Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1963

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1962       Rok 1964Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).     ZKD = Závodní klub Družba

Rok 1963Domovní správa
   Domovní správa, zřízená ve Smiřicích v uplynulém roce, převzala dnem 1. ledna 1963 do operativní správy 13 domů v Černožicích n./L. od n.p. Lina a 2 domy ve Smiřicích od n.p. Pramen: čp. 75 (bývalý majitel A. Schiefnerová) a čp. 103 (býv. majitel A. Dostál), takže DS Smiřice obhospodařuje k 31.12.1963: 47 domů se 208 bytovými i nebytovými jednotkami. ...

Rekonstrukce veřejného osvětlení
   V roce 1963 začalo s rekonstrukcí místní rozvodné sítě nízkého napětí ve Smiřicích (dosud 120 v) Východočeskými energetickými závody v Hradci Králové, v rozsahu 6,5 km. Objednávka rekonstrukce veřejného osvětlení podána od MNV již v loňském roce 1962.

Z činnosti zahrádkářů
   Výpis z činnosti místní organizace Svazu ovocnářů a zahrádkářů ve Smiřicích za rok 1963. Místní pobočka čítá koncem roku 1963 celkem 144 členy (v celém státě úhrnem přes 200 000 zahrádkářů).
   ...

Školení CO
   V zimních a jarních měsících 1963 prováděno ve Smiřicích ve městě i na závodech všenárodní školení obyvatelstva v CO (civilní obraně).

Plesy
   Plesová sezóna v roce 1963 byla neobyčejně bohatá, počet zábav proti jiným letům neobyčejně vzrostl, ale návštěvy jejich byly kolísavé. … Od března 1963 do května t.r. začaly opět v sále Měst. dvorany obvyklé taneční „čaje“ pro mládež vždy v neděli od 15 – 19 hodin, později přeměněny na sobotu večer. Při těchto čajích hrála vždy nově utvořená hudební skupina – taneční kroužek ZK za řízení Milana Jašky. Sólovými zpěváky kroužku byli Ladislav Bureš a Hana Čapková.

Helena Šrámková – 80 let
   23. ledna 1963 dožila se 80 let ve Smiřicích bydlící (je majitelkou domu čp. 120, tzv. staré pošty) akademická malířka sl. Helena Šrámková.
   Významného jubilea skromné umělkyně vzpomnělo i obyvatelstvo Smiřic, jehož jménem navštívila sl Šrámkovou deputace, v níž byli tajemník MNV J. Zilvar, za Výbor žen M. Jarchovská, R. Grygerová a M. Marková, dále kronikář se školními dětmi. Po kulturní vložce dětí a pozdravných projevech předány byly milé jubilantce čestné upomínkové dárky.
   .Ze životopisu ..
   Ve Smiřicích za druhé světové války za doby okupace byla uspořádána výstava díla akad. malířky Heleny Šrámkové (bylo tehdy vystaveno 35 obrazů) a tak našemu občanstvu bylo umožněno poznat a přiblížit dílo jemné, plaché až samotářsky skromné umělkyně, jež ve Smiřicích našla svůj druhý domov.
   (Poznámky kronikáře: Sl. Helena Šrámková bydlí ve Smiřicích v Mlýnské ulici v domě čp. 120, který původně patřil jejímu dědovi městskému důchodnímu a poštmistrovi Václavu Šrámkovi. - Výpis ze životopisu H. Š zaznamenán z projevu při zahájení smiřické výstavy obrazů.)

Cementárna – uzavřena
   Východočeská Prefa a štěrkopísky Pardubice oznámily radě MNV 25. ledna 1963, že komise pro výstavbu při KNV v HK projednala uzavření cementárny ve Smiřicích. Důvody: objekty nejsou vyhovující a nedostatek sociálního zařízení nedovoluje zaměstnat větší počet zaměstnanců.

15. výročí Února
   ...vzpomenuto bylo 25.2.1963 v místním kině …

Výbor žen – Občanské výbory – volby
   … 28.února …

Počasí v zimě a na jaře
   Zima 1962 – 63 byla nebývale dlouhá a tuhá, mrazy dosahovaly až -26 stupňů Celsia. Pro nedostatek uhlí značnou měrou vázla doprava vlaky, mrazy způsobily mnoho škod na lokomotivách a jiných vozidlech apod. Vodní elektrárny byly většinou vyřazeny z provozu. Velmi trpěla i zvěř, která zeslábla a hynula. Též značné škody na stromech. Průměrná teplota v lednu 1963: -6 stupňů C (letošní leden byl třetím nejstudenějším lednem ve 20 století). Na silnicích byly časté velké vánice. Zavedeno i časté vypínání elektrického proudu, později i úprava výsečí v závodech, úprava pracovní doby, zaváděny i druhé a třetí směny, pokud již dříve v podnicích nebyly. Také v rozhlase zavedeny pravidelné „černé hodinky“. Pro nedostatek uhlí a velkou zimu prodlouženy pololetní prázdniny od 19. ledna do 3. února, dodatečně pak ještě do 9. února 1963 na všech školách kromě mateřských. Školní jídelny a družiny mládeže zůstaly však – vzhledem k velké zaměstnanosti matek – v činnosti. Protože bylo stále hodně sněhu, zima byla pro zimní sporty příznivá.
   Od druhé poloviny února do dubna potrvalo celkem studené, nestálé, vlhké počasí, s častějšími sněhovými přeháňkami a občas i dost silnými mrazíky. Chladné počasí hodně zdržovalo i počátky polních prací i v zahrádkách, práce se proti jiným létům opozdily o kolik týdnů, takže jaro opravdu přišlo opožděně.
   Na polích bylo poměrně vlhko a stroje do polí nemohly. Rovněž příroda, vegetace se zdržela – i první květiny: bledule, sněženky, kočičky, forsythie atd. - i stromy kvetly o mnoho později. třešně např. kvetly koncem dubna, meruňky kolem 1. května, jabloně teprve v květnu. Polní práce začaly většinou v dubnu.
   Počasí v květnu se značně zlepšilo, oteplilo, i když nebylo stálé s časnými přeháňkami.
   Jaro, i když přišlo opožděně, bylo dostatečně vlhké a velmi příznivé pro vegetaci. Stromům, zvláště jabloním, v době květu škodily opožděné mrazíky.

Okolní obce
   Počet obyvatelstva v jednotlivých obcích doručovacího obvodu smiřického poštovního úřadu počátkem března 1963 činil:
   Čibuz – Skalice: 381 obyvatel, z toho 95 dětí, 69 důchodců, 114 členů JZD
   Čibuz (samotná obec): 82 obyvatel
   Holohlavy 730
   Hubíles 159
   Rodov 254
   Sendražice 387
   Smržov 226
   Smiřice 2551 obyvatel (stav k 31.12.1962)

Akce Z
   Plán akcí „Z“ na rok 1963 …

Vodovod aj.
   Vodovod se rozšiřuje i letos v dalších částech města v ulici Nývltově aj. Upravuje se též ulice před Litomiskými (Hankova ulice – pozn. P.) Při současné letos prováděné rekonstrukci elektr. sítě ve Smiřicích je nutno provést též elektr. instalace jak v domech soukromých, tak i v budovách veřejných a v celé řadě domů, které spravuje také Domovní správa. Provedení si vyžádá značný náklad.

Soutěž tvořivosti mládeže
   Koncem února a v březnu 1963 soutěžilo 310 žáků místní ZDŠ v STM ve zpěvu, recitaci a kreslení (výtvarné výchově). V okresním kole STM V HK se ze smiřických účastníků nejlépe umístil v početně obeslané soutěži žák Milan Janhuba. V oboru recitace byl bv okrese na 3. místě.

TJ Dynamo
   …

Koncert
   25. března 1963 … pro ZDŠ …

Kroužek fotografů amatérů
   Fotografický kroužek amatérů při ZKD ve Smiřicích za vedení PhMr Jiřího Stříbrného si vede velmi čile. Na jaře 1963 uspořádal pro zájemce kurs přednášek o fotografování, v němž přednášel fotograf-odborník Bohuslav Pádr. Průměrná návštěva kol 20 zájemců.

Tělocvičná akademie Dynama
   7. dubna 1963 uspořádal oddíl sportovní gymnastiky TJ Dynamo ve spolupráci se ZTV v Městské dvoraně tělocvičnou akademii. Ve dvouhodinovém programu vystoupilo odpoledne a večer 50 žáků, 65 žákyň, 10 dorostenců a 8 dorostenek.
   Nejmladší cvičenci si na jevišti zahráli a zatančili. Jejich starší druhové předvedli svou vyspělost při cvičení na lavičkách, na kladině a na žíněnkách. …
   Návštěva obecenstva: odpoledne plno, večer sál zaplněn asi z poloviny.
   O akademii uveřejněna zpráva L. Černého v týdeníku Nové Hradecko 12.4.1963

Zemědělská škola mistrovská
   ZMŠ ve Smiřicích se rozloučila na jaře letošního roku 1963 se svými absolventy. V obou studijních oborech (pěstitelé a chovatelé – obojí v dvouletém studiu) jich bylo 33. Osmnáct jich bylo ze Státního statku ve Smiřicích, dalších patnáct z JZD. Průměrné stáří - 30 let. 17 z nich ukončilo školu s vyznamenáním. ...

Okresní setkání loutkářů
   21. dubna 1963 sešli se z různých míst okresu HK mladí loutkáři ve Smiřicích v Městské dvoraně a uspořádali zde okresní loutkářský seminář za řízení výtvarnice Východočeského loutkového divadla z HK Mirky Kostřábové. Odpoledne téhož dne u příležitosti tohoto setkání loutkářů okresu sehráli smiřičtí loutkáři v sále Měst. dvorany za plné účasti návštěvníků Pehrovu hru Den Kuťáska a Kutilky.

Úklid města - sběr surovin
   V druhé polovině dubna proveden ve městě a jeho nejbližším okolí důkladný jarní úklid. …

Vatra míru
   30. dubna 1963 v předvečer Svátku práce prošel městem od nádraží početný lampionový průvod na malý stadión, kde pro příležitostném projevu učitele zdejší ZDŠ Otakara Ježka zapálena byla vatra míru.

Svátek práce
   Oslavy Svátku práce pořádány 1. května 1963 opět ve Smiřicích. Od ranních hodin vyhrával budíček městského rozhlasu. Vlastní veřejné oslavy zahájeny slavnostním průvodem mládeže i občanstva.
   Průvod prošel za doprovodu hudby městem od nádraží na malý stadión na Šternberku. Prvomájovou slavnost zahájil předseda MNV Karel Novák a slavnostní řeč pronesla poslankyně Národního shromáždění Jirásková. Oslava se nelišila od slavností dříve obvyklých, jen účast byla o něco menší a účastníci se brzy rozcházeli. Po hlavní oslavě následoval na hřišti koncert dechové hudby ZK Družby, sportovní vložka mládeže (závody na kole aj., jimž občané se zájmen přihlíželi), hned nato navazovalo i ukázkové představení kolektivu Loutkové scéna ZKD Smiřice.
   Po polední přestávce bylo na velkém stadiónu sportovní odpoledne: jízdy motor. vozidel), zápas v kopané žactva Smiřice – Černilov apod.

Den vítězství
   Ve dnech Květnových oslav město bylo vyzdobeno vlajkami a prapory. 9. května vzpomenuto bylo Dne vítězství slavnostním veřejným zasedáním pléna MNV s proslovem předsedy K. Nováka. Další pořad vyplnilo Královéhradecké trio Karel Hršel (housle), Antonín Borůvka (violončelo), Josef Hájek (klavír). Dále přednesla recitační pásmo kult. úderka Kult. domu ROH z HK. Po ukončení slavnosti, jež se konala v sále Městské dvorany, položeny byly upomínkové věnce u Památníku osvobození, u pamětních desek Anežky Malé, Josefa Pavlisty a na hřbitově na hrob Antonína Seligra.

Osobní závazky občanů
   …

Poetický kabaret O myšilidech
   10. května 1963 naplněn byl velký sál Městské dvorany do posledního místa. Zvlášť velký zájem byl mezi mladými návštěvníky. Estrádní soubor ZKD ve Smiřicích sehrál za režie Vladimíra Hájka poetický kabaret O myšilidech (autoři Pavel Firch- Boh. Vaňous). Účinkovali mladí i starší a zkušení herci s velkým zájmem a chutí. Spoluúčinkoval malý taneční orchestr „Akord“ za řízení Milana Jašky. Ohlas hry u obecenstva velmi znační, příznivý, úspěch veliký. Mezi návštěvníky byli hosté z Hradce, z Jaroměře a z Broumova. (Broumovští tuto hru předvedli loni na Jiráskově Hronovu – v broumovském Kladivadle účinkuje též smiřický rodák Miloš Dvořák, učitel).Škoda., že z různých důvodů nedošlo k repríze této pěkně nacvičené hry, o kterou byl stále velký zájem.

Pražská estráda
   V květnu 1963 uskutečněna původně již na 15. březen plánovaná estráda pražských umělců a rytmické skupiny. estráda nepříliš valné úrovně, rovněž účast nebyla taková jako obvykle na cizích estrádách, kdy bývalo téměř vždy naplněno celé hlediště. Pořádal ZKD.

Zájezd na Hradeckou neděli
   19. května zúčastnil se kolektiv 42 členů Loutkové scény ZK spolu s účastníky z HK zájezdu zvláštním vlakem do Prahy na Hradeckou neděli v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Smiřičtí měli zde sehrát zvláštní loutkové představení, ale pro nepříznivé počasí z toho sešlo.

Okres. přehlídka amat. filmů
   Ve dnech 25.-26. května 1963 konala se ve Smiřicích v sále ZKD okresní přehlídka amatérských filmů, při níž bylo předvedeno přes 30 amatérských filmů jednotlivců i kolektivů, které hodnotila okresní porota. Nejlepší filmy byly pak večer promítnuty zájemcům a návštěvníkům ze řad veřejnosti. Na přehlídce předvedeny i filmy zhotovené členy kino-kroužku ZKD Smiřice, které byly dobře ohodnoceny. Vedoucím tohoto kroužku je úředník ČSSS Josef Pecina.

Školení řidičů
   ….

Hra VČLD
   20. června sehrálo ve Smiřicích pohostinsky Východočeské loutkové divadlo z HK hru Tajemství zlatého klíčku. Velmi dobré provedení.

Plénum MNV
   Při hodnocení činnosti MNV za poslední volební období při schůzi pléna 21. června 1963 uvedl tajemník MNV Josef Zilvar m.j., že v MNV ve Smiřicích pracuje v současné době 210 občanů. Je to každý 9. občan z řad dospělých aa každý 12. z řad všeho občanstva. Ve Výboru žen při MNV je 18 členek. Ve městě je 5. občanských výborů, v nichž pracuje 60 osob. Táž schůze pléna MNV zabývala se zejména otázkami zdravotními v našem městě, hlavně nedostatečnou hygienou v místě, čistotou ulic, odstraňováním odpadků, čistotou provozoven distribuce, pohostinství, zvláště pak znečišťováním mlýnského náhona odpadky z konzervárny v Černožicích, závadnou studní pod cukrovarem, velkou hygienickou závadou v domě čp. 96, kde byla přerušena kanalizace. Další značné nedostatky v této otázce jsou při provádění deratizace, průtahy při předlažbě výkopu po vodovodu, hygien. závady na místním provisorním koupališti, nedostatky v lékařské službě v místním ambulatoriu, v boji proti alkoholismu podle zákona čís. 120 z r. 1962 ajv. Všecky tyto připomínky byly projednány a nakonec obsaženy v závěrečném usnesení schůze, podle něhož mají být postupně nedostatky řešeny a odstraňovány.

Školní jídelna
   Školní jídelna byla v provozu po celý školní rok. Stravovalo se v ní ve škol. roce 1962-63 průměrně 165 žáků ZDŠ, 15 dospělých a 1 žák zvláštní školy. ...

Sběr odpadových hmot
   Ve škol. roce 1962 – 63 sebrali žáci zdejší školy ZDŠ celkem 217 848 kg odpadových hmot a utržili za ně 32 468,- Kčs Na 1 žáka připadá průměrně 351 kg odpad. surovin v ceně Kčs 52,30. Z těchto peněz zakoupen byl pro motoristický kroužek školy Moped, pro pionýrskou skupinu 6 stanů a pro frontální vyučování biologii a pod sada mikroskopů. …

Rekreace ROH a lázeňská péče
   …

MNV Smiřice vítězí v soutěži
   Rada ONV hodnotila soutěž národních výborů okresu HK za 2. čtvrtletí 1963. Nejlepších výsledků v této soutěži dosáhl ve 2. skupině míst MNV Smiřice, který ve své kategorii je v čele soutěže.

Počasí, senoseč, žně, ovoce
   Léto 1963 bylo poměrně suché a horké, v červenci a první polovině srpna velmi horké, až parné; slunečné, prašné, dešťů velmi poskrovnu, deště se dostavily vydatnou měrou teprve po dlouhém bezdeštném období v druhé polovině srpna. Dříve bylo sucho, až téměř nesnesitelné horko. Mnoho komárů obtěžovalo v odpoledních, podvečerních i večerních hodinách pracující i odpočívající po práci. Senoseč a žně měly dobrý průběh, příznivé počasí k tomu velmi přispělo.
   Přílišné sucho způsobilo také, že zvláště jaderné ovoce (zejména jablka) padalo nedozrálé. Třešní byla skoro normální úroda, peckovitého ovoce (ringlí, švestek všeho druhu) až nad normál, ale hrušek a zvláště jablek bylo poskrovnu. Nadto utržená jablka se rychle kazila, hnila.

Školní rok 1963 – 64
   2. září 1963 zahájen byl na školním hřišti zvláštní slavností nový školní rok 1963 – 64.
   Stav žactva na ZDŠ k 1.9.1963
   I. stupeň: 258 dětí (126 chlapců + 132 dívek) v 9 třídách
   II. stupeň:: 373 dětí (167 + 206) ve 12 třídách
   Celkem: 631 dětí …
   Zaměstnané matky má 514 žáků, přespolních žáků je 263.
   V místní zvláštní škole, umístěné v Nývltově ulici v bývalé tzv. obecné kuchyni je k témuž datu v 1 třídě umístěno 16 žáků (9 chlapců a 7 dívek) ze Smiřic a okolí.
   V místní mateřské škole v Palackého třídě čp. 205 je zapsáno ve 2 třídách 60 žáků.
   V družině mládeže při místní ZDŠ jsou zřízena 2 oddělení, počet dětí v DM vzrůstá, což je důsledkem velké zaměstnanosti žen – matek. …

Výchovný koncert pro mládež
   18. října 1963 ...

Výstava nábytku
   Na podzim 1963 (17.-18. září) uspořádalo družstvo Dřevotvaru v sále Městské dvorany výstavu nábytku a doplňků …

Výstava amatérských fotografií
   Při zájmovém kroužku fotoamatérů, sdružených v ZKD ve Smiřicích uskutečněna byla ve dnech 19.-27. října1963 v sále ZKD (ve dvoraně) 1. výstava amat. fotografií. Tato výstava byla přehlídkou amatérské tvorby jak členů fotokroužku, vedených zkušeným PhMr Jiřím Stříbrným, který byl hlavním iniciátorem a pořadatelem výstavy, - tak i fotografujících ze Smiřic a okolí.

Oslava výročí VŘSR
   6. listopadu 1963 v předvečer 46. výročí Velké říjnové socialistické revoluce prošel městem od nádraží lampionový průvod na malý stadión, kde po projevu předsedy městského výboru KSČ s. Lukáška a kulturní vložce žactva místní ZDŠ zapálena byla Vatra míru.
   Nato 7. listopadu odpoledne vzpomenuto výročí VŘSR veřejnou oslavou v sále městské dvorany za účasti občanstva i pracujících z místních závodů.

Místní výbor ROH a SRPŠ spolu se ZKD ve Smiřicích se sdružili a pod záštitou rady MNV Smiřice uspořádaly v rámci oslav VŘSR ve Společenském sále ZKD v sobotu 9. listopadu 1963 večer koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů, nositele Řádu práce a laureáta státní ceny. Koncert dirigoval zasloužilý umělec a nositel Řádu práce prof. Jan Šoupal a Antonín Tučapský. Vzácné hosty – 70 členný soubor PSMU – přivítal před počátkem koncertu odb. učitel zdejší školy František Mach. Koncert PSMU, které v letošním roce vzpomíná i 60 let svého trvání, byl pro naše město a celé okolí )Byli zde i návštěvníci z Jaroměře, Josefova, z Velichovek, ze Dvora Králové n/L aj.) velmi významnou kulturní a uměleckou událostí, neboť našemu občanstvu se naskytla poprvé příležitost si vzácné umělce v přímém poslechu ve Smiřicích. A naši občané této příležitosti opravdu využili, sál byl plně obsazen, posluchači dokonalými výkony pěvců nadšeni, milí hosté s námi jako hostiteli spokojeni. Podařila se dobrá věc, potěšilo nás to.
   (Poznámka kronikáře: Mezi účinkujícími hosty – zpěváky zahlédli jsme i člena PSMU učitele V. Píchu, který na sklonku II. svět. války za okupace v letech 1944 – 45 byl nasazen do práce ve smutně proslulém Waldheimu v Račicích a bydlil tehdy ve Smiřicích.)

Akce Z
   Na veřejné schůzi pléna MNV Smiřice projednány výsledky akce Z za rok 1963 – schůze konána 8. listopadu 1963.- Na začátku letošního roku 1963 nebyla žádná akce ONV povolena, ale během roku byla poskytnuta ONV v HK v akci Z částka Kčs 25 000 na nákup materiálu pro rozšíření vodovodu bez přidělení mzdového fondu. Za tuto částku postavili občané v ulici Anežky Malé, na Spořilové, v Nývltově ulici a v Hasičské ulici vodovodní potrubí v celkové délce 760 m. Zemní práce a práce montážní provedli nebo uhradili občané ze svých prostředků.
   V rámci zvelebení obce byla provedena celá řada úprav prostranství a parků, bylo postaveno veřejné osvětlení u školy, za pomoci občanů byl zaveden vodovod i na velký stadión, dokončeno zateplení stropu ve školní budově. Bylo tak odpracováno na všech těchto pracích 7 900 hodin. Ve schvalovacím řízení je zastavovací plán obce, při čemž hlavní je zaměřena na pozemcích směrem k Holohlavům, protože se výhledově počítá s budoucím spojením obou obcí. V této části města má být zařazena i výstavba jeslí (pro 45 dětí) a mateřské školy.
   Z akcí Z pro rok 1964 se počítá s dostavbou požární zbrojnice, jejíž stavba byla zahájena. Ještě v roce 1963 hodlá MNV v akci Z prodloužení vodovodní trasy v ulici Anežky Malé a v ulici na Spořilově v celkové délce cca 300 m. Finanční částka pro tuto akci cca 30 000 Kčs byla ONV v HK přislíbena.
   V téže plenární schůzi MNV 8. listopadu 1963 projednána i činnost místního požárního sboru. Pracuje v něm dobře 10 členů, u zbylých členů ostatních je morálka špatná (nenavštěvují pravidelná cvičení a pravidelné schůze požárního sboru). …

Zemětřesení
   2. prosince 1963 v ranních hodinách pocítěny v Bratislavě, v Brně, v Praze aj. záchvěvy zemětřesení v síle 4 -5 stupně. Zprávy o tom slyšeli jsme téhož dne v rozhlase za poledne i večer, také v novinách jsme o tom četli. Podle těchto zpráv ohniskem tohoto zemětřesení bylo epicentrum východoalpské.
   Záchvěvy zemětřesení byly pocítěny téhož dne i ve Smiřicích ve vyšších budovách v lihovaru (Palackého třída čp. 7) aj. Učitelka zdejší mateřské školy Lidmila Bortlíková, bydlící v podstřešním bytě ve 2. poschodí (u Bartošků) v Palackého třídě čp. 98, záchvěvy tohoto zemětřesení u nás také zpozorovala (zavěšené věci na stěnách se pohybovaly, květináč div nespadl na zem, pocit strachu a úlek z toho, co se děje, byly značné) a poslal o tom také zprávu do Prahy (odpověď na výzvu v rozhlase a v novinách).

Zájezd do Prahy
   4. prosince 1963 podniklo žactvo místní ZDŠ v rámci oslav k 80. výročí otevření Národního divadla zájezd vlakem do Prahy. ...

Měsíc čsl. - sov. přátelství
   …

Filmový festival
   V prosinci 1963 .. Filmový festival dětských filmů.

Dětské besídky
   …

Divadelní představení
   28. prosince 1963 uspořádalo SRPŠ v sále Městské dvorany pohostinské vystoupení divad. ochotníků ZK Mír z Jaroměře, kteří zde sehráli t.č. velmi populární veselohru Jaroslava Dietla „Tři chlapy v chalupě“, známou z rozhlasového vysílání. Při hře spoluúčinkovali jako hosté též herci z Prahy B. Lipský a Jan Skopeček, kteří vytvořili hlavní role i ve stejnojmenném seriálu Dietlovy hry v televizi. Hráno bylo pro velký zájem 2x: v 17 a ve 20 hodin. Večerní představení bylo zcela vyprodáno.

Zájezdy lihovaru
   …
   Zápisy v kronice potvrzují skutečnost, že již po delší dobu vlastní divadelní činnost smiřických ochotníků, v dřívějších dobách velmi bohatá, značně ochabuje. Zájezdy na div. představení do okolních měst (do HK, do Jaroměře, do Pardubic, do Hronova a do Prahy) tento nedostatek milovníkům divadla alespoň částečně nahrazují.

Přehled hospodaření MNV Smiřice za rok 1963
   … Úhrn všech příjmů za rok 1963 - 1 878 832,79 Kčs
   Úhrn výdajů za rok 1963 – 1 792 622,58 Kčs

Po celý rok 1963 byly v pravidelné činnost:
   místní kino MNV hraje pravidelně v sobotu, v neděli (2, někdy i 3 představení, občas zvláštní pořady pro mládež), v pondělí, dále ve středu a ve čtvrtek, vedoucím kina je důchodce Adolf Novák;
   místní lidová knihovna – půjčovní dny jsou 2x týdně: v úterý a v pátek, dobrovolným pracovníkem – knihovníkem je úředník Josef Semrád (vede knihovnu již přes 30 let), kterému rovněž dobrovolně pomáhá důchodce PhMr Jiří Stříbrný;
   místní Loutková scéna ZK Družba, která v roce 1963 sehrála celkem 20 představení (z toho 16 ve Smiřicích na stálém jevišti a 4 na zájezdech).
   také školní jídelna ZDŠ byla v provozu po celý rok )kromě prázdninové dovolené).
   Pro dospělé jsou ve Smiřicích otevřeny závodní jídelny v budově zámku (provozovatelem: Státní statek n. p .Smiřice) a na Zderazi. V době cukrovarské kampaně je otevřena i závodní jídelna v cukrovaru.

Počet obyvatelstva aj.
   Počet obyvatelstva ve Smiřicích ke dni 31. prosince 1963 podle zápisů na MNV činil 2560. V témže roce 1963 bylo na MNV Smiřice uzavřeno 36 sňatků (ze Smiřic i okolí) Ve Smiřicích narozeno v téže době 23 dětí (14 chlapců a 9 děvčat), zemřelo 19 lidí (10 mužů a 9 žen). K branné službě odvedeno 24 branců.
   V obvodu poštovního úřadu Smiřice vypláceno k 31.12.1963: 913 důchodcům celkem 481 829,62 Kčs měsíčně (tj. průměrně Kčs 527,70)
   Počet rozhlasových koncesí v obvodu smiřického poštovního úřadu činí k 31.12.1963: 1417, počet televizorů 701.

Počasí
   Podzim 1963 byl poměrně suchý a teplý, takže byl velmi příznivý pro sklizeň všech podzimních plodin (brambor, řepy atd.) i ovoce. Sníh napadl v polovině prosince jen v malém množství, ale vydržel až přes nový rok. Velmi tuhé mrazy (až ke 20 stupňům C pod nulou) byly před vánocemi, ale po svátcích polevily. Celkem všude – i na horách – málo sněhu.