidace
   V březnu a dubnu 1962 jednalo se v radě MNV ve Smiřicích o místní cihelně. Radě MNV 16.3.1962 oznámily Polabské cihelny v Hradci Králové, že se zastavuje provoz cihelny ve Smiřicích a provádí se její likvidace. Na toto oznámení učinila rada MNV téhož dne toto usnesení:
   Polabským cihelnám n.p. v Hradci Králové,
   plánovacímu odboru a průmyslovému odboru ONV v Hradci Králové a krajskému výboru ROH bude oznámeno, že rada MNV s likvidací cihelny ve Smiřicích nesouhlasí. Rozhodnutí polabských cihelen považuje za hrubé přezírání státních orgánů v místě, protože do dnešního dne s MNV nikdo o uzavření cihelny nejednal, ačkoliv podle přípisu Polabských cihelen byl dán souhlas k likvidaci cihelny KV ROH již dne 4.12.1961.
   Mimoto nesouhlasí rada MNV s likvidací proto, že v místě je malý počet pracovních příležitostí (ze Smiřic odjíždí denně na 700 lidí za zaměstnáním do okolních míst), jakož i proto, že ukazatelé hospodářských výsledků místní cihelny za rok 1959-60 ve srovnání s celopodnikovým průměrem mluví ve prospěch smiřické cihelny.
   I skutečnost, že cihelna ve Smiřicích získala v r. 1959 putovní standartu jako jedna z nejlepších provozoven Polabských cihelen potvrzuje, že provozovna má všechny předpoklady dalšího hospodářského využití. Za rok 1961 vykázala cihelna ve Smiřicích zisk Kčs 56 000,-.
   V radě MNV 6.4.1962 jednáno o této záležitosti dále Polabské cihelny n.p. v Hradci Králové k zaslanému přípisu MNV oznámily, že likvidace cihelny ve Smiřicích se provádí proto, že není dostatek cihlářské suroviny a že plné cihly se nebudou ve třetí pětiletce vyrábět v takovém množství, jak bylo původně plánováno. Plánovací odbor ONV dal souhlas, aby cihelna ve Smiřicích byla zrušena.
   Rada MNV ve Smiřicích po předložení těchto důkazů 6.4.1962 souhlasí s tím, aby smiřická cihelna byla likvidována.
   Zpráva o zrušení cihelny ve Smiřicích způsobila mezi občanstvem značný rozruch a zneklidnění, neboť tím opět ubývá další možnost zaměstnání v místě, beztak již nyní značně omezená. Oprávněnost rozhořčená veřejnosti se zvyšuje i tím, že dané sliby náhradního zaměstnání v místě se neuskutečňují.

Pekárna ve Smiřicích
   Ve schůzi rady MNV 16.3.1962 projednáván též další závažný přípis. Také Východočeské pekárny v Hradci Králové oznamují, že hodlají zrušit výrobnu ve Smiřicích. Zrušení zdůvodňují výstavbou velké pekárny v Hradci Králové . Rovněž se zrušením pekárny ve Smiřicích rada MNV nesouhlasí, protože ze zkušeností ví, že by pečivo nebylo dováženo do místa pekárnou v Hradci Králové časově tak, jak spotřebitelé vyžadují. Plánovací odbor ONV rovněž nesouhlasí se zrušením pekárny ve Smiřicích, pokud nebude v Hradci Králové zbudována pekárna tak výkonná, aby mohla zajistit kvalitní výrobky a jejich časný rozvoz do míst celého okresu.

Svazarm
   Smiřice jsou střediskem (střediskovou výcvikovou obcí) Svazarmu též pro obce Skalice, Skalička, Račice ajv.

KSČ
   V r. 1962 zvolen předsedou městské organizace KSČ na městské konferenci KSČ s. J. Lukášek.

Lyžařský zájezd
   V týdnu od 4.-11. března 1962 zúčastnilo se 62 žáků lyžařského výcvikového zájezdu do Horního Maršova, který vedli učitelé místní ZDŠ F. Mach, J. Vašíček, M. Pivoňka, K. Janatová a Zd. Trmalová

MDŽ
   Svátek Mezinárodního dne žen slaven v letošním roce neokázale (po chřipkové epidemii) přímo vzpomínkou na pracovištích. Výbor žen ve Smiřicích pořádal v sále ZKD 13. března 1962 módní přehlídku.

Den učitelů
   28. března 1962 u příležitosti Dne učitelů obdrželi čestné uznání ONV za velmi dobrou práci při výchově mládeže ze Smiřic učitel ZDŠ Jan Netuka a vychovatelka družiny mládeže Milada Daňková.

Plénum MNV – Tělovýchova
   30. března 1962 se konalo plenární zasedání MNV . K otázkám tělovýchovy se Smiřicích hovořil v plénu učitel ZDŠ a zástupce ředitele Ladislav Černý. Z obšírné zprávy vyjímáme: Tělovýchovu v místě provádí Dynamo a škola. TJ Dynamo má 431 členů, z toho je 256 dorostu. Cvičení se zúčastňuje 12 cvičitelů, z nichž je 6 z učitelského sboru ZDŠ. V místě je odbor kopané, gymnastika, turistika a odbor tenistů a kuželkářů. V zimě bylo zřízeno hokejové hřiště u školy, mimoto byl prováděn i lyžařské výcvik. … Naprosto nevyhovuje prostorově tělocvičny místní školy, kam mimo školní vyučování dochází asi 60 procent žactva.

Akce Z
   V téže plenární schůzi MNV 30.3.1962 projednávána i připravenost akce Z na rok 1962. Zařazeny do ní akce:
   1. omítka školní budovy ZDŠ
   2. zřízení chodníku u Vítových v ulici Zemanově
   3. přístavba hasičské zbrojnice
   4. úprava chodníku před školou ZDŠ
   K provedení těchto akcí bude třeba asi 9000 hodin.
   Mimoto bude třeba ještě ve škole provést dokončovací práce na půdě.

Slovo mají poslanci
   Schůze pléna MNV 30.3.1962 svolána pod heslem „Slovo mají poslanci, členové komisí ... …

Prodej domku čp. 183
   V téže schůzi pléna MNV schválen návrh rady na odprodej domku čp. 193 …

Lidová knihovna – 90 let činnosti
   Lidová knihovna ve Smiřicích vzpomíná v letošním roce již 90 let svého trvání. Je tomu již devadesát let, kdy si první čtenář vypůjčil z tehdejší spolkové knihovny Občanské besedy ve Smiřicích první knihu. …

Divadelní hra
   10. dubna 1962 uspořádal ZKD ve Smiřicích v sále ZKD pohostinské vystoupení divadelních ochotníků ZV ROH fakultní nemocnice v Hradci Králové, kteří sehráli hru: Oskar Wilde: Jak je důležité míti Filipa. Hráno za velmi malé účasti

Zájezd do Prahy
   Ve dnech 17.-18. dubna 1962 zúčastnilo se 49 žáků místní ZDŠ zájezdu do Prahy, při němž navštívili v Národním divadle Dvořákovu Rusalku, dále Slavín, Pražský hrad aj.

Sběr surovin
   V týdnu od 16.-21 dubna vykonali žáci zdejší ZDŠ sběr odpadových surovin, při kterém získali na 800 q železa, 12 q barevných kovů, 60 q papíru, 3 q kostí atd. Tímto sběrem získáno pro školu ca 12 000 Kčs.

Jarní úklid města
   V dubnu vykonán v městě jarní úklid ulic, chodníků, parků, hřišť a všech dalších prostor. Prací při něm se zúčastnilo občanstvo i mládež místních škol.

Vatra míru
   V předvečer 1. května uspořádán dětský lampionový průvod od školy ZDŠ městem na malý stadión, kde po kulturní vložce žactva místní školy pronesl slavnostní proslov učitel ZDŠ Ot. Ježek, načež byla zapálena Vatra míru. Slavnost byla zpestřena vypálením ohňostroje. Téhož dne večer konána v sále ZKD taneční veselice.

Svátek práce
   Veřejné oslavy Svátku práce konány opět ve Smiřicích. Pestrý průvod občanstva, krojovaných složek a mládeže /pionýři, svazáci, tělovýchovné složky, alegorické vozy, svazarmovci na motocyklech a autech), doprovázený dvěma dechovými hudbami (ze Smiřic a z Dohalic) prošel městem o 9. hodině od nádraží na malý stadión – místo srazu všech účastníků. Po vztyčení státní vlajky zahájil slavnost předseda MNV s. Karel Novák a hlavní projev pronesl za OV KSČ s. Ťoufalík. Po ukončení slavnosti koncertovala na stadiónu dechová hudba ZKD Smiřice. I děti měly o zábavu postaráno v bohatě vybaveném dětském koutku, o který pečovali členové učitelského sboru a SRPŠ místní školy ZDŠ. Sportovní část pořadu pokračovala i odpoledne.

Den vítězství
   Výročí květnových událostí z roku 1945 a Dne vítězství vzpomenuto bylo 9. května 1962 v 10 hodin dopoledne shromážděním občanů a vzpomínkovým projevem i položením věnců u památníku padlých, u pamětní desky Anežky Malé, Josefa Pavlisty a na hrob Antonína Seligera.

Předvádění el. spotřebičů
   10. května 1962 připravil ZKD ve Smiřicích ve spolupráci s n.p. Domácí potřeby v Pardubicích v sále ZK praktické předvádění elektrických spotřebičů. Zájem projevily zvláště ženy.

Velkovýkrmna
   Plnění úkolů … Plánované přírůstky 53 dkg splněny pouze na 38 dkg.Selata nejsou včas dodávána do předvýkrmen a velkovýkrmna je nucena přijímat do výkrmu selata 15-20 kg místo plánovaných 40 kg. Do předvýkrmu chybí 5 000 selat. Kapacita předvýkrmu je zcela nedostatečná, což se projevuje každoročně hlavně ve IV. čtvrtletí. Pavilony velkovýkrmny jsou nezdravě přeplněny, takže pro dokrmená prasata zbývá pouze 0,7 m2 prostoru. To má značný vliv na velkou úrazovost prasat a nadměrný počet nutných porážek. Velkovýkrmna musí dodávat prasata nízkých váhových kategorií (průměr 108 kg). V zimě trpí prasata zimou a váhové přírůstky se snižují. Statek kryje sám pouze 30 procent potřebného počtu selat. Výstavba předvýkrmen pokračuje velmi zdlouhavě.

VČLD
   25. května 1962 přijel do Smiřic kolektiv profesionálního Východočeského loutkového divadla z Hradce Králové a sehrál pro I. stupeň zdejší školy, pro školu mateřskou pro žactvo ZDŠ Holohlavy pohostinské představení půvabné hry J. Středy: Pohádky pana Pohádky.

L. Munzar
   Časopis Divadelní noviny ve 22. čísle svého V. ročníku ze dne 23. května 1962 uveřejnily zajímavý rozhovor svého redaktora Suchařípy se smiřickým rodákem Luďkem Munzarem, který od svých 23 let (od r. 1956) je členem Národního divadla v Praze. Rozhovor uveřejněn na titulní straně pod názvem „S Luďkem Munzarem o mládí“ (doplněno též obrázkem).

Josef Hlavatý – úmrtí
   30. května 1962 ve věku 66 let zemřel dlouholetý náměstek předsedy MNV ve Smiřicích s Josef Hlavatý, ústřední inspektor ČSD v.v. Pohřeb jeho se konal 4. června z velkého stadiónu ve Smiřicích, o jehož zbudování jako významný pracovník v tělovýchově získal si velké zásluhy, za velké účasti občanstva. Značné množství občanů zúčastnilo se rozloučení se zesnulým i v krematoriu v Pardubicích téhož dne.

MDD
   U příležitosti Mezinárodního dne dětí konány na začátku června 1962 školní výlety ….

Beseda o SSSR
   19. června 1962 při výroční členské schůzi místní odbočky Svazu čsl.-sovětského přátelství ve Smiřicích v besedě Městské dvorany přednesl své poznatky a dojmy z cesty do SSSR a z letošních májových oslav v Moskvě přímý účastník zájezdu s. Alois Krymlák.

Divadelní hra „Čtyři z velkoměsta“
   23. června sehráli místní divadelní ochotníci, sdružení v dramat. kroužku Jirásek ZK držba div. hru „Čtyři z velkoměsta“ Za režie Hynka Hanuše hráli mladí a noví členové kroužku. Účast občanstva velmi slabá.

Epidemie úplavice v jeslích
   V červnu 1962 vypukla ve smiřických jeslích epidemie bacilové úplavice.

Zemědělská mistrovská škola ve Smiřicích
   V zemědělské mistrovské škole ve Smiřicích – obor pěstitelský a chovatelský – vykonalo veřejnou závěrečnou zkoušku v letošním roce 1962: 23 absolventů, kteří obdrželi vysvědčení s kvalifikací mistra (V r. 1959 absolvovalo školu 18 posluchačů, r. 1960: 28, r. 1961: 31). Za dobu existence školy opustila školu celkem rovná stovka absolventů v průměrném stáří 27 let. Škola udržuje s absolventy, kteří jsou ze 75 procent dnes řídícími funkcionáři JZD a státních statků, styk i po ukončeném studiu. Do druhého ročníku přechází v současném roce 32 posluchačů (škola je dvouletá).

Nástavba školy
   V jarních a letních měsících 1962 se v rámci akce Z dokončuje nástavba školní budovy. S letošními pracemi započato bylo 13. března 1962. Nejprve se svážel potřebný stavební materiál, bylo postaveno pojízdné lešení a odstraněna stará omítka. Všechno úsilí zaměřeno k tomu, aby práce byly včas dokončeny a aby po prázdninách mohla školní mládež radostně a s novým elánem přijít do „nové“ školy. Od 13. března do 17. července 1962 odpracováno bylo celkem 1305 hodin, z toho 300 hodin bylo zaplaceno za odborné práce. Zbývající velkou většinu hodin odpracovali obětaví místní občané zdarma.
   Nejvíce hodin odpracoval trojlístek soudruhů Josef Kutil, František Polák a Josef Marek.

Tábor Vzlet
   Pionýrský tábor ROH odborového svazu zaměstnanců v zemědělství a lesnictví v Horním Maršově (Tábor Vzlet) byl v provozu o hlavních letních prázdninách v červenci a srpnu 1962 ve 3 směnách po 158 účastnících ze řad dětí a zaměstnanců (vždy po 20 dnech). …

I. místo v soutěži
   V červenci 1962 v tisku (v čas. Pochodeň a Nové Hradecko) uveřejněna zpráva o výsledcích krajské soutěže ve sportovním chování v kopané. Na velmi čestném I. místě ve slušném chování v tomto oblíbeném sportu uvedeno bylo družstvo dorostu v kopané TJ Dynamo Smiřice

Železniční nehoda
   25. července 1962 po poledni na smiřickém nádraží při vjezdu od Jaroměře kol. 13. hodiny srazil se osobní vlak, přijíždějící od Jaroměře v prostoru mezi závorami s nákladním autem lihovaru ze Smiřic. Srážka zaviněna byla hradlařem, který těsně před příjezdem osobního vlaku dříve již zavřené závory otevřel ještě motocyklu. Tento motocykl dobře a včas projel, ale následující zmíněné lihovarské auto již zůstalo mezi závorami, jež opět mezitím byly spuštěny, takže auto bylo vlastně mezi závorami uzavřeno. Vlak právě vjíždějící do stanice – naštěstí ve zmírněné rychlosti – narazil na auto a značně jej poškodil. Byla způsobena velká škoda jednak na autu, jednak také v nákladu auta, které vezlo čistý líh, jednak i na přeražené závoře směrem do kopce. Nemilá nehoda způsobila pochopitelný rozruch mezi cestujícími mezi občanstvem. Rovněž způsobeno i zpoždění vlaků, než byl dáno vše opět do pořádku.

Na pomoc obětem války v Alžíru
   .. Sbírka zahájena v srpnu a potrvala do 15. září 1962.

5. srpna 1962 pravděpodobně v nervovém rozrušení se doma oběsila pí. A.K., která již předtím byla v léčení v ústavu v Havlíčkově Brodě.

Výlet do kosmu
   11. srpna 1962 byla vypuštěna v SSSR kosmická loď Vostok 3 s letcem-kosmonautem Andrijanem Nikolajevem a hned nato v neděli 12. srpna Vostok 4 s kosmonautem Pavlem Popovičem. Uskutečněn tak skupinový let dvou kosmických lodí ...

Investiční akce 1963
   V radě MNV dne 17.8.1962 stanoveny předběžné úkoly a přípravy pro prvořadé investiční akce pro rok 1963:
   1. výstavba nové mateřské školy
   2. výstavba nových dětských jeslí
   3. zajištění učeben pro zvláštní školu
   4. zajištění místnosti pro družinu mládeže
   5. rekonstrukce veřejného osvětlení

Akce z – nástavba školy
   O letních měsících v červnu - srpnu 1962 prováděna omítka hlavní školní budovy. V 2. polovině srpna 1962 rozebráno vypůjčené pojízdné lešení. Touto prací v akci Z dobudována nástavba školní budovy, na které bylo odpracováno v letošním roce 1962: 4976 hodin. Placených hodin bylo 950. Mohla být omítnuta pouze polovina zdí školní budovy a to hlavně proto, že byl stanoven nízký mzdový fond (Kčs 20 000) a práce musela být prováděna odborníky. Z přidělené částky Kčs 100 000,- bylo ONV vráceno Kčs 55 000,-. …

Estráda
   V neděli 19. srpna 1962 pořádala TJ Dynamo na velkém stadiónu odpolední estrádu skupiny zpěváka Šuby a spol. Chladné počasí a déšť pokazily návštěvu. Pořadatelé měli s přípravou mnoho práce a značná vydání, ale finanční výsledek se jeví zhruba takto: příjem na vstupném ca Kčs 1400,-, vydání kol Kčs 5000,-.

Krádež v prodejně Pramenu
   Ve středu 29. srpna 1962 ve 3 hodiny ráno vykradena byla ve Smiřicích prodejna Samoobsluhy, což způsobilo mezi občanstvem pochopitelný rozruch.

Šrotovna – plnění úkolů
   … Místní šrotovna zajišťuje výrobu i dopravu krmiv pro velkovýkrmnu v místě a předvýkrmny okolních farem státního statku, a to jak vepřů, tak i kachen a ostatního zvířectva na farmách. Úkol šrotovny je 180 000q krmiv ročně a šrotovna úkol plní na 105 procent. Potíže činí přísun krmiv, které dodává státní nákup po železnici, takže se dlouho odváží auty. Obtíže způsobují i nerovnoměrné dodávky surovin. ...
   Sociální zařízení velkovýkrmna dosud nemám, ale jeho výstavba se plánuje. Ochranné obleky pro zaměstnance zajistil statek pouze na 50 procent, protože neměl dostatek finančních prostředků.

Sběr surovin
   Ve sběru odpadových surovin za rok 1962 podle stavu k 31.7.1962 umístily se Smiřice ze 41 obcí hradeckého okresu na 4. místě. Zásluhu o velmi úspěšné plnění a řízení sběru odpadových surovin má učitel místní ZDŠ Josef Lášek, který je již po dlouhá léta vedoucím sběru. Za jeho velmi úspěšnou práci v tomto oboru bylo mu radou MNV ve Smiřicích poděkováno.

Tělovýchova
   Orgán okresního výboru KSČ a ONV v Hradci Králové týdeník Nové Hradecko uveřejnilo v 31. čísle 3. ročníku ze dne 3.8.1962 článek předního tělovýchovného pracovníka ze Smiřic zasloužilého cvičitele zástupce ředitele místní ZDŠ Ladislava Černého pod názvem „Radostná čísla ze smiřické tělovýchovy“. ...

Rybářský kurs
   … se přihlásilo 40 chlapců a při závěrečných zkouškách, kterými byl kurs ukončen, jich třicet prošlo s úspěchem. … uspořádány pro ně také žákovské rybářské závody, v nichž prvé místo získal Jiří Šmída a Václav Hojný, kteří obdrželi putovní pohár a podběrák.

Zahájení školního roku
   1. září 1962 zahájen byl na místních školách nový školní rok 1962-63. K tomuto dni vykazují jednotlivé školy tento stav:
   Základní devítiletá škola:
   na I. stupni 247 dětí (127 chlapců +120 dívek) v 9 třídách
   na II. stupni: 375 dětí (162 + 193) ve 12 třídách
   celkem: 622 dětí (309 + 313) v 21 třídách
   mateřská škola ve Smiřicích má ve 2 třídách úhrnem 60 žáků...
   zvláštní škola ve Smiřicích vykazuje 18 žáků (12 + 6) v 1 třídě

Zápisy do kroniky
   11. září 1962 ve schůzi kulturní a školské komise MNV byly čteny a schváleny návrhy zápisů do kroniky MNV Smiřice za roky 1958 a 1959.

Zájezd do divadla
   28. září 1962 zhlédlo žactvo 2.-9. třídy místní ZDŠ v divadle Vítězného února v HK divadelní hru J.K. Tyla „Jiříkovo vidění“.

Výstava nábytku
   V září 1962 uspořádána v sále ZKD ve Smiřicích výstava nábytku družstva Dřevotvar v Hradci Králové jeho součástí jsou také dílny ve Smiřicích.

Veřejná schůze občanů
   ... 26. září 1962 ...

Ludvík Ježek – úmrtí
   30. září 1962 zemřel po těžké nemoci ve věkuj 59 let zahradník Ludvík Ježek, všestranný činovník místních spolků, zvláště zahrádkářů, předseda komise MNV pro výstavbu v období velmi významném (nástavba školy). Činovník Dynama v okrese i v kraji velmi známý odborník, velmi ochotný přispět všude, kde bylo třeba.

Výstava Josefa Zemana v Praze
   od 1.-10. října 1962 byla v Praze uspořádána výstava o životě a díle zasloužilého učitele inspektora ministerstva školství Josefa Zemana, rodáka ze Smiřic.
   Výstava umístěna v hale ZDŠ pro neslyšící na Smíchově v Holečkově třídě, v dostatečně prostorné a světlé místnosti v příjemném prostředí. Je velmi ladně uspořádána, moderním způsobem na výstavních panelech a z velké části i ve skleněných uzavřených výstavních skřínkách.
   Materiál je pečlivě vybrán, roztříděn, takže pozorného návštěvníka provádí životem a prací inspektora Josefa Zemana od jeho narození ve Smiřicích …
   Na výstavě nechybějí ani diplomy, věnované insp. Zemanovi u příležitosti jeho jmenování čestným občanem Smiřic ….
   Slavnostního zahájení výstavy 1. října 1962 se zúčastnili kromě zástupců pořadatelů i velmi četní hosté, zejména akademik prof. dr. Ot. Chlup (významný spolupracovník Zemanův) … Za město Smiřice zúčastnili se výstavy insp. J. Zemana v Praze při slavnostním zahájení správce sbírek smiřického muzea s. Karel Vorel a kronikář MNV Petr Zahálka. S.K. Vorel vypomohl úspěchu a uspořádání výstavy tím, že s vědomím MNV zapůjčil mnoho exponátů ze smiřického muzea a archivu.

Místní archiv
   Okresní archiv v HK provedl v místní ZDŠ a MNV prohlídku všech písemností a žádá, aby mu byly archiválie školy a MNV předány do úschovy okr. archivu a to všechny písemnosti i protokoly až do r. 1945. Zástupce okres archivu prohlásil, že v případě, bude-li MNV potřebovat jakékoliv výpisy z knih nebo spisů, že je ochoten je i po skladování v HK zajistit. Podle usnesení ze schůze rady MNV z 3. října 1962 není námitek, aby všechny archiválie byly předány, jak je žádá okresní archiv v HK.

Kino MNV
   Krajský podnik pro film v HK začátkem října 1962 oznámil, že místní kino MNV Smiřice docílilo velmi dobrých výsledků při organizování přehlídky festivalových filmů. Vedoucímu kina s. A. Novákovi bylo radou ONV písemně poděkováno.
   Na opravu kina přidělena ONV pro rok 1963 v investicích peněžitá částka Kčs 60 000,-.

Zdravotní přednáška
   16. října 1962 uspořádala místní odbočka Čsl. červeného kříže v besedě Městského hotelu přednášku MUDr. J. Kalisty na námět „Břišní onemocnění“. Spojeno též s promítáním vhodného filmu. Přednáška se těšila velkému zájmu.

Brněnská estráda
   23. října 1962 ZKD pořádal v sále Společenského domu ve Smiřicích veselou estrádu Brno vás baví. I když prostorný sál hlediště byl početnými diváky téměř naplněn, přece pořadatelům vznikl deficit asi Kčs 360,- i při poměrně vysokém vstupném.

Automatická telefonní ústředna
   V říjnu 1962 projednána s Východočeskou krajskou správou spojů otázka zřízení automatické telefonní ústředny ve Smiřicích, pro kterou MNV přiděluje bývalý hostinec U Křepelek v Jiráskově ulici (dnes LŠU – poznámka P.)

Zásobování palivem
   Na podzim 1962 byla velmi kritická situace v zásobování obyvatelstva palivem, zvl. uhlím. Místní sklad Uhelných skladů zásobuje celkem 27 obcí v okolí Smiřic, tj. celkem asi 4000 rodin a 230 mimotržních spotřebitelů. Ve Smiřicích zásobuje sklad 1086 domácností a do 30. září vykryl sklad uhlím 735 rodin, dřívím 517 rodin. Z tzv. železné zásoby nepostačil vykrýt nutnou potřebu pro zbývající domácnosti, což způsobilo m ezi občany zcela pochopitelný rozruch před nastávajícím zimním obdobím.

Pomolog J. Vorel – úmrtí
   27. října 1962 zemřel ve věku 75 let zahradník – pomolog Josef Vorel ze Smiřic, pěstitel a propagátor „smiřického vzácného“ jablka. Po dlouhá léta pracoval na Státním statku ve Smiřicích jako zámecký zahradník – pomolog, později jako vedoucí zahradník na Pražském hradě a v Topolčiankách, naposledy v Ratibořicích, poslední léta trávil na odpočinku ve Smiřicích.

Výchovný koncert
   V říjnu (31.10.) 1962 uspořádán v sále ZKD odpolední výchovný koncert pro žactvo I. a II. stupně (odděleně) místní ZDŠ. Účinkovala na něm vokální skupina při Domu osvěty v HK …

Oslavy VŘSR
   Oslavy 45. výročí VŘSR ve Smiřicích konány ve dnech 6. a 7. listopadu 1962. V předvečer hlavního dne oslav 6.11. prošel městem od nádraží lampionový průvod žactva zdejší školy a za účasti četně shromážděného občanstva . Členové MNV a MV KSČ položili vzpomínkové věnce k památníku padlých hrdinů. Příležitostný projev učinil učitel zdejší ZDŠ Josef Liška.
   V den výročí VŘSR 7.11.1962 konala se ve Smiřicích veřejná oslava v sále ZKD za účasti shromážděných zaměstnanců všech místních závodů, občanstva a hostí. Vhodný projev učinil zástupce OV KSČ.
   Štafety míru a přátelství se zúčastnilo 120 běžců zdejší školy.
   Večer téhož dne promítnut byl v místním kinu MNV film „Ďáblova past“

Beseda SČSP
   Místní skupina Svazu čsl.-sovětského přátelství ve Smiřicích uspořádala 20. listopadu 1962 v sále kina besedu na námět „Sovětský svaz na cestě ke komunismu“. …

Doplňovací volby do MNV
   V doplňovacích volbách do MNV za zemřelé a odstěhované členy zvoleni 4.11.1962 v obvodě č. 16 s. Josef Mařan, v obvodě č. 21 s. Zdeněk Košek (za s. Pírku). ...

Vzpomínkový večer na Anežku Malou
   23. listopadu 1962 …

Přednáška
   3. prosince 1962 … přednáška MUDr. Jiřího Pražáka na námět Dospívání mládeže ...

Dodávky paliva
   V prosinci 1962 i nadále trvá svízelná situace v hospodaření a v dodávkách paliva – uhlí a dříví. Do jednotlivých domácností přidělována v tomto období přechodně pouze 3 kola palivového dříví.
   V předvánočním období zvýšených nákupů bylo vidět v této době před potravinovými obchody více front na maso, tuky, máslo, sádlo, olej, rybičky, ale i na zeleninu, pomeranče, citróny, banány, kakao a pod, nežli obvykle v jiných letech.

Zábavy
   V prosinci 1962 pořádány v sále ZKD 2 taneční zábavy ….

Stav obyvatelstva
   Počet obyvatelstva ve Smiřicích k 31. prosinci 1962 podle záznamů na MNV: 2551.
   V roce 1962:
   počet narozených dětí 18 chlapců + 14 dívek = 32 dětí
   počet úmrtí 17 mužů + 20 žen = 37 lidí
   počet sňatků na MNV Smiřice = 36
   počet branců ze Smiřic = 21V obvodu poštovního úřadu Smiřice bylo k témuž dni celkem 941 důchodců, kteří měsíčně pobírali úhrnem 462 904,- Kčs důchodu (průměrný důchod činil Kčs 491,93)
   Počet rozhlasových přijímačů v témž obvodu: 1412, televizorů 589.
   ...

Zájezdy lihovaru
   ...

Hospodaření MNV za r. 1962
   ...
   Úhrn všech příjmů v roce 1962 Kčs 1 935 749,12
   Úhrn všech vydání za rok 1962 Kčs 1 876 572,33

Turistické zájezdy z lihovaru
   ...

Počasí
   Počasí v průběhu roku 1962:
   Počátkem ledna pěkné zimní počasí, které s mírnými změnami potrvalo do 25. ledna, kdy bylo vystřídáno prudkou oblevou s deštěm. Bylo většinou zamračeno, slunečných dnů poskrovnu. Ještě koncem ledna nepříliš mrazivé počasí.
   Celkový ráz počasí v únoru: studené, často větrné. Velmi nepříznivé bylo 12. února – provázeno silnou vichřicí, která však u nás nenadělala zvláštní škody (v záp. Evropě hlášen uragán – velké škody způsobeny v Hamburku aj.) a potrvalo několik dní až do 17. února.
   Před místní školou zřízené kluziště poměrně dlouho v činnosti nejen při pravidelném školním vyučování, ale i v podvečerních hodinách.
   Také v březnu až do 19.3. vcelku chladno, někdy i 8-10 stupňů C pod nulou. Denní teploty stouply zcela mírně nad nulu od 19.3. I koncem letošního března bylo poměrně chladno, takže se velmi opozdily jarní polní práce, které v jiných letech v tomto období bývají již v plném proudu. V noci bývají teploty ještě pod nulou.
   Obrat k lepšímu nastal teprve ke dni 18. dubna, po němž nastal celý týden abnormálních na duben velmi vysokých teplot, které ve dne dosahovaly až 28 stupňů C, v noci klesaly jen na 6-8 stupňů C teplo. V tisku uveřejňovány zprávy, že takovéto teploty v dubnu nebyly v našich krajích zaznamenány již v celých posledních dvou stoletích. Teplé a suché dny způsobily, že dřívější dostatečná vláha v zemi rychle se ztrácela. Tím vítanější byl obrat 26 dubna, kdy teplé, až dusné jarní počasí bylo vystřídáno pro přírodu velmi potřebným deštěm, provázeným několik hodin trvající první jarní bouřkou. Příroda se zazelenala, osvěžila. Stromy byl v květu podobně opožděné jako celá příroda. Ukázalo se však, že vše během několika dnů dohoní zpoždění, dlouhým příchodem jara způsobené. Meruňky v květu v polovině dubna, hrušně a třešně v plném květu kolem 25. dubna.
   Počasí květnu i v červnu a až do poloviny července vlhké, deštivé, poměrně chladné, pro vzrůst rostlinstva příznivé. Teprve 19.7. tepleji, bez deště. 26.7. v podvečer prudká bouřka, vítr krupobití a následující prudký déšť. Po předcházejících vedrech a parnu déšť osvěžující vzduch i přírodu.
   Žně velmi opožděny, obilí se sklízelo ponejvíce v srpnu, ze značné části i ve druhé polovině srpna. Počasí v srpnu většinou suché, což škodilo kulturám bramborů a řepy, jichž vzrůst je poměrně malý. Ovoce bylo rovněž poskrovnu, zvláště peckovitého ovoce, kromě třešní, jichž byla průměrná úroda.
   Počasí na podzim vcelku suché, příznivé pro sklizeň úrody, zvláště okopanin. Poměrně malá úroda brambor, zejména na lehčích půdách. Rovněž málo řepy cukrovky. Koncem října se počasí zhoršilo, bylo chladněji a vlhko. Podobně i v listopadu.
   Mrazivé počasí- i se sněhem – od poloviny prosince 1962. Pro poměrné sucho a nedostatek zásobování (distribuci) uhlí vznikla též svízelná situace v energetice, vedoucí k nutnosti šetření elektřinou, zaváděny změny v pracovních směnách v závodech, též třetí směny. leckdy i tzv. výseče (nutné vypínání proudu). S tím souvisí i leckdy nevhodné vlakové spojení, postihující zvláště dojíždějící do zaměstnání, jichž je v našem městě velmi značný počet.

ČSSS Smiřice
   Výpis ze zemědělské statistiky za rok 1962 o stavu zemědělství v celém státě ČSSR a ve státním statku n.p. Smiřice (nadále ČSSS Smiřice). Údaje o ČSSS Smiřice rozumějí se včetně všech připojených hospodářství a farem.
V ČSSR je: / V ČSSS Smiřice je:
zemědělské půdy 7 200 000 ha / 8 400 ha
orné půdy 5 100 000 ha / 6 500 ha
luk 1 000 000 ha / 1 330 ha
pastvin 750 000 ha / 430 ha
vinic 25 000 ha / intenziv. ovoc. sadů 50 ha
chmelnic 10 000 ha / ostatních sadů 89 ha
nezemědělské půdy 5 500 000 ha / zastavěných ploch 104 ha
z toho lesní 4 400 000 ha / 12 ha a vodních ploch 9 ha

zaseto:
pšenice 670 000 ha / 1 300 ha
žita 440 000 ha / 300 ha
ječmene 690 000 ha / 836 ha
ovsa 450 000 ha / 525 ha
kukuřice 230 000 ha / 210 ha – pícniny, siláž
hrachu 23 000 ha / 3 ha
směsek obilných 47 000 ha / 80 ha
cukrovky 260 000 ha / 583 ha
brambor raných 16 000 ha / 20 ha
brambor ostatních 490 000 ha / 290 ha
zeleniny 48 000 ha / 20 ha polní a 1 500 m2 pařeništní
pícnin jetele 242 000 ha / 550 ha

Hektarové výnosy:
pšenice 25 q/ha / 33 q/ha
žito 21q/ha / 25 q/ha
ječmen 25 q/ha / 30 q/ha
cukrovka 228 q/ha / 357 q/ha
brambory 100 – 150 q/ha / 154 q/ha

Zemědělských strojů:
traktorů 137 000 ks / 160 ks
z toho kolových 104 000 ks / 136 ks
pásových 33 000 ks / 24 ks

Hospodářské zvířectvo:
skotu 4,5 mil( z toho 2 mil. krav) / 5 600 ks (2 450 krav)
koní 250 000 (v r. 1955: 550 000) / 200 ks
prasat 5,9 mil (600 000 prasnic) / 40 325 ks (1690)
ovcí 520 000 ks / 1 030 ks
drůbeže 28 miliónů / 25 000 ks

na 100 ha:
skotu 80-100 ks / 67 ks
prasat 97 ks (11 chovných prasnic) / 480 ks (specializace)

V zemědělství bylo zaměstnáno v roce 1955 v celé ČSSR 1 839 000 lidí (z toho 26% mimo produkční věk) v témže roce u ČSSS Smiřice celkem 1980 lidí.
V roce 1962 zaměstnáno v zemědělství v ČSSR 1 277 000 lidí.
Jednotlivě hospodařících rolníků bylo v ČSSR r. 1955: 1 318 000, v roce 1962: 220 000.